Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| Μ^Η 


ΐ 


■ ■ 


■ ■ 1 


^ -^ « 


'-* 


ρ»- •?%^^ 

Λ * ^ 


'"*•.:•. 


ι Ι' 
* ι 1 ρατκοιοομ: 

^^ ΟυΚδϋδ 0ΟΜΡ£ΕΤϋδ 

ΟΕΟ ΒΙΒυθΤΗΕ£Α ΙΟΟΥΕΒδΑυδ, ΙΝΤΕΟΒΑ, ϋΝΙΡΟΚΙΟδ^ ΟΟΗΜΟΟΑ, ΟΕβΟΝΟΙΟΟΑ, ^ 

ΗΗΙΙ 8& ΡΑΤΜΙΜ. ΙΜΚΤΟΐυΜ ϋΰΚΙΡΤΟΚΙΜΟΟΕ ΕΙΧΙΕδΙιΙίίπΟΟΜΙ, 

βίνΚ Χ^ΤΙΝΟΒΟΜ, βΙΥΒ ΟΒ^ΒΟΟΒυΜ, 

067 ΛΒ -ΛΤΚΟ ΛΡ08ΤΟί.ΐαθ ΑΒ ΤΕΜΡΟΒΑ ΙΧΝΟΟΕΝΤΙ! III (ΑΝΝΟ 1216) ΡΒΟ Ι.ΑΤΙΝ13 
ΕΤ ΑΟ αΟΝαΐ.11 ΡΙ,ΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝ. 1489) ΡΒΟ ΟΒ^ΕΟΙΞ ΡΙ,ΟΒυΕΒυΝΤ. 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙ-ΟΟίαΑ 

ΟΜΝΙΟΙΙ ^υ^£ ΕΧ5Τ1ΤΕΕΕ ΜΟΝΟΜΕΝΤΟΚΟΜ ^ΑΤΗΟϋ^^Ε ΤΒΑ0ΙΤ10ΝΙ8 ΡΕΕ ΟΟΙΝΒΕαίΜ ΡΕΙΟΕΑ 

^υΧΤΑ ΧΟΙΤΙΟΝΕβ Α00υΑΑΤΙ88ΙΜΑ8 ΙΝΤΒΚ 81 ΟυΜΟυΒ ΝΟΝΝυίΧΙβ βΟΟΙΟΙΒυβ ΜΑ1€υ80ΒΙΡΤΙ8 ^0υ^ιΤ▲8, ΡΙΒΟϋΑΗ 

ΟΐυΟΒΝΤλΒ ΟΑ8ΤΙΟΑΤΑ; ΟΙ88ΕΒΤΑΤΙ0ΝΙΒϋ8• 00ΜΜΒΝΤΑΗΙΙ8. ΥΑΒΙΝΟυΒ Ι<Β0ΤΙ0ΝΙΒυ8 ΟΟΝΤΙΝΒΝΤΒΒ ΙΙ.Ι.υ8ΤΒΑΤΑ; 

ΟΜΜ1Βυ8 ΟΡΕΒΙΒΟδ ΡΟβΤ ΑΜΡΙ.Ι88ΙΜΑ8 ΒΟΓΓΙΟΝΒβ ,'2υ^■ ΤΒΙΒυ8 Ν0ΤΙ88ΙΜΙ8 8>Β0υυ8 ΟΒΒΒΝΤυΒ ΑΒβΟΙ^ϋΤΑβ 

ΟΒΤΕ0ΤΙ8, ΑυοτΑ ; ΐΝΟΐβίΒυβ ΡΑ3ΤΐουυΐΒΐΒυ8 αναχ«ττιοι8, 8ΐΝουι<ο8 8ΙΤΒ Τ0Μ03 8ΙΤΒ ΑυατοΒΒ8 Αΐ^ιου^υβ 

ΜΟΜΒΝΤΙ 8υΒ8Β0υΒΝΤΙΒυ8, ΟΟΝλΤΑ ; ΟΑΡΙΓυΐ^Ιβ ΙΝΤΒΑ ΙΡ8υΜ ΤΒΧΤϋΜ ΒΙΤΒ υΐ8Ρ08ΙΤΙ8, ΝΕΟΝΟΝ ΒΤ 

Τ1Τυΐ«Ι8 8ΙΝθυΐ.ΑΒσΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒΟΙΝΒΜ 8υΡΒΒΙ0ΒΕΜ ΟΙ8ΤΙΝθυΒΝΤΙΒυ8 ΒυΒΙΒΟΤΑΜΟυΒ ΜΑΤΒ- 

ΒΙΙΜ 810ΝΙΡΙ0ΑΝΤΙΒυ8, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; 0ΡΒΒΙΒυ8 ΟυΜ θυΒΙΙ8, ΤυΜ ΑΡΟΟΒΥΡΒΙβ, ΑΜΟυΑ ΤΒΒΟ 

ΑΟΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΒΜ Β€αΐ<Β8ΙΑ8ΤΙ€ΑΜ Ρ0Ι<Ι.ΕΝΤΙΒυ8, ΑΜΡ1.Ι7ΙβΑΤΑ ; 

ΒΟΟΒΝΤΙΒ ΒΤ ΑΜΡυΌ8 Ι.Ο€υΡΧ.ΒΤΑΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒυβ ΑυΟΤΟΒυΜ 8ΙθυΤ ΒΤ ΟΡΒΒυΜ, ΑΙ.ΡΗΑΒΒΤΙ0Ι9, ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΐβ, 

βΤΑΤΙ8Τΐεΐ8, 8ΤΝΤΒΒΤΙ018, ΑΝΑΙ.ΤΤΙ0Ι8, ΑΝΑΙ.θαΐΟΙ8, ΙΝ ΟυΟΟΟυΕ ΒΒΙ.ΐαΐΟΝΙ8 ΡΙΤΝβΤυΜ, ΟΟΟΜΑΤΙΟυΜ, ΜΟΒΑΙΛ, 

υτυΗΟΐουιι, ΟΑΝΟΝίουΜ, οι8€ιρι.ιναββ, Βΐ8Τ0ΒΐαυΜ, ΒΤ ευΝΟΤΑ αι.ια8ινβ όι.ι.α εχοβρτιονβ ; ββο ρβα- 

8ΕΗΤΙΜ 0υ0ΒΌ8 ΙΝΟΙΟΙΒυ» ΙΜΜΒΝ8Ι8 ΒΤ ΟΒΝΒΒΑυΒυβ. ΑΙ.ΤΒΒΟ ΒΟΙΙ,ΙΟΒΤ ΗΕΒϋΜ, ΟυΟ ΟΟΝβυΐ,ΤΟ, 

ουιουιο ΝΟΝ 80ΐ.υΜ ΤΑυβ ται.ι8ΤΒ ρατββ, νΒΒυΜ βτιαμ υΝυβςυιβουΒ ΡΑΤΒυκ, νβ υΝο ουιοΒίι 

0ΜΙ880, ΙΝ ουοοι.ΐΒΒτ ΤΗΒΜΑ 8αΒΐΡ8ΒΒΐτ, υΝΟ ίΝτυχτυ οοΝβΡίοΐΑτυΒ ; Αΐ,ΤΕΒο 30ΗΙΡΤυΒ^Έ 

8Α6ΙΙ£, ΒΧ ουο ι^βοτοβι οομρββιββ 8ιτ οΒνιυκ ουίΝΑΜ ρατβεβ βτ ιν ουίΒυβ ορεβόμ 

8υθΒυΜ Ι.00Ι8 8ΙΝθυΐ.08 8ΙΝθυΐ.0ΒυΜ Ι.ΙΒΒΟΒυΜ β. 8^ΒIΡΤυΒ^Β ΤΒΒδυβ, Α ΡΒΙΜΟ 

ΟΒΝΒ8Β08 υβΟυΒ ΑΟ Ν0νΐ89ΙΜυΜ ΑΡ00ΑΧ<ΤΡ8Ι8, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

βΗΤΙΟ Α6θυΒΑΤΙ88Ι1ΙΑ, α«ΤΒΒΙ80υΕ ΟΜΝΙΒυβ ΡλΟΙΙ^Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΟΑΝΤυΒ ΟΗΑΒΑΟΤΕΒυΜ ΝΙΤΙΟΙΤΑβ 

^ΗΑηΤ^■ ΟυΑυΤΑΒ, ΙΝΤΒ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤυ8, ΡΒΒΡΒΟΤΙΟ Γ.ΟΒΒΒΟΤΙΟΝΙβ, ΟΡΒΒυΜ ΒΒ0υ80ΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, ΤυΚ 

|ΐυΜΒΒυ8, ΡΟΒΜΑ ▼ΟΧ.υΜΙΝυΜ ΡΒΒΟυΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ 8ΐΒΙ0υΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΧ^ΟΟυΚ ΟΒβυΒ8υ βΟΝ8ΤΑΝΤΒΚ 

•ΙΜ•«.18, ΡΒΒΠΙ ΒΧΙθυΐΤΑ8, ΡΒ^Β8ΒΒΤΙΜ0υΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙΧΒβΤΙΟ, υΝΑ, ΜΒΤΗΟΟΙΟΑ ΒΤ ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ^ 

•ΚΧΟΒΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΐΙ ΟΡυ•αυΐ.ΟΒΐ*1Ι0υΒ ΗΑ0ΤΒΝυ8 ΒΙΟ ΙΙ.υα 8ΡΑΒ80ΒυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΒΚ 

ΙΝ Μ08ΤΒΑΒΐΒυθΤΗΕΟΑ,ΒΧΟΡΒΒΙΒυ8 ΒΤ Μ88. ΑΟ 0ΙΙΝΒ8 ^ΒΤΑΤΒ8, Ι«0β08, Ι.ΙΝθυΑ8 ν0ΒΙΙΑ8αυΕ 

ΜΙΙΤΙ1ΙΒΝηΒυ8 ΟΟΑΟυΝΑΤΟΒυΐΙ. 

δΕΚΙΕδ βΚ/ΈΟΑ 

ΙΝ οιίΑ ρηουευΝτ ρατκε8, οοετοκΕδ δοκΐΡΤθΒΒ5;ουΒ ΕεείΕ8(£ αιι^εο^ 

Α δ. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΟ ΰΟΝαίΙΙ ΡίϋΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ Ι -Ρ. ΜΙΟΝΕ. 

ΒIΒυΟΤIIΕ^^Κ ΟΙΛΚΙ IIΝIVΒΒ8^Κ 

βίνβ σΚϋ.ΟΟΜ εΟΜΡίΕΤΟΗϋΗ ΙΗ δΙΗβΟίΟδ 8^IΕΝΤI^Ε Ε^^ίΕ8IΑ3ΤI^^ε ΚΑΝΟϋ ΒΟΙΤΟΗΚ. ΡΑΊΚΟΙΟΟΙΜ ΟΚΜΟ^ ΤΟΜϋΒ αΧΥΙ 8ΥΜΒ0Ν ΗΕΤΑΡΗΒΑδΤΕδ. ΡΑΚΙ8ΙΙ8 

ΑΡυΒ βΑΗΝΙΕΚ ΡΗΑΤΚΕ8, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ Ι. -Ρ. ΗΙβΝΕ 5υε0Ε880ΚΕ$, 

1Μ νΐΑ ΟΚΤΑ : Α νεΠΟΕ 00 ΜΛΙΝΕ, Κ». 

18ΘΙ ν. 116» ΤΚΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ 

βΜΰϋΙϋΜ Χ. ΑΝΝϋ8 Θ60 

ΒΜΟΛΙΙΜ Χ. ΑΐηίΟΒ 9», 

Σ ϊ Μ Ε Ω Ν 

ΑΟΓΟΘΕΓΟΪ, 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, 

ΤΑ' εΤΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΙΆ. 8ΥΜΕΟΝΙ8 ΕΟΟΟΤΗΕΤ^Ε, ΟΟβΝΟΜΙΙΠΟ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^, 

ΟΡΕΒΔ ΟηΝΙΑ, 

Α8€Εη€Α, ΡΑΗ^ΕΝΕΤι^Λ, €ΑΝΟΝΙ€Λ, Η18Τ0ΗΙ€Α, ΗΛβΙΟβΗΑΡΗΙϋΑ, ΜΑΟΝΑΜ 
ΡΑΗΤΕΜ ΕΧ Μ55. ΡΑΗΙ8ίΕΝ8ΙΒυ8 ΝϋΝ€ ΡΗΙΜϋΜ ΟΙ{Μ€Ε ΕϋΙΤΑ . 

ΑΟκ^υΒΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝυΟ ΚΕΟΟκΒΝΟδαΕΝΤΕ ^.-Ρ. ΙκΙΙΟΝΕ 
αη εοκηππι ΰοΜΡυσοιιιπι ηι βακοίοβ 86ιεντιλΙ ΕίχίΕβίΑβη^κ ηανον εοιτοκε ΤΟΜϋδ ΤΕΚΤΙϋδ 

■■■'■ ι /::''■ Ι ^ ■':**■' '■ ' • • • ΡΑΚΙδΠδ 

ΑΡυΟ υΑΗΝΙΕΚ ΡΒΑΤΚΕδ, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ Ι.-Ρ. ΗΙ6ΝΕ 8ίΟ€£880ΒΕ^ 

1Ν ΥΙΑ ΟίεΤΑ : ΛΥΕϋνΕ Οϋ ΜΛΙΛΕ, Μ8 

1891 ΤΚλΒΙΤΙΟ ίΟΑΤΙίΟιΙ,ΙΟΑ 8Μ€ϋΙΌΜ Χ. ΑΝΝΙ 9βΟ. ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ ορεημμ ουι ιιΐ ηοο ιτφμο Αχνι ροΝτίΝΕΝτυη δΥΜΕΟΝ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤΕδ 

\π/Ε δΑΓ^οτοΒϋΜ. (ΟοηΐίηααΙίο.) 

Ηβηδίβ Νον6ΐηΙ)βΓ. βο/. 9 

— ΟβοβιιιύβΓ. 301 

ΑΟΠΚΝΠΑ. 

Μβηδίβ ]&ηα6ΐΓία8. 793 

.. — -ΑρπΙΙβ. 

— ^αη^α8. 

— ΟϋΙο5βΓ. 907 

— ΝονβιηΙ)βΓ. 919 

— ΌβοβιηΙ)βΓ.. ' . Γ. . .• , / ' 4 • " 969 1 

> 
/•«/Λ^ . . .- • 


•• •. • • . 

• • • • • •, 
• • •.! • • • 


• • . .. • ••• • • '• •• •• •. • • • ••: •••. : •..• • « • • Ν, 834 δυΡΡίΕΜΕΝΤΟΜ. 

δ. Οβηιβίηί αι&Γίγήβ λοΐ& βχ βάίϋοηβ €!οπι^ϋΒ;βί« 5.1. 1081 • • * ΜΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΚ « • •• • ΑΘΛΗΣΙΣ • • 
• - ♦ • • • 
" • • • .• ΤΩΝ ΑΠΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΕϋΝ Τ^Γ ΧΡΙΣΤΟΓ ΜΛΡΤΓΡΩΝ 

ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΗΓΑΣΙΟΥ, 

ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΥ ΑΦΘΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΦΟΡΟΤ. 

ΟΕΚΤΛΜΕΝ 

δΑΝΟΤΟΒυΜ ΕΤ ΟίΟΚΙ080ΒυΗ ΟΗΚίδΉ ΜΑΒΤΥΚϋΜ 

ΑαΐΝΟΥΝΙ, ΡΕ0Α8ΙΙ, 

ΑΝΕΜΡ00Ι8ΪΙ ΑΡΗΤΟΝΙΙ Εϊ ΕίΡΙΟΕΡΗΟΚΙ. 

(ί&ΐίαβ 8ρυ<1 δαήυηι λά άίβηι 2 Νο?βιηΙ)Η•, βηίοο εχ €0«1. ιηβ. η. 1487.) Α'. ει και πρώτο: Πί'ο^χι Χρυτον έκ Π«οΟίνουΑ Ι. ΕΐίαίΠδί ΡβΓβββρπηίί €Ηη8ΐαΠ1 η&(ΐ1Γη 6Χ ΥΐΓ- 

βίηβ 8(^οΓ3Γυη^, 6ΐ ϋοηίβ βυιη ΗοηοΓ&ΓυηΙ, Ιαιηβη 
ροδίβα ϋΗπδΙί δβΓνο8 ρΓορΙβΓ ίρ5υηιίη1ιυ:ηαη6 ριι- 
πίβΓυηΙ.Ηοο ,ιυΐβ η αχιτί βχ ηιυΐιίβ &Ιπ8θδΙ ονίάβηβ, 
Ιυιτι βχ αΓί^ϋπίίοιΙο, <]υο(Ι ηιιηε 68( ρΓοροδίΙυτη.Ναπι 
επιιι 8υρ6Γΐ)υδί/{ο 83ροΓβ3 δοβρίΓ» (βηβΓβίΡρΓδίοβ, 
βι.ιβ^^^ηαδδβια'^ ΙγΓαηηίϋοπι,βΙ α^ ΰΗπδΙίαηοδ,ηαί 
οΓαιιΐ ίη 6]π8 ροΙβδΙα(θ,ρβΓδβ(|υβπ(1θδ Γαί55βΙ ίποί- 
(3(υ8, ηια^ηαίΐϋΦ^Ι.ιαι €3ΐί{;οΟ!ιη5ΐίΓυίΙο(Γιΐ8α Εο- 
εΐβδίοθ, βΐ 03 Γορίοΐα Γυί( ΙυπηιιΙΙυ 6( οοηΓαδίοηβ. 
Ν(ΐ11(ΐδ αυΐοίπ 6Κ ΡβΓδ 8 βπαΐ ηβ§1ίς6η8 ία «ΊοηΙβΓ 
ϋοΓβικΙοηιΙα δϋ:ι ΓβΙί^^ίοηο. ΟπαηιοίΐΓβΓη θο8, ςιιΐ 
ΟΙιπδΐυιη εοΐ6ΐ)αηΙ, ςυοίίϋίβ επιηίη^ηΐβδ, ιη:ιηυί 
Γβ^ΐχ ΐΓαιΙίιΙοΓυηΙ.ΙηΙβΓ (](Ι33 ΒβΛίϋΠίΐ φΐθ(|ΐΐ6 Λγιο- 
(Ινηαιη, Ρβ^αδίϋΐη 6ΐ ΑηβΐιφοάίδΙυπΐ, ςυί Ιαΐβΐιαιιΐ γεννώμενο*/ προσεκύνησαν, οωροις τε τοΰτον έτι- 
μτι9χν, άλλ' ιΐς δτ:ερον οϋ:οι του; Χρ'.ττου δού- 
λους δι' αυτόν άπχνθρώπω; έκόλασαν. Κ^ι τοΟτο 
δήλον ές άλλων τε πολλών, κζι τής νΟί προκειαέ/ης 
^ιτιν υιτοθέιεω; . ΤοΟ γαρ σοοχρου Ιιβω- 
ρίου τα Πιρτικα σκήπτρα διέποντος, καΐ τρ^ζ τ^ 
τυραννικώτερον βποκλίναντο; , τον>ς υπ6 χεΤρά τε 
Χριστιανούς 6μόιε διώκειν όρμήσαντος, πολλή τις 
σχοΐόμαινζ ττ,ν Έκκλησίαν κα:εΐχε ΧρυτοΟ, κιΐ 
ταραχή; πεπλήρωτο καΐ συγχόιεω;, θ!>κ ην δΐ 
δατις ήμέλει Περσών, το μη το ο*κεΤον σίοι; έκ 
Ούμως διεχδικεΤν, *ΌΟεν τους του Χριττόϋ Οεοϊ- 
πευτα; όσημέραι διαοα7λοντες, τ α ^χσιλικΡ^ χειρι 
παρεδί^οταν • μεΟ' ών και του; μακαρίου; Άκίν- δυνον, Παγάιιόν τε χαι Άνεμπόδΐ7:ον Ιν δωματίφ β ίηίϊϋΛ'Ιαηΐ ιΐοίηΐΐηοϋΐα. τφ ίηιΙίοίΤβΓϋηΙ, ϋΙ <|ϋί βΐ τινί κρυπτομέ^ους, τψ [$χ7ΐλεΤ κιτεμ/»τί7αν, αιε 
τα Χρΐ3τια%ών πρειοεύοντα; κα• πολλού; τον ώ; 
αυτούς οοιτώνταίν τα τοϋ δόγματος εκπαιδεύοντας 
καΐ βαιιλίΛών πε-θοντας Οεσπιαμάτων κχταφρο- 
νεΤν . Και Β; βύτίκα και σ•^λλη:^Οήναι κχι παρα- 
«τηναι βυτφ του; αγίου; πολλψ τψ Ουμω προι- 

έταττβν. 

Β\ 'ϋς δε παρήγαν, το Ουμούμενον ευΟυ; έπιει- 
χζΐχζ «λβσμβτι περιχρώσας• Τεχνία, φησί (ους 
μ«* ο6 «κολυ χρεουργετν έμελλεν) ει πα ιέ μοι τις 
&μιν }^ ««τρίς, το γένος, πόθεν^ τ?) Ιπιτήδβυμα τ( ; 
α«τρ(ς, οΐ «γιοι άπβχρ(νανχο, χαΐ γένος, χβι ^πι- 

Ρατηοι-. βΗ. ΟΧνί. ΟΙιπδΙιαηοΓυιηΙβηβΓβαΙορίηίοηΐπι,βΙιηιιΙΙοδβχηι, 
Γ|Ίί αιΐ ίρδοδν6ηΙΐΐ3ΐ)3ηΙ, ΰΗπδΙι (1:>^ι <Ιθ€βηοΙ, 
βΐ ρβΓδα.κΙοΓοπΙ, πΐ γο^Ίλ άβδρίε^ΓΰηΙ ιΙκΓ«ΐ3.ηΐβ 
αυΐο:η ναΐιΐβ ίΓ3ΐ•α8, 3αδ$ϋ 8ΐα1ίηι ΜΐηοΙοβ ΰοπιρτ•• 

ΙιβηιΙί, οι 00Γ3ΐη 5β 8ί8(ί. II. Ουιτι νβΓΟ λ(1Γυί886θΙ, ίηηι $Ι«ϋαι ίΊί 
ΓιεΙα ιηθ(ΐ6ΓαΙίοηο: ΡίΙίοΙί, ίοςοΐΙ [«|ιιφ5 ριυ)•> 
επαΐ βχε3ΓηίβθΑ(οη]8)(Ηα(βιηϋιΐ<{«ηΐΏ β^ι 
ρ3ΐΓΐ3, υηιΐβ |;οηα3 (Ιυοίϋβ, (]αοιΙη:ιη) «βΐ τοϊ»ΐ« ΐ 
(Ιίυπι.διοϋΙίλυΙβιηΓο^ροηΜηΓ»*»!!; Κ|)ι•Ιγϊι. ϋ: / \ II 11ΕΝ8Ιδ ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 12 υηιΐ5ΐ)€ϋδ,»<ιοοΛ«1 οπιη«, ςαΐβοΛί. βββοΐι» : βΐ θΕ•>ν , «χρ' ο5 το▼^ ο5σι «δσι το εΤι»ιι χχι τοΤς 
«() €05ςυί νίταηΙ, τί(«, !«η(]θΐαι« ίοηΐβ ι{ν}υβ ρβ- ζ•β^. τ^ ζξ^ ύς Ιχ τινκ χν,'ΐί έίνζ<λαι Ιττοχι- 
ο^Γΐβ/^.ϋ*<<ρ/ί<1 ΙίΚ>ί τϊ^ΙβιηιΐΓ ηοο Γββίιοαάβτβ αΐ 
*. €ΐ^βο}1? ΟαοιίΑλαι, ίη(|αίΙ,ι1ί« Γβ9ροη(1Ϊ5ΐί5,ςα2Πΐ 
: \ίίβ ςιιϋ)ΐΐ5 ίαί5ϋ5 ίοΙ«ΓΓθ§ιΙί, $€«Ι Βίδί «εεβϋβηΐβδ 
€ίΐο «κτΐ6οιτβηΐί€, ρ<ΒαίΙ^Βΐή <1υ€(ί Γπίδίη ββ^Ι- 
1ΐ5.5ιη€ΐο« Αηβα9ρΜΐί^»Ιιΐ5ΐίΙιβτο τβΓΐ>οηιιη ΟυβηΙο 
άίχίΐ (5ηιΐΒ0 : ΟροϋοΙιιΙ φόιίβηι, ο Γ€χ, ηο5 άβ 
1ιθ€ τβΓίΜ ηβ ιηίΒΐσιοαι φΐί βοη Γβ$ροΒ<]βΓ€, »βι1 μετχχλζ-ίτετ^ . Ό χηοί Άνεμπόοιττος , άν£;Απο- 
θ:7-.'Λ> ρευμχτ•. 'οτϋ λόγου προς τον τ•^»ιιικ>ν ερ#^ • 

αττοΓ ά:Λχρ'!νχί^χ: »οι |ΐηοε βρ^χϋ, ζλλα σιγ^ ίατ€ &ίΐ6η1ίο(ΐΜΐηηΑθ5 εοΒίαιηβΙαιη :δ6<1 ςαο-Β*τ.ν (-.; ν^ έ^εγχεΤν ι;ζροιν•ζι»• Ι-πζί οε ίο ζέο« τι^ς χρός Χρ'.τ^ϊύ χίττείΛς ουχ Ιχιτρέ^ει «ιγγ** 
τν'χ/τι χ^ος ϋ λεγόνεων η^ΐΜν ζχο^. "ΐτ»χ τί χχ- 
τρ•1ίχ XX •' γε^ς χζ•• έ^1τ^,δε•^^1x ^ολυχρχγ^ιο^Λΐς ; 
τχιτχ γχρ «χντχ «ς ε^ΐη!"^ ε-χοντες, ί, Τρι*ς 
τ,χΝ ΙτΓ.•» τ, χχνταη δι^υιιχ>ργό;. θχοίις 5ε οΤί ^ίβιν 
τ^αΐς έχιτρέπεις . ο^ιτε οΤδχ'χετ», νΐθ' δλ»; είτίν. 
*Αλτίειχ# ^χο χ3οττ,Λΐ•. ^κλεΐν, ίχίαονχς δέ χχχ- 
•τε-β^χ: χχι ψοχν3ίόρν>ς χ'ϋοι^ς έιΐιττζμε^χ . 0ΐ 
νζΐΊ'χτ Θεον γεγονότ*-, χιι τοΰ «««ο•.τ,χοτος άιεο* 
^Γί-'τχντες Οχό^ιχο•. ττ^ρ•. χχτέττητϋ χΐω-^ίφ . Έπί 
τνΛο•.ς & τύρχττνος ε•ς όργητ» έ^χ^θείς ι:•.χρ<5τχτον 
χ^το'ς τον θχ#χτο•# 2χει).εΤ. Πρλς όν οΐ άγιοι χχθά- 
^ερ «γιίών έ^xγγελ{χν, άλ'.' οχκ. χ^ειλτ,ν 3χ9άνΗτ» 
Οεςχαενκ, Μόλι^ έπέγνως το τναοε'ρον τ,μΤι χβΐ 
»»ττ&:ον, χβχ^ίνχντο. 
[.ΤαΒ€«|ρ|Β^ΙβΜΒ<|ΙΙΐ(α0ΓτίΓί5 βΧΐ6Β50$ Γ\ Τότί το-τίν, έχ τ&97χρ«ι»ν χελεύει οιχτχθέντχς 

ρ«ΤΐθΐΒΗΙ €0Τρ«§τίτρ8ε«^. ϋϋ «Οΐβαΐ €001 (Ο- 3*^:ν^ΐ, ^ζθ' όλοη ^χ^^ίζεχθχι. Οι οΐ τον νουν δλον 
ΐΑαΐΒ«Βΐ«ΙΒ ^ΐ^^^■IΒΜ5I^11^55«Βι.^IΑ^Α(^^1^βηαι. ^?^ βεον ζνχτείνχντές, οΰι» οιέ/^ιττο ρχοοί;όμ(• 
εβ* ήτρ^ ^3Β^«^^ΒI|I^, ραίκΐβ Ζ< ύ ρλΐίβηϋΐ)!» >^', ώτιτερ χλλοτ' κχγχόντϋΐν x^το: θεχτχί γινό•]ΐ£• 
3«ίβ ^ >ι1<&Κ9& »ρ€€ΐ«ΙθΤθ». Ρπ>ρΙΤΤΜ ρ1ΐ^25 ^^. •λ'•2 'ί^-^ "^^^ !^^ πληγών ηαέλον»., ^τ,ν & 

οΙχείχν «5ος ^ον Ι'^ίι^^.ον* Εΐίε;, Κ'^2'.ε« λέγοντες 

ί;α««. Είτχ το\*ς χίχνζοντχ; ο^,ί1'ο^ς χΐχμτ,χότχς ΒίΑΐΒ Ιβτνοτ ΙμΙο ία Οιιίϋηαι βοβ «βϊΙ ηοχ ΐΑϋβΓβ, 
«α<1ί Βο$ Ιακ Ιΐ^ϊ ίΙίοβΒίββ : Οιτ ιΙβ ριΙΠΑ {βΒβτβ 
βΐ ϋαιϋο αηοΜ ίηςιιν» ? Ββκ 6Βίαι οαΐΒίι, αΐ 
ρΜίΑΐιϊηικ,αΙ ηοδίιΤπΒίυιοαίΒίιιαι «ιτΐιίΐβο- 
Ιϋιίχ : «Ιο» «ΒίΟΒ, φήλβ5 βοι ^αIιββ 52εη£^ΐΓ6, 

Ββε Β0ΤίΒΙΟΙ»»« — Ι— ΒΜ—,ΟρΤίΗβΒΐπΐ ΒΟΙΙΓβ 
Τ€ΓίυΐΜΙΙ,<Ι»ΒΟ•€« ΙΡβΤ• •θαΜΚ 6156 Α€€€ρΙθΓ6$, 

Η ΑΒίΒίλ ιΙΚβιτβ ΪΒίβήΐΒ». Οοί εοπι 1 Πθο Γτηϋ 
ακαΐ,βΐ ιΙ) «ο 4|Βί ΙμβιβΙ 4«£κηΜΐΐ, %βι «Ιβτηο 

Ι«=Ι ΗΐΙΒΒ»!!. ΤίΤΙΒ^ΒΙ Μΐ^πι Ιιίδ ζΑ ϊηπϊ ΒΟεβΒ- 
ΐα(,€1> ΙΒΟΤίΜΒ ■ΪΜΐ« Μ€€ ΤΜ ΐ» Μη«Β. €αί ΜΒΓίί 
ρ€η»ί€ 1£ 51 ΙΚ>ΒΒ βΜβΙ ρ•Ιίεϋθ5, ΒΟΒ ΒΟΐβΠΙ ΙΟΓ- 
Β(Βΐ2 ΒΪΒ2ΙΒ5, ΓηρΟΒίΙβΒΒΐ : Υίχ ΐΒΒ(ΐΑ!η 1^0- 

ήϋΐ μΙ, ^μμΙ Βϋ ΒοΚ» Βϋΐ• «Ι ηΐαΐνβ. ςήΑοΒ Β«{ϋ|ρβλαΒΐ : €•ΒναϋβΒ5 ββΙ^οι εΒΒίΐεαιη 
^ 0β«3 |»»ϋ€ΐηοΐ. ιΙχβηΐβ5: « Λ'ί<ϋ«ΐί ΟοαΪΒβ, 

Β* Κΐα3,€£ΒΒ <1ίΚ<>ίΐ2ί2ΒΟ^ί^Ι.• Ι)«Β^β ςοί Β03 

ΐιτ^αβλοΒΐ ΙλείΒΚί, (ΐ€ί<χ5θ» |ΐπι. ιρκκΐ 4ίοΙίυ$ 

ρηιΐΒ€<Τι»ΒΐΒΤ ΙθΠΒ€Βυ, βΙιΪ ΓΜ60ΐββ 61€ίρίθη1. 

Οββ ββΙ«3 ^ΒΒ£γ φΐ9Β «ηΐ ΜΐρΓΑ ΙιοαιΪΒβηα.νί<1ί8- 
Μ€ΐτη&ΒΒ$ ΐΒΑΤίτταοι Ιο1«τ«Βΐίλαι.β:βο$ Ιιηηηιπι 

ΤΠΒ» ^Ιρίβαΐ ί€ΓΓ« ρΐΐ^» είΐΓλ *1οΙ*>ΓβΙΒ, ΙΒ 
ΒΙΧΧίΟηΐη ΒΪ«1α£ΐΐΚ>άΐΙΙΙΓΑΐίθΒβαΐ 61 1 ΟΙΤβρΙθ»ΤβΓ ' 
ΐίρΒ6, (ΐΒΐίΟΙ ΟΑά «ϋρΪΒΒδ, Β^βΟ οΙ, (|υΐ Α^βηοΐ, τ«»ν χιχιτιΐΐΐιν ΧΑ'χτ,τϊ, ίτεροι Α*"• "^ ϊίχρχτχχει 

ίιχ^£χο»τχ:. Ός οι ττ»ν !»^1ρ χ^Ορωπ-ιν τχ!*γγ,•< τών 

χ^τ^τ^ν χ22Γερ:χ> ό τυρΓ<•*ος έθεχτο , χχι ωτττερ ^.• •.- χν^/ων Χ'/ΐΑγτ,τως τχ; τΐΑτ,γχ; :^ϊ5--»ντχς, 
%χ;χ$ν>ς χολ/.οΟ ττ,ν ψνιγΓ,•», χχΙ x^ιx ^/.οτοοιντ»; ω; υχο- ■ΙιϊΛηλτ,τ^Ις, ^•τιο; εΤ);*; χχτχ^ϊρετχι 

λχοεΤν χ'ϋΐ» το'^ς ϊτχρόντχς χ— ο^χνεΤν, Είτ'χ^χντ]- ρ3ΐΒΓ6ΒΐθΟΐη655«αΐΟΤΐθυαΐ•Ι>«ίθ<ΐ6€11Π1Αΐ1$6Γβ(1-'^4'^ χχλ'.' χχ: έζ^τοΰ γενόαενο;, ε: χχ• Μ Γ. του ΟΜΒΙ, ΙίεβΙ ΒΟΒ αΔ ϊ«1, 4Βθά οροιίβίΒΐ, βΐ ΤβηίΑ- 
Ι^η,εΒΒΐ 61 Βΐ1ιΐ6ΐΒηιαι. «|0«5ΐιρ6η6Αΐ Ιιοαιίθ6ΐη» 
ΙοΙβηΒΐΪΒ οροη6Γ6ΐ βοιο (ΐ6<1α€ί ζά ρίβίαίοιη, βρ- 
ρΒταίΙϋΙβ ηι«^ί5 2!)ίΓα 5ϋρβΓβ(ο5, βΙ ^υI)βι ιηαΓίν- 
Γ65 ίυαΐΙ>υ5 βιίβηάί ΐη βΰΓβ, βΐ ίςηβιη 8υϋ!βΓ βί$ 
Β€€6Β(1ί,υΙ<1αρΙιπΐοηη6αΙο βοΓυιη βοίπΐίΒΰβΙβπϋδ 
6ηιπαρ6ΓβΒΐ• ΗΙΊ ΒαΙβαι (]αονΊ8 Γογγο βΐ (|αονί<$ βιΙ- 
^αηΒΒΐ6ΓαΓΐΐ0Γ65,ΐΑΒςα2ΐη Βά (οπηβοίαιη ΓβοβηΙίυβ 
βϋιιη Γ6€θοΙίθΓ6ηι 05ΐ6αΐ3Βΐΰ5 Ιοΐ6Γ(ΐηΓιαΐΏ,βΙ ηοη 
ίη ήτβΒίβ οοΓροΓΟ 61 (ΙοΙυΓ6ΐυ 86ηϋ6η(θ, &βΐ1 ίο κροί^χογτο; XX• ττ,ς χληθε.'χς, «ον έχ ττ•; υ-3ρ 
χνθρω:Γ3-# τ•ΰ•# χ^λητών χχρτεριΊς ό^τ,γτ,θηνχι 
αχλλ:λν προ; ττ^ν εΐιιεοειχν. Ό 02 χχ• τγαεο έφάντ^ 
τω 0'^μφ ν•.χίν;χ8>ο; χχ: χελεύει σχοιν'ο;; εΙς τ6ν 
άερχ Ο'.χτχΟηνχι τους μχρτυρχ; , πυρ τ* χχτ(ι>8&ν 
χυτοΤς υττοχχίειΟχι ' ώ; βν τφ διττψ τί,; 3χ7άνου, 
τχχιον άπορ^ήςωιι τχ; ψυχχ; . Οί ^ χχι σιοηρου 
τχντο; χχι βδάμχντος I^^υρόxεροι , ώτι:ερ ττρος 
κχινοτίρχΗ βίσχνον , χχινοχερχν έτι^ειχνυμενοι /.χΐ 
την χιρτερίχν, χχΐ ο^χ Ιν «ώμζτι ζώνει χχι όούνης < ΡβΒί. XXXIV, 22. 13 ΜΑΒΤΤΚΙϋΜ 8. ΑΟΙΝϋΥΝΙ ΕΤ βΟΟΙΟΚϋΜ. 14 
ηα*ο•#, Αϊγονχίς, ΧριιτΙ δ θβ^ς ημών' δ υβρει; δ/ 
τ»!ΐβς ένεγχών, 1^ ξύλψ τ» τβνυτΟε^ζ, κχι υπίρ τών 
άνχιρούντων η προ^Ε^άμβνοζ, μχχρυθαμ{3ς ημΤν 
κχι ά^οχη; ορού; 6κοτι9ΐι<, επιδδ έπι ττ,ν ημών 
χϊ^είΜωτί^ τ« κχΐ κάκωτιν, κχι έςελου >4μ5ς των 
έηνοίών τη; κχχοτέχνου τχύτη< του τυράννου ψυ- 
Χ."^•• Γνψτώιχν πάντες, 6τι σε Ιίχομεν Θ«δ>ι Ιν ο•>ρχ- 
νίΤς πάντχ $υνάμενον, κχΐ τον Ινχρχο'ν σου πχτέρχ, 
κιι τ^ προτκυνητδν κχι πχνάγιον ΟνέΟμά σου εις 
του; αΐώνχς. Αμήν. 

Δ'. ΤχΟτχ α^τοΤ«ί ε^χμένοις^ & Κύριος έν τφ κχΟ' 
ήμας εΤδει 2πΐφχνε1<, λύει μίν τά δεσμά, τδ 8ε πυρ Ιίο ηοδίΓΑ, βΙιπ8ΐθ 06113 ηοδΙθΓ, ςαί ρΓορ(6Γ ηο» 
ρ&δ8α$ 63 ίη]υπα3, βΐ ία 1Ϊ£;ηο Γυίβΐί 6χΐ6η3υ8, βΐ 
ρΓβεαΙαδ 63 ρΓο 113, (]υί 16 ΐηΐθππιβϋαηΐ, ραΐίβηΐίφ 
61 ΙοΙ'Ταηϋΰβ (ΙβΟΓΟίΑ ηο1)!3 ρΓοροαβα3, α8ρίο6 α(1 
1ιυιηί1ίΙιΐ6ΐη ηο3ΐΓ3ηη βΐ 3(ΐηίε(ίοη6πι,6(Η66Γα ηθ8 
ιη3θ1)ίη&1ίοηί1)ϋ$ δεβΙβΓαΙϊ αιιΐιηι Ηα]υ8 Ι^Γ&οαί. 
δοίαηΐ οπιηββ ηο8 Κβ ΙιαΙ)θΓ6 Οβαιη ία ε(Βΐί8,(|υ1 ρο- 
Ι65ΐ οιηηία, βΐ ςυί 681 8ΐη6 ρΓίηείρίο, Ιαυπι Ρα- 
1Γ6Π1, 6( αιίοΓ&αιΙιιιη (αυπι 61 δααοΐίββίπιυπί) δρίπ- 
ΙυΐΏ ίϋ ββΒουΙα. Λιηβη. 

ΙΥ. Οαηι δίο Θ536η1 ρΓ60&(ί, ίπ ηο8ΐΓα ΓοΓωα αρ- 
ρ&Γ6η8 Οοη)ίηυ3,8οΙνίΙ ηυίιΐβιη νίηουΐα : ί^ηβαι αυ* δροσίζει, ό&σπερ ποτέ τοΤς έν Άσσυρί^ πχισ{ - κχι Β^βΠΐίΓΓΟΓΑΐ,ηυοαίΟίΙο ραοπβ οΐίιη ίο Α88;η&; 6ΐ δίϋ ούτως οΤ ^οι &πχ6εΤς κχΐ σώοι, κχτ* 8ψιν τψ βζσι« 
λ:Τ παρέστησχν, *0 δε πχχυς ών κομιδή κχ2 άσύν• 
ετος^ οβτι τφ πχρχδ^ξψ κχταπλχγε^ς του Οε^^μχτος, 
ούτι των μχρτύρων τήν χμχχον κχρτερ{χν δυσωπη- 
6ε{ς• Τί δμίν, 2φη, δοκει, πρδς ίίνομχ τούτους χχ- 
λέσχς ; 2ρ* έπεισαν &μας α\ μικρχΐ αϋτχι βάσχνοι, 
άποστηνχι μίν της πχνωΆέθροϋ πλάνης υμών, εΤςχι 
61 τοΤς ήμετ^ροις θεσπίσμχσΤν ; "Η 2η έμμένειν 
βουλετθβ τΙΙ &πάτ^, τχΤ; υμών γοητείχι; ΙπιΟχ^ρειν 
έχοντες • Ό μχκάριος Ακίνδυνος άπεκρίνιτο, Γοη- 
τε(χς μ^ν ο5τε 7σμεν , ούτε ιιοτΐ μ•μχθήκχμεν , 
οΰτε •<νχχισμοΤς τοιούτοι; ήμεΐς έχρησάμεδχ, Άλλ' 
έπβί την ανυπέρολητον του θεοΰ ο^νχμιν^ και τχς 
ίιπερ φύσιν 6βοσημε(ας, γοητείχν εϊνχι υπολχμοά- 
νεις, φχντχσ((|^ τε, κχι νυκ αληθείς τχύτχ υπονοείς 8αηοϋ ίϋ8Β$1 6ΐ δαΙνί ρροιίαείί δαηΐ ία εοηδρβεΐυπι 
Γ6(ί3.ΙΙΐ6 βυΐ6ίη εαηι 638β( ?α1(16 οΓ&δδα» βΐ ίηδί- 
ρίβηδ,ηβηυβ .'ΐ(1ηίΐίΓ»1)ΠΙ βρβεΐΑεαΙο πΒςΐυρβΓαεΙιΐδ, 
Β6ςα6 Γη2Γ(}τυιη ίηνΊςίΑ πιοΐαβ ρ&ΐίβηΐία : Οϋί(Ι, 
ίη(|αί(, νοΙ)ί8 νί(ΐ6Γ6ΐιΐΓ,608 αρρ6ΐΙ&α8 ηοΓπΙηΑΐίαι, 
ηαπι ΐίβΒΟ νϋΙ):3 ρ&Γνα ρ6Γδυ386ΐ*υη( ΐοΓΠ[ΐ6ηΐ3 η( α 
ρΓβΐίθ3θ (]αΙ(1βηι νοδίΓο βΓΓΟΓβ (ΙίδεβοΙιΙίδ, ηο5(π8 
αυΐβσι 6(ϋε1ίδ εβ(ΐΑΐίδ?&ιι Α(1Ηυε νυΙΙΐΒ ρβηη&ηβΓΟ 

ία 6ΙΤ0Γ6, ν63ΐΓί4 ΓΓβΐί ρΓδΒδίί^ίίδ ? Ββδροπάίΐ 1)68- 

Ιϋδ Αείπίίγηυδ: ΡΓτ^ΐί^ή^δ ίΐυ'κΐβπι ηβ(]υ6 δείΓηυδ, 
η6(]α6 αη(]ΐι&[α (Ιίάίείιααδ, ηθ(ΐα6 υη(]ΐι»ιη ΙαΙί- 
1)α3 υδί δϋπιυδ ΙιηροδΙυπδ. 86(1 ςαοηί&πι Οβί 
νίΓ68 ίη8υρ6ΓαΙ)ίΙβ8, 61 ςαββ βυηΐ δυρπα ηαΙυΓβιη 
δί^ηα (ΙίνίπΑ, ρυΐαδ 6836 ρΓΟββΙί^ί&δ, νΐβίοηβιιυβ 6ΐ 
ηυα Γ6ν6Γ3 1ι»ε ΓιβΓί δυδρίεαπ8,6Πδ ιΐβίηεερδ ιηαίιΐδ γίνεσθχι, αλχλος το λοιπδν εστ^, κχΐ την γλώττχν 6ΐ Πη(^α& ίΐηρϋϋϊΐυδ,υΐ ΰΧΐβίρδΟΐβδΙίΓΠΟΙίίυΐΟ ΓβΓΑβ πεπιδημένος, ίν* οίκοθεν το μχρζύριο^ εχης της του 
Θεού δ•^νάμεως. ΕΤπερ οΰν λέγειν δείύνησχι^ είπε, 
ποίοις ^μχς κελε'ύεις θυσχ'. θεοΤς ; Κχΐ ούκ ην φωνή 
κχι σ^κ ήν άκρ<^χ7ΐς • άλλ' έπ•'ση; τοΤς αυτοΰ θεοΤς, 
£φωνος διετέλει, νεύμχτι μο»ψ το τη; ψυχής βού- 
λημχ πχρχφχίνων. Ου τήν ανοιχν οί του Χριστού 
ελέγχοντες τε κχΐ διχχλευί^οντες ε:ρχσχν^ ΆποχωροΟ- 
μεν• «υτο; οε ουοΙν ο•Λ Ολως λέγεις ημΤν, 

Ε'• Προσποιησχμένων δε τών αγίων τήν άνχ'/ώ- 
ρ-ησιν, άφωνος ήν ομοίως δ βχσιλεύς • 6χμχ τοΤς 
περιεστώσνν ένχτενίζων, κχι νεύμχσι τήν τών αγίων 
σύλλ'ηψιν διχκελευόμενος. ££τχ τών υπηρετών ό 
βούλίτχι σ-^νϊΐνχι μη δϋνχμενών^ ήμιμχνης ώσπερ 
υπ' χπορίβς κχι θυμού γινόμενος, τήν χλιμύδχ τε 061 νίΠυΙίδ. 5ί ρο(63 6Γ§ο (Ιίθ6Γ6, (Ιίε, ςυίΙ)α8η8ΐη 
(Ιίίδ ηοδ ]υΙ)65 52ΐ0Γί(ΐ02ΐΓβ ? Νυη βπαΐ αυΐβιη νυχ, 
ηβ(ΐα6 &υ(Ιΐΐίο,56(1 βιαΐ ιτιυΐυβ, ηοη δεειιβ βίςυβ άϋ 
6]αδ, δοΐο ηαΐα ίη(1ίεαη3 αηΐιηί νοίϋαΐαΐβιη. ^υ^υ8 
αηιβηΐίϋΐη ΟΙιπδΙίδβΓνΐαΓ^'ΐιβηΙβδ 6ΐ ίΓπϋβηΙβδ,ιΙί- 
ε6ΐ)3αΙ : Κβεβιΐϊηιυδ, Ιυ αυΐεπα ηί(ιί1ηοΙ)ί8 οιτιηΐηο 
(Ιίεΐδ. 

V. ϋϋπι Αυΐ6ΐηί1οχίδ56ηΙ δαηείΐ 86 ΓβεθΊβΓ6,6Γ&1 
Γ6Χ ιηαΐαδ 3ίΓηί1ΐ(βΓ,εΓβΙ)Γο (ί6θ)^6ηδ υευΙθ3 ίη 608, 
ςυί εΐΓευιη5ί$(6ΐ)αηΙ,βΐ ηπΐπ ^αι)βη3,αι δ&ηείί εοπα- 
ρΓβΗβικΙβΓβηΙϋΓ.ΟθίηιΙβευιη ιηίηίδΐπ ςυοιΐ νοίβΐ)^!, 
ηοη ροδ^βηΐ ίηΙεΙΙί^βΓβ, ρΓ.πβ ίπα 6ΐ ί1υΙ)ΐΐ3(ίοη6 βΓ- 
ίβεΙϋ8 8ϋπιϋηΛ3ηιΐ5, ΓυρΊΐ οΐιΐβιηγϋβιη, 61 ί«1 ηυοά κχι 3 λέγετχι βιολχτώριον ει; γήν Ο ΓιΙ)αΙϋΙοπιιιη ιΙΐο;ΙυΓ, Ιπιιηί (Ιίδ3βεΐΙ,βΙ δΐε βΟδ, ηυί περιί^η;ε , 

απέρριψε, κχΐ ούτω του; πχρόντχς εις οΤκτον έ;ε- 
κχλεΤτο. Οΐ οέ του Χριστού στριτιώτχι, χύτου; τε 
κχι τον τύρχννον της άνοίχς κχτοικτισάμενοι, "ι2 πη- 
ρώσεως άν6οώ7«ι)ν, Ιφησχν • 8τι έκόντε; τους οφΟχλ- 
μου< κατχμύοντες, ου βούλοντχι προ; το φέγγος 
άτ<ν{σχι της άληθ»ίχς• Άλλα διάνοι ;ον. Κύριε, τχ 
ονμχτα της κχρδίχς αύτώ*^ , ώστε φωτΐ τής σ^ς 
γπάη^ύζ «εριχυγχσθήνχι , κζΐ κχτχνοήσαι τα σα 
θχυμάνια, χχι το προσκύνητον σου δοξάσχι κχι 
πχνάγιον δνομχ. Τχΰτχ δΐ αυτών εύςχμένων, στρα- 
τός αύ^Τς αγγελικός ^πιφχίνετχι, ών τήν λχμπροΙ- 
τητ« οΐ τβς κ<)ρχς της ψ^χής άμβλυόίττοντες μή α(]βηη1, νοοΑΐ)3ΐ αϊ αιΐδθπεοΓίϋαιη.ΟΙιπδΙί αυΐβιιι 
ιηίΐΐΐβδ 61 ΐρδοδ βΐ ()ταηηιιπι ιιιίδβηϋ ρΓορΙβΓ 
αηηβηΐίαιη,ϋ ^οιηΐηαιη 0(βείΐ3ΐ6(θ ! (ΙίχεΓααΙ, ςιιθ(1 
δυα δροηΐβ είαιι 1βηΐ6δ οευΙθ3,ίαΙυ6Γί ηοΐαηΐ Ιυε6ΐη 
νβπίοΐίδ.δβιΐ αρβπ,Οοπιίηβ, οευΐοδ εοΓάΐΛ βοΓοπη. 
υΐ ίΙΙυιηίηοηΙαΓ Ιαεβ Οβίεοςαΐήοηίδ, 6ΐ Ιυ2 εοπδΐ* 
(ΙβΓβαΙ πιίΓαεαίΑ, 61 αιΐοηαιίαιη «ι 530€ΐιΐΓη Ιυυαι 
ηοιηβη δί^ηίύοβηΐ. 6υαι Ιιχο ΑυΙβΓπ β^^εηΐ ρΓβ€ΐΙί, 
618 &ρρ&Γ6ΐ6ΧθΓ€ίΙαδ2α2β1θΓυπι,ι|ϋύπιη] βρίβηιΐο- 
Γβιη Γ(^ΙΤ6 ηοη ¥2ΐ6ηΐβ5.(|Βϊ οευ.^δ ιηΪΒΐ« ^ζ\ί^ 
ϊ)2ίηί, Ιιααιί εβείϋβΓϋπΐ. §»εΐί ν^Γο ευαι θ€ί ^^ 
^αβίιιαι 56η8ί886η( ΑΐιχίΙΐοηι^ βί οΙ>ΐιιΐ€Γ3οΐ 46 ΜβΝ8Ιδ ΝΟΥΕΜΒΕΠ 16 ΙΙΛΓίΙίΠ ΛΛΐίοηΟίΠ, ίΙΪΓίϊπΙί!.»• : • ί)οΐΗ ηΟΗΐ'ϊΓ, ι οΓα- Α δυνάμενοι κβΟόρ^ν, έπΙ γης Επιπτον . ΟΊ ίΐ βγιοι 

ΚίιΐίπΛίνϊΓΐιι*, ΛίΙίιιΙοΓ ίιιηΓΠίεΙιοηίΐΗΐί, ί|ΐΐίη ίπνίϊ- η^ηιπίηοιι νκΙ^ΐΓ^:» ηηΛ ΜυΓ^ο, οΐ ηοΙ)1• Γογ η(ΙΙηιο 
«ΐΜϊΙίιΐίπ, ο{ Ιί\)ητη ηΙ) ϋϋ, ηιι»! ιιοβ €ίΓευηΐ(ΙαπΙ 
ν<ιχΛΐ)οηΙΐΗΐ)ΐ ρΓορΙβΓ ηοιυοη Ιυιιιη. VI. ΚΐΗιιυιιιΙηηι ΙιιΙ(*ηΙιιιι ηο (ιιηο ηιΓκΙοιη ίηίοΐ- 
ΙΙΚι*η9,ιι^Γ• «(« οΙΤοΓία» ιηι«ΙΙοΓ,ιιη(Ι (|αι&1 α ιο (Ιί«οβ4• 
ι^Ιμι^Ι. μηιηΙΙιιιι «( ϋΐιιιρίπη €ΠΗΐΙοΙ)αΙ, β( Γαοίοιη 
|ιιιΙμΙ>ιιΙ|ΟΙι!ιιιΠΙ•ογαΙ οΙ,(|ΐιί «Μΐ ηηίιηο ρβΓρΙβχο, 
Γΐη0ΐΐΓΐΙι|ΐιΙ(Ι<ιβ§Ι.ΟιιοηΐΓ.ιιιη Ιιοηίβ'ΐί ϋΙιη5ΐιΙ)βηΙ- 
ϋηΜϋ (ΙΙϋΐΙριιΙιιβ κίο ΑΠΓοΓίιιιιιαιιροζιιβοΙ λΓγικϋηιι.^, 
(Ιιι1ΐ)Γ0 ηρρΓ0ΐιιια«,οΙΓ(ΐιιίι» ρΓορΙοΓ (^]ιι< ΓοπΙίβοιοοί- το; 9^νΥίΟου< του θιοΰ αντιλήψεως αΙ^Οι^νοι, 
^ην άχ2ρΐ9τ{αν προσηγον αΰτψ • • Ό θι^ς ^Ι'^ι 
λέγοντι; , χχτχφυγτ• και δύ^χμις, βοηθός Ιν θλ'!- 
Ψ&91 τ%1ς κύρούνχις ήμα< σφόδρα * 9 αλλ* άνάντα, 
χα ι 2τι βοηΟη^ον ήμΤν^ χα\ των περ'.εχουνων ^ααι 
χαχώνεων, Ινεχβν του ον($ματό< 9ο^, 

ζ". Ο μέντοι τη; ^^πωλε.'ας υΐ^; , ούδΐν Ιντκΰβι^ 
συνεις, ουδΙ βεΧτίων εαυτού γενόμενο; , άλλ* οίο^ 
έ<9τά; των φρενών, νηνχγμού; τε άνέπεμπε, χαΐ 
τ^ πρι^νωκον ΐΓ^κτε, χχΐ αμήχανου ντι έγχβΐ• '^Ον 
& του φιλανθρώκου Χριατοΐ φιλάνθρωπος μαθι^τί^ς 
*Αχ(νδ-^νο; οΰτω; Εχοντα Οεααάμενος, λύπ^^ τ« «υ• 
«χκΟεΙς , χαΐ δάχρυα έ«1 τ^ πωρώαει τη: β•νηά 
χαρδιας χατενκγχών^ επιστραφείς * Έιη( σα &ν- Πι^ί ιϋιΟ.ΙρΙΙΠΑ,οΙίαΐηο, Γ•θΙΐ Ιο 0]ΐΙ8νίΓΐαΐ0ΐηίηΙοΙ- ^Ορωιιε, εΤπεν, ουδέ η τού θεοΰ παιδεία αυινιΤνη ϋ|ϊ<^Γο»»ι^«Ι (ΐϋ »ροηΐο 5ΐΰ ιιιαηο< ιιηρΓοΙ)»8,(;ΑαϋϋΠ3 
1<»ηι»ΐΜ Ι» Ιιιιρ(•(Αΐί«| οΐ αιηρΙ^ολοηβ ΙςηοΓΑηΐΐλΐη,βίΙ 
ΙΙΙιΙ |»<>ΐι»ι(1αιι|οςιι<»ηϋκιΐΓ«ιιιιρ«(ΙιιηοηΙιπη,6ΐ ιιϋιιΙ 
§(() ι|ΐΐ(ΐ(Ι Ιιΐϋ» Ιίηικυιι» οΙι»ί•1«Ι• ΙΙΙί «ιιίοιη ρΓοϋηιΐδ 
<|\ιΚΐι^ιη «οΙναηΙαΓ ΐν<»η« Ιίηι^ιι»», οοιιΙΙ ν<*Γο βιπίηΐφ 
ιιιΙηΙιη•»οΙνιιιι1\ΐΓ Α Αα)>ο« ςαη •ο$ οΜπΐ(ίΙ>ιΐ,$οιΙ 
ρι^ΗηιΙο «^ »( ηΙΗΐΙ ιιονί «ΐχΐ\Ιι$«6ΐ«ιιθι)ϋΐ^ΐ(ακΙι)α&ιη 
<^«.«<»ι ρ4ΜΜϋ.|Μ»η|(φ)ι«ΐΜ«ΐ(υ«ι ρηυ•, οχ»^«|ΐιί«οΐ ιη 
01%•, ι'μΙ «ϊη^Μΐη«ϊ«ΙοΐΜΐη^ ρτ» Αηιηιί «Ιϋ^ιίΑϋοηύ 
<Γ4ΐ«ιι νοΙ«η»ίηιηιίΐΙ«Γ«|\ιΙο^α»Α»ίιηυ$ ο^^^^ΙρΙοηιι^ 
ιΙ«»ιΙ<»οοι^: λ€ΐη«ΙνιΐΜ« ι(Μί«Ι«ηι, Ιη^ϋίΐ.ι^Ι «ια^$οοιί. 

ΙΙηοΐΜ ^:ιιη Α^^οιρί^ΊΐΙ : ρ\>ιτ\> ^ΜΚ^ιη γα$ ν|υ;ΐ;;.ι^, ^ 
ρ^»»ιπΜ ΐΜ«ηΐιΐιη ιιηηι^Ιη, η«ι|αΑι)Μ3ΐΐ) 5:ηιη^ οΐ 

ρΓΛί*> ,Ν^οη; ι\\\\'λλ; ;Γί.**ΛΛ>:^ί.ί:. ν ;1;.ι ,Λ.ιρ3;^ς.ΐ6 

ίΛΓίΐ ΑΓ. ιΓ::λ ;.■'■;. ..ι;^ :•..- :: Ιι :<•.'... ί:;Ί?;..Γ. ".ιϋ^. ;"»;; 
ν«Λ/ί. ...*.•ί,. ;:». ;••;< ί , .ιί ; ' .:■ .. χ ΐί. ί•. τι(ν αυτοϋ πκποίηχλ δύναμιν , άλλ* οΰτοΑς ΙΑιλ»• 
χα^ών μέν εΙς τφ σχ<{τφ χαίρων τη; ίακ&ίβς , 
χαΐ τ^ν άγνοιαν ατπαζόμενος, χαν γουν άηλ' 
Εχε πρ6ς τ^ λαλεΐν, χαΐ μηδίν εατω τ^ γλοίττ^ 
προνιστάμενον * τφ δΐ λύονται μίν τα ττ«; γλώττ^* 
ΐυθυς χχλινα. Οΐ δε οφθαλμοί της ψ*ιχη« ««» ^• 
«ροαθοΰντο; αΙτοΤ; νέφους ν^δαμώς λύονται, ϋλ* 
ωιπερ ού^ενο; χαινου γκνομενσι, σ^& χαχνιίΗς, 
έχεΤνκ ο>^{ν, 7ΰ>* προΛατόντων άχολουβ••; αΤ^ηι, 
χαι χαχα τ-^• π^ριεττώτων ύπ* άτορίας ααΤνη 
τη^ ορνηΜ 3^^λ^ Α£•5ς^ ο Τα γοΰν αίαχύν^ τ^-» ^9« 
χτ,Μ πληρ^ίϋίενκ *« μϊν Κιια τον 'ΑχΙνδτν»»^ Ιν^, 
Χ1Ϊ τ^κ »;#ν «!ιτψ, ΠΓ,νΐαΐ3# τχ χαι ^^^* Ά'«ε»'τ»- 
αττύ^ το ::;3ΓΤ|Χ'-• :ι;$τ, λή^ίΐαι • χέρας , 
Γ^, Γ* /.άκιττ^ι ΐ:άγΓΜ« ^:Γη5£τίιι», ζίΆ τ ;• ι ■ ' » 
!§«. Ι. ι•λ4« ί*ΐί> ^ιι/•ΐΐι*ΐΊ ;.ι•;- ••^ι-,:ί ΐ!.ΐί':ι /.•ιιΐιτηι^;ι*.. 

^ΜΓ**?•*« ηΐ»Ί.;•»ΐ!Γ*> ιΐ:-ί>:» •':;ΙΐΓ .■ Π ΙΙΙΙΙ.-Ιί.ΠΙ.'.Τ- 
^» η''Μι;ιΐΐ Μ* ΜΙ ■■:*■ ■•: ^•_ιΐ!:ΐ τϊ; ι::«ίίΜΗι.• 
Χίΐιι (ΐηι.ΜΐιππΊ .Γ Μϊηϊΐ:ίΐ.•ιηιίί••ί>•.ι^Μΐ ■■ ιηΐΓΐ.— 
)ήΐ• ιιιι ΐι«ΐίΐ ;αι.;ρ•Μΐ. •'»Α.':.η..ιι-•τ.ΐΓ. Ι,;ιιι %:•)ΐιι 
ΓΗ <«^ι'η^ ί ι >ΐί . [ΐ •. • :ι ' Λΐιι, -•2 Μ ιτβ, . μι; λ :.• πϋΐ . 6ϊ.ίς Αζα*, αΓχιττ*Τ3• ττ^» ί^π^-». Κ^ίτϋΤΓ 
Ιν-ϋ ΓυχνΙ* ΓΤίαη χα; χ-'γγ^, χαΐ ρτ,-τ:*^ 

ν.« Ι. . 5ΓΓί:ϊ•. |ϋ»./.ί'.η^ ΛΤρίΓΪ» Τ•»^Γ•ΐίΓΓ υ ΚΛ: 

,ν•: -'», ϊ.Γ.•ν.,χ3ΤΓ•, Τ1-; ΐίζ-χυίτζ'^',ζ ϊ''77'.α•Γ:£4. 

ο ντΓ. -Γ•. "γ:^ ι^^^τ-λ; ς.τ. 'τυι,ι,ζΖ^, ζζ"^ ύοΛ^, ':φ 

\. ν . :. II ■ Γ.^• -2 '..'; : , •. ι. γ ^, 'Ι•^ ϋ. -"". . λ « ν, "Γ. "Πϋ: ωτ:::; ή ι»;^ 

ί/ι.' ''.•:-^ *-τ: -ΤΊ,- νυ τ^ν. ι^•.•.•Ι , ν. χ £>;; ζαψ'ϊνας; "πς 
τ:•^ .-.•::::^; -,/..:!.- ί::Γ £—;-'• 'ζ:ΰ^Α^^■.7.ζ .. Λ'χ; ο: τλ. 

;::' τ ν '-ν/=ν.ν :::: τ:: «.τ,-ί^π::: πι::. Γ•"ΐοηΓΤ3:;, 

*. .•. "«Λα•-": ...■•*■,:■" ■ 'Ι,-ιζι-.τζΞΐζ ίτ'^η•^ τγ,-, 
τ. .•. ν'ϊ: ϋ-:>ΓΓ,~,. ΟΓ" -^ι^'η*. ϋυι.ν ;ςα. ~^ Ι»»Ι«λ.•Η. Η^1λ-αΓ-'«ι:^ ιΙ•&>^1:ΐΤ<.Ααέ.1^ΙΧ13.1ι. 30Ρ* .ι=:;Γ»^:χα: τνν^ς&λκ. ιιατοχαί^ ^ .κα. £ιά ^. 1ΐαΐϋ-.1 1;..".^ ί^ΛΖ-^. α. ΤΤτμ; ^^ γί, • > • 17 ΜΑΠΤΥΗΙϋΜ 8. ΑΟίΝΟΥΝΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 18 «({θβν τα; ψυχβς βίς Οάνχτο'ί πχρχδοντίί, θάνατον, Α Ιβηι ΐρα^ίάΙδΓΐ8,ηίΐθΓΐβπι,Γί.]ί!β νίΐα ΠΙ οβΙβΓηαΓΠ οοηοί• 

ΙΐΛΐ.ΟαβΙβΓϋίη ιιΐ ηο1)ί8 (ΐαοίΐαβ ιηαηαιη ρΓα35οαΙ, βΐ 
ηοδ βχίπαίιαΐ οχ ρΓϋΓ»ιη»]ο ίηΐβπΐϋδ, βαπι Γο^αΐβ. 
ΜίΐΓΐ)Τβ3 &ιιΙβηίΐ οιιιη βοΓΐι:η ηΓβίυηι (Ιϋχί5<5βηΙ Γα- 
(ίοηβηι,βΐ οΰυΐοδ ίπ εοΒίπιη δαδίαΐίδδβηΐ: Α11ί<δί(ηβ 
Οβιΐδ, (ΙίχβηιηΙ, αδρΐεο αά δΟΓνί):^ (υο;>, ί|ΐιί ηοηιβη 
(υηιη ίηνοι:ααΙ ίιι νοΓϋαΙβ, βΐ νο1αη((ΐπϋ(η Ίγγι^ά- 
(ΐοηβιη αΙΙπΙ)\ιβ ηονα; Ιιιπβ Ιι;οΓθ«1ί(αΙί, ϋ5ΐιΐί]υ3Γη, 
ήπΐ ηαηε οΓΟιΙίιΙοΓαηΙ ίη ηο ιιβη (πυπι, υΐδίΐ βίδ 
ιηβ(Ιίοίηα Γθδ,([»ιίαΐο ρΓοΓΐϋί5θίΙιΐΓ,ϋ(]ΐιοιΙ ρβοοαίί 
β- 1, (ηοΓΐ)ο.<;υιη βχρυΓ^^αηδ, βΐ δείαηΐ (βδοΐυιη βδδβ 
Οβαιη,βΙ οπιηίίΐ,ο ΙΙβχ,Ιυχ οΙ)β(ΙΐΓβ ροΐ6ηΙί33.8ΐπίΐα1 
αυΚθΐη ευιη Ωηο ΟΓαΙίοαίδ βΐ τβρβηΐβ θηηίοαηΐ Γϋΐ^α- 
Γα,βΙ βΓυιηριιηΙ Γαίιηίη», βΐ νοίιβ.ηβαδ οα(ϋ( ρΐανία, 
αϋβο υΐ η\6(α εοΓΓορΙί αιΙνβΓδαπί, Καε 6ΐ ίΐΐαοιίί- 

0ΐΐ7χκ^άννυ7θ2ΐ , τύν πβπυτβυκότων Χρυιψ μ($νον, Β δρβΓ^βΓβΠΐϋΓ, ϋδ δοΗδ, €[αί ΟΙΐΓΪδΙΟ 0ΓβΓϋ(1θΓαη(, ζ<ί>ην αΐώνιον μνηττευομενον. ΠΑη\ άλλα και ήμΤν 
χβΤρχ δρέςιι, κιι τοα της άπωλείχ; άνελ/υίαι βυ• 
θον παρακλ/^Οητε. Οί \ίΛρ7^ρες δέ λόγον αυτών της 
δεή^εως ποιηιάμενοι, και όμμα εις ο'-ιρανούς ίραν- 
τε;• ό θεί)ς ο νίψυτο;, εΤπον, έπί του; δούλου; εττιδε 
τους έπ»καλουμένο•^ς το δνομα σο^ *εν άληΟε;^ και 
βροχην έκοο7ΐον Λ•γ6ριΐ0Ί τ^ ν1^ κληρονομ-Ια σου, 
οπω; εΤη αυτοΤς η πχρα σου δρ<>σος, ι:μα το νοτώ- 
δες τής αμαρτίας άποκαΟαιρουτα , και εΓδωι•. τιάν- 
τες, οτι συ ει μ({νος θίος, κι1 τώ σφ κράτει πάντα 
πϊίθεται, βατιλευ. 'Άμα δε τφ τελεί τί^ς ττροτυ- 
χής, άττραπχί τε αθρόως έκτριοονται κχι βρονται 
κατα^/,γνυντχι, καΐ ^χγδαΤος δμβρος έκχεΐτχι. ως 
βυ^χεΟέντας οόοφ του; εναντ'ου; , τηδε κα^εΤσε τοΤς άγίοις μαρτυσι τυμπεριλειφθέντων . Προς ους 
οΐ βγίοι• Μη φοοεΤτΟε, εΤπον, υμεΐς, οΐ Χρυτφ εαυ- 
τούς αναθεμένοι, έπει χχΐ δι' 6μας ταύτα γέγονε. 
Η . Σύμφωνον ουν τψ Θεφ την δοζολογίαν άνα- 
πεμπ^ίντων, αγγέλων έπέττη -πληδυς, λε^κας αυτού; 
άμφίβννΟ^α στολας , τ^ κεκαθχρμένον τάχα της 
ψυχής παρεμφχινούιχς, τ^ πίστει τε κχΐ τώ υδατΐ. 
*0 ^ την μαν'χν ατγιτος βασίλρυς ώς Εοικεν, είπε 
πρ^ς τους αγίους Το φε(δε7θχ( με τίίς υμών νεότη- 
τας χζ2 της ο^ρας καταορονητα• μου του κράτους 
κεπο{ηχ&ν . Άλλα δια τώ^ Ιργων εΤσεθε πάντως, 
άλυτιτβλή χαΐ ασύμφορα έαυτοΤς ποιουντες , πλην 
1ιη{π8ρ ούχ ηττογ του δύνασΟαι και το μαχροθυ- 
|Κΐν ^ιμίν πρόσεστιν ά δεχόμενοι και Κτι της άφρο- ΓβΗοΐίδ δοΓίδ οαιη δαηείίδ πιαπί/πϋαδ, &ι1(]αοδ δ3η- 
ο(ί : Νβ 1ίηί)62ΐίδ, (ΙίχβΓαηΐ, (]ΐιι ¥0$ Οΐιπδίο (Ιβάί- 
εαδίίδ. η&πιΙΐ3Βε ρΓορΙβΓνοδ οχδΓιΙβΓααΙ. 

νΐΙΙΧοιη ΘΓ£0 υη^ι νοεο Οοο βηιίΚβΓβηΙ ^!'>ΓίΟ- 
οαΐίοηβπ), &εε63δίΙιηαΙϋ(υάο&η{θ1θΓαιη, οΑπιΙίάίβ 
608 ίηάϋβηβ ν6δΙίΙ)υδ,ςυ9ΒΓθΓΐ6θ8ΐ6η(ΐ6ΐ)Αη( ρυΓ^;^- 
(3ΐη 6886 3ηίπΐ3ΐη Οάθ β( «ηυ». Ηβχ αυίοπι, εα]α8 
οοΗίΙιβπηοη ροΙβΓΑΐ ίηδαηία, αΐ ρ«Γ 6Γ&1, άίχίί &Αη- 
0(18 : Ουο(1 τβ$(Γ2β ]ανβα(υΙί ρ&ΓεβΓβιη βΐ 8ρθείοί,ί(1 
?08 ΓβοίΙ Γηβ&πι οοηΙθίηηοΓθ ροΐοαίίβιη, 8β(1 Γοίρδ^ι 
οΐΏΐίηο 8είβ(ί8 νο9 βα Γλ^βΡβ, ηαβΒ 8αα( ίηαΐϋί» θ( 
νοΙ)ίδηοηβχρβ<1ίαηΚ. 8β(1 ςαοηίαηι ηοη ιηβδί ηοΙ)ί8 
ιηίαοΓραϋοηΙίΑ, ηυαιη ροΐβαΐία,αάΐιαο νβ8(Γ&πι (ο- 
ΙβΓ&αΐ688ΐυΙϋΐί&ιιι, οοηδαΐίπιυδ α( ρ&Ρβ&Ιίβ, βΐ Ηαηο σύγη< 6μών 9θ;ιοο•υλεύομεν πεισθη^αι , χαι τ^ν (« (ΙυΙοβΠΙ 801601 ΙυεΓΐΓ&εί9ΐ1ί8,6ΐ ηοπ ΐη0Γ(6Π1 ρΓΦΠ1&< γλιιχυν τοΟτον κερδήσαι -^λιον, χαι μη πμόω^'» τε 
χ^ Ίτιχρ^ν Ιπινπάσατθαι θάνατον* άλλα προηλ- 
θ<$ντας, θυααι τοΤς δειποταις 6εοΤ;. Ό άγιο; Άχίν- 
βϋνος• 'βμβΤς, εΤκεν, ?νχ θε^ οιθαμεν τ^* έν ού- 
ρανοΤς, /αΐ αυτ•|> μ<ίν•}) λατρεύομεν , τφ δυνχμένφ 
σώμα τ< χαΐ ψυχήν αιων(φ πυρι χατχχρΐναι. Πρ^ 
ττ>τ« & Ρα9ΐλεύ<* Και αύτ^ς έγώ , 2<ρη, ίνΐ Θεφ 
χρο9χυν£Ν υμάς βουλομαι. Και χω; τοΰτ^», είχεν 
^ μχρευς, Ου«ι# xελε'^εις ; *ΕμοΙ άκολονθοΟιτες. 
^η9«ν, ^χ*ρ 5ν ΙμΙ Τδητε ποιοΰντα^ χαι ύμεΐς χοι- 
εΤτε. *Α/λβ «υ μίν, οΐ μάρτη^ζ έζησαν, ώοιηρ 
Ικί7τζ9%\ χζΐ ποιήσεις* ήμ<Τς δ* αϋ πάλιν ώς έδι- 
^Ιάχθημεν^ άχολούθως δράσομεν• 

β\ Τούτοις ί^σθιΧς δ βασιλεύς• * ΚαΙ διατί, Ιφη, 
μή προ πολιού χοϋτο πιποι/|καμε, άλλα με πρ6ς τ6ρΑηΐ6 ΓβείδΙίδ, 8βά ΐη6 006§ί8(ί8 3(1 ΙΐΟΟ, (]υθ(1 βδΐ ΙαΓ&ΐη θ( 3€6Γΐ)91(η &(ΐΓ3ΐΐ3ΐίδ, 86(1 3006(1βη1βδ (1θ- 

ιη)ηί8 άϋ3δ0{(Γίβε6(ίδ. δ3ηε(α^ &α(6ΐΏ (ΙίείΙ ΑοίΓκΙγ- 
008 ; Νο8 υηυηι ηονί/ηιΐδ Οβαπι, (]υί θδ( ίη εοβϋδ, 
6( βί 8θ1ί 86Γνίηιυ8, (]υΊ ρο(6δΙ εοΓρυδβΙβηίωαπι 
ύ3αιη3Γθ ί^ηβ βΒίβΓηα^. Α<1 Ιιχε γρχ : Εςο ηυο(]υβ, 
ίη(|υίΙ, νοίο ?08 υηιιιη δοΐαπι Οβυιη 3(1θΓ3Γβ. Β( 
ηαοπιο(1ο,άίχ6Γυη( ηί)3Γ(;Γβ8, ηοδ ]αΙ)63 61 βαεΓίβ- 
€3Γ6 ? Μ6, ίη(ΐαΙΙ, 8β(ΐα6α1β8 ΓαείΙο, ({αοιηοοίο ιηβ 
?ίι1βΓίΐ!8 Γαείοηΐβπι.δθΐΐ ία ςα!(1θΐη, (ΙίχβΓυηΙ πιλγ- 
(|Γ63, Γ3εί63 δίοιιΐ δείδ : ηο8 3α(6αι ταΓδαδ οοηδβ- 
ςαβοΐ6Γ Γ3είβηί)υ3, υΐ (Ιί(1ίοίπηα8. IX. ΗΊ8 Ιφ(α{α8Γβχ : Είοητ Ιιο6, ίικιαίΙ, ηοη ιΐίϋ πάρα. φύσιν έςεοιάσατθε , ώστε προσενεχΟηνχι τοΤς 
<ρ'.λτατοις υμΐν ώς μή έδει ; οαω; ώς τι πχιρι συγ- 
γνωτί, δια πα^δε(χς υμάς Ιπισιρεψαι, χαΐ παρά 
γνώμην ά#«γχασΟέντ•.. Τχίτα ειπώ* του δχήματος 
έπεοη , και σ•υνε^ιάζ•ιν αύτφ τους άγιου; προσ- 
(χαλειτο* οΐ δ% Μή γένοιτο ήαΤν, ώ ^ασιλευ, εΙς 
τούτο παροινίας έλάσχι ώς συνέδρου; σοι γενέσθαι 
χχτατολμήσζ'., χαΙ το οο# χράτο; ούτω χχθυβρίσαι. 
Άλλ* έμοί, ^τ,σχν δ βασιλχυς, ή παρ' υμών ύβρις, 
της τών άλλ *ν ΰπτιχό«ν α'ρετωτέρα τιμή; . Έπε) 
δί προς τφ ναφ ή^^'^ι ^^^ ^^ αγίων λαοόμε^ος ρΓδΒίβΓ π3ΐυΓ3ΐη, ιΛ Ιη νο8 ΙπνβΗβΓβΓ, ηυ! 6.'(ί8 
ίΡΐΙιί ε1ΐ3η88ίιηί?(|υο(Ι υ1ίη3ηίΐ ηοη Γβείδδβιη! Υοδ 
Ι3ίη6η Ιαη(|υ3Π) ρ3ΐπ ΩΙϋ ί^ηοδεϋβ, (]ΐιί νοδ ε38λί- 
β3ηιΙ() εοηνβΓίβΓβ εο^εΐιιβ δυιτι 6(ί3πι ρΓΓθΙβΓ δβη- 
(βηΓι.ίπι. Ηίδ ιΐίεΐίδ, εύητοπι εοπδεβηίΐίΐ: βΐ αοεβΓ- 
8ίνΊΐ δαηείοδ, υ( οιιπι ίρδο εοηδίίΙβΓβηΙ. ΙΊί 3υ1βιη, 
Αΐ)5ίΙ ι (ΙίχοΓϋηΙ, ο Γβχ,πΐ πο> βο ρΓοεβ»Ιαιηυ:5(Ιβ- 
ιηβηΐίΰβ, ϋΐ (βευαι βικΙβαΓοα» οοηΜίΙβΓβ, 6ΐ ΙυΑτη 
ροΐβιιΐίαπ Ι3η(3 βίΤιαοΓ^ οοπΐπίηβ1ί3.8β(1 ςϋ3 3 νο- 
1)ί>/ιη•|υίΙ 3Γ0είορ εο.αϋΐηιίΓιι ? 63 ββΐ πιίΐιί ορΐ3- 
Μ\θΐ βΐ ρΙϋΓΐδ Γ3εΊβη(1α,Π'»ίλ"» ^^οηοηΙίοΓυιη.βα"» 4 ΜίΛ. χ, 38. 19 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 20 

αυίοπί ΓϋίδδβηΙ ίη Ιβιηρίο, υηο βχ δαηοΐίδ ιη^ηα α τής χεφο; συνειστ^ει. •νϊ:ο πολλής δε τη; ^-ψχ^- 
ΕρρΓβΗβΐΐδ.^, ϋΐιηϋΐοϋΐη ί;ϋβδΐίηί>Γΰδδαδ.Ε]ϋ5 νβΓΟ ρεί-ας διχχυΟεΙ; την ψυχην μεγίλτ» η τοΟ βεο•3 Λιο; 
αηίΐηο Ιπα^ηίΑ Ί»ίϊ'"δΟ 1ίΧϊΐίΐί3:Μα{;ηαθ5υονίδίηνίθΐί ΧΛττΓ,τϊς δύνα;χ•.; γεγονώτερον έ;εοότ»7£ν. ΚΤτχ προ; τνΰ; άγιους έπι»ιρα'^ε(ς* Πως υ;ΑΤν δοκεΤ ; αΕ•!»τον>ς ροίβηΐία,οΐ&ρα Υύοο βχοΙαίηανίι.ΟβίικΙβ ιΐιΐ δ^ηοΐοδ το 

€0ηνβΓ3ϋδ : ΟΐΓΐιΙ ίη.ΐπίΐ, νοΙ)ίδ νίίΐβίαπ, απ υΐ ίρδί πρώτους χα:αρ;αι τγ»; θυτ^ας ; η ήμ,Τι ταύττ.ς 

ρπιπί ίηοΐιυβηιαδ δαοιϋίοίϋΐη: αη ηοϋ ϊιΐ νυ!)ίδ οοη- 
€β(ΐΗΐηυδΓαοβΓβ? ΟοοιποάονβδίΓβνοΙυβί'ίΙροΙθπΐία, 
δΛηοΐί Γβ^ροϋΐΙβΓοηΙ. Κβχ αυίοιη ρϋπιιίΐΐίΐ δΐηοΐίδ 
ρπιηϋπι ρΓβ02ΐπ.0ιιιιΐί|)δί βΓ^οββηυα ίποΐίηαδδβηΐ, 

βΙρΓβΟβδΟβΟ (•ίΓ6ΓΓβηΜθΙϋίΏ Ιβΐΐΐρΐϋΐη (ΐΐίΐ ΙβΓΓίΒ- 

ιηοΐϋ εοηευδδυηι, βΐηυα^ ίη βο βΓαΙδίαΙυ), εαίίβηδ 
ίυίΐ εοπΓΓβεΙα.ββχ ί1α({ϋβ ΙβΓΠΙϋδ. β Ιοιηρίο βχδί- 
ϋΙ.ΟβίΐΗΐβ εαω δϋΓΓβχίδδβηΙ βαπείί αΐ3 οπαΐίοηβ,βΐ 
νβδίί^ζίι ΙαοΓγιη&Γϋ-Ώ αιΐΐιυε αρρΑΓ6Γ6ΐιΐ ίη εοηιΐΏ 
ναΙίίΙιαΒ : Ηοθο δπηΐ νβδίΓα Οβο ίπνί^^α ρρϋΐηίδδα ? πζριιχωρήίΓαι ; 'Ο.τώ; αν ίΒούλοιτο το κράτος -ήχων, ύ 
άγιοι άπεΛρίνχντο ^ κιΐ 6 βασιλίΰς , τους άγιου; 
προιτους κατάρςατΟα•. τ/,ς ε^/ής επιτρέπει . Κλι- 
νάντων τοίνυν αυτών τα γόνατα, καΐ τψ θεψ τί^ι 
ευ/^ον προσφερόντων, σειτμψ το τέμενος άπαν δ•ε 
κλονεΤτο, και το έν αυτφ ξόανον πεπτωκο; κατερ- 
ράγη. Εντεύθεν 6 βχί'.λευς κατάφοοος γεγο•/ώς, 
ές/,λατο του ναοΟ* είτα των άγίών άνχντάντω*^ ττ,ς 
προσευχής, ετι τε τφ προσωπψ ιχντ» οζκρύων α!»- 
τοΤς υποφαινομένων* Λυται υμών αι ΟεομισεΓς έπιγ- (ΙίχίΙ ΓβΧ, Ιΐαοηβ δρβ νοδ αΐΙάυχΊ ίπ ΙοηίρΙπίη (ΙβΟ- βγελίαι ; ό βασιλεύς εφηκεν • έπι τοιαύτζις υ;^α; ΓαΐΏ? δαηοΐΊ ίΐαΐβιη :Νϋδ, (ΙίχβΓαηΙ ίη ηϋΙΙο πιβη- 
(Ιαείο ι1βρΓ6Η6α(Ιίδ(ί, ο Γβχ, δβιΐ ηυοά ροΙΙΐείΙί Γαί• 
πιυδ, Ιιοο Γβο.ίπιυδ. ΐίΐβ νβΓΟ : δί αι] (αίοιη (1β(1υοί 
ϋηβπ) νβ&ίΓα,υΙ νυβ ιϋοίΐίδ, ρΓοιηίδδα ρυΐαδδβιηυδ, 
ηβο οπιηίπο (|υίίΐ6ΐη αΚβηϋίδδβΐΏυδβα,ςυοΐ α νο))ίδ 
€ΐίο6ΐ)αη(ϋΓ. ΚβδΙβΙ 6Γ£;ο, υΐ νοδ ρΓο ιηβπΐίδ ΓαεΙο- 
Γυηι ΓβηιυπθΓβπιυΓ. 

Χ. ΟίλίΙ^ 6ΐ δΐ3(ίιη ^υδδ^ι ΐΓβδ βίΤϋΓΓΐ 1βΙ)βΐ6δ, βΐ 
ίη 605 ίη]ίοί ρΐυπιίχιιη, βΐ ιηαχίηιιιΐΏ Ι^ηβιη ίη βίδ 
βεοβηοΐί : βι υίΓΑςυβ ααΐβιη ραΠβ Ιβόείαιη δίγίοδ 
ίηΟμί,(ΐυί (Ιυυ οαρίΐββΐ βα ϋίνΐδαίιαϋβϋηηΐ δυρβΓηβ, 
ρ6Γ ηυφ (Ιίπιίδδίδ εαίβηίδ, βΐ 1υιηΙ)ίδ δπηεΙοΓυηι 
οοηαρρβίιβηδίδ, βοδ ίη ΙβΙιβΙβδ (ΙβιηίΐΙοΓϋ,βΙ τυΓδίΐδ χαΤς έλπίσι τψ των θεών τε^^ένει προσ/γαγον ^ 0: 
δε άγιοι* Ο^δεν ημάς ψευσαμενους πεφώρακας, ιΤ- 
πον. ώ βχσιλεΰ , άλλ' δπερ ημεν έπαγγειλάμενΓΛ^ 
/.ζί πεποιήκαμεν Ό δε ; Εΐ προς τοιούτον πέρα; 
έ^οήναι τάς αληθείς, ώς υμε^ίς ^ρατε, προσεδοχώμ^ν 
επαγγελίας, ούδ* αν την άρχό'^ όλως τοΤς λεγόμενο;; 
παρ' υμϋν προτέτχομεν Λείπΐται γοΰν άςίχς αμΤ# 
τών έργων χας άμοιίίας άποδοϋναι. 

Γ. Είπε, κχι πχραχρήμχ κελείει τρεις ένεχΟΓ,ι: 
λέοητα;,, 5έν οΐ; μόλιοοον εμοληΟΓ,νχι, και πυρ ό:ι 
συχνον αυτοΤς υποκαίεσΟα•.* ^τ•^Αο^; δΐ παρ' έκα- 
τερχ τών λεοήτων έγκζταπήςχι, διττας άνω τι; 
κεφάλας εχοντχς, και τχυτχς διι^ρημένας • δι' ών 
άλύσεις κχΟέντας, κχί τας τών αγίων περιλα'όνπ; 
δυηυπί ΐΓ&ΙΐΟΓβ Ηθ0 6Γ^θ1ΐ:ΓΓίΙ)ίΐ6δϋρρΙίείυΠ)δυ-ρδ7φ*;ς, χαλ^ν τε αυ^οΰ; ει; του; λ »οη τας και πάλιν 1)βαηΐ6δ,ε&ηΙίευηα εαηβϋαΐ αηυδί^αίδςυΰ δαηείυβ,βΐ 
δυο ηοπιίηί 6( ρφη» εοπνβηίβηδ.Ναιη ΐ3βαΐυδ ςυί- 
(Ιβπ) Ρβςβδίαδ : αΟϋοηίατη &(1 Ιβ β^Ι Γοηδ νϋββ, ϋί- 
εοΐ'λΐ: Ια Ιυηιίηβ (ϋο νίιΙβϋίπιυδΙαιηβΗ^.» Ιηδί^ηίδ 
βυΙβίηΑηβπιροίΙίβΙαδ: ιΡβιΙβδ ιηβΙδΙβΙβΓυηΙ τβεΐί- 
ΙαάΙηβ, 6ΐ Ιυεβπια ρβ(ϋ5υδ (ηβίδίβχ (ιια, οΐ Ιυιτιβη 
δβπιίιίδ ιη6ΐδβ•»0ίνίηυ8 υθγο Αείπίίγηυδ: «ϋοιηρΓ6- 
ΙιβηάβΓυηΙ αοδ, ^οΙοΓβδ οιοΓίίδ,ρβΓίευΙα ίπΓβΓηί ίη- 
νβηΡΓυηΙ ηοδ, > δβά βΐίβπίδί ρβΓ ίςηβιη ΐΓαηδίνί- 
ιηιΐ9, ίρδβ, Οοιηίηβ, βίΐαεβδ ηοδ ίη Γϋίπ|$6Γίυπ)7.» 
Ουί 6ΓαΙ αυΐϋπι αηίπια οΙϊΟΦεαΙυδ ΙιηρβΓ&ΙοΓ, ευπι 
νί(ϋΐ δαηείοδ β, ρ1ιιΐρ1)ο ηίΙιίΙ ρα1ϊ« ρΓορίυβ αά ίΙΙοδ 
αοεβάβηδ: Νονί, Ιηςυίΐ, νβδίΓβδ ρΓίΟδίί^ία^, βΐ ευιη 
ε&Ιβηαδ δυίδ ΙβΙίςί^δβΙ πιαπιΐιη&,ίΐβιηίδίΐ δαηοΐοδ ίη 
ΐ6ΐ)6ΐβδ αδςυβ &(1 εοΙΙυιη. ΟυοΓϋίη δυ1)ηΐ6Γ5ίοηθ ο: άνέλκειν. Την ουν φρικώδη τά!)την βάσανον υπελ- 
θόντες, φοην Ικχστο; τών άγιων τ^ χλησει τε ν,χΐ 
τ^ κολάσει κχτάλληλον Τιδεν. Ό μεν γαρ μζΛαρΛς 
Πογάσιος ' *Οτι πχρα σοι πηγή ζωής, Ελεγβν, εν 
τ(ΐ φωτί σου. Κύριε, δψόμεΟχ φος. Ό άοίδιμος δε 
Ανεμπόδιστος, Οΐ πόδες μου έν ε•ΐθύτητι Ιστησζν, 
και λύχνος τοΤς ποσί μου 6 νομό: σου, καΐ φως ιιΐ; 
τρίυοις μου. Ακίνδυνος δε δ θείος Περιέσχον ί^αά; 
ώδίνες θανάτου, κίνδυνοι αδου ευροσζν ^μάς' άλ)2 
κχν δια πυρός ηλθομεν, αύτος , Κύριε , βξ^ιγίγί; 
ημα; ε'ις άναψυχην. Ό δΐ γε π&π-ϋρωμ»νος την ψυ• 
χην βασιλεύς ώς ουδέν δεινό ; υπο του μολι^δου τού; 
άγιους έώρχ πάτχοντχς , έγ.'ύτερον α^τοΤς παρι- 
στάς. "Εγνων, εφη, τα; γοητείας υμών, κχι δη τζ*; 
έαυτοίΙ χερσί τών άλύσεων καΟχψαμενο; , καθη'.£» ρΐυπίύαπί 6(Γϋδυΐη8υρΠΐΐ6ΐ)βΐ65,β0δρΓ0ρ6 Γ6ΐίι|ΙΐίΙθ^''^ "^^^^ λέοητας τους άγιους άχρι και τοΰ τρα^ν 
ναευοδ. 8ΐ.ιΐ1πΐ βΓ^Ο ΐΙΐχβΓιΐηΙ δαηείί ΙνΓβηηο : Τα λου. ΐ2ν τή καταδύσει τών λε5/,των ό μόλιοδος 'ΐίΤΛ}- ({ϋίάβπιευπι (υα ιηΑπανβΙΙϋδ ηϋΙ)ίδ ιηοΓίβηιαίΓβΓΓβ, 
3 δεορο 6χεί(Ι1δΓι, Οβο ηοδ οιηηΐηο εοηδβΓναηΙβ : 
1αΙ)0Γ αυΙοίΓι Ιυυδ ίη εαριιΐ Ιαυπι εοηνβΓίβΙυΓ, βΐ 
εο11ί|ζβ8 ίΓαεΙιΐδ ύί^ποδ Ιαίδ ορβπ5ϋ$. ΙΙίδ αυΐβπι 
Ιΐ2Βε ϋίεβηΐίΙ)υδ, εβείιΙβΓϋηΙ <|α1ι1θπι βΐ (ΙίδδοΙυΙββ 
δυηΐ εαΐ6η(ο. XI. ϋηυδ αυίθηο βχ ηήηίδίπδ, αάιηίιαΙίίΙΊ οΙ)8ΐυ- 6κ/•>'ίε•ς, κενού; ολίγον τούτους άπέλιπεν . Ε**^!»; 
ουν οΐ άγιοι τψ τυράννφ. Συ μεν αίτ^^ ., ?ΐπον, 
του καθ* ημών θανάτου γενέσθχι β^υλόμενο;, δι*ί- 
μαρτες τοί» σκοπού του θεού πάντως ημάς περυώ- 
σαντος• ό δΐ πόνος σου ει; κεφαλήν σου επιστρχφή- 
σετχι, και άςίους τών έργων σου τους καρκοΰ; 
τρυγήσεις. Ταύ:α δε αυΐών λΐγοντων, τΧ μεν άλύ- 
σεις έςέπιπτόν τε και διελύοντο. 

Ια. Εις δε τών υπηρετών, τψ παραδόςψ τοΐ Οιά- » ΡβΕΐ. XXXV, 10. 6 Ρ83ΐ. XVIII, 105. 7 Ρβ^Ι. χνα, 5, 7 ; ΐ-χν. 12. 21 ΜΑΚΤΥΚΤυΜ 8. ΑΟΙΝΟΥΝΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 22 

, ^ . . ^ ^*^^' '^'^' Χρι^τιχνών, Α ρβΓβοΙϋδ δρβοΙ»ουΙϋ, βχείβιηανίΐ: Μ^^ηϋδ βδΐ Οβαδ 

βν€ο<5τ,»Ε• Χριστιανών τε έζυτ2>ν άνβχήρυξε, χαΐ ΟΙΐΠδΙίβηΟΓϋΠΙ. ΕΠγΓβηηο (ϋχίΐ : Ο ΟΓϋάβϋδδίπΐβ 

ςυοϋβςϋθ Ιαίδ ^υδδ^8 ηοβ νβχ38,]υΙ)βη§ ηο9 8§§Γβι1ί μχτος έχκλζγε'.ς, Μίγζς προς τ^ τύριννον λ>μ,ί$τατδ, ειρηκεν^ εως τίνο; 
το*ς ΐΓ,ίΟττάγμαϊί σου χχΓχτρΰχει; ή,ϋΐας, άνηνύτο.ς 
έ«ι/»ιρ»Τν διακελβυίίμβνος ; Ήμϋς γαρ μάλλον του; 
σοΙ βΤκοντα-• ί^ του; το^ Χρυτου μχ'ρτυρα; πάσ/ ον- 
τάς όρώμεν. Ο δδ τύραννος τψ αθρό^^) της μεταβο- 
λής αυτού διαταραχΟΐΐς, χρύπτει μίν παρ' έαυτψ 
ττ^ί οργην πραότ/^τα ίε υποκριΟεις, προ; τον 
Άφί&νιον (ιοΰτο '^χρ ην ^νομα τψ πιστβύσανη) • 
Φώνητον αυτό!*;, έφη, τάχιον των λεβήτων ύπεςελ- 
θιΤν. Οι δε σώοι <76άπερ έκ χωνεία; ^ρυτός εύθυς 
ανανύντες, τψ βασιλεΤ παράστησαν. *0 μέντοι γεν- 
ναίο; Άφθόνίος, το περί την άτέοειαν νεοπαγές 
ώσπερ έπι^ρατύνων* Γνωττον Ιστω σοι, βασιλέΟ, βα, ((ΐΐφ δυηΙίηυΐΠία ? Νοδ βηίιη, ςαί (ίΙ)ί οβάίηηυδ, 
νίάβωϋΐ ρ&Ιί ροΙΐϋδ,ςϋΕπι ΟΗπδΙί ιηβΓίγΓβδ. ΤγΓβη- 
ηυδ &υΐ6Γη 6ηη(υΓΐ)&(υδ ΓβρβηΙίηα 6]υ8 ιηυΐαΐίοηβ, 
ίΓ3[η ςιιίάβπίΐ αραά 8β εβί&ΐ; δθ(1 ηι&ηδυβίϋάίηβηι 
δίΐΏϋΙαηδ&ρυΑΑρΗίΙιοηίυΓη (Ηοοβηίπι βΓαΙ ηοηπβη 
βί, ηυί ^^β(1^^6^αι): ^υI)660δ, ίηςυίΐ, είΐο β^τβάΐβχ 
ΙβΗβΙίϋυδ. ΙΙΠ νβΓϋ £3ΐνί, ηοη ββουδ αΙηυθαυΓΟΓη βχ 
ΓθΓη3θ6, Γ6ρβη(6θΕηβΓ^βηΐ6δ30€6δδ6ΓυηΟ(1 ίηιρβ- 
Γ&ΙοΓβιη. Ε^Γβξίϋδ βυΐβιη ΑρΗίΙιοηίυδ, Γβοβη^θΓ 
εοιηραοΐ3Γη Γκίβίη νβΐυΐί οοηβηΏαηδ : ΝοΙυηι ΙίΗί 
δί(, ίηςαίΐ, ο Γβχ, ςυο(1 Οβυιη α(1θΓο, ςαβω οοΐυηΐ 
ΟΙΐΓΪδΚίαηΐ, βϊ βί εοΗ δβΓνίο, βΐ τηβ Ιιίδ δαηοΐίδ αά- Ι^η, δτι τον θεον δν Χριστιανοί σέβουσι, προσκυνώ, 0^υη^Ο.I116 βυΙβΠΙ ΙΙ13£[ηα63α$ &11(1&θίαβ( ΓκΙϋΟίαοΙ)- Χ2ΐ αΰτφ μ^Ίψ λατρεύω, και τούτοι ^έμαυ τον προς- 
τίθημι τοΤ; άγιοι;. Ο δε το λίαν ευτολμον αύτου 
και π«παρ;^ησιασμένον κατχπλαγεις, θεραπεί^ί χαΐ 
τ'.^ιών 6ποσχέσ£σιν έπαγαγέσθαι μάλλον αύτ^ν έπει• 
ρατο, Έγω σοι, λέγων , της τοιαύτη; μεταβολής 
κατέστην αΤτιος, έπί πολύν Ι^δη τον χρ3νον έν ^ 
τεταςαι στρατεί^^, χαταλιπών, χαι μη μειζόνων 
αςιώσχς τιμών άλλ' ει τι χαι μ^χρι χου νυν έλλε- 
λοίπαμε^», άναπλγ^ρώσαι σπουδάσομεν. ΜηδΙν γο^ν 
ίποστειλάμενος, εΙπέ τ(νος τών αξιωμάτων δρέ")!!, 
ο-ι&ν γαρ τ^ παραπαν προ; την αΐτησιν άνανεύσο- 
μεν. Ο δί του Χρίστου ^εόλε/τος στρατιώτης , 
*£μοί π•^Οος, εΤπεν , ώ βανιλευ « στρατε{αν λαβεΤν, 
ην ουζ αυτός εΧ δυνατ'^ς παρασχεΤν, άλλ' ί μδνος 
αθάνατος βασιλεύς, δς αθάνατους οΤδε χαΐ τας δΐυ- 
ριάς χαρίζεοΟαΐ• Καταματών ούν της αυτού γνώ• 
μτ^ς, τ^ λρ^γες τε και άπετάΟετον, εύΟυς αύτφ 
τον οια ςίφους έπιψηφίζεται θάνατον, έν τιμωρίας 
μέρει , τά εΰχταιότατα χ χρίσαμε νος. Ος ήδέως 
«φ<{δρα δε;άμ«νος την άπδφασιν* Ε^/αριστώ σοι, 
εΤπεν, Κύριε, δτι άνάξιον δντα σώζεις με, δια το δΙυρβΓαοΙυδ, ϋοηίδ νβΓϋίδ βΐ (ιοηοΓααι ρΓοηπ8δί8 
βϋίη οοο35Ε(υΓ ροΐίυβ ίπάαοβΓβ, (Ιίοβηδ : Ε^ο ΙίΙ)ί 
εαυδα Γυί 1]υ^ϋ8 ιηυΐΑϋοηίδ, ςυί Ιβ (&η^^π Γβΐίςαί ίη 
63, ίη ςυα ίυίβΐί εοΗοοΑίυβ, ιηϋίΐίβ, βΐ ηοα δαιη Ιβ 
ΐΏα]οηύυδ(1ίςιι&Ιυ8 ΚιοηοΓϋ)α8 ; δβά 8ΐ ηοίά Ιιαευβ- 
ηυβ (Ιβίβοίίηυ^), ίά ]3ΐΐ] ίηπρΙβΓβ δίαάβϋίιηυβ. ΝίΙιίΙ 
6Γ^ο νβΓίΙυβ,άίε ΙίϋβΓθ,ηυοδηΑπι ευρίβ8 (1ί|^ηί(Α(68, 
ΙοΑίη βαίιη ρβΐίΐίοηβιη ηβηαΑηιι&ιη οπιηίηο Γβηυβ- 
ιηυδ. Α ΟΙιπδΙο &υ(θΐΏ Γβεβηβ βίβεΐυδ ιηίΐβδ, Οββί- 
ύβΓο. ίηηαιΐ, ο γθχ, β^ιη &εείρ6Γθ ιηίΐίΐί&ηα, ςα&πι 
ίρ8οηοη ροΐ68 ρΓχϋβΓβ: δβά δοΐαβ γθχ ίπιιηοΓίβΙίδ, 
ςυί βείΐ βϋ^ιη άοηϋ ΙαΓ^ϊή ίσιιηοΓΐβΙί&. Οαπι βτ%ο 
6]υ8 ΑηηΑΐηβΙ δΙαΙιίΙβηίκΙίάίοίβδβΙ δβηίβηϋ&πι, βυιη 
8ΐΔΐΐιη οοη(ΐ3ηίΐηΑΐ υΐ βί οαρυΐ ίβηΑΐαΓ ξ;ΐ2ΐ(1ίο, ρΓΟ 
βυρρίίείο 63 ΐ3Γ§;ί(υ8, ςα^β βΓαηΙ βί ιη&χίιηβ ορΐ3η- 
άά. Ουί ουπι ΙαίβηΙβΓ Θ3πι ΑεεβρίβδβΙ 8βη1βη1ΐ3ΐη : 
Α(;ο 1ί1)ί ξ;Γ3ΐί38, ίη^υϋ, Οοπιίηβ, ςαο(1 ηαβ δβΓναβ, 
ηαί βυηι ίο(ϋ(αα8,ρΓορ(βΓ ίη3^η3ΐη 1ϋ3ηι βΐ ίηββ3- 
Ι)ί1β:η ιηί86ηεοπ1ί3αι.ΡΓορΐ6Γ63 3η{ιη3 κηβ&Ιβ ΐ3α- 
(ΐ3ΐ)ί(, 6( ηοαιβη 83αε1ϋΐη Ιαυαι £ΐοΓίβε3ΐ)ίΙ, ηαηο 
βΐ ίη 88βουΐ3. Αιηβη. πολύ «σι χαΐ άδιήγητον έλεος. Δια τούτο χαι η ψ'^/ή μου αΐνέσε σε, χαΙ το ονομά σου δοςάσει το 
αγτον, νΐν χαΐ εις τον έπειτα αΙώνα. *Αμήν. ΙΒ'. Είτα πρ^ς τους αγίους επιστραφείς , *Εγώ 
μ*εν -ηδη, χύριαί μου ποθούμενοι χαΐδεσπδται, φη- 
σΝ, τι^ν προκειμενην δδεύσων απειμι. Δέομαι δε 
της ουυι πάθους υμών χαι φιλάνθρωπου ψ'<>χτίς, μη 
μιησιχχχήσαί μοι, ών εΙς 6μάς επραςα χελευ^ίμε- ΧΠ. ΟβίπιΙβ 3(1 83ηεΙοδ εοηνβΓδυβ: Ε^ο (ΐυίάβιη. 
ίηηαίΐ, ο (Ιοιηίηί ιηβί (Ιϊίβεϋ, ίη^ΓβάίοΓ ν!ΐ3ηι ηίΐιί 
ρΓορο8ίΐ3ΐη. ΙΙο^θ3υ(βΓη νβ8ΐΓ3ηίΐΙ)6ηί£ηΐλΐηβΙπιί«• 
δβρίεοΓάβιη 3ηίπΐ3ΐη, ηβ ΓβεοΓ(ΙθΠ)ίηί βΟΓυπι ςυφ 
3ϋ$δυδ ίη νοδ Γβεί : ροϋαδ νβΓΟ ρΓΟ πιβ Γο^βΙίβ νος, δεηθηνχι δι μάλλον 6πΙρ έμοΰ του κοινού δε- Π εοίΤΐηΐϋηβΠΙ ΟθΠ)ίηαΠ), υΐδίΐ ΠΐίΙΐίεΙβίηβηβ βί ρΓΟ- σπότου, εύμενώ; μοι χαι Ιλέως προσχεΤν, χαι μη 
•/ωρίσαι με της ύιχών μερίδος. Προς δν οΐ άγιοι 
μάρτυρες, Ευθ■^μών, εΤπον ^ αδελφέ, την μακαρίαν 
^ν πορεύσυ' μακάριος γαρ εΤ της αποδημίας, 
άνθ' ών χαι πριυτο; /ιμών τή ποΘουμέν|^ παραστήσ^ 
Τρ•.άδι, και του σοΰ καμάτου λήψ|^ τας άμο'.αά;, 
φι«τ^ αιωνίου Χ9ΐ1 άΐδίου δόςης χαταξιούμενος. 
*'θθεν αυτός μάλλον μέμνησο τών συν άθλων, και 
^ρεύ-^ου το λεΤπον του αγώνος άνεμποδίστως 
ημάς άνύσαντας, τιον άύτών σοι βραβείων, χαΐ τη; 
ίσης άςιωθηναι λήξεω;. Ταύτχ τών αγίων είπ όντων 
«ριχυθιΐς αύτοΤς δ θειος *Αφθδνίος, χαι τοΤς αυτών 
τρα*/ήλοις τό τοϋ πόθου δάχρ>ιον έπιστάξας, ηδέω; 
τϊ έχ»ίνων μέλη χατανπχαάμενος, την Μ θάνατον ρίΐίυδ, θΐ ηβ ηιβ δβρ3ΓβΙ α νβ^ΙΠΑ ροΓίίοηβ. ΰαί 
δ3ηεΙΐ πιαΓίγΓβδ : Βοηο βηίπιο, (1ίχ6Γυη&, ο ΓΓ3(βΓ, 
1)63ΐ3σι νί(3ΐη ίη^ΓοϋβΓβ. Ββ3ΐα8 βηίιη 68 ρΓορΙβΓ 
Ιϋυπ) άβεβδδυπ), (\ηοά ρππηυδ ηοδίΓϋΠ) δίδίβπδ εο- 
Γ3ΐη ορΐ3ΐ3 Τπηίΐ3ΐβ, βΐ Ιυί 13()0Π8 3εοίρίθ8 Γβηια- 
ηϋΓ3ΐίοη6δ, 9π(βΓη3ηι Ιυεβηι εοηδβΓ^υβηδ βΐ ^Ιο- 
Γί3ηίΐ δβΦρίΙβΓπ&πι. ΟϋοεΪΓε3 (υ ροΐίϋδ πιβπιβηΐο 
ΙυοΓΟίη δοείοΓϋΐη, βΐ ρΓδβε3[6, υΐ ουπι ςποά δα- 
ρβΓβδΙ εβη3Π)ίηίδ ρβΓίβεβπηιαδ, 3ΐ[)5ςυβ υΐΐο ίπιρβ- 
άίπιβηΐο 63(1βηίΐ, ςυίΒ Ιϋ, ρΓα)Π)ί3 βΐ ββιηιΐβη) &(ϋ• 
ρίδ03Π)αΓ Ιΐ2θΓβ(1ίΐ3ΐ6ΐη. Ηοβο ευπ) 53ηε1ί άίχίδδβηΐ, 
βίδ (Ιίνίηυδ είΓευιηίαδϋδ ΑρίΗοηίηβ, οηπι βΐ ίη 
βΟΓϋοι εο1ΐ3 (ΙβδίάβΓϋ οίίυηάίδββΐ ίλΟΓγπι&δ, βΐ 
]α6αη(ΐ6 ϋΙοΓαπι ιηβωϋΓ» 6886( βαιρίβχαβι (1αεβ1>&- 23 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 24 ΙϋΓΛά ΐηΟΓίβΠΙ. Οβίηϋβ €1101 βίΙΙοΟϋΙΪΙ ρβΓνβηίδββίΑτ^γετο: ΚΤτ» τ^ν ώρι^μένον τ($πον χζτχλαβατ» τί^ν άθΓιηίΙυΐΏ, 1)6α1υιη €3ριιΙ βί ΑΐηρυΐΑΐυΓ^ 6ΐ αρικί 
Οοϋΐη 1)6Αΐ3!η όβροηίΐ βηίιπαιη. Οαί ηυΐβιη Γοιΐ6 
αϋβΓαηΙ βΐιπδΐίαηί. €υηίΐ νοίυΐί βά ηυβιπίίβηι Ιΐιο- 
δααΓυιη ϋοουιπ§56ηΙ,6(ιηυη(ϋ5 5ίη(1οηίΙ)(ΐ5 ρΓοίίο- 
598 6]ϋ$ Γ6ΐί(]υί38 ίπνοΐνίδδβηΐ, ίη ΙυουΙο ϋβροευβ• 
ΓυηΙ, £οηδυιτιπιαΙίοη6π] εοοίοηιπι 63υ8 αϋΐιυε εχ- 
8ρ6ε(&η(68, υΐ η(ΐ8]οΓ68 (Ιίνίΐίαδ 8ίϋ 8ί1)ί Γοεοη- 

ύβΤΒΪΐί. 

XIII. Ρθ8ΐ ΙΐίΕε β&ηοΐίδίΐίοίΐ Γβχ : Νβ οχίδΐίηιοΐίδ, 
ίηηυίΐ, ιηο νοΙ)ίδ χ(\ιιβ Ιβνβηι 'άο Γαείΐβιη ηιοΓίειη 
Αΐΐ3ΐυΓΐιπι, αίςαο ιη&ΐβ ρβΓάβηιΙο ΑρΗίΙιοηίο. Νοιη 
ρπυΙαίίΐΏ βεοΓίιίδδίηιίδ Ιοηηβηϋδ ε&Γηοδ νβδίΓαδ 
εοηδίιπτβηδ, ιηί$6Γ(ΐΙ)ΐΊ6ΐη ¥θ!)ίδ πιοΓίειιι αίΓβΓαηι. 
Ηφο εαπι άίχΐδδβΐ, Ι)υΙ)ΐιΙοδ ]ϋΙ)6ΐ αίΤΰπη επίοοδ, 

€ΐ83ηεΙθδίη βΟδ 103101 ΙΤίαΓίΥΓβδ, (Ιοίηίΐβ ίη α(|υ2ΐηί1 Β ^^εχΟήναι θυλάκους, εν α!>το:; τε του: αγίου; έα- μτ/,αρΙαΊ άτοτέμνκτζι κεφιλήν, και τώ θεφ τη^ 
ψυγτ,ν πχρατίθησιν. 06 δΙ πζρατυχί/ντες Χρισειιν^Ι 
κχΟάπερ τινί Οτισχυρφ προσδραμόνιε;, και καθχρχΤς 
σι^δόίΐ το τίμιον αύτοΰ λείψανον ένειλήσανχε.•, βν 
γλωσ9οκόμ'ι> κατέΟίντο, ετι κας την τών 7ϋνχ6λητώτι 
αυτού τελείωσιν έκ^ε^όιχενο•., 'ίνα μείζονχ τον πλνΰ• 
τον ούτω; έαυτοι; 0%σαυρ(σωσι. 

ΙΓ . Μετά ταύτα, προ; του; αγίου; 6 βασιλευ;, 
Μή νο[Α{σηχε, φησίν, δτι και υμΤν ούτω σχεδια'σιο 
τον Οάνιτον, οία δή και τφ κακώ; άπολομένω γέγο- 
ν«ν ΆφΟονίψ• κατ* ολίγον γαρ βχΗνοι; τζιχροτάται;, 
τα; υ;χών ανάλωνα; σάρκα;, ου:ω τον οίκ'υτον 
ύμΤν έποίσω θάνατο/. Ταύτα εΙπών, κελεύΐΐ βοείο•^; ίΐΏΐηίΙϋ. ΙΙοε βυΐβπι ουπ) ίαείυιηββδείηιαχίιη^λοο- 
ΙβηΙβΙβ, 6)5 1)β&1πδ αρρ&ΓβΙ ΑρΙιΐΗοηίιΐδδίΐΏπΙ ουίΏ 
1π1)υδ, ίηάυΐίδ εαηάίϋίδ νεδίίϋυδ, Γ|υοΓυιτι (ϋνΐηα 
τΪΓΐηΙβ (ΙΊδΓυηιρυηΙυΓ ευΐβί, 6ΐ ΐβΓηΈ ίΙΙοβδί Γίϋ- 
άυηΙϋΓ Λ β\8 ιη&Γ(γΓ68. Ουιη δίο 6γ^ο εοηδροείί 
ίαίδδβηΐ Α Ιγπιηηο, ατΙιϊΐΓ&ηδ ϋΐβ ηοη ίυίδδβ ία- 
εΐιιιη, ςιιθ(1 ίρδβ ]υ88βΓ&1, βΙ&Ιίιη δυΓΓβχίΐ &(1 8υη- 
ρϋείυιη δοιηβικίυιη άβ Ιίοΐοηΐιυδ, 6( δίαΐίαι ]υ$$ί( 
θΟΓοιη ηΐΗηαβ αιηρυΐ&π ^Μϊο ; βΓ&ηΙ αυΐβιη ςυ&- 
ΙυοΓ ηυπηβΓΟ. Οβίικίθ βοδ δίε ρΓο δαηείίδ ίιτιΐηίκί 
ίη ρΓοίυηάαπι ΐΌλτίδ. Ουο(1 ΐ|υί(1βηη ευηι ΩβΓΟί, εΐ 
ηα&τί ΐΓΑάβΓβηΙυΓ, 6χεΐΑπΐ3ΐ)&ηΙ : Οοιηίηβ, βχείρβ 
ηοδίΓΟδ βρίήΐϋδ, 6ΐ εαπα βΑπείίδ Ιυίδ ΐΏΟΓίγΓίϋυδ 
ηο8 θΐδί δίιηιιβ ίη(ϋ{^ηί, οοηηαηΐθΓΗ. Οβο αυΐβιη βληθήναι μάρτυρα;, είτα τώ ΰΒατι άφεΟηναι, Τ-ύ- 
του •εάχει ττολλω γενομένου, ό μακάριο; βύτοΤο 
Ά^5θόνιο; αμα λευχέιμονούσιν τριτιν έπιραίνεται, 
ών /.αι δυνάμει Οεί^ οΐ θύλακοι δΐ2^ρή•;νυ•/τι, τ^ 
γέρ3ψ τε υτΓ* αυτών άβλαβεΤ; οί άγιοι τιαραδίδονταΓ 
Έπει ούν ούτως ώφθησαν τψ τυράννψ, δόξας έζεΤ- 
νο; αυτί) κεκελευσμένον υπ* αυτού τελεσΟτΙναι, κρο; 
την κατά τών δημίων ευθύ; άνίστατο τιμωρίαν, χα: 
ξίφει τα; χβΤρα; αυτών έκκοπήναι διεκελεύσιτο* 
τέσααρε; δε τον άριΟμον ήσαν ΕΙΟ' ούτω; αντί τών 
άγίω^ αυτού; τψ βυΟφ τη; θαλασσή; έναφεθηνσι. 
Ου δη γενομένου ττ^ θαλασσή παραδιδόμενοι. Κύριε, 
τα πνεύματα ημών πρόσδεςαι, άνεβόων, και τοΤ; 
άγ{οι; σου μάρτυσι και αναξίου; ύ'ντα; ήμα; συνα- ίηνίδϋβ 6( ρΐαηο ά^Τηοη δβροήΐΐδ, εαΐη δίαΐΐηο ^ ρίθμησον. ο μέντοί Οεομισης, και αυτ({/ρημα δαΙ- 1)6&1θ8 νίΓΟδ, Αείη()7ηυιΐ],ίηςυΑπι, βΐ Ρρ^βδΐυπι, βΐ 
ΑοθίηροάίδΙαιη ]υδ8ίδ86ΐ ίηείυίΐί ία εΑΓεβΓθ, Ιρδβ 
δθίρδυπι ρ'ΑΥίδδίπιβ εΓϋείΑΐ)2ΐ, Αηχίαδ ρΓορΙβΓ Γβδ 
ρΓ»86ηΐ68, 61 ιη&(ηί8 αηίιηί ΟαεΙί^υβ &{ίΐ3ΐαδ βΐ 
ηβε είΐιυσι ςαίάβιη οιηηίηο βυπιβΓβ βαδίίηβηδ. 

XIV. Ιίδ βΓ^ο, ςυί ρηιηαδ ρ^Γίοβ αρυ(1 ουιη οΙ)- 
ΙίηβΙίΑηΙ, εοηνοεβίίδ : Ουτ ιηο δοΐυιη ίηςυίΐ, ΓβΙί- 
ςαίδΐίδ ίη ΙΓΐδ, ςυ» δαηΐ ρΓοροδίΐΑ, Ι&1)0ΓαΓ6 : ίρδί 
&οΐ6πι οϋοδυπι <ΐ6ΐ6(;ΐ8(ί8 δίίβηΐίαπ), ηββ ?6γ5ο, 
ηβο' ίαείο υΙΙαπι ορβπι ιηϋιί ΓβΓβηΙβδ ? 5β(1 βί 
βϋςαίά ςϋίάβπ) ηονί βΐ ίηδοΐίΐί νβΠπι αίίεΓΓβ, νοδ 
δίΑΐίαι Ιι^Ββο Γ6δίδ(θηΐ6δ6ΐ ΓβΙαεϋιηΙεδ. Νυηε αη• 
(βπιευπι ηίΐιίΐ ηονϋηΐΓθ(ΙυεΒ(»Γ, 86(1 ρ&1πυιη ηο- 
δίΓϋοι άο^ροϊΒ, (ΙβδρΙείαΙαΓ 6( ηβ εβ(ΐ3ΐ νοηίαΐ ίη 

ρβπεαίυπί, βΐ ηυΙΙί νβδίΓϋΠΙ νοηίαΐ ίη ΐηβηΐεΐη, ηβ Ι) νεύοντοΓ, ναΙ μηδεν> υμών μί,δΐ μέ/οι ::χ//ιιτο; μων £7πώριο;, του; μακάριου; άνδρα;, *Ακ{ν$^νον 
φημΐ, Οηγάσιον και τον *Ανε^πόδιστον τφ δειμω- 
τηρ{(υ κατακλεισΟήναι κέλευσα;, αυτ^; έαυτου χο- 
λχστη; ^^ν βαρύτατο;, άλύων έπΙ τοΤ; παροΰαι χαι 
πολλψ ταρά/φ την ψυχην κυμαινόμενο;^ χαι μηδέ 
τροφή; δλω; μετάσχει/ άνεχόμενο;. 

ΙΛ'. Τού; ούν ύ-' Εκείνφ τα πρώ;α φέροντα; x#^- 
χαλάσα; , Λιατί με μόνον , είπε , χχταλβλοίπατε 
κάμνειν ^πΐ τοΤ; πρασκειμένοι; : αύτοι δε την απρα- 
κτον ί^συχίαν Ιλεσθε, μηδέν μήτε λόγφ μήτε ?ργφ 
μοι συναιρόμενοι ; Άλλ* εΐ μεν καινόν τι χχι άσύ- 
νηΟε; εΙσενεγκεΤν βουληΟείτ,ν, εύθυ; υμβ; προσιστι- 
μένου; ε•/ω καΐ ά.τιπ.'πτοντα;. Νυνί δέ ουχί χχιννϊ 
τινο; παρεισαγομέςου, άλλα του πατρ•|>ου ημώ* 
δόγματο; περιφρονουμένυυ και διαπεσεΤν χΐνδν- ΥϋΚα ςϋί(ΐ6πι ίΙοΙοΓεηιρΓΦ δ6 Γ6ΓΓ6, ϋεβυιηηιβ Γβί 
ρίβηβ νβηίο ίη (ΙυΙ)ίιιπ), 6ΐ ιπθΓΟΓε βηβοοΓ. Αά Ιιχε 
ΕΙρίάβρΙιοΓυδ, ςυί Ιιιηε θγαΙ ρπιπυδ δθπαΐΰδ, βΐ 
βάθί 0(ιπ8ΐί αΓ'Ιεπδ αιι.&ΐοΓ, εΐ 3(1 δυΐηιηαπίΐ ηυί- 
ύΛω Νίεο(ΐ6ηηυδ, 6ΐ ΟΙιπδΙί οεευΙ(υ$(Ι)δείρυ1υδ : Εΐ 
ηα&ηα 1ίΙ)ί, ίη(|υίΙ, ο Γβχ, Ιιαε ία Γβ ορβίΏ ΓθΓΓβ 
ροδδυπιαδ 1 Νεηηε βηίιπ ροΐεηΐία (υα ηυϋίδ ίη- 
(Ιί^βΙ, ηυβθ Γ6Γυιη βχρεΓϊβηΙία πιηηίΐ3υδ &π(βε6ΐ1ίΙ, 
61 1ιαΙ)6δ ροΙββΙ&!6ΐη νοΙυπ!α(1 εοηδ6(|υ6πΐ6ΐτι. 
Οορίίΐ ΒϋΙβπι ίηδίΓϋΐηβηΙοΓυπ), ςΐΊβΒ δαηΐ εοωρα- 
Μα αά (0Γςϋθ0(!υηι, βοΓυπι ηυ» δυηΐ ί&€ί6η(ΐ3, 
ΑρβΠο 8οκι;€ηΙ (1Ι)ί (ΙβΙίϋεΓΑΐίοηβηι. ΗοΓδΟδ (ΙίείΙ άλγείν έκιόντο;, απορώ τοΓ; δλοι; και άποπνίγο- 
μαι. Πρ^; ταύτα Έλπιδιφόρο; πρώ^ω; ών τότε της 
συγκλήτου βουλτ,;, και τη; Ιησού πίττεω; διά^^• 
ρο; Ιραστης, και το δλον Νικόδημο; τι; και μαθη- 
τή; Χριστού κεκρ;;μμένο;, Και τι, φησι, ^μεΤ; ίχΐ 
τούτου; συναράσσειν σοι δυνάμεθα, βχσι)ευ ; ου 
γαρ δεΤταί σου τό κράτος ημών, πείροι τε τών πάν- 
των διαφέρον, και ττ^ βουλή σει ττιν δύναμιν ά%ό- 
λουθον £χον. Το δε τών τιμωρητιχών &ργάδΜΐν 
εύπόριστον, έτοίμην σοι καΐ την περί τών πρα- 
κτέων σχήψιν σαφώ; ύποστίθησιν. Ο τύραννος ΟΕυθκ 
φησΙ| Τί δαί χαΐ μόνο; έγώ τών άνοσίΐιΐν το^«•^ 25 ΜΛΠΤΥΗΙϋΜ 8 ΛΟΙΧΟΥΝΙ ΕΤ δΟΟΓΟΙΙϋΜ. 26 *2θ•αλχχ«τν ^ΰ^ζαχι ; ΚβΙ ί» βγιο; Ειπερ ουν έργω- Α Ι^Γβηηυδ : ΟυίΛ ν6Γ0? ΕβΟΓβ 8θ1ϋ9 ρΟδδαίΤΙ Ια- δές σοι τούτο δοκεΤ , άπδχρΝχτο , ει τ.οριύετΟχι 
τούτους, τψ θεληαιτι τ-'ύ οίΑίΙω, Ο δέ γϊ πάντα 
δεινό; Σιπωριος* Άλλ' οτον Έχ των λόγων των 
?ών ^πονοεΤν δ'δως, οτ'»τιν^ Ιχείνοις μάλλον «ρχίνει 
ττροτχειμϊνος, "ζ^ερ ίϊίΑ^^'. Κοιντ\ γάρ μοι προ; 
πίντας ποιουμέ^^ψ του; λόγους, ϊύτου; μόνο; αποδί- 
δω; τα; άποχρίιει;, Χ2ΐ ατια'υρτ^του; άφιενοι του; 
άνοϊίου; υποτΌΛ;. 

ΙΕ'. Τούνων ούτω; μεΟ' υτιονοίι; ρ.-,Οέντων τφ 
Σζττνρι'φ, δ μι/Γριο; Έλίτι^εφόρο;, Επειδή πρώ- 
το; ειμί τή; συγκλήτου βουλτ,;, £φη, εΐκότως μο^ 
κκι των άπο>ιρ•!σεων ούτοι πιραχωροΟτι. ίΐλήν άλλα 
και αυτοί λεγέτωιαν δπερ άν έκίστω παριττάμε- 
νον ^, έπέι και τ* αληθή βούλει πάντως άχούειν^ ώ ΐΓΛΓβ 3(1ν6?$υ8 1ΐ03 ίπ)|ήθ8 ? δϋπείοδ νβΓο Γβδροη- 
θίΐ : 8ί Ηοο (ίΙ)ί νίάοΙιΐΓ ορβΓθ8ΐιπι 3ο (ϋ(Ηείΐ6, δίηβ, 
ίηφίίΐ 608 8υα 3ΗίΓβ νοΙιιηΐ3!β. Ιιηπΐ3ΐιί<ϊΜΠίΐα3 
νθΓο δηρορβδ : 8θ(1 ςπ3η1ιηι, ίπηοίΐ, (Ι38 βχ Ιαΐβ 
νΰΓϋίδ εοη]'Γ.ΐ6η(!πηι, γί(ΙβΓί8 ί11ί$ ρο(Ίυ3, ηυαιη ηο- 
1)13. 3ΐ1Η30ΓθΓ6. Ναπι ίπΐΐιί νβτ\)Λ εοηιιηυηίΐβΓ 3ΐΙ 
οηιηβ3 ίαείοηΐί, ίρ86 8ο1υ9 (133 Γβ^^ροη83, βΐ 8υς* 
^(>Π8, υ( ίιπρίο8 ΓβΓιπΓίπαπι ίιηριιηίίοδ. 

XV. ΙΙί$ $ίε 3 δαροΓίο «Ποίίβ εατη βυδρίοίοηο, 
Ι)β3(υ3 ΕΙρίίΙορΙιοΓϋδ : Ουοηίβπι δϋΐη, ίη(|υίΙ, ρπη- 
Γβρδ δ' ηαίπδ, ΙΓι ηιίΐιί ίτιοηΐο εοηοεύπηΐ ρΓίπιυπι 
(]ίοβη/)ί Ιοουω. δβΙ ϋ ςυοΓίιιβ (Ιίθ3ηΙ, ηυοϋ νκΙβΙϋΓ 
υηίουίςιιο, ί|ΐ]ηηί3Γη νί<, ο Γβχ, οπιηίηο τβπιπι 
αυιΙίΓβ Οηί(ΐ3Γη ηιιΐβίη ιιηυδ 6χ δβηαΙοπΗιΐδ, Η3- βατιλεΰ. Ευ; δέ τι; των σ•^γκ).ητικών, Οί(^ χα^ιτι ρ Ι)βηδ 3ΐηπΐ3!Τ1 (Ιίνίηΐ ρηΙΐΛ ίΙΙυηΐίη3(3ΐη : Οϋίά τήν ψυχήν διαρωτυθε•;, Καΐ ζ( τζΤ; άλτ,Οείαι; 
θαυμαστον, εΤπεν^ ώ βιτιλευ, ζ\ άί\ τή; σ-^γκλήτου 
πρωτ:ύόντι τφ Έλπιδιφόρυ^ και μτ,δ' άτύνετόν τι, 
μηδ* άπρεπ:; άπο/.ρινομενο του λέγειν παρτ/ω • 
ροϋμεν ήμεΤς ; Ο δε βχιιλευ; ίρωράτα; το προ; 
άλήθειαν η*^ Ούκ όρΟώ; ε^ουιΐν, εΤττε, τήν ύμων 
διάνοιαν, περί το ήμέτερον κράτο; όρώ. Φ•λόλο-^ος 
δέ τι; ^νομα, τήν ή)ικίαν νεώτερος, τον νουν ό;υ- 
τατ',;, τον ζήλον θερμότατο;" ϋ βϊσιλεΟ, εφτ,σεν, 
ή μάττ,ν ένσκ/,ψατα πονηρά καΟ' ημών υπόνοια τή 

Ψ"•*73 ^^1 ^^^'^ ^-^ αγαθόν ήα7ν καταλέξει πέρχ;. 
Πλήρη; γαρ υποψίας εΤ άπο)ληαν κατχγν ονχι πάν- 
των διανοούμενος . Ο δε τύραννος έπι τή αΟρό^ 
του Φιλολόγου παρρησίφ Ουμου τήν ψυ;ήν άναπλη- Γβν6Γ3 ιηΪΓυηι β5(, ίηηπίΐ, ο Γβχ, ι^ί ΕΙρίϋορΙιοΓΟ, 
ηιΓι βδΐ ρηηεορδ δβπΑΐυ^, οΐ ηίΙΓιΙ ίηδίρίβηδ Γβ- 
δροηιΐοΐ 3ΐ]1 ίη ΙοεοΓυιη, ηοδ (ΙίδοεΓβ οοηεβάίηιιΐδΤ 
Ββχ 3ΐί1βηι επιη ίιΙ, (|ΐιο(1 ογλΙ, Γβνβη (ΙιφΓβΙιβη- 
ί]ί«^«οΐ: νίίΐεο, ίηίΐπίΐ, νρ>ΐΓα•η πιβηΐβιη ηοη ΓβοΙβ 
3ίΤ6€ΐ3ηι ίη ηο5ΐΓ3ΓΤϊ ροΙβηΐί3ΐη. 0αίά3ίη νβΓο, 
ηο(ηίηβ ΙΜιίΙοΙο^ιΐδ, 3}(3(β ]πηίοΓ, ίηι;βηίο «ευΐίδ- 
δίπΊο. ζ6ΐο 3πΐ6η1ί85ΐηιυδ : Ο Γ6Χ, ίηαυίΙ, ηΐ3ΐ3, 
(]υί6 (ιιυηι βηίηυΓη (1ε ηοΙ)ίδ ίηναδϊΐ, (Όη]6εΙυΓ& 
ηοη ηοΙ)ίδ ίη Ι)οηυπι βχίΐηηι (ΙοδίηβΙ. Εδ βπίηη ρΐβ- 
ηυδ δυδρίοίοηί', υΐ ηυί εο{;Ίΐθ8 οπιηίϋυδ (ϋ3 εοη- 
(ΐ3Ί)η3(ίοηο ΑίΓεΓΓβ εχίΐίυπι. ΤγΓ3ηηπ8 βυΐβπι ίπα 
ΓβρΙί'ΐϋδ ρπηρίβΓ Γβρ*»ηΙίη3Γη ΡΗίΙοΙοςί Ιο'ΐαβηϋ 
1ί^οη3(6Φ : Οιήδ, ίηΓ|ΐπ(, Ιβ ιΙβΙο^;!! η( (Ι3Γ63 (3ηι V σ6ε!ς• Τίς γάρ σε κιι ήρετο, φησιν, V ούτω; άπό- ς (1ηΓ3!η Ρΐ 38ρβΓ3ΐη 8βηΙβΙΐΐί3Ίΐ ? λιΙ Ηχε νΪΓ ίΙΙβ 

βμΓο^ίίϋδ, ηοη ΊΓ3ηι ΙγΓηηπΊ ΓενβΓίΙυβ, ηβε άβ ρ]ϋ8 
ρο!6δΐ3ΐβ δοΙΙΐΓίΐυδ : Οιιίιΐ νβΓο, (|ΐΐ3η(1ο νβΓϋπι 
(1ίχ6ΓίΙ ηπίδρίΑΠί). ο Γρχ, Ιοηβ οροπβΐιίΐ ϋΐίοο 
ίΓ3δεί ? Πρίη(ΐ6 εΐί^ω ίηΐιιεηδ ρ 1 οπιαβδ (|υί ηιΐβ- 
Γ3η(, δεηαΙοΓβδ : ΡβΓ δβΐιιίβηι, ίηηιιίΐ, νβδίΓυπι 
οηιηίιιπι, ΙαΙι νίΓο ηίΗΊΙ οροΠ^Ι Γοβρο/κΙβΓθ. Ουο- 
πιο(1ο εηίηι ν6Γ3πι βεείεΐ οΓΑ'ίοηεπι, ηποβΓυΓοΓθ 
Γ6ι ΙβΙα β8ΐ, 3ηίιη3? ΡπορίβΓ Ιι^ε ΙγΓΛπηοδ ίπίΓβ- 
πΐβΐιΐδ, ίΓ3, ίη(|π3τη. 3(1 δίιτιΊΓιίικΙίηβηίΐ δεΓροηΙίδ, 
υΐ (ΙίείΙ (ϋνιππδ ΟΑνίι!, ιηίΐίΐβ» ]α1)βΙ δ(3Γ« ρΓΟ 
ΓοηΗυδ, η( βοδ, ί|(ή εί Γβρπ^η3ΐ)3ηΙ, βΐ ρηιηυαι 
οπιηΊυηι ΕΙρ'κΙβρΗοΓυπι βηδβ οοηΓιοβΓεηΙ. Οαίϋβιη 
αυΐβιη 63ΐΙί5ΐΓ3(υ8, ευιη 65861 Γβ^ϊ απι*οίδ«ίΐΏΠδ, 

6Πΐη ΟΟΐΙΟ ΕΓηρΙβΧΙΙδ, 0Γ3ΐ)3ΐ ϋΐ ΪΓΑίη Γ6ρΠΓηεΓ6ΐ. 

0:ηη6δ νοΓο ί^ίιηυΐ ϋ1)εΓο Ιθί|ϋί»η1θ5 : Μίδιτππιβ Γβ- τομον την αποκρισιν 'ίψς ; Προς ταύτα ό γεννάοα; 
ΙκεΤνος, μή τον του τυράννου θυμον υπολογισάρ ε- 
νός, μή της έςουσίι; φροντίδα θέμενο;* Τί δε ή νίκα 
τ* άληθΐ; έςείποι τις, βχσι/εύ, εΤρηκε, και σε δεήτει 
παραυτίκα γολ^ν •^ Είτα χχι προ; του; παρεστηκό- 
τας συγκλητικούς άπιδών, Μα τήν σωτηρίχν, 2φη, 
πάντων υμών , ουδέν δεΤ τοί'ϊύτψ άνδρί άποκρί^ε- 
σΟαι. Που γαρ 5ν και ΟληΟή λογον μανίας δέξχιτο 
μεπληρωμένη ψυχή ; Έπι τούτοις 6 τύραννος Ουμου 
κατά την όμοίωσιν, ώ; Δαυί δ θε*ος φησί, του δφεω;, 
στραςιώτας στήναι προ τών θ-»ρ•ΰν Ι^κελεύεται, 
ώστε τους αντιλέγοντας αΰτψ, κιί πρώτον γε πάν- 
των 'Ελκιδιφόρον ςίφει διαχειρίσατΟαι, Καλλίστρα- 
το; δε τι; φίλο; ων τψ βχτιλεΤ έ; τα μάΑιττα τώ 
α!»τ(υ περιφΰ; τρα^ήλρ, τήν όργήν έπυ-/εΐν έλιπά- ρει, και σ•^μπαντες δε π2|5ρησιοσάμενοι• 'ΑΟλιώ- ^βϋΟ), ίΙίθ6ΐ)ηη1, ρπΙεΙίΓε 50168 ηο» ηοη 03νΐ6Γη, (|α3Β 

Ιυ, δεηΐίι 6, ηβ^\\1^^ ΝίππΙίΙοΓ (υ6Γί ίπιρίο(3ΐοιη. Εΐ 
ΙιηβΟ ουηι ιϋχίδ^βηΐ, βχίοΓυηΙ 60 δίΓ γρΠοΙο. ί^βιΙ 
ίΙΙβ, εηηι 6δ?5Ρΐ ηί'Χ, οΐ 3ΐ1 3πΜΐιηα τ ΠΙιυδ ίβϋοΗπα- 
πιιη, ΙιπΙιαίΙ ηο Ιβιη ορριη ίιτοπίίίίπ ΓοϋΐΗ ρβ5- 

δίΐΜΐϋ, 6ΐ ΓϋΠΙ ρίίΠΗΙΙΠ ί Ι .ΧΪ85θΙ, δβιΙβΠδ ρΓΟ ΙΠ*- 

1)ϋηη1ϊ 3ΐιΙ)6ΐ (ΓΟδ Γ«)5§α8 οίΓχϋ, εΐ Ίπ β.ΐ8 ίπιπιίΐιί 
Ι)6ί^1ί3δ οΙ 5βΓρβ!ΐΙθδ, θΐ δηπείοπι ΛείπίΙνηιιιπ ειιιη 
δυίδ ίη 638 ίη3ΐοί. τχτε βισιλεων, εΤπον, εισ/, νυν ά/ριοώ;, ώ; ούχ 
δμ;ιά 30ΐ φρονουμεν ήμεΐ; ούοε ά^εοείας έπίτη; 
άντιποιούμεΟχ• και ταύτα ειπόντες έξήυαν ούτω 
κατ α/. '. πόντε; αυτόν, Ά)λ* έκεΤνο; %ΰς ών κιί τδ 
σύμπαν τκότου; υ'.δ; τήν νύκτζ ίτ^ζ προ: τα πονη- ρότχτα αυνεργούααν^ και αμα >ωχί, >.αΟ:3Λ; ε π: τοϋ β Γεμάτος, τρεΤς κελεύει ^ϋΟρου; διορυγήναι, 
θηρία τε και έρπετα τούτοι; έναφεΟήνχι κχι του; 
περιτδν αγιον Άκίνδυνον έμοληΟήναι, 

Ι^ . Έπε' ούν έκεΤσε του; ά;ίου; κχΟήκχν^ ο 
θεδ;, δ θεό; ημών οι [/.άρτ^ρίς πρό; σε όρΟρίζομεν, 
Ιψαλλον' έδ'ψησέ σε ή ψ^χ^ ημών, έδίψησέ σε τον XVI. Ρθ5((](ΐαίη 6γ^ο δίΠΓίοδ 6ο ίιηιηίδδίδδεηΐ: 
§ Οβυδ, Οβϋδ ηοδΙοΓ, 3(1 (ΰ (Ιε Ιπεο νί^ϊΐατηυδ, ρ^Ι- 
Ιβϋβηΐ πΐ3Γ(^Γ6δ. δΐΐΐνίΐ (β 3ηίίη3 ηοδίρα, ΑΐΐίνίΙ 27 ΜΕΝ8ί8 ΝΟνΕΜΒΕΗ. 28 ΟβϋΠΐ νίναπ) βΐ ίΟΓίθΐη. 8βά Ια Γαο ηοΜβοαίη Α θ*ί>ν ζώντχ καΐ 1*χν>(>ρν. Άλλα συ ποίησον μιθ' £οην6ηί6η(6Γ (αφ ιτι&η8αθ(α(1ίηί, 6ΐ 6(1αο ηοδ άβ 
Ιλ^ιι ιηί$βΠ6β. ΟυοηίθΐΏ Ι)6ηί((ηα ββΐ ηίΐίδβποοΓίΙία 
Ιαβ, βΐ 1)οηί(&8 ςυΓβ ηοη ρο(6δ( βχρπιι ί β. » ΙηΚβηιη 
αυΐβπι (Ιυιη ρΓβο&ΓβηΙπΓ, δρΙβηίΙί'Γι 3εο65<;βΓυηΙ 
&ηρ;6ΐί, νβΐυΐί (|υίΙ)ΐΐ5(1&ηίΐ ν!Γ|;ί8 ΓβΓΓβίδ 1)68ΐί38 
Αΐ)ί£;βηΙβ8, βί υηυπκ^ιιβπιςυβ β ββηοΐίδ ηοαηυ αοεί- 
ρίβηΐβδ, 603 ίΙΐ8βδ03 β Γοδδίβ 6(1υχ6Γυη(. 86(1 τβχ 
Γΐιπ) οροΓίβΓβΙ ΓυΓδαδ ΟΗρίδΙί ϊηΙθΙΙίςβΓβ ροίβη- 
ϋ8ηί\, 6ΐ εβδδ&Γβ βΐίςααηάο &^£;Γβ()ι, ςυ» ηοη ροδ- 
βυηΐ βί&οΊ, ϋΐβ ]πβδίΐ δβηοΐοδ Γυπβυδ δυδρ6η803 
08Β()ί. 6υηι ΗΐιΙβπι νίάίδδβΐ βοηιηι ο&Γπβδ πιυΐΐίδ 
Ηοπδ €οηδοίη(ϋ, ΓθΓ(ί(|ΐιβ ο( ([βηβΓΟδο &ηίΓηοΓ68ί- 
δΙβΓβ εβΓ(8ηίΐίηϋ)υδ, ]υΙ)β( 608 β Ιι^ηίδ /Ιβροηί, 6( ί^μών κατά την σην έπιείκβιαν, κ«ι άνάγαγβ ήμα< 
έκ λάκκου τχλαιπωρία;• 8τι το ΙΧεάς σο^ χρηοτ^'*, 
και ή άγαΟότ/^ς άνείκαιτος. Άμα δΐ τ^ β'^^» ^*Η^' 
προίρορουντες επέστησαν άγγελοι, οια' τισι σιδηρα'ς 
ρχοοοις τους Ο^ρας άποσοβοϋντες, έκαστου τε τών 
άγιων λαβομενοι τη; χ«ιροί άολαβεΤς των βόθρων 
έξηγον. Άλλ* 6 βασιλεύς, δέον ιτάλ'.ν συνεΤναι την 
Χρίστου δύναμιν και παύσασθϊί ποτέ άνηνύτοις 
έι:ΐ){ ειρεΤν, δ δε έκέλευσέ του; αγίους α/θις κρε- 
μαιθέ^τα; ξέεσθαι. 'ι2ς δε έπι πολλαΤ; ταΤς ώραι; 
τα; σάρκας τεμνόμενα; έωρα, /χι ψν»χή γενναίχ 
•προ; τους αγώνας αντέχοντας, καθχιρεΟήναι τώ* 
ξύλων κελεύει, και τα; κεφάλας έ/.τμηθηναι, "Εκαμ/ε 
γαρ αυτό; μάλλον επάγων τα; τιμωρία;, η οΐ μάρ- θίδοβρίΐ» αιηριιΐ&π. Ιρδθ βηίηι ιη3[;ίδβΓ8ΐ(1βΓβδδυ8 

ίηΐ6η(αηδ δυρρϋεία, Γ|αΐΠ1 ΠΙβΓίγΓβδ δΙΙδίίηβΠίβδ ^'^'^^ε; ΰπομένκιν τα έπαγοαενχ, και νενικηκβν ί»π- 
β», ςυβΒ !ηΙθηΐΜ)»ηΙυΓ : βΐ δΠΙΤΙΓη» ΓοΓίίΙυιΙίηβ νί- εροολτί γενναιότητο;, ώΑοττ.το; άμετρίαν. Άπαγο- 
εβΓΠηΙ ίΙΙί ίπβπίΐαίΤΙ ΟΓυ(1θ1ΊΐαΙβΙΤ1.0ΐΐηη^ΛΓηΛϋΐ6ηΐ μένον οε ηδη την έπΙ θάνατον οΐ παρ' «Λων φω 
8(1 ΠΙΟΓίβΠΙ αΙ)(1υΓ6Γβη1υΓ, (ΐυί αΙ) βίδ ίΙΙϋίηίηΛίί τισθέντες εΐ; θεοσέοειαν συν αμα και τη συγχλήτψ, 

(υβΓ&ηΐ 8() ρί6ΐ3(6Γη, δίπιηΙ ουηι δβηΑΐα ; ΟίπιίΚίΙίδ 
ηο8, (]ί66ΐ)αη(,ο(1οε(οΓβδ ρί6(3ΐίδ.δϋρ6Γε3ΐΙΐ6(]Γ8ηι 
ρβδίίίβηΐίββ, ίη ιτΐ6(1ίο ΕοεΙβδίίΒ Γη2ΐΙί|(η8πΙίυηίΐ, ουηι 
Αά ιη6η8υΓ3Πΐ οβίαΐίδ ίη ΟΙιπδΙο ηοπίΐϋπ) ρβΓνβηβ- 
ππιυδ. ΒββΙί 811(601 ΊΙΙϊ βίδ ΓβδροηιΙβπυηΙ : Ουί άο- 
οβί Ηοπιίηεηι εεΐ6η(ί8Γη ΟΗπδΙυδ Πβυβ ηοδΙβΓ, ηπί 
68( ί1Ιυπιίο8(ίο 8ηίιΠ8Γυιη ηοδΐΓ8Γΐιιη, ίρδβ νο8 ϋ- 
1απηίη8ΐ)ίΙ 6ΐΓ6(1ά6(ίη(6ΐ1ί|2[6ηΐ6δ, ΓίΓΐηοδηϋβ Γ8θί6( 

βΐ 8ΐ8ΐ)ίΙθδ ΓΐΙΠ(ΐ8Π)6Π(0 δϋϋΒ Μβι. 

XVII. Κ6ΐ8ΐ8 δυηΐ (ιββο Γ6(ξΐ : «Ι ςυοά π)8^η8 
ηααΐΐίΐυάο δβςυβίβΐπΓ 88ηε(οδ, βοηιιη 08β(ΐ6δ ρπο- 
Ιιί1)6η$. ΙΙΙο 8υ(6ΐη β(8ΐίΐΏ βηιίΐΐίΐ ε8(6Γν8πι ηοίΐί- Άφ'ετε ημάς, Ιλεγον, οΐ τη; ευσέβειας διδάσκαλοι, 
έπι κχΟέδρ^Ε λοιμών εν μέσψ Εκκλησίας μονηρευο- 
μένων, μηπω προς μέτρον τη; έν Χριστφ «ρθάσαν• 
τα; Γ,λικίας. 0•. δε μακάριοι προς αύτου; άπ<κρ{- 
νχντο, ϋ διδάσκων άνθρωπον "νώσιν Χρίστο; 4 Θε6; 
ημών 6 φωτισμό; τών ημετέρων ψυχών, αυτός 
υμάς φώτιεΤ τε και σ•.•νετιε*, και τψ θεμελίψ εδρά- 
σει τη; αυτού πίστεως ; 

Άνηνεχθη ταύτα τψ βασιλεΐ, και ώς δχλος Ικαν^; 
Ιποιτο τοΤ; άγίοι; άπειργων αυτών την σφαγήν. Ό 
δε στίφος στρχτιωτών βςαυτης, χατά τών έπομέ* (αηΐ ίη βΟδ, ςυί δβΠΠθΒοηΙυΓ 88ηε(08, ευί ]υδδαπΐ νων, τοΤς άγίοις εκπέμπει, άποσοβήσαι τούτους κεκελευσμένον. Άλλ* ο1 γενναΤοι ΙκεΤνοι χαΐ μ^/ρι 
τέλους πρ^ς την άμαρτίαν έγνωκ(1τες άντικαθίστα- 
σΑχι, παρ* ούδΐν τούτο &έμβ'.οι, τοΤς άγίοις ; μάλλον 
είΑοντο συναποθανεΐν. 42ν την Ινστασιν 6 τύραννος 
αυΟις άναμαΟών , έχέλευσε τοΤς άγίοις απαντάς 
συγκατασσφαγήναι, προοασίν της πρ^ς το άναιρβΤ^ 
ανθρώπους επιθυμίας, το φιλευσε^ς αυτών ποιη- 
σάμενο;. 'Γποβληθεί; δε υπό τίνων οΤς ζήλος πβρι 
τα εΓοω)α ην ώ; ή σύκλητο; αΙτία γένοιτο τών 
τοσούτων κακών, τον μακάριον Έλπιδιφόρ^ν άγθηναι 
προστάττει άτβ τάς πρώτχς φέροντα ΐίΛρζ ταύτ^ 
τιαάς. Ό δε προ; του; αήττητους επιστραφείς 
μάρτυρας, σίπω τελειωθέντας, £υ;ασθε βΤπεν υπεο 
έμου Πιτβρες έν πνεύμχτι, <Λ έμοί της εΙς Χριστον 
Ιΐ( 6^0 ςΐ]0(|υθ 8 νβδίΓΟ εΟΒίυ ηοη βχεί(1&ΐη. Ουί ^πίστεως δ^ηγοι ώ^τε κζμε της υμών συνοδίας μη Γυ6Γ8ΐ υΐ 60δ βχρβΙΙβΓβΙ, 86(1 6^Γ6|[ϋ ίΐΐί νίπ, ςυί 
Α(1 βηβηι υδ€|υ6 8ΐ<ιΙυ6Γ8ηΙ Γβδίδίειβ ρ6εο8(ο, Ηοο 
ηίΙιίΙ Γ&είοηΙβδ, ηΐ8ΐιΐ6Γϋη( ροΐίυδ πιοπ ουηι δ8η• 
οΗδ. ΟυοΓυπ) εοηδΐ8ηΙί8ΐη ευιη Ι^ΓΑηηυδ ΓϋΓ^υδ 
ίηΙθΠϋχίδδβΙ, ]υδδί( οιτιη6δ δΐιτιαΙ ευπι δβηείίδ ίη- 
ΙβΓΟεί, δυ9Β οεείίΐοηί Ηοιηίηεδ ευρί(1ί(8ΐίδ ρρβΒ- 
Ιβχΐυπι 8ε6ίρί6η8 βοΓυηι 8η[ΐοΓ6Π) ρίβίβΐίδ. Οαπι 
Βαΐρπι 61 δυμ^68δί8δ6η( (]υί(ΐ8Γη, ςιιοΓυπι 6Γ8ΐ ηι»- 
Κηαδζβΐυδ ίη δίπΐϋΙλεΓη,ςιιοίΙ Γυι^^βΐ 8ϋη8(υδ 08ΐΐδ8 
ΙιΟΓυπι πΐ8ΐοΓυπι, ίυΙ>6ΐ 1)68ΐυπι 8ι1ιΙυεΐ Ε1ρί(ΐ6- 
ρΙιοΓυηι, υΐ ςυί 8ρυ(1 ουπι ΓεΓΡβΙ ρπιηοδ ΗοηοΓβδ. 
Ιϋβ 8υ(6Π) εοηνβΓδϋβ 8(1 ιηνίείοβ ιη8ηγΓ6δ, ςυί 
ηοη:1ϋα) 6Γ8η(εοηδϋηίΐπ)8ΐί : Κοκ8(6,(1ιχί(, ρΓο πΐ6, 
Ρ8ΐΓ6δ ίη βρίηΐυ, (Ιυεββ πΐ68β ίη 0ίιη$1υιη Μθι, :ο 8&ηεΙί : ΕδΙο 1)οηο 8ηίιηο, (ΙίχβΓυηΙ, ο Γγ816Γ, βδίο 
Ιιοηο βηίπιο, βΐ ηβ δίδ 8ηίπιο 8ηχίυδ, ηοδ βηίπι 
ρΓ8Βε6(ΐ6δ,ρππιυ8δίδΐ6η(1υδ εοΓ8Π) ε(Βΐ6δ(ί ΟοηιΙηο. 
Οϋΐη 608 βΓβο β^δοί 8ΐηρΐ6χυδ, (ΙϋεβΙ)8»ϋΓ 8ι1 Ιγ- 
Γ8ηηυπ] : βιιπι ΑυΙβηι (γ68 ηαο«|υ6 8ΐη εοηδ6(|υ6- 
ΐΜίηΙυΓ, <)Ι2| θΓ8η1 6]υδΐΐ6σι 8ηίπιί 6ΐ ίηδίίΐυΐί. 

XVIII. ΤγΓ8ηηυδ βυίειη : (Ιυΐιΐ νοΙ)ίδ, ίη(|υί(, 
8θεί(1ί(, ο δΐυΐΐί, υΐ (ΙβοΓυω (|υί(ΐ6ηι ρ8ΐΠ8πτ (1ί- 
ιηίΐ(6Γ6ΐ1δ Γ6ϋ^ίϋη6ηι, 8ί1ΙΐΦΓ6ΓβΙί8 ν6Γο Ηίδ ίπα- 
ρο8ΐοή5ϋδ? δβ(1 ηίδί εί(ο Γ6δίΐ)ί3ε6ηΐ68, 8(1 ρπυΓα 

8 Ρ88ΐ. Ι.ΧΙ1, % 8ς(ΐ. έκπεσεΤν, Προς ον οΐ άγιοι• θάρσει, Ιφησαν, άδελφΙ 
θάρσβι, καΐ μη άθύμβι• προηγήστι γαρ *,μών πρώ- 
τος τψ ούρανίψ Λεσπ({ττ(^ παραστησάμενος. *Ασπασά- 
μενο; ουν αύτου;, πρ^ς τον τύραννον ηγετο, συνεί. 
πόντο δ*£ αύτψ και ετερνι τρεΤς της αύτης Ιχόμενοι 
γνο>μης καΐ προαιρέσεως. 

ΙΗ''. Ό δΐ τύραννος Τί πεπόνθατε, φησίν, ανόητοι 
της μέν πατρψχς τών θεών θρησκείας άφέμενοι 
τοις άπατεώσι δε τούτοις προσκολληθέντες ; άλλ* εΐ 
μη τάχιον άνανήψχντες έπιλάβοισθε τών προτέρων 29 ΜΑΚΤΥΚΙϋΜ 8. ΑΟΙΧΟΥΝΊ ΕΤ .^ΟΟΙΟΚϋΜ. 30 τηκρί>ν 6μβς τί> της ζωής έχδέξβται πέρβ;. Προς δν Α Γβύίβηϋβ,νΟδ βχείρίβί 306γΙ)115 νίΐφ Οοίβ. ΟϋίΕΙρί- Έλπιδιφόρο; άπτοι^τφ φρονήμιτι, Γνωστόν Ιστω 
«οι, βννιλευ, 2φη, δτι τοΤς μη ουσι ΟεοΤς ου λχ• 
τρβύομ&ν, χιΐ τφ δ(ίγμ'χτ( σου άντιτχνσόμεΟχ * όπερ 
ουν σοι 8οχι•υν, έπιτέλβι. Έπε ι τούτο άρέσχον υμΤν, 
6 τύραννος ; ε«ρη, τύ τοΤς άσεοέσι τούτοις επόμενους 
του Τσου χοινωνησαι τέλους, ουχουν άποστερησομεν 
6μα; της αφέσεως, άλλα χα2 τας υμών ζίφει χενχ* 
λάς Ιχχοπηναι κελεύω. *12ς ^ τχύτη; οΐ άγιοι της 
&πάφζσεως Ιίχουσχν, χαίροντες τε χα ι άνιλλόμενοι 
πρδς τον Οάνίτον ^^γοντο συνιπομένων αύτοΤς α%\ 
των στρατιωτών, εΙς τριακόσιους &ρι9μουμένων , 
οΙ συν τφ Οείγ φημι Άχινδύνφ χαΐ τοΤς συν αύτω 
θΐνεΤν άγαπήσαντες, χζΐ ούτω ηρος Χριστών ου 
χρεΤττον υπέρ ζωας τ^ έλεος άπελθεΐν, τον δια ς'- (|ρρΗθΓ•]8 ίη(θΓπ(ο 6ΐ Γοη$ΐ8ηΙί «ιηίιηο : ΝοΙυιη (ίΙ)ί 
811, ίιΐ(|ΐιί(, ο Γ6Χ, ςυο(1 (1608, ({υί ποη βυοΐ, ηοη 
ΰοΠιηυδ; 6ΐΙαο (Ιο^πίΑΐίΓβρυ^ηαΓηυδ. Ραο βΓ^οΜ, 
ςυο(1 1ϋ)ί νί••6ΐυΓ. Ουοηίαιη Ιιοο νο!)ί8 ρΙαοβΚ, ίη- 
ςυίΙ ΙνΓβηου», δ6(|υοη(1ο 1)08 ίΓηρίο8 6]υδά6ΐη 
ηυοςυβ 6886 βηίβ 8οείθ8« ηβςυβ ηο8 νο8 νβ8ΐΓο 
ΓΓυ8(ΓΑ5ίπί)υ8 (Ιββίίίβηο, 86(1 νβδίΓΑ ΰ»ρίΙ& 3υΙ)60 
^•α^ίο αιηρπίλη. Ουηο βαΐβίη 82ηοΐί Ιίληο &αι1ίνί•- 
8βηΐ 8βη(βη(ΐ3ΐη, ΙφΙιγιιιθ βΐ 6Χ8υ1ΐΗηΙβ8 (ΙαοβΓβηΙαΓ 
Λί ηαοΓίβιη, 60^; ηυοςηθ οοη36(ΐιΐ6ηΙίΙ)ΐΐ8 ιηίΙί(ί1>υ8, 
ηυί 6Γ3ηΙ ηυΐΏ6Γο €ίΓοί(βΓ (ΓβδβηΙί, ςαι Γ.υ(η άί- 
νίηο, ίηςυ&ιη, Αείηιίγηο βΐ 6]α8 8οεϋ9 πιοπ πι&- 
ΙυβπιηΙ. 6( δίε νβηΐΓβ &(1 ΰΐιηβΐιιπ), ευ]α9 πιί86ή• 
ε)Γ(ϋ3 681 8ΐιρΓΛ νί(α<«, ΓηοΓ(6ηι %ΐΛά\ο &εοίρίυη1. φους δέχονται θάνατον, πο)λν' "του μα/.αρ•ου *Αχ•.ν- || ΐηα{;ηΑΠ1 &ηίη)ί ϋΙαοΠίΔίθίΤΙ 61$ ΑίΓβΓβηΙθ Αθίη(Ιγηθ, 6ΐ Ρΐεί(αηΐ6, &ηίίηο8(]υβ &ι! ϋβηΐβ αά ΐϊΐΑΓίγτίυπι. 

XIX ^ΑI11 Αθΐ6πι ίηΐ6ΓΓ6€ΐί8 πιίΐίΐίΐιυβ 6ΐ 860•• 
ΙοηΙχίδ, ηο&ιηρΓίηιυιη αεεβΓδίΙ ΐ]Γληηυ8 1)6Α(υιη 
Αείικί^ηυιη, Ρβ^^ββίυπιςϋβ οΐ λη6ΐηρο(1ΐ8ΐυιη. 06* 
ίηιΐθ ναΙρΊη3ρ6ΐΐ6 ίηιΙυΙυ8,εΐ6ίη6ηΙΙαηι«]ΐΐ6 6(αΐ8η• 
βυ6ΐυ(ϋηβιη 8ΪπιυΙαη8 ρβι νβΓ8ί$8ίιΐ)6, Οαβο&ιη 68ΐ» 
(1ίε6ΐ)Αΐ, (2ΐί8 ν68ΐΓα €οη8(3η(ίΑ, υ( νΐΐ» ρΓΚββηΙι• 
81(18 ρΓ0(ϋβί, 6ΐ 68(11 ίϊϊοτΧϋ οοπιιηιιΐβΐίδ ? Τ6βϋβ 
811 ιηίΐιί 8ϋΙ, ηυί 681 ]ΐιευη(1ϋ8 οηηηίΙ)υ8, <|ιμμ1 
ρΓορΐ6Γ ¥68ΐΓΑπι ιποΓίβιε πιϋιί δείικΙϋηΙαΓ νί8€6ίΑ 
6ΐ αηίιηα. Ηϊ86ΓβθΓ βηίιη ν68ΐηΒ βίλϋβ βΐ ]α?βη- 
Ιυΐίβ, 6ΐ εοΓροπ9 (ΐιΐ0({α6 ρυΙεΗΗΐυάίοίβ, €ΐι]θ9 

Υ6ΐ Πηΐ86Γ6Γ6ΐυΓ Ι>68ΐΊ&, 6ΐ 61 ρ8Γε6Γ6(. 6Γ6<ϋΐ6 
ουν μοι λίαν υμών χη^μένφ χαΐ τα λυσιτελή συμ- 6Γ|[0 ΟΐίΙΐΙ, <|υΐ ν68(Γί ΐη2Ι{^η8ίη εαΠίΠΙ β6Γ0, 6(0011- δύνου την προθυμίαν αύτοΤς έμποιοΰντος, χα'. προς 
τ 3 μαρτύριον &παλε(<ροντος. 

1Θ'• *ΑναιρεΟέντων δΐ των στρατιωτών ηδη χαΐ 
των συγχλητιχων, μεταπεμπεται δια ταχέων 6 
τύραννος τ^ν μαχάριον Άχίνδυνον, Πηγάσιόι τε χι\ 
Άνεμπόδιστον • είτα την άλωπε/ΐην υποδϋς τον 
γζμερ&ν τε χαι πραον υποχριθεις σχολιώτατα * Τίς 
η τοιχίτη 6μών Ινστασις, ελεγεν, ώς της παρούσης 
άφειδήσαι ζωής, χαι θάνατον μάλλον άλλάςασθαι 
ταύτης • Μάρτυς μο•ί ό ^|δΰς πάσιν ήλιος, δτι τα 
σπλάγχνα χαΐ την ψυχη>*, έπι τψ υμών διαχοπτομαι 
θανάτω * οίχτείρω γαο 5μας χαι της ^ιλιχίας χαι 
της ν€({τητος, προ; δι χαι της του σώματος ΰρις^ 
Ι^ς χαί 6ΐ|ρίον ήλέησεν, £ν χαΐ έφεισατο. Πεισθητε β<»>^).εύοντι * οράτε γαρ ώς των συγχλητιχων ου- 
δ«ν^ς {^ τών στρατιωτό*ν έφεισάμην, Γμών δΙ πα- 
τρικώς χι^δομαί τε χαι περιέχομαι, μάλιστα τ6 άν- 
^ώδκς υμών χαΐ γενναΤον^ έχ τοΟ περί τας βασάνους 
άνενδάτου χαταμαθών. Ει γαρ πεισθείητέ ΐλου, τών 
πρώτων υμάς άςιώσω τιμών , χαί δ'ί»ρα χαριοΰμαι 
της 6μων αρετής αςια. Οΐ δΐ ίγιοι * Μήτε σεαυτφ 
χ<$π(ΐυ;, εφησάν, μήτε ημών ειχή θέλε παρέχειν, 
άλλα μηδΐ φειδώς σέ τις ή Ιλεος ημών λαμοανέτφ, 
χβ^μψεις γαρ σΐδέποτ« τύν ημέτερον λογισμον, ή 
αγαθών έπαγγελίαις ?4 χαχών άπε.λιΤς, η θανάτου 
δέει, του σοΙ «ροοεροϋ. Πώς γαρ α# θάνατον φοοη- 
ΟεΤεν, ους τούτο μάλλον λ^π£Τ, το άπας, /αι μη 
μυριάχ'.^ ούνασθαι θνήσχειν υ-ΐρ Χρίστου ; Τζχιον 
ουν το η'$η σοι χριθη•• ποίησον. Έχδέχεται γαρ ί-,μιας 8ϋΙο ηυ» 8υηΙ υΙίΙίΑ. νί(ΐ6(ί8 6ηίπι,<|ϋθίηο(1οηο11ί 
ρ6ρ6Γ06ηιη 86η8(οπ, ΐιβειηίΐίΐί. ν68ΐΓί •ιι(βιιι ρλ- 
ΐ6Γη6 οϋΓΑΐη {6Γ0, 6( νο8 λπηρΙβείοΓ,υΙ ςαί ν68(τ•ιη 
Ηί(ϋεεηηι ▼ίηυ(6πι 6ΐ {οΓ(ί(!ΐιϋη6ΐη 6Χ 6οη8(«οΙίΑ 
ίη ΙοΓπΐ6η(ί8. δί βηίπίΐ ιηίΐιί ραΓυβηΙίβ, τοβ ρήαύΜ 
άί|;η8!>0Γ ΙιοηοΓίΙ)υ3, «^1 εοηε6ιΐΑΐη Αοη• ϋί|ΐιι 
ν68(η νίΓ(υΐ6. δ^ηείί βοΐβπτ : Νβε ϋΐιί, (Ιίχ6ηι«Ι, 
η6€ ηοΙ)ί8 ΓηίδίΓϋ ΙπΙιοΓΡδ 6χΙιίΙ>6. 86(1 οβε Ιιι οο- 
1)Ί8 Ρ3Γ083, η6ε 16 ηο5(η οΙΙα ιηον68ΐ ΐηί86Γί60ΠΐίΑ. 
ιη6ηΐ6πη βηίιη ηο8ΐΓαπι ουηφίΑΐη Π6€(<>8, 8υΙ Ηο- 
ηοΓϋΐη ρΓοηιί8.<(ί8 βυΐ πιίηΗ ιπαΙοπιγγι ίηίβηίαΐίδ, 
8α( ιηβΐϋ ιηοΓίί^, ί]ηχ 681 (ίΙ)ί (οιτίΜΙίδ. Ουοιηοιίο 
6ηίιη πιοΠβπι (ίιηιιρηηΐ, ηυπβ Ιιοε ιη^ι^ίδ αΓΓιεϋ 
ιηο1.Γ!ία ]ΐιο(Ι !<6πιβ1 <>1 ηοη ιηίΙΙίββ ροδδίηΐ γποπ 
ρΓο ΟΐΓίδΙο ? Ρα€ 6Γ|;'> πΐο ί(Ι, ηαοιΙ α 16 ]Αΐη Ό τών ά^ίων χορός, ινα σοι χαι χάριτας μάλλον της Κ^βδΙ ]»(ϋεΑΐυΐη. Νοβ βηίΐη βΧδρβεΐΑΐ ^ΙίΟΠΙδ 8Αη- ταχεί^; δμο^ γήσαιμιν τελειώσεως. 

Κ,'. Ό δε την σχηνήν λύσις, χαι την προσποίητον 
ί^»•«ρο;ητα. Μα τους θεούς, ^Τπεν, άλλ' ουχ δν Ιπι- 
τ»ύ;ησθε της επιθυμίας. Κελεύει τοίν^ν σιοηροίί- 
νους α!»τους γενομένους, έν άσφαλεστάττ^ τη οΐϊουρφ 
τηρεΤσθαι. Αύτ'^ς δΐ πιρ' δλην διασχεψάμενο; την 
νύχτα, ποίφ αν αυτυϋς διολέσι^ θανάτμ, πρωΤα; ηίη 
γενομένης, χϊλεύει χάμινον έςαφΟεΤσαν δτι πολλην 
τώς θ«ίοιυ; υποΛαοεΤν μά^υρας, ώστε τών αγίων 
βΜίν σωμάτων τέλεον Ιχδαπανηθέντων, μηδ^ Χ^^ 
(«ολικ^ηναι ΧριστιανοΤς, πύθ«ιο τοΤ πρ^ς αυτούς είοπιπη : υ( οΐίιαι πΐΑ^ίδ ΙίΙιί Α^Αΐηηδ {γα(1α8 ρΓΟ- 
ρΐ6Γ ε6ΐβΓ6ΐη 60Γ' *ηιπΐΑΐίοη6Π]. 

XX. ΙΠο ΑοΙβηι ιΙβρο^ϋΑ ρ«!Γ80η3, 6ΐ βεΐΑ α!)Ι81α 
ηίΐΑη8υ6(υ(ϋη6 : Νοο ψη (Ιοοδ, ίη(]υί(, ηοη Αδδο- 
ςιΐ6ΠΐίηΙ Η, ηιιοιΙ ιΐ68ί(ΐ6η(ί8. ^υι)6I 61*^0 608, ουπα 
ΓυβηηΐΓβιτο νίηείί. ίη ΙυΙίβδίηια δβΓΥΑίΙ ευ8(ο(1ίΑ. 
Ιρδβ Αυΐβπηεαπι ιοΙα ηοαο οοηβΜοΓβ^^οΙ, ηυΑηατη 

ΠΙΟΓίβ 608 ΑΠΐν!6Γ6ΐ, Π)Αη6 ]<ΐΐ36ΐ ΐο ΓθΠΐ806Π1 ί^ίΐ 

ΑΓ(ΐ6ηΐ6ΐ& (Ιίνίαο:; ]Λε6Γβ ιηαΠ γΓβ*» »1 οιηοίηο ε•!•• 
δοιηρίίβ δ^ηείίδ βοΓϋΐη εοΓρ^/"*^"*» "• βίηί^ 
(ΐ6Πΐ ΓβΗηίΐοβΓβΙπΓ 0ΗΓί8ΐ>ίί"»?^2Μβπί 8υί 
«ασι. Ουί εηπι ιηοι βάο^Μ ΜΜΜ β ο^^ ΊΙ ΜΓΛί^Ι« ΝΟνΚΜΜΚΙΙ. 32 •ι|« ιιιιΐ|ΐ.ιιιι νιΐι ο II ( ΙϋΐηηνίΙ 1;^ηιιιιιιΙΝ : Ιμ•.ι•λ ρπη- Α ττί;)«•ι•10ιον. "Ίίν κατβ τάχο; Ινεχθέντων άπ^ τ^ς ιηΜ νι«α|ΐ(ΐι ιιιιι1ιι*ιΙιιμι||μ\ ιιίΙγιμΙιμιν ιηηΐΜΐ Γιίπια- 

I ΙΜΙΙ, (|ΙΙΐΙΠΙ ΐηΐΙΙΐΐΊ Ιΐΐΐΐΐη. •ιΐ«ι1 ν•*»• νιΐΐπΐ ί|Ηί*« .ΊΓΓΙΜΙ - 

ιΙίαΐΙ- Αι-1ιΐι1υπι> ΐΜΐ\•) 1μ•.Γ.ιιί (;1ιγϊ<ιΙι ιιι.-ιιΙ)Τ (*ιι *ι 

ΙΐΐΙΐ«Μι*«Ι'*ιθΙ, ι|ιι.1ΜΙ |•>»1Γ| ΠΜΐΐΙΐ'ΐ'ίΜΗ Οΐ \(Μ'Νί|Η*Ι1ΐ4 

Ιη•ηηι><« ΓοιΙκ. Ιιι•|μιΙ. ι γι»|<ΙιιΊι« ο ΙΙΙμ ιι •ιη•*ιι 
Ιιη|ΐιΐΊΐιιΙ ιιπΙιΜ, «Ί γμιμι ρ ιΐΓι«ιη «ΝΐΜΠοιηιιπ >ιι- 
ΐΗΐΜΐι ι«Ι Τμ .Μ|ί•'"ΐι η. ΜΙ ριΙΟΓ .Ι;υιιι.Μΐ »μ», ?ί«»»1 Οί 
.\|μΜ|«« ΙιΙι •ι ι'μ•ι, ι|ΜΙ (ιηΙ Η(Μ1Ι|ΓΪ«Ι.« ,ίΙι ίηίΐ!»^ : 
ι|Μ••ηι ιιιι ««)η% ι<ιι«Ί.ι ΐιη-ι.ηι.. \ιΙ .|ΐιϊ 1\«υηΐΐΜ)η 
*<«ΙΜ η(•ι• « ι Μΐ ΐ)' .' .ΐι'*Γ(Ιοη>. ΙΙΙι' \('ΐι*. ι'ΐΐίη 
\*«ιΙ«ι «.ιμΙιΙΙι- 1*1 >-• ηη ικΐ η ηΜίηιΜΊΐι^ΝΟΐ. ΙΜΛ- 
1ιο«-«ι« ι«ι»ΜΜΐ.ι ΟιΜ.Ι ηΐιΙ)ΐ. >η |πΙ{. ο ιη.ι!(Ί\ 
ιΐΛΐ«ΐι<Μ «ι!μ χ^ι' III) «Μ)οη\ ."^ιΝ», ιο)ΐη:. Ιι«\' 

νι».ίΑ» »»ι*«ο» »Ι»%ΐΜ\1 Ι\.»ο Νϊί^ηΓ;, λγ* ρΛ'ΐΝΜη •Ι,ν*ϊΠ^• 
ΗΟ»» ι*»» ^I *♦ ίΜΐ».ν\ηΐ \,'<ϊ.,\«»Μί ΐΐΐ !\.ν' >ϊ!μ *ηΓ- φ'>λΐΛη;, έπΐ'^(')ν!ΐ τούτοις δ τύραννος, Ίδοϋ της 
ΊπηΟκίχς ΰιιών τι έττιχίΐρχ, ττ,ν κάμινον τζ χ,^ιρ' 
ί.••χ•Λ; η«< ο*)ίει; ^τβρος, άλλ υμεί,: έιυτοΐς έ;ι- 
χΓ')υ:κ. 'Λκίίυνος ουν δ υιχχάι,ιο; το•5 Χρίστου 
|ΐι^):ϋ;^ τ*ί του τυράννου κιχότΐ/νον κχι ττοικίλοιΐ 
χτ;«>ιιΟ{Ί)ν, Γά/α κρο.ρ'^ιικώ; σοι, οησί, τσϊνομι 
\ Οιι.ίίν #; τδΛ0)τχ, ττχ-έρχ γχρ ^χια-ίνων τοΟτο 
ι* 4^ •■ • 3υ ^: ο!ι πχτηρ δχιαονω•/, ϊλλ' υ1?»; άντ»κρυ; 
ί', : '» ί:ϊ3/Γ|; ίνΟ:..ο-:^/.τίνοι, έπΐΐ κχι τ χ Ιργχ 
;■ .ο >'•'»'■»■ χ":αχϊ.'' άν6ρίι>:τ;ον •γτ•γΛ• ώτιτΐρ 
χ': *.*0 V: τώ ::ι«Γο τ^ϋ 2νιχτ•-.ς Ο','/^ίΐς ^ι^ 
" 1 τ"»!ί 'ΐτ,ΐΞίχ ιϋ:χ-£•ιϋ•ϋΐ£*ο;. Τ: ϋο: 


•.Τ . «1%•:•; τ> ^'ΟΑX ^Γ,Λ^^* ΐι^ΛΕτι•. ; 11 Οι ΓΧ- 


Ί *■ : :2 :-υ: ?;: Λ'^• βΖΊν* 


• •ν .1 ι* {^ .^•«•φ ^ι' ■ • 

\•.* :-.. 3\: >:.χ- ί> τ; -τ 5* τ-αςΐ:— --χϊ"»"•. # βχνιτ:*, 
-.τ ν. 'ίΐ :> -τ: Α£.:^^?x^2. Π•.τ^; ι•. ιιτ, Τ7>», 5•» % • \, <1.ϊ".Μ %' % ,• * « 1 ΐνν ν,νς^χχο ϊ\<|,, ίΑ>ΐϊ Ο. ^,ν , ^^.■ " % » • 


Η.* •**• * .»> • 'ν ^ Λνχ,* ϊν» |^ν^\ ,»■ .».* ».*. "^ χ ν». Λ Ν **\ Λ^.'^.χ 

ρ ■ .»- 


Λ' ' * ■ ^ ; ..... ^ ^^ "Χ' "ϊ 

V•• * 1 ,* ■."■.• χ\- ^ ■■ 
^ν• .^. . . -^» λ.. "?" -.- «,— — -^'»■ \ί• < ^ •. 

1 ί ; τ « ». ■ χ 

» ί » 

.«. • •• • 'Χ •ι«^ '.Ν '* » Χ• *ν\ -^ !■* »» ,• 

■ν ϊ. ν « — •» -^νΛ» .1 1 • .*»'ν 

ν••! η. ♦.».»- 


». χ « • !■* ^ - • . • • 0• 


• 1 - χ 
χ • . • ' » <• ι 


ίν:* • ■ ■ 


%. 2 >»•χ »■ Λ χ Ί 1 .Χ. .•. Χ. > ■!.η» ι> 

' ν.'. χ; "1• ί. ?• ■ 

■ \ . . ν ■ 

■ν ^^ : ■ ,. ■ Τ .1 " ί ^ • ■ ■ 

- ^ ΞΓ Ι^ 

^ —-'-.-• -τ. "ΐβ ^--= 2^^ '< *. χ Ν*• ■* » ■^^'Γμ - Ν. ί:. 

/■> ι*,.»... ■• > ■χ^*' ι«. Λ.Ι Λ- 33 ΜΑΚΤΥΒΙϋΜ 8. ΑΟΙΝΒΥΝΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 34 πίντχ βλέποντζ ο^Οιλιι^ν, και τί» ενοΐΛον έ<ε'/ου 

ΚΒ', θ3τω; «ύτή; ά:Γοκ^ιν7μ£νηζ, β3?•ί/•ί χχτ- 
έτ/β τον μιχρόν. 'ΟψΙ κχι μολι; τ•>Τ; πιρ^ττϋτιν, 
*Α?Οδντκ, βΤπίν, έντίΰθϊν οΐ ΜΐιοιΧζ^ τη έ>ιχ2υ• 
θείη^ Κ2μίν:|ΐ έμοΛηθ/.τωτζν, έπιΐ μη πευθηνχι 
τοΤ^ ήμ&τιροις φιλονεικοΰσι προττάγμισι' ταύτην 
05 τ^ εΤνχι }ΐητέρζ έμ^ εςομοϊχμένην, κ χι το!*; 
φυτικούς Οιτμου; άΟετ^ιανχν, τψ ΐδ'φ πορβύίΐΟζι 
Οκλήμιχι χχταλ{κιτ<. *Η δΐ μχ/.χρια, θκοΟ έ1^όμν^αι, 
<ρη»ϊν, ίι μην τ^ μαρτυρική τχύτ^ Τριάδι σανχποΟχ- 
νεΤβΟιι, και μήτ» τινί 5λλ;(^ μηδίποτι τχύτης διχ- 
ζιαχθηνχι. Ό δ1 τύριν^ος τ^ της άγιχΟη; γης 
«ονηρον έν το5 π2ρ«5<ίςου ρλάϊφημχ, 01 πολύ; μοι 
λ^γος το•>5β, φηϊΐ, πραττκ κιτι τ^ βούλημζ. ΈπιΙ 
ουν οί μάρτ^μς «ροτ/ιγγιτζν τ^ κιμι\φ, το ομ•ικ 
•Ις ο^ριν^ν αρζντις, Κύριε, εΤπον, ΊητοΟ Χρυτί, 
τ^ άληθινον ί^,ώς, το ττρο τών ζΐώνων της πατρική; 
€όξη< ^βίμψχν, €ύ;^αρΐ7το>μβν αοι, δτι ένίϊχυι»; 
4μάς τον απερ αού άγων ι διενεγκεΐν, κχί ο•1κ ά«η- 
κχς έν τίί πβγίθι συλληφΟήναιι των Οηρευοντων, άλλ* 
ώ; «-ρουΟίον ττιν ψυχήν Ι,μών έκ τιύτης έ^ύσω, 
κχΐ νύν^ Δέγποτχ, νκύρω7ον ήμ•7ίν τα οοονϊ5αατα, 
του ^νηθηναι γενναίως τού παρόντος κατατολμησαι 
κ^ζ, ΠχράτεηΟι δΐ \μΤν έν τψ <αιρψ της έκ 
τοΟ ταπεινού σώματος λχδημίας, και πρό^τηθι τώ* 
1}^μ^τέρων ψ•^χών. Σοι γαρ και τη σΓ» δυνάμει 6α^- 
^νζντες, της φλογός έπ.καίνομεν. 

ΚΓ . Των ουν στρατιωτών εγγύς που περί το ττ^ς 

χχμινου στ<{μα γενομένων, ;ται την άνύποιττον α!»τΓ,ς 

έχνύρω7ΐν στέγειν ου δυναμένων, οΐ άγιοι πεφρί' 

Χί^τας Ιδοντες βυτους, Τί έατήχατε ούτω;, ελεγον, 

το κελευσΟεν μη ποιοΰντε; ; Ει τ^ όμόδουλο; τοΟτο 

χαΐ πρότκαιρον πυρ ούϋω φοβερον ύμΤν έδοξε, το 

άτελεύτητον έκεΤνο τ^ς γεεννης και βιτεχτον άλη- 

^ς πώς υ-οίιετε ; Οΐ δΐ, Και πϋ; αν γένοιτο ίιμΤν, 

είπον, Ι^ν υμεΤς λέγετε κόλατιν έκφυγεΤν ; Εΐ μή την 

τών ειδώλων άρνηθεντε; Ορητκείαν, οί άγιοι εφηταν, 

Ιρισχφ τψ άληθεΐ θεφ συν άληθε^^^ πιστευτέ ιε, ουκ 

βν δυνατοΊ γένοισΟε τας κολάσεις εκείνα; δια^υγεΤν, 

Προ; ταύτα οί σιρατιώται* "Οτε ττί του βασιλέως, 

Εφησαν , υπηρετοΰμενοι προστάξει , τα; τιμωρίας 

4μ1ν έπήγομεν, έντρομοι τίνες και περι3εεΤ; ήμεν, 

^ τι πείσεσθαι χαλεπών ^κδεχομενοι* ν•>νι δε διδα- 

^ιεαλίας καΐ παραινέσεως της παρ'* Ιμων βπολαύ- 

^*ντες γαλήνιοι χατέστημεν τσς ψυχά;, ελπίδα τινά 

^Τβ^-τηρίας ώς είκ&ς άναμένοντες^ ΰμεΤς δε αλλά 

^9θ«ήσαντες εις ^μα; δσα δε Τ, και 4^ πίστις υμών 

^αύΧιΧΛκ^ τφ αΐωνιψ προσάΟετε ρ^ζσιλεΤ* τον γαρ 

ον Ι^δη τούτον έβδελυςάμιΟα ευφροσύνης. Οΐ 

έπΙ τούτοις ύποπλησΟέντες , Αινέσωμιεν 

άνως, βΧπον, τδν Κύριον^ οτι άγαθος, καΐ ηδυν- 

*■! τούτφ μάλλον ί^ αΤνεσις, τψ οίκοδομοϋντι τας 

'Λς των αύτφ πίστει προσερχόμενων, και χ^ράς 

τ^ εαυτών σωτηρί^ πληρουντι τα επουράνια. 

ζαι, Δέσποτα, ους περί την ένδεκάτην ώραν, 

τ6ν του μαρτυρίου αμπελώνα σ•>νεκαλέσω, χαΐ 

ΟΕϋΧοΤς τ^ν μισθών &ξιον της άγαθ<{τητος τοΤς 

«ου &θλοφ<!ροις ουνοίρι4|λΜν• Αοηαηία αδρίοΐΙ, οουΐυιη 6ΐ ]υ8ΐυπι ίΙΓια3 3υ(ϋαοηι 
ηοο βΙΓιιςίββ. 

ΧΧΠ. Ουιη οα βίο ΓβδροηιϋδδβΙ, ιπυ1ιΐ3 ονα8ί( 
βεβΙβΓΑΐυβ, νίχ Ιαικίύπι αυΐβιη ϋίχίΐ ϋδ, (]υί &(1« 
βΓΑπΙ: ΗίηοΙοΙΙαηΙϋΓ ί!ηρϋ,6ΐίη&Γ(Ιβηΐ6ΐη ΓοΓη&- 
εβιη ίηίίοίαηΙυΓ, ςυοπίαιη οοηίβηιΐϋηΐ ηοη ρ^ΓβΓβ 
ηοβίπδ ]υ85ί^• Ηαηο νβΓο, ηιιβο &1)]αΓανίΙ 86 ιηβΗΠΐ 
6886 πΐ3ΐΓβαι, •)1 νίοΐΑνίΐ ]υ8 ηϋΙιΐΓΦ, ΓβΙίηςαίΙο 
6&ιη 8α2 νοίϋπϋιΐβ αιηύϋΐΑΓβ. 111α αυΐβιη 1)6&1ι : 
Οβυιη, ίηί{ϋί(, ]ιιγο, ηπβ 6886 ιηοπίυπίΓη ουιη 1ια6 
ΐΓΪηίΙαΙβ ηΐΑΓίγΓυπα, 6ΐ ηβηυβ ιηοΓΐ6, ηβηυο υΙίΑ 
Γ6 Αϋι πίθ απςαβιη &1ι ΐΐί8 688β 86]αηβ;βηίΐΑΐη• 
Τ}ΓΑηηα8ν6Γο, ))οηαοΐ6ΓΓ» πιαίυιη ^βηηβη ρΓ»ΐ6Γ 
6Χ8ρ66(&Γιοη6ίη : Η^Β^ γ68, ίη<]αίΙ, ηοη ββΐ πιίΐιί 
ιηϋ^^ηφ €υΓ8θ : Γαο υ( Ιιι νοΙα6η8. ΰαιη 6γ^ο πι•γ• 
1;γ68 ΓοΓηαεί 3ρρΓορίπ(|υα58βηΙ, ΙοΙΐ6ηΐ63 ίη ο<β• 
Ιυιη οουΐοβ, (ΙίχβΓυπΙ : Οοιηίη6 Ιββυ εΐΐΓί8ΐ6, νβΓΑ 
Ιϋχ, ({ϋοθ αηΐβ βΦοιιΙα β ραΐΡΓηΑ βίΤυΙβίΙ ζίοτύ, 

3^10108 Ιίΐΐΐ ςΓΔ(ί&8, Γ|υθ•Ι ΠΟλ €ΟΓΓθ5θΠ18ΐί, Οΐ 

ΓβΓΓ6πια5 ρΓο Ιβ οβΓίΑπιβη, 61 ηοη ρ6ηιιί8ί8ΐί υ| 
εοιηρΓβΙιοηιΙβΓβωαΓ 2ΐ Ι2ΐ(|α60 νβηιηΐίϋΐη : 8β(] (αα- 
ςυαηίΐ ρΑ830Γβιη αηίιηαω ηο8(Γ3ηι 6Χ 6ο ΙίΙ)6Γα8ΐί. 
Ει ηυηο οοπΩγιώα ηο3(Γθ3 αηίιηο8, υΐ ρο83ίιηα8 
&ϋν6Γ8υ8 Ιιυηο ί|^η6Πΐ πο8 ΓυΓίίΙβΓ ^6Γογ6. Νο1)ί3 
ςυο({ΐΐ6 αιΐδίδ ίη ΐ6ΐηροΓβ 6Χΰ688η8 οχ Ηοο »1)- 
]βεΙο €θΓροΓ69 6ΐ άβίαηάβ ηοδίΓΑβ αηίηί)Β3. Ίβ 
βηίπι ΓΓ6ΐί 61 ΙαΑ νΪΓΐυΙο, Ιιαηο ίίΑπιιηΑΐπ αδεβη- 
(ϋηιυβ. 

ΧΧΠΙ. &ιιη ίΐαςυβ ΓαίδδβηΙ πιϋίΐοδ ρΓορ6 08 
ΓυΓηαεί8|6ΐίηΙοΐ6Γ3ί)ϋβιη 63υ3 αηΙυΓβηι ηοη ρο586ηΙ 

^ 8υ$Ιίη6Γ6, εαηείί ςαί 605 νίϋεΓαηΙ ΙβΓΠίοβ : Ουίά 
8ΐ&1ί8, ϋί€εΙ)αηΙ, (1υϋ^ ]α•8ί οδΐίδ, ηοη ί3ΐείβη1β8? 
8ί Ηίε, ίΐϋί οδΐ ιοηδβΓναδ βΐ βδΐ λιΙ Ιβηηρυδ ίί^τιίβ, 
νοΙ)ί8 νΐδϋδ 68ΐ ΐ6ΓπΙ)11ί3 : ί^ηί3 ί1ΐ6 ςβίι ?ηηα9, ςυί 
ηυηΓ|ιιαπΐ(ΐ68ΐηίΙ, βΐηυηί|ϋ3ΐπιοχδΙίηί4υίΙϋΓ,(}υβηι- 
Α(Ιιηο(1υπι α νϋΙ)ίδ ΙοΙοΓαϋίΐπΓ'ί Εΐ ηϋοιηοϋο, ιϋχβ- 
ΓϋηΙ ίΙΙί, ρίίΙϋβΓίίηιΐδ βίΓυ^βΓΟ, ί^υοιΙ νοδ (ΙίείΙίδ, 
δϋρμΙΐείιιιη?Νίδΐ&1)ηβ{;αΐυειιΙΙιπιΙϋ1οΓϋΐτι,(ΗχβΓϋηΙ 
δ3!ΐεΙί, ΟΙΐΓίδΙο νβΓϋ ϋΐίϋ νβΓΟ εΓοιΙϊιΙβπΐίδ, ηοπ 
ροΐβπΐίδ ϋΐα βίΤϋί,ΌΓβ δυρρίίοία. Α(1 Ηΰΰε ιηίΐΐΐοδ : 
Ουαηιΐο, άίχβΓϋπΙ, Γβ|5ίδ ]ϋδδϋί δβΓνίβηΙβ3, νοϋίδ 
ιηΓβΓβϋαΓΓϋδ δαρρίίεί», εοηΙΡβπιίδΟβΙιαηιυδ βΐ Ιί- 
πιΟΓΰ αίΠείοΙ):ίπιυΓ, υ( ςοί οχδρβείαπβίηυδ ηο8 
αϋςυίιΐ {,ΤΑνβ βδδβ ραδδΐίΓοδ. Νυηο ααΐβπι νβδίηαι 
οοηδβευΐΐ άοείπηαιη ο( α^!ηοηιι^υη^η), βαηιυβ 
(ΓΑηήαίΙΙίδ Αηίιηίδ, αΠί|υαιτι δροιη δλίαΐίδ, υΐ ρΑΤ 
6δΙ, βχδρβεΐΑηίοδ : δβιΐ ?08 εαΐϋ ίη ηο8 ΓβεβΓΚί•, 

^(]υ2Β οροΓίβΙ 6ΐ νηΐΐ νβδίτα Γΐϋβδ, Α(Ι Κ6£6αΐ Φ!6Γ- 
ηυπι ΑΐυαείΙο, Ιιυηε οηήη, ίη ηυοσι εβάίΐ ίηΐβπίαβ, 
]&ηι δυιηαδ αΐ30(ηίπ2ΐ1ί. ΡΓορίΟΓ Ιιχε ηΐΑΓίχΓββ 
Γβρίβΐί ΙιΒίίΙία : Οοηίηυπι, (ΙίχβηιηΙ, υηα νοεβ Ιαιι- 
άβιηυδ, (]υοηί&ιη 1)οηιΐ8 6ΐ βα&νί^ βνλΐΐβίβί οοδίη 
Ιααάαΐίο, ς>ιί Φΐΐίβεαΐ 3ηΐιηΑ5 60πιβι, ςαί αά ίρδϋοι 
ΓκΙθ &εεθ(1υηΙ, ^υιΐίο ρΓορΙβΓ βοπιαι δΑίαΙειο 
ίηηρίβΐ 0(Βΐ68(ία. Εχείρβ, ΟοαιίΒβ, 60$, ηυοδ Ιιοη 
υηοΙβοίαΐΑ εοητοεαδίί ιιΐ τίηβαιη Ιυί πιαΓίνιίί, Η 
<1& βί» πιβΓεβάβιη <1ίςιΐΑπι Ιϋ* Κη>ιιιΙαι•. βοι 
ίη ηαηιβπιιη ρήοηιπι Ιυοπιιιι «Ι^μπαιογοοι . 35 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 36 XXIV. ΗΊΙΗβ;6Γ{|;θΤθ1αΓκ]•ΐίΙΐυ$(1&(ηαΓηί5ία6Χ'Α Κλ'. Ο'. τί>:/υν ίτ'.ϊπϋτχι κ«Οχπε?&«λώ τινι τφ 

ρυ|(ηλΙ>ίΙίΙ)ΐΐ3, ΟΙΐΓίβΐΐ ιηαοΊΙί βί^ιιαουΙο, βίιηυΙ εαιη 
βιηεϋβ Αοίη«1γαυ. Ρβ^αΒίο 61 ΑηβπιροιΙίδίο Γογοα- 
€6ΐη ίη|Γ6ϋ5ί 5υη(, €υ:η 698^η1 ηυιηβΓΟ τί^ίηΐί βΐ 
θ€ΐο, ηβ ίρ53 ςυίϋβαι Ιχταπηί ποαίτβ Γοΐίοΐα, 5β(] 
ουιη θίβ δίπαοί ίη^•852. ϋΐι ΐΓυβ βϋίοίη αη^βίο- 
ηιιη €ίΓ03 Γ(ΐΓ09ε€πι 53ηεΐο$ νυ6ΐ)ΐΐυΓ βχείρίβηβ, 
6Ι €θΐη βΐι Η^ιηηυηι εαηοΐϋ. Μ3γΙ}Γ65 βυΙβίη ευιη 
83εΓ3ββηίιηα3,>ρυ(Ι Οουπα ρβΓ Ι^ηοιη (Ιβρο&α'ϋββηΙ 
Μουηάο ιΐίβ Νον6ΐηΙ)ή3, Ιοΰυτη Γ^ρΙβνβΓαηΙ ο«1οΓβ 
ίθ60Αΐ)ΐΙί,2ϋ6θϋΐ ςυί ίΙΙίοαΙβΓααΙ ΟΙΐΓί^Ιίαηί,ςυ» 
άιύ ηοη ροΐββΐ, νοίυρίαΐβιη 8β05βπηΐ, βΙβιιΐιΐΐΑυ• 
ϋβποΙ, ηαί Γβίρ53ίιηρΙβ1ςυ8Β(Ιίοίι (ϋνίηα» 0«ινί(1, 
6( ίη 82ΐιε(ί5 βυίβ 86 οβίβηιϋΐ ιηίΓ&1)ίΐ6ΐη. Οαοπιπι σύ*2;χχ τοΤς άγίοις, Άκιουνφ, Π^γιτίφ κχί Α Λ[Α- 
7:οθ'!7:'>, ττ,ί χάμινον υπ£ΐσΓ|λ6ον, οχτώ «ρ^ί τοις 
εΓ<οιι τον άριΟαο** ^ντ«ς, μίδέ τίττ^ζ άπολ»•.φθβι- 
ση; ςης του τ^ράν;ο'^ μητρός, βλλχ Χίΐ «ύτης Χ|Αβ 
συνεπεισελΟούιο;, Χορός ίΐ αγγέλων ιτερι τη> 
Λάμινο•/ Ιωρατο τοός άγ{ο•α; υποοβ/ίίμβνο;, χχι 
υμι/θ•# αυν ΧίτοΤς άνχμέλπ'ο^. Οΐ μάρτ^ρβς μ«ντ©ι 
τχς ίεράς ψυχί; τ»υ θεφ δια ττίρο; «χρχθέμινοι 
κατχ την δευτέρίν τοΟ Νοιμδρίου μηνός, £υο>βί«ς 
άρ^/,του τόν τόπον ε;:λήρα>72ν, ώ; τους έκεΤτβ «ιρ- 
(5ντχς Χριττιχνους ήδονη^ αΐ^θέίθχι, λεχΟτινχι μη 
δ•^^xαένης, χινείν τε τόν Ιρ"(φ τχ τοΰ 6ε•!ου λ «οίο ίλΟΠΒΘΙ ρΓβ&ίθ88Β Γβίίηοίφ ϋβροβίΐφ βαηΐίη Ιοεο, β^^ν^'^'^'» ^^^ Οχυμχστόν τοΤς ζγ^οις 

ςβι ιΙίοΗαΓ ΐΓβηΡ88ΐΐ8, βχ (ΐϋΙ>ιΐ5 ιηαααΐ ^γαΙι^ ^ά ' ^' • - ^-^._ _ 

€08, ςιιί 2€€β(1ϋΐι( : Α^Ι^Ιοπαω ϋοπιίηί ηοβίΓϋβ^α 
ΟΙιηιϋ,ςυβιη ϋβεβΐ ιη3]β8ΐ3^ βΐ ΐΑυιΙαΙίοεαιη 6|.ΐ8 
ρΗηείρίο εακοΐβ Ρβίτβ, βΐ τίνίβεο ΚρΐηΙα, ηυηε 
€ΐ ΐ6αιρ€Γ, βΙ ίη 8βΜοΐΗ 8Φ€ϋΙθΓυιιι. Αιηβη. χυτού 0«ι- 
κιυμενον, ^'* τ χ ίερχ κχΐ τίμιχ Χείψχνχ έν τ^ «ν*" 
μέντρ ΒιρΓ»•/η7ίψ /.χιετέθί^, πολλή; οίην την χάριν 
τοΐ; τΓροιιουιι πογχζοντχι εις δ<ί;χν χύλ Κνρίο^ 
ηαών Ίηϊού Χρυτοϋ, φ ττρέπει μεγχλωτύ•/η «χΐ 
χΓνεσ'.ς συν τψ ^ν^ρχί|I αυτού ΠχτρΙ και τψ ζωο- 
ιζοιψ Ονεύματι, νυν και άεΙ χχΐ εΙς τους χίαινχς 
τών χΐωνων. Αμήν• ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΓ 0£ΙΟΤ ΠΑΓΡΟΣ ΒΜϋΝ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΪ νίΤΑ ΚΕδ ΟΕδΤνΕ ΕΤ ΟΕΚΤΑΜΙΝΑ 

δΑΝΟΤΙ ΡΑΤΒΙδ Ν08ΤΒΙ 

αΟΑΝΝίαΐΙ ΑΒΒΑΤΙ8 

(ΙαΙΙαβ Βραά βαηααι Αά (ϋβπα4 Νον., ^η6^β 6Χ εο(!. 018. η. 1481.) Ι. νί^π) ςυ» (ΙυοίΙ &(1 νίΓΐυΙβιη, βοίυηΐ 0ίηηβ80 
6886 Α8ρ6Γ3ΐη, ΑπΙαβίΏ 6ΐ (ΙίΙΒείΙβπι, ί(1(|υ6 αρβΓίο 
ίρ8& (ΙίςοϋηΙ 6χρβΓίβη(ί&. Ει ΐάβο ιηυΐΐίβ €|υο(|υθ 
ίη(Ιί86ηΙ, (|υοβ 2ΐι1 ΐρβαπη βχοίίβηΐ, ρΑΓίίιη ςιιίάβπι 
6χΙιθΓΐα1ΊοπίΙ)υ5, ραπ'ιαι ααΐϋ η νΊΐ9β (|αο(|ΐυ ΙιΊ- 
8((•ΓίΑ 60Π1ΙΙ1, (^ϋί ίη ίΙΙ& ρπιΐ3 8αηΐ ίη^Γβ88ί, (]υο(1 
6ΐί&πι ΓΠ&£;ί^ 21(1 ΟΑ^ αΙίΓαΙΓιΐ βΐηβ ιηοΐββίία, 6ΐ 
ββοΐΐ 111 ηοη ίβδροηιΐβαπί αηίιηαιη ρΓορΙϋΓ άιίΗ- 
ειιΙΐΑΐ6σι ϋίηβπ^ Βί βηίηι, (ΐπί νίαιη 681 ίηβ;Γβ8 

8αΓ08 Α8Ρ6ΓΑΠ) 6ΐ (Ιί(Β:ίΙβΠ1, 8αα(ΐ6118 6ΐ &(ϋΐΟΓΐ»η8 

ςαί8ρίληι κιΐηαβ ρβΓ8ϋα36Γίΐ, 08ΐβη(ΐ6η8 Αυΐ6ΐη 
ΐΒοΙΙοδ 6&ιη ]Ηΐη εοηίβείδ86, 6ΐ α(1 ορΙΜαπι Ι«η- 

Α6ΐη βη6ΠΙ ρ6Γν6ηί8δ6, 8ίθ Π1Α${ί8 ρΟΓδϋΜβΓίΐ οΐ 

ρτοιηρίο 61 αΙμγι αηιιηο ίΐ6Γ (ΐκΓ6(ΙίΑΐυΓ. Τ»1•βι 
««•βιΐΒΐίιηο πίλίηίηυοηυβ ΡΒίΓΪ% Ιοαηηίείί «Ίι»πι, 
€ΐΐΜ|6ίιιοιιηΑίΰΐιηΑΐο, 61 \οη$ϋ αΙϋίββίπΕίΑΐη, 6| Α . Την προς άρετην 65όν φέρουσχν^ τρχχεΤχί 

εΤνχι κχ\ ανάντη κχ\ δ•^^χερή, πάντες Γσχ^ι, *1ι 

τ^ πείρ^ σαφώς μχ^χ^ιου^ι* δια τούτο χχι πολ- 

λ ον δέονται τών ττρό; τχυτην πζρχκαλούντων , ' 

τοΐτο μίν πίρχινειεων, τοϋτο δε καΐ ^{ων ίιτορίβ; 

τώ•ι έκείνην τ:ροι«>δευκότων, δ κχΐ μαλλ'^ν άκωλύτακ 

ειρΐλκετχι προς αύτην χχι μή άπογινώσχειν παφ«- 

σΛευχζ&ι της πορε(χς τό δύσκολον, έπεί χχΐ τφ 

μέλλοντι βχδίζειν όοόν δύτκορον και τρχχεΤχν, 

πχρχινών τις, χχΐ προτρέπαμε νος, ήττον πε((«ι•ν, 

6ποδ•ιχνύ«ν δΐ πολλοός α•ντήν ζδη διελβόντις,* 

εΤτχ χ^ν τψ τέλει χχλώ; χβτχλύσχντχς , ο6τ0 

πεί<ηι μάλλον χχΐ α'/τόν £ν προθ^ήχως της ποριίβς 

ίψχβΟχι. Τοιοΰτον οΤμ«« βΤνχι χαΐ τόν του μεγάλα 

Πχτρό; Ίωαιννιχίου ρίον, μάλχ μίν χαριέστ»^, 

μάλχ Λ ύψΧψώϊκ^τβ. χ«ί δ^ίαενον ΙχανοΙκ «Ι 37 νίΤΑ 8. ίΟΑΝΝΙΟΙΙ ΑΒΒΑΪ18. 38 χΐτ^ν τον κομιδή ^4(►^αον διεγδΤριι ιτ3ο; την τη; Α ^ϋδθ ίρ83 (|ΐΐοςαβ ροΐβδί Υβΐ Υ^Ηβ 50€0Γ(1βΐη βχοί- βφ<της έπιμέλ-ιαιν. Λ^'^έ^θω τοιγαροϋν τι έ/ε^ου 
/«θ* δϊον οΤόν τε, και εΙς μέσον υμΤν πιοτιΟεσΟω 
τοΤ; φιλοΟέοκ, οΟεν τε ηρςίντο, και εΙς οίον αρχ και 
χχτέλΓιξαν πέρχ;. 'Έ/ει δε ούτως. 

Β'. Τε^σαρκσχιιοεκχτφ έτει τή; τυράννίδος 
Λέοντος τοΰ Κωνσταντίνου παιδο; , του και ες 
Ίνχύρων Ι^κόντο: την του γένο'^ς σειράν, 6 θυ- 
μαιτ^ς *1ωζννίχιος των μητρικών Οχλ-ίμων προ- 
έρχεται• φ τ:ατρ\ς μεν ή Βιθυνών έπαρ/ι'α, κώμη 
δε Μαρυκάτου καλούμενη προς «οΤς βορειτίροις 
της Άπολλωνιάδος Αειμένη^ γεν%ήτ3ρες έτ:α\ηθευον- 
τε; τοΤς εργοι; την κλήσιν, Μυριτζίκιος και Άνα- 
στχτώ. Ε-ιελλον γαρ οίον χάριεν |^όδον τον δίκαιον 
άνζ$οΰναι τ^ εύσ^βείι^, άπ> ζωή; εις ζωήν κατά (3Γ6 3(1 8ΐυ(1ίυηι ν'ΐΓΐυΙίβ. ΟίοαηΐυΓ βΓ^ο Γ6$ ίΐΐίυβ, 
(]υο3(Ι ρ]α8 Πβη ροΐβπΐ, 6ΐνοΙ)ί5 ρϋδαο Γβΐί^ίϋ$ί5 
ίη ιηβιϋυαη ρΓοΓβΓ&ηΙιΐΓ, ιιηϋβ $οί1ίοβΙ ΓΟβρβπΙ, βΐ 
Λά ηιιβιη Ωηβιη (^ηιΐβιη ρβΓΥβηβηΙ. 8ίο αυΐβιη 

1ΐ3ΐ)6ΐ. 

II. ΟυαΠοιίοείηιο αηηο 1]^Γαηΐ)ί(1ί8 1.ροηίδ ΠΙϋ 
ΟοοδΙαηΙΐπί, (|αΊ βΙίΗίτι ςβηβπδ δβπβιη ΐΓ&χϋ βχ 
Ιδαυπα, β^πιίΓ&ϋίΙίδ Ιοβηηίοίυδ ρΓ0€6(Ιί(6Χ ιώαΙθγ- 
ηίδ Ιΐΐ(ΐ1αιηί8. Οαί ρ&ίπα (]υίιΐ6ΐτι ΓιιίΙ ρΓονίηεία 
ΒίΐΗγηοΓϋΐη : νίι*υ8 ΑυΙβιη, ςυί νοοαΙυΓ Μι^ΓγεαΙί, 
811 υδ αιΐ 1)υΓ6(ΐΐ6ΐη ρ:<Γΐ6ηι ΑροΙΙοηίαϋίδ : ρ&Γ6ηΐ68, 
ηαί ΓαεΙ)8 )ρ!>!8 νβΓαπι Γβιΐϋ^ϋβηΐ αρρβϋαΐίοηβπ), 
ΜγπΙζίείϋδ οΐ Λη&δΙ&8ο. ΕΓβηΙβηίιηΐ&ηςπαπι ριιΙ- 
οΗγβιώ ΓΟδαιη 3υ3ΐιιηι 3οαηηίοίιιΐΏ βϋίΐυη ρίϋΐβΐί, 
ηυί α νίΐα 3(1 νίίαπι, υΐ (ΙίείΙ ΑροβΙοΙυδ, βνοε3ϋ&1 

τον 6ε Τον Άπ<5στολον, τοΤς της αρετής μύροις έκ• Β ηΐυΙΐΟδ ϋπ^ϋβπίο ρίβίΑΐίδ, θΐ 8 Ι3ρδυ ρβεεΕίί Γ3είβ• χαλουμενον τους πολλούς και τν3 της αμαρτίας 
χτώμχτο; άνιστώντα, και δδόν 6ποδεικνύντα σωτή- 
ρίον, ώς Ό λ<5γος δηλώνει. Εύθυς γαρ εκ πρώτης 
τριχδς αΐίΟητοΤς βρώμασι παιδοτρνβούμεν({ς 5 τε καΐ 
χνχγόμεν:»;, οία παΤς, ου την έγκύκλιον ταύτη ν καΐ 
ζοσμιχην ε?λετο σοφίαν, άλλα την προσάγ>•>3άν τε 
και οίκεισ^σαν θεφ, ήτις κιΐ αρχή σοφίας εστίν 
εΙ•, & του θεοϋ φόβος, καΐ τ^ κατ* ίχνος αυτοΰ τών 
εντολών εττεσΟζι. Προ^χοπτε τοίνυν έπ' άρετ^, καΐ 
βεί^ παι^εί^, όποΊχι ήμέραι, καΐ έπείίδου τήν κα- 
λήν ^ντοκ έπίδοτιν, Τί δΐ 6 τα-/ υ; εΙς άντίδοσιν 
τών άγζ^ν Κύριος ; Ουπω τήν πρώτη ν 6 μέγα; 
ήμειοεν ήλιχίαν, και ήν πάρα τ^ν γονέων ΙτάχΟί^ 
λειτουργίαν τελών ταΤς συνήθεσι νομαΤς τους 
-^Μ^ο^ς έταφιεις, ό μεν τψ του σταυρού τύπψ τού- ()3ΐ δϋΓςοΓβ, εΐ νίαπ) 08ΐ6η(ΐ6ΐ)3ΐ 83ΐα(3Γ6η[ΐ, υΐ ^3Π1 
ΟδΙβηάβΙ 0Γ3ΐίο. 5ΐ3ΐίπ) 6Γ||;& 3ΐ) ίηβυιιΐβ »ΐ3(θ» 
εαΐΏ ββηδϋίΐιυδ ειΙ)Ίδ αΙβΓβΐυΓ βΐ βάαεβΓβΙυΓ αΐ 
ριιβΓ, ηοη άίδείρΙίηβΓυιη ογΙ)6Π) βΐ ιηυηάβηβιη βΙο• 

%\ί 83ρί6η(ίΑηί), 86<1 63Π], η 088 3(1 ϋβϋπι 3(1ι1ϋείΐ, 6| 

61 Γ6(1ιϋΙ ί3ηίΐϊΙί3Γβπι, ςυδθ Θ8( ίηΐΐίυιη 83ρίβη1ί8β, 
ηβηιρβ Οβί (ίπιοιβίη 1, βΐ β|υ3 ια3η(ΐ3(0Γΐιιη ίηδί- 
8(βΓθ νί{^ί1ϋδ. ΡΓο&εΪ6ΐ)ίΐΙ θΓ^ο ίη άίββ ίηνϊΓίαΙβ θΐ 
(1ίνΐη3 άίδάρϋη», βΐ ρυΙεΙίΓο 3α26ΐ)3ΐυΓ ιηεΓβιηβηΙο• 
Οϋίιΐ 3υΐ6(η Όοίπίηυδ, (|ϋΐ 681 νβίοχ Αά ϋοηοηκη 
Γ6ΐηυη6Γ3ΐίοηβη) ? Νοη(Ιαιη πί)3£[ηαδ ^03ηη^^^υ3 6 

ρΓίΠ)3 96ΐ3ΐβ 6Χ06δδ6Γ3ΐ, βΐ ΓΏυηϋδ 01)1608, ({\1θΛ θί 

ΓαβΓΒΐ ιη3η€ΐ3ΐυίη 3 ρ3Γ6ηΙί1}υ3, ίη Γ6η8υ6ΐ3 ρ38ευ3 
ροΓεοδ ίπιπιίΙΙβηδ, ιΙΐ6 ηαίάβηι β08 8ΐ^η3ΐ)3ΐ ίι^οΓα 
εΓυείδ, 61 ίρδε εοαδυβΐ3δ ρΓβεβδ Οβο Γ6<1<1β53( : τακ Ιτη\ιει«)το, και τάς συνήθεις αυτός εύχάς ^ ίΐϋ 3υ1εηΐ μβΓηΐΐαηβ5»ΐηΙ ίηοΐίνυίδί, ηυΙΙο η66 Ιΐοίηί- 

ηυπι ηβε })6$(ϊ3Γυιη (ΐ3Π)ηο οηιηίηο βίίόεΐί, άοηβο 
νβδρβπε ΓβνβΓδΠδ 83ηςΐυ8 608 (Ιοπιυιη ΓυΓβυβ 

3£6Γ6(. άνεοιδτυ θεώ* οΐ δε εμένον αδιάσπαστοι λύμης άν- 
(^ρώπω^ όμοο και θηρών ανώτεροι, Εως οψε της 
ήμερος άναστρέψας 6 «γΐ€»ί, έπί τήν οΐκίαν πάλιν 
βυτοί»ς εισελάσε•εν, 

Γ\ *Επβι δε δ μεν τον Ιφηβον ημειδε, τό τε σώμα 
ουκ άφυης ων και τήν ^ψιν ουκ άγεννεΤ άνδρι 
Ιοιχώς* εκλογή δέ προς άκρίβειαν ατρατιωτών 
προστάξει του τηνικαΟτα κρατούντος έγένετο* τότε 
^η χαι ό θαυμαστός ούτος τφ τών έξκουοιτόρων 
έναπο γράφεται τάγματι, ΐΗν ούν ποθεινδς μεν τ|1 
στρατί^ δι' Ιπιείκειαν, Φοβερος δε τοΤς ^χθροΤς δια 
γενναιότητα, τα πολλά τούτους καΐ μόνι^ θε^ι τρο• 
πούμε νος. Ούτω τοιγαρουν ε/ ων, και ούτω περί III. Ουηι βυίβηι ϋΐβ ηυίιΐβπι ]3ηι 6χε688ί886( 6χ 
6ρΙΐ6ΐ)ί8, Ιυηε ευιη 6.««86ΐ βΐ οοΓροΓβ β^ϋίδ, εΐ 
3δρ6ε(α ρΓ8β 86 (βΓΓβΙ δρβείβιπ Ιιοπιίηίδ ηοη ί^ηαπ^ 
1ΐΑΐ)6Γ6ΐυΓ ν6Γ0 &εουΓ3ΐυ8 πιίΗίαπι (ΙβίβεΙυδ ^υ88ϋ 
6308, ηυί Ιυηε ΓβΓυιη ροΙί6ΐ)3ΐιΐΓ : Ιυηε Ιιίε ηυο* 
ςυβ νίΓ 3(1π)ίΓ3η(1υ8 Γ6ΐ3ΐυ8 ΓυίΙ ίη ηιιιηβΓυπι 
6χει\1)ίΙοΓυΐΏ. Επα! 3υΐ6ΐη 6Χ6ΓείΙυί(ΐυ)ά6ΐη3υευΗ- 
(Ιυδ ρΓορΙβΓ ιηο(1θΓ3(ίοη6ΐη : ίηίιηίείβ νβΓο ΙβΓη5ί- 
Ιίδ ρΓορΐ6Γ ί3ηίιυι1ίη6πι, υ( ηυί 608 88βρβ νεί 8ο1ο • 1 πολλοϋ τφ σςρατεύματι ών περί πλείονος !>πήρχε ΟδρβεΙυ ίη Γυ^3Π) ΥϋΓΐβΓεΙ. Οαηΐ 86 6Γ^0 816 |[6- 
βεψ, χαΟ* ε τών χυτού εντολών φύλαξ ήν άκριβε- ^ Γ6Γ61, 6ΐ Ι3ηΐί 1ΐ6Γ6ΐ 3ΐΐ 6Χ6ΓείΙυ, 3ρυ(Ι ϋευοΐ 

3(11ιυε ρΐυπίδ ϋ6ΐ)3Κ, (|υ3(βηα8 6303 ρΓβΒεερίΑ α«1 
υη^υβπι ο1)86Γν3ΐ>3ΐ. Ιΐοε βΓξο νίίΐεπδ (η3ΐΙ^ηυ3, 
61 ευιη 3ΐί3ΐη νίπυίειη, Ιυηι 6]υ$ ευιη Οεο ί3πιί- 
1ί3Γίΐ&ΐ6ηι 61 εοη]υηειιοη6ΐη οί ίηνίϋβΓεί, ίη βυπι 
ΐ3ΐ6ηΐ6Γ εοιηρ€)Γ3ϋ3ΐ ίη8ί(1ί38. Ου&ιηοϋΓβυι ουιη 
αΐίηυβηάο Ιιοπιίηιϋυδ εοπιιηυηειη οίΓιιϋίδδβΙεβΙίκί- 
ηεπι^ υΐ ηοη (1ίνίηί8 ίιη8{ίηίΙ)υ3 βυηο, ηυβιη μν 
6Γ3ΐ, ΙιοηοΓ6ΐη Ιπ1)υ6Γ6ηΙ, ρεΓνβηίΙ 6ΐί3πι υβηαβ 
&ά ^ο&ηηίείυπ1 εβρίΐ^υβ 6( βχρυ^ηαΐ Ιιαηε νίΓυιιι Ταϋτ ουν 6 πονηρός ορών, της τε άλλης 
ιρετής, καΐ δή /αι της προς τό θεΤον νεύσεώς τε 
ιιΐ οααιώσεως βασκαίνων αΰτφ, ένήδρευέ τε αφα- 
νές, XXI λόγους εχάθιζε χατα του ανδρός. *'ϋθεν 
εχΐ χοινν^ν ποτέ κατασχεδάσας τών άνθράίπων 
*ΊΛΛΡβψ ώς άν μή ταΤς θείαις είχόσι τί» προσήκον 
άτονήΜίεν σέβας, φθάνει χαΐ κ^χρις 'ΐωαννιχίου, 
ιαΐ τ^ντον δή τον χαλ^ν έν άσκηταις άνδρα αΙρεΤ, 
Μκ π^ς τήν όλεθρ(αν αίρεσιν τών Είχονομάχων * Ρ»•!, α, 40 ; Ργο?. ι, χι, ^0. ,^. 39 ΜΕΝ818 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 40 ο:ι α Γ,, 0); ττ^οτΓ^/.Εν, αττΐνεαον ο: π :ολλοΙ αλλ «ϋΟΐ ττ,•/ τούτου α/.ο^ ολ'ι)• τοίς ωιι ρΓ3βεΐ8ΓυΐΤ1 ίηΙΟΓ βΧβΓθΊΐ3ΐθΓΟδ, βΐ ίηΛϋΟίΙ βαΐηΛίΙ Α έ-ίγειχι. Το απ εκείνου το'νυν τ<ΐί Οείχι; είκόιιν 

ρ6Γηίείθ8αΓη$66(αιηΙεύηοιηαοΙιθΓα:η.Λΐ)ί11οαυ(6Πίΐ 
ΙβιηροΓβ (ΙίνίηΙδ ίηίΐα^ΊηίΙ)υ3 ηοη ιηοιίο ψιαπι ρλπ 
6Γ3ΐ,ιηυΙ(ίΗοηοΓ6ΐη ηοηΐπϋυοίιαηΐ,δβ^ ηβοβαηκη 
ςυίάβπι αυίϋΐίοηβιη αιιπΙ)υ$ ΟΓηηίηο ΑάηηίΙΙοί>αη(. 
ΤοΙίδ νβΓο ηυίηςπα^ηιΐΒ ΒβρΙβτκι »ηηίδ, Γι^ζϋΓα & 
ΟΗπΜο δυ$εβρΐ8β Ιιυιηαηίΐαΐίδ, επίΏΐηί (Ι»1)α(υΓ οΐ 
οοη(6ΐΏρΙϋί }ΐ3ΐ)οΙ)?ι(υΓ αΐ) ϋ$, ηιιί ρυ§η3ΐ)ΐηΙ 3(1- 
νβΓβυδ ίιη&ο;ίη68. &ΐίη ({αίϋαδ ΓυίΙ πΐχΐυοίυδ 6ΐ οα- 
ρΐυδ Ηίο (]υο(}ϋ6 νίΓαϋιηίΓαηάυδ, οΐ ρααεί ΓυβΓυηΙ, 
ηυί ίη»1ί^ηί ΐ3Γ[υουπΐ6ίΓιι^6ηη(. Αΐ(]υ6 ϊιχο ςϋίϋβιη 
510 56 1)&1)6ΐ)αη1 : βΐ ΟΙιπδΙί ΠςυΓΑ ηο$ΐΓ2β δίιηίΓΐδ, 
ρΓοΙ) (ΙοΙοΓ ! ί1ϋ5ρία6ΐ)3ΐυΓ, βΐ ηϋιϋ οηιηίπο ριιία- 
1)3(υΓ. 
IV. ΡοδΙηυ&ηι αυΐβιη Ιιυ]υ5 δοβίβπδ ορβΓΑΐοΓβδ πχρεοέχ^οντο. 'βν έπια οΐ αί\ δλοις πεντ'/ίχοντι 
ετειιν ό της ένχνΟρωπΓ,σεω; του Χρίστο•} τύπο;, 
οιεοζλλετό τε τταοα τον εικονομαχούντων χα: 
ήϊΐμάζετο* οί δη κιΐ ό Οχτχάσιος οττος σανχ- 
πη/Οη κζ\ τών άλόντων γέγονεν, όλίγωι μόλις τ ν 
πάγην τοΐ ποτηρου διαίράντω/. ΚΤχ^ε με* ου το* 
τx^:x^ κχι 6 καθ* ήμα; του Χριιτοϋ χαρχκτ.-,ρ 
τΓχριωράτο, οΐ'μοι, και έν ούδεν*:»; μίρ:•. παντάπυ•.•* 
έλογίζετο. Δ'. ΈπεΙ δε οι της κα/.•.α; τ χυτή; εργχται τ/ί Οϋΐη ίΐηρίβΐΗΐβ ΐηί56ΓαΙ)ί1ίΐ6Γ ρϋΠΟηιηΙ. βΐ Κοπιά- β ά»&βεί^ ελεεινώ; συναπο)λον:ο, κχι η 'Ρο^μχίων ηοΓυΐΌΐιηρβπυπίΐίΓαηδϋι&ά εοη]υς6ΐτΐ6]α$ΐΓβηβπι, 
ηυ2β Γ65 ΟΙιπδΙίαηοηιιη ΐυβϋαΙυΓ ύΐ }ΐ2ΐΙ)6ΐ)3ΐ ίη Ιιο- 
ηοΓβ, βΐίαίηδί, ρΓορΙβηηβΙυπι ιηαπίί, ηοη ροΙβΓαΙ 
608υρβΓδΙίΐ6 ΙίύβΓβ β1ύ(|ΐιί νβΓΑΐη Γβΐί^ίοπβιη. Ουιη 
63 νβΓο ίη ίηψβπο ΓαίδδβΙ εοηδίίΐυία, Ιυηο ίρ$β 
ηοοςυβ 61ΐΓί$ΐϋδ, ηυί ρΓορΙβΓ ηοδ εαΓΠθΠ) ίηϋυίΙ^ 
ΓυΓδαδ ΙιοηοΓ3ΐ)α(υΓ Πςυπδ, βΐ 6χορΐ3ΐ2β δαηεΙοΓυηι 
ίπια^ίηβδ, ίη βεείβδίίδ* ίη Γογο, ίη ρορυΐο εβΓπβ- 
1)3ηΙυΓ. 86(1 ηβ δίο ςυίϋβηι πιυΐΐί 1ιυ]υδ Ιεοηοηια- 
εΙιΟΓϋΐη 1ΐ8βΓβδίδαο6Γΐ)ί(3ΐ6ηι 6ΐυ6Γϋη( 6χ 3ηίιηίδ, 
δ6(1 ευηι (βηιροπδ (ίίυΙιίΓηΐΙαίβ 3(1 ιη3ΐί ΙιαϋίΙυηι 
ρ6Γν6ηίδ86η(, ίβ^τβ ΓεΓβΙΐηηΙ 56(1 ίώ 6ο Ιίϋ^-Γβπ. 
Ουοι-υηι υηυδ 6Γ3ΐ Ιιίε (|ϋθ(|ϋ6 |ιΐ'ϋ3ε!αΓυ3 ^03ηη^- άρνή έπι την του Λέοντος σύζυγον Βίρήνην μετε- 
πιπτϊν, ήτις έπρέτ^ευέ τε τα Χρυχιανϋν, και έντ(- 
μως ηγΐ'', £'• >^3ίΐ τη ".ερι τον άνδρχ φειδοΤ ουκ 
εΤχεν οπω; έκϊίνοΰ ιτεριόντο; Ετι πχρόητια^ιετχί 
την εύσεοΐΐαν. '^ίς ουν έπι τη; άρχης «ύτη κατέ- 
στη, τότε κχι Χρυτος αυτός 6 την ημετέραν σάρκα 
δι' ήμα; ενδυτάμενος έτιματο πάλιν τοις χ^ρ^ι- 
κ'ήρσι , και οι περιπόΟητοι των αγίων τύποι έν 
ταΤς έκκλησίαις, ται; άγοραΤς κχτα πλήΟο; έφχί- 
νοντο• 'Λλλ' ούδϊ ούτως ο1 πολ)οι την πικρίαν της 
τοιαύτης τον Είκονομάχων αίρέσεω;, των ψυχρών 
άπενίψαντο, άλλα τψ του χρόνου μήκει, κχθάπερ 
έν ε;ει τνΰ */.χ/.ού γεγονντες, προ; τΙ-,ν άπαλλχγην 
έδυσ/έρχινον ώ; ει; κχ• ό πίριφχνης έτύγχανεν είυδ, ςυί ηοη 6Γ3ΐ ρΓοηιρΙαδ ηοε νείοχ 3ΐ1 ιηυΐ3- 

Ιίοη6ΐη, η6ί|αβ οιηηί νοηΐο εοηνβΠβϋαΙϋΓ 3ϋΙ εΐΓ-ρ Ίωαννίκιος. ϋ!>δ: ιϊ/;^; ο•!>-'^; η-' ε'.; μεταοολην, 

ευαΐΓ6Γ6ϋαΙΐΐΓ^ δ0(1 ΐηοΠΙίΠ ΟδΙεηΐΙοηδ ^Γανΐΐ3ΐ6Π1, ουδέ πρό/ειρο;, ούΓε πχν;• ά/έμυ περιτρεπόμενο; 6ΐδΐ ίη Γ6 ηοη ΐ3υ(]3ΐ}ϋί, |)6Γίΐΐ3η6ΐ)3ΐ ίη ίίδ, (]υφ 
δίϋί Γ6εΐ6 ορίη3π νίίΐ6ΐ)3ΐυΓ, 6ΐ (Ιίνίπίδ ίιηα^^Ίηϊϋυδ 
ηυΐΐυηι ουίΐυιη ΙηΙ)αοΙ)αΙ. ϋοίί^ιΐβ (]υίι1 ύι'ί Εαιη 
νβη3ΐυΓ οςΓο^ίϋδ ίΐ[;ποο!α, (|υΐ π νίΐΐιίΐταιη αηίηιί 
υηίιΐδειι]ϋί5(ΐιιο, οΐ ΐϋ αοοΐρίΐ δθΐτιϊη3 ίϊάοΊ οΓΐΙιο- 
(Ιοχίβ. ^ΐίοηιοϋϋ ευίβηι ? 

V. ΜίΙίΚυΓ ηΐ) ίπφ6ΓαΙοΓ6 3(1 ΟεεΙιΙεηΙβπι εαιη 
ΙοΙο βχβΓοίΙυ. ΙΝίηε 3υ(6;η Γβνοιίοηδ, (ηπδίίΐ ροΓ 
ηιΐ3ηί)(ΐ3Π) ραιίεπι 01]^ιΐ!ρ>) <^^ ηυΐα ιϋνίηο ίΐϋΓΓοοΙΙ 
ρΓορ6 (}υοπη1αιη οχ ιηοηαοΐιΐδ, (|'αί ίη ου ηιοπίο 
βχ*ίΓεβΙ)3ηΙυΓ. ϋβιΐΗΐο ιΐΐο αρραπ'ΐϊδ οχ δϋνα: Ο ίΐΐΐ, 
ίηςαίΐ, ^υ^ηη.εί, δί ηιβ^^ηυιη ΙίΙ)ί ϋ3ΐ,ίη(]αιΙ, ΟΙιγΙ 
δΐίαηυπι βδδβ οΐ ηοπιίπ3Γί, ευΓ όΐιπδΐί ιιπ3£;ίη6ηι 
(ΙβδρίείΰΠδ^ βΠιείδ υΐ ΙαϋοΓ νίΓΐυιίδ 3 16 Γπΐδ(Γ3 η φερόμενο;, άλλ* ηΟους βά;ο; δεικνυς ει κχί μη 
επαίνετΜί πράγματι, ένέμενε τοΤς ώ; ψετο καλώς 
αυτω δεδογμένοις, και ταΤ; Οε'χις εΙ/.07ΐν, ουδ* 
δτ.ουν σέόα; οπενεμεν. ΕΐΈα τι /ίνετχι 5 θηραται 
παρά του κχλου Γεωργού του την έκάιτου γήν της 
ψυκτ,ς ειδότος, κχί τ χ της όρΟοδόςου πίστεω; σπέο- 
ματατα δέχεται. Ιίαί 6 τρόπο;, οίκος ; 

Ε'. Στέλλεται υπο του κρατοϋντο; συν ττ^ στρατί^ 
παστ| κατά τ^' Έώχν έκεΤΟεν δε επχν/^κων, εν 
τινι των του Ολύμπου διτ,ει μ2ρ:*)ν, πλητίον τε 
τινο; των κατά το τοιου;ον ο'-ο; άικουμένων μονα- 
χών, νεύ;ει τ•.;ΐ πχροίοευε Οειοτίρα. 'Έπειτχ δια- 
οζνεΐ; εκ του 3Α7ου; έ/.εΤνο;, ;-ί τε/.νον, εΤπεν, 
Ίωχννίκιε, εΐ μέγα σοι το Χρυτιανον κχι εΤνχι 
κχι όνομάςεσΟχι, 'ίνα τ:, την τοϋ Χρυτνυ εικόνα δυ50ίρί8(υΓ? Ηοαε 3ΙΙ(1Ινίΐ νίΓ (11νίαυ5, Οΐ ΐηίΓΛίυδ^ττεριφρ^νών , μάτ.ν σοι διαπεπονητΟχι τον της βδΐ, ςαο(1 6ί ονίϋοηΐίδδίηιβ (ϋχίδδοί (Ιο οηιηί5ιΐ5. 
Ηυιηί ίΐ3ςΗ6.ε3(ΐ6ηδ, ροΐίιΐ ν6ηΐ3ΐη, ηυοιΐ ίΐΐοί^ηο- 
Γαηβ ίυίδδοί ίη^Γ3ΐυδ ίη ϋοηιίηυπι, 6ΐ3ΓΐϊΓηΐ3νί(50 
(Ιοίηεορδ Οΐιπδΐί ίπΐ)^Ίη6ΐη 6ΐ οηιηίιηη, ηυί οί ρΐ3• 
οαοηιηΐ, 1ιοηοΓ3ΐυΓυιη^ εαηι οίπηί ρΓοροδίΙο. ΑΙ) 
ίΐΐο €Γξο (6ηιροΓ6, 1)63(υ8 ίΙΙβ 53ΐ6ΐΙιϋ8οίΏοίοίυη- 
2608 ίη ν68ΐί5υ1ο Γ6|$ί33, Γ60ΐιΙ)3ΐ)3ΐ ίπ ηυ(1ο δοΐο, 
β?&Ιςυ6 οΓ3ΐίοηί ίο16ηιαδ^η^6^υηίο. Ν3ηι οίδί εοη- 
τΙνίΑίηίΙ)3ΐ ευπι Αΐίίδ. είΐιυηι («ηιβη ηοη 5αυΐ6ΐ)3( 

νςΐΐβ &(! 8&Ιί6ΐΑΐ6ΐη, 86(1 0^16308, υ1 ϋ1ί8 ηΐ11(ΐ6Π1 

ηΟΙΙ νίάβΓθΙαΤ ^β^I1η&^6; εθΓρυ8Ιΐυΐ6ΐη 61001181816- νηστβί^* ΕΙ γάρ αλ\ τοΧς έτχίροις συνειστιατο, αρετής κόπον παρασκευάζεις ^ 'Ίΐκουίεν υ ΟεΤος 
άνηρ, και όπως αύτψ διορατικώχατα περί πάντων 
έςεΤπεν έΟαύμασεν. Είς εδαφο; ούν πεσών, συγγνώ- 
μην ζτει περί ώ; άγνοών έκεΤνος εις Χριστον 
ήγνωμόνει^ και διεοεοαιοΰτο, η μην τΐ) λοιπόν την 
εικόνα Χρίστου και των εύηρεστηκότων αύτφ πάν- 
των, σ!>ν προΟέσει τψ πάσ/^ τιμ^ν* Το άπεκείνου 
ο•3ν ί μακάριος σωματοίίυλχκάν εις τά των βασι•- 
λκίων προαύλια, έπΙ ψιλού του εδάφους άναχλινόμε• 
νυς 71 ν, προαέχειτο δΙ χαμευνκ;^ καΐ προσευχή και 41 νίΤΑ 8. ίΟΑΝΝΙΟΠ ΑΒΒΑΤΙ8. 42 «λην έλλ' <Λ μέχρι ΐίί^ί μιτιλαμβανβ τη« τροφής, Α Γ•1, 6ΐ «α ρβΠΙΟύΙβίη ίΠ&ΐη ίαβθΓΤίΓβΙ δίβΐιο- 
&λλ^ το9<κ>τον, ίαφ τοΤς μ^ν μή φχ£ν«αθαι νη- Οφΐη. 

«ένννχρν ΐΜ(νην ντάνιν 6πΐφβηΤν. 

ζ^• '£ν τούτοις ο^ιν έχ•{νου σχο^άζοντος έφ' 
δλοις Ιιβσιν Εξ, τ^ τών Βουλγάρων Ιξεινιν ΐΟνος 
τν τΰν βράχων ληΤζ<{μ&νον. *Α>ηΐ9τρατοιηδ(ύ«τιι 
τοίνμν βώτοΤς & της *Ρωμχ{ων τΑι% χρατ^ν, χκΤρτ 
κολλην χ&Ι μάχιμον συναθρο^νας, οίς βήπου συνκζ* 
ΐ|τάζ•το χαΐ & νιαηιιχος την ευσέ&ιαν ούτος * π($λ•« 
μός τ» μέγχς α^οΤς βυνκ^γη, χαΐ χχτά ικληθος 
οΛ φάλαγγις πίκτοονι τών *Ρωμα(ων. Τ( θν»ν δ 
μ&γ«ς 1ν άρ'.ντιΟνι, χχΐ μι(ζα»ν 1ν άνχηταΤς οΰτος 
Ίωχννάιιος : Οία Δ2υ18 έιλλος 41ν δΐ2Χ({πτων μίν 
τους &λλοψΑους «υν μυριάσι, ικλείστους δέ ^μ^ VI. Ουω ϋΐβ βη;ο ΙοΙοβ κβχ ιιηηο8 Ιιίβ ν&03Γ6ΐ, 
6ΚΓβ(1ίΙυΓ {[608 ΒυΙ|{ΑΓθΓυιη,ΤΙΐΓβ€ίαιη άβρορυΐαοι. 
Αάνβηοβ 608 &υ(6πι άηιίΐ οχβΓοίΙαιη, ςυί ίηηο 
βηΙίηαρβΓ&ΙοΓ ΕοαίΑποΓαιη, ιη&^ιηβ βΐ ¥&Ιί£)& ιηαηα 
οο8οΐ3, ίη ςυοΓυηι ηυιηβΓΟ 6πι( Ιιιε ηυοςυβ ρίβίαΐβ 
ρίβηβ ^υν6η^8. Μβ^π^υπι ΙΙβςηβ ρΓββΙίυιη Γαϋ ιηΐβτ 
008 οοιηα)ί88α(Ώ, βΐ οχ οχοΓείΙα ΚοαίΑίιοΓυιη εαάίΐ 
ιη8{ηοβ ηυιηβηίδ. Ουιϋ €τ%ο ϋΐο ίηΙοΓ νίΓοβ Γοη68 

Ιη8βηΐ18, 6(ίηΐ6Γ0Χ6Γ0ίΐΑΐ0Γ08ρίβΙΐΐΐί8ΐη8]0Γ ^08η- 

ηίοίιΐ8? ΕταΙΙβηςαΑΐη 2^1ίο8 Οονί^, βΐίβηίκθοοδ ςυί- 
άβιη ροΓΓοηροηβ ουηι ιηυΙΐί8 ιηϋΙΑυβ, ρΙϋη[ηο8 

μκνος τών 6μογ•νων, ώ«χε κ«1 τινχ τών έιηφανών ουΙΟΠΙ ΠΙ)6Γ81Ι8 βΧ ϋ8, ςϋί 6Γ8ηΙ βίϋβίΐοΐη ββηοπβ, Ρωμαίων, μν^χαν^ μκν 0«^ τών Βουλγάρων Ιμαν- 
τώ&ι λη<ρΟηναι, τ^ & ταιίτην τφ ςί^ρ^^ $ι&τιμ((ντα 
τή< «ολιμίας χ^φ^ 'κ^ν βίνθρωκον ρίαααθαι. Ταύτα 
^, τόχΛ ιιαΐ αύτλς & βασιλεύς θκασάμενος, χαΐ τλ 
γβνναΐον τοΟ άν^ος εκπλαγείς, τήν πατρ(^ καΐ 
την του όν<(ματος χλήσιν ^ήτει μαθεΤν. Ό δΐ πρ^ς 
τούτοις Λα\ την της ντρατείας έ8£5χαχε τάξιν. Και 
& βασιλιυς κάντα εύΟυς, ώς αν μ^ τή« μνήαην αυ• 
του βιαφύγοι , γράμμανιν έχτ''θεαΟαι τφ υπογραφεί 
χελβυει, χαΐ τ^ φιλοτιμία τών αντιβιώσεων την του 
χαλου τούτου ατρατιώτου χείρα χαμοΟσαν έπέ^^- 
αεν. *£ντεύ6εν χαΐ πλείονι τ/\ ^π^ χρηαάμενος, 
ενχ τίνα των έχθρων έπι στενής έστηχότα 
&^, καΐ πολλούς άνχιρουντα 'Ρωμαίων ό γενναίος αάοο αϊ ηυίιΐ&ιη οχ ϋΐϋδίτΐΐιυδ ΚοηααηΙβ ιηοείιίηο 
ςαίιίοιη οχ 1οη8 οοηΙοχΙ& οβροΓοΙιΐΓ & ΒυΙ^Ετίδ, 18 

νΟΓΟ ΟΑ κ'^ίΙίΟ (11880018, Α 0181111 Ιΐ08ΐϋί ΚίΟΙΟίοΟΠΙ 

1ί1>θΓ8νοΓ'α• Ηφοευιηίοηο ίρ80 οοροχίοδοί ίιηροΓΑ- 
(θΓ,οΙο]ιΐ8 08801 νίΠυΙοπι 8(1ΐηίΓΑΐυ8, ουρίοΙ}&ΐ5οίΓβ 
ροίΓίΑΠί, ο1 ςυο(1 0886( 01 Δοιηοη.ΙΙΙο ουίοιη ργφΙογ 
ΐΐ8Μ (ΙοοηίΙ οΙίΑΠ) οΓάίηοιη ιηίΐϊϋ» ΙποροΓΑΐβΓ νοΓο 
οηαηίιΐ 8ΐ&Ιίιιι,ηο οιοιόοιΙα οχείάοΓοηΙ,βοηΙ).^ ]υ1)β( 
ηα&ηϋΑΓο 8€Γίρ(ί8, ο( ΓηΑ^ηίΟοοηΙίΑ τοπίϋαοΓαΙΙο- 
ηαιη, οοοΓίΓΐηλνίΙ (1οίθ88&πι πιαπαπι 1)υ3υ8 ο^Γο^ίί 
ιηί1ίΙί8.Ηΐιιο αΐΕκίβ ίηοϋαΐυβ, υηυιη ςυοπκίβηι οχ 
ίιιίιηί€ί8» ςαΙ 8ΐο1θΓ8ΐ ίη νία 3η^υ8ΐ8, οΐ ιπυΚοβ 
οοοίίΙοΒαΙ οχ ΗοιηΑηίβ, νίΓ ίΙΙο βίτβουυβ, ΓαεΙο ίη 
βυπ) ίιυροΐυ, ίΙΙυπ) ρην&νίΐ εβρίΐο, (|υί ιηυΐΐίβ 8ΐίί8 ούτος Ιπεισπεσων, χεφαλής λστέρει τον πολλών^ εβρίΐΑ 8ΐ)8ΐυΙθΓΑ(. 8ίε Α(1Τ0Γ5Ι18 1ΐ08(68 (}υί νί(!6η- έτ^|ίων χεψαλας άφελόμενον. Ούτως αΐ χατά τών 
δρωμένων έχθρων άριστείχι σύμβολον ?^σαν β\)τψ 
τών μ•λλ<(ντων χατά τών ο6 φαινομ^νωτ ^^μενών 
τροπαίων. 

Ζ'. Κα( 8ρα, πώς εντεύθεν χαι πρ^ τήν έχ({νων 
β[μι»αν ώ^γείτο, χχι ^^η πάλης ^πτετο, χαι τον 
όπλίτην νουν άποχ^ σιτ(ων χαΐ προσευχή χαλώς 
ώπλιζλ. Της γαρ πρίς τους ερωμένους τούτου; 
Ιχθρους μάχης ήρεμα χαι χατα βραχύ διαστας, 
χαΐ Ιν έαυτφ λοιπόν γεγονως, Εστρεφε τε τών & 
&>νάμει Θεού χατα τών έχθρων ήρίστευσε γεννα{ως, 
χαΐ ζημιωθηναι πιεχράν ^χείνην ζημ(αν τ6ν Επισθεν 
Ιλεγε ^υ^^^^ έν δσφ μη &ά τιμής αύτφ ή του 
Χρίστου είχων %γετο, χχΐ τοίς της μεταμέλειας 
βέλεσιν έβάλλετο την ψυχτνν, χαΐ ώσπερεί τοιαύτα 
πρ^ έαυτον λελέγετο* Τοιούτη με 8ουλεύειν προσ•^Αηίΐηυ8, Οΐ ίη Ιΐηηε Πΐϋάααΐ 80ευηΐ 1θ(}υβΙ)&ΙυΓ ; (ϋΓ, ρΓ2Βεΐ8Γ8 ί&είηοΓ3, 0Γ8η( 5ί|(ηϋΠ) ΐΓορβϋοΓυω, 
ςυ» 6Γ(ΐΙ ΟΓοεΙυΓυο εοηΙτΑ ίιπηιίεο8, ςυί ηοη αρ- 
ρΑΓοηΐ. 

VII. νί(1ο ΑοΙοπ) ςιιοσιοάο Ιιίηε ίαίΐ (1θ(1υεΙυ8 «α 
8υ8είρίοη(1υιη εοηΙτΑ ϋΙο8 εοΓίβσιοιι : ο( μπι αά 
Ιυε(8η(1ϋπι 08( 8|;^Γ088υ8» οΐ ^ΓανΙβ &ηΌ3ΐϋΓΦ 
ιηοηίοηι, 8ΐΐ8άηβη1ί2ΐ & είΙ):8 οΐ οΓΒΐίοηο ρυΙεΗΓο 
ΟΓΠίΐονίΙ. Νβπι ευηι & ρυ|;η£ΐ οάνοΓ^υβ οοβ,ηυί εοΓ- 
ηυηΙοΓ, 1ΐ08ΐθ8 δο ββηβίηι οΐ ραιιΐβΐίπι άίπιονίδδβΐ, 
οΐ 80 (ΐ6ίηεορ8 εο1ΐ6|(ί88θ(, νοΓΗαΒβΙ αηίιηο βα (|υα) 

ΒοίνίτΙϋΙΟ ΑάνθΓ8υ8 Κΐ08(08 ίθΓ(ί(0Γ £058βΓ8ΐ, βΐ 80 

ρο8ΐθΓίθΓθ 1οιηροΓ6ΐ1ίεο1)8ΐ&εοΓΐιυιη ίΐΐυά (Ιοηιηυηι 
8εεβρί880, ηαο ΟΐΓί8ΐί &υί ίπ)8(;ο ίη ΙιοηοΓο &1) οο 
ηοηύ&1>β58(ϋΓ,οΙ 1ο1ί8 ροΒοίΙοηΙίφ 88ϋείΑΐ)8ΐϋΓ ο]υ8 ηχι Δεσπ^τ^ι, χαΐ μι^ χατα τών δρωμένων τούτων 
μάνον έχθρων, άλλα & χαΐ χατά τών αοράτων 6πλ{- 
ζ^σθπι ' δ χαι &' «ύχης έγω μάλιστα τίθεμαι, 
(οθηνα{ μοι χβκρύν, χαθ* Βν Εσται μοι δυνατύν 
ύιιοτάξαι τήν σάρχα τφ πνεύματι, χαΐ μ<{νφ προσ- 
«νέχειν θεφ. '£ντευθεν χαΐ της συνήθους Βλως 
έγέ^ηο προσευχής, μ\ τ^ ^περχε(μενον έν δεξι$ 
της Βιθννίας ^ος Β παρ* ήμίν *Όλυμπος χαλείται, 
•ΙιΙ^νησ• τλν "ίΐβνχον χαΐ ψιλέρημον βίον. 

Ε*. Ένδημιίσας ο6ν βασιλευούσι;^, χαι τοίς έν 
πύτ^ §ύκτηρ(θΐς συνταξάμενος οϊχοις, χαΐ την τε- ΟροΓίυίΐ 010 ΐΑΐί Βοπιίηο βοΓνίΓο, οΐ ηοη 8θΙυπι 
8(1νοΓ8ΐΐ8 1ιο5, ςαί οοΓηυηΙοΓ, ίηίηιίεοδι 8β(1 οΐίοπι 
8ΤΠ1&Π ίη 008 ςυί ηοη οΑάηηΙ 8υ1) 8$ροεΙυπι• 
Ουοά ςυίάοαι ογ^ο Ιιβϋοο αι&χίπιο ίη νοίίδ, ηβπιρο 
<ΐΑΓί ιηίΐιί Ιοηιραδ, ίηςυο ροβδίπι εαΓηοοι δυ1)]ίε6Γ0 
ορίΓίΙυί, β( 8θϋ Οοο οηίπιυηι 8(1Ηί5θΓθ. Ηίηε 5β άβ- 
άίΐ ΙοΙυπΐ8ο1ίΐ2ΒθΓ&Ιίοη1, οΐ ουπι νΐ(1ί85β! πιοηίβηι, 
ςαί 8ΐιροΓθπιίηοΙ 8 άβχΙοΓΑ Βί(1ι;αίφ, ςυί αρυά ηο8 
νοεοΙϋΓ 01;π]ρυ8, εοηεορίΐ αηίπιο νίίΑπι ςαίοΐΑΐη 
οΐ &πΐ8ηΙοπι 8θ1ίΐιΐ(1ίηί8. 

VIII. Ουαι γοηίδβοί ογ^ο ίη ογΙιοοι ΓΟ^ίοη), οΙ 
νοίοτο ]ο88ί88οΙ 08, (^αββ 8υη( ίη ίρ8α, οΓΑΐοΓία οΙ ΡΛΤΒ0ΐ^α&. ΟΧΥΤ. α 4!) ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 44 βσιίρτΑϋοηΙβ ροδίΓβπϋΐη ΓβάάίάίΜβΙ «ΑοΓλΙίοηβιη, 
(ΐ6$ρίε!( ηοίάβιη ΓβΓθΓΠ ίη ηυιηβηιιη ρΓοηβΓοιη 
ίηιρβΓΑΐοΓίβ ; (ΙββρίαΙ ΑαΙβιη ιηΑχίιη& αάίρίδπ, βΐ 
ρ1υπ8 ββπ, ςπΑΐη νοίχυβ. ΟββρίοΗ ρλΙβηίΑΐη «(ίβ- 
εΐΊοηβιη, ροβίροηϋ ▼ί8€6Γ& ιη&1η$, βΐ ουσι ρβηιιη 
εοη|[Γ689θ8 6886( €1101 ρ&Γβηϋ1>υ8, ρΓοίβεΙυβ 68(&<1 
ίυευη^Απι ηιιίβίβιη 6ΐ βίΐοηΐίιιιη, ευιη 8θ1θ8 τί^ίη- 
Ιί ηϋ•1αοΓ&ηηθ8 86ρα1εΙΐΓβ ||;688ί886( ίη Ιι&ε ιηΓβ- 
Γίοη θΐ παυικΙβοΑ πιΐΙίΙί&. 1η ^τηηβίΐυ νβΓΟ εαιη 
&εεΜ8ί880ΐΑά ΑβΑΐίΓΟΠίιη πιοηΜίβήυιη, «εείρΚυΓ 
αϊ) 118, ςαί ϋϋε βΓ&ηΙ^ πιοη&ε1ιί8 : β< ιηοα&8(θΓϋ 
ρΓββΓθεΙο Ρ&ΐΓΐ ΟΓββοΗο Αρβηι βυιιιη 3ηίίηυιη, 
ςυοΑ 8είΙί€β( «ηβΐ νίΐλπι ςυίβίλΐη, βΐ (\αο(Ι τβΙΗ 
8θΙιΐ8 8υ1) Οβο 1Τ1Τ6ΓΘ, οιηηβιη Ιιυιη&ηαιη τΊΐΑηβ 
εοηβοΐΑίΙοηβιη.ΙΙΙβ «οΐβιη Ι^αά^Ι ςαΜβαι ρΓοροδί- 
Ιυιη, 86(1 Ιιβε άίεβ&ιιΐ εοηνβηΐΓθ Ηβ, ςαϊ νβΓβαΙί 
βυηΐ 10 (ΙίαΙατηίοΗ 6ΧθΓ€ΐΐΑΐίοο6, θΙ &ά β]α8 Ιι•5ί- 
(οιη ςυοάλΐηιηοάο ρθτνβηβΓοηΙ. Εβ;ο?6ΐΌ ΙίΙιί εοο* 
βαίιΐθπιη ηοη ββιη ρηιηο τίΐ&ιη 6ΐί{;6Γ6, ηιιο 68( 
ΓβΓηοΐΑ αΐ) οιηηΙ Ηοαιίηιιιη 8οοί6(3ΐβ,86(Ι ευιη γίηβ 
ρη8 6( ιηοηβεΐιίβ Ιβ ρηη8 €οη]οη^βΓβ, 6( άΐΛ€βτβ 
Ιβηαρηβ βΐ οπίίηβηι οηΙίοηί8. Οθίηάβ ο1>6(ϋ6η1ί«η 
(Ιοεβη 6( πιοΑοβΙίβηι, 6ΐ βίε «Α νίΐΑοι «εεβάβΓβ 
βηβεΙιοΓβΙΐε&ιη, ηβ, βί λά €&πι ίιταρβΓΐ8 ρΗη8({α3ηι 
(Ιί(ϋεβΠ8, ευω 16 οροΓίθΓβΙίβΠΓβ, {ϋή^ή^^ 6ΐ εηπι 

δυρ6Γ&Γ6, 8υρθΤ6Γΐ8 ΐηί86ΓαΙ)ίΗνθΓ. 

IX. Η8&ε εαη ίΙΙβ πιοηιίΑ ΑυάίνίβΒβΙ, ίΙΗηε ηοί- 
(Ιβηο Γ6εβ88ί1: εηπι τβηίβββΐ ΑοΙβηο νββρθΓΑ, Ηοδρί- 
ϋο βχείρίΙϋΓ Α ηηοΑΑΐη νίΓΟ ρίο 6( Γ6ΐί(;ίο8ο, ηΐ ηαί 
ρυΙεΙίΓβ εο|;ηο8ε6Γ6ΐ 1ιυ]υ8(ηοάι Ιΐ3ΐ)ίΐΑουΐ2,6ΐ εανο- 
Γ6(, ηο υηςυ^ίη άίνβηβΓβΙαΓ ίη Φίϋϋηβ &1ί€υ]ϋ8, 
ηαί Θ886( (ΙΙνβηβΒ α ΓβεΐΑ δβηίβηΐίφ. Ουί ευιη 
βηίιηυπι αρεηιΙδββΙ,ιιυοηίΑπι βΓ&Ι αάΐιυε οιηηίηο 
ίκηαΓϋ8 ϋΙΙβπίΓυπι, &ϋ(1οείΙυΓ αΒ βο ίη ςυοάιίΑΟί 
ρΓορίηςυαπι ιηοηΑΒίβΓίαιη φιοά νοε&1)αΙυΓ ϋΐοΐβ- 
ΐ£ΐδ : 6ΐ ευπι ίη βο <ϋάίεί886ΐ δοΐΑΟί βίβιηβηίοηιιη 
ίηβΐίΐυΐίοηβαι, ευπι ίηΐβΐΐβχίιββΐ Κιοε πιοηβδΙβΗυπι 
6886 (υιηυΐΐυ ρΐεηυηι, βδεβηάίΐ Αά Αΐίυά π)οη&8ΐ6- 
Γίυαι, ςυο<1 (ΙίείΙυΓ Αηΐίίΐίί : βΐ ευηα ίΙΙίυβ ρηβΓβ- 
εΐο $υυπ] <ΐ6εΐΑΠΐ886( ρΓοροβίΐυπι, (ΙοεβίυΓ αΙ) βο, 
ευ]υ8Πΐθ(1ί8ίΐ ρβΙβΒβίΓΑίη ύίνίηί8ε6ΓΐΑ[ηίηί5υ8, άβ- 
ρπιηβΓ6 βείϋεβΐ εο^ΐΐΑϋοηβδ, βΐ οηιηοπι Αΐΐίΐυάί- 
ηβηπ, ηυ» βχΙοΙΙίΙυΓ Α(1ν6Γ808 Οβί εο||;ηί1ίοηθπι. 
(«υπι άυο8 ΑυΙβπι βηηοβ ίη 60 ρβΓββνβπΐδίβΙ, 6( 
Οβί ρΑΐΠ8 ΟαυΙ(1 ΗγιηηοΓαιη 1η{;ίηΐΑ ρβΑίσιοδ (ΙίάΙ* 

εί886( 6ΐ08(6η(ϋ886ΐ 8&1ί8 ΥΑΐίϋΑδ 6886 60Γυηΐ ΑηβΑΑ 

&εΙν6Γδυ8 οηιη6Πΐ ΙηβυΙΙασι ΑάνβΤδΑτϋ, ρΑοΙο ρο8ΐ 
ίηεοδβίΐ 60Π1 άβδίάβηιιηι Ιπαΐ86οη(ϋ βά ιηοηίοπι, 
ςυί 8ορ6Γ6ΐηίη6ΐ>Αΐ. ΤοΙοβ βιγο δβρίβπι (ϋ68 
ΥΑεΑηβ οΓΑΐίοηί, ρβΙβΙίΑΐ υΙ 8ί1>ί ΑρρΑΓθΓ6ΐ εβΓίυβ 
άιιχ νί», ηοΑπι (ΙββίΑβηΐΜΐ. δβρίίιηο ΑυΙβπι ύΐβ, 
αυάίΐ Ιιίε ηονοβ ηοδΙβΓ Μθ868 νοεβπι άββυρβΓ ]υ- 
1)6ϋΐ6πι υΐ ρΑΠίπι ΑεεβΑΑΐ Αά ιηοηΐβαι, 6( Αβββ* 
ςυΑίιΐΓ Ίά ςυοά άββίΑβτΑΐ. 

Χ. €υπι βιγοίΙΙβ ΙΐΑηο Α0(}ίτΐ886ΐ, Αεεββδίι Αά 
ηιοηΐβπι, 6( ςυβπιηΑΠί Ιοευσι ίητβηίΓβΙ ΑρΙοιη αΑ 
βυαπι 1)Αΐ)ΙΐΑ(ίοη6Πΐ, υηΑίςηβ είτεηπιβρίΰίβΙ^Αΐ. 
ΑιεβηΑβηδ βιγο ίη πιοηΐβιη, ίηείάϋ ίη άυο8 ιηοηΑ- 
ώθ8, (ΐυίΙ)α8 (αηίεβ ςυίάβπι ΡΓΑηΙ εοηίοείβ βχ Α λκντβίαν της άπο^μ(α( «ροσχύνησιν &πο(ο6< , 
&πβρορ$ μ^ν του πάρα βασιλεΤ τάττββθχι, ^ιηρορ^ 
$( του των μβγ^ντων χαΐ ύκέρ του< π6λλοι»ς έξιου* 
σθαι* χαταφρονκτ στοργής πατρικής, έν ^υτέρφ τ& 
μητρός τίθιτχι σπλάγχνα, χχΐ τοΤς τκχουσι μιχρον 
συγγινόμβνος ΙπΙ τήν φ(λην ώρμησιν 4^9υχ(βν 
την χολή ν ^ντως σύνοιχονι τένσχρβς μ<{νου( έ«! 
τοΤς ειχονι χρ($νους ττ^ χάτω τα^ χ«1 χονμιχζ 
διαπρέψας 9χρατ€{ς^, Κατά γοΟν τήν πάροδον τ^ 
τών Αύγάρων μονξ παρχβι^ηχως, &π6 τον ΙχΤίβι 
μονάχων ββξιοΰται, χα ι τφ της μονής προβντωτι 
ΠατρΙ Γρηγορ(φ τά της έαυτου γνώμης Ιηλα ποικΤ, 
8τι τ& του χαθ* ν^χ(αν έρ| β{ου, χαΐ βτι βούλιται 
μ<(νος 6π^ Θβφ ζ^ν, άνθρωηίνην ιταναν Ιϊι^ί^(»γών 
ιταράχληνιν. Ό 2^ την μέν ιφ({θ€9(; έΐΜίνβΤ, &λλέ 

β ταυτ^ γ< προν^,χκιν 2φη τοΤς τήν δνχησιν χρονώ- 
τβρον ΙχΐΕονι^|9α9(, χαΐ ΰοπερ έν βξβι ταύτη< γινο- 
μένοις. £ο( $έ ουμ&ίυλιυναιμι Απ 2γωγι, μη τον 
&μιχτον έχ πρώτης ^λΜαι β{ον, άλλ' βύλαβέ^ι «ρο- 
τβρον άν^άνι χα) μοναχοΤς έαυτ^ συνάψοη, χαι- 
ρ<{ν τβ χαΐ τάξιν μαθβΤν ηρ«98υχής* βΤτα &καχο^ν 
χαΐ τ^ μέτριο>» του φρονήματος παιδευθι^ναι, χαΐ 
ο5τω τζ άναχωρητιχ^ προαχωρηααι &αγΜγ^, 
μήπως &^δάχτως &ρμή9ας άντΙ τνΖ βαλεΤν βλη- 
Ο^ς^ χαι άντΙ νο6 ^ί^ττηααι έλ(Μν<(τατα ήντηθτ<. 

Θ . Τούτων έχβΤνος των εΐαηγήνίων άχούνας, 
&νεχ^ρη9β μέν έχεΤθκν* ίτκΙρ%ζ ί* έπιχαταλαβούσης, 
έπιξΐνουχα( τινι τών θεοφιλών, οίος έχεΤνο< ην τά< 
τοιαύτας χαταγωγάς άχριβουν, ώς μη έν έτιρο&^ξ'/υ 
χαταλυσαι μήέέποτκ. 'ίΐ χαΐ τα της γνώμης άνα- 
χαλύψαςρ έπ<{περ 2τι γραμμ^των παντάπα«ι# άνο- 
μίλητος ^ν, 2ν τινι τών έχ•Τ «ρροντιατηρίων &ιιάγ8• 
ται παρ* α^ου, έν γ<ιτ<{νων τβ ^τι, χα€ 06τωτα- 
λάφ Ααλουμένφ, χαν τούτφ την των 9τοΙχ8(«Μ 
μίίνην εΐααγωγ^ν παιδευθιΐς, έπεί 6ορύ^ μβττ^ 
τλ τοιούτον Ιμάνθανε φροντιατήριον, Ιφ* Ιτιρον 
σεμνεΤον Άντι8(ου λεγ<{μενον ίνειαι, χαΐ τ^^ν !«»- 
του πρ<$0ε9ΐν τφ προεατώτι τούτου παραγυμ.νώο«ς^ 
^παιάύεται παρ* αύτου τήν περί τους Μονς 
άλώνας παλα(στραν , χαθαιρεΤν λογισμούς &ί|λαΜ|« 
χαΐ παν &ψωμ« χατ^ της γνώσεως έπαιρ^μβνον 
του Θεού. Έπ^ χρ^νοις $1 βυσί τούτφ έγχαρ*•ρή• 
σας, χαι τών τοδ θεοπάτορος Δαυ\δ Ομνοιν τριέ• 
χοντα ψαλμούς Ιχμαθων, ούχ άγεννεΤς τ• τάς τού- 
των λαβ^ χατλ πάσης του άντιχειμένου κροοβο- 
"λης ένίειξάμενος &λίγφ ύστερον έπιΟυμίβν Ταχει 
προς τλ ύπερχε^μενον μετα^ναι &ρος• *Επ{ Ιικέ 
ουν δλαις ήμέραις εδχη προσανέχων Μηγ^ Απλα• 
νη φανηναι αυτφ της έπιθυμουμένής 6&>υ Ιξ(τ•4• 
Κατέ $έ την έβ&Ιμην φωνής Ινωθεν ούτος 4 χιΑ' 
ήμας νέος Μωσης άχούει, προσταττού»ης μίΑρ^ 
προσβηναι τφ ^ι, χαΐ του ποθούμενου τυχεΤν. 

Ι'. Ταύνης έχιΤνος της φωνής άχούσ«ς προσ^ 
Κχι^ί τε χφ ^ι, χ«1 τ{να εΙς χατοιχ(«ν Ιβινου 
εΰροι τόπον, πχνταχόσε περιεσχόπει. Άνών τοίνυν 
χατά τ6 8ρος , &ισΙ μονασταΤς έντ^γχάνει , οίς 
χιτώννς μεν ϊα τριχών ήσαν πεποτημένοι, Καιτ« Α 45 νίΤΑ 8• ΙΟΑΝΝΙΟΙΙ ΑΒΑΤΤΙ8. 46 Ιχ βοτάνων των ΙμΤ φυομίνων, χαΐ τοιαύτη, ως Α ρίΐίβ, νίο(α8 «υΐβπΐ ΓΠΙ 6Χ Ιΐ6Γΐ)ί9, ηυ» ίΙΙίε ηλ• 
»ι„^_ ^_ Λ ^ , »> 1 ^ •€βΙ>8ηΙϋΓ, βΐ ΙιηΙαβ, αΐ βοίαιη ροβββηΐ τίνβΓθ, βΙ 

ο( («οςυ&πι «η^βϋ ίη 16ΙΤΑ νίνβΓβηΙ ουηα οοΓροΓβ. 
ΐίβ βΓ{ο €0ΐηιηυηί€&νί1 6«, ηαββ βηίιηο τ«ηΑΐ)&( βΐ 
ιηβ(ϋΐ8ΐ)Α(αΓ. ΙΙΙί ααίθΐη, ροβίηυαηι ρΓ6068 βοΙΊϊλλ 
Οθο ρΐΌ 60 ο5(ϋ1ί896η^ δί^ίΐΐ&ίιπι η^ΓΓΑτυοΐ Λβ 
οιηηίί)υ$, ςα» ιηΐ6ΓΓ0£αΙ» &€ΐ]ί€ί6ηΐ6β <|αο(1 ροβΐ 
ςυίηςυλ^ββίιηυοΓι &ηουιη βχβΓοίΐΑίΙοηίβ, βί οΊτολ 
ίρβυιη ύοβπι νί(» 6ΐ ίηίθΓβΐυΓ ΙβηΙ&Ιίο : 6356 αυ- 
Ι6ΐη ίηνί(Ιο8 βΐ ιηβΐΐ^ηοι 608, ςυί βαιηβυηΐ ίΠ&Ιαη. 
5β(1 ϋΐίβ ηυί(ΐ6πι 1&Ιμ>γ ίη €Αριιΐ 60Γαιη εοητβΠβ- 
Ιιιτ : Τυ •υΐ6ΐη, άίοβίΜηΙ, οίΐιίΐ {^γαυο ρ&ιΐ6η•• 
Ουο(1 6ΐίΑΐη ρο5ΐ6& (ΙβάαοΙυιη 6$1 3(1 6<Γβο(υπι, ηαο* 
ιηοάο βϋλΐη βυο ΙβπαροΓβ (ΐ6€ΐ•Γ&1)ίΙ ογαΙϊο. δβά 
ουιη ΙίΦο ρηΒάίχίιββηΙ, 6ΐ (ιιηίοιη (6λΐη ΐ6ΐ)6ΐοιι&• &μοζ^Μ {•59αβθ«ι μ^νον, χαΐ ώ; αγγέλους έν γ^ϊ 
βιοτιύβι^ μιχ3{ το(^ σώματος. Έχοινούτο το{ναν 
βίότοΤς, «ιρί (ϋν χχτα νοίΝ Ιντ^φέ τβ χλΧ Ιμιλέτα. 
01 β| μνΛ τ& κροβ«ν<γχβΤν ΰπβρ τούτου τας 
αϋνιίβιις <ύχάς τφ θ»φ, χβτοι μέρος Ιχαντα &η- 
γουντο «<ρΙ ών Ιιηι>Α2ν•το, κροοθέντες ως μΙτά 
τό ιαντνιοντόν της &9χή9(»ς Ιτος χαΐ πλρΐ λΜ 
τ6 %ίρας του βίου ιηιρααρ^ β^τφ ΙτηνβχΟήνβ- 
ται* ββσχάνους δΙ τους Μπάζοντας •Τναι χαΐ χονη- 
ρους. *Αλλ' 1χ•{νοις μίν δ μά^ος &1ς χιψαλ^ν έπι• 
στρέψη* Συ & ο6%ν, •Ικον, ιμ(«^ 8»ΐ¥^ν• *Ό γ• 
χχΐ βστβρον βίς Ιργον έξέβη, ιμΛλ χχί τζιρί αύτοΰ 
& λ<{γας δηλώσιι χατά χαιρ({ν• Ταΰτα «ροχγορ<ύ- 
€χντβς ο$νοί , χαΐ χιτ6να (λεβητων^ριον χ^ον οΐ&ν ^ εγχώριος γλωττα χαλιΤν^ Ιχ τριχών ^ αύ- β Γΐηπΐ |Τ0€&1 Ιίΐ1β;υΑ ίΙΙίΐΐβ Γ69ίοηΐ8 : 68( &υ(6Π1 6Χ τφ 4 ούνθκοις) τφ &ν^ έγχεφ^σαντβς, άχηλλάτ• 
τοντο* τ^υτο χρ^ χβνχν ϊν αύτφ ^πιβουλην, 
5χΑον Ιμαχ<{ν τ« χιΐΐ Ισχυριίτχτον, ώς έχβΤνος (^(• 
ρον &ηγ4«ατο• Είτα τύν έχκίΟλν άχάναστας λν τφ 
^^ ο {9| Τριχάλιξ χχλιΤται, υπχιΟρον &μου χαΐ 
ασχηνον τ^ν (ιαγΐι»γ4^ν έποκΤτο. 

Ιλ'« Του Γρηγορίου βέ, δν & λ<{γος φθάσας έδήλω- 
«IV, αυτοσχέδιον &ν«γ<{ραντος οιχημα τφ έ(γ(φ, 
μιχρ^ν τίνα σχέπην έξ ήιβρων χαΐ νΐφ«τών, έν 
τούτφ χαταχλ((ων ?^ν 1αυτ<1ν• *Αλλ' λχ<1 πχρέβχλλον 
έχ•Τ9« ικολλοί βίς δμιλ^αν {(χλΐν αυτψ γλιχ({μκνοι, 
χαΐ τ^ν ^ην έχ<ίνφ χαΐ σύνοιχον διέχοχτον ^συ- 
χ(αν, έχ•Τθ•ν έηξάρχς, έπ( τίνα *£λλη9Χ<$ντου χώμην 
έν ^η τινι χχταλσιι τ( χχΐ ^^σβχτφ, φέρων εαυ- 
τόν άκοιχίζει, έν φχιρ όχήν τίνα οτβνί^ν χαΐ 
βα%«Ταν &Κ0 γην 6ρύξας, άπρόϊτος 2μιν&ν λν αύτη, 
ού χέραχα σιτοδ^νην Ιχων, ώαιηρ Ηλίας, αλλ* ΙνΙ 
αΙ«Λφ τούτο Ιπίατλυσβ, Τνα χαΐ άντιδφ τα μιίζονα* ρίΐίβ €0ηΐ6Χ(α) 61 ΐΓΑ(1ί(1 188601, Γ6€6886ηΐηΙ; Ιιοβ 

ΐΜΐτ6Γ8υ8 οιηη6• ίιΐ8ί(ϋΑ8 61 ίηβυΐΐαβ ΓιιίΙ βί 8ηη& 
ίη6χρυβηΑΐ)ί1ίΑ 6( ΓοΓϋ88ίιη• , ιιΐ ίΙΙβ ικίΓΓβτίΐ 
ρο8(6Α. 06ίηάβ ουιη ίΐϋηο 6ΐηίκτ3886ΐ ίη πιοηίβηι, 
ηηί ΥοοΑίυΓ ΤποΙι&ϋχ, (Ι6(;β1)&1 8υΙ) (ϋο 6ΐ Αΐΐδηηβ 
οΐΐο ΐΑΐ)6Γη£6υ1ο. 

XI. βυπ)θΓ6£;οηα8Αυΐ6πι,ιΐ6ςυορΗϋ8 ϋίχίπιυδ, 
ΜηεΙο Γυ(ΐ6 6χοί(«88θ& Ιι&ύίΐΑουΙυπι, υ( 68861 βί 
ρ&Γνιιιη Ι6{υιη6η1αιη Λ ΐιη&ηΚ)υ8 6ΐ ηίνιΙ)υ8, 56 
ίη 60 ίηοΙυδίΙ. δ6<1 ηιιοοίβηι πιυΐΐί ίΙΙυβ βθΰ6(ΐ6ΐ)&η(, 
6υπι οοηνβηΐΓβ €υρί6πΐ68, 6ΐ ίΐϋ {ηΐυιη 6ΐ ίαπή- 
1ίαΓ6 βίΐοηΐίυιη ίηΐ6ΓΓυιηρ6η(68, ίΐΐίηε άίδεεάβπδ 
ίη (]υ6σΐ(1&ηι νίεαιη Ηβΐΐβ^ροηΐί, ίη ςαοά^πι πιοη(6 
η6Π)0Γ080 6ΐαί1ίΐη άίίΓκίΙί 86 οοΠοο&ΐ : ίη ςυο ουπι 
ίοΓ&ιιΐ6η ηυο(Ιά&πι Αη^υ8(οιη 6ΐ ρΓοΓυηάυπι 8υ5 
ΙβΓΓΑίοϋί886ΐ,ίη6οπ)ΐιη6ΐ)8(,ηυ8(|η&ιηρΓο§Γ6(]ί6η8, 
ηοη 1ΐΒ56η8 €0Γνυιη ε'ώί 8υρρ6(1ίΙιιΙοΓ6πι, βίευΐ 
Εϋ&8, 86(1 ευί(1&ηι εΑρΓΑΓυπα ρΑ8(οή Ιιοε οοπίίτιίΐ- &φ* οδ ^ χαΐ <1ς Ιχαατον μήνα ^τον ΙχβΤνος χχΐβ Ιβηβ, ιΐΙ ίΙΐ6Υίεί88ίιη 3ΐ) 6θΠ)α30Γ3αεείρβΓ6ΐ. Α(]υο δβοφ ώς χαιν^ν ^ντως πανδαιαίαν έδέχ^το. Τρ(α 
ούν Ιτη δλα ησύχως $ιχγ%γών έν αύτφ, προσευ- 
χής μίν έιημ8λ•ττο, χαΐ των εΙς Θ4^ν Ομνων, νύχτα 
χαΐ μιΟ* ήμέραν. ΚαΙ τουιο Ιργον αύτφ , χαΐ 
τρυφ^ χαΐ «αρά/λησις* ταυτί δε τα βήματα οίον 
41$ϋσμά τι έχι γλώσσης βΤχχ διηνεχώς Οχ^δόμένα, Η 
έλιτ{ς μου 6 θε^, χατα<ρυγή μου, 6 Χριστ({ς* ^ 
σχέπη μου, τλ Πνίΰμα τ^ άίγιον. Δι^ χαΐ πολλούς 
Ιντιν ϊζ Ιχλ/νου παριλα6<{ντα όρ^ν την χαλ^ 
τβπ^ν ^σιν Μ βτ<$μα διέί παντός φέροντας. 

ΙΒ'. Ουτοκ οδν Ιχων^ χαΐ «οιαύταις ταΤς χαρ<(ας 
Οψούμ8νος άναΜ«8«ιν, έχείχερ Ιν τινί ποτέ τ«τ/ 
έχχΤ 8υχτηρ{ββ« οΤχων προσευχής χ^^ν Ι|Οέλησεν ηαίϋβιη ραβΙΟΓβ ίρ56 8ίη(;αΙί5 Πΐ6η5ί1)υ5 ρβηβηι 6( 
Αηαβίη (αηηυαίη ςυο(Ιιΐ3ΐη ρΐαηβ ηονυΓΠ 3εείρίϋΙ)α( 
6ρυΙιιπ). Τγ68 Ιο(ο8 8ηηο8 8ίΐ6η1ίο ίη 60 ΐΓ3η8ί^*'η& 
ρΓβεΑίίοηίβ {|ϋί(ΐ6ΐπ ευΓ&πι %βΐβ\)^\ βΐ ΚιγιηποΓυπι 
λά 06υπι ηοεία 6ΐ ίηΐ6Γ(1ίυ. ΕγαΙ Αυίβηι Ιιοε 6^υ8 
ορη8, (1β1ίοί3ϊ(|υ6 6ΐ εοη8θΙ&(ίο. Ηφε ν6Γ5α ίη ογ6 
1ΐΑΐ)6ΐ)αΙ νβΐυΐί ςυοϋάΑπι εοηάίπιβηΐυπι, ςοβοΑββΙ- 
(Ιυ6 35 ίρ80 ε3η6ΐ)ΑηΙιιτ : 8ρ63 πι6Α 06η8, ΓβΓιι- 
^απι 016001 £1ΐΓί8(η8, ρΓθΐ6ε1ίο ηΐ6Α 8ρίη1υ8 88η• 
εΙο8. ΟυοείΓεΑ Ιίθ6ΐ ¥ί(ΐ6Γ6 οιοΙΙθ8 Ιιοε ρυΙεΙίΓοιη 
άίείοπι Λ ίΙΙο ΑεεβρΙααι, ίο οΓ6 ί6ΓΓ6 ρβΓρβΙυο. 

XII. ΟυΠΙ 8ίε βΓ^Ο ββ 1ΐ&Ι)6Γ6ΐ, 6( 6ΧΐθΙΐ6ΓβΙυΓ ΙΛ' 
1ίΙ)05 εθΓ(ϋ8 &8€608ίθηί1)08, ?θΙθί886ΐ ΑΟΙβΓη Αΐί• 

ςα^ηάο Υ6ηΐΓ6 ίη ςοΑπιάΑπι άοοιοοι ογαΙοπαπι έφιχέαθχι, έν φ πολλοί χαΐ Ιτεροί τοιν πέριξχωρ(ων ^^ 6Χ ίί8, η υ» ίΐΐίε 6ΓΑηΙ, ίη ςΟΑ Οίοΐΐί 6ΓΑ0( εοη^Γ6- ήϋρο^ζοντο, συνηλΟΐί τις χαΐ των πρ<(τερον αυτφ 
«υατρατηιομίνοιν , ο5τ» συμααν , χαΐ τλν μέγαν 
τούτον Ιν έισχηταΤς Οβασάμενοςι αυτιών τβ μη εΤναι 
&«ολ«β^, εΙς μνήμην ?ίλΟεν εύθυς του παλχιοϋ 
α&νφ έτιίίρου χαΐ συνήθους *1ωαννιχ{ςυ, τ6>» τε της 
β|««Κ χαρακτήρα χαΐ τλ της ηλιχίας μίγεθος 
ιΙ< έχεΤνον έτνατρέρων, χ$ν ^ μαχρα έχείνη ασιτία 
XXI ι9^ έχούΐιος έν τφ λάχχφ χάθειρξι; πχρεΤλε τα 
πο)λ^ τύν του άνίρος γνωρισμάτων^ "Γττατα οΟν |[Αΐί 6χ ρΓ8βι1ϋ8, ςο» βΓΑοΙ οίΓεασιείΓεΑ, ΑεοΙίΙίΙ αΐ 
εοην6ηίΓ6( 6ΐίΑαι ^υίϋ&πι 6Χ β]ο8€οπιηιί1ί(οηί1)ϋ8, 
φΐΐεαιη Ιιυοε αΐΑ(ηαιηνί(ϋ856ΐίηΐ6Γ6χβΓοΗΑΐοΓ68, 

61 ίρ80Π1 ηοη ΑΐηρΙΐΟΑ 6556 6Χί8ΐίπΐα886ΐ, 8ΐΑΐίπ] 68ΐ 

Γ6εοΓ(ΐΑΐυ8 Τ6ΐ6η8 ίΙΙίαβ 8υί ΓαιηίϋΑΓίβ 61 Ηΐηίεί 
^ο^η^^ε^ί, ίΙϋα8 νυΐΐοβ 6ίΓι§ί6ίη 6 1 8ΐΑΐυπΒ ηΐ2^ηί- 
Ιϋ(1ίθ6σι Γβρα(Α08, βΐίΑπηδΐ 1οηι;3 ίΙΙα ίΒ6(1ί3, 6ΐ«*> 
ΙαοΐΑΐία ίη Ιϋευ ίηοΐυδίο, ιηηΙίΑ έ68ΐπιιί55^ 

ίί8, ςαίϋϋδ ρθΐ6Γ3ΐ 00$ίηθ3εί. 8ϋΐΝΙΙ 6Γ?ί» 47 Ι1ΒΜ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 48 ρ6Γίθ€ΐίθβ ΐηβΐηοηΑ ΓβρβΙβηβ : ί• «ΙΐΙβηΐ €ί ϊύ$^$ α τίΧιώτψ»^ άνιλαμβάν^ν τ^ μ^ιμο '^^ ^^'ι ««^ οια(ΐ;ί«<]υ6 ίΙΙο ββιβ νίά6ΐ>&ΙυΓ• ΡοβΙ(]ΐΐ3ΐη ΥβΐΌ ίη 
βυιη οουΐίβ ΰυηοβίυβ 0οη]•€ΐίι, ιννβη €0^ετίΙ 
Ιιυοΰ ίΠααι 6Μ6 &ιηί€θπιιη 6Ι Ειιηίϋιηυαι Αΐηίΰίβ- 
•ίιηαπι ^ΟΑη^^^^οιη, β^υ8 βΐ^ϋιη εοΙΙαιη οίΓουπι- 
ϋλοβ 3πΙοηΐ6Γ ΰθΐηρΙβ€ΐβ1)•ΙυΓ : Άρβτίβ 08ΐ6η(ΐ6ΐ)&(, 
§6 ρβηϋβΓβ •1)ίΙΙίιι• •ηίίη&, ει ΙβοΓγπΐΦ ι1ίβΙίΙΙα5&η( 
ρΓ8Β 9•ο(Ιίο, β( Ιη ποφίηοηΑπι Γ•νο€&Ι>2ΐ τβΙβΓβιη 
εοηβυβίαϋίηβηΐ• ΰβίηϋβ ίΙΙβ ηοΜβαι βιοαΓτίΙ, Γβΐί- 
{|υίβ8θοπβΓβιη νοίβη» βίριίβΰλΓο : Ιοβοηίάοβ 3α- 
Ι«ιη ΥοΙβηβ ιη&βίβ Ι•(θγθ, ρβητΜίΙΙη ιηοηΐ^• 0>η- 
ΙιιηβΒ, {οςοίΙ)ΐι§(Ιββ[6ΐΜυιΐΓβηθ, ιβοηυιη ΰοιη Οβα 
οοη^Γβάίβιιι. 

XIII. Οοιη ΙαΒ6 Μΐβιη ίοΠβ ΓοΗαηα ΥβηίβΜΐ ίη 
«άβοι ΟΓΑΐοΗιαι, ίηείιΐίΐίη ^ίηιιη ςυβηι^&ιηβΙ ιηα• έ<1 «λέον οΟτο< βχκΤνο< (Τν«ι τούτφ έΜχβι. 'ί1< 
σ>ν ιηριεργοτέραν αύτφ την ^ν έιηβαλών, 2γνω 
τ^ άλη6β% τοΰτον ΙχβΤνον βΤν«ι τ^ φίλττεον βτ^τιφ 
χνΑΐν εταίρων Ίωζνν(χιον, β•!^< αντοϋ τφ "^ριχ^ι^φ 
πιριφΰς, ικριιντύσσβτο , θιρμώς «ιριέ&κλλβ, ^λ<κ 
ν της έχι(νου ψ^χης Ιχχριμάμινο^, βάχρυον έπ' 
ά^φ χβρας Ινταςβ, της κβλβιας αύτ^ν &ν§μ(μνη- 
9χ< συνη6•(«ς. Είτα 6 μέν άιτοτρέχιι, χαι τζ λοιπ^ 
έτχιρί^ Ρ<Λ»λ({μ£νος τ^ πράγμα μην(>9ζι * 6 $1 
λα>^ΐάν<ιν μάλλον Μελιών, ^ι^ι Μ τα θηροτρ^ψα 
της Κοντουρ(ας ^, Χ0ίταμ<{νας σνγγιν^νος τφ 
βΐφ. 

ΙΓ'• *Εν ι^τηρ(φ ^ τ6τ% οΤχφ χατ3^ τύχην «α- 
ραλαόών^ έυτνγχάν«ι &ν^ τ« χζΐ γυναιχΐ, χατλ ΗβΓβΐη, ςυί ΟΟΟ^βΟβηηΙ 1ΐΙ (Μΐυΐη ρ^ΐηοΐη ρβΓ- η χρ<^αν βυνιλΟουνι τού πάτριον ΙορτΙ^ν έχτκλέσαι •(βτθίιΐ. Οβά €θΐη Μϋΰίαιη τίάίβββηΐ, ίη ρΓίαιο οε- 
οϋΓβυ, ίΐΐο ίηβοΐίΐο βΙ ΙβπτίΙιίΙί 6]ο8 βρβεΐΑοοΙο οΐ)- 
•ΙυρβίΑοΙί, ηβ ροΙυβΓοοΙ ςυΜβιη ίηΙβπτοκ&Γβ ςυίβ- 
η&ιη Μΐβ(, ΟΜ οιηηίηο εαιη βο οοηίβιτβ ββηηοηβιη . 
Εγα( βηίπι υΙγ 82(18 ςοΜβηι ]θ8(» πΐ80ηί(ϋ<1ίηί8 : 
ρΑηιιΐ8 Αυΐβιη ο1)8ΐΙυ8, βΐ ηυ(1ί8 ίη€β(1βη8 ρ6<ΙίΙ>αι, 
6ΐ (ο1θ8 08ρϋΐ8ΐ1υ8, 6( €0ΐηΑ ιηίηιηίΐυιη ίη ιηοϋυιη 
ρΓοπ)ί888. ΙΙΙί 6Γ{0 Οϋπι 88η€ΐυηίΐ Β\ο γίάίδδβηΐ 
αΙΓβοΙυιη, βίΤβΰϋ 8υη( ϋσιοΓβ, ΙΙΙβ βϋ^βαι ρΐ8θί(1α 6( 
ιηίΐί τοΰβ ]υ88ϋ 608 6886 1)οηο αηίιηο, 6ΐ Λ ίΙΙο 

ΐίΐηθΓ6Γ6ΰΓ6&τίΐ. Οβίηάβ 608Γ0|[&νίΐ, ({ϋΦηλΠΙ 658βΙ 

νί&, ηυο) Γ6€ΐιι ίβΠΓ6(. ΙΙϋ νβΓΟ (1ίχ6Γυη( αηΐβ Ου- 
νίυπι ΠυβΓ6, ςυί ηοη 6Γ&1 ΐΓ&ηβίΙα Γ&είΙί8, βΐ Ιυηο 
ιη&χίιηβ, ευπι Ι8ΐη ιηαΚί ίιη1)Γ68 8(1 6υπι βΑΙαχίδ- 
86ηΙ. Τυπ6 6ηίιη «εείίΙβΓΑΐ, υΙνβΗβπιβηΙβΓρΙυβΓβΙ 0«π<ρ 6ς (Ι^ν τ^ ^Υ^ο^» ^* πρώτης Ιντιύζε«»ς τφ 
ά9αγΐ(6•ι χαΐ χατα^^βφ τούτου της θέας χζτχπλα- 
γένης, ο63έ πυθέοθαί 8οτι< οΟτος, (Τη, ου& βίς 
λιίγου< 8) ως α&τψ ΙλθιΤν Τνχοσαν. ^Ην γαρ 6 άν^ρ 
Ιχανώς μέν (χων μιγίθους, ιηριΧ€(μ(νος ^Ι ^άχη, 
χαΐ γυμνοπο^ων , δλως τ« χατάχομος ταΤς 6ριξ), 
τους βοατρύχους πβριττότατα χαθίιμένος• Οΐ μεν 
ο&ν όντως Ιχοντα τ6ν αγιον Ι^ντες, ^01^ συνιί- 
χοντο. *0 $έ πραε(^ τούτους χαΐ ήμέρφ τ^ί φων^ 
θν^^Τν έχβλιυβ, χ«ι της &(Α(ας έχβ(νης &ν•λ2ίμ- 
βζνέ τε χαΐ άνιχτατο. Είτα χαΐ πο(α των ύ$ών έντιν 
ή προς τδ εύθΰ φέρουσα, διηρί^α. Οΐ % ποταμ<$ν 
αύτφ έπΙ τά πρ<$9ω ^εΤν Ιφησαν, μΙ| ^υχβρη μη^^ 
^8{αν Ιχοντα την περα(ωαιν, χχΐ μάλιστα τό γε 
νυν 3χο^, έμβρων αύτφ τοσο•)των έπι^^ντων * 6ΐ ί(ΐ60 Γ68(8^η8Γ6( Ωυνίυ8. ΙΙΙ6 αυ(6ΐη εοΐη είΓεα ^ 1^>χκ γάρ χατ' έχεΤνο της δρας ζααι ^αγδαίοίκ, ΙίΙβϋίΑΠΙ ηΟΟίεΠΙ 8υΓΓ6Χί8ββΙ (Ο ρβ(ΐ68 8ρ6είθ808, 

ο ίιΐξ;Γ688υιη ϋΐυιη 8(ΙιηίΓ&1)ϋ6πι Ι) αηιι&πι Αβεβη- 
ά'ιί ηβε Γυϋ ιηΑί!6Γ8εΙυ8, 61 (πιη8ΐηί1(ίΙ ίη εοηϋηβη• 
(6ΐη (]υα) εηιΐ 6χ 8άν6Γ8ο. 

XIV. ΙΙΙίηε &υ(6ηι ν6ηί( ίη (βιηρίυιη ιη82!8ΐΓο 
Ο)Π8(0 (ΙίΙοεΙί (ΙίβΓίρυΙί^ ηαοά βΓαΙ ΕρΙιββί : 6ί &υ- 
Ιβπ) 8ΐ8(ί[η 8υ^ 8ροηΐ6 ΑρεΗ» 8υη( ροΓ(8β ίΙΙίυβ 
Ιβίηρίί. ΙΙΙβ Τ6Γ0 ίη|^68808, ευπι Οοπιίηο 8υ88 

ρΓβεβ8 Γ6ι1ϋί(1ί886ΐ, ΓυΓ8υ8 6ΚΓ6(ϋΐυΓ : 6( εαΠΙ 68861 

€^Γ638υ3, ρΓ0ΐίηυ8 ϋίΑυάυαΙοΓ ροΓίο, 6( ΓυΓ8ΐΐ8 
εοηνβΓίίΙυΓ ίη ΟοηΙαπΑπι, εΐ εοηνεηΐΐ ςυ&8ΐΙ&Γη 
ιηοη&εΙιο8, πιαίΓβπι, ίηςυ&ιη, ευιη βΙίΑ. ΟοΑΓαπι χάντευθεν πλημμυρηααι τ6ν ποταμ<{ν. Ταΰτα μ^ν 
ούν έχεΤνοι* ό $έ περί μβαας νύχτας ^«αναατ^ίς (ώ 
ποδών ο>ρα(ων ! ^ θαυμαστής έχείνης πορείας 1) επι- 
βαίνει άβρ^χως τφ ^ατι, λοΑ εΙς τι{ν άντιπέρας 
4(πιιρον διαβαίνει, 

ΙΔ'. Έχεΐδεν δέ έν Έτρέσφ να^ν του αγαπη- 
τού τφ διδασχάλψ Χριατφ μαθητού χχταλ€ψιβ^νει, 
χαΐ τούτφ αυτομάτως α\ του νεώ ανοίγονται πυλαι. 
Και &ς εΤαω γενόμενο;, χαΐ τας εύχάς αύτοϋ τφ 
Κυρίφ άποδιβούς , Ιξειαιν αύθις' χαΐ μετά την 
έξέλευχιν, α\ πύλαι εύθυς έπιχλείοντχι, χαΐ ο9τω 
της ^π1 Κοντουρίαν άπτεται πάλιν* κ%\ τισι μονά• 
ζούιαι; έντυγχάνει, μητρί, γίμ•» μ•''ί« θυγατρίου, ηI^Αςυ^(^6Iη^ΑΠ1 6ΓΑΐ(ΐ6Γ688Α 1ί1)ί(Ιίη6 : ΐηΑΐ6Γ βυ-^τ^ μίν άπειρηχυ((;^ Ι^δη πρ^ς τάς άχολα^τους (601 8(»(ΙβΙ)Α( Α(Ιηιοηί1ίοηίΙ)υ8 ηί)ο(υ8 6]υ8 εΑΓηί8 
εοιηρηπη6Γ6. ΰυαι ίη 688 ίηεί(1ί886( 8Αη6ΐυ8, 6( 
ρΓορΐ6Γ ρυεΙΙο ιί(ίυπι 6886( Αηίπιο ρ6Γ(υΓΐ)Αΐυ8, 
ρυβΙίΑ Αά 86 νοεΑίΑ, ^^I)6( 6απι ιηΑηυιη 8α9αι εοΙΙο 
ί11ίυ8 ίΓηροη6Γ6• Ουο(Ι ςοίάβαι ευπι ΓΑε(υπι ίυί886ΐ 
υ( ]υ886Γ&(, Γθβ;ΑΥΗ υ( ρυεΙίΑ ηυίϋεπι Ιί56ΐΑΓ6(υΓ 
Α π)αΙΟ| ςυο(Ι 6Απι ν6ΧΑΐ)Α(, ίη 86 ΑυΙεαι {ΓΑτε 
ίΠυϋ ηΐΑΐυπι Γ6εί(ΐ6ί6(. Αΐ(ΐυ6ίΙΐΑ<|υί(ΐ6πιΙί56ΓΑ(Α 
Α 1>6ΐΙο εΑΠίίΑ, οηΐίηί πιοπΑεΙίΑΓυαι 86, υΐ ρηυ8, 
Γ68ΐί(υί(. Ιη 83ηε(υπι Αυΐεπι ^ΓΑνε ίΙΙυά ύεΙΙυπι 
6χείΐΑΐ)Α(υΓ. ΰυπι Αυ(6Πΐ ίη(6ΐ1ί|^Γ6( (υΓρ68εο(;ί(Α- 
ΙίοηεΑ ευπι αΑ ΐΑε(Α ηοη Ιιοη68(α ίπιρεΙΙεΓε, ίηνε- 
ηϋ <ΐΓΑεοη6πι ηηβπΜίΑαι 6ΐ 86Γρ6η(ί1>υ8 ίη 9ιια(Ιαπι 6ρμας, τ^ μητρί δέ διά παραινέσεως σπευδούαΐ{^ τα 
της σαρχ^ς αύτ^ ην^ιματα χαταστέλλΐΐν. Ταύταις 
ούν δ άγιος έντυγών, κλ\ τι χαΐ προς τ^ πάθος της 
χ<5ρης παθών ττ»ν ψυχήν, τήν πατία πρλς εαυτόν 
χαλέσας, έπιθεΐναι τφ εκείνου αύχένι τήν βυτης 
προτρέπεται χεΤρα. "Ο δί^ χαί ώς έχέλευσε ^γον^ς, 
άπαλλαγηνχι μέν ηυχετο τί^ν χ<{ρην του ένοχλουντος 
χαχου, αύτφ δέ τ^ άιν^ν έχεΤνο Ιπιπεαεϊν. Έ με« 
οδν, του της ααρχλς κολέμου άπαλλαγ<ισα, τφ των 
μοναζουαών τάγματι, χαθά δ^ χβΐ πρύτερον •Τχεν, 
έαυτην άποδίδωαι' τφ άγίφ δΐ δ δεινές έχέΤνος 
ά*/ηγ*ίρ«το π^μο;• ΣυνεΙς ονΙν λογισμούς &τ($πους 
ΙπΙ πρ^ιις αΰτ^ τάς ου χαλ3[ς συνωθουντα<, 49 νίΤΑ 8. /ΟΑΝΝίαΐΙ ΑΒΒΑΤΙ8. 50 

ίρύ^ «ν, «ίν ίρΐΜ«.κών Ι. τ,νι ,ών Ι«Γ« Α ςαβ ΐΙΙίο βΓβ», βρβίαηο., «( ββίρβαιη βίβΐίιη ρΓ»Ι)6ΐ σπηλβίω^» %^ί^ι , χχί τούτφ χ«-άβρωμχ έβυτ^ν 35 60 βχββάβηίαηΐ, νβΐ' ρβΓ τΐιη ΟΟίβηβ ίηνί 
Ιμ«άρέχ«ι , κ{Λς ρΐα^ παρι^χΕ^άζων )»κΙ 6^αβ ϋΟΓροβ 1ιιη|;.τβ. ΗβΙθύλΙ βηΐΠ) ΐηΟΓΙ, σι κύθίκ ιηνίΐυιη κχονηι τοϋι σώματος, αύτοΰ δψχνθχι. Τβθνάνχι γαρ 
μάλλον ι^,'>»Ττο η τ^ τ^ς ψ^χηπ βύγβνές τοΤς της 
σχριώς 6<λήμ«7ΐ ^υλωθήναί• *0 μ$ν ούν τφ δρά- 
χοντι ίαυτον έμπ3|ΧΤχ(ν * οΐ πονηροί £έ λογισμοί, 
τα τοο *#οητοΰ 3ραχοντο< σκέρματχ , κ•^Ον); άιιη^άτ• 
τοντθ| χα ι πάν «ι τι θέλημα σαρχος ήνώχλκι αύτφ, 
χαι χοΟτο οίον έμαρα(ν(τ<{ τ< χαΐ ένκχροϋτο * συν- 
απι (χροτιτο δΐ χαΐ α^^ το ζώον αύτ(χα, χαΐ τ^ 
άπ* ^ινου ιί^ χατα παντο((ι>ν θηρών &ρατών τε χι1 
αοράτων &^μις παρ«{χετο τφ αγωνιστή. 

ΙΕ. **Αλλοτβ γαρ 6 μίν χοίκ τοο Δαυϊδ έπήβι . . _ , ςιιαηίΐ 

βηιαοι βυί ηο1>ί(ί(3ΐ6ηι νοΙυηίΑΙίο&Γηίβ β88βπιαηοί- 
ριΐβιη. Αίςϋθ ίΙΙο ςυΜβιη ββ ρηΒΐ>ιιίΙ {Ιγλοοπι ; 
π)&1» &υΐ6ΐη οοβΙ(3ϋοηο8, ηυ» βαηΐ 86πιίη& (ΐΓ&εο- 
ηίβ, ςυί ολάίΐ ία ίηΙθΙΙί^βηΐί&πι, ρΓο(ίηα9 Γβεββββ- 
ηιη|1 : βΐ βΐ ςυα νοΙυηΙ&9 οηπιίβ βί βχ1ιί1)θΙ)2ΐΐ τηο« 
Ιβ5ΐίαιη,βΑςυοιΐ3ηιπιο(ΙοΙο(ι 0αοΰθ8θθΙ)&1 βίτηοτίβ 
&Γΰοί6ΐ)&(υΓ. δίιηϋΙ ΑυΙοιη ηοοΓίβ ςαοςσβ βΐθείοιη 
Γαίΐ8ΐ&1ίπι ιρβαπ) &ηίπι&1 βΙ βχΐιίηο αιΙνβΓβυβ οιηηβ 
ΐ;θηιΐ8 ΓβΓΜ, Ιαιη ({αο 8υ1) &8ρθθΙυηι οαάυηΙ, 
ςυ^ιη ςυαβ ηοη (^(Ιυη(, <ΐ3ΐ& 68ΐ ροΐββι&β άβοβΓ- 
ΐΑίοπ. 

XV. ΑΗήΟΑηίΙο βηίιη ΠΙβ ςο^βπ! 0&νί(1ί8 ρδ&Ι- χ^ μνήμη ψαλμού;* σωρ«{α 8έ τις λίθων 6πεχιν«Ττο, Β Π108 <1Ιθ6ΐ)Αΐ ΠΙβΠΙΟΓίΙβΓ : ΐηον6ΐ)&1υΓ &υΐ6Π1 (|αί- 

χα{ τους του αγ{ου &^θζλμο6ς έφ' έαυτην έπκτπάοο. (Ιαΐη 2106Γνη8 Ιβρίάυπί, 6ΐ β&ηοΗ &(1 8β ΜίΓ&ΗβϋΑΐ 
»>Λ _::.. .-.*• ..Ι 1- τ <ν^..ΐΛ• η...^ ^.^^ ^ • *Ό^ν οΰν τίνα φοινιχο<ιδη μέγιατον έχ ταύτης 
υπο^ραινόμκνον 1$ων, χβίΐ η χατά χ<?ρα κΤχι ^άβδφ 
πλήξας α^τ^ν , £πνοϋν έξ αυτής $«ιχνύβι νβχρ^ν . 
Είτα χαΐ άΰθις χειμώνος &ρα & μΙν 6π<$γκι<ίν τι 
νπήλα'ον Οπέρχεται χαΐ νχοτ<ιν<$ν * τφ ^ αρα 
δράχων ένι^χιι, δσα χαΐ «ρωλεω τψ απηλ^Ιφ χρ«»- 
μ<νος. *Γπέλαμπον ουν οΐ του δράχοντος <$φθαλμοΙ, 
χαΐ τφ μαχαρ(φ τούτφ Πατρί πυρ έδ({χ€ΐ &ρ^ν * 
ουδέ γαρ δν ποτ« ΐίρΗ της πείρας ψήθη δράχοντα 
τφ «πηλα^φ ένκΤναι. Πυρ το(νυ# άνάπτεβθχι το\} 
σπηλαίου δωιατ», ξύλα τκ συνελέξατο, χαΐ τοΤς Τρέ- 
χοντος ιρέρων 6<ρθαλμοΤς έπετιθει , 6πανάψαι ταύτα 
Ιθέλων δια τ^ της δρας χειμ^ριον. Του δέ άποσει- οου1θ8. Ουιη 6Γ|;ο ςαβπκίΑΐη ιη&χίπιυπι βθΓρβηΙβσι 
ρυηίοθί εοΙοπ8 βχ βονί(1Ϊ88βΙ &ρραΓθηΙβπι,βΐ ςυλίη 
ία ιη&αυ Ιι&1)θΙ)αΙ,νίΓ^ οιιιη ρβΓ0ΐΐ88ί88βΙ,6υηίΐ ηΙ• 
λίΙ ΔβρίΓ&ηΙβιη ΓβάάίιΙΗ, βΙ ιηοΓ(6 «ΐΓβοίΙ. Οβίηύθ 
ΓϋΓδοβ ςυοίΐαο ΙβιηροΓβ Ιιί1)βπιο ίΙΙβ ςαίάβπι 
δυΙ)((*ΓΓΑαβαηι ηυ&ηΐίΐΑΐη βΐ οΙ)8ΓΐΐΓ&ηι 8υΙ)ίΙ 
βρβΙυηοΑΠ). Ιη β& &α(θ[η Ιι&Ι)1(αΙ)&ι (Ιγαοο, ιι( 
ςαί 8ρβΙυαοΑ υΙβΓοΙυΓ ρΓο ο&νοΓη». ίαοθΙ)3η( νβΓο 
άηοορίβ οουΐί, 6ΐ νί(1βΙ)&ΙυΓ 1)θ&1υ8 ΡαΙθγ ί^^βιη 
ίηΐυβη. Νθ«]υβ βηίιη ρΓίυβςυβιη θβββΙ θχρβΓίυβ,ρο- 
ΐΑ83βΙ υηςυ&πι άηοοηβιη ίηθ88β ιη βρβίυηολ.όυιη 
ειγονίβοπι 8ί5ί 68861 Ι^ηβσιίηβρβΙυηελ λεοεηάθΓβ, 
Ιί^ηβ εοΙΙφΙ, 6ΐ <ΐΓΑοοηί8 οουΙί8 ίσιρο8υίΙ, β& νο• 1 ι Γ Λ, Ι - - • 

σπηλαίου « άπαθης χαχών τφ δρέχοντι συνδιΐ(|- 
τάτο. 1^'• **Ετος δε ί\δη δωΐέχατον της έν τΐ[^ έρήΐλφ 
διατριβής τφ του βεοΰ άνθρώπψ Ι^νύετο * χαι 
'κρό^η'^ζ τ^τφ άνωθεν ηχεί, έχείθεν μέν άναζεΰξαι, 
έν δε τφ *Εριστ^ χχλουμένφ άσχητηρίφ σχηνώται, 
χαΐ το των μονάχων ένδύσασθαι οχημ^' ο5πω ^αρ 
ην λ τοσούτος τη•# άρετην το των μοναχών Ιν^μα 
περιθέμενο^, έλλ' ϊτι τών με ρλων αγώνων του μο- 
νχχιχοΰ σχήματος τα έιρημενα ην προγυμνάσματα α•ντφ μονα/ών άφηγΟνίμενφ 
ί>ατεραί^, μηδέν μελλήσας, ευχας τε αύτφ 
Ιερολογίας τλς συνήθεις Ιπιλέγει , χαΙ στολην τί^ν 
μοναχιχην &μ<ριέννυσι . Το τοιούτον τοιγαρουν τών 
μοναζ<{ντων ιχημα ένδ^ς δ μονάζων χαι πρ^ του 
σχήματος II χαΐ 6πέρ μονάζοντας ών, ως εΙπεΤν, 
έξ αγώνων τ§ πρ^ς άγωνας αποδυ($μενος, χαΐ εΙς 
π<ίνους Ιχ πόνων προβιβαζόμενος, έν τόπφ Κρίτα- 
μα χαλοιιμένφ έαυτίιν χαθειργνύει, χαΐ άλύσεως δεσμεΤ 
έξ δργυών ούσΐ[( τ6 μτιχος. 

ΙΖ'. **Ετος ουν αύτψ τρίτον ην της έν τούτφ 
διαγ«»γης, χαΐ δόξ«ν αυτφ έι^ Χιλιδόνα τόπον ]βο(ο «ηίηο,ηβο υΙΙο ΙίπιοΓβ 68ΐ «Ο'βοΐα8»8θ(1 ραα- 
ΙαΙυπι άεοΐίηαηι &(Ι άβχίοτ&ιη βρβίυηο», ηυΙΙυηι 
ιΠΑΐασι ριΐ88υ8 , νθΓ8Αΐ>λ(αΓ βίηιυΙ ουσι ά^ηιοηβ 
[Γ. άναοοηβ]. 

Χνΐ.Α^εΒΑΐαΓ νβΓΟ ]«ιη άηοάβείπιυβ αηηυ8, 6Χ 
ηυο ιηοΓΑΐ)&(υΓ ία δο1ίΙυ(1ίηβ Ιιοηιο Οβί : τβηίΐ &υ- 
Ιβπ) &(1 βιιπ) 3 8ϋρβπ8 ρΓΟΐάίοΐίο, υΐ ίΙΓιηο (ΐϋί(1βιη 
ιηί|^Γ9Γ6ΐ, ΙιβΙιίΙαΓθΙ βυΐβπι ίη ιηοη&^Ιβπο,ςποά νο- 
ο&ΙοΓ Επ8ΐθ, βΐ })8ΐ)ί1ηπίΐ ίηάαεθΓβΙ ιηοη&δΐίευπι. 
Ν&ιη ειιπ) («ηΐΑ 68861 νίΓίαΙβ, ηοηάαιη Τ68(βιη ίη- 
(ΙυεκιΙ ιηοηΑ8(ίοΑηίΐ, Ββά βΐΐιαε ιηα^ηοΓυιη πιοοα- 
_^ βΙΙεί Ιι&Ι)ίΙυ8 ε6Γΐ8ΐη{ηυσι 6Γ8ηΙ 62,(]υ»(ϋεΙ& βυηΐ, 

αταλαμ• ^ ρΓ» 6Χ6Γείΐ&ΐίθη69. Υβη!! ίΐαςαε »8ΐΑΐ6 Λά ρΓ3β(ϋ- 

ιηοηα- 
ΙΙΙβ θέρους τοίν^ν τ6 προ^ηθέν &βχητήριον χαταλαμ• ^ ρΓ» 6Χ6Γείΐ&ΐίθη69. Υβη!! ίΐαςαε »8ΐΑΐ6 Αά ρΓ 
βάνει, χαΐ τα της έποχαλύψεως Στεφάνφ τφ των λν εΐυπί Π10ηΑ8ΐ6ήυΠΥ, 6ΐ 5(6ρΙΐ8ηθ ρΓβΒΓβΟΐΟ ΐη€ 
α•ντφ μονα/ών άφηγο^μενψ πιστεύει. Ό δέ τ^ εΗοΠΙΟΙ, ςυϋη 60 6Γ&ηΙ, &ρβΠΐ ΓβνβΙλίίοηβΙΏ. 
.%««λ'«.'α ι^ήδέν ιχελλν.σαί. ευνας τε αύτω χαι &υΐ6Π1 008ΐη(1ί6 ηίΐΐίΐ ΟυηεΙ&Ιϋβ, 8θΙίΐΑ9 ΓϋπάίΙ &υΐ6Πΐ ρο8ΐη(1ί6 ηίΐιίΐ ευηεΙ&Ιυβ, βοΙίΐΑδ ΓϋπάίΙ ρΓβ 
ε68, 6ΐ 8ΑεΓΜ ιΐίείΐ οΓΑΐίοαβδ, βΐ εαιη νθ8ΐ6 ίη(ΙυίΙ 
πιοη38ϋεΑ. Τ&Κ 6γ^ο Η&1)ί1α ιηοη&8(ίεο ίη:1α1υ8, 
ςυί 6Γ9ΐ ιηηη&εΙΐϋ8 νβΐ ΑπΙβ Ιι&οίΐυιη, ΑυΙ εΐΐΑΐη 
βυρΓΑ ιηοη&ε1ιθ8, βΐ ζ εβΓ(ΑΐηίηίΙ)α8 ββ ρΑΓ2ΐ)αΙ Λά 
εβΓί^ηιίηλ, 61α ΙαΙ)0Γϋ)τΐ8 ρΓοεβ(1θΙ>&( &ά Ι&Ι)ογ68, 
86 ίιιείαάίΐ {η Ιοεο, ςυί νοεβ^αΓ 6Ηι&αι&, βΐ 86 Ιί- 

%ΑΙ εΑΐβΠΑ, ηυ» 6ΓΑ( ΙοΠ^β 86Χ υ1η&8. 

ΧνΠ. ;«ιη ααίειη βΓβΙ ΐβΓΐία8 &ηηα8, 6χ ςαο ίη 

60 άβ$ΒΪί9Λ, 6( €υαΐ 6ί νί8υηΐ 6886( ίΓ6 α<1 Οΐ6ΐΙ(1θ«* 5ί ΜΕΝ5Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 52 
(|υί εοΙιϋ>βΙ>2ΐ &ςο» ΟυβηΙηιη, βΙ ΙηηηΙυιη βί 
ΪΓΓυιηρβίΝΐΙ. Εΐ βυηι ηυΐίΐβιη ρΓ6€Αΐίοηβ βί 8ί|;ηο 
οΐΌοίβ ιηοΓίααπι βίΑΐίπι (ΓλάίΙ •;]οί8. Ύτβ$ &αίβιη 
ληηο8 ουιη ιη«^ο νβΓ5Α(08 ββοι^ίο, βυιη Λ 60 
ΙοΙαοΒ (ϋ(ϋ€ί$86ΐ ΡΜΐ(βπυοι, Λϋ πΐΓ8υ<( &(Ι ρ&9ΐο• 
Γβιη Αο(ί()ίί €υιη ΡιοΗοιηίο άίκίρυΐο. Εΐ αιιη 
ί1Ιίοεηικυ8τβηΊ886ΐ Ίη ιηοη8Η6ήαιη Αβ&αΓοηιιη, 
&5€6η(ΐίΙ ευιη ιΐϋβ ιηοηβοΐιίβ ίη ιηοιι(6ΐιι ρΓορβ 
ίίΐυπι, υΐ β886ηί «ρβεΙαΙοΓββ άοιηαβ, ηυ» ίη βο 
φ(ΙίαειΙ)ίΙυΓ. 0οη8(ηΐ6ΐ>«(υΓ 6ηίπι ίη 6ο ιηοηΐβ 
'^υοάίίΑπι ΙΐΑίίΐαοαΙυπι ίίβ,ηυΐ 6ηη(ία πιοηΑ8(βηο, 
ςαοά 6( νοΐ6ηϋΙ)υ8 ιη3]θΓβπ) οοηείΙί2ΐ)3ΐ ςοίβΐ6ΐη τυγχάνει άν«χχιτ(ζοντ( τ< τλ τοδ ιητημοΰ ^3ρι*ι 
Χ2ΐ τ^ν ΐ(όρον αυτψ λχχ^ιηογτ'.. Κλ\ τ^ μίν, §ύ- 
χ^ Αοϋ σφρβίγΐ^ι νιχρ^ν «ύτιχα τοΤς δίονι ««ρ«^- 
δωνι * τφ μβγάλφ ^ε π«ρ* δλοις τρ(Τς χρόνους 
συγγεν^μ§ν•< Γεωργίφ, ««ρ* «ντου ^ χ«1 $λον τ^ 
Ψαλτήριον ^Ιαχ^^ις, τΐΛίσι π^ιν παρβ τλν ποιμέ- 
να τη< *Αντι^(σ^ $μα Πχ^«»μ(φ τφ μ«(Η)τ^• Κά• 
χβτθ<ν έν ττί μον^ τών *Αγχύρ<ι»ν γ<ν<$μενος α*!!ίθκ 
ΙπΙ τλ πχρ9^(μενον αύτζ μετ& καΐ 5λΑ«•ν μονα- 
χών 2νεΐ9ΐν Βρος, ώς &ν της έ^ οΛτψ ο1χο^ομ<η>μέ- 
νης οΙχ{χς 6ε«τα1 γενωντβιι (χατεσχευάζετο γαρ τε 
«ρος τφ τοιούτφ 5ρει οΤχημα τοΤς έν τ^ \^^% βΙβίΙθηϋαπι,βίρβΓΓβϋΙίοΓβίη οασι θ6οεοηίυηΓ(ίο-Β^^*^^^^ '^* '^^^^ βουλομέικΗς πρ<$ξενον ^τνχ^ας χαΐ 

«^.«. η 1 . ?_ . . . • • ■%— ^-^^ 1- -V-. Λ_•_ ^? ♦ \ Ρο » ^Λ„ ηβιη. €υτη βι^ο ν6πΐ88βηΙ ίη ιηοηίοιη, ΗίΓοαβ ίηβί- 
^η'ί9 π)β^ηίΐυ(1ίη6, •1ίευη(1β 6 ^β(β ^ρρϋπίΕΐ. 
Ιΐίΐςϋβ (ΐυί οαιη Ιιοε 563(ο Ρβίρβ 6ηη( ιηοη^εΗ!, 
ουηι Ύίά\%$βηΙ ΙιίΓεοιη, βίβοβ ίην38ί886ηΓ)]υπΐΑη» 
ςαββϋλπι εο^ίΐλΐίοηββ, «πίπιο τβΓδΑ^&ηί, ηαοηαπι 
ιηοάο βασι εαρβΓβηΐ. 6ΐ υΐ ίΠίυβ ρβΙΙβηι ίη αίΓθπι 
ΐΓ2η8Π)υ!3Γ6ηΙ, πιιχίπιί Γ&είβΙι&ηΙ. Οαηιίηβο βΓ^ο 
ίη1)&Ι)ί(2ΐη(β βρίηΐυ €θ(^ηοτί8$βΙ ΡλΙβΓ ββ, ςα» 
6Γ&η( ίη ηιβηΐθ ιηοηλεΗοηιηι, υηυπι βι ίί^, οηί 
ηοηιβη βηΐ 831)88, •(! 8β νοοληβ ]αΙ>θΙ ΙιίΓευτη Λά 
5β 3(ί(1υοβΓβ. ΙΙΙο ΎΒτο ίηΐβιτοκ&ηΐβ, βί ίη Γυ^&πι 
ΓυβηΙ εοητ6ηα8,<ιυοιρο(1οβυη) €0Π)ρΓβΙΐ6η(ΙβΓβΙ : 
ν«(]6 8ο1υαι , ο ΓηΙβτ, ίηηαίΙ ίίΐβ πι«(ηα8 : ίΙΐ6 απ- 
(βο) ΙίΙιβΔβ τβηίβΙ Η (6 ββςυβΙοΓ. €οηνβΓ808 νβπ) τελεωτερας πρ^ς τ^ν θεον οιχειώαεως). ΈπεΙ οΟν 
κρος τφ Βρει γένοιντο {\δη| τράγος ιτοΟέν τλ μέγ<63; 
ύπερου ί|ς, του αΙπολ{ο^ 6«ερεψάνη . Οΐ ανιν τφ 
μ3χχρ(φ το(νυν τούτφ ΠχτρΙ μονχχοί, τ^ τράγον 
1^^τ€ς %%1 τισιν άνΟρωπΙνοις χβτάσχετοι γεν(^- 
νοι λογισμοΤς, δπως τε τούτον ζωγρήτειαν, κατά 
νουν Ιστρεφον , χαΐ ζηως την έχεινου δοραν 
εις άιχ^ μεττσχευά7ει%ν περί πλείονος εκοιοΰντο. 
Γ νους ου/ τφ ένοιχοΟντι αύτφ πνεύματι τα χατα 
νουν 6ντα τοΤς μοναχοΤς δ Πατήρ, Ινα τουτι^ν ώ Σάβζς 
ή χλ/^αις ην, προς εαυτόν χζλένας, ώς α'ΐτ^ άγα- 
γεΤν τδν τράγον χελεύει. ΈχεΙνου Α ^ρορτύντος 
οκ, εΤπερ εΙς φυγ^ν τραπε{η, πόϋς δν αύτ^ν χχτα- 
λάοοι. **Ορμη9ον, άβελφε, μ^νον 6 μέγας Ι^η, 6 δέ ολοιυβ. ΙηΙβτίπ) •αΐ6π\ (Ιαοΐυβ ΑιίΙ ΙιίΓοαβ α ηιοη&- 
οΐιο 8&Ι)β, 6ί ΡαΙβΓτβΙ ίη «βΗιίβ 08ΐ6η<1βη8 5βηί' 
§ηίΐ3(βπι, Ιπιη8Π)ίΙΐίΙ Γηηοβ ρβοοάοπι αά βαα 
Ρ38003, ηοη βοίαπι Ιιίηο οοηιπιί86η1ίοη6πι, ββά 
6(ίΑπι ιπιραΐ&ΐίοηβηι (Ιοεβηβ μιγοπι τοίαπ• 
βΐυπ), 

XVIII. Ιη Ιιοο •υΐ6ίη πιοηΐβ νοη^ηι, ϋβ «Ίιαπι, 
ςυϊ ^βηβτβ 3ΐΙίηβ1)3ηΙ ηά ίαιρ«πι(οΓ6ΐη (ΝίϋβρΗο- 
Γϋ8 νβΓο (αηο ΚοπίΒηυπι •όπιίηί8ΐΓ3ΐ)8( ίπιρβηοπι 

ρΠΒά'ΐόΚ β}\1% Π10Γ16Π1 ρ3υΙθ ρ08ΐ 6886 νβηΐυΓ&ιΐ]. 

Νοηο 61^0 3ηηο 6]υ8 ίπορβΗί 6Γυιηρ6η(68 Ηαηηί, 
ΤΙΐΓΑα&ιηροριιΐ8ΐ>&η(αΓ.83ΐί8 &υΐ6ηι πί)3(|^ηο οοεοΐο (ρζαΐ, χαΐ τούτο γε πρ^ των σών λ<{γοιν, χα$ βώιοί 
χατά διάνο» αν εΤχομεν. "Ηχθη ουν έν τονούτφ 6π^ 
του μοναχοδ Σάβα δ τράγος, χαΐ 6 Οχτ^ *4^ ^^^^ 
άλ<5γοις ώσπερ έπιδειχνυς τ6 ιριλάγζθον, έπΙ τλς οΐ- 
χε(ας πβίλιν νομά; το β^ημχ παραπέμπει , οά 
ουμπάθειαν μ({νον έντε66εν, &λλά χαΐ έχχ<$χην ίΜφο^ 
τών οΙχε(ων θελήσεων. 

ΙΗ*. Έν τούτφ 6έ διατρ($ωνι τφ δρει, και τοις 
του γένους χοΐνο^νουαι τφ βχοιλιΤ (Νιχη<ρ<$ρος ^ί 
ζάτ€ την 'Ρωμαίων διεΤπεν ^χην) την α&το3 η- 
λευτήν μιχρφ δ^τερον Ι^ξειν πρβχγορεύει . 'Ενάτφ 
το(νυν Ζτει της αύτοο αρχής τ^ Ουννιχον έςορμη 

οχ ν την Ορ<|^χών έληΤζετο. Στράτευμχ ουν λογΟ'^ 

6Χ6ΓαΙα, ίπΐρ6Γ3ΐ0Γ (ΐαί(ΐ6ΠΙ 603 ρΓίυβ νίεϋ : ρο8ΐ ^ ^^ο^» ^ χρατών ουνιγείρχς, πρ«^τερον μεν αύτου: !)»€ νβΓο, εοΒεΙίβ εορίί$, Ηιιηηί ν6χ&τ6Γ6 Βοπιβ- 
ηο5. Ουο ΐ6ΓηροΓ6 ίρ86 ςυο<]υ6 ίπιρβΓ&(0Γ83πεΐ8- 
105, ί*υπι ίπιρεπο ίρ83πι ΐ|υοςυ6 βηϋ νίίβηίΐ : 
βεβρίΓΟΓϋΠ) 3υ1βιη 61 ίπιρβηί Ιιββη*(ί6ΐη βΐίυπι Γ6- 
Ιίηςοίΐδ(3υΓ3είαω.€υαι 6δ86ΐ6Γβο8ΐΑυΓ3είυ8ίπίΐ- 
ρβΓίο εοη8ΐίΐυΙυ8, ίί, ςαΐΐηβ (16 η)0Γΐ6 ίπ)ρ6Γ3ΐθΓί8 
Μοβρίιοή 3ϋ 3(1ηιίΓα1»ίΙί Ιοαηηίείο ρπΐιβ Γυ6Γ3ΐ 
8ίβηίίΐ€3(υπίΐ,ρ3υΙο ρο8ΐ<ιιΐ8Π) ίηιρβηΙοΓ (!6ε6886Γ3| 
ΓβεοΓϋΒΐί 60Γυιη, ςυβθ ρΓ8Μΐίς•(3 ΓυβΓληΙ, βεεβ8$6• 
ΓηπΙ ΓϋΓδυβ 3(1 Ηυπε Γπβ^ηυπι Ρ3(Γβηι,6ΐΓο^3ηιηΙ 
άβ ΓιΙίο 6]υ8 δΐ3υΓ3είο, «η 8ΙΙ Ιοη^ο ΙβπιροΓίι τίο• 
ΙυΓυ8 ίη ίηιρβήο. ΙΙΙβ ιιαίβπι ρΓβϋίχίΙ πιπιμ ^ττΓ.ιε • μετά δΙ ταϋτχ χχτά συντάοε^ς οΐ (Μίνιο•. 
γενίίμενοι, χχχως Ιπο{&υν ' Ρωμαίους , Μχ ^ καΐ 
αύτ?)ς 6 βασιλεύς τραυματίας γεν<(με%ος σ^ τή αρχή 
χαΐ αύτον χχτχλύει τδν βίον• χληρονόμον δέ τών τε 
σχήπτρω* χαί της ^ουσίας τ4ν υ'ιον Στχυρβχιον 
χαταλείπει. Το•3 γοΰν Σταυραχία* έπΙ της αρχής 
χχτχσταντος, οΤς τα περ( της τιλευτιςκ του α^το- 
χράτορος Νιχηφ<{ρου παρά του Οχυ;Λαστοΰ Ίώαννι- 
χίου προήγγελτο, οΟϊοι, ώς μετά βραχύ 6 βχσιΑεύς 
έτελεύτησεν, εΙς μνήμην τών προσχγορε^έντων 
Ιλθ^ντες, τφ μεγέλφ τούτφ χαΐ αυΟις ΠχτρΙ προα- 
ήλθον , χα2 πβρί το9 πκιΚίς Στιιιραχίου άν<«ΐινθ1« &3 νοννο νίΤΑ & ;0ΑΝΝΙ0ΙΙ ΑΒΒΑΤ18. 54 ι, ιΐ «ολύν τίνα χρ^ν τ{ άρχ^ Ιιη^ώσιι. 'ΟΛηοοςυθ 06ΐ6Γθΐη ιηιιΙλ(!οη6ΐη,6ΐ,υΙ λίαηΙ,Γβπι ββββ 
-...ί^.. 9 — Α_- ^^1 -^Λ. ^ #ΐΑ.. — ίο Λαβ ηο?ΑοαΙβ.ΒΓβνβ Ιβιηριιβ ίηΙβΡϋβΜΐΙ, βΐ Ιιη- ββ ταχιΤαν Ι9•β6«ι χαΙ ιιάλιν τήν {κταιβολ^ν προ- 
ηγορ•ιι<, χ«1 9 <ρΜΐν, Μ ξυρου ίτζά^ι τα «ράγ- 

μ«τ«• Βρβχο το μ•τ«ξ^, χ^Ι τ91( &ρχη( έιά ΙΙιγα^ιλ 
τον γιψ£^ του ^ζιΜως μτκιιηνούση^ , Ιξίοβιγ• 
τα ιιροηγγ«λμέ>« . *0 Α Μιχα^ ουχο( ιφλ τών 
«χήντροΜ τλ τοο χουροιηλέτο» Ι^ν ^(ο:μιβ 'χ*^• 
06 ιιο)λφ το(νυν βαηρον ταύ Οϋννοι τα βροχών 
αϋθις έΜλ κτητρ^χον * φροντις Α τ^ν βασιλέα 
((χ• ικολλ^ βηος τ» τοιίτοι< βιρ^Τ έ<έλ0οι στρα- 
τφ, χαΐ Ικϋκ αύχοι^ χαχως λα6«(η• Έν τονουτφ Α 
χαΐ Λέοντα τλν *Αρμένιον Ιιηΐνος μέν τοΤ< της 'Βφχ( 
τάγμααιν ^^ηΐ[<ί^ ^^^^ * ^ ^ι ^^^ ^ν βααιλλίαν 
έχ ιιολλοϋ ΙρΜΠχάκ ^χ^^» μιίνον τούτο Ιστροφ• χατ& 
νο$ν, ^«Μ< Ιγχρατ{|< γίνεται ται^ς, χαΐ ααν 8 μη 
πρ^< τοντο Ιφ<ρ<» πάρβργον ΙλογΙζιτο. ^ 

Ιβ' • Πολέμου τοίνιιν μιτα τών θ5ννιον α•ιτοΤς 
Φο^^αγέντος , οΜέ την ιιρώτην 6 *Αρμένιος «ροα- 
Μην Ινογχβΐιν, έχοντί νο»τα 3αΚ• αίαχύν^ ιηριέβχλι 
τα 'Ρωμα{»ν^ ώ< δν τλ ΙΙιχα^ Αμα μ^ν μώμον 
«ροατρ^ψ^ , 5μα 3έ χχΐ &6υμί^ τοΟτον κκριββ^οι 
δ«ιν^« Οΐ^τως «ιν χαΐ βσ^λ(υ9άμ€νος 6 Λέων , χαΐ 
^σχς, τφ τ» χΛ {Οονκ 6ποιίλΐ|> χαΐ ^•ρώ , τας 
τών οτρανίΜχαΦν γνώμα< οΙχ«ιο»σαμινο< , αΰν^ τ• 
ικροσινέχϋν, χαΐ μόνιρ ααλιύβιν τ^ έλ«{&ι< της 
οββτηρίας παρέιηΐΜν, οΤα ιηρΐ ταύτα λαχβιμένους 
έΜΧΐιιτότιρ^ «»Κ ααΐ άβουλάςιρον, χαΐ των Ιν 
χ«ρ«ίν αγαθών άνοήτι*ς τά «ροα^οχώμβνα «ροτι* 
|&»ντα<• Εν>νο(α< οΐΐν & Λέων της «ιρί τ^ν βαοιλέα 
προαοΜηΤον ύαιλΑώιν, ««ρΐ παντός τ• ποιιΤο^ι χαΐ ρ6Γίο 1ηη$ΐΑΐο Α(1 Ηί€ΐι«6ΐ6ΐη (βηβΓοιη,βνβηβΓυηΙ 
Μ^ <|ΐι«ρηΜϋοΐΑ ΓαοΓ&ηΙ. ΙΙίολυΙβιηΗίοΙίΑβΙ ληΐβ 
ηαλίη ρβπτβηίτβΙ ιά Ιπιρβηοιη, <1ίριί(λ(6ΐη Ιι«1)6ΐ>λΙ 
ρΓΟΰοταΙοηι ρλίΑΐ»• Νοη ιηυΚο ίΐΑςαβ ρο9( Ιβπι- 
ροΓ6 Ηυηηί ηιηυβ ίη ΤΙιηιοΙαιη ΓλοίβΗΪηΙ ίηουΓ- 
βίοηβα. Ιΐιςυβ ίιηρβηΙΟΓ 6ηΙ ▼βΙάο ιοΠίοίΙαι,ςυο• 
ηαπίϊΙ ιηο<ΐ6 6ΐ βοβ ^ητί ίηταάθΓβΙ 6Χ6π:ίΙα, 6ΐ 
ςυβιη&άιηοάυιιι βοβ πίλΙθ Ιια1)6ΓοΙ. ΙηΙβπιη αοΙθπι 
ιΙΐ6 ςαίάβιη Ιι6οη6ΐη Απηοηίυσι ρηΒίθοΙΙ 0π6η(ί: 
ίβο Υ6Γ0, ηαί ]λΐη (Ιίυ οηΗΐιηο αιηοΓβ (6η65&(υΓ 
ΙητιρβΗί, Ιιοο βοΐϋΐη •ηίιη& τβΓηΙιαΚ^ ηαοιηοιίβ 60 
ροΙίΓ6(υΓ : βΙ ςυί(1ςυί(1 ηοα αά ϊά ΙβηάβΐΜΐΙ, ιά 
ρ•Γ?ιιιη 6χί3ΐίιη«Ι>Α( β( ηοη ιη&^ηί ηιοοιβοΐί. 

XIX. €υηι βιγο Γυηυβ Μΐυιη βχοϋυιη ββββΙ 
ιάν6Γ8ΐιι Ηυηηοβ, 6ΐ ηβο ρΗιηο ηυίάβιη ΰυπι 618 
οοηβίχίβββΙ λΓΐηβιιίαβ» βιια βροηΐβ {οτρη άαΐίβ, 
Κοιπλοοβ λβΤθοίΙ <ΐ6<]60θΓβ, υΐ βίπιαΐ ηυίοΐβπι βΐ 
ΜιοΙιαβΙ πίλΰυΐΑΐη ίηοΓβΓβΙ, β( βιιιη {Τλή α(Βο6Γ6Ι 
ληίωί 8Β|^Ιαάίη6. Οαπα βιγο I^βο Ιιοο οοη$ίΙίυιη 
6βρί886ΐ, 6ΐ ίά Γ6οίΜ6(, ΓΓ&υά6ςο6 6( βίοαυίΑΐίοηβ 
€0ΐιεΐϋα986ΐ ληίπιο9 ηαίΙΚυπι, ρβηυΜίΙ υΐ βοηι 8ο- 
Ιαιη «ρ6€ΐΑΓ6ΐιΐ,βΙ ίη 6ο βοΐο βρβπα ιαίιιΐίβ εοΙΙοΓα- 
ΓβιιΙ, ηΐ ηαί ίσιρηιάβιιΐίυβ 6ΐ ΐη€οη»ί<ΐ6Γ&Ιίυ» Ιη 
Ιιίβ Γ6ΐ)υ5 Μ κβΓ€Γ6ΐι(, βΐ Ιοηίβ, <|υ» })λΙ)€ΐ)ληΙ ίη 
ιηΑηι1>ιιι, βίαΐΐβ ρΓβΤβΓΓβηΙ μ, ςυ» 6Χ8ρ6οΐ3ΐ>&η- 
ΙαΓ.Ιιβο βιγο ευιη ίηάυΐΜβΐ ρβηοοΑίη Ιι^οθνοΙβη- 
ΙΗΒ ίη ίηαρβηΙοΓΦπι, ιίηιαίλΐΐλΐ μ βυιη πααχίαιΐ 

ΟιραηύΜν &Μχρ(ν€το το&ςον. Μ•τ^ ούν την 6κ* (Ί^^^Ι^ 0| ΟοΙβΓβ. ΡοβΙ ίΙίΑΐη 8ηΙβ(η οΙλάθΠΙ α1) ίρβΟ 

α^τοα γιγινημένην ήττον τήν 16βλούαιον, τοδ βαοι- ^^ ίηάΐΜίΗα 6ΐ τοΙιιηίΑηβ οοηεβρίΑΠί, ουοα ΓβνβΓ- 

Ν• Μ »Λ \_ _* η. μ/ 4_ ^^_ .«>•• ινν •• •■! > #_ λέ•Κ Μιχαι^ ιφ^ τλ Βυζάντιο\ &ικοονρ44^ηος, 
χατ& χαφ^ν ΙχιΤνος τ^ν ώίΐνα της χαρβ(ας Ιχ«ρή- 
νας, ΧΑ τον έντ^ άναχαλύψας Αίοντα, τοικ ^ *Ρω• 
μα(ι§ν ληίΕζομέ^ιους χαταλιικών, •υ^, ώς ιΐχι τά- 
χους, &«λ(ζ(τα« χατά τ«ϊ»# οΙχ•£ΐι»ν, χαΐ βιαιλιος 6π^ 
τών «αρ^νςι•ν άναγορςΰιται , χα ι τήν ιηριώνυμον 
τών «6λ««•ν χα«αλαμ&άν€ΐ• *0 ΙΙιχαηλ 3έ χαΐ &χων 
αύτφ «χραχώρλΐ της βαιιλλίας, ί^ΐζ πολλοίς χαΐ 
άαιραλέαιν, ώς διτο, π(9τ(«ιν έα^τ^ν' οίον βΙπ•Τν, 
έμπ<3ώαας χαΐ βιβα^ς έ»γαλΐ9άμ«νος, ^* φ σ\>γ• 
χωρηααι το'ΐνον 2μα γυναιχΐ χαΐ τοΤς τέχνοις Ι^ωτιχώς 

ζην. 

Κ*. Ό δΐ δμοδ τφ της άρχης Ιπιβήναι, ιύθικ δσ- 
π2ρ εΙς λή^ν πάντων έλ5ών, χαι μηδ«ν^ς ιρροντίοας 
ών \ίκ6 μάρτυρι τφ 9•φ έπωμ<$9ατο, πρώτα μέν 
6π&ρορ(αν τοό τ« ΙΙιΧατλ χχΐ της σνζύγου το(ίδ€ 
χζταχρ^νοι• μ»τέ βραχύ & τ6 τών μοναχών αχήμα 
χχΐ έχοντας α&του; μιτκν^ι. 06 μέχρι 2^ τού- 
των Ιστη, άλλα χαΐ ^(*^αις 59τ<ρον ^μέραις άλ• 
λι^ν λέζ&αξι, χαΐ μένϋν 6μοΟ χατά χώραν αυτούς 
ο'μ ιίααον, άλλα τ^ μέν άλλαχ^, την έέ έτέρ(ι>θι 
<ρέρων άπφκίΜ. ΚαΙ ορα μέχρι π070(> πρ<$»ΐ9ΐ 
μοχθηρία ^(ΐνάμιως Ιαιλαβομένη• Ε'!Αύς γάρ & χαΐ 
την χλήαιν χαΐ τ^ν τρόπον Οηρ, χα^ χατ* αυτού, 
οΤ μοι Ι Χριατού, χαΐ τη; αύτου άγ(ας βΐχόνος λυτ- 
τ^αας, πολλαΤς αΐχίαις π•ριβάλλ»ι τους της «ύ- 
οΑίας «ροοΜίνητάς, τών προο^ντων τ• αλλότριων, βυ9 6Μ6ΐ ΜίοΙίΑβΙ Βχβαηϋοπι, ϋΐο ΙβπιροΓβ ρΓοΓβ- 
Γβηβ, ςιιιηιΐία ρβΓίυΓΪοηΙ, 6ΐ <ιαί ίηΐυβ θΓ&Ι,ίβο- 
ηβηι «ρβηβηι, ϋ8 ΓβϋοΙίβ, ηυί ΚοπίΑηοΓυιη «|Γθλ 
ρορνΙαίΜίηΙηΓ, ηυ&τη πΐΑχίιη& ροΐοίΐ εβίβηΐ&ΐβ &γ- 
ιηαΙοΓ Α<Ιτ6ηο8 αηοβ €ΐ α5 ϋβ, ςαί αόθπιηΐ, γθ- 
ηυηΙίβΙΟΓ ίηρβηΙοΓ, βΐ Α(1 οπιηίιιπι εΙλΗδδίηι&ιη 
ρ6ητβηι(οίνί(&ΐ6Πΐ.Ηί€ΐΐΑ6ΐ νβΓο νβΙ ΐηνίΐιιββΐ €6(1ι( 
ίιηρβηο,εαπι ]αΓ6]υΓ3η<Ιο &1) βο «οοβρίο 8ίΙ)ί ρηιΐ8 

εΑ?ί886ΐ, 6( β(1β (1ί|;ηί8, υΐ ρϋΙ&1)&1, ρΓ0ηί)ί8818 56 

ηιαηϋ886(, ηαοίΙ ι*ί ευιη ΰχοΓ6 6ΐ1ίΙ)6η8 ρβπηίαβ- 
ΓβΙ 3|;6Γ6 νΙΙιαι ρΗναΐΑΐη. 

ΧΧ.Ι1Ι6 λοίβιη οαιη ρήαιυιη Α806η(1ίΙ «ά ίπιρβ- 
ηυιη,ν6ΐυϋοπιηίυπιοΙ)1ί(ιΐ8,β1 ηίΙιίΙ ουηηβ βοΓυιη, 
'(|ΰ8) 06θΐ68ΐ6 ]υΓλν6Πΐ( ρήοιηπι ηηΜβπι ΜίεΙίΑθ- 
Ιθπι 6| 6]υ8 εοη]υ{6πι οοη(ΐ€ΐηη&1 6Χ8ίΙίο : ρ&υΐο 
ροβΐ νβΓΟ, Ιι&Ι)ϋυ πιοηαεΙιΟΓυιπ νβΙ ίηνίΐοα ίηϋυίΙ. 
Νοπ 6ου8ΐ]υ6 &υΐ6πι οοηβΐίΐίΐ ; 8βά βϋ^σι ρ3υοί8 
ρο8ΐ (Ιίβ^ηβ 608 α 86 ίητί66ω Μριτ^νίΙ, η66 608 
8ίποοΙ Ιι&1>ίΐΐΓ6 8ίνίι ίη Γ6(ίοη6, $βά ϋΐοαι ψΛάβιη 
ίη υηυπι Ιοευηι,Ιιυηο νβτο Ιη λΐίυπι Γ6ΐ6|[&νίΐ.Υίά6 
&η(6Π), ςυο ρΓοε6<Ι&1 ίπιρΓο1>ίΐΑ8 ροΐ68ΐ&ΐ6ΐη οοη- 
86ευΙ& : &ΐΑ(ίιη 6ηίπι ςηί 6ΐ ηοπιίη6 6ΐ ηίΐθΓί1)α8 
βηΐ ΐ6ΐΙυΑ, ίη ίρ8υα),ρΓ0 άοΙοΓ ! ΟΙΐΓίβΙυπι 6ΐ 6]ιΐ8 
ίπι&ι;ίη6αι ΓΑΐ)ί6 6ΧΑ9ίΙιΙυ8,ηιυΙϋ8 λίβείΐ 8υρρ1ί€ϋ8 

ν6Γ» ρίβΙ«ΐί8 Α(1θηΙθΓ68, λΙ) 118, 4»» Ιΐ&1)6ΐ)3η(, 

λϋβοΑΜ 0ΐ 0χ(6ΓαιίηΑη8 ηηο<Ι ηοη ΟΙιΗβϋ 6( 6]ι 55 ΜΕΝδΙ8 Νθν£ΜΒΕΚ. 56 δαηοΙοΓϋΐη ίιηα^ίηβπι οαπι Ιρ8θθοη€υ1θ8Γβίη βηϊ-Αχα^ ^ρορίους ποιών, 8τι μη χί^ν του Χριντοδ 

ΠΐυΓηίηίΙαχί88βηΙ.ΟϋΛ!ηθΙ)ΓΟΠίϊΝίθβρΙΐΟΓυΐη<ίϋΟ(ΐαβ «ωνα χ*1 τών ορατού αγίων ιτροήρηντο συνέχίίνφ 

53ηο(ί85ίηίΐυιη ραΙπ&ΓοΙι&ιη , 8ί ηοη α 8&06Γ()οΙαΙί (ΙβροηβΓβΙ ΓβεΙίοηβ, ^βνβ Θ58θ ρυ(3ΐ^&(, βΐ βυ» 
ΑπίθοΙίΑ ίηόί^ηαιη €1 ίϋΐροΠυηίΐ&Ιβ. ΡΓορΐ6Γβ& 
61^0 Ιυπι & 86(1β (Ιίιηονβΐ, ηαΐ νβΓβ θΓ&( άί^ηυβ 
ςυί Γβξ6Γ6, ηαοηίασι ηβο ίυεί ςιιίίΐβιτ) οοηνβηΐβ• 
1)αηΙ Ιβ06ΐ)Γ». ΤΙιβοϋοΙο αοΐ6ΐη βχ Ν&ΙοΙί&, ουί 
θΓα( εο^ηοπηβη Ηβΐίδββηυβ, υΐ ςυί βδββΐ 6^υ8(1βIη 
εβηΙβηΙίοΒ βΐ ιηοπΙ>υ8 βίιηίΐίβ, ίοίΓοάυεΙο^ ΓβρΙβΙ 
ΕοοΙβδίΑΐη ιηθ^αα &Ι)θΐηίη3ΐίοηβ. 

ΧΧΙ.ΙΙΙο ΑυΙβπ) ΙβαιροΓθ ουαι ρβΓ ιηοηΐβκ Ργο- 
ββηβίυπι [η3^ηϋ3 ΙιΙε ΡαΙβΓ 8θ 6Χ6Γ€βΓ6ΐ, 6ϋπ&9 
(ΐυίϋ&πι, ηιιί ίρδβ ^υοςιιβ βΓΑΐ υηυδ 6χ ϋβ, ςυί 
νί(ΐΐηί) βυβεβρβΓ&ηΙ 3η&οΗθΓ6(ίε3!ΐ), βΐ νί(1β1)&ΙϋΓ ιιχιιΤν. '•ί2•τ» καΐ Νι/τ,γ4ρον τ^ν άγιώτ«τον τ«ρι- 
άρχί^ν, εΐ μί^ της Ιβρατικής άρχης |ΐ«τ«γ»βτ/,•οι, 
$(ΐν6ν (Κ ήγβΤτο, χ«) της τών οΕοτου φριννν &νάςιον 
παρχχοης κ«1 σχβκίτητος. Δι« τ%^% γοδν χ«1 το•3 
θρ<{νου μ(τ«χιν«Τ τ^ν αληθώς ^χ<ιν 3[ξΐον, έιτ(Ι μη^Ι 
συνέβαινε τφ φωτι τ6 σχ<$το<. θ$((ίοτον$1 τ^ν έχ Νατω• 
λκ(ας, φ Μελιννηνλς ^^ν ^πίχληιις, ώς όμ^ό^^^Λ αοΑ 
6μ<^τροπον άντεισαγβγών, πολλής άναπ(^•π\ηοι βλλυ• 
ρ(«ς την *Εχχλη«{αν. 

Κ λ*. Κατ* έχεΝο % χαιρονί ά^α τα Προυαιέοιν 
Βρη τφ μεγαλψ τ^υτψ ΠχτρΙ την ϋσχη^ιν $ιανύοντι, 
Γουρ(ας τις τών τό άναχωρητιχ^ν βίον άνι|^ρημένον 
χαΐ αύτος ών, προέχειν τε τών άλλων 8οχών |ν τοΤ; ρΓδβ$ΐ3Γβ βΐϋδ ίη ΐηοηβεΙ^ΟΓυπί εβΓίβΐηίη'ώυδ, βΐ » των μοναχών άγώτιν , άσχετης χαι άρετης αηί^ς δυπηιηυδ θχβΓείΙαΙΟΓ βΐ απηΙΟΓ νίΓΐυΙίδ &Ι) οιηηί- 
1)08 6χίδΙί[η3ΐ)3ΐυΓ βί ηοΐΏίηαΙιαΙιΐΓ^ 6ΐ Γ.υπ) ςυίβ 
ϋίχίδδβΐ ΟυΓίΑΐη, α(1]ίείβΙ)αΙ βΐίααι βχβΓείΙ&ΙΟΓβιη, 
υΐροΐβ (|υο(1 Ιιίηε ηια^ίδ β^ηοβεβΓβΙοΓ^ ςιιαιη βχ 
ηοπιίηβρΓορπο. Ιδ εαπι νίάβΓΟί δβίοη^β βϋβδββ & 
νβρα γίΠυΙό Ιοαηηίοίι, βΐ νβηβΓΑΐκΙ&ιη ϋίαιη εχβΓ- 
είΙ&ΙοΓίδ βρρβΠ&Ιίοηοπίΐ 9(1 βαιη ΙηηδίΓθ, βί άίβδθ- 
εα1)α(υΓ 6( ΐ3ηίΑΐ)8(υΓ βηίιηυδ ίηνίάΐα. Πυω αυΐβιη 
ίηνί(ϋ3πι ρ»ΓΐυηΓ6ΐ, ε8β(ΐ6ΐη ρβρβηΐ. Οιιοιώο(Ιο 
3α(6Πίΐ, (ΐ6εΙαΓ3ΐ)ίΙ ΟΓβΙίο. Ε& 6111111 ΥβΓδαηβ ίη 
&ηίπιο, βΐ ςυ»Γβη8&(1 βίίβοΐυπι (ΙβάυεβΓθ ί(Ι, ςυοά 
ιηβάίΙ&ΙίΑΐυΓ, εαπι δβηείο άβ ίηιΙυδΙτίΕ βΙιι^ΙβΙ νί- 
(&Π1 9ί^6Γβ, ευπ1ιτ1Α^;η^8^0Αηη^ε^α8 ρΓορΙθΓ ιιΐ3χί• 
Π13Π1 ΑηίπιίδίιηρΙίείΙβΙβιη,βαηΑιηβιιρίιιίδ,υΙ (Ιίεί- 
(υΓ,πίΑηϋιυδ αεοβρίβββΐ βΐ ΓονβΓβΙ.ΙΙΙβ ίη ρπαείρία εραστής ένομίζετό τε παρά πάντων χαΐ ώνομάζετο* 
χα{ τις Γουρίαν εΙπων και τον άαχητην προοβτϋιι, 
ώς έντεϋΟεν μάλλον γϊνώσχομέ^ου τοΰ &ν^ς ^ &π^ 
του χυρ{ου ονόματος . Ούτος 6ρών έχυιον πολλφ 
της άληθοΰ; αρετής του Ίωαννιχ(ου λειπ(ιμενον, 
καΐ την σεμν^^ν ^χείνην του άαχητου κλήσιν εΙς 
α'^τ^ν μεταβαίνουταν, ^ιεπρίετό τε τφ φ^^τρ κχΐ 
6πεαμύγεΐο την ψ<^χΑν• Φθόνον δί ο>8(νων, «ρόνον 
άποχυϊσχει • και δπως, 6 )<ίγος ^λώιει.'Καϊ γαρ 
τοιαύτα ατρέφων έν τ^ ψ^χί» χ** ζητών εΙς π^ρα; 
τ6 μελετώμενυν άγαγεΤν, ττ^ν όΐμχ τω άγΙφ έιητη- 
δ•ύει διαγωγην, τοΰ μεγάλου 8ι£ πολλήν &πλ^τητα 
τής ψυχής 6πτ(αις, 8 ^ λέγεται, τβΤς χ^ρν^ν, τίν 
Γουρ(αν κχΐ οεξχμένου χχΐ περιθίλποντος. *Κχ(Τνος 
δέ τήν μεν αρχή», κ«1 πολλήν Λι ε'^λάοδι«ν πρ€σ- ςυίάβΐη αίΗςηβιη βίΐηυΙ&Ι ρίβΙαίΡΐη,ΘΙ 6ΠΙΙ νίΓίοϋβ ποιεΤται, καΐ τής αρετής ήν 6ποχριτής δοχιμώτα- ΙιίδΙήο ρΓΦδίΑπϋδδίιηϋδ.Ουιη ηοη αΙΙο &υΐβπι δρβ• 
ταΓβΙ, €(0301 υΐ ΐ3ΐβηΐ6Γ ίηνίιϋββ {^βΙίΟοΑΓβΙυΓ, 8υ1> 
βρβεΐβ ρΓορίη&η(1ί, 8&ηεΙο νβηβηαιη ροΓπςίΙ, οιιπι 
ίρ&6 ρπιΐ8 1)ίΚ)ίδδ6ΐ 1οη|;θ 3ε6Γΐ)ίυ8 ίητίϋί» 6Ι πΐ3- 
ΙίΙίββ. Ιηβίιΐίοδαπι 3υΐ6ηι βίε βροΐυπι ροευίαπι, 8&π- 
εΚϋΐη ηιυΙιί8 ββθείΐ (ΙοΙοπΚιοδ, 8β(1 ^υί ρβΓ βυπι 
εο1βΚ)3ΐαΓ Ποπιίηυδ,ηοη ρ&δβυβ ββίβιιηαιϋυ νβχαη, 
ηίιηίδ £;1οπ3Γ6(υΓ νίΐίυπι 3(1νθΓ8υ8 νίΓίαΙβιη . βοά ίη 
δοιηηίδ ιηίδδο ρΓ^βεΙβΓο ίηΙβΓ αιβΠγτββ Ευ8ΐ&Κ[ιίο, 
61 άοηαΐ ρποΓβιη Ιΐ3ΐ)ί(υΓη βΐ 83ηί(3ΐβπι.ΙΙΐ6 βυΐβπι 
ίη ΙιοηοΓ6!ΐι 6]υ8, ςυοά (υηε ί^εΐηπι ΓυβΓΕί Α(1ηιί- 

Γ3ΐ)ίΙίΐ6Γ βΐ ρΓΟΒίβΓ ΟρΐπίοηβΟΙ, δΒ.ΙβΠΙ 0Γ3(0Π3Π1 

6ΧδΐΓυχί( 6( ιηοηβδΙβΓίοπι, ςυοά ςυίάοιη βΧ8(3ΐ το; * ούκ &λλως δέ Ιχων ή λάθρα τφ φθ^νγ χαρ^* 
σα^θαι, έν σχ/ματι προπ(^ως, δηλητήριον 6ρέγ<ι 
τώ άγ{φ πολλφ πικρ<(τερον αύτ^ς πρότερον τ^ του 
φθόνου και της κακίας πιών. Το μίν οδν τής επι- 
βουλής ποτήριον ούτω πο^ν πολλαΤς τ^ £γ«ον 
Ιβαλλε ταΤς ^ύναις, πλην άΧλ' ούκ έπΙ πολΰ τούτ^ 
ί δι* αύτου θεραπτχ^μενος Κύριος το'^ς π^νοις κά- 
μνει ν ήν^νχετο, 7 να μη καΐ εΙς αμετρον Ιχη μοχ^θηρΙ* 
χατακαυχήσατθαι λρετής • Άλλ' βναρ τ^ν λαμπρά» 
έν μάρτυαιν Εύχτάθιον έπιπέμψας , την προτέρου 
Ι;(ν τε καΐ ύγείαν β•^τψ χαρίζεται . Ό δέ εΙς τιμήν 
(οϋ παραδ<$ξως τότε γεγενημένου ε^τήριόν τε 6μου 
καΐ άοχητήριον έδείματο οΤιΌν , ^ις δή και εις υδςυβ ίη }ιΟ(1ί6Γηυπΐ ΐΐίοπί. Νβςυο βηίπΐ 3(1 ΙίΙιβ- δε^ρο ιδρ•^μ<νος λατίν. α^δΙ γάρ εΙς απαλλαγήν 
Γ3ΐίοη6ηΐ δοΐυπί 3 (1θΙοηΙ)υ5 ίυί( ίΙΙβ (ΙυΙείβ βοιη* ^ μόνον τών οδυνών δτε γλυχύς ύπνος λχεΤνος Ι{ τε ηυδ, 61 Ι9θ1υ8 ίΙΐ6 3(1ν6η1α8 πΐ3Γΐ/η8, 86(1 3(1 πΐ3- 
^ο^υη1 ιηίΓ3εαΙοΓυπι βΙιηυΙ βΙ ΓβΓυιη ρηηείρίυπι βΙ 
ίυη(ΐ3ηΐ6ηΙυπι. 

XXII. ΑΠ(ΐυ3η(1ο βηίπι ίη ςυ3(ΐ3πι ηοείβ ίΙΙβ 
({αίήβπι νοΐ6ΐ>3ΐ η6ε6883ηο (13γθ εοΓροδ (|αί6(1, υΙ 

86 Γ60Γ63Γ61, ρΓΟΠΐρ(ίθΓί(|υ6 6ΐ 3ΐ3εΓίθη 3ηίπΐΟ 
ΓϋΓδΟδ 13Ι)0Γ68 8^^Γ6(ΐ6Γ6(αΓ. Ιη <|υθ<ΐ3Π1 3ΰΐ6ΠΙ 

Ιοεο, ςυΐ ίΙΙίε ν6Γ|[6ΐ)3( β(1 ΟήβηΙβηι, ηοη ίηδοπι- 
ηίδ, 86(1 Γ6ν6Γ3 νί(ΐ6( 3ςυ3ηι βσιίΙΙί εορ{ο83πη βΐ 

ρ6Γ8ρίεΐΙ3Τη, 6ΐ ΠΐαΙΐ38 0»638 ρ6€α(ί68 ίΙΙίο 8(3ΓΘ 

6( 6χ 6α Ι)ίΙ>6Γ6. Ει ίΙΐ6 4υί(ΐ6ΐη (ΙββίιίβηνΙΙ βείΓβ, 
(Ιιιί(Ιθ3πι δίΐιί ΥβΙΙβΐ νίδΙο. Ηθ€ ?6Γο «οίαηι Γββοίτίι φαιδρά εκείνη του μάρτυρος γέγονεν έπιατανία, 
Ιλλ' ε!ς μειζόνων θαυμάτων τε &μοϋ και πραγμάτων 
&ρχήν χαΐ θεμέλιον. 

ΚΒ'• *Εν μι$ γ3φ καΐ ^οτέ ποτέ τών ηικτών 
6 μέν άνχγκαίως τλ αώμα διαναπαύσειν ήβούλετο, 
ώς {ν έαυτ^ άναχτήνηται, χα) προθυμί^ νεαρωτέρ^ 
τών πόνων πάλιν άπαρξηται • εν τινι δέ τών πρ^^ς 
Ανατολάς ΙχεΤοε τόπων ν6χ δνχρ, άλλ' υπαρ όρ^ 
ΰδωρ &ναδιδόμενον δφΟονό' τε και διειδές , θρέμ- 
ματα τε τυ«ρλά χατ3ί πλήθος Ιστάμενα χχΐ πίνοντα 
τνϋτου . Κα) ό μέν Ιζήτηαε μαθεΤν , τί τα τοΰ 
όροίμ9ΐος «&τφ βο^οντΜ * τούτο ^ μόνον ηαρ« τ^ν 87 νιΤΑ & ^ΟΑΝ^ίI^II αββατι8. 58 I^μ^^««»ν η ιαΛ Ιχιαορίω^ μνΜ^ι^ &ζ Ι« τφ Α λ& Ιίβ, <|α1 ίη 6λ Γ6ροιΐΰ Ιιι&ίΙ«ΐΜηΙ, ηαοά ίη 60 τοιούτφ τάπφ ν«^ τ^ θιοτ($χφ πρ<{τ«ρ«ν φχοΜ- 
ρητο. 'ΕπΙ γοδν τ^ β^τφ «ρχνέντχ χ&ιη^ 1λ6ών, 
3^τος αέν ούχ ν^ρ^ ιτητ^^ * ^^'<*^ ^^ τούτον βδ 
Ιχοντα κα! &ρΎζ Ι&αν, χ«1 ό^ο< ιΙ< οΤχο» Κυρίου 
οΙχοΧομτ•^ ΙιητήΙλίον^ νι^ Ιν «^φ ιηριχνλλη 
& <γ*{ρ*^| ικβΐ <ρροιντΐ9τι(ριον «υ^ντφ , ο^χ <$λίγαι« 
ΙχιΤη χιιραμένων, χβι ιτρ^ς ^τγόβνβ τ6ν ιτνινιμβτιχ^ν 
χομι39ί ιιρο6^ω; άπο^χμένων , χαΐ 6χ' 1χλ{ν ρ 
ιηιι8χ*]^^ουρι«νων ττ,ν άριτν,ν . Ο^χ έψβύνχτο ^ 
Κφοί τφ &γ(φ τ^ 8ρ«<ι« * ού γαρ τ^ γβγ<νημένον, 
ίλλά χχΐ τβ γβνην^^να παρ>δήλ»9(ν. *Ότι μΙ\ γ3φ 
Ιν τφ φβνέντι τ^πφ χχτοιχητήριον τη; του Κυρ(ο^ 
ήμοτ» Οιτηρχι ΙΙι^τρ^ς άπ^ «οΑλών τΰν χτ\ αύταΤς 
8ψβ9ΐ τοΟτο θ(«99ίμέν»ν λμ«ρτορβΙτο * τ^ 8έ κρό" Ιθ€θ ρΓίαβ θ(ϋβΰ«(αιη ΓιιβηΙ Ιβιηρίαιη Οβί &6ηί- 
Ιτίοίβ. €υπι ίΐΑφίθ ?6ηΜ6ΐ μΙ 1ο€ιιοι, ςοί 8ί5ί 
«ρρ&ΓοβΓ&Ι, Α^υο ςυίϋοηι ΓοηΙβιη οο• ίηνβηίΐ : 
61101 60ΠΙ ΑυΚβηι τίιΐίβββΐ Ιιβηθ ββιβ ηίαιη βΐ ρυ1« 
εΙίΓυιη, βΐ βϋοηοί «ρΐυιη &ά Οοιηίηι <1οιηαιη θ(ϋ- 
βοηάυπι, ίη 6ο ραΙοΙίΓαιη ΙβιηρΙαιη βχοίΐϋ, •! 
ΰοιιβίΓϋϋ ηοηαβίβηιιπι, €υπι ηοη ρααοί ΐ11ΐ£ «6 
ΙοΙοηάιβββοΙ, β( &(1 οβΓϋΐιΐιβα βρίηΐιΐβ «6 ρΓΟίηρΙο 
6Ι αΙ&(*π αοΐΐΏο ρΓ9βρΑΓ3β9•ηΙ, 0( αΙ) ϋΐο βΓαίΐί- 
ΓβηΙοΓ 8(1 νίΓΐυΙβίη. «ΚΑηεΙιιιη βΓ|^ο ηοη ίβίβΙΙίΙ 
?ί8ΐο. Νοη 6ηίπ) οβίβηάίκ ίά, ςυο(] ϋιείυπι ΓυβΓΑΐ, 
86ά Ίά (\\ϊθά 6ΓβΙ ΓιιΙυΓυιη, Ναιπ ηυο ίη Ιθ€θ ηαί- 
(Ι6Π1, ςυί ΑρρλΓοβπιΐ, ΓυβηΙ ΙΐΒΐ)ίΙ«€υ1ϋΐπ Η^ΐηι 
Οοπιίηί ηο3ΐπ, ΙββΙβΙι&ηΚαΓ πιυΐΐί, ηοί ίρβίβ Ιιοο ββτα χ«1 τ^ χ).ύζον υ&ιΐρ, τα μεν του; προνι^ρκύον- ρ νί(ΙβΓαηΙ 0€υ1ί8. υνββ ΑυΙβΠΙ 6ΐ &ςΐΐ& βΟΑίηΓΙβηβ, τ^ς τφ &γ(ΐ|> νβφ έμήνυι, τλ ^ τλ ί^Εινιον έχκΤνο 
ναμ« της του &ν^^ Μ%9ΐίί%λΙ*ζ^ τδ ^έ χχΐ χκχη• 
ρώσ^ι ταύτα του; 6<ρ93λμους τήν ψυχιχ^ν τούτων 
&πέ(ρχιν( «ήρωσιν. 

ΚΓ. Έν 8σιρ £^ του θιου ήγι^ριτο οΐχητήριον , 
&ετ^ μεν χατε^^ίγη, έρπβτα & της γης &ν«δο• 
θέντα τοΤς ^γμανι του; περ) τούτο δι^πονομένους 
έχώλοον . Άλλ' (υ6υς & μέν πρΙ>ΐ 0'!>ρ«ν^ν αΓρει 
τας χ*ΥρΧ ^ο^ ^^ &<{μ•νος ; ^ 8ε τών νε«ρε)ών 
ιταχύτης εΙ< &χριβη την α16ρ(χν μ*τέβχλι, χαΐ οΐ 
τ^ ΚρΎ^ν Ιχ<$μινοι της άιώ τών 8ίιγμάτων βλάβτις 
έη^«IιΤ^ Ιμ(νον. *Ότι χχΐ του &γ(ου τ^ δυνιτα τοΤς 
οΙχοβομοΟνι βυνχφομέ«ου , χχΐ πρ^; τ^ λ{0ον άρχι 
ιφοτ«(ίν«ντος τήν χιΤρα, ί-^ίζ του Λίθου 67ηχ8ϋγχ, ίΙΙ»ςυί(ΐ6Π) Μ^πίΟοα1)&ηΐ88ηΰΙο8, ςυίίοπιρίο &88ί• 
(]6ΐ>&ηΙ ; ϊίΛο ΑυΙοο) 8α&νί88ίαιηιπ ίΙΙυά άυβπΐυιη 

6]υ8 (Ιθ€ΐΓίηθ.Ουθ(Ι β8ΒΤ6ΓΟ 6886ηΙ ΟΓ5&ΐ8ΒΟ€υ1ί8, 

Μ 08(6η(ΙβΙ)&ΐ Αηίιη8Β οοηιπη οφοίΐαίβηο. 

XXIII. ΙηΙβηιη &υΐ6πι (ίυηι Οβί 6χοί(Αΐ)ΑΐυΓ Ιια- 
ΒίΐΑουΙαιη, βΓυρΗ ςυ'κΐθίπ ρΐυνίλ ; 8βΓρβη1β3 αο- 

Ιβτη 6011381 6 (6ΓΓΑ, ΐη0Γ8ί1)ΙΗ ρΓθΗΙΙ)6ΐ)Αη( 608,ςυΙ 

ίη ίΙΙο ΐΑϋοΓΑΐΜηΙ. δο(1 ίΙΙθ ({ϋΜβηίΐ 8ΐΑΐίιη πιαοοα 
ΙοΙΗΐ Α(Ι €αβΙηιη, Οβυηι Γοςαηβ ; ηοΐιίυιη ηαΐβιη 
θΓΑ88ί(υι]ο πιυΐΑΐΑ 65ΐ ίη 8υιη[ηΑΠΐ 8βΓ6ηϋΑΐβηι, 6ΐ 
^ιιί ορβπ βηιηΐ ίηίβηΐι, πί)Αηβ1)Αη( ίΙΙαοβί α ηο€υ- 
ιηβηΐο πιοΓίίυαιη. Οιιο ςιιΜβπι ΙβπιροΓβ, βΑΟοΙο ηυοςυο ρΐΌ ▼ίΓίΙ)υ8 ορ6Πΐ ίβΓβηΙβ ϋβ, ςαί «ιΙίΟοΑ• 
ΒαοΙ, βΐ Αΐΐ ΙοΙΙβηάυπι ΐΑρί(ΐ6ΐη πΐΑηυιη ροπί^θοίβ• 

χ«ι τη< χ»ρ^ έψαμένη, έπι κολύ τΐ ταύτης έ;ήρ• ^ νίρ6ΓΑ 6ηΐ6Γ8ί( β ΙπρίιΙβ,βΙ ΠΙίΐηΐίΠΙ ΑρρΓθ1ΐ6η(ΐ6η8, 
τητο χαΐ 8λην έναψ?ίχ<ν αύτ^ τοιί Ιου την πιχρίαν, αΙ) 6Α (Ηυ ρβρβηίΐίΐ, βΧ ίπίπΐίδίΐ 61 ΙοίΑίΠ νβηβηί Άλλ* Ιτιρος ^,μΤ« ώρθη ΙΙχυλο^ , •1 χαΐ μή του 
χοροΰ «ρββτος τών άιεοοτ<{λ•ον , άλ>^ τοΤς αυταΤς 
Ι»ι(>ι^ χαρίαμααι ^υναμούμινκ • *0 μέν γαρ θια- 
•<(<ι την χι'Κρα, ή 8< ιηχρά Ιχις 1χ({νη χατα γης 
τ• βάλλεται, χχΐ η χιΐρ αύτφ άπζθης Ι^ν , ούτω 
χαΟχρ«κ, ώς αδηλον είνχι, ιΙ χα ι την άρχ^ν 8λως 
Ικλήγη, Άλλ' ο5 μ^χρι τούτου τ^ πρ^ τας οΐ/ο- 
βομβς τνν ιυχτηρίων οιχων ιριλ<{τιμον Ιντηνεν, άλλα 
χαΐ 9υ>*•ργ^ τοΤς οίχοδομοΰαιν {»πηρχι , χαι μετά 
τ^ν οΙχο^ομην 8λω< αβλαβείς ους φχο^ομήνιτο οΤ• 
χους ι^χαΤς ταΤς έαυτου συνλτήριι, τους &(ρ6αλμους 
(^«ν ^& ιηιντ^ «ρος τον Κύρ(ον, 5ς τών <ροβου• 
μένων α^τ^ν Ι^χύς έντι χχ2 χραταίωμα, έχνπών μέν 
&ΐϋ6 π9γ{8ο; τους «^δας αυτών, εΙς χ&Τρχς δε θλι- Α06Γΐ>ίΐΑΐ6ΐη. 86(1 ηοΐΐίβ ΑρρΑΓαίΐ Αΐΐ€Γ ΡΑΙΐ1υ8| 

6ΐίΑη)8ί ηοη ρηπιυ8€Ηοπ ΑροΑίοΙοΓυπι^Αβά οογοπι• 
άβαι; ηοίΙ)υ8 ΠΙθ, άοηοηιπι ροΐ68ΐΑΐο ρΓθ(1ιΙυ8. 
Νΰπι ίΙΙβ ςυί ϋοπι πΐΑηυπι οοοουΐίΐ : αοογΙια νβΓΟ ϋΐΑ 
νίροΓΑ Ιιυιηί εΑ(ϋΙ, 6ΐ 6ΓαΙ βί ιηαηυΑ ί11»8Α, Αάβο 
αΐ ηοη ΑρρΑΡΟΓβΐ, απ Γυί886ΐ οιηηίηο ρ6Γΰη88υ8 *. 
δ- άηοη 6ου3(|αβ οοη8(ίΙίΙ νβΗβπιβηβ 6]α8 εοηίβηϋο 
6( βΚυάίϋπι, ίη 2βάί0θΑη(ϋ3 ΦΐΙίϋυβ θΓΗΐοπί8, 86(1 
οΙίΑΠίΐ ορ6ίη ΙυΙίΙ ϋβ, ςυί φ(ΙίβΰΑΐ>Α0ΐ, βΙ ρο8( »(1ί• 
βεΑΐίοη6πι 0056ΓΤΑΐ)ϋΙ οηιηίηο 8ΐιΐ8 ρπβοίϋυβ 
ίΙΙ»$Α8 »(]6β ςυΑ8 βΒ(ϋβ^Αν6ΓΑΐ, >ιαΙ)6η8 ρβΓρβΙηο 
οευΐοβ Α(1 Οοπιίηυπι, (|ΐιί 6$1 οοΓυιη, ηοΐ ΐρβαπα 
ΙίιηοηΙ, νίΓββ 6ΐ ίΐΓΠίαπίίβηΙϋαι ', βνβΙΙβηβ ςυί(ΐ6ηι 

6 ΙΑ(|Ι160 ρ6()63 60ΓϋΠ1, ηοη ΐΓΑ(ΐ6η8 Αυΐ6πι ίη ιηΑ- βάντων 0& «αραδιδοΰς, ουδέ χατιινχύνων του; αύτ^ν ^ ηυ8 βΟΓϋΟΙ (|υί αηΐίςυηΐ, ηθ(|ϋθ (1βιΐ6£0Γ6 ΑίΠοίοηβ ^ικομένοντας, ΰαττερ δη χαΐ Ιν τφ νυν εΙς διι^γησιν 
«ροχημένφ Ιστιν δρ^ν. Εις τοιούτον γχρ έ;ήγαγ(ν 
βδττ^ «λατυσμον άικο6λ{ψεως, χαΐ ούτω του νωμα- 
τεχοο βάρους ΙχούφίΜν, ώς χατα τίνα χαίρων της 
β&τ«ο «ροΜνχϊίς, λν ναφ άγ{φ τ<}ν νουν ιτρ^ς ύψη• 
Αοτέρβν Βλως ««^ντ^/ναντα θεωρίαν , μιτέωρον 6^• 
Μίνβι »αΙ διηρμένον. χαΐ τ^ς γης ουδέ τ^ πχράπαν 
έτντήϋνον, ώνανβΐ χαΐ ιφος την ^νω πολιτείαν ην έχει• 
νοςίιηί^ι, καλούμενο*. 1*08, ςαί δυ$ΐ!η6ΐ)ΑηΙ : ςαοπιοϋο ΙΙοοΙ νί(ΐ6Γ6 ίη 60 
ςυο 68ΐ ηοΙ)ί8 ρΓορο3ίΙαη[ΐ 3(1 ηΑΓΓΑη(1αηι. Ιρβυιη 
6ηίπ) 6άυι1ΐ ίη ΐΑηίΑΐη ΙαΙίΐυιϋηβαι αΙ) ΑβΙΐ€ΐίοη69 
61 ίΐΑ ΐ6νΑνί( ^ΓΑνί(Αΐ6 οοΓροπβ, υΐ <|υο(]Αΐη (6Π1• 

ροΓ6 8υ» οΓΑΐίοηίβ, ίη ααποΙο ΐ6Π)ρΙο ηΐ6ηΐ6πι 
8083) οπαηίυο ίηίοηιίβηβ ΐ'ί 8υ1ιΙίη)ίθΓ6αι οοηίβηι- 
ρΐ8ϋοη6Π),δοΙ)ϋηιί8 €6Γη6Γ6ΐϋΓ 61 εΐΑΐϋ8,6ΐ ηο 16Γ• 
ΓΑΟ) ςοί(ΐ6Π) οοιοίηο 1αη(;6η3,(8ηςυ30ΐ (]ϋί Αά 8υ- 
ρ6ΓηΑηι νοΰΑΓβΙυΓ εοην6Γ8Α(ίοη6Π), (]υ8πι ΙΙΙβ ά^- 

8ί(ΙβΓ8ΐ)Αΐ. * Αα. ττηυ, 4, δ. & ΡααΙ. χιιν, 14. ^9 ΜΕΝ518 ΝΟΥΕΜΒΕΒ. 60 XXIV. Ουκίλΐη βΐΐίΐη ΒΐΜίηΙίΐΙ• ηοίηίηβ, ηοίλ ΚΛ'. Ε^τρίηοζ^ γέρ τι; ^θ|ΐα, άν^ρ τλνβΜν βλίηάοιη νίΐιιιι ςολοα Ι)Μΐοβ βιβτεβίΜΐΙ, ηιιριο ίη 
βαη βηΐ χβίο αΑμΙοβ, θΙ ίηείΐΑΐΜαυΓ αά 6)0» ίιηΙ• 
1«ϋοη6»η, βίαΐλΐίιηί ίΑάβΙηΙ ?ί(1βΓβ μ, ηυβ Οθ« 
ΙνιοΙ 1 ΜΟϋΙο. Εοιη βιγο ιΙίςοΑαιΙο ββεαίΜ εοιη 
Μ86ΐ, ρΓβ€Μ οοηιαβίβ• Οοιπίοο Γ0(1<1ί(υηΐ8, εοπι 
•6, «Ι ροΙαΙΙ, ΛκοηΛίΜΛϋί^ ηβ αΙι ϋΙο ▼ίάβΓθΙοτ, 
6ΐ ιΜ ρβηη&ΜίηβΙ Ιοίο ΙοιηροΓβ ρΓβΟΑίίοηίβ, 
βΙυραίΙ (μιάβιη, ίμοά Άά^ο ΑΓ(Ιβηΐ€Γ 61 τθίλβιηβη• 
(6Γ 68861 ίηίβηίοβ οκιΐίοηί : 8ΐυρυίΙ λυίβηι βΐίβηι 
ηαοΑ Γ6• ιϋ?ίη& ίη βιιιη 08(6ηϋ6Γ6ΐυΓ, 6( ηιιοά 
ηοα 8θ1υιιι 8ρίήΐυ, 86ά 6ϋΑΐη εοΓροΓβ 8υ1)1ιιηΐ8 

βΐΐ 60€6Γη6Τ6ΐαΓ,6ΐλ88υΓΚ6η8& ΓβΙ)118(6ΠΓβ5(η1)α8. 

Ηθ€ 6Γ{ο οιιαι €θ{ηονί986ΐ ίΙΐ6, Ι)€α1υ8, Ι^ιηΙαιη 
Αΐ>Γυί1 υΐ οαιη ρΓορΙβΓββ 1&υάΑ?6Η(, αΐ 6αηι βΐίαιη χ^Τνος μιτιών β(ο> τφ μαχοφ(τ^, έζήλου τι τά 
βΐ'ΐτου, Χ9[1 ιιρ6ς μ{μη9ΐν ^ιβν£9τατθ| χ«1 8π»ρ αώτβ 
τα τηφά τοΰ άγ{ου ττλούμινα 6ΜΪ»το ιηρι «αντος 
ΙποΜΤτο. *ΑχολαυΟή9α( οΰν ιιοτ• α&τφ, τας αυνή• 
6«ΐ( άπο^3νχι μέλλοντι τφ Κνρ(φ <^^| έ^^τ^ν 
τ» άκ ένην ύιιοΝρύψας, βιαρ μ^ &κ* έχ<(ναυ &ρφτο, 
χαι ιηφ* 8λην β^)τψ «ροβιιαφτβρήνα^ τ^ν προ9ΐ»χη^ 
«βτκπλίγη μέν οΤς ουτο< έ«οίβι, (^μώς ^«ν χαΐ 
ιηριχχώζ «ροσχιίμινος τ^ διήαιι * χιτέκλβγη 2λ 
χαΐ ο?ς τδ θβΤον Ι«ε8€ίχνυτο •1< α^λν, χχΐ βπως 
ου πν<ύμ«η μ<$νον | άλλα χαΐ σώματι μ(τ§»ρο( 
αύτφ ΙΟκάθη, χαΐ τών γηίνΐι»ν ά«>νιστάμ<νο<• Τούτο 
τοίνυν 6 μαχάριος γνου^, το9θ•3τον λ$έησε τον &ν^χ 
του 1Γρ^γματος λπβινέσαι , ^9ψ χαΐ πΕρίβργ<$ν τι €υΠ08αΐη ΐΐίηαίά Γβείδββ 8ίΙ 8ΰ8ρίε&1α8, 6ΐ ^Α?ίΐ6Γ β κοιιΤν Ι^κέλαββ, χαΐ βαρέως α6τφ λπ>τ(μη9(ν, Ού ίηεΓ6ρΑν6ΠΙ, <1ίε6η8 : ιΝοο 1ι&Ι)ίΐΑΐ)ί( ]ηχ(Α Ιβ 
ιη^Ιί^αδ ^. • ΙΐΑ 8ΐυ<ΐ6ΐ>Αΐ 860Γ8υπι ίηνοενβ Οοιηί- 
ηαιη. Ουβηβιη «οΐβιη ίοβηηΐ (Ι6ίηεβρ8 ρηΒοΙίΓβ 
αΙ> 60 |;68(&, Βά 68 ]3ΐη ΐΓαη8ίι ΟΓϋίΟ. 

XXV. ΗαΙί6Γ ςυΐΒό&ιη ευιη 6Δΐη ίη οΛβω 
πΐΌΐΙί είΓευιη(ΐ6(1ί886ΐι( βΐ ίη?&8Ί886ηΙ (Ιχιηοηββ, 6Ι 
6801 Αά ΙιίΓρίΑ ίητίΙ&ΓβηΙ άβΑίάβηα, ευ πα η68είΓ6ΐ 
ςπΑΐίΑπι ΓΑΐίοηβ τίΐΑΓ6ΐ ρβηευΐυιη, εοηίυ^ίΐ &4 
ΙοΑηηίειατη, ςοί 6ΓαΙ ρΓοιηρΙα8 &ε ρ&Γ&Ιυ8 βά 6απι 
<ΐ€Γ6η(ΐ6η(Ι&ιη, 6ΐ 61 6ηαη1ί8ΐ <ΐ8βιηουιιιη ίη8ί(ϋ&8, 
6ΐ 60 υΙΙΙπΓ Α^ίαΙοΓο εοηΐη «<1ν6ΐ*8ΑΓίθ8. ΙΙΙο «ιι- 
Ι6ΐη ρΓ6€8ΐ08 68ΐ Οοπιίπυπι ηβ πιαΙίοΓ Αηιρίίυβ νβ- 
ΧΑΤ6ΐαΓ « (ΙβθοιοηίΙιαβ : ΙιοΙΙυπι τβΓο Ιη 86 εοητ6Γ- 

16Γ6||ΙΓ, 6( ίΙΙα ΠΙΐ6Γ8Τ6ΐυΓ Αΐ>«Βίηιί ρβΓΐυΓΐ)&(ίοη6. 

Οοηβ(ΐ6ΐΐΑΐ οηίσι 80 ρο886 οοηιπι 808ΐ{ηβΤ6 ίπ)ρ6• 
Ιοη» ουπι Η&Ι)6τβΙ πΐΑοα^ (1οεΐ88 λά Ι>βΙΙοπι^ β( &(Ι ^ 
ΐΓεηιη βηοοη) οοιηρο8ίΙ& 1)Γ&εΙι1&. ΙΙΙβοΓ^ο 8ΐΑΐίπι 
€{αΜ6ΐη ρτ6Γϋ)08 Ι&ηςοΑπι Ι6ΐί8 άιβπιοηββ εοηβχίΐ, 
εοπι η6€ ρηηαπι ηαίϊΐ6πι 6]υ8 ίιηρβίυπι 8υ8(ίηιιί8- 
8681. ΗιιΙί6Γ ηιΐ6πι ΓοΐΙ ΙίΙΐ6ΤΑΐβ αϊ» «ηίηιί ρβΓίυΓ- 
ΙΐΑϋοΒΟ, 6Ι (Ιοηιαηι Γβτοηβ, Οβο υηίνβηοΓυιη, 6ΐ 
6]ιΐ8 86ΓΤ0 ^ο^ηη^^^ο , ΑεεορΙαη ΜεΓίΙιβίΜΐΙ 88ΐα• 

Ι6ΠΙ. 

XXVI. Ουίά 6ΓΚ0, ηοί οηαηίΑ &α(ΐ6ηΙ, ίαιρΓοΜ 
6ΐ ηΐΑΓιϋοδΊ (1Φη)οη6$?Νοη8Αΐί8(Ιαχ6Γ(ΐηΐ8β Γυίββο 
«βιηβΙ &1ΓβεΙθ8 ί{ηοηιίηίΑ, ηοε 618 8θβ'6είΙ 86ίη6ΐ 
ίυί886 νΐεΐ08 ; &6€ΐ πιίββ'» ΐηβΜϋΜ, ςυ» 8ΐηιε(ο 
ΓοβηηΙ Ιη Γβιηίη&ηι, 86ηεΙυπ) «(^6(ϋυηΙαΓ, 6ΐ ςα» 
8(1ν6Γβϋ8 ΠΙαοι Γ&1>ΓίεΑη(υΓ, 66 ρβΓ ΙυΓρ63 εο^ΐΑ* 
ΙίοηοΙ 61 εοηίΓΑ ίηίβητβ εοήΑΐηηίυΓ• 0υίΙ)ΰ8 ουηο 

18 &1) ίηίΐίο (ΙοΠΙΐηΑΗ, ηοη βοητΪΓΟ, <1ίϋΐ€ί886ΐ, αίΟπλί^ ιη<ρρχγμένος &γωνΐ9μάτ«0ν νΜνιχών , ένά- 

χρωτός τ( τούτο-^ς χαι α•ί6ις Ι^ττα, χαΐ (1( τλ μΐ|{κ« 
α^οΤς τά< αμήχανος ιηριίντησιν. <Λχ ΙνταΰΑβ & «αροιχήσβι 90ΐ πονηρ«υ<{μβνος, βΐπών. Ούτω χατα- 
μ({νας έαχού^ιν ΙπιχαλβΤνΟαι τ^ν Κύριον• Τ^να ^ 
χαΐ τα έντιυθβν του άνίρός χατορ6ωματχ, ικαί Ιχι τ(να 
αα του λ^ου 2ρχκται μεταβοναι. 

Κ£'• Γύναΐ({ν τι χ6χλφ συνβπι6€μένων 3αιμ^νων 
πολλών, χαι ηρίς άτ6πο\ίζ έχμαιν<{ντων ^ρμας, 
έπ(1 ούχ «Τχκν ^πως τ6ν χίνδυνον δια^ράσβι , λπΐ 
τον ετοιμον άμύνβιν Ίωανν(χιον χαταφκύγιι, τούτΐ|ΐ 
τι τα της των $ιιμ($νων έπιβ^ιλης έξαγγέλ^ι, χαΐ 
αύτφ βοηΟφ χρ^'^αιι Χβ*^ χών εναντίων. *0 Μ τφ 
Κυρ(ψ προσηύξατο , μηχέτι μίν την γυναΤ^ &πθ 
^ιμ<$νων ένοχληΟήναι , έπ' αυτ^ν & τ6ν ιν^λλμον 
μ«ταπ•α•Τν , χάχβίνην του πάθους άπαλλαγίίναι • 
*Εθχ^ι γαρ την αυτών προοΜ^ν άνέχ»ο6αι, &2α• 
χ6ιΙς 6πλ θ(οδ, τ^ Χ^'^Ρ^ *^ πόλκμον χαι «Ις τοξον 
χτλχουν συ/αρμοσΟβΙς τους βραχίονας. ΕδΟΰς ο(»ν & 
μέν οία βέλΐ9ΐ ταΤς προ9(υχαΤς το6ς ^ίμονας χατβτ^- 
ξιυαλ, μηδέ την πρώτην προνβόλην ένιγχ^ντας* ή γύνη 
^ του πάθους άφιίθη, χαΐ &ναστρ€ψαα« οΤχοι, τφ 
Ιπ) πάντων βιιρ, χαΐ τφ α^ου θβράχοντι Ίω«^νΐ4ΐ(φ 
τ3κ τ^ς σωτηρίας Μγραφ•. Κζ^• Τί ουν οΐ τ& πάντα τολμ«ντ<ς χαΑΟτ8χνοι 
^«ίμονβς ; Ούχ αγάπησαν ^παξ αίσχυνθέντις , ο&δ* 
έπΙ της πρώτης ΐμειναν ηττης * άλλ* {ηρέμινοι της 
χατά του γυναίου επίβουλης, προσχάλλουσι τφ &γίφ, 
χχΐ Κ χατ* έχιίνης έτέχταινον, ταύτα λά λογισμών 
&τόπων άντ«παγαγ«Τν αύτφ έπιιρώντο* ών έξ ^ΕρχΛ< 
χυρικυιιν οδςος, ού δουλ«ύ(ΐν μβμζθηχώς, οία ιτανο• ηυ! 68861 υη<1ίςη6 πιαηΗαβ «ΓπίΑΐυη ]ιιν6ηίΙίαπι 
ε6Γ(&ιηΙηοπι,6θ8ηιηυ8 νίηείΙ, 6( 6οηιπι ηΐ6εΙιίη68 
Α(1 οίΙιΊΙϋπι Γ6(1ίρ(. Νοη Ιιΐ€ ια(6ΐη 8θΙυιη, η^ιιβ 
ρΓορΙβΓ βα, ςο» ρηιΐ8 (1ίχίπιυ8, ά6ε6ΓΐΑΐ 6(1?6Γ- 
8118 ηι&Ιί|;οαη {6ηυ8ά8Βηιοηοπι;86<ΐ6ΐίΑηι ρυβηιπι, 
ςυί «ΙίςϋΑηάο α1) η8 ίηΐ6ΐηρ68ΐ6 ηοείο ιη ηοηΐί- 
1^08 η6!ηοΓθ8ΐ8 6ΐ Ιηνίίβ (ΐ6(1αε6ΐ»6(0Γ, 6ΐ ]3σι]«πι 
6πα αϊ) 618 6 ρπΒεΙρϋίο 46ΐιιΗ>ιβιΙα8, 6ρρ&Γ6η8 

86ηε1α8 (βΓ«( ΟηίΠΙ, β! ΤβΙ 8θΙθΠ1 618 •ρρΑΓυί886(, 

ΐ6ΐτίΙ)ίΓΐ8) 1ίΙ)6ητίΙ &1) ίη8ί(1ϋ8, 6ΐ άβ^αχίΐίη νί«πι 

Γ6€ΐ«Π1. μ^νον, ού^ ^^• οΤς βίρ^αμιν πρ^τιρον , τ^ πονηρον 
των δχιμ^νων φύλον χχταπαλαίιι, άλλα χιΑ παΤ^ 
ποτ• υπ^ τούτων παρΛ^γούμινίίν τ» χ^ παρβλχ^μίνον 
άωρΐ τών νυχτών 1ν ορβσι χατάλσβσι χαΐ ο6 ^?Μ«ν 
Ιχουσι τήν πορ<ίαν , χαΐ ρ<$νον ο& χατα κρημνοί 
ώϊθηναι μέλλοντα 6π' αυτών άτη^ανι^ς 6 ίγιος (ζν 
γ3φ χα< μ<$ν(ρ τφ φανηναι «ρο^ρός Ιχιίνοις) έξίί' 
λκτο' τε της επιβουλή;, χχ? πρ6ς την βυθβΤαν έξη- 
γαγβν. 61 νίΤΑ 8. ΙΟΑΝΝίαΐΙ ΑΒΒΑΤΙ8. &2 α\ •Ω« ών ο&τ«ι τ^,ν $9χη«ιν ίι«νύ»ν , χβΐ Α XXVII. Οηΐίϊ «1^0 βίβ ρβη^βΓ•! βΙβΓΟίΙΐΐίοηβΟΙ 

ο5τ» τ^κ νοητούς (Η^τη χατνβάλλοΝ λχθροικ. έν βΐ ίηίιηίοοβ, <|θί ίηΙβΙΗκβηΙίΐ λρρΓβ1ΐβθ(1οηΙυΓ, 

τοΤ< άιιάντ»ν Ιχβιτο βτ^«9ΐ, τοδ μέν το ασκητικών ίλοίΙΙΙΐηβ ρΓ08ΐ6ΠΙ6ΓβΙ, 6ηΙ ίη ΟΓβ ΟΟίηίΐΙΐΟ, αΠο 

τ«0 &ν^ς χαΐ φιλ^«ονον ^ιηγευμένου , του ^έ τ6 ςυί(1βΐη ηίΓΓ&ηΙβ €]υ8, ςοφ ίη βΧβΓΰίΐΑΐίοηβ νβΤ- 

&«λοθν χαΐ «βρί τοίς όμ^^^ ^ ά<ρκλέ( μ^ν, άλλί μΙμΙογ, ▼ίΐΑΠ) Ι•1)οηο«ιιη ; •1ίο ιυΐβιη ηπαρΚΰίΐΑ- 

χ«ι λ^ ΙΐΜβλές, πιρΙ &Ι την έφχη««ν 1κιβρι0έ( (βπ), β( ίη 86>*ιηοηί1>υΒ βοΙίάίΐΑΐβιη, 61 ιη^^λΐη 

τκ ««1 «ύντ^νον, έτερων βέ την χ«τ& τδν δαιμόνων υΐίΙίΙ«Ιβΐη;ίη ΘΧβΙχίίλΙΐΟΟβνβΓορίτίίλΙβΠΙβΙ €θη• 

Ιξουνέβη έιηιγγιλλ^ντίΑν • Πολλά γ&ρ ΙχιΝος χβΐ 8ΐ&ηΐί8ΐη : 8ΐϋ8 &υ1βιη βηυηΗ8ηΐί1)08 θλπα, ς'ΐαηι 

λέ^Μν ένΙ(ργβι, χιΐ πρθ9βυχ<(μ(νος Τσχυΐν . ΈπιΙ ίη (Ιφΐηοηββ 1ΐ•1)β1>&1 ροΐ68(Α(βΠΙ. ΙΙΙβ βηίΐηβΐ ΤβΓ* 

οιιν «!1τ» τβΟτβ, χ«1 τοτοΰτος & «βρί «5τοΟ λ^γος 1)18 παυίΐλ Μ€\οϊ)9ίί, 6ΐ νΐΙβίΜΐ ρΓ8€ίΙ>ιΐ8• €αΐΙΙ 

έχ«&ρ•ι. ΐΓολλους <Τχι τους έχιΤ ι»ρβιβάλλοντ«ς χαι βΓ|;ο Ιΐβ€ 86 810 1ΐ856Γ6η(,βΙ ΙλΠΙ Πΐυΐϋ (1β βΟ (Ιίοβ• 

την Αοχηνιν έιηκι^πτοντας * ΕΟιτο γ^ β»τδν ^ θ&λς ΓβηΙΟΓ^ Ιηυ1ΐ08 1)&Ι)6ΐ)&1 ίΙΙαο Ιοεβ^θΟί^• 6ΐ ίθΐ6Γ- 

Ιΐς ιηρ<ΐΓθ(η«ιν οωτηρί^ς, χττά τλν μέγχν Άη^• Γυπ)ρβη(68 6Χ6Γ€ίΐ8ΐίοηβΐη. 06υ8 6ηίπΐ βΟΠΙ ρθ8ϋβ• 

αττολον , ώς Ιν βώτφ ζώντα, Ιγρηγοροΰντά τι γΜ&(1 λϋ^υίβίΐίοηβΠΙ 82!υΐί8,υΙαΐ8{ηο8 (ΙίείΙ Αρ08- 

χ«( «ΐΕΐύλντβ , &ν6* ών κοτί μίν ^ιοιν χαΐ ΙοΙυ8, ιιΐ ςυί ίη ίρ80 νΙνβΓβΙ, βΙ ▼!{ίΐ8Τ6( 6ΐ άοϊ* 

Οηρ(«•ν λύμης τους ηιριοιχοΰντχς &πήλλχττλν, άν- ΐηίΓΟί 5. ΟϋλΐηοΙίΓβΙΙΙ λΐίςυαηΐΐο ςυίάβΠΙ 1ΐ1)6Γ8ΐ)&Ι βιρών τ«φτα λλ\ xατxβ^λλων, τ€,ύτο μέν τξ εαυ- 
τού ^ββ^, τούτο ϋ τφ του στχνροΰ σημι£φ , &εοοΙα8 λ ηοεαοαβηΐο 86Γρ6η(οιη 6ΐ ίβητυιη, βΜ 
ΙηΙβηιηβηβ βΐ (16 ιη6(1ίο ΙοΙΐ6η8, ριτϋαι ηυίάβηι ποτκ δλ βχιμονιχη: Ιιηβουλης τι χ«1 τυραννίδος ΤΙΓ^ 8118, ρίΓΐίπΐ •Ι|Ι6Π1 8ΐ^ηο €ΓΙ1θί8 : λΐίςΐίληάο 

τους Ιντυγχάνοντβς ήλιυθ^ρου, συνδρομον ιίληιρώς ΥβΓΟ Α (ΙφΟΙοηΐΙΠΙ ίη8ί(ϋί8 6ΐ (;Γ8ηηί(ΐ6 Ιί1)6Γ8ΐ).ιΙ 

ττΐ βουλήσκι πχρά θκου τ>* δύναοΟχι . ΚατχμχΟων 008, (|υί ίη 608 ίηεί(ίβΙ>αηΐ, υ1 ςιιί 8 ΟβΟ &ε06ρί8- 

το{νυν ώς λτΙ τδ έν έρήμοις 6χληρ^ν μιχρδν ^ ούθΐν 8«;1 εοπουΓΓβηΙβηι οοίπ νο1υη(8ΐ6 ροΐ6ηΐί8πι. όϋΐη 

τών &9τιχών ^ιαφέριι θορύβων, έπιμιλώς χχτβ (Τ^^ο <Ιί(1ίεί88βΙ,ςυο(1 ςυβθββΐ ίη 8θΙίΐαϋίηϋιυ8 ΠΙΟ• 

τθν λ^γχαλον ^ιώχων τλ αγαθόν , «άλιν μιτχνα- Ι68(Ι8, ρβΓυΐΏ ΑϋΙ ηίΐΐίΐ ^ίίΤβΓΐ 8ΐ) υΓΐ)ίυΐη ΙυΟΙΙΐΙΐί- 

ντιύβι ιφ^ τ^ του Τριχάλιχος &ρος θερμύτκρον εΙς Ι)υ8,€ΐΐΙί|(βηΐ6Γ 00η\θηί6η1βΓ Οοπίίηο, Ι)οηυΐηρ6Γ- 

ετι Χ«1 άν^ιχώτίρον χ^τ^ς έβυτλν έπχνχλιμβάνων, χχΐ 86ςΐ)6η5 ΓΠΓβυβ Π)ί|;Γα( ίη ΐηοη(6Π) ΤπεΙίΑΐεΐΒ, ΑΓ- 

&αΐΛρ «ητου&ι^τ«ρον άυχ^ς έχατου προς το6; πνευμιτι- (Ιοηΐίυβ 6ΐ ΓθΓ(1α9 8(ΙΙΐυο 86ίρ8υπΐ Γ60Γ6Αη8, 6ΐ ίρ56 

χοίΐς άγννχς γινύμίνος. 8βίρ80 ςυό(ΐ8ΠΐηΐΟ(1θ 6ΐΓ6€(υ$ ΐη8{ί8 8ΐΤ6ηθυ8 8(1 

εοΓίαπιίηΑ 8ρίΓί(ΑΗα. 

ΚΗ*. Κ«ΐ μη τις, τ«Ιί χ«τα τ6ν μέγνν έν ά^χηταΤς ^ XXVIII. Νβηΐο 8υ(6Πΐ Ιΐ8Β6 &υΑΐ6η8 ύο Πΐ8{ηθ 

Γ^τον Αχο^^ων, βίς Ιννοιχν ο(^ω ματβτ^χν ελθοι, ώς ίη'βΓ 6Χ6Γε1ΐ»ΙθΓ68, ίΠΑηίΚβΓ εο(;ί(6ΐ, ηυοά ηοη 68ΐ τοϋτον ο^ των ζΧΛάτοη έντι τονουτο πχντχ^ου διαλάμψζι νβπδίπιίΐβ βϋη) υΐιίςαβ 8(1βο ΓβΓυ1δί8$6, ςυί 8ηίηιο 

τ^ν τ^ φιιχ^ ιιρο•ιληφ<{τ9 τί|ν χερΙ τας &γ(2ς (1χ(!- ρΓΦΟβρβΓ&Ι ίη 8ΑηοΙα8 ίπηβ^^ηβδ ίηΐρί6(Αΐ6ΐη, βΙ 

νας Α^ίβειαν^ λλι μη ταύτας έπΙ χρ<^νον τινά τιμφι 688 8ΐί(|υθ (βηΐρΟΓβ ΠΟίυβΓΑΐ Ιΐ000ΓΑΓ6.δί ι|υί8ΐΐ0€ 

(Οιλήναννα* Εί «ού τις ώς παράδοξον ^χπλαγ^ , &(1θΐίΓ8ΐυ3 ίϋ6ηΙ ΐΑΟςΟΑίΟ ίηεΓ6<1!1)ίΐ6 6ΐ ΟΟηΙΠΙ 

μυθον 4ρα χαΐ τα της οίχουμένης άλικων τεράτειά ΟρίηίοηβΠΥ, ί8 ςυθί|αβ ρΓθι1ί((ίθ88 6Χί8ΐίΐη8ν6ΓίΙ, 

τι χαΐ μεγαλίΤα νομίαοι, χαΐ πρ^ γ< τών άλλων ςυ» ί&εΐ8 8υο1 Α ρί8εΑΐ0ΓίΙ)υ8 0ΓΙ>!8 ΙαΙΤΙΒ, 6ΐ ρη8 

Παύλου τοδ Οκρμοδ κρ<$τ<ρον διώχτου της Έχχλη- ε8βΐ6Γί8 Α ΡΑυΙο, ςυί ρπα8 ίυίΐ ρ6Γ86€υΐ0Γ Εεεΐ6- 

σ{ας• Ορ^ς χάριν 3έ χαΐ τφ Κυρ(φ είρησθαι δύξει 81». Αά {[Γ&ΙίΑηΐ αοΙΟΠΙ νίάοΙίίΐΐΙΓ 6ΐίΑΠΙ άίοΐυοΐ 

τύ * « '\) ιηΦτιύων (Ις έμΐ τά 2ργα ά έγώ ποιώ, 6886 Α 1)θΠ)ίηο ίΙΙυ(1 : « Οϋί εΓβάίΙ ίη Π)6, ορβΓΑ 

χάΛκΤνος «οιήβτι.• ΠοΟ &έ θι^σχις χαΐ το' « Εΐ Ιχετε (|υ8β 6^0 ΓΑείο, ίΙΙβ ςυοςυο ΓΑείβΙ β. • υ5ί Αυΐ6ηι 

ιήστιν ώς χ({χχον οινβΗηως, Ιρβίτι τφ ^ρβι τούτφ, ροη68 ίΙΙυ(1 ςαοί|ΐΐ6 : « 8ί ΙΐΑΐ)6ΐί8 Γιϋοηι, βίουΐ Μιτβίδηθι, χαΐ μιιαβ^σετχι ; •ΕΙ ταύτα ουν προφανής ^ΓΑηυηΐ 8ίηΗρί8, €ΐ1ε6ΐί8 ΙΐΙΐίε Πΐοηΐί : ΤΓΑη8ί, 6ΐ 
χαλύ^ν Ιπ^ξατο, άλλα τ^ν &παιθρ(1ν τκ χα\ αοιχον Ιιοε ιη ηΙβΤπεΙίΑΐκίβ,ηοη 6Χΐ6η(ίία.ι1)6Γη8ευΙυπι, 

κΓλκτο διαγωγών, ώς ψιλοτίμφ ατέγτ τφ ούρχνφ ηοη ΓιηχίΙΙϋ^ ιπυιη,5β βϋΐ) (Ιίο 6( 8ίη6 (ΙοπιΟΥίΙΗΠΐ 

χρ«ύμ(\ος. Πλ^ν'άλλ' ηΜ ο5ιως Χλαθι βιώνας άλλα &$6Γ6 εοη8ΐί(υί(, υΐ ςυί ΠΙΑ^ηίΓίΟΟ Ιβείο Ιΐΐ6Γ6ΐυΓ 

τις Ευστράτιος έχ της Άγουρων μοντ,ς, Ι^ωτι του οεβίο. 56(1 η6 8ίε ηυί(ΐ6Π] νίνοη8ΐΑΐυϋ, 86ϋ Βϋ8ΐΓΑ- 

άνδρας άλους, έπκΐ μη χατά χώραν μκνκιν ο'ος τκ (ίυ8()ΙΐυΑηΐ 6Χ Π10η£Ι8ΐ6Π0 ΑβΑυΓ0Γυηΐ,6]υ8 Αηΐ0Γ6 

?1ν {^νάγχα^^ γ^ρ «^'υν 6 θκΌς έχκΤνος 2?ως χχΐ ΐΑρΙϋβ, εϋΠΙ ηοη ρθ&8ίΙ ΠΙΑηβΓΟ ίη Γβ^ίοηο (6υηι 

το τών άγ{ων κίχίίνων άτκχνώ; πκρικχίκσθχι , ώς βηίΠΙ ΟθββΙ)αΙ ΑΠίΟΓ ίΙΙβ (Ιίνίηαβ, βΐ (|υθ(1 νΑΐ(ΐ6 

αύτον παραγκγονως , χαΐ μηδιν πλκ;»ν ί ττ.ν 1; βϋπι ίΐιθ8ΐΠΠ1ΑΓ6ΐ 8ΐυ(ϋϋΠΐ 8Αηε(ΑΓυΐη ίπ)&);ίηΐ1ΐη), 

Εθους κυ/ην άναμκ(νας ^ κΜύς τά τοΟ τυράννου ευπ) Α(1 6ϋΐη Αεε688ί886ΐ, 6ΐ ηίΐΐίΐ Αη)|)|ίυ& 6Χ8ρ6- 

Λέοντος ιΐ Μ μήχιντίΝ έαονται 8ιηρώτα . Ό εΐΑ586ΐ, ηυΑηΐ εοηβυβίΑΠΙ ρΓ6εΑΐίοη6ΐη, 8ΐΑϋθ1 68ΐ 

5 ΤΙΙ6Ι8. Τ, θ, 10. β ^οΑη. ι^ΠΓ, 1» . ϊΙίΑΐΐΙι. χ?ίΐ,|«9. 63 ΜΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΑ. 64 βοίΐϋίΐΐΐοβ , λη 4ΐΟ άοηΙαΠΙΐη ΘΗΘΙ ίαΐρβηΟΠίΑδ^ π(ρι««θη τιΚίτον Ιδων τ^ τ&ν ^(ων <ΐ3Μΐν6Μ ίβοηίβ. Ι1Ι6 λοίθΐη ▼ίάβηβ βαιη ιη8|;η& Αηίιηί λΙΓβ- 
οΐίοηβ οοηιιηοΐυιη, ηαοά ρΐΌ (ϋνίηίβίηίΑκίηίΙιυβ 
ιηηίιιιοιη ΜρβΓβΙ (ΙοΙοΓοη (ιβ 6β8 θοίπα 6πι1 
ίιηρίυι Ιιίΰ ΐ4βο,ΐ]| 8ί ςυίβ Αΐίυβ) οΠάβο ρΓορβΓΑββο 
•ά ίιιΙβιτο|[•ϋοη6σι, Βοη 8υΙ)8ΐϋί(, ηβςυο Γββροη• 
•ίοηβη 681 ιηβάϋβΐι», $βά ο! δρ1ή1υ8 ρΓοίυηάα 
8€ηιΙ«Γ6ΐιΐΓ, 6( ^Αα(^ ί(• άία λ1) ϊιίηο ίαΐαηιη ρηο- 
8ίκοίΟθ3τί( β]α8 βΥβηίοηβπ), βΐ ρηΒ(Ιίχ11 ΓυΙυΓΒ. 
Νλΐη ηοη ιηοΐΐο ρο8! βο άβ ιηβάίο βαΗΙ&Ιο,ΗίοΙι&βΙ 
•ιτίροίΙίιηρβΗοιη,ηιιί ηοη ΑυχίΙηυίάβιη ρ6Γ8θεαΙί« 
οηθίη Α(1ν6Γ8υ8βΙιηδϋ«ηο8, δίνίΐ,αυίβπι ΕοοΙβεί^πι 
6886 8υ1) ΙιΐΒΓ6ϋοί8, νΐ ςυί η6(|υ6 Ιεοηοιη&οΗοΓυαι 
Ιΐ8βΓ68ΐοηιηίηο &ΰ06856Ηΐ,86(] ίη6]υ8Ζ6ΐαιη ββ*60ΐυ8 
8ίΐ ηιοΙϋοΓ, αΐ 6ΐί&ιη πιυΐΐίβ νίά6Γ6ΐυΓ Ι)θηί($ηυ8, άπκραλγλΤν (άσκβής γαρ «ιρί τορ^χ( χαΐ αΧηος & 
Λέων §(«ερ τις &λΑος) , χαΐ ^ια τούτο χ«1 την 
έρώτηνιν έπιστκύ^αντβ ^ ούχ έπέσχιν , οΜέ ιιρ^ 
την &ποχρΐ9ΐν ^ικσχέψχτο , άλλ* οΓχ τα βο^ τοΟ 
Π2Εύ(ΐατο< έρβυνων , χαΐ τήι» χαταντροψ^ν ο6 μα- 
χραν ίσβσΟχι διιαήμαινβ, χαΐ τα μέλλοντα κροηγ(^ 
ριυσβν . Ού πολλφ γαρ αυτ^ν νίστιρον & Μιχαήλ 
άνιλών, άφ({λ(το την &ρχην • Ζς τλν μίν χατί 
Χριστιανών διωγμό; οΟχ Ιπηύξηχ•, τα & τη< *Εχ- 
χλη9(ας 6π^ τοΤ< α^ριτιχοΤς χβΤνθχι καρηΜν^ Λη 
τ^ των £ΐχονομάχων αίρέηι παντάχααι «ροατ•- 
θκις, άλλα μαλαχώτβρος πκρί τ^ν αύτη< γ>ν<$μινον 
ζηλο^, ώ; $ν δ^ξη τοΤς πολλοΤς χαΐ (ριλοίνθρωκος 
ο(!^& τιν6ς ορθοδόξου δόγμχτος πρώτος &ρςάμ<νος, η6ςα6 υΐίαπί ΟΓΐίοάοχυπί άο^ρτηβ ρπΟΓ ίη€6ρ6ΓίΙ, Β ώς συμβαίνβιν μήτ» της χχκίας άπέχέίθαι τοοτον. 8(Ι60 αΐ οοηΐίη^6Γ6ΐ ηβςυβ ίρδυιη & νίΙίο8ΐ)8ΐίη6Γ6, 
ΏβψΐΦ 8αΙυΐ6ΐη (ΐ6Γρη(ΐ6Γ6, αβά π)&1ίΙίο)ΐ6 ροΙίυ8 
Ιΐ8ΒΓ68ίιη ςυίάβπι 8οίνί( εΓ68€βΓ6, ΟιΙβΠΓι αυΐβιη ογ- 
ΙΙιθ(ΙοχΑΐη ηαίηιιί 6ΐ (ϋίΟυβΓβ. Ε( Ιιοο ηυίάβιη ίΐλ 

§6 ΙΐΑΐ)6ΐΐ&Ι. 

XXIX. Ρθ8(ηυ&ιη 3υΐ6πι 1^60 ΓυίΙ ίηΙβΓΓβεΙυβ, 
▼βηίΐ ηΐΓβυβ ευηι ηυοά&ιη βΐίο Ευ8(πι1ίϋ8, (Ιίνίηο 
Ιΐϋΐο ?ΐΓ0 Γ6ηοηΙί8η8 βνβηΐυιη βοΓυιη, ηυ» ίρ86 
ρΓβκ1ιχ6ηΙ. ΟοηΙηΙαιη 6δΙ 8υΐ6ΐπ βΙ) βίδλϋηυ&η• 
Ιυπι ΐ6ΐηροπ8 ίη 86Γπιοηθ. Ουίά&πι ▼6γο Εΐί&δ ηο- 
ηίηβ,ςιιί 6Χ6Γε€ΐ)&ΙυΓ ηοη ρΓοευΙ & δβηείο, ίρβυπι 
ιηιριοπ) ΙοαηηίεΙοιη οχοβρίΐ €οητί?ίο, 6( 60δ ηυί 
▼6η6ηηΐ8ΐπ)υΙ οιιπι Ευ8ΐηιΙίο.Οίνίηο8Αϋ(6ΐη Ιο8η- 
ηί€ίιΐ8 1ιο]υ8 τίΐ» Α0€υ88η8 ▼«ηίΐ&ΐβπ), 6ΐ ν6Γΐ>ί8 

08ΐ6η(ΐ6η8,(|α8Π1 6886ΐίη8ΐΑΐ)ίΚ8 6ΐΐηΓΐ(1&,Οθη)ΐηυ-ς«^^^ον, χοινώς μαχρύν«ιν 1χέλε(ί€ τών «^λ<ων χβΐ μήτ» της σώτηρ{ας άντέχεβθαι^ πβρινενοημένως & 
μάλλον τα μιν της αίρένκως προχόκτκιν άψί^Μ , 
τα δε της ορθοδόξου «{ντβως μειοΰνθζι χαΐ 5πο^ 
ρβΤν. ΚαΙ τούτο μΙν δη οΰτω; κιχεν• 

Κθ'• Έπει δε χαι δ Λέων αναιρεθε(η, ?^χ• «άλιν 
μεθ* έτερου τιν^ς ό Ε^9τράτιος , απαγγελιών τφ 
6ε(φ τούτψ άνδρΐ την Ελβινιν τών ^* αύτοΰ κρο• 
ηγορευμένων . Καιρός το{νυν αύτοΤς έν τη δμιλίφ 
έτρ(βη, χαΐ τις, *Ηλ{ας δνόμα, έν γειτόνων &αχο•>- 
μενος τφ &γ(ω, αύτον τε μέγαν χαΐ τους άνιλη• 
λυ^ότχς συν Εύ9τρχτ{φ είστία. Ό δέ γ8 θεΤος 
*1ωανν{χιος μεταιότητα τοΰ βίου χατηγορων , κα\ 
τοΤς λόγοις υποφιίνων τλ Ιατατον α^ου τ8 χαΐ Βϋ6Γ ]υ1ΐ6>>8(, υΐ 86 ρΓΟΟΟΐ Γ6ΐηον6Γ6η( 8ΐ) υΓΐ)ί- 

Ιια8 6ΐ νίεΐ8. ΕΙί» •υΐ6Πίΐ (ϋο6ΐ)8ΐ Ιιοο ΐΏβ^ίδ €οη• 
▼6ηίτ6,ςυ8πι &1ϋδ. Ι8 νβΓο : 06 Ιιοε, ίηςαίΐ,ο ΡβΙογ 
^608ηηί^^,68ιο 1)οηο ιηίιηο.ϋΐ ηΐ8]θΓ6πι &αΐ6σι Ιιυ- 
]α8 Γ6ί (Μ6Π1 Γ&ε6Γ6ΐ, (1ί€βΙ)8ΐ, ςυο(Ι ίη ΙοΙίδ &ηηί8 
ρηΒϋ6<ΐ6ηΙί1)α8 Γαί886ΐ δαϋΐβτίυδ, βΐ 86 Γ6ΐηονί386( 
&Ι> Ιιοιηίηυηι €οη|;Γ658ίοη6. ΙΙηυδ ίΐ^ςυο 6ΐ βΙΙβΓ 
(ΙίΡ8 ρηΒΐ6Π6Γ•Ι, 6Χ (|υο Ι黀 άίεΐΑ ΓαβηηΙ. ΙΙΙ6 
▼6Γ0 π)οη•εΙιυι Ε1ί&8 8(1 ουω 8εε6(ΐ6η8, ρο8ΐυΙ&Ι)&1 
6]υ8 ρΓβεβδ, αΐ ρΓορ(6Γ οιοΓΐ>υπ), ςαί 6υπι )ητ&86• 
Γ8Ι, ίΓ6ΐ 8(1 (|υο(Ι(Ι&πι ρΓ»(ϋυπι, ςυο(Ι 6ΐηίΙ(6ΐ)&1 
ιηυλβ €&1ί()88. Ουηι βιιΐβπι ϋΐβ ςυί(ΐ6πι ηοΙΐ6ΐ» Ηίε 
ν6ΐΌ ιηδίΑΓβΙ ; 6ΐ ρο8ΐΓ6ΐηο 8ά ίπι1)6εί11ίΙιΐ6Π) ίη- 
Μβ 86 (Ι6ΐηί1ΐ6η8 88ηε1υ8 6υπι βσιί8!$8βΙ, νίχ ρο- χωρίων. *Ηλί^ δε μάλλον τών άλλων τοΰτζά γε κροο• 
ηκε, εΤπε, ποιεΤν. Καΐ οΰτος, βι^ι, «ρη, το ΙκΙ 
τούτφ , Πάτερ ^Ιωανν^χιε * χαΐ πλείονα γ« «ρ^ 
τοΰτο πίστιν παρείχε τ^ έν τοΤς «ρολαβου««ν Ετββιν 
δλοις έρημιχόν τε χαι άμιχιον . ίΚα τοιγαροΰν 
ήμερα έπΙ τ^ έτερα ^γετο, ά<ρ' ου ταύτα μ Αγίφ 
ελέχθη, χαι 6 μονάχος έχεΤνος *Ηλ(α< α^τώ προα• 
ελθών, ευχής ές^τεΤτο, έφ* φ διέί νόαον α•^ έπι• 
σχήψαααν Ιν τινι τών άναδιδόντων θερμέΙι (Ι^ατα 
χωρίων παραγενέσθαι. Έπεϊ δέ δ μΙν ο&κ έΜλετο, 
ο δ< έπέχειτο, χαι τέλος ττί του αδελφού ά9^^§ 
αυγχαταβας δ αγιό^, εξέπεμπε το^'^ν, αχεΑτν «6^ 
τ^ τών θερμών υδάτων έπι<ρανε(^ &κέμει^ πλη- 
σιάααι. λειποψυχηαας δέ χαΐ πάρα των Ιχεί τυχόν« ΙυίΙ 8(1 8ςυ38 εβΙΜβδ 2ΐεε6(ΐ6Γ6. Ουπί 6υΐη &υΐ6Π1 £)^ων αρθείς, Εν τιν( τε τών πρ^ς τώ δρει ιιελλ(ω^ «ατα- 
1ίςυί886ΐ Βηίηΐυβ, βΙ βΙ) ϋβ ςυί ΠΙίε 6Γ8ηΙ 8θΙ)Ι&Ιυ8, χλιθείς, περί μξ«ας νύχτας την εντεύθεν έατε{λατο έχ• 

10 ςυ&()8πι ε6)ΐ8, ηυ» 6Γ8ΐ &ά ιηοηΐ6σι, Γυί586! 
Ιθ€8ΐιΐ8,είΓε& πΐ6(1ί8ΐη ηοεΐ6ΐη 6χε688ί( 6χ Ηιο νΙΙβ, 
ρηοηΐιυδ Ιιοηίβ 8οη 6Χ6ΓειΐΑ(ίοηί8 ΙιβηεβοΙαπι Ιια- 
Ιΐ6Β8 βηΐίλπ), ςυο(1 ίη Ιι&ε 6ΧΙγ6Πι& εο|;ίΐ8(ίοη6 
(Ιοείοθ 68861 ροΒοίΙβηΙίλ, ςυοά οηιηίηο ε688ί5δ6ΐ 
εαηϋοηί 66Γροη8. 86(1 ηο1>ί8 Γ6ν6Γ(6η(Ιαπ[ΐ 68ΐ αΑ 
αιΐ(ηυιη ^ο«ιη^^^υη1. 
XXX• Ηΐ6 τίΓ (Ιίνίηυβ 8θΐ6ΐι&1 οΙ>ίΓ6 εοπι τίΓΐ^β, 

ΜΙ 8•ΓΠΙ0η6 ρθ(ίθ8, (|υ8ΠΙ ΤίΓ^β, 0ρυ8 Ιΐ8ΐ)6Γ6ΐ 

ΐ4ν•ηιι• 8ηιιπι |ΐ'6{6ηΐ• Οοπι ί8 6γ^ο βΙίςυλίκΙο 
|<||*^8ΐΜ ρ•Γ |οο« <]οβ(ΐ8ηι ΙΤΑηδΙΙυ (Ιίίβείϋβ,&εεί- 

ΙΙΙΝΙ •ΙΙΐ6η ΒΙ 68 ίΐϋ 6 ΟΙληα 6Ζεί(ΐ6Γ6ΐ, 8η{6ΐ>8ΐΐ1Γ δημ{αν, τοσούτο τοΤς προτέροις αύτου τΐ^ς 4σχήβ<«ικ 
πόνοις χάριν Ιιδως, δσον έπΙ τφ τελευταίφ τούτφ χαΐ 
μετεμέλετο λογισμφ, ^ι πιρ δ) ως ^^^ρξε θεραπεί^ 
τοΰ σώματος. *Αλλ' έπανιτ^0'# χαΐ πάλιν ήμΤν 
το 4 μέγαν *Ιωανν(χιον• Α*•Ουτος ή θεΤα χεφαλήμέτα ^Ιβδου εΤω^ «εριιέναι, 
χα(τοι τα πολλά λόγου μάλλον Ι| ^βδοι* προς τΙ^ν 
έαυτοΰ πο(μνην δεόμενος• ΈπεΙ οΰν άνά δυσβ^ιτους 
τόπους δι^χενό ποτέ, συμβάν αυτήν τής χ<ιρ^ 
ΙχπεσεΤι», ^νιατο τι τ( έπη•λ•(φ της ^χβδου μΧ Α|λν 65 νίΤΑ 8. ΐΟΑΝΝίαΠ ΑΒΒΑΤ18. 6β 

χάιι«κ €{χ• «ερί την •α|>υιν. ΕΤτβ π(Λς την ζ/^η- Α ΑηίπίΟ, ηαθ(1 τΙίγΑ ρ6ΐίί85θΙ, ηβΟ «{{ΐΒ ΐηνβηίβίκίο 
•IV βυτης άπογνους, τβ γίίνζτα χάμψβς, τβς συν- υΙΙ&ίΠ ίην6ηί6ΐ)9(Γ&Ιίοαβ(η.06ίηά6€υΐη ίη 63 011»- ^5••.( <'^χα% τψ Κυρίφ άπ€0(δο'^. *Η δ: πάλιν 
&έριο< Ι^χκ, Χ2ΐ τ^ τον» άγ{ου χβφι <ρ6ρομ«νη ίνβτί- 
Οιτο * Χ9ΐ> 6 μέν «υΟυς χχτά τίνα λ<ϊχμιον αντρον 
ιΐ9έ&>, ί^ττηρ τίνα φίλη ν έυτφ χατοιχ(αν άρπέ- 
«ας * τλ $έ Ιρα βρχχύ τε ξν χομ(8^ χχι ύπ^ δχι- 
|Μ^«ιν φχλΤτο, οίτι^ζς^ ώς Εΐ&»ν τον αγιον άοράτφ 
&»ν^<ι τίνΐ (υναμούμ&νον, χχΐ χζτα Πχυλον έν 
^^μ<ρφ ΐΓΟνηρ^ ^χαιονύνης βώραχι 7.χ1 Ουρεφ χατα« 
χαυχώμ&νον πίατιως, δλφ θυμφ έζεχχύθηταν, χχ{ 
τι χαΐ «αΟόντβ< 6π* α^ου άντι^ρώσι τι χαΐ ούτοι. 
ΈηΙ ^ ταΤ< &φχνΕ9ΐ πάναις προσβολαΤς άττεχρού• 
βθηνβν Ιαχ^ρώς ι τούτου περιτκτιιχινμένου τχΤς 
<ρο9•»)^αΤ<, τέλος των χατα της ψυχής άφέμενοι Γβη<1& €ΐ6$|>οη(1ί88β( Αηίιηηιη, αβχίβ {6ηϋ>υ8 €οα«- 
8υβ(Α8 ΡΓ6Ο08 Γ6<1(]βΙ)3ΐ Οοπιίηο. ΙΙΙα αυΐθΐη γηγ- 
δυ8 ΥβηίΙ ρ?Γ ΑβΓβιη, 6( ίη 8&0£ΐί ιιι«ηοηι &ιί( 
ίΐΏροδίΐΑ : 6( ϋΐβ ηυίάβιη 8(α(ίιη ρβΓ ηυοάά&ιη ατ- 
Ι)υ8(υηη 8ηΐΓυιη 8υΙ)ϋ(, υ( ςυί 8ί6ί ςαοιίάλΐη ^^ 
Ιυπη &ΓΓίρυί856ΐ 1ι&1)ίΐΑ€ΐιΙυιη. Ιϋ &υ(€ΐη βΓ2ΐ( ΙΐΓβΥο 
&(1πιο(Ιυιη, 6(1ΐ3ΐ)]ΐ8ΐ)Α(υΓα (ΐ8βηιοηίΙ)ΐΐ8 ; ςυί ρο8- 
ςυαπι νίάβΓυηΐ δΑηοΙυιη νίΠϋΙβ ςα&ά&ιη, ηυββιιΐι 
&8ρβ6ΐυιη ηοη 03(1β1)&1, Γθ1)θΓ&(ϋΐη, 6ΐ, ιιΐ άιάί 
ΡΑυΙυ8, ία άιβ ιη&Ιο ΐΙιοΓ&οβ ]υ8ϋ1ί» 6( βάβί 
είγρβο ςΙοΗιηΙβιη '^', ίυβηιηΐ ίπα οιηηίηο «ο• 
06081, 6ΐ &5 ίρ80 αϋςαίά ρΑ88ί# βΙ ςυοφίβ ρατ ριη 
ΓβίβΓυηΙ. €ϋΐη νβΓο οΙ)8εαΓί8 οιηοί1>υ8 ίη8αΙΙίΙ>ιΐ8 μηχανών «ιητβ^ιντο, έχ' (ύαζον, έβοων, Ιπληνγον, β ίυίβββοί ρΓΟρϋΙδ&Ιί, 60 ν&ΐάβ ΐηυηίΐο ρΓβεί1)υ8,Ιΐη- ΐφβνγον, καταθχμβεΤν προ9&χωντ3ς 2βρυ-^ον, έπ^ρ- 
χοντο χατα πρ<{νοπον, χλονεΐν 1$($χουν τ6 σπή- 
λιινν• ^2^ & & μ£ν (ραυλον ού8έν, ουδ* άγκνίς 
&η^{«ν^το, οΐ ^ πάντα της εαυτών χαχοτεχνιας 
χάλΜΥ χινήοαντε^*, τέλος πρ^ς τ^ γενναΤον του 
έ>^|ρ^ς χαΐ νταΟερον άπειρήχασιν, έλεεινώς εις 
^τταν τραιεέντ£ς^ Τ( ήμΤν χχΐ 9ο£ ; ΙΐλΟες πρ^ χαι- 
ρ«ΰ βαααν{«αι ^μας ; χχΐ οδτοι πρ6ς αύτδν έ&$ων, 
6ηαρ ^ χχι κρος τ^ν 1μ6ν Ίησουν οΐ τ^ν έχείνου 
ηροι^αίαν υπομένοντες• Έπει 81 τ^ σπήλαιον χα) 
βχοντ<« όκαλίμπανον^ Ιτερον ουχ έΤχον εύρεΤν, δ τι 
Βοτέ οΐχήβουαι. Πανταχού γαρ παρεΤναι τ6ν αγιον 
Ιοανο^^οντο μΕτα8ιώχοντα χαι τροπούμενον ^ χαι 
^τοΤς &9ΐίΜγ τιτι ταλάμου ^ρίνις έπιτιμώντα. (1601 11)18818 &(1Υ6Γ8α8 21)10)3111 πιβεΐιίηαϋοηίΐιυβ, 
9ρ6Γΐ6 8|;]|;Γ6(1ΐ6ΐ)αηΙυΓ, ίΓΓί(1β1)&υΙ, νοειίβηΙίΑίιΙυΓ, 
ρυΐ8αΚ)ΐοΙ, Γα^ίβΐι&ηΐ, θΧ8ρ60ΐΑη(63 ΓοΓβ υΙ 6ΐ εΙΓθγ- 
ΓβΟί 16ΓΓ0Γ6ΙΑ Ι πι^ίβΙι&υΙ, ίπ Γλείβπ) ίανΜΐβΙι&ιιΐ, 
ιηονβΓβ νί(ΐ6ΐ)&ηΙαΓ 8ρ6ΐυοο3πι. €ιιιη βαΐβη» ϋΐβ 
ηίΐιίΐ ο&ΐ6η(ϋ886ΐ, ηαοά 68861 ρυ8ίΙΙί βι •Ι)]6εΙί 
8ηΊη)ί ; ίΐϋ νβΓυ ιηο«1οοιτ)ηί ΓϋάβηΙο βυ» ΰλΐΐί^ίΐ&ϋβ 
6ΐ ηο&Ιίΐίφ, ρο8ΐΓ6ηιο οαιηβπι δροιη &Ι»|6€ί886οΙ 8(1- 
Υ6Γ8η8 ϋιηΐί γιΗ νίΓΐυΙβπι 6ΐ εοηδίΒηΙί^ιη, ιηίδβΓα- 
5ί1ίΐ6Γ νίοΐί 6( ία Γα^αιη εοον6Γ3ί. Ουίά οοϋίβ 61 
ΙίΙ)ί ? Υβοίδϋ 3(1 ηο8 ΙθΓ()α6η(1θ8 3α1β Ιβπιραδ ? η 
ςαο€[αβ 3(1 ίρβυαι οΐ3Π)3ΐ)3ηΙ, ςυοιηοιίο 6ϋ3α) ιηοο 
^68υ ϋ, ςυί 3(1ν6θΙυπι ίΙ1ίυ3 ηοη 8υ8ΐίη6ΐ)3η(. Οαιη 
30160) 8ρ6ΐοηο3α) Υ6ΐ ίηνίΐί Γ6ΐίςο)886ηΐ, ηοη ρο- 

α/τ^ς 2νβυ ανομίας τρέχων ηύΟυνετο^ χχΐ εΙς συν- ΐ6Γ3ηΙ ίονεηίΓΟ 3ΐί3ηΐ ς03Ι0 1)3ΐ)ίΐ3Γ6η(. υΐΐίςαθ ΐΕΐτηΐ9ΐ« έχθρων έγειρ<{μενος θεον προ(ρθάνοντα 

ΐ|&9Μνη , οϋτ^ μίν Ικλέει περιχυχλουντα , χαχώ; 

& τ&υς «αχιος άπολλύοντα. 'Όσης μεν σ5ν άτ.δίζς 

χαι τ^αχης τ^ των 8αιμ<$ν(ιΐν <ρυγα8ε^ τους Ιν τφ 

φεκ ^ιπ^λλάξτν, Ε χατοιχεΤν αυτ^ν χατα τ6ν ΨαΑμφ- 

^ €ύ2όχηβ<ν 6 Θε^, Ιχείνοις χηρυττειν, χχΐ οίον 

&>βγρ««τα %Λ (ης ευεργεσίας ποιεΤν χαταλείπο- 

μεν• Ήμ•Τς οέ πρ^ς τα έξης του λιίγου τρεψώ- 

μιθα• 6θίπΐ 3(Ι6886 5306(001 ΥΙδίοΟβ 3ρρΓ6ΐΐθα(ΐ6ΐ)30(, 
ρ6Γ86ς06ηΐ6σΐ 6( ίθ§3θΐ6ΐΏ, 6ΐ 608 ίηοΓ6ρ8αΐ6α), 

ΐ3ηςο3ηι Γ6Γ88 3Ηςο38 3Γυη<ϋΐιί8• δίο 8ίθ6 ίηίηαί- 

Ι3(β εΟΓΓβΟδ άίΠ[{βΙ)3ΐαΓ, 6ΐ 6Χθί(3ΐυ8 3(1 0€60ΙΤθη- 

(Ιοπι 1010)1618, ίην6ΩίβΙ)3ΐ 0600) ρΓ9Βν6ηίοο(6ηι, 

ίρβΟΟ) ςθί(ΐ60) 0ίΓ0αΐΟ(ΐ3θ(6Ο) η)ί86Π00Γάί3, Π13ΐθ8 

30(60) 0)316 ρ6Γ(ΐ6η(60). Ε( 3 ({030(3 ηοίάεοι (0ΓΙ)3 
β( ιηοΐ68(ί3, (Ιββοιοηαο) ίο[{3 1ίΙ)6Γ3νβΓί( 608, ςοί 
6Γ30(ίη 0)00(6, ίο ηοο Ι)3ΐ)ί(3(6, υ( (ΙίάΙ Ρ83ΐηιο- ΐπφΐιαχ, ίρή Οβο οοηιρΐ36οΗ, ίΐΐίβ 86ΓΐΙ)6η(1υπι οΐ Ιιοηοβείοηι 1ί((6Γί8 η)3η(ΐ3θ(Ιοοι Γ6ΐίοςο3θ)θ8. Νθ8 
ηΐβαι €θΒ?6τΐ3ΐηοΓ «Α 63, ςο» (Ι6ίαε6ρ8 86(|αϋη(αΓ. 

ΑΑ'. *£ν09•{ μεν τινι των συγχλητιχών μ(α των Ο XXXI. £αί(ΐ3ηΐ 86η3(θΓί »£Γ0ΐ3ΐ)3( 003 ΟΧ 8018 

β1ί3ΐ)0$, ηΐ6Π)Ι)Γ3(]06 6ΓΑη( 61 8θΙθ(3, 0001 6886( 
ρί3,6(€Ιΐη8(ί303ηΐ86Γν3Γ6(Γ6ΐί£;Ϊ006ΐη• Οοί 4θ(6Π1 
830ε(ί 80Γ0Γ6ΐη (ΙθΧ6Γ3( ΟΧΟΓΟΟΙ» 3(1ν6Γ8υ8 61ιη8ΐί 
10)3^1068 {Γ3νί(6Γ ίαΓ6ΐ)3ΐ, 6( ίο 638 ΐην6ΐΐ6ΐΜΐ(αΤ. 

Αες6(ΐ6η8 3ο(6ηι Ι>63ΐο8, ίΙΐ30ΐ ({01(160) ρΓβείΙιαβ βΐ 
81^00 οΓοείδ 3 {Γ3τί βιογΙιο Ιϋ)6Γ3νϋ : Ιιαηο τογο, 

εΐΐηΐ 3(1ηΐθηβ08 ΟΟη ρ0886ΐ ρ6Γ803(ΐ6Γ0 υ( 3 |ρΓ«?ί 

ί1ΐ3 3ΐ)8(ίο6Γ6( ίη83ηί3, (Γ3(1ίάί( (ΙίβείρΙίοβΒ, 6( Υίδ- 
ε6Γοηι (Ι68ρ6ε(3 εο(θ3(ίοη6, 6( 8ηι 83ηι$οίαίδ οΐιϋ- 
Ιθ8 ρΓορ(6Γ ν6Γ3αι Γοΐί^ίοοοπ), ρΓοείΚιοδ οοιη 

0ΓΙ)3( ΟευΙίδ. ΙΙ3 Ζ6ΐθ8 ρί6(3(ί8 6( Υ6Π 061 εο11ιΐ8 

£ΐοη3(οΓ 6(1301 εοη(Τ3 ίρ83α) η3(οΓ8αι : 6( νοΓαιη 

{α 0600) (ΐ68ί(ΐ6Π0ηΐ 68( Υ3ΐί(1ίθ8 0606881(3(0 60* 

{03(10018. Ν3αι ϋΐ30ΐ φιϊάβνα, 6(ί3ηΐ8ί {βηοΓΟ μΙ Γ, χαι τα μέλη παρεΤτο, ευσεβής τε ούσα 
χαΐ ^ Χριατιανββιν πρεσβεύουσα. Ο £* έπ* ά8ελ<ρ^ 
«^ &γ^ γαμβρέ Ιεινώς χατα των του Χριατου 
ΛΛ^^Λβη έλύννα τε χαΐ &<ρέρετο. ΦΟάσας ουν 6 μα- 
χάριικ^ τ9^ν ιΐεν ε^η χαΐ τύπφ «ταύρου της χαλε- 
«η( λξεέλιτο ¥^«ου, τ^ 81, ΙπεΙ μ^ τκίΟειν οι<$ς τε 
4ν «ουίηήη» της λινής άπονχέσθχι μανίας, Μ 
«ην «Ηϋδα 9^X1, χαΐ οπλάγχνων συγγενείας 6περ- 
οίχλίοο Α ^ά την ε^σέβειαν έπιλαθόμενος β'μβιτος, ικηροΤ τούτφ τους άρθαλμοϋς 8ι' «υχης α: ζηλικ Οεοαεβείας χαταχαυχαται χαΐ φύσεως^ 
«ά6ο< έΰΐη^ς πρ^ θι^ν χαΐ συγγενικής 
4ι^γχΐ|ς έηχρβτέστερος. Την χΐν γαρ, εΐ χαΐ μ^ 
γένος «&τφ προσηχεν, &λλ* ^τι τα Χριστιατων 7 ΕρΙιοο. τι, 14. β7 ΜΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΙΙ. 68 βοιη ηοα «ΙΙίοβΓοΙ, ηαοηίλΐη Ιαιηοη 6Ηη$Ιί2ηαπι 
οΙ>86Γν3ΐ»«1 ΓβΙί|[ίοη6νη, Α ιηοΓΐ>ο ΙίΙιβΓ&νίΐ : Ιιοηο 
«υΐ6ΐη, βίΒί •0Γ0Γ6ΐη άυχίββοί Ιη πΐ3ΐΓίίηοηίυιη, 
<|υοηΙ«ιη 6οιβ (Ιίνίηίβ ροχη^ύβΐ ίΐΏβχίοίΙιυβ, νίδο 
ρηνλΥΐΙ, 6ΐ «ηυυπι οβηβυϋ, υ( οευΐί ςυί 0Γ&η( 
ΐΜοιΙαΓ θεοί». ΙΙίβ ρβΐΓ 68ΐ ιΙΙυϋ αοΙίΙβΓθ. 

XXXII. Ηοίο Ηΐα^ηο ΡαΐΗ 6Γ3( δΐυοϋο, βί (|υο3 
ιά Μ ιαιΙίβΙ>&1 λ9€βη<ΙβΓ6. β ιηοπίβ (ΙββΰβηίΙβΓβ,οΙ 
618 οΐινίαιη ρΐΌοβϋβΓβ. βυΓίιοο Γ&είδη8? Μα^ηαπι 
Ιη «Μβηβυ ΓβββΟΑηβ Υθχ&ϋοηβπι βοΓοιη, ηαι βά 
ίρηιη Μοβηάβΐι&ηΐ. ΕβΙ βηίπι ββρβΓ 61 &€θΗνί5 &(Ι 
ιηοοΐ6ίη λ5ε6η8ΐι$96ΐηοη ΓαοΐΙβ ηβο 6χρ6(]ί1υπιίΚ6Γ 
ρηθΙ)6η8 6806θ(ΐ6α(ίΙ)υ8. ΑΙίςυ2η(1ο ί(αΐ|α6 18, ευί 
ο&ϋ^βΓ&Ι 0Ιι&ΐ66(ΙοιιΊ8 ροηΙίβΓΑΐυβ, 6Κ, ευί ΝίεβΦ, 
Ρ6ΐηΐ8| 6ΐ ΤΙΐ60(1θΓυ8, ρΓφΓ6εΙυ3 ίηβίκηίβ ι^Γβ^ίβ 
δίαάίί,εοιη 1ο8βρλ βΐ Οΐ6ηί)6ηΐ6 αιΙ ίρ^οιη αεεβοίΐθ- 
1ΐληΙ.Ηοε &υ(θΠ) ευπι εο{ηονί8Η6ΐ 8αα€ΐα9, νοΐ6η8 
60Γ0Π1 π]•(η&ιη ΐ6ν«Γ6 νί» ιηοΙεβΙίΑΐη,αά βοδ (Ι6« 
8ε6η(]ίΙ 6 ιιιοηΐ6. Ουπι ν6Γ0 ΙιοιηίηίΒ Οβί 6$86ηΙ 

ΡΑΙ168 6( ίΜ:6Γ6 6Α, ςΠ» 688601 ΟβΟ |ΓΓ&Ιβ• ίϋ 86Γ* 

ιηοη6,ηυ6ΐη &(1 ίρ808 Ιλλ1)υ{(,εβη86ΐ>&11ιυιηί1ί(&ΐ6πι 
6616 ρΓ8Βί6Γ6ΐΐ(Ι&ιη οιηηί1>ιΐ8 ?ίΓ(αΙ.Ι)υ8. ΡοδΙηυυιη 
ιαίειη 6(1 ε'ώυιη 8υιη6η(1ϋΐη μίη 6εεβ88Ί88Ρη( : 

Ν6 εθηΙαΓΐ)6Γί8, ίηηΐΐί!,ΓΓ6ΐ6Γ ΙοββρΗ, 86(1 818 ρ6Γ6- 

Ιυ8 8(1 βχίΐυιη. Ηοε ({τιί^βιη Ιυηε 8ίο (ΙίεΙαιη, ςυί(1 
η&ηι 8ίΜ νείΐβΐ άυΙιίΙ&ΙιίΙυΓ 6ΐ) ϋβ, ηυί 8υ(1ίνβΓ6ηΙ• 
Οηιη &υΐ6πι ροβΙ (Ιβεβιη 6( οεΙο (]ί68 Ιο86ρΙι 6 νίΐΑ 

6Χε088ί886ΐ, Γ6εΐ6 ίηΚβΠϋΧΘΓυηΙ (|1ΐί(1 8ίΚ)ί ΥβΙΙοΚ, 

(ΐτιοά ιη&^ηιΐ8 (ΙίχβΓΑΐ. Οίνίηάδ 6Γ^ο Ιιίε ΡβΙβΓ δίε 
86 1ΐ3ΐ)βΙκι(, 6ΐ Ι6ηΐ3ΐη |^6Γ6ΐ)αΙ ευΓΑτη ίΓΕίΓυιη αΐί- 
ΙίΙιΐΙδ, υΙ 001016 6ί ρβητλ νί(ΐ6Γ6η1υΓ 6( ηυΙΙίυδ 

ρΓ6ΐϋ ηίδί 6(1601 80601 60101601 ρ006Γ6( ρΓθ/Γ6ΐΓί- 

1)08 : ίο Ιιοε (ΐαο(]θ6 πιβυοι ίοιίΐαοβ Οοοιίουαι, 

ηθί,ευΠ16886( ρ68(0Γ, 6(000 016Γε606Γίυ8, 60101601 

ροο6ΐ)&! ρΓΟ ονίΐιαδ Β. ΧΧΧΐη. ^3α1 6Κ6Ι)&(ογ (ΐυΊ(ΐ60ΐ ηαΊο(ιΐ3 &οου8 
ιοιρ6ήί ΗίεΙΐ66ΐί5; (ΐυ6Γ(υ8(ΐ6είοΐϋ8 60(610, 6Χ ςοο 

ΒαΙ^ί (βε6Γ60( 6Χρ6(!ί(ίθ0601 6( (ΐ6ε0886Γ.*(Νίε6- 

ρΙιοηΐ8 ; 6 ςυο (οαιροΓθ σιυΚί Κοοιαοογοοι, εοοι 
ρ6(Η6 ϋΙ>6Γ(6(6 6011886, (ΐ6(ίο65&ο1αΓ εαριίνι οία- 

1ΐί5θ8 ΒθΙ|;6Γ0Γ0Ο1 . Υ6θί( 1(6(106 ίο 0160(601 ίΐΐί 

Ιΐ6θί{οα 6( εΐ6πΐ6ο(ί αοίοι», 8ί (|υο οιοάο 608 ροδ- 

861 6<Ιθε6Γ6 6 Ι6ΐΐ0η086 ίΙΐ6 6( Μ\€\Μ νί(6. Ιθΐ6Γ- 

Γ0(606 6α(6αι,6εε6ρί( ε6Γε6Γ6αι ίΙΙοοι,ίο ςυεωϋΐί 
6Γ60Ι εοο]6εϋ, 6886 οΐιβεοπιοι 6( (οηβΐιηεοβοαι, 
6^60 υΙ 618 υ80?6ηίΓ6( »βΓ6 Γ6ΓΓ69 (|αο(1 000 εοοι 
ρ6(ιί6 νί(6αι φΐο<|υ6 6ηιί8ί8860(; ηυο(Ι ςοί(]6θΐ εαιο 

106(^18 60(6ΐ>6(. Ηοίε 6Γ{0 ρΐΌρΟδίΐΟ 001011)08 ρ08(- 

ρο8ί(ί8, Γ6ΐίο(ΐυί( ηυί<ΐ60) ίΙΙοοι ^ηΐΑΟί 6( 8θΙί(βιη 

▼ίν6η<1ί Γ6ϋθ06αΐ : 6( νί6, ({ΟΟ ίθΐ6Γ€6<ϋΐ, €00- 

ί6€(6, Βοη ειιηνϋ εα8(ικΐ68, ηαΐ 6•)8 είΓεοσίδΜβ- 

1)601 ; 86(1 000 νί808 ΐά 608 6666^608, 8(6(101 ρΓΟ 

οαιηίΙ)08 εορϋβ οδοδ 68( Οριη εηιεΐβι 6( 66 ρ6Γ- 
ΓΓ6ε(ί8 ?ίοεπ1ί8 6( εΙαοδίΗδ ροΓ(6ηιοι, (60<|υ6αι 6ΐ) 

ΙηίΟΤίδ 6( 0σΐΙΐΓ6 ΠΙΟΗίβ, ί]00010(1θ 0*608 ^6808 Αέτ(μΐ[, του πάθο«< άΛήΧλαξ•, τύν Λ, κ«(ται γ«|ΐ- 
βρον Βνχγ, δτι ταΤς Μτκς κίχ^τιν έμάχιτο, τλ 
ρλβπέιν άφίίλετο, χ«1 π«ιδ«{βν Ιχβιν τών ά^ανάίν 
ηφθ2)μών τους Φ«ν«ρσ^( έδιχα(ω9ΐ• 

ιο6οίΓ68(ί, ε68(ί{;3Γ6θ(αΓ ρΓΟ ϋδ, (]οί οοη ε6ΠΙ6• 

ΑΒ'. Τούτφ αςιον έχ&Τνο προΛδΤνιι. λια νπου• 
δης ίΐν τα» μεγάλφ τούτφ Πχτρι, ειπβρ τινάς Ιπύ• 
θετό πρΓις οτυτον βνκίντχς, χατιένχι τε του 5ρο«< 
κιί τνύτους ΐΓροΟπχντ^•;. Τί τοϋτο πο.ών ; Τ^ «ολύ 
της Ιν τ/1 άνόδω τχλβΕΐπωρ(2; ύΐ;ο7εμν<{(ΐενο< τών 
ώς αΐιτόν ανιόντων. Τρίχ^εΤ» -^(αρ ί\ πρ^ς τ^ βρος 
Ινο5ος χ«ι ανάντης, χαι μη ^ίι'βν τοΤς άνιοΟνι 
μηδ' βύχερή πχρέχου^ζ τί^ν πορε(αν. ΠοτΙ γοΰν 6 
την Καλχη^νχ λχχώ^ χζΐ την Ν(χιΐ2ν Πέτρος, 

Β Θεόδωρος τε 6 τη; επισήμου του Στουδ(ου «οίμνης 
^^ηγούμενο; μετά 'ΐώσ^φ χαι Κλήμεντος , κρ^ 
α•ϋχ6ν την 3ίνοδον έποιοΰντ:. Το δΐ ώ; γνώριμον 
γέγονε τφ άγ(φ, την πολλην βυτών 6ποτ(|ΐβΤν 
έθέλων τβλζιηωρ(«ν, &νο>θεν μάλλον «ύτος Ιχ τοΟ 
^ν)< τΕρ'>ς 9οτο6ς χάτεινίν. Έπει Εέ τφ του βιον 
άνΟρώκφ χαι πράττειν Τ^ν Ιργον χβΐ λέ')[ειν τα ^« 
θβφ, έν τ^ πρ^ αύτου; &μιλί^ πχσ^ν άριτων προ• 
τιμητέαν εΤνχι την τ«πε(νω9ΐν 1$ιχ«{'«υ. Οζ Λ Χ2( 
σιτιων απτοιντο ^^η, Πη παρ^χθ^;! •(ν?£ τφ &&λ^ 
'ίωτήίρ, άλλα κ%\ ιιρ6ς την &ξο8ον έτοιμάβθητι. 
ΤοΟτο μίν 8^, τότε οΟτω λεχθίν, δ τι ποτΙ βούλοιτο 
6π^ τών άκουσα ντων διηπορεΤτο. *ΕπεΙ Κ πίτα 
οέκχ και οκτώ ^^μίρτς Ι Ίωσηφ τ^ν βίον άπέλιπβ, 
συνηκαν άκριβώ; ό τι ποτΐ τφ μεγαλφ το λεχ^ν 

Ο ήβούλετο. Ό μεν οΰν ΟεΤος οιιτος Πατήρ οδτως 
είχε, καΐ τοσούτφ της τών άδελ^ν έφρόντιζεν 
ωφελείας, βσφ χαΐ παν μικρόν οώτφ 1$όχ<ι χαΐ 
του μηδενός ίςιον, εΐ μη χα Ι την αύτοΰ 4^*1^ 
6περ ά^ελφοΰ τιθέμενος εΤη^ τ^ν έμ^ν χλν το\Ηφ 
Δεσπότην μιμούμενος, δς, ικοιμήν Άί και ο6 μι• 
οθωτ^ς, έτ(8ει την ψΟχ^ν &πίρ προβάτων. 

ΑΓ'• Αύτίχα 6 μΙν Ιίιχαήλ πέμπτον Μ της 
'Ρωμαίων &ρχης Ιτος ί^γε ^ τεσναρε^χαιδέΜΠϋν 
8ε άπ^ της ^ζτ^ Βουλγάρων έκατρατείας καί τι* 
λευτώντι τφ Νικηφόρφ ή^ιυβτο, έξ βσοϋ *Ρωμβ(•Ν 
πολλοί μετά της πατρ£^ καΐ την Ιλευθιρίαν &ιιο- 
βαλόντες, α(χμάλωτοι Βουλγάρων χβρν) κατε^^οντο• 
Είσ^ικ τοιγαροΰν Ιννοια τήν φιλάνθρωπον έκείνην 
Ψ^χν» «ι^κως αύτους της επιπόνου χαΐ μοχθηρδς 

Ο εκείνης διαγωγί^ς έζενεγκεΤν &>νη6«(η. Και πυνθα- 
νόμενος έμά^ανβ τήν είρχτ^ν 9^ το6ς βν^ρχς 
κατείχε, ζοφώ^ τε είναι κα\ «νιγηραν, ^ 9ιι|Α- 
βαίνει α6το^ 8τι μΙ. θαττον βυναποβάλλουβη τ^Ι 
πατρί& καΐ τάς ψυχάς άνιάσθαι * δ καΐ μάλλον τον 
1ν^ ύπέθραττεν. Εύ66ς ουν ^ιύτερα πάντα του 
προκε^μένν^ σκοπού θέμενος, καταλείπει μΙν «^ 
φίλην έκείνην καΐ αυνήΟη 3ιατριβήν, άφει^εΤ II 
οφαλερδς τ^λΧ κινίυνώΐους πορείας καΐ τήν Ιν μέβφ 
τρίβον Ιιηνυχώ;, τών περικαθημένω-/ άρτους <ρρ60- 
ρών ο5κ έφρόντισιν, ά)Α* οβτω; Ικρανώς Ιπιοτές 
τοΤς άν8οά^ιν, έ•^Οέως άντΙ πάτης λνάμεως τώ του βίΟΒΟ. χ, 15. 69 νίΤΑ 8. ΙΟΑΝΝΙΟΠ ΑΒΒΑΤΙ8. 70 ντβυρου χέχρητχι τύπφ , λ%\ τοΰτφ δκνμους χχΐ λ Γβνοο&Ι β09, ηυί ΙΙΙΐΟ 86(ΙθΙ>&ηΙ ; βΙ ροΐλΐ ηηη &ηυίΐ, 

•(Ιιηοηβηδ,ηβ 68$βηΙ $ίουΙρ8(Γθ9 βΟΓυπι, |;βηθΓΑ(ίο 
ρ6ΓνβΓ83 6ΐ βχαβρβπιηβ, 86(1 (Ιβίιιοβρβ βρβηα ία Οβο 
ροηβΓβηΙ, 6Ι ηοη οΙ)Ιίνί$ύ6Γΐ'ηΐιΐΓ 6|υ3 Γβιηυηβηι- 
ΐίοηυπι,ρπΒ(βΓβ3 8υΙβπι ΟΙίίβ ςυοηυβ ηο(ΑΓΑ€βΓ6θΙ 
ίΙΙίϋβ π]ίΓα)>ίΙία. Οΰίικίΰευιη ίο Ιυεβ, βίευΐ Μοβββ, 

ΙΟΙ» ηϋ£(6 605 ΐΓ3(1υχί88βΙ, ΟΒςαβ 8(1 η08ΐΓ08 Γιηβ8 

603 ΐΓηη8ΐηί8ί( βΐ οοη86Γν&νι(. Οαπι αυίβηι νίιη 
«ίΤοΓβηΙ β( οΓ^βΓβηΐ ίί, ςπί 86ΓνλΚί ΙυβηηΙ, βΐ 
0υί8 68, ο Ηοπιο Οβί, βοβρβ τοι^^τβηΧ, ηοη εβίινίΐ 
ςυΐάβπι ποηιβη, άίχίΐ&ιιΐβιη 86 Ιιαοο ^Γ&Ιίαιη «οΐί 

060 &8εηΙ)6Γ6. χλκτθρι τών Ουρών φια^,ξας ωνπιρ ϊ\ 4^^^ καϊ 
σχια; θχνάτου χιτβ τον έα^ν ΊηνοΟν τορυ; έχεΤακ 
καθήμενους ανχχχλίΤχαι, ποτ^ει τβ, ουχ ()^27ΐν^ 
άλλα λόγοις σωτηρ(οις ναμχ της δι^χνχχλί^;, μ^ 
γΐνέσΟζι χιτβ τους αϊτών πατβρας νουθκνών^ γε- 
νβαν οχολιαν χζΐ πιρχπιχραίνουνχν , άλλα το απ* 
Ιχε{νου ΙκΙ τ6ν θι^ν την έΛπ(8α ΟίτΟχι, και τών 
αύτοδ άνταπο&ίσεων μη έπιλανθάνκ^Οχι* προ; Οΐ 
γνωρ{9«ι χα) τοΤ< οΙοΤς τα έχ({νου μυστήρια. Εΐτα 
Ιν ^ωτί, χβθα Μωνης, τήν νύχτα τούτσ^; δΐχγχγων, 
μέ^^ χαι τών ήμιτέρων &ρ(ων παριπεμιτων ην 
χι) 3ια9ΐϋζ<{μ(νο<. Έχβιαββιις ο*3ν τταρά τών αω• θβντΜν, •κ%\^ Τίς (Τ, ώ του θεου αί'ΛρωίΛ ; πολλάκις ^ρωι/^Οεις, την χληζιν μίν ουχ άπίχρυψε, 
τ^ν χάριν 31 μ<{νφ Ιπιγράοειν ιΤπε θιψ. 

ΛΔ' Τοΰτο οϊχ οΤδα ιΤ τι των έζ Αίγύτττου ου• Β XXXIV. ΰαίΠ 1ΐ0θη6$€ίθ Αη βίΙΟΟηΓβΓβπϋαπί ίά £' γόντων ου λογισΟήσεται βπ^ιον• Τω» μιν γαο του; 
εχθρούς Ιχάλυψι θάλαττά* ο( 81 τυχόντες οΟ τυχεΤν 
επιθυμούν, ου^ινί συμφοράς γε-η^νχνιν αίτιοι, αλλ* 
ΙπχνήχουσΙ τε ο'^χοι οΰτοι^ χχι τον άγιον ^ ο'.λήνυ• 
χος έχιινη πάλια εΤχι λαγωγη του Τριχάλιχος 
δρο^^ς• Κατ* έχεΤνο το(νυν κχιροΟ ^'^Τ(*ρ έκεΤ*^ς 
Μπιρ ϊνθβαιν έχρινοΤς τοΤς άσχητιχοΤς πόνοις 
έχό^α. 'ΕντεΟΟιν χαΐ πρ<$ε3ρος της τών Νιχχέων 
Ιχχληνίας ανεδείχθη. Πλην άλλα τον χαρπον της 
6ρθης «ίοτκως ούχ εΤχβ. Τούτου προγνους την τε- 
λητ^ν 6 Πατήρ, τών μοναχών τίνα τών τοΟ 'ΙΙλ(ου 
Ρ«|ΐ«»ν, Βααίλειος ούτος ην, προς αύτον έχπέμψζς 
ά^έμινον του ψεύδους χαΐ της οχιάς, γενενθχι ιε 
χα2 της αληθείας έχέλευε, χάν & πά'^τα άν(ιητος <]•ιθ(Ι ιΐ8α?οηί( ί», ςαί ΓυςίβΙι&ηΐ οχ Λ%^ρίο. Ναπα 
ίΙΙοΓυηι (|αί(Ιβπι ίαίιηίοοβ αςοΑ ΟΓϋυίΙ ; ΗίιυΙβιη 
εοη86ουΙί ηυοιΙ ορΙαΙ)&η1 εοηββςαί» ηυΙΙί ίυβΓοηΙ 
ε&οδΑ εΑΐλπιίΐΑΐΜ, 96(1 βα Ηί άαπιυιη Γ6(Ιουη(, 6ΐ 
93ηεΙυπ) ΓυΓ8υ8 εχεορίΐ βη^ ίΗ& ηυίοββΐ βϋοοίίαπι 
ίη ιηοηΐο Τπε1ΐ3ΐίεί9. ΙΙΙο &οΐ6ΐη ΐοηροΓΟ Ιπςοτ 
ίΙΙβ, ηοη 96ευ8 &γ νβΓηίβ 0οηΙ)ΐΐ9, ίΙοΓβΙι&Ι 1&Ι)0Π• 
1)09 6Χ6ΓείΙαΐίοηί8. Ηίηε ΓλεΙυπι 68(, οΙ εΓ6ΑΓ6ΐαΓ 
οπΙί8ΐ69Νίε6η»Εεε1ο$ί8ΒΧ3Βΐ6Γυιη ΐ8ηοη 1ιαΙ)61)&1 
ΓΓοεΚϋΠ] ΓβεΙοΒ Γι ϋβί. ΙΙιι]υ8 (]6ε688υπι εαιηρΓ3θ8ει• 
νί886ΐ Ρα(6Γ, ςυοάατη πιοη^εΐιο 6Χ Εϋ» Αΐ(ΑΓί5υ9 
(18 6Γ31 ϋ38ίΙϊυ9) &<Ι ίρδαιη θ[ηί98ίο, πιοηύΑείο 6ΐ 
υιη1>Γα (ϋιηί88&, ]υ88ίΐ6αιη ΐΑαάοιη 8ι1Ιΐ3βΓ6Γ0 νβπ• 
1&(ί, 6ΐίαπΐ8ί 8ΐυ1(ί83ί!ΐ:α8 ίΙΙβ Ιι\\^βτ, ίη ίπιρΓοΙ)» "Ιγγ>ρ ΙχεΤνος τ^ πονηρά τών Είχονομάχων αίρένκι ^ ΙοοηοηΐΙοΙίΟΓασί ΙΐΦΓ68ί εοίηΐηοΓΑϋ βίΑΐΟΟΠΐ 01186- Ιλκινΰς «υναποθανεΤν ε7>ετο• 

λ&'. *Αλλ* ώδε με του λόγου γενόμενον ΙχεΤνο 
κΐνέρχιται. Έξεπλευοέ ποτέ προοχυ^/ήσων 6 άγιος 
τφ Ιν 1^ Σιγριανζ τοδ αγίου θεοφβίνου; σχη'^ώ»Αατι• 
^Ενίθΐν άναντρέφων χαΐ τη πρ^ βο^ρν της Άπολ- 
λ»νιάιβος λίμνΐ{^ παραπλέων, τ^ θάσψ προαώρμηοεν. 
Οΐ Ιν έχιίν^ το(νυν τδν μονήρη βίον άν^ρημένοι, 
χαΐ οΙ νρ^νοιχοι πάντες δεινώς τφ πλήθει τών έν 
αΰτ^ Ιι^ΜΜ ^νωχλουντο• Έπέπληντο γαρ τούτων 
η νη^ος, «ύ μιχράν τίνα τοΤς οΐκήτορσι τήν £ξ α^• 
τών ρλίίβην ιταρεχομένη. *Επε) ο^ ^ άγιος αύττ^, 
Ιπιίιήμιι, I[xου^η πρ^; α•Μν πάν Βνον ψχβι την 
ν%««ν, ««ι Ιχιται προοπίπτουνι, χζΐ βοηθον αύτοΤς 
«Ιτβΰνχη γινίνθαι, χαΐ δέονται άπαλλάξχι τούτους Γ&Ι)ί1ίΐ6Γ• 

ΧΧΧν.δ6(1 εοΐΏ 3(1 Ιιαηε Ιοεοπι ρβΓνβηίΙ οΓ&Ιίο, 
ίΙΙϋά ιηίΐιί ν6ηίι ίη ιη6ηΐ6ηί). Νανί^&νίΐ Αΐί<|υοπ(1ο 
93ηεΙθΗ, &(1οΓΜθΓα8;)θπε1ί ΤΙΐ6ορΙι&ηί8 ΐΑΐ)θΓηαευ- 
Ιυπι, ςϋθ(1 68ΐ ίη Νί[{Γίαηα. Ιΐϋοε τενβΓίβπδ, 6( 
Ιαευπι ρΓ»ΐ6Γηανί||;αη8, ςαί 68ΐ 3(1 1)0Γ6&ΐ6ΐη ρ&Γ- 
Ι6ΐη ΑροΙΙοηίΑάίβ, &ρροΙίΙ ΤΙιαβο.ϋαί ίηί1Ι&&α(6η] 
νίίοιη 8α8ε6ρ6Γ»οΐ ηιοο&ϋΐίεβιη, 6ΐ οπιοεβ αεεοΐββ 

^Γ&νίΙβΓ ν6Χ&Ι)&ΠΐυΓ & 86Γρ6η1αΠ1,ηυί ίο 62 6Γ210(| 

Πΐυ1ΐΐ1υ(1ίη6.1ί3 6πίπι Γ6ρΐ6ΐ• θγαΙ ίιΐ8υΐ3,ηοο ρ^Γ- 
νυπι &ίί6Γ608 (ΐ2ΐΑΐουιο Ιΐ3ΐ)ίΙβΙϋπΙ)θδ. Ου[η οΓ^ο 
δαηείϋδ ίη βα 6δ86Κ, ν6ϋίοη( &(1 ουπα οηιη63, ηυί 
Ιΐ2ΐΚ)ίΐΗΐ)αηΙίθδϋΐ8πι,6ΐ8υρρ1ίε68 6ΐρΓοεί(1οηΙ,ρο8ΐυ• 
Ιαηΐηυβ 6ΐ ΓΟ^αοί υΐ οίδορειη ΓβΓαΙ, αΐ εοδ,ςυο&ιΐ &ς λίΜΧ^ «ης άπλτών δφεων λύπης. Και δ μεν 06]08 Γΐ6Π ροΐ6Γί(, ΙίΙ)6Γ6( αηοευηίΟΟίΟ 56Γρ6η(0Π1. &•ον 9£η»Φ λαμβάνει της συμφοράς, χαι ώτπερ 

τινλ Μτη τύτψ βφεων λπαιρόμ'ενχ βέλη άφίητι τάς 

ι^ϋΟ^άς. ΟΙ (Ι ιύθυς τών Ιδίων έςέρπουτι χηραμών, 

«Α τ^γ νη«ον άπολιπόντες κατά του βυ^ύ της 

ΙΑάνηις Ηντους βάλλουσιν. *0 μεν οΰν ημέτερος 

*1%Ν&; λν «οΤς βοαοι τάς κεφάλα; τών δρακόντων 

ιηέιρ^^• *0 Α μαθητής εκείνου χαι ώ; ουόν τε 

{ομητ^Κ ^* οΜμ &χεί/ων τούτους άπέπνίξεν. 

ΐζΤ. 'Βχ τούτου πρ^ς Ιτερον ?^9υχίας άνί^γιτο 
χι^ρίΜ' ηνήγιτο το6τψ και Δζνι^λ, ος τών έν ττ^ 
θΐβφ 컥 ΐχ &» λφηγεΤτο. Τψ δ: ην αδελφές, κιΐ 
■^ ΈΜμχοζ Αομα, φ δη κχΐ προειπεΤν λέγε• 
^ τ^ 0««ίρ« την μετά μιχρον τ?λευτην ο<3τω Ει ίΐΐβ ({ϋίίΐεπι π)ί86Γ6ΐυΓ βοτυπι εαΐ&πιίΐοΐίβ,εΐνε• 
ΙοΙί ςυ8Β(Ι&πι ΐ6ΐο, ηο» ΙοΓςοοηΙυΓ ίη 86Γρ6ηΐ68, 
6ηηίΐ(ίΙ ρΓ6ε68 : ίΙΙί αυΐβπι ρΓοϋηοδ ρΓ0δ6ΓρυηΙ 6 
8018 ε&τ6Γηΐ8, 6( Γ6ΐίεΐΑ ίοδοΐα, 80 ίη πι&ηβ ρτο- 
ΓυηίΙυπι ρΓθ]ίείοηΙ. Αίςοο ηοδίοτ (]ηΙ(ΐ6αι Ιο&υδ ίη 
οηυί9 εοηΐτίνίΐ εβρΐΐα (ΐΓ&εοηοπι : ίΐϋυβ «οίοπι 
(1ί8είρυ1θ3, 6ΐ ςαο2(Ι βί Γιεη ρο(6Γ&( ίηίΙβΙοΓ, ροΓ 

ΙΙΙ&8 ίρ8Α8 608 βοίίοε&νίΐ. 

XXXVI. ΑΙ) Ιιοε (οπιροτο ρΓοίοεΙυβ 68( &(1 λΐίυπι 
Ιοοοπι ηαίοϋδ βε δίίβηΐίί : βίπιυΐ οοΐεπι ευιη 60 ρΓο• 
Γβοΐοδ ςαοηυο 68ΐ 0Αηί6ΐ, ςοί ρΓ8θ6Γ<ι( ιηοηΑεΙιίβ, 
ςοί 6ΓαηΙ ίη ΤΙΐΑδο. Εί νεΓο 6Γ&ΙίΓ&ΐ6Γ πιοοαεΙιθ9, 
ευί 6ΓΑΙ ηοιηεη ΕυΐΙιγπιία), ευί 6(!&πι (Ιίείΐιν 71 1ΙΒΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΒ. 12 Ρ«Ι«Γ ρηβάίζίιη αοη ηηΐΐο ρο*! ΓηΐυΓυιη (Ιβοη- Α φ^νον Άί»λφΙ ΕΜύμιι , έτοΐ|ΐάζ*ί• «χιλ^ γ4ρ βαιη,Μ€ ιΐίεοη•: ΡΓΑΐβΓΕοίΗγπιί, 8» ρΔΓ<ιΙυβ, πιοι 
βοίαι λάβυρβΓο&ιη ρΓοβοί•€€Η• ρβΓβ^Γΐη&Ιίοηβπι. 
Εΐ•ΐ€ ηαίιΐβιο ιΚιϋ ΕυΙΙΐ}ΐηίο.Ιρ£6 αϋΐβιη ευιη νο- 
ΙαΐΜβΙ ιηρϋάϊ •ηΐΓθΐιι ηυο(Ι<Ι&ιη 1>Γ6νί!>8ίιηυιη. βΐ 
ςυοά νίι (ΐιΑεΙβίΜίΑΐΙ 1ι&5ίΐΑηϋοιη;ίη€ί(ϋ( ίη ϋφπιο- 
ηβηι, ηυί βηΐ ρηοηϋυβ Ιοη^^β 5€6ΐ6Γ&ΙίοΓ. ΑΙ) ίΙΙο 
60110 8ρβIυη^&&ρρ6IIΑI)&^ϋ^Τορ^Γ^I1Α.^υ^ οιιπι ηοη 
ΓβιτβΙ ϋλΜίΑΤβ αινη ^οαηηί^^ο»η^ξ6^ 6ΐ ΙεΓήϋίΙΐΒ 
«£€68111 «(1 0Αθί6ΐ6ΐη, υΐ βυιη (|υί(ΐ6ΐη 16ΓΓ€Γ61 : 
ίΙΐ6 &οΐ6Πΐ ΑΰεβρΙο ηυοηυβ Ι^^ηπίοΙο Γ606(ΐ6ΓβΙ. 
δ6<1 ϋ, ιιΐ ςαί βίΐιί οοηβιΙβΓβηΙ, 6Γ3ηΚ ίηΙβΓΠϋ, βΐ 
ϋΙίυβΓυ^&ιη ροΙίυ8βχ8ρβοΙ&1>αη(.βυιη 6Γ(ονί(ϋ88β( 
ιη8ΐΙ{ηα5 608 «(Ιβο ΓθΓΐ€8 6ΐ εοη8ΐ3ηΐ68, Οβηΐ^Ιίβ 
ςαίϋβιη ρ€(ϋ6υ8ΠΓ€υηινο1υ(υ8,&(1ιηίΓ3ΐ)ίΙί8 βυΐβιη 
^ο&η^ί^^^ Ι&Ιβτί ρΐλβ» ί(ηρο8ί(&, βίηυίιΐβιη (αηΐυιη 

(ΙθΙθΓ6Π1 «(Ιυ1ί(| υΐ β886ΐ ηΐυΐυβ (0ΐ05 8βρ1βΐη €ΐί68 : Β 2πτα Ελας τ,μέρα( βφωνον (Ινζι* 6 όε άφχ /ης οΜλλ δνον σ!»κω την πρ6ς τον ανω Δκ9π<2την άπο^ημιχν, 
Κ«1 τψ Εύ6υμ(ι^ μίν οηως εφη. "Αντ()ον τι Ρρχ- 
χύτάτον, χτϋ μηδβ πρ^ οΐχηνιν σχε&ν άρΛοΟν οΐ- 
χη^χι προθαμηΟεις , ίχίμονι έν αύτφ ι:ολυ τών 
προτέρ#ι)ν περιτυγχάνει* Τοπάρχης γαρ άπ* έχλίνου 
χα? τ^ σπήλιιον έχχλεΤτο. Ος έπιί μη συνοικιΤν 
έφερε τφ *Ιωζννιχ{φ, τφ Δανιτίλ μελχς έπηλΟε χιΐ 
φ^ερος, ως αν τούτον μεν χατ}[::λν,ς'(^, & δε χαι τον 
'ΐωχννίχιον παραλζ^ν , οπίτω πάλιν χωρη^οι . 
Άλλ* ούτοι χαΟάπερ έπιΟζρ^οΰντες απτόητοι ώνχν 
την έχε£νου μάλλον φυγην άνζμενοντες. '£πεΙ οϋν 
άτρέπτο^; ^οτως 6 πονηρός χαι γενναίους έώρζ, τοϋ 
μεν Δανιήλ τοΤς πονί περιειληΟεις, τοΰ Οαυμααίοιι 
δΐ Ίωζννιχ{ου τΐ^ πλευρά κληγην έ-«6ει; περι^^ν(φ 

χαΐ τοσούτον, ώς έπΙ μεν περ ιβάλλει τ^ν άνδρα, ίΙΙβ ν6Γ0 8ΐ«Ιίιη 6ν«ηυίΙ. 86(1 8&ο€ΐυιη €[υ1ι1βη) τυΓ- 

808 λΟείρίΙ 10008 Τπ€ΐΐΒΐί€ί3. 

ΧΧΧνΐΙ.8ί ςυΙιΙ «υΐβιο,ροβίςυ&ηι ϋΐίοο Αΐ)ί6η(, 
ηιοΐ68ϋ «1ΐ<|υί(1 οεοίιίβηΐϋβ, ηοί βπιοί ίπ ιοοο(6, 
ίά πιηο8 Ιοίυιο ϋβ ηίΐ6<ϋο «ϋΐΑΐυιο 68ΐ 6^ο8 3(1- 
▼βοΐο. ΕΙ οαοε ηοί(ΐ6Πΐ 6Γαε3, ηοφ οοειια)6θΙαπι 
λ9Γ6Γ6ΐ>3ΐ οΐ6ΓίΙ)υ8, ρΓ6εί1)υ8 61 8ί|;οο οΓΐιείβ Γυ^λ- 
ΐΜίΟΓβ είΓεοίΙυ, ουοε 3υΐ6ΐο ϋβ ηοί ίΙ!υε3εε6(ΐ6• 
53αΙ,ηιοΤ8 ρΓ»8ίβοΐβο3ΐ)3ΐυΓ. Ει ίΙΠ ςυί(ΐ6ηι ΓβΙ)ϋ8 

8018 ρΓΟ?ί46ΐ)3ΙΐΙ» 6ΐ 86 ρ3ΓΑΐΐ30ΐ 3ά 6Χε688ϋηΐ : 

Ο)3ΐί{θθ§ 3οΐ6ΐο 6( ίιοβίίβ 1ι»ιπ)3ηί §606ηδ, Ιυρυβ 
6Γ&Ι, υΐ (ΙυείΙοΓ, ίΓΐΐ8(Γ3 Ιιίαα». Μα 6ΐίβηι ουίιΙαίΏ 
▼Ιγο ΐ88είο, ςυί ίβπιίοΦ ίο$6Γνί6ΐ>αΚ ιηοο3ε1ΐΦ, 
ΐ]αοοί«αι ρΓΦώεΙυιο ίυβΓαΙ α 8&οεΙο, Γογ6 υΐ πιοχ 

3(1 6001 νβΟΙΓβΙ νί(φ βοίδ, 6ΐ ί(1βΟ ΟρΟΓίβΓβΙ βΟΠΙ γίνεται. *Αλλα τον αγιον χαι αΟθις το τοΰ Τριχάλιχος 
^ίρος λαμβάνει. 

λΖ' , Εΐ δε τι μετά την έχετΟεν του άνδρ^ άικο« 
3ημ£αν τοΤς έν τφ δίρει λΟττηρον έγένετο, το(>το ικβν 
έχ τοΟ μέσου ίΊρεςο τη έπιδήμί^ πάλιν. &» νϋν 
μίν χάμπη τοΤς λαχάνοις διαλύμαινομένη, •ύ}^^ χαΐ 
9ημε('>)» σταυρού των περιχολων άπεδιώχετ6' νΰν 
δΐ τοΤς έχεΤ πζραβάλλουιιν ή τελευτή Ιδτ|λοΐίνο. 
ΚαΙ <Α μεν τα χατ* αυτούς εν» έτίΟεντο χ«ι κρος 
την έχδημ{αν παρεσχεοζζοντο δ δΐ πονηρές χαΐ 
τψ τών ανθρώπων γένει πολέμιος λύχος ήν, τλ του 
λόγου^ μάτην χανών. θ3τω χαί τινι *Ισααχ((|• άνδρΐ, 
μοναζούαη γυναιχι ύπηρετύ•^μένφ, έπειδτι η τιλευτη 
ηξειν αύτφ δσον ουδέπω ύπ6 του αγίου προ8{ρητο, 
χάν;εΟθεν δέον πρ^ς την Ι/δημίαν (υτρεπ^βαθαι, 86ρ3Γ3Γ6 3(1(ΐ6εβ880α),ί1ΐ6 3αΐ6Π)06£ϋ{60ΐ6Γνίν6-€^ δε άμελώς Κζη χαι άνειμένως, (Ττα χαί πρ6ς αυ• Γ6Ι 6ΐ Γ6ηΐί&86, (Ι«?ίΩ(ΐ6 611301 ΓϋΓβΟδ 3(1 ίρ8ϋη) 06Ι 

Ιιοιοίο6πι 38660(118861 *. 6υΓ,ίθί|υί(^ 3(11ιυε α)υοά3- 
018 οεευρ3ΐυ5 8οΙΙί€ίΙο(1ίοί1)υ8,θϋΙΐ3πι Γυ(υπ εοΓ3θΐ 
^6Γί8? 86(1 ί1ΐ6 ςαί(ΐ6αι ρθΓΐίπι 3 (1οπιίο3 εο3εΙα5 ; 
ρίΠίαΐ 301601 6(ί3Π1 803 8ροο(6 1θ(1οε(υ8 (ίο ρο8- 

8688100001 601*10 ε0Γ3 {[6Γ60(ΐ3 6Γ3ΐ ν3ΐ(ΐ6 υΐίΐΐβ), 3(1 

οίΙιίΙ 68( 6χείΐ3ΐο8 εοΓοαι» ^υ» 0ρ0Γΐ6ΐ>3(, 06ηθ6 
βίΐιί οΐϋπιοαι ρ3Γ3νίΙ νίιΐϋεοαι. Νοο ηοαίΐο ρο8ΐ 

301601 αΐΟΓΐ)08 61 060688ΐΐ38,(Ι0ΙΘ 6001 ίθν38ίΚ,Γ6εί1 
0ΐ 61 Π10038ΐίε001 ίθ(1θ6Γ6ΐ Ιΐ3ΐ)ίΙθ01, 6ΐ 6ΐ, ρΓΟίΐ 
άοίοΤ ι 010ΓΙ601 3ηοΗΐ 6 ν68ϋ|;ίθ. 56(1 (}Ο0(1 3ΐΙΪ06ΐ 

ςοί(ΐ6ηη λΛ ΐ83είοοι, 06ε685ίΐ3ΐί, οοο νοΙοπΐ3ϋ, 
ςοί8ρί3ηι Ίά 3εε6ρ1οαι 1οΐ6ηΐ : Ιιοίο 3οΐ6θΐ αιβ^οο τ^ν πάλιν τ^ν του θεοΟ ανΟρωπαιν άνεληλύθΜ, Ινα 
τ(, φησί, χοσμιχαις ετι φροντίσιν ένασχ^ολούμινος 
&ύδεμ{αν του ΐλέλλοντο; φροντίδα «οιβΤς ; *Αλλ* 
Ιχεΐνος χαι έχων 6παχθεις (ΐ(*ρ^ γ>ρ ^^^ ^*ίί*ν 
χτημάτων έπιμέλειαν εύχρηστος η) , πρ^ ούδεν 
τών δεόντων διανέστη , ούδ' Ετι έαυτφ ^τοΙ^εοαι 
τελευταΤον έφόδιον. Ού πολλφ γοΰν δστερον νίσος 
αύτφ χαί άναρχη έπιπεσοΰσα μετ' άμφιβίνασθαί τε 
τ6 τών μοναχών έποίησε σχήμα, χαί θάναηον, οΤ 
μοι 1 χαταπόδας 6πήνεγχεν. *Λλλα τ^ μεν έϋΙ τφ 
*1σααχ;φ τ^ ^^^ΧΤ^ ^ν τις, ου τ^ προαιράσι χάριν 
είδείη , τφ δέ μεγάλφ τούςψ ΠατρΙ πατριχ^ν ώς 
αληθώς την διάθεσιν έπιγράφοι, δτι τα της τελιυτης Ρ3ΐΗ ν6Γ6ρ3ΐ6Γ030Ι 38επρ86Π( 3066(100601, (]00(1^ αύτφ προηγόρευσεν, εΐ χάχεΤνος, μηδέν τι μεταβι- 
61 αΐ0Γΐ6αΐ ρηΒ(ϋχ6Γ3(, 6ΐί3018ί ίΙΙο οϋΐίΙ 010(3ΐ08, λών, τ^ πρότερα έναπεθανε ^?θυμ4• ίο ρηοιί 8οεοΓ(1ί3 811 ηιΟΓίυοβ. 
ΧΧΧνυΐ. 86(1 60101 Ηίοο ({οοςοβ οο(3 &αοΙ 

ΟΟΙοίΟΟ 63, (]υφ ]α8ΐ08 13616531 ν6ΐ Ι83εϋ άΟ' 
01103, εΟΟΙ 68861 β1 ΙΟ003εΙΐΑ, 8ίεθΙ 3 016 (Ιίείοοι 
68|, 6ΐ ▼6ΐοΐ3, 6ΐ ρηβί6εΐ3 αΐ0Ο38ΐ6ηί ΟΙοΙίίΟΓΟΟΙ, 

3(1 ίρ800Ι 3ΐί(]03θάθ 38060(1ίΐ 810101 €001 βΙί3 ρΓ6- 
€3110018 {Γ3ΐί3 6ΐ 1)606(1ί€ϋθθί8.ΙΙΐ6 3θΐ60Ι«3ε€6ρ1θ 
Ι>3€θΙθ, ({0601 Ι0316Γ 01300 ΐ606ΐ)3ΐ, (Γ3(1ί(1ίΐ 10 

ηιιοοιο βϋ».€οο(ιιτ1ΐ3ΐ3 βι^ο ΐ03ΐβΓ ρο6ΐΙ», άίχίΐ : 

ΜΟμ, ρΑλ6Γ, 103(18 €00?6θί6ΐΐ3ΐ Ι>3€θ1θ8, ςοί €0Τ- 
Ρ«•Μ6υΐη ώ€ίΐ3€ 8αΐϋΐ16ΐ 013(0061 ρ3Η•ρΓ0ρΐ0Γ ΑΗ'. *Αλλα γαρ λντεϋ6εν γνώριμα πάντιος χβ^ 
^ά κάρεργα του δικαίου, ή τού *1σααχ(ου χιιρ(χ 
μοναχή τε οϋσχ, ώσπερ μοι ιΤρηται, χαΐ γηραιέ, 
χαι δη χαΐ της τών Κλουβ(ων αφηγούμενη |&ονης, 
άνηλθέ ποτέ παρ* άύτον £μα τ^ θυγατρ) προαιιτχικ 
χάριν χαί $ύλυγ(ας• *0 δέ ην η μήτηρ χατ^ χείρα 
εΤχεν βαχτηρ(αν λαβών τη θυγατρί ένεχ^είρεσε, 
ΔιαταραχθεΤσα ουν ^ της παίδες μ/|τηρ* *Κμοί, 
πάτερ, ^ βα/τηρία μάλλον προσηχεν ύποστηρ^ουαα 
τα πολλ^ τ^ σώμα δια τό γήρας• *0 δέ μηδέν α&ν^ 73 νίΤΑ 8. ΙΟΑΝΝίαΠ ΑΒΒΑΤΙ8. 

α«»χρινάμ«ν<κ Λως, ίργφ τί> μέλλον έ<ηίμ«ΐνΐν. Α ββηβΟΐϋΙβΠΙ. ΙΙΙβ ΐαΙβΠΐΊπΙΐίΠρδί ΟΠίηίηΟ ΓββρΟΠ- 
•Ολίγψ γβρ δτΕ•ρονή ^ν άπεβίω, ί^ δε έπέβη τής (ΙβΟδ, ΓβίρδββίίηίΟοανίΙ ΓϋΙϋΠΙΐη. ΡβϋΙο ρΟΒίβηίπΐ τοδ φροντΐ97ηρ(ου προττχσίχς. Το άπ6 τουδβ οΐίν 
& θαυμχστος μίν οϋτος *Ιω2νν(χιο< προς τρχχύ τβ 
Χ2ΐ ανχντβς 8ρος μετφχησεν, δ του Κ(^ραχο< ^β- 
λιΤτο, £τ€ προειρημένον τφ άγ{ώ 6π^ των 9υντυ- 
χόντι«ν οι^Εφ χχτά τήν ερημον μοναχών, καΐ τ^ 
λίβιιτωνάριον Ιό^χω^, άφιχένβχι ποτΐ μ\ πάρα βοΐίΐυάίηβ 61 ΟΟΟΟΓΓβΓ&ηΙ, ΐηοηΐΐΰΐΐίβ, βΐ (ΙθάβΓΑϋΙ ρ08ΐ 

ϋΙ& ηυΜβιη 6 νί(& βχοβββίΐ : ΙίΦΟ νβΓο ρΓονβοΐΑ 
ίυίΐ &(1 ρΓφΓβοΙΟΓβιη ιηοη&8(6Γη.Α1>Ιιίηο&υΐ6ΐη Ιιίο 
&(ΙΐΏίΓ&Ι)ί1ί8 ^ο&ηη^^^ιι5 ιηί£Γ&νί( &(1 ιηοη(6Πΐ &8ρ6- 
Γϋΐη βΚ αΗυυπ), ςαί 8ρρ6ΐΙ&Ι)3(υΓ ιηοηβ €θΓνί,α(«- 
ρο(β ηηοά β&ηείο ρΓ9θ<1ΐ€(αιη ίαιβββΐ &Ι) ϋβ, ςηί ίη τν/τί το ίρος. Άλλα τ(νβ τά 6π' αύτοϋ, μάλλον δε 
του Ινοιχουντος αύτφ Πνεύματος χαι έν τφ τοιούτφ 
οίρει 6α»μα9τώ; διαπεπραγμένα ; 

Αβ*. *£πο{μαιν<$ν τίνες έν αυτφ πρ((βατα, χα( 
τινχ τούτων ίπολέσαντες , Ατχα ζήτησιν αυτών 
το» έρους πανταχη περιι^εσαν• Τούτους 6 α-^ιος ΐ6ΐ)ί(οη'ϋηυίη, βυιη λ1ίηυ2η(1ο νβοΐυηΐίη ιιά βαιη 
ιηοηΐβπι.δβά ςυββηαιη 8υη!, ψΐΐβ Λ ίρβο, νβΐ &5 βο 
ροϋυ$, ςυί ίη ίρβο Ιι&1)ί(3ΐ)&1 δρίΓίΙο, ίη βο π)οη!6 
ίβοΐΑ ί^υηΐ 3(1ηιίΓ&Ι)ίΗΐ6Γ ? 

XXXIX. Ρ&806ΐ)&ηί ςηίάλπι ίη ίρ80 ο?β8,6ΐ εαπι 
^υαβϋαΐΏ βχ βίβ 8ηιί8ί8$θη(, αίΐβαβ ςαβΓβηάΑβ πιοη• 
Ιβιη οΙ>ίΙ)&ηΙίη οπιηβιη ραΓίβπι. Εθ8 β&ηείαβ ηβηηβ 

ούτε άχο^ ποτέ παρειληφει, σ3τε άπ6 της δψεως ^ ΙΐηηυΑΠ) Αυ(1ίΙίθη6 21€0θρ6Γ3ΐ,η6ςυ6 ¥180 00{η08ΰθ• 
έγίνωνχβ. Περιτυχών οΟν αύτοΤς έξ Μμχτος τε Ι)αΙ. 6υπΐ 6Γ(;0 ίη 608 ίηθίάί886ΐ, βΐ ηοίπίηβ αηαΠΙ 
ΙχΜτον έχ^^ει, χαΐ την 686ν άμφιγνοηθεΤναν αυτφ ςυβίπςυθ νοοαΙ)&1, 6ΐ νίαπί, ηυαπ) ίρ8β Ι^ηΟΓλίλΙ [ο-ϋδέ γαρ απλώς τα πάντα εΐδέναί τ^ Πνεύμα τ6 
αγιον 8{δ€θ7ΐ) διδάσχειν Ιχέλευε. Και ο\ μεν 6πε- 
οείχνυον την όδόν* Ό δέ χάριν αύτοΤς την τών 
Ιρεμμάτων ευρενιν άντιδίδω^ι , χα ι προτρέπεται (ηβηυο 6ηίιη οιηηία 83ηο(ο οιηηίηο οοηεοιίίΐ 5ρί- 
Γί1υ8 8Αηο(υ8), ]ϋΙ)6ΐ)3ΐ άθ66Γ6. £1 ίΐΐί ςυί(ΐ6ΐη νί&τη 
08ΐ6η(ΐ6ΓυηΙ : ί1ΐ6 8υΐ6ΐη ιβίβτί ρΆΐίαιη, ηβπιρο 
ρ6€υ(]υ[η ίηνβηΐίοηβπι, 6Ι ]υΙ)6ΐ 608 ίΓΟ ίη 8οΙίΙυ- νης ί-Λρ^ς Ιν ττ^ έρήμφ γενέσθαι, χάχεΐ τά προ- (Ιίηοΐη, 6ΐ ον68 ίΙΙίο 6886 ίηνβηΙΟΓΟδ. βοπΐ ίη 6&ΐη διτχ «υρ^νειν. Έν αύτ^ το('*υν χατα τα δπ' έχεί- 
«9■^ είρημένα γεν<{μενοι, ιιεριτυγχάνουτ; πλχνωμέ* 
νκς τοΤς Ορεμμζαιν ως γε μή ποτβ προ9εδ<$χησαν, 
χιΐ ταύτα ιτολλά περί την τούτϋ>ν Ιρευναν πρότε• 
ρον χχμόντες, εΐ χαΐ μη έντυχεΤν τότε αυτοΤς έδυ• 
νήθ^σχν. ϋστε χάριν έγίνοαχον τ^ περί την οίον 
τ«ϊ ά^ορ^ς άγνο(^, 8τι συνενε^θηναι αυτφ χαι ει^ 
λόγους $λΐι»ς έλΟεΤν ί|ξιώθησαν• Ουδέ -^αρ αυτόν οΐ 6Γβο Υ6ηίδ86ηΙ, 8ίουΙ ίΙΙβ ^υ886^&(, οΙΓβηάυηΙ ον68 
6ΓΓβη(68, ρΓ9Βΐ6Γ οπιηβπι 6οηιιη 6Χ8ρ6θΙ&ιίοηβπι, 
ί(1(ΐυ6 οαπ) 82Βρ6 ίη οίβ ςυΦΤβηάίδ Ι&1)0Γ&886ηΙ, 
βΐίαίηδί Ιυηε ηοη ροΙυβΓβηΙ ίη 638 ίηάάοΓβ. Ουο- 
οΪΓεΑ ίά 3006ρ(υπι ΓβΓβϋαηΙ ίΙ1ίυ8 νίπ νί^β ί([ηοΓ&• 
Ιίοηί, ηαοά άι^χΛ 6886ηΙ 1ι&Ι)ίΙί, ηοί βυιη οοηνβηί* 
ΓβηΙ, 6ΐ(*απι 60 οοΙΙοςαβΓβηΙυΓ. Νεηαβ βηίπ), ηαί 
ίη 6ΠΠ1 ίηεί(ΙβΙ)&ηΙ, ίρδοπ) τίάβΐίληΐ, ηΙβϋΙΙβνο- τεριτ^,ιγχάνοντες έώρων, εΤ γε μη έχεινο; ^βούλετο, ΙυίδδβΙ, Οΐ ϋΐ 86ςυ6ηΙί Εθ8ΐΓ&Ιίθ 68^6( 6ΧβΠΐρ1&Γ χίλ 1>« ^ τχπεινώσεως τύπος τφ άχολουθουντι 
Ευβτρζτ»^ ε^η, 5πο τών έντ^γχανόντων τε ούχ έω- 
ρβτο^ χ>3 ιφ&ς οώτον επιστρεφόμενος Ιλεγεν* Τ^ 

ευ;ΐ^^ ^^9 αδελ•^1 Ευστράτιε, ουδέ 6π6 τούτων τε• 

•έ«μ«. 1ιυπιίΙιΐ3(!8, 81 ηοη νί(ΐ6Γ6ΐαΓ αϊ) ίΐ8, ςηί ίηοί(ΐ6• 
1)&ηΙ» Λά ίρδϋπι οοηνοΓδϋδ, ύίε6ΐ>3( : ΡΓβείΙιηβ 
Ιυίδ, ο Γγ316Γ ΕυδίΓΑΐί, η6 3ΐ) ίί9 ςιιί(ΐ6πι 8ηπι εοη- 

8ρ6€(ϋ8. δε Ιν τοΤς δρεσι της Άντιδ(ου μονης^ 
φ Χ90* έχάττην έν τοΤς θε(οις υψούμενος, χάΐ χεΛ- 
λ£ον ο1χοδομ'/|σας στενότχτόν τε χαΐ χομιδη βραχύ- 
τατον, μ&Ιζονβίς τε τών προτέρων της αρετής ^σχει 
πόνοκκ, χαΐ μείζονος ήξιοΟτο της θεωρίας. Άμέλει 
χαΐ τ^,^ν του σώματος ταλαιπωρ{αν της ψυχής 
τρονη*• ένόμιζεν εΤναι. *£ντευΟεν χαΐ πολλοΤς Ιν 
^γι^ δήλος έγένετο, ώσπερ δέ χαΐ πολλούς του 
^βαο τους ^στάς χεχτημένο; • 'Ήρχει γαρ χαΐ Ο 
μό>9ν δρώμενος, Οερμον μέν τίνα πόΟον ένστάξαι 
τχΤς ^αχαΤς, ζήλου ^ χέντρον εΤναι, 6ποθηξαι τε 
«ρ^ ^ψ€την άγαν νωθέστατον. Έν6ς γοΟν τών 
τ&ζΛ |λΛγ{στρων ή σύζυγος (Στέφανος δέ, οΐμαι, 
Μος (>) Ιερακαινίδων τε μοχθηρίφ χα2 μαγγανε(^ 
αρι4ρΓ|^ τάς φρένχς βλαβεΤσα, ΙατροΤς έξεδ(δου» 
ΒίλλεΑ μίν δη χ«Τρ<ς Ιατρών, μυρία δέ φάρμαχα, 
«2β(Μ Α τ^ &πλ της τέχνης. ΈπεΙ δέ άν^νυτα Ιγνω 
«ΒΜ599Ι, τ<2 μέν δλλα Ιδοξε χα^ιν έφ», έπΙ δέ 
τλν ρέγκν *Ι«εανν6ιιον χαταφεύ^ει. Ό δέ προσευχή 
ψΜΛ Κίωη τ|^ γυναιχι τη« {>γε{α^, μισ66ν δέ τούτον 
ΛλΧ «φ* «^ς, '^λ^ «1< "Μίς τοο θεοΟ πύλας 

Ραιβοι.. Οη• ΟΧνί. Χι. Οαηι 3ηΐ6πι &866ηάί886( ίη κηοηΐεβ ΑηΙίάϋ 
πιοη3δΐ6Γϋ, ηυί ςυο11(ϋ6 ίηΓ6ΐ)υ8 (1ίνίιιί8 6χΙοΙΐ6ΐ)λ• 

ΙυΓ,6ΐ ε6ΐΐ3Π1 8βάίΓΐ03856ΐ &η£υ8ΐίδ8ί!η3Π1 6ΐ Ι}Γ6?ί8- 
βίπίβηΐ, ρΠΟήΙΐυβ ηΐ3]θΓβ8 8α8θίρί6ΐ>3ΐΐ3ΐ)ΟΓ68τίΓ• 

ΙηΙίδ, 6( (1Ι(;ηυ8 Ιΐ3λ6ΐ)3ΐαΓ πιι\|οπ εοηΙεηρίΑΐίοηβ, 
ΟοΓροΓίδ ςαί(]6πι ε6Γ(6 3ΐηιεΙίοη6πι 6χίδ1ίπΐ3ΐ)&1 
6886 3ΐίπΐ6ηΙαπι 3ηιπι».Ηίηε ί3ε1υιη 68(,ηΙ ιηηΙΙΙβ 
ΓΑΤΟ ίαβΓίΙ Π)3ηίί68(α8, ηυοηοάο οΙίαπι 1ΐ3ΐ)ηϋ 
ιηυΐΐοδ 6]υ8 ^ϋΐΒ 3Π)3(ογ68. δαίίδ οηίηι 6Γ3ΐ, 8ί υθΙ 
8θΙαπι γί(ΐ6Γ6ΐυΓ, 3(1 3εΓ6 ηηίίίβηι (Ι68ί(ΐ6ηαπι 
6οηιπι, ςυί νιάοίαηΐι 3ηίηιί8 ίη5ϋΙΐ3η(1αηι, 6ΐ ίπι• 
ηιίΚβη^υπι Ζ6ΐηπι 2Βΐηυΐ3ϋοηί8, 6ΐ «ά νίι1η(6ΐη 6Χ- 
είΐ3ηάυιη 6υπι,ςαί688θΙ ?6ΐ 1ΐ6ΐ>6ΐί88ίαια8. Ρογγο 
3αΐ6πι εαηι υηίθ8 6χ ϋδ, ηοί (υηε 6Γ3ηΙ π)&(ρ8ΐτίγ 
εοη]υηχ (6Γ3ΐ τβΓο ί8, υ! ορΙηοΓ, 8(6ρΙΐ3ηη8} &ηε!ΐ* 
Ιβτυιη ίηιρΓθ1>ί(Α(6, 6ΐ εηήοδίδ 3ε ηΐ3ΐ6&εί8 3Γ(ί1>α8 
6886( 6πιο(Φ ηιοηϋδ, 86ίρ83ηι ΐΓ3άϋ πΐ6(Ιίεί8.ΗαΙΙ» 
ηυί(ΐ6πι ιη3ηυ8πΐ6(1ίοοηιπι,ηΐ6(1ίε3Πΐ6ηΐ3 ίηηυπ)6-* 
Γ3ΐ)ίΙί3, ρΙατΑ &ηί8 3(!]υπ)6η(3. ΡοβΙςη&πι ιηίβηι 
εοκηοτϋ 86 ίηυΙίΙίΙΟΓ ΐ3ΐ>οΓ3Τ6, βίαΐαίΐ ςαίάοπι 
&1ίί8 ?Αΐ6 (ϋθ6Γ6 : Βά ηιιβηαηι Υβτο εοηίοΒίΙ )ο3η- 15 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟνΕϊίΒΕΗ. % ηίοίαΓη.ΙΙΙβαοΙβίηρΓβΟΛίίοηβ ςοΗβΠΙ ΛαΙΠίαΓίβΠ Αίΐσελευϊΐν ταυ-.η; Ιν έ<ιομο>ογτ5σέι κβΐ δ{ΐνοι<, χβΐ 
β^ηίΐΐΐθΐη : Ιΐαηε &υΐ6ηΐ »Ι) β» ρβΓίΙ ΐηβΓΟβίΙβίΤΙ, το τοΤς πταίσισιν άφεΤνΛΐ την άμαρτίχν. 

υΐ 6& 1η Οβί ροΓΐ«8 ιη^εάβΓΟΙυΓ ίη εοηΓβδδίοηβ βΐ 1ιγπ)ηί8, βΐ ϋβ ςυί οΟβικΙθπιηΙ, ρβοεβίαπι ΓβηαίΙ• 

(6ΓβΙ. Χϋ. Ηίο οιηηί βχ ρβΓίβ 5οηυ8, υ( α(1 3ΐίυίη 
ΐΓ&η$6&πίΐ, €υί(ΐΑΐΏ ηοπιίηθ 8ΐβρΙΐ3ηο, νίΓο (]υί(1βιη 
6Χ6Γΰ6ηΙί νίΓΐυΙβπα βΐ ]ϋ5ΐο ίο 0Γηηί5υ8 νϋδ $υί8, 
ηυί, ηη» βΓαηΙ ίη ΑοΊΐΏβ, βί νηοΜο αηίβ (ΙβάίεαΓ&Ι, 
Οϋοι ροδί Ιοη^υιη Ιβιηρυδ νοηίδδβΐ &ά βυιη νίδΐΐαη- 
4υιη : ΕδΙο, ίηηυίΐ, ο ίρ&ΙβΓ, ρ&Γ&Ιιΐδ &(1 οχίΐυπι. 
Ιδ &υΐ6ΐη ουιη οοη]6θί3δβ(; ςαί^ηαπι δΙΙ)Ι νοΙΙοΙ 
ςηοά (ΙίεΙιιιη ΓυθΓ&Ι,ςαοηί&π) ςυοι) 3(1 βυιη ςυίϋβιη 
2ΐ(ϋη6ΐ)3ΐ, ]&ιη θγ&Ι ρ3Γ3ΐυδ, υΐ ςυί δΐιρθΓ Γαηϋί)- 
ιηβηΐυιη νίΠυΓίδ, ηυοά ρρφοβδδβΓΑΐ, (ϋΐί^εηΐίπδ 
8υρ6Γ£(1ίΟθ3Τ6Γ&1, ραυίο ροδΙ ρΓοπιρΙο βΐ 3ΐ3εΓί 
&ηίπ)0 Ηίηο βιεβδδίΐ, ροβΐ 6Χ€β5δΐιιη ίηηιιπΐ6Γ3ΐ)ί- 

Ιί5ϋ8 ΓβδρΙβηϋβηδίηίΓβουϋδ. 1(3 61130) ΤΗοίΠδθ,ίΐυί Β αυτού πρ^ς 3τρετην €'•πετο πονοις, χχΐ ττ^ τχιειΐνώ- ΜΛ', Οΰτος δ πάντα χρηβτ^ς, 1>% ιφ^ς Ιτερον 
μκτα&1>, κι1 Στεφάνφ τινί ^νομβ, ^^^ ^ρετην 
μίν άσκουντι, κχ? διχχίφ έν ηάΐΛΚζ τ«Τς ΙΛοΧζ οώ- 
του, τα 51 της εαυτού ψυχής έχ πολλού τσ^το 4να- 
θ£μένψ, εΙς έπινκοπην αύτου $ιά μαχροϋ μαρχγε- 
γονότι• Έτοιμίζου, φησί, άδελφΙ, πρ?>ς ττ,ν Ιξοδον, 
Ό δΐ συμβαλών το λεχΟΙν δ τ( ποτέ είη, έπεί τα νε 
εΙς αύτον χα\ προητοίμαστο ηδη τφ φθάβαντι 6ε• 
μελ(ψ της αρετής φιλοπονώτερον έποιχοδομ-Ζ^σας, 
μετά βραχύ προΟύπως άμχ καΐ περιχαρώς Ιξ«^«- 
μη^ε, μυρ(οις μετά την έκδημίχν τοΤς θαύματι 
διαλαμψας. Ούτω χαΐ θωμ^, δς ορ^τοΰ τε κβΐ τοΤς βυπι $6(ΐυ6ΐ)3ΐυΓ, βΐ 6]υ3 ΐ3ΐ)0Γ6δ αιΐ νΪΓΐυΙοπι ,βΐ Ηυ- 
ιηίϋΐΑΐβ 8υρΓΓ353ΐ 3Ηοδ, δ)^ηίΓιο3νίΙ, (^υονί οχ ίιΐι- 
ρΓονίδο βδδβΐ ίη ιηοΓΚ)υπ) οαδυΓυδ,βΙηυοϋ ιηοΓ^υπη 
ιηοΓδ ({ϋοςυβ βδδβΐ €οηδθουΙυΓ3. Ιΐ30 θγ^ο ρΓΦοΙί- 
οΐίοηβ 18 δίιηυΙ βΐ βηίιηο Γη3^ίδ ΓυίΙ βχοίΐαΐυδ 3(1 
6Χ6ΓθίΙ&ϋοη6πι,6( βαΙιίίΓιηβπι νϋα^. ΙΙβ βΙίαΐΏ ευπι 
βυπ), (|αί ρΓ2β6Γ3ΐ ηιοη3δΐ6πο Αξ3ΐΐΓοηιιη,οοξηο- 
νίδδβΐ δ6 3(1]υηχί5δ6 ΗοΒΓβΙίείδ (]3Γη 3υΐ6ίη 3 ρτχ- 
ίβεΙυΓα οχ€6δδ6Γ3( ΕϋδίΓαΐίϋδ,υΙςυί νίαπι ά6εΙίη3- 
ΓβΙ ίηαρίοΓυιη) ευη ροδΙ υηΑπι 6ΐ3ΐΐ6Γ3[Ώ 3(1ηί)οηί- 
Ιίοηβπ) τί(ϋδδ6( €υπ) ποη ιΙβδίδΙβΓβ αΐ) (ΐΦΓβδί, 
Ουοηί3πι. ίηςυίΐ, (6 βκρβ 3ά Γκίβιη θΓΐΙιο(1οχ3Γη 
(Ι6(1υ€6η8, ο ΑηΙοηί (ί(3 βοίπι νοε3ΐ)3(υΓ),ίην6ηί 16 
Γ6νο€3(α άίίβείΐβιη, Ιιοε (Ι1)ί ϋίοο ροδίΓβΓηυιη : δί σει των αλ).ων έπλεονεχτει, δτι ν({σφ άπρ<κ{πτως 
περιπέΐοι έτ/,μαινει και ώς άχολουΟήσοι τ^ ν^9φ 
καΐ θάνατος. Γτ^ γουν τοιαύτη ούτος προ^^νει 
αμα τε προς τήν ασχηϊΐν επιπλέον τήν ψυχ^ν 
διανέστη, και άμα το του βίου τέλος ύπέρχεται. 
θ3τω καΐ τον ττ^ μοντ^ των Άγαύρων έπιστατοΰντα, 
τοΤ; αίρετικοΐς προστιΟέμενον γνους (έξέιτη γαρ 
της έπυται^ας ό Ευστράτιο; ηδη, ατε καιΐ δδον 
άσεοών έχχλίνων) έπει μετά μ(αν καΐ δευτέραν 
παραίνεαιν, μΙ της αίρέαεως άφιστάμενον ιΤίεν. 
Έπειδη, φησι, πολλάκις σε προς την <$ρΟ<^ον 
πίιτιν χειραγωγήσας. Αντώνιε (τούτο γάρ & άντιρ 
έκαλεΐτο), δυσανάχλητον ευρον, τουτ<{ σοι τ^λευτατόν 
φημι* ΕΙ μηκέτι του άμαρτάνειν προσΟ^ς σιοιχών ηο11Ι>ί&ίί6Γ6ηά3 βδΐ,άίδοίρϋη&ηί) ςΓ3ΐο αηίιη )δυδ1ί- 
ηιιβπδ, ηοη ηίΐίη1ιη3 πιβΓεβδ (ΊΙ)Ί τοροηβΙυΓ. Ηχε 
(ϋχίΙ]υδΙυ8,6ΐ 8ΐ3(ίιη 3ΚβΓ3 ρ<τδ εοΓροΓίδ ΑηΙοηίο 
Η3εε6δε6ηδ ΓυίΙ ςυ3δΙ ηιΟΓίβ 3ίί6εΐ3. ΟιιαιΐΓ3£;ίηΐ3 
ίΐαηυβ (ο(θ8 (ΙίβδευΓη πΐ8£[ηο 3ηΙιηο 63ίη ΐυϋδδβΐ (Ιίδ- 
οίρΗπΑπι,βΙηβοιηίηίηιυπ) ςυΙιΙβίηνοΓ^υίηεοηΙβπίΐ- 
ρΐυβ βχ 0Γ6 βπιίδίδδβΐ, 6ΐ ηβε ΙιββΓβΙίείδ (Ιβίηοβρδ 
ββδβΐ 388βη8ΐΐδ, β νίΐ3 βχεβδδίί, οααϋι^ηί βίίυ^Ιβηδ 
&Γΐβ8 βΐ οααείιίη&ΐίοηβδ, βΐ ρ3Γν& ε&δΙί£[3ΐίοηβ 3(1- 
¥6Γ8υ5 βηιη ΓβΓβΓβπδ γίεΙοπΑπι, βΐ νίοΙΟΓ Γυϋ Γβ- 
ηυηΙί3ΐα8, οΙ οογοπα Γβάίιηίΐυδ. 8ίε ίΐΐβ Οοί βχ- 
Ιβη(1ί( 1)6ηί{ηίΐ3ΐ6ΐη βΐ εΐβιηβηΐίβπ) ;Ιαπ) εβΓίο ηοη &Π)ρϋθ8 ρ6εε3Γ6 ρ6ΓΓ6Χ6Π8^5β(]υ6ηδ60δ, (]υίοτοΤς έτεροδόξοις, άλλα καΐ τ^ ι^'ρά Τυρίου μέλ-> 
8ϋηΙ (1ίν8Γδ33θρίηίοη1δ,δ6(ΐ63πη6ΐί3ηΐ,ςυίθαΟθΐη1• λο^σαν έπενεχΟήνα{ σοι παιδείαν ευχαρίστως ύηο- 
.!ΐ.:^ΓΡ Λ » ^:— :-.ι: • : .: με(ν^ς , ουκ ελάχιστος άποκε{σετα( σοι μισθό:. 

Ταϋτά τε δ δίκαιος εΤπε, και Οάτερον αύτ(χα τοδ 
σώματος μέρος τψ Άντωνίφ άπενεκρώθη , οίον 
είττεΐν, μαρανθεν καΐ άπέθανεν. Έπι γουν τεσσαρα- 
κοντα ολας ί,μέρας μεγαλοψύχω; ^νεγχώς την τοι^^- 
την παιδε(αν , καΐ μήτε βραχύ τι του οτ^ατος 
ολιγωρίας προ^μενος (δήμα, μή τε μι5ν αίρετιχο-ίς 
το άπδ τοΰδε συνθεμένος, άπε5•'ω, τά του πονηροΰ 
τεχνάσματα τε χαι μηχανήματα διαδράς σμικρά τέ 
ιινι παιδε^ί, τΓ^ν κατ* αύτου νίκην άιτενεγχάμενος, 
κ«1 στεφανίτης αναγορευθείς. Ούτως εκείνος την 
του θεού φίλα /Ορωπίαν ύπέτεινεν , οΰτως άψευδώς 
8ροροη(ϋΙ νβηίαπί 118, ηυίΐΐαδ βΓβΙ (11ΐί(ΐ8ΐη ρβηυδ την συγχώρησιν ηγγυατο, οίς ην τι και μιχρ^ 
Γοοαββ ρΟΒηίίβηΐί» ; 60 ΐυΙΟΠΙ, (\μθά ▼βηίοηΙβΠίΙ^Ιμπύρευμα μετανοίας• τψ δε καΐ τδν του σώματος 
€ΟΓροη8ηΐΟΓ(6Π)ρΓ2Β8ί£ηίβε&1)3Κ,&ρ6Γΐ6 6Ωΐεΐ6ΐ)3ΐ, θάνατον ηχοντα προσημαίνειν τδ μ^ θνν^σχιιν τ^ν 
ηβ ΐΐοηΐίηβδ ΐηοΓίβ ΑΟΙΠΙΦ ΐηΟΓβΓβηΙυΓ. τής ψυχής θάνατον σαφώς τοΤς άνθρώΐτοις πε- 

ριεποίει. 

ΜΒ'. Άλλ' Ετερα μετά τοΟ λόγου παραχαλιΓ Ιυ^ 
ταύτα εΤμι, Κωνσταντίνος τις δπατος χειροτονι,θεις 
εΤχε μίν συνήθως παρά τδν θαυμαστών τούτον Μ(ΐ 
ήχειν" είχε δε παρ' εκείνου πάλιν άντ ιίιδόμενον τ^ 
τατς αύτου εύχαΤς άόργητός τε συνη;ρεΐσθ2ΐ, λΛ 
πρδς μηδέν αρα των συμπιπτόντων άχροαφαλ^ΐς 
εΤναι μηδέ ίξύχολος. Ούτος ϊμελλέ ποτβ ιερ^ τδν 
μέγαν Ίωαννίχίον άνιεναι. Συμβάν δέ αδτω κρίς 
τδν υπηριτούμίνον όξυΧολωθήναι, υπάγεται Ζλ^ας τψ ΧΙ.ΙΙ. δ6(! &1 &1ία 096 ?0ε3( ΟΓ3ΐίθ, 6Ι 3(1 63 

&εε6(1ο0οηδ(ΑηΙίηιΐ8(ΐυί(ΐ3(ηεΓ63(οδε(ΐη8υΙ,8οΐ6ΐ)3( 
ηαΐά6πιν6ηίΓθ3άΙιυηεΥίπιπι«(1ωίΓ3ΐ)ίΐ6ηι.ΐ8«υ(6ΐη 
ίΙΠ ηΐΓ8α8 Ιιοο νίοί^δίαι Γ6ά<ΐ6ΐ)3(, (|υο^ 6]υ3 ογ3- 
ΐίοη1Ι)υ8 εοη86Γν3ΐ)3ΐαΓ 3ΐ) ίτ» αΐίβηιιβ, ηβ(]υ6 
ρΓορΙβΓ 3ΐίςυί(1, ηυο(1 &εε1(ΐ6ΐ)8(, Γβείΐβ ηιο?6ΐ)3ΐυΓ 
(ΜΐΙ 6χε3η(ΐ68€6ΐ)3ΐ.ΐ8 6Γ3ΐ &1ίςιΐ3η(]ο38ε6η8αηΐ8 3(1 
αΐ8(ηυπ) ^ο&^^^ε^υIη. Ουηι 8ΐιΐ6ΐη 8Γχί(]ί886( υΐ ηαι• 
ηίέίΓο &εη(6Γίη8€6Γ6ΐοΓ,βυηι ίη 8ΐ)πρίΙ|6ΐιη8ηα η νίΤΑ 8• ΙΟΑΝΝίαΐΙ ΑΒΒΑΤ18. 78 ^^μφ χ«1 τοΟτο^ άθ^κ^ω; τή χεφΐ πλήττει. ΕΐταΑΓβρβηΙβ ΓαηίϊαΙϋΠΐ ρβΓουΙίΙ. Ββίηιΐβ οαπί &(1 86 ύτηρ ζΐς ένυτον & Κων^αντΤνος 'ελΟών, τ^νιατό τε 
«ρ^δρα δη Οομου ξττων γέγονι, χα) ώς εΤχεν εύθυς 
τφ |κγαλφ τούτφ ΠατρΙ πρασελθών^ απαγγέλλει τ6 
«ρβγμα, Ο 8ε άνάλογόν τε αυτφ χαι διενπουδανμέ- 
γΐ|ν ττ,ν έπιτ(μησιν έπιτιΟεΤ. Καΐ & Οπζτος οΓχ 
ι»1( ιηφ9 κ««ρ^ς λ«βων εντολή» "^^ ο^π* έχείνο•^ 
εΙ κοτε συνηχεν έχφερ($μενον ^ προαηχε, Παυνχι 
αχο φγης| ^γΊ κχΐ έγχατάλιπε θυμ<$ν' χζΐ αυ• 
τ(χ> τφ ρήματι τλ Ιργον ^πηχολούΟει. Του θυμοΰ 
τε γαρ ήρΙμα ύικέληγε, χχΐ έν έχυτφ πάλιν έγ(- 
νετο• Τ^ μεν ουν εΙς τ6ν ΚωνττζντΤνον ύπ6 του αγίου 
γεγον^Φ τοιούτον* τ^ οΐ εις τον τούτου υΐδν, η^η 
^ράβΜ, 'Λνηλ&ε XXI ουτός ποτέ πχρα τδν του θεοΰ 
Ιιράνοντα τουςον, ύπο τοϋ πχτρ6ς τούτο προστε• ^6^(1^(1^5$β( 6οη$ΙαηΙίηυ8,ν3!<ΐ6 εΓυοία1)ΰΙυΓ&ηίπιο, 
ςυοά αϊ) Ίγβ, Γυίδ^βΙ δυρβΓΑΐυδ,βΙ &(1 ΐΏββαιίΓη Ιιυηο 
ΡαΐΓβπι ααοβάβη8, τβιη βί ΓβηυηΙΙ&Ι. ΙΙΙβ ν6Γο 
86Π3Γη 6( οοηνβηίβηΐβιη βί ίηΓθΓΐ ίηΰΓβρ&Ιίοηβαι. 
βοηδϋΙνβΓΟ Ι&ηηυ&πι ΓιΓια5, ηυί & ραΐΓβ πΐΗηάϋΙυιη 
αοοβρβΓΑΐ, 8ΐ) 111ο ΙβαιροΓβ, δί ςυαηάο 860815561 8β 
Ιοοβίϋδ βΙΓβΓΓί^ςυαΓη εοην6ηί6ΐ)&Ι;,αρυ(1 86(1ίε6ΐ)αΙ: 
06883 3ΐ) ΐΓ&,βΙ νίικθ Απίιηαιη. δΐ&(ίΐΏ(]υ6 ν6Γΐ)απ[ΐ 

Γ65 ίρ83 86(]ϋ6ΐ)&ΙαΓ. ΝαιΏ 6( 8608110 &!& ΙΓΑ (!6δϋΐ, 

6| ΓϋΓουβ 3(1 86 Γ6(ϋϋ. Αΐηαο (]υο(1 α βαοείο 
ςυί^βηι Γ3€ΐυΓ0 68ΐ ίο 0οη$ΐ3η1ίου/ο, ΓαίΙ ι1υ^υ8- 
ιηο(1!,(]υοιΙ&υ(6ΐη ίη Γι1ίϋΐ0 6]ιΐ8,]3ηι (]ί63Γη.Α806θ- 
(Ιιι 18 €[ΐιο(]α6 αϋηυΑοάο 3(1 Ιιαηο 06ί 86Γνυπ\,€υιο 

ρ3ΐ6Γ ίίΐ 61 ^υ&8^$86ι. Ι.ίη^υ3 30(610 61 Ι3ΐ)302ΐ1, 6ΐ ταγμβ'ίος. *Π γλ£^99Χ δε ατ^τψ σφχλερώς είχε χχι ρ ί)3ΐ1)υΐί6ΐ)3(.€υπΐ βΓ^Ο ΟϋΠΙ 530610 86ηθ0Ο6δ 600 άιετρχύλιζεν. *Βπει$η τοίνυν εις λόγους ΙλΟοι τψ 
κγ*!^, συνείς ΙχεΤνος προσπταίων ?^ν, προτείνειν 
ιχελε»» την γλώττχν. Τούτο δε, ώς έχέλευιεν γεγο- 
ν^, δ & τι^ν τοϋ τρχνώνχι τχύτην δυνάμενου μόνου 
θιεν βσν^σάμενος, αα« μέν τψ νεχνίσχψ τδ όργανον 
{ιετράν«0σ(ν, αμα. δΐ την (ούτου ψυχην προς τας 
τιΰ βεοΰ έντολας άχμαιοτέρχν οίον έπο{η«ε χχι 
ζιίλον βιντ^ ένηχκ των άγχΟών• 

ΜΓ'. *Αλ^.α τ^ν μεν Ετι τοισ^των ην αςιος, τοιού- 
της ημιίψ^^^^* ^^*Ρ^< 8^ ^ ^^< ^ψιν ήχων, δμως 
βΰ^ έ«<ρατο πχρ^ αυτών. *ΐ2χοδομεΤτο γαρ τις έν 
τ«ΐ» «ρει τφ Προδρόμφ νχδς, ου τδν β{ον ούτος έζή• 
Ιμ. Τ& δέ της '^Ιχαδομης ^Χ^Κ•* ^^^ ^^^ μεγάλου 
διιίριατο τοΤς οίχοδομοΰσι. Δόςζν ουν ποτέ τφ άγίψ (υ1ίδ86(, ίθΐ6ΐ1)^608 ί1ΐ6,(]αθ(1 ίο (1ί660(1θΙΐ(θΙ)αΓ6Κ, 
]α88ί( 61 110^0301 ρθΓΠ^6Γ6.Ηθ6 ΑΟΐβΙΏ ί36(υΠ1 Γϋίΐ 

8ίευΙ]υ55ί(. 11Ι6 ν6Γ0 ίΐΩρΙοΓ3ΐο αυχίΐίο β]υ8, ηυί 
ρθ(68( Γ3ε6Γ6 Οΐ 3ρ6Γ(6 6( (Ιίδΐίοοίβ 1οςο3(αΓ,8ίίΏυ1 
(]υί(ΐ6ηι 6ίΓ6€)( υΐ 3(1οΐ6δε6θΐί βδδβΐ 1ίθ£;υ8β ίοδίΓΟ- 
Π16010Π1 ριοπιρίυοι 6( 6Χρ6ά1(ϋΙΏ, 6ΐ βΙΓβείΙ θ]08 
3θίΠ)3Π1 3(1 Οβί 6Χ86ς06α(]3 ρΓ£ε6ρΐ3 γίνί(]ίθΓ6α), 
6( 6ί ίίΟΙοίδίΐ ϋοΟΟΓΟαΐ 2€>Ιθυΐ3(ίθ06Π1• 

ΧΙιΙΙΙ. δ6(1 600) (]0ί(ΐ6Π1, ηοοά Ι3ΐί]}08 68861 
(]ί£;θυ8,ΐ3ΐίΙ)08 6δΙ Γ6ΙΏυ06Γ3ΐαδ : ίο βΗοΓΟΟ) 30ΐ6Π1 
εοΟΙ ¥6018861 εθ08ρ6θ1υ 01,31) 618130)60 000 ε6Γ06- 

1)αΙυΓ. ^ε(1ίβοα1)3ΐυΓ 6θίοι ίο οιοοίβ Β&ρΙίδΙδβ 6( 
ΡΓΰβεοΓδοπ ςυο(1(ΐ3θΐ (6ΐορΙοΐΏ, ευ]υ8 νίίαιο Ιιίε 
ββθΐυΐ3ΐ)αΙαΓ. Ροηη3 3υΐ60) 86(ϋΓιείί 3 πι&^οο ^ο^η- χ»χ ^ν της οίχοδομης έλθεϊν, &τι' ΙδεΤν εΐ χχτχ _ οίείο Γϋ6Γ3ΐ (ΐ680Γίρΐ3 ϋδ, ςυί 8β(1ίβε3ΐ)&0(. ΟοΟΙ 
τχ νκ* Ιχείνου διατεταγμένα τδ Εργον προχαίνοι, 6Γ£0 δ3θεΙϋ νίδΟΟΐ 68861 3ΐί(]030(1θ ΥΘΟΪΓβ 3(1 600- 
Ιπειι£η τ*^ τοιούτφ επιστχίη τόπφ, παρζβάΛλου7( 
τίνες Ιν χ-Ττ^ χαΐ Ιτεροι, ώς &ν τον θαυμαστό ν τού- 
τον ανφα βεάβοΐντο, £μα χα ι τίνος παρ' αύτου 
της ^ιλίχς άιξωΟώσιν. Έπεί ουν λχεΤσε νύτός τε ό ^./τον. την ααχηαιν νΐανιχ^, χαχεΤνοι γεγόνααιν, 6 μεν 
«ιρ* α^τυΐς ιατατο, τα της οίχοδομής Βπως προβα{- 
νοε διχβχοκνν. Οΐ δέ χαΐ δρώντες, δμως ούχ έώρων 
Είτα έχείνος μεν την οίχοδομήν Ιδών, τ^ν 
το απι/«λαιον α^ς ^τραπη* ο1 δα τφ τόπφ προσ- 
ήδρηιον , άνχμένοντες πότε ^ξοΐ• Των συν αύτψ 
τοίνυν τις ν^^^Χ^9 {^^^^^Ά^ δ* ούτος ην), τδ 
πράγ|ΐα χν^ι λυπηρόν τε τοΰτο δόξαι τοΤς άνδράαιν 
ηγείται, χαϊ «ρ^ ^»ν αγιον. Ού χρή, φη^ι, τους ΐ60ΐρΐ30(1υΐΓ ΟΒίΙίΓιαοοι, υΐ νί(ΐ6Γ6( 30 ορυδ ρΓοεε- 
(ΐ6Γ6ΐ, ο( εοη8ΐίΙθ6Γ3ΐ : εοπι 3(1 6οιώ Ιοευο) νβ- 
οίδ86(, 3εε6ΐ1υο( 6ΐίαιο α^Ι 60ιω €[υί(ΐ30ΐ &1ϋ, υΐ 
νίΓυοι 3ϋο)ίΓ3ΐ)ίΐ6ΐΩ δίιουΐ 6ΐ νί(ΐ6Γ60ΐ, 6( 3ΐίςαο 

6]θ8 86ΓΠ1006 ΓΓυ6Γ6θΙϋΓ. ΟοΟ) &Τ%0 ίΙΙοΟ ΥβοίδδθΙ 
Ιθ30θίΓίθ8, ςοί ^υV60^1^ 6Γ&1 6Χ6Γείΐ3ΐίθ06, 6ΐ ίΠί 
6(130) ¥60188601, ί1ΐ6 401(1601 8(αΙ)3( ]θΧ(α ίρ808^ 
ε0Ο8)(ΐ6Γ3Ο8 (]00100(1θ ρΓ0ε6(ΐ6Γ6( 86(1ίβείθΟ). ΙΙΙί 
?6Γ0 νί(ΐ60ΐ6δ βΟΙΟ, 130)60 000 νί(ΐ6ΐ)3η(. θ6ίθ(ΐ6 

ί1ΐ6 ςϋί(ΐ6α) ουπι νίάί8δ6(86(1ίβείοοι,Γοτ8θ8εοον6Γ- 

808 68( &(1 8ρ6ΐυθε301.Ι1Ιί 30(60)10 ΙοεΟ 388ί<ΐ6ΐ)30(, 
6Χ8ρ6ε(30(68 (1030(1θ 6886( Υ6θ(ΐ1Γ08•ΰυί(1&ΐη 6Γ(;0 

6χ ϋδ, (]ϋί 6Γ30( ευοι ίρδο, Ο)οο&ε1)ί8 (ί8 2ΐυ(6α) Μ «κ τοααύτην δδ6ν Ι^χοντας, αθέατους έπαπιέναι 6ΓΑ( Ιθ30068) 000) Γ601 εθ£ΟΟΥί88θ(, 6χίδ(1θΐα( ΙΐΟΟ 
της αης &ρετης* λυπηρδν οΤδας τδ πράγμα, "'βίβ ¥18010 68δ6 ΙΟοΙβδΙϋΟ), 6( 8αοε(θ (Ιίείΐ *. Νοο 
έτης α6της άπτόμενον της χχρδίας. Ό δέ 0Ρ0Γ(6( 608 αοί ηΓορ(6Γ (6 (30(00) ίΐ6Γ εοοΓ600• |*^της α6της άπτόμενον της χαρδία 
«γιος έκ^νεβ• μέν έχείνους της προαιρέσεως, χαΐ 
Μρηύζατο α^τών, πρδς δέ τδν μοναχδν επιστρα- 
φείς, υ»; &ν 8 μη τφ θεφ δοχοΰν υφ* ^μων γέ• 
; (Τ«<ν• Έγώ μέν γίφ έν μεσψ των όψΟαλ• 
%Μα(ν••ν Απαραχαλύχτως (ν έστηχΐικ, οΐ δέ εΐ 
ηέ β•^ *^Χ^ σιινιυδοχοΰντα, πάντως αν με χχΐ 
ΑοαρΜηομινον εΤδον. Ται»τα ώς «αρα του έγίου 6 
ρβΜΐ^^ς ^|Χου^ τοΤς ίνδράσι μηνύει , οΐ δέ άναστρε- 
μηβν &«/ερα(νο*«τες• Κα) τοϋτο μεν δ^ 
», άλλ' έχεΤνό γε πώς ού διηγητεον ; 0ρ0Γ(6( 608 ςοΐ ρΓ0ρ(6Γ 

Γυθ(, Γ6Υ6Γ(ί (Οα 000 0ΟΟ8Ρ6013 ΥίΓ(θ(θ. 8618 Γ6Π1 

6886 α)θΐ68(30),6( ςοφ εΟΓ ίρδΟΟ) (αοχϋ 0)6(1ίθΠ). 

8&06108 Υ6Γ0 ΐΒοά&γΚ €|[θί(ΐ6ηι ίΙΙοΓοηι ίθ8(ί(ο(οω, 

6( ρΓΟ 618 65( ρΓ6εΑ(08: ε0Ο¥6Γ8Ο8αθ(6Ο) Ε(1 01002- 

ο1)υο): Ουοοί)θ(1ο 3 ηο1)ί8,ίο(]οί(, β6η ρθ88ί(, ςυοά 
060 ηοο γ^^6(ο^ ? Ναοί β^ο ηοί(ΐ6αι 8(αΙ)&οι δίοβ 
οΐΐο (6800160(0 ίο π)θ(]ίο οεοΙοΓοο) ίΙΙοΓϋΟ) ; ίΐΐι 

80(601, 81 ΒβΟ ί(1 1(3 ΥΙβϋΟ) β886(, Οΐβ 00)θίΠΟ Υί- 

(1ί8δ60(, 6(ί30)8ί 0)6 αΙ)δεοοίίδδβσ).Ρο8(ςο»πι 1)Φ€α 

_^ ^ ^ 88οε(ο 3ϋάί¥ί( αιοο3ε1ιο8, οίδ δί8θίβε3ΐ(. ΙΙΗ Υ6Γ0 

ψ^ηήβΛίατ, ηίΐιίΐ ι^ ί6Γ60ΐ68. ΕΙ Ιιόο (ΐυί(!60) 68ΐ 6]ο8π)0(1ί. §6(1 ίΐΐοα ιιοί(ΐ6θ) (ΐιιοο)θ(1ο ηοη 6δ( 
Τ 79 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟνΕΜΒΕΡί 80 ΧΙΐν.ΤΗβθάθηΐ8ςαίθβΐη,ααίΐηθΐ!ονίΐΛΓη8ϋδεβ Α Μ λ'. Θεόδωρος τις «ρ-ϋι τον μονήρη ρίον άν^ιφη- μένος, έποΟει τα του άγ{ο^ παρά τών ώς ούτ^η 
Φθΐτώντα>ν μανθζνειν, ^τις τι αύτω Ι) διαγοΑγη τλβΑ 
6ποΤος όραται, χαΐ 8 τι πράττοι {( «ρΟέγγοιτο, 8ιη•ς 
«ι μή τι &λλο, άλλα τά γε του Ίωχννιχίου ληγίΤ- 
σβαι 2χοΐ| χαντευθεν μνι^μην έαυτοΟ τοις <1ς δντερον 
χαταλ{ποι, τών υπ* εκείνου τ^τα πυΟομένι«ν, τοΤς 
μετ* αντούς πάλιν δι ηγουμένων, ώς τάδε τυχών 
παρβ του οεΤνος έττύθοντο. *ΕπεΙ δΐ τισιν Ζσχ ^χουνι 
διηγεΤτο ούχ αβα92ν(9τω; μίν έχεΤνοί «ρχνι τχΰτα 
χρηναι προσδέχεσΟαι, άλλα τ^ν έργάτην τούτων, ιΐ 
βούλει, οψόμεθα. Ό δΐ οδηγάς αύτοΤς εϋθι»ς γίνεται, 
ανέρχονται τε παρά τον ά'γιον χαΐ εΙς 6μ(λ(αν «^ 
ί,χουαιν. "Ετι γουν αύτοΓς τριβομένης της δ)μιλ{ας, 
αρχτος πόθεν του άλνους έπιφανεΤσα , τάς τ«>ύτ«»ν 
Γ6(υΓ, υΓ&Α, φΐ2& βΐίοαηάβ β βγίνα βίβ &ρρ2ΐΓυί(, βδιαταράττει ψυχάς. Ό δέ αρτον αδτ^ όρίγειν ιφο«- 

€οηΙυΓΐ)3ΐ 60Γυηι &ηίπιοβ. ΙΗβ βυίβηι ]υΚ)βΙ 618 ρβΓαΙ ιηοη38ΐίθ8Γη,εϋρίβΙ)αΐ(1βΓβΐ3ϋδ δαηοΓι (ΙίδοοΓβ 
ιΙ) ηβ, (]αί &(Ι ΐρβυητ) ν6ηΙϋ&1)&ηΙ, βΐ ςυ^βηαιτι β^ιβΐ 
6]α8 νίΐφ Γ3(ίο, 61 6υ]υ8η&ιηιηο(1ί .βδρίοβΓβΙιΐΓ ; ^^ 
ςυίϋηαπ! Γ&€6Γ6ΐ αυΐ (ϋ€βΓ6ΐ, υΐ βί ηίΙιίΙ αΐίυιΐ, &1 
€ΐ6 ^ο&ηη^^^^ (ΐυίϋβιη £6Γ(6 Γ6ΐ)α8 ροβδβΐ η&ΓΓ3Γ6,6ΐ 
ίιίηο ΐΏβΐΏΟΓίαιη δυίβ ΓβΙίη(ΐα6ΓβΙ ροδίβπδ, ουπ) ϋ, 
ηυί Ιι»ο ηΙ) ίΙΙο 3υ(1ίν6Γαη(, δυίδ ΓυΓβυδ η&ΓΓ&Γ6ηΙ 
ροδΐ6η8, ςυοά ΙίΦΟ 6ΐ Ηφο αϊ) Ηοε αυΐ ϋΙο αυιϋν'ιβ- 
86η(.€υΓηια(6πι η&ΓΓαΓ6ΐ 3Γι/)υίΙ)υ8,φΐ8Βουηςυ6&α• 
(ϋν6Γ8ΐ,Πϋ &υ(6(η (ϋΰ6Γ6ηΐΗ2Βο ηοη 6886 βάιηΐΙΙΰη- 
(1&α(πι 6Χ2ΐη[ΐίηλ(ίοη6ΐη ;δ6(1 Ηογοπ), (ϋε6ΐ)αη(,6Γ- 
ΓβεΙοΓβπι, 81 νβΐίδ, ?ί(ΐ6ΐυίιηυδ. ΙΙΙβ &ιιΐ6ΐη βιβίίιη Γι( 
618 (1ϋχίϋη6η8,6ΐηΐΓ8υ8 &δ06η(1υη( &(1 δαηείυιη 6( 
6υιη &1Ιθ(|υυη(υΓΧαιη νεΓΟ δεπηοαΙ) είδ ρΓοϋυεε ίρδί μαηειη ροΓτίςεΓε, 6ΐ (ιοΓ(2ΐΐυΓ, ϋΐ &1) ίΐΐο 
ιηβ^οο ΙίπιοΓε τεεΓεεηΙυΓ, Γ6εοΓ(ΐΒηΙβ8 6]υ8, ηυί 
άβάϋ ροΐβδίαΐεαι εοηεοΐεαικϋ Ιβοηεπι εΐ (ΐΓ&εο- 
ηεχη 9, (|ηί ςυί(1βιτ) δυηΐ υΓ50 Ιοη^β ΙεΓπϋίΙίοΓεδ, 
6ΐ ίΠοηιπι ςαίάειη &ηίηηο8 ΙίΙ)6Γ&1 & ιηβ(υ, υΓδαιη 
&α(6ίη ]υΙ)6ΐ γ6?6γ(1 &(1 8υ& ΙαΓώιιΙι. Ηοε ςιήάβιη 
δίε ΓαείαιηΓυεηΙ,είΟηίΙο δεηηοοε,ίΙΗ Γβεβδδεπιηΐ, 
ηίΗίΙ 3ΐίιΐ(1 (ΐ2ΐΙ)6η(68 1η ογ6, ηίδί ιηαιηυιη ^03ηIΗ- 
είαιη. Ηίηε Γαείυαι 6δ(, ϋΐ ββδβηΐ ιεΓεδ αά νΪΓΐυ- 
(6ΐτ) 6ΐ ϋίά δίπηίΐβπ] ζεΐυπ) ϊηείΙαΓεηΙυΓ,εΙ (ΙίεεΓεηΙ 
ιηοηαεΗο ΤΗεοάοΓο : Νοη 6Χ (υί8?βΓΐ)Ί8 εΓ6(1ίιηυ3, 
86(1 6Χ ϋδ, ςπφ ίρ8ί 3υ(1ί?ίπιυ8 εΐ νίάίαιυδ 10, υ( 
άίείΐ Εν8η|;6ΐίδ(3. Ηχεηε δυΓβείυηΙ, 8η εχ τεΗιΐδ 

8&ηε1ί?υΙ(ί8ΐΙ]'&8 8ϋ]ίεί&ηΐυδ?86(] ςηοπίοϋο, δίΗφε μεν ; *Αλλά πώς £ν σιωπ^ ταύτα δ<^ντες^ ΐ&η τά 
βΠεηΐίο (ΐ6(1βΠΠίΐυ8, ηοη ρυΙε(ΐ6ΓΠΠ)&Γυΐη ΓβΓυΐη χάλλιατα ώμεν ζημιοϋντες τους φιλοθέουν ; ταττει, χαι τούτοις προτρέπεται της πολλής Ιχί{- 
νης άναφέρειν δειλίας, μεμνημένους του λέοντα τε 
χαΐ δράχοντα χατ&πχτεΤι δεδωχότος, ο*ι τίνες «ερί 
της ίρχτου μαχρτ| φοβερώτεροι, χαΐ τών μεν τάς 
ψυ/άς άπαλλάττει της δειλίας, τ^ν δέ χωρβΤν έπ) 
τά οιχεΐα ^Οτ, χελεύει. Τούτο μεν δ^ ούτως έγ•γό- 
νει, Λα'ι της ομιλίας διαλυθείτης, άπ^εσαν οΐ άν- 
δρες, Ιτερον άνά ντόμα φέροντες ουδέν, Ζτι μ^ τ^ 
μέγαν Ίωαννίχιον. Εντεύθεν θερμοί τινε; ?1σαν εΙς 
άρετήν, χαί πρ^ς τ^ν (μοιον διανίαταντο ζηλον, μΑ 
προς τ^ν μοναχδν θεόδωρον Ιλεγον, ώς Ουχ άιτ& τών 
σών πιστεύομεν λόγων, αλλ* άφ' ών, χατά τ6ν &ύαγ- 
γελιστην, αυτοί ^«χούσαμέν τε χαΐ εΤδομεν. Άποχριι 
ταΰτα, 1} χαΐ έτερα βούλεαθε τών τού άγιου προσθώ• άείΓίπιεηΙο ρίοδ αΟεεεππιυδ ? 

Xί^V. Ουπι ?6ΐΐ6ΐ Αΐί^ιααηιΐο ρ3υρ6ΓίΙ)υδ οίευπι 
δηρρεάίΐΑΓΟ 3(1 εί5ιιπι (ηιυΗί εηίπι ραυρεπεδ 63βρβ 
ίΙΙυε 8εεε(1εΙ)3ηΙ,(]υί1)υ8 εΐί&σι ρΓ8βΙ)6ΐ)8ΐ ηυίίΐηυίά 
(ια1)6ΐ)8();εϋπι 6γ^ο νεΙΙεΙ&Ιίηα&ηιΙοβίβ άΒΤβ οίβυπι 
(Ιιοο εηίπι (αηε ΗαϋεΙι&Ι), ^υI)βι πιοη^εΗο, ςυί βί 
ίηδ6ΓνίεΙ>3ΐ, ΑίΤειτε ι^ηο Τ883, υηυηι ρΐεηυπι, εΐ 
ΑΐΙεΓουπι ίη^ηβ. Ιϋε Ααΐεηι ιΗοςυί ηυίίΐεπι εχίδΐί- 
ιη&1)8ΐ 8υρ6Γν8εο8ηευπι ββειτε τ&8 ίη&ηε. Ουί(Ι 
εηίπ), αραιΐ 8β άίεεί^&ΐ, 0|ΐυ8 68( ίηοηί, ιι51 68( 
ρΙεηυπ)? (λποεη εαπι ηοη ροδδεί (Γ8ηδ|;Γ6^ί Ραίπδ 
ιηαηάϋΐυπι, Ιι»ε (Ιαο &Α Ιρδυπι &αιι1ίΙ, ηειηρε 
ρίεηαπι ε( Ιηιηε. βαη &οΐ6πι ίοΓίε ίοΓίαηα εοηΐί- ΜΕ'. *£παρχέ9αι ποτέ τοΤς έν^εένιν Ιλαιον τλ εΙς 
βρώαιν νθέλων (πολλοί γαρ πολλάχις παρέβαλλον ίχεί 
πένητες, οΤς δή που χαί παν 3 ετύγχανε ν Ιχων παρ- 
είχε)• διαδοΰναί ποτέ τοίνυν 2λαιον έθέλω# «υτοΤς 
(τούτο γάρ α•νυψ τότε ην) τψ ύπηρετουμενφ μ«ναχ^ 
πλήρες τε χαί χεν^ν, δύο ταΰτα πρ6ς αύτ^ν ^ΤΤ'^' 
χομίααι χελεύει. Ό δέ περιττήν μέν άλλως τηνιχ»ί«α 
φήθη τ?|ν του χενου αγγείου μεταχομιδήν. Τίς γάρ, 
πρλς εαυτόν ^λ^γε, του χενου χρεία, β«οι» γ» τ^ 
πλήρες δπάρχει ; "Ομως έπεί μή τί^ν τοδ Πατρ^ 
ιίχεν έντολήν παραβηναι, δύο ταΰτα, τ^ πληρές τι 
χαΐ χεν^ν άρας, έχομιζε πρ^ς αυτόν. £υμ&ν οΟν {ίδίεΐ, υΐ ν88 ρΐεηυπί 68 βΐ ρβΓίοΓβΙυΐη, θΐ6ησΐ^τύχΐ(Ι τινι τί> πλήρες διατρηθήναι, τοΟ Ιλα(ου έχχέ- 
?6Γ0 εΙΓυηάεΓΟίυΓ, επίΐ ρΟΓρΙεχ αοίπίΟ ΐηοηαείΐυδ. νου, εΙς άμηχανίαν 6 μ<»ναχ^ς περι^ντατο. * 

Ουαι ιαΐεηι ίά εΐ τβηίδδείίη πιεηΐεα), ΐΓΑΠδπιυΙβΙ τοίνυν «ύτφ έπι νουν, τ^ Ιλαιον άπλ τουιύ οίευπιεχ ρΐεηοίη ΙοΑηε, εΐ 8ίείη(ϋ^ηΙί5υ8(1&Ιοπι 
εδ( λά ηιί86ηεοη1ί8πι. Τυηε εο){ηο?ί( πιοηαείιυδ 
ρΓορΙιεΙίεε (ΙίεΙυπι ίυίδδε λ ΡαίΓε, υ( δίπιοΙ εααι 
▼886 ρΐεηο 8βΓ6ΐτοΙ 8ΐΐ6Γαπι ίη8ηο. Ηίηε επιΐ εί 
▼οΐΐυδ εοηίυδυδ,ηυοά δοΐΓεί 8β 8ΐίΐ|(ΐ8ηΙαΙαπι (1υ5ί- 
(8886 (16 πΐ8η(ΐ8ΐο Ρ8ΐΓί8. Νο ί11α(1 ςηίάεαι φςααπι 

681 ρΓ»ΐ6Πηΐη6Γ6. 

Χίνΐ.Μ8(πια8 Ιιιε Ρ8(6γ εααι Ιοίο τΚα ΐεπροΓΟ ικλήρους 

εΙς τό χενόν μεταβάλλει, χα\ τοΤς δεομένοις ο(»τω; 
<1ς Ιλεον εδόθη. Κ%\ χατά χαίρων δρα 6 μΛψν^'ος 
6π^ το5 Πατρίς ίγνω είρήοθαι, τ^ τφ πλήρ•4 άγ- 
γείφ χαΐ χενόν τι συγχομίσαι. ΈντεΰΟτ* χχί «ον•- 
χύθη αύτψ τ^ πρόσωπον, δτι χαΙ μιχρ^ ^ ιφ^ 
τήν τού Πατρ^ έντολήν διαμφινβητ^σας* άλλ' 
ουδέ έχεΤνο παραδραμιΤν δίκαιον. 

Μς•'. •θ μέγας ούτος Πστηρ πβρ• βλβν τ*? τής •Ρβ8ΐ. χο, 13. <•^08η. IV, 42. βι νίΤΑ 8. ΙΟΑΝΝίαΐΙ ΑΒΒΑΤΙ8. 82 ζωής χρόνοι <ρ>λοτ(μω< χ«1 ύπιρουώς άίχι^σβ:, ούΑβθ ρΓθθΐ2ΐΓ6 βΐ &(Ιπ)ίΓϋ1)ί1ίΐβΓ βΧβΓβιιΐΒββΙ, ηοη 
μβτβτονβίον μόνον, άλλ' 2τι χ»ι μιτχ σώμχτος ών, βοΙυπί ρ05ΐ νίΐ3ΐη, ββά βΙΐΒΐη €010 ββββίίη ΟΟΓροΡβ, 

_^>•^ί. ^1. ζί_ε^ -. _* ϋ ^_ * _.^. ^* ίβοίΐ ιηϋΙΙα^ϋπιίΓΑΐΗΐίΛ,βΙ ςυββπιηΙρΓβΒίβΓορίηί- 

οηβιτι.ΝοηβηίΓηϋοβηίΐοηβββοΙυιηβυιη ΓοΓΐηί(ΐΑΐ)2ΐηΙ, 
6^υ8ηοη ΓβΓβοΙββ ρΓ»$6ηΐίΑΐη,ββ(1 ιηοΓίιί ουοηιιβ, 
ςιιί ιηοΓίβιη πηη&1)ΑηΙυΓ, 6]υ8 ρΓ6€ίϋυ8 βΐ 8ί|$ηο 
οπΐ€ί8 8θΙν6ΐ)&η(υΓ. Ε]υ3 ηυίϋβηι οβΠϋ ί&ιηίΗ&π8 
β( ϋΐηίουβ ΕυδίΓΗΐίυβ %γκ\\ ιηορίο βΙΙΙίξβϋ&ΙαΓ, 
83η^υίηβιη νοηηβηδ 6χ ιη(68ΐίηί8. ΙΙΙβ ?6Γ0, ευπι \ά 
βί ρπυ8 8ί|ζηίΓιΐ'ΐι>86ΐ Εϋ8ΐΓα(ίϋ8, νβηίβη!» βΐίΐίΐ 
η•η(Ιβιη ββη^^υίηβπι, ίρβυηη Αυΐβιη ]ιΐ88ϋ ββδβ Ι)οηο 
ληίηιο. Ευ$(ηιΐίυ8 βΓ^ο οϋΐη νίπ Αάνβηΐυ α 
ηΐ0Γΐ)0 οαην2ΐυί5&6(, ΐΓ&η8ίΙ αά ίβυο&ϋυιη Ιι&ύίΙβ- 
ΰυΐυηι, ςυο(1 βοίβηΐ νοεαΓβ ΜβΙοοΙιίοπι, 8β νοίβηβ 
(ΐ6Γβ8βυηι βΟΙκΙοιηςυβ ΓβΓΓββτβ,βΙ «Ιιςυού ιάιρίβοί πο\λ3 τα παρά&ξά χι χχι θαυμ«9τα $ι•τέλ«ι. 0^ 
γ4ρ $«ίμον«ς «ύτον ύτ.έντηνιν μόνοι, την τούτου 
μη στέγοντες πχρουνίχν, άλλα κ,τί νόσοι θάνατον 
ά^βιλ^.'^9αι, *'^ΧΤί "^ ^*?' βύτου καί σφραγτδι έλύ- 
ον-:ο, Άμέλει ν.%1 6 ^τβρος μέν άυτφ *λ\ <ρ(λος Ευσ- 
τράτιος νό5φ τ•.ν1 έπιβζιτο χαλβπ^ άιΛ τών εγκά- 
των αΤμα έμών. *0 οβ μην•>Οέν οΛτψ 6κο του Ευ- 
στρατίου, φθάιας τλ μεν αΤμα Ιπέσχέν, τψ δΐ 
θα^Ι^Τν έχ(Τλιυσβν. Ό γουν Ε'^τράτιος τ^; του άν^ός 
παρο^σ(^ της νόσου ^αίσας, ιΐς την των Λβυχάδων 
χοιτζγωγήν, δ Μιτόχιον χαλλΤν σύνηθες μεταβαίνει, 
άυαλαοεΤν οίον έαυτον πεπονηχότα έΟέλων, χαΐ τίνος 
χαι ψυχαγωγ(ας τυχεΤν. Τψ δέ ο^ρα εΙς τ6 εναντίον τί> πράγμα χωρεΤ. ΚαΙ συμ•^$ πάλιν χρηται πολύ 3 8θΙ&Ιίυΐη. Ββ8 βυΙβΙΟ βί οοηίΓΑ Οβββίΐ, βΙ ίηείίΙΗ ία της π^οτέρας χαλεπωτέρ^. Πυρετός γαρ βυτ^ν λα>- 
ρος παραλαβών, σφοδρώς τε υπέσμυχε, χαΐ &ρωνον 
εΤχεν, Εως εΙς μνήμην του λαμπρών έν άσχηταΤς 
οιαφα{νοντος *1ωαννιχ(ου έλθών , Ιχέτης τε αυτφ 
χζθάπερ παρόντι προσ^πιπτε χαΐ ήντιοόλει της 
παρ•>ύ9ης έξαιρεθηναι νόσου. *Εν τοσο'ίτφ γοΰν εΙς 
υπνον τραπείς χαι τί>ν μέγα ν Ίωαννίχιον ^ςας ορών 
παρεστηχότα, συλλαλουντα χαΐ οίον έηιρ^ννύοντα, 
ύπεσγε της νότου, χαί εΙς έχεΤνον άνέφερβ τα της 
σωτηρίας, δνπερ δη χαΐ εύφραίνοντα εΤχε, χαΐ ιυ- 
χαίρω; έ; άνιγχών έξιιρούμενον. 

ΜΖ*. ΠαραδριμεΤν με τον λόγον έθέλό/τζ, τα Ιχ- 
δε/όμενα ουχ 1$. Είχε μεν γαρ τά 'Ρωμαίων σχη- 
πτ^χ Θεόφιλος* 6 81 έπτοητό τε περί τ^ν χρυτο/ 
δλος, χαί τούτου ηττδτο, άλλως τε Χριστιανές «Τναι 
ΐΐΎ\ φέρ<0ν, π«ρΙ τάς Οι ία; τε άσεαών είχίίνας, χα Ι 
ώιπερ τη έξουσ(φ ούτω χαΐ τα των Είχονομάχων 
δ<ίτγματι τους άλλους πλεονεχτών, παγίδα τοιαύτην 
πβσι χρύατει Χριστιανούς. Τπογραφεΰσι χαΐ πρά- 
χτορσι πασαν 6μου χώμην διαλαμβάνει, δύο τα 
χείριστα πραξαι βουλόμενος ,' χαΐ τσ^το μεν τ^ 
οιλοχρημάτφ ψυχχ^ χιρίσασΟαι τα μεγάλα ταΐς »1σ- 
πράξΐ9ΐ των φόρων, του το δε χαί δήλον αύτφ γενέ« 
σΟαι πάντα, τον του δρθοδόξου μεταπο«ούμενο#, 
όπως »ΐ| τ• αυτούς τη ρίι^, χαΐ τ^ των Είχονομά- 
χων α1ρέσ«ι προστεΟηναι παρασχευάσοι. ΈνΙ γουν 
3 6εΤος οντος άνηρ των πραχτ<$ρων πβριτυχών, ΤΙ 
τχΰτα, φησί, αδελφέ ; μεταχαλείταί σκ «ίδη 6 βισι- 
λ»υς βύθυνας των Ιργων 6φέξοντα, χαι οδδΐ ο5τως 
συνίετε ; παρ! πόδας γαρ προσχωρεΤ η δ(χη, 0«ΐ2ΐη[ΐίΐ3(6ΐη 1οη{6 ρποΓΐ £ΓΑ?ίοΓ6ΐη. Υβΐιβιηβη• 
βηίιτ) 61101 &£ΐοΓ(& ΓΰΙ)Π8, αεΓίΙβΓ 1&πί2ΐ)&1, βί νοοβαι 
βί ΑάίπιβϋαΙ, ίΐοοβε ΓβοοΓάβΙαβ ρΓββοΙαΓί ίηΙΟΓ 608, 
ςυί 86 6χβΓε6ΐ)&πΙ, ^03οη^^^^, βίΐιαςυιοι ρΓ»560ΐί 
δυρρίβχ ρΓΟοίϋϋ, βί Γο^ανίΙ οΐβ οιογΙιο ρΓ2Β8βοΙι 
1ίΙ)βΓ2ΐΓ6ΐυΓ. ΙπΙβηιη βαΐβοι &(] άοΓΟίίβοάυπι εοη- 

ν6Γ8υ$, ΟϋΟΙ ¥1808 68ββ( ΥΐϋβΓβ 0)1^0001 ΙοίΟΟί- 

είυπι, ιΐ(ΐ8ΐ«οΐ6πι, εοΐίοςυβηΐβαι, οοηΓίΓοίΑοΙβοι, 
θ)θΓΐ)οιη 8υπβΓΑ?ί1, 6( 5βΙυ(6Πΐ ίΙΙί ΑεεβρΙ&αι ΙυΙίΙ, 
ςυβσι ΗαΙιυϋ βυπι ΙββΙΙΓιε&οΙβαι ι ]υν6η1υΐ6, βΐ 
Ιυοο ΙίΙΐ6Γ&νί( α ε8ΐ«αιίΐ&ΐ6. 

ΧΙιΥΙΙ. Ηβ μιηρτΊάβιο νυίβηίβπι οΓαΙίοοβ ρΓΦ- 
(βΓοοΓΓβΓβ,οοο βίαοοΐ ςυβθ δβςυυοΙοΓ.Ν&πιβεβρίΓβ 
ςυίάβοι ΚοπιαοοΓοπ) ΙβοβΙι&Ι ΤΙιβορΗίΙυβ. ΙΙΙβ 

&1ΐ(601 ίο εΟΩ^βΓβΟάο ΙΟΓΟ ΙοΙοβ ίθΙΐίΑΐ)&(, 6( αϊ) 

60 δορβΓΑ&ιιΙυΓ,βΙ 0ΐ1οηυί αοο Γ6Γ608 •886 εΐιη8ΐί&• 

008, β( 86 ίπίρίβ |[βΓ608 ίΟ (1ίνίθ«8 ίΠ)8£;ΐΩβ8, β( 

ςυοποοίΐο ροΐ6&1&ΐ6, ίΐβ βΙίΑίο ΙεοοοοιΑεΙιοηιπι 
<1θ|;αιιιΐ6 ιΙΙθ8 8υρβΓ«α8, («Ιβπι Ιαηοβυοι &1ΐ8εοο(ϋΐ 

ΟΙΟθί5θ8 £ΙΐΓΐ8ϋΑθί8. 8εΓίΙΐί8 6ΐ 6ΧΑε(0Γί1>Ο8 0Π1- 

0610 8ίαιυΙ ήεοοι οοευρΜ, ?οΐ6θ8 ΓλεβΓβ αοο, (]υΦ 
8θθΙ ρβ&8ίπ)β : οβααρβ βΐ αυαγο 8οο |;ΓΐΙί&εΑΓΐ ιοί- 
αιο (ηϋοΙοΓϋΟΐ 6χαεϋοοίΙ>υ8, βΐ 8ί51 ββπ οι&οΐ- 
ίββίυσι οοαπιςοβπΐήυε, ςιιί (1οεΐΓίο&οι •6ςυβΙ)«ΙυΓ 
θΓΐΙιθ(1οχ&σι, οΐ βΐ βο8 νί ειιρβΓβΙ, βΐ οίΒί'βΓβΙ ϋΐ 
▼βΙ ίονίΐί «{Ι]ϋθ{6Γ6θΙυΓ ΙιβΓ68ί ΙεοοοοιοεΙιοΓυαι• 
Οοιο βΓ^υ Ιιίε νίΓ (Ιίνίουβ ίοείάίβββΐ ίο ςοβοκίααι 
βχ&εΙΟΓοιο: Ουίά Ι黀 8ίϋί ?οΙυο(, ίοηυίΐ, ο ίΓ2ΐβΓ? 
Κβχ Ιβ ]«πι ΑεεβΓβίΐ ΓβεΙοΓοπι Ιοογοιώ Γ6(1(ϋΙυΓοπι 
ΓΑΐίοοβπι, β( 06 δίε ηυίϋβο) ίοΙβΙΙί^ίδ ? Ιαοι βοίπι 

•ίής «σιηρας τοίύτη^ μετ^βάλοιο γνώμης, ίοΐΟΐίοβΙ 6ΐ ΟΓ^βΙ, ϋΐ ?ί(1β8, ^ϋ8ι^ιί•,6ι 0181 ίπίρΐΌ- χαι ειγ» μη , . 

οΐχή^ μίν ^λειινως, έλεεινότατα δΐ χολασθήτ^. *0 
μεν ου» τ^ν έν ο^ρανοΤς εΧπεν, 6 δΐ τί»ν ο(χ•^ον βα• 
σιλέα θεόφιλον μεταχαλείν αυτ^ν ψετο. Άμελει χαί 
περίχαρης ^ν ίΐδη χαΐ εΰελπις, εϋ είδώς ώς τ^ π^Ι 
τους φόρους ά/(ριβείς;, χαΐ μειζόνων πάρα τφ βασι- 
λεΤ άξιωθήιεται'. Έπεγέλ* δΐ άρα ταΤς έλπίσι τί» 
μέλλον, χ«1 τοΤς ύπ6 τοϋ αγίου λεχΟεΤσι τί» πέρας 
έπηχολούβει, χαΐ ξυρΙ< αύτίχα όργ^ς θεού δ μ«- 
^^9μ^νος έχτένει τον πράκτορα , τίτς άθανάτο*>ς 
έχείνας καΐ μετά θάνατον είσπραχθησόμενον δΐ- χας. ΜΗ'. •ΑΗλίττων τοίννν τις ^ ^ιΛ τοΟ αγίου Ι)2ΐπι Ιι&οε ηβοΙβίΏ πιοΐΑνβηβ, ρβΓί5ί8 ηοιάβοι αιί- 

8βΓ3ΐ)ί1ίΐ6Γ, ΙΏίδβΓΓΙΐηβ ΙΟίβΠΙ ρυπίβΠ8. Αΐΐ|06 ϋΐβ 

ςυίιΐβιη άίε6ΐ)Αΐ βααι, ςαί 68ΐ ία ε€βΙί8 ; βχβεΙοΓ 
βυΐβπι ροΙ&ΙίΑΐ βουιη Γ6|;6α) βοιο »£€6η•Γ6. 1«1υ8 
ίι&ςυ6]ΑΠΐ6Γ2ΐΙβΙ Ιιοοαβρβ ρΓββάίΙαβ,οΙ ςαί 8είΓ6(« 
ςυοίΐ ρΓορΙβΓ (ΓίΙ)θΙ« (ϋΙί^βοΙβΓ βι&εΐλ, ββιβΐ «ραά 
ίηιρβΓ&ΙοΓβηι οιαι^οα €0086€ϋΙαηι«. 1^ο8 ΑυΙβπι 

8ρβ01 ίΓΠβίΙ ίαΙΟΓϋΙΩ, 6ΐ 6«, ςΟ» « 8Α00ΐ0 άϊοΐΛ 

ίαβΓαηΙ, Αοΐ8 68ΐ €008βευ1υ8. 6( 8ΐ«1ίπίΐ οον&- 
οοΙ&ίΓ2θ0βϋα6ΐ)π&ΐΑ, 6Χ8θίο(ΙίΙ βΐιεΙοΓβαι ,0(101- 

ΠΙΟΓίΑίβΙ ίΙΙφρ08(Π10η6Π1 ρΟΟΟβΙ (Ι6 60 ΜΟΙΙΟΐυΓ. 

ΧΐνΐΙΙ• Κονο1ν6θ8 ίΐ&(ΐυο ιΙΙ(|αΙ• Μ,(|ο«» 83 ΗΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΒλ. Μ θ& ηυηηπ&ιη ίη?6η6Πΐ βχοίάίδδβ & ▼βπίβίβ. Ν«Γη >κί)ν ο?.χ δν ποη σφβλέντ» «δροι της &λη^^^ 
ουιη Αϋςααηάο (Ιτιο βίιηυΙ νβηΐβδβηΐ ίη άοοηυηοα- Ι&ιη,ίη ηυα ίΙΙο βΓ&Ι, ηΐιη&^ηυίη οοηνβπίΓβηΙ ^ο&^- 
ηίαυιη (ΡβίΓοβ 6ΐ ΡΙ«Ιο βπ&ηΐ βοΓαιη ηοΓηίιι&), 

ρ08ΐ(|υ8Π1 ϋΐβ 608 88(15 ίη8(ΓαΧϋ 8(1 νίΓίαΙβΠ), 8Η6Γ 

Γο^ανίΐ 58ΐιο(υπι, υ( 8(1 ίρδϋΓη νβηΐΓβΙ δίη^υΐίδ 
&οηί8, 6(β]υ5 83ρ6ΰ1υηί)(ϋ£[ηυ8 68861 ηυϊ οοη86(]υ6- 
ΓβΙαΓ, βΐ ίΐΐο, ηϋ! ίΐυίΐ ίη8ΐ8Γ πΐ6ΐΗ8, ίΓοβΓβΙϋΓββΓ- 
ΐΏοηο. ΙΙΙβ Αυΐ6Πΐ. Οβ ε8β(6Γ0, ίηςιιίΐ, «(ΐΗπιβΐ 
¥61168, ηοη ιηβ νί(ΐ6ΐ)ί3 Απηρίίυδ. Ι8 βΓ^ο 8ρυ(1 ββ 
(1οΙ)ίΚ8ΐ)8(, ςυ'κΐηαιη ο1)8ΐ8Γ6ΐ, ηυοιηίηυδ &ά 8&η- 
€ΐυΐΏ «8ε6η(ΐ6Γ6(, 6ΐ €οη8ί£ΐ6Γ3η8, ηίΗϋ ίητ6ηί6ΐ)8ΐ9 
ςοοά 8ά ίΙΙαιη αύνβηία Γ6ρυΐ8Γ6(υΓ ρΓ£8(&η(ίυ8. 
Νοη ιηυΚο ρο8ΐ 8υ(6ηι ςπίίΐβπι 8(1 6υπι 8δε6η(ΐ6- Ένίοτε γαρ ^ χατα ταυτ^ν πβκρα τ^ δωμίτια^ δ 
τούτον ιΤχεν ^θ({ντων, έφ' φ τφ μίγάλφ ^τν}^•Τν 
(Πείρος χαΐ Ολάτων ην αυτοΤς 6ν<{ματα), Ιπει ΙχίΤ- 
νο; Ι/ανώς ηλειψε τούτους πρ^ς αρετών , 6 Ιτερος 
έοεΤτο του άγ(ου, παρ* βίυχ({ν τε εΙς Εχαντον Ιτος 
Γ|χειν της έαυτοΰ τε θέας άξιουαΟαι, χαΐ δμιλίας 
έ/.είνης της παρα^^εούσης τι χα ι μέλιτος ά«ολαβεΤν. 
*0 δέ, Ουχ Ιτι με το άπο του^ε, φηνΐ, χαΐ βονλόμε• 
νο; ^ψει. ΔιηπορεΤτο ουν χαθ* εαυτόν & ^^ν9^, ώς 
τ( Ιρα εσται το χαθέξον αύχον μη παρ^ τ^ν £ρον 
&νιέναι , χα ι διασχοπούμενος οΜέ Ιν β^^^χεν, ο 
της ώς έχε^νον άφ(ξεως προτιμ^τερον βι^τφ λογι- 
σ6ε{η. Ο!) πολλφ 51 Οαπερον άνι|^κ«άν τίνες κρίς ΓϋΠΐ. ΥοΙβηββΓ^οίρδβ ςϋοςυβ ουίη βί8 8β€βη(ΐ6Γ6, Β«•^<^ν. ΣυνανελΟεΤν ουν αδτοΤς χαΐ οδτος έθέλων, ςυοηί&ιη ίΐΐβςυίϋβιη ρ6(1ΐ1)υ8, ϋΐί βυΐ6Γη βηυίδ ί(6Γ 
ίη£;Γ6(ϋ6ΐ)8ηΙυΓ, (ΙβΓβδδΠδ ύοηυπι τβά'ύί. Ηίηο 
ΓιοΙαιη βδΙ, υΐ |[Γ8νίΐ6Γ 8ηίιηο &η^6Γ6ΐυΓ, (\\ιοά βί 
Αθεί(ϋ886ΐ, υ( ΓΓα5(Γ8Γ6(υΓ ρΓοροδίΙο. Ουιη ί(8(]υ6 
ηοη ιηυΐΐο ρο8( βά 86 ΓβάϋδδβΙ, τυΓδΟδ εοηβΐυδ 68( 
Λύ 6υιη ΑδεβηάβΓβ, 6ΐ ταΓδίΐδ Γυί( ρΓθΥιϋ)ί(υδ αΙ) 
88€6η5υ. Οβίηάβ ουιη 82Βρ6, 8ΐί88 8ΐί8 ίηοίάβηΐο 
άίΓ6€υΗ8(6, 86 ΓβρυΙδυιη 6886 εο§ηονίδδ6(,6ΐ τεεοΓ- 
(Ι8(υ8 6886( 60Γυπ), ςυ» 8 δ8ηο1ο βι άιοίζ ίϋ6Γ8ηΐ, 
ιη8η8ί( Αρυά 86 Γ6πι &8επ1>6η8 ^ο&ηηίε^ο (ϋνίη8 
4υ8(1&ιη ρΓ0?ί(ΐ6η(ί8, &(1 υΙίΙΚαΙβΓη 0Γηηί8 (ϋδρεη- 

8Αηΐ6. 

ΧίΙΧ. ΑΙίςυ8η(1οηΐΓ8υ8 (ΐυίοηαηί6χρ8Γΐ6 Ιιοηαδ 
6Γ81 ^08ηη^^^^8, εαιη 68861 ίη οΐίο, 6( 86 ΧοΙηνη άβ• έπεί τίί μεν έχ πο^^ς, τοΤς $1 $ι' Τππων ?|ν -ί^ πορεία, 
απαγόρευσα; ανέατρεφεν ο?χοΐ• ΈντείίΟεν λινής 
^πληρούτο άΟ'ΐμίας^ βτι περ άμαρτεΤν αώτφ της 
προθέσεως συνέβη. Μετ* ού ποΑυ γοϋν άνκνεγχοπ, 
πάλιν ανελθέΤν έπεχείρει, χαΐ πάλιν εΤργιτο τη; 
άν(^$ου. Είχα ώς πολλάχις άλλοτε άλλης δν^ερεί^ς 
παραπιπτούσης , &ποχρούμενος Ιγνω , εΙς μνι^μην 
τε χών 6πδ του άγίο'^ λεχθέντων Ιίλθεν^ {μ«ιν• χαθ' 
εαυτόν, θεφ χαι *Ιωαννιχ(τρ τα του πράγματος άνα- 
τιθεις, προνο((|^ τινί θειοχέρ^ πάντα πρ^ς τ^ οναφέ- 
ρο^ οίχονομοΰνχι. ΒΙΘ . Ποτ^ πάλιν 6 πάντα γρηστ^ς *Ιωχν^χιος 
έπί ο χολής ών, χαΐ 5λον εαυτόν ηί χροαβυχη &^ 
(118861 ΟΓ8ΐίθηί, (ϋχίΐ 86 νί(ΐ6Γβ ςΠ6Π)(ΐ8ΐη ΡβίΓϋΐη,^χώς, 6ρ$ν !φη τιν^ί Πέτρον άναγ($μεν<$ν τβ εις ου• 
ςΐΐί (θΙΐ6ΐ)8!υΓ ΐη εοβίοδ, 6Ι εΪΓευΠΚΐβΙυΐη ^ΙοΓία ρανοΰς, χαΙ φωχ2 ά^ήχφ χυχλούμενον. *0 & αρα 

ηυ8(ΐ8ΐη βΐ Ιυεβ ίη6£Γ8ΐ)ίΠ. ΙΙΗ 8υΐ6ΐη Ρ6(γο Γυ6Γ8ΐ 
εοιηπαίβκι ρΓ9ΒΓ6εΙυΓ8 €Ό]υ8(1&πι ιηοη88ΐ6Γϋ. ΙΠο 
▼6Γ0 ΐ6ΐηροΓ6, ςοο ?ίΓ &(ΐΓηίΓ8ΐ)ίϋ8 (ϋ£;η8ΐυ8 ίαϋ 
1ΐ8ε οοη(6ΐηρΐ8ΐίοη6, εοηΐίκίΐ υ( \$ « οοΓροΓ6 άίδ- 
]υοεΙυ9, βρίηΐυ «(Ι 6(βΙο8 88ε6η(]6Γ6(, 6ΐ 6χ !ΐ8ε 
?ίΐ8 ηιί^Γ6ΐ. ΝίΙιϋοπιίηυδ 8α(επι 8(]ιη!Γ8η(]8ηυο- 
ςυβ 681 6]υ8 Ιοηυβηάι 1ί1)6Γ(88 8(1 ίπΊρ6Γ3(0Γ6δ. 
Ν6(ΐυ6 6ηίπι βοΐυηι ΐ2βΐΑΐ)8ΐοΓ ρΓθΙ>η8 ρΓΟ ΟΙιπβΙο 
8£ΓβεΙθ8^ αυΐ ρ8(ί6η8 ρ6Γ86ευΙίοη6Π), 86(1 εορί658ΐ 
6ϋ8σι ρ«ΙΙ αΐ8]θΓ&, Γ60(β 8εΊ6η8, ηυο<1 ρβΓ 6α, ηΐ8- 
]οη εοη86ςοβΓ6ΐυΓ. Ηίηο (Ιίκείραΐοηΐίη εΐιπδΐί Ιο- 
ςα6η(1ί ΗΙ)6Γΐ3ΐ6ΐη, 6ΐ ρπο Μβ^ίδίΓΟ &εε6ρΐ88 ρΐ8|(&8 
(1υθ658( 6886 1)β&(88, ρ6Γί60(υιη ξΑυ(]ίυπι ί11υ(1 ηο- 
ηιίη«η8, ^ο^υ8 ϋ ίυ6ΓυηΙ ρ8Γΐίείρ63. αρα 
προστανίαν άσχητορ(ου τιν^ς 6 Πέτρος ?ίγ Ιγχιχει- 
ρισμένος, Καχ' έχεΤνο δε της ώρας, ήν(χα της θεω- 
ρίας 6 θαυμάσιος ήξιουτο, ^τυχε τούτον του «ώμβτος 
διαζευχθέντα, τψ πνεύμβτι πρ^ς ο'^ρανο»^ Ανβψέ- 
ρεσθαι, χαι τί^ν εντεύθεν στέλλεσθαι άπο^ημ^. Ου- 
δέν δέ ίττον χαΐ τ^ πρλς τους χρατονντβς Μτέ 
πα^ησίας ελεύθερον του άνδρας δξι^ν Ιση Ιιομά- 
σαι. Ουδέ γέρ ίνειδιζ<{μενος 6π1ρ Χρίστου μάννν ί^ 
διωχί^μενος ϊχαιρεν, άλλα χαΐ μεζονα ΐϋβ6•τ» ΙζιΙ- 
τει, άχριόώς είδως ώς διά τούτο χαΐ μΐίζάψ^ έξΐΜ« 
θί^σεσθαι. Εντεύθεν χα^ τήν των μαΐίητΑν το3 Χρι• 
στοΰ πα^σι'αν χα> τάς 6πΙρ τού Διδανχάλοιι ιιλη- 
γας έμαχάριζε, τετελτεωμένην χάριν |χ§(νη^ «νο- 
μάζων ^ς ούτοι πετέσχεν. ι. ΟοΟδ Κβςοβ νίΓΟδ ϋΙυδίΓΟβ, 6ΐ ςαοβ 8εί6ΐ)&(0 Ν\ Δύο γούν τών έν δ($ξ^ τινάς χαΐ 0^ τ^ &λλ•»« 
688βρΓ3Β(1ιιο8Π)8^0^6(1ί^6η(1ί^3^ϋII*ί6.ςα8Π1•I^08, μάλλον λέγειν δυναμένους ^δει πρ^ αΜν 6 βαη- 
εαιη «υ ιρβυηΐ Πΐί8ί886ΐ ί!ηΓ6Γ»ΙθΓ, ΤΟξαήΐ &η λεύς έποσχεΛας, ήρώτα εΐ δέον έστΙ τ^ τοο Χομιοη οροΓΐ6Γ6( €Ιιη8(ίΙιοηοΓ8Γ6 6|τυΓΑπι. Οαπι ίδ αυίβηι 
«(1 Ιιο€ (1ίνίη6 6ΐ ηοη ουπι Π)αη(]&η8 Γ68ροη(1ί886( 
ρ6Γ8α88ΐοη6 6( 88ρΐ6ηϋ&, ΐΜΐυηι 8ΐ>ΓυίΙ, υΐ ςυί 
πίδδί ίυ6Γ8ηΙ 8ΐ) ιπιρ6Γ8ΐοΓ6, 8Ηςυίά ζάάηοβτβηί 

εοηίΓΑ 6«, φ18Β 8ΐ> ίρ80 άίοΐΛ ία6Γ8ηΙ, ϋΐ ΓβΠοΐίβ 

118, ςαφ ρηυδ (6η6έ8ηΙ, Γ60ΐ6 η( 618 6χρο8υ- 
6Γ8ΐ, ρί6ΐ4ΐ6πι 6ΐ ?6πιπι (ΐ!άίε6ηηι Γ6ΐί{;ίοη6ΐη. 
Οαπι 8(1 δληοΐυπιαυίβηι τυΓδΟδ ▼6ηΐ886ΐ ΒυβίΓβΙίυβ, 
ρΓβΒίβεΙυβ ιηοη8δΐ6ηί Α^ΑυΓοηιπι, ηυοηίΑηι γ6• 
06ί 61 66θΐ68ίΑΓυιη 6ΠΙ01 Ιοηο ηίΐαη(Ι«οΐ8 ρ6ηαΓ- ΧρΜΧΟΗ 

χαραχτηρα τιμ^ν. Τού δέ θείως, ώς «ν τι; •Υμι, 
προς τούτο χαΐ (Λ μετά χοσμιχής πειθούς τ• χι2 
σο«ρ(ας άποχριναμένου τοσούτον, οΐ ηβφά βαβιλέκς 
απεσταλμένοι έδέησαν άντεπαγαγεΤν τι 'βοί^ δι' 
Ιχείνου λεχθετσιν, δσφ χαΙ & πρ<$τερον Ιπρέοώοον 
άπολιπίΐντες, 6ρθως χαΐ ώς ούτ<5ς γε διεξήει τ^« ι^ 
σέδειαν μετεμάνθανον. Παραλα^ν δέ «ρ^ τίν 
ίγιον πάλιν 6 της Άγαύρων μονής προλοτώς 6 £&• 
στράτιος, έπείπερ Ιτύγχανε τάχε τά τού θεού ηύ 
τ* τών Έχχλησιων χοσμιχαΤς διβταρασν^μινβ ψ* 85 νίΤΑ 8. αΟΑΝΝΙϋΙΙ ΑΒΒΑΤΙδ. 

σ•.τ«ι τβ τών διω/τών ; Εως τίνος την ταυ θεού ποί- 
μνην «Λριοι διαισιι«ράξθϋ<χι Οηρες ; Ό Λ , Μικρί>ν 
έπίσχες, άδελφΙ, χαιΐ αρνήσεις την τοΰ ΘεοΟ δυνι- 
στείβν• Ιστιι γάρ τις Μεθόδιος, δς έπΙ τών οΐάχων 
βύττίς χαβιεΤται, χ«1 τβυτην τψ θειψ Πνεύματι χυοερ- 
νήσει• διτις δα(ρεσιν μίν θε<{τητος %α\ χιτιτομην 
άνέλτ[ϊ, δθ|μβτίσ•ι 5έ τ^ δ^θύδοξον, έν είρήν^^ τε βχΟε^ 
χβΐ όμονοί^ τα στχίϊΐάζοντ» χατχστήα&ι, και τους 
βν6ε(ΓΓηχ<{τας τη του 'νψ'στου δεςι^ παρίστήσετβι. 
ΝΛ'. Βραχύς 6 μεταξύ χρόνος, χαΐ Θεόφιλος μΙν 
τών τήδε μεταχωρει, Μιχχ^^λ δε χχΐ Θεοδώρα την 
άρχην διαδέχονται, Μεθόδιος δε τοΤς ΊεροΤς ώς Ιερ^ς 
τφ ίντι χαί θεοΰ 5νθριοπος ένιδρύεται Ορόνοις, χαΐ 86 [ΐίαις, ^Εως πότε τα τών Έχχλησιών, ϊλεγεν, ο^κ Α Ι>&(8Β ί1ϋΟΐϋ)υ8 : ΟϋΟϋβςοβ, (Ιίΐίΐ, Γβ8 ΕοοΙοβΙΕΠΙΠΙ 
οδο6ι5<ίεται ταΤς Έχχλητίαις ; Ιως τίνος αϋξΐ[^θι5- ηοη ΓβάϋβηΙιΐΓ Ε€θ1β8ϋ8?ςαθϋβςοβ8αβ;βΙΐϋηΙϋΓΓββ 

ρ6Γ8β0ϋ(0Γϋίη,6ϋιηηί)&η68 β&8 Ι30βπι5υη(1)68ΐί8β? 
ΙΙΙθ ?6Γ0, Ρ&Γυιη, ίοηυΐΐ, 8υ8ΐίθ6, ο ΓηΙθΓ, βϋηΐβΐ- 
1ί|[β8 Οβί ροίβηϋβπι ; βπΐ βηίαι ηοίίΙ&ηι Ηβ(1ΐ0(1ίυ8, 
ςαί (βη6ΐ)ίΙ 6]ιΐ8 ΰΙ&νυηα, βΐ ββιη (Ιίνίηο δρίήΐα 
βυ1>6Γη&5Ί(, ςυί (οΙΙβΙ <]υί(]6ΐη (ΙίνίδΙοιιβηι 6ΐ άίβ^ 
86€ΐίοηβιη άίνίηίΐβΐίδ; άβεΓβΙίβ &α(6ΐη Οάβιη €οη8*- 
ΙίΙυβΙ οΓ(1)θ(1οχαηι, βΐ α(1 βαπιιηβιη ρ&οβιη 6(οοη- 
εοΓι]ίαιηΓ6(ϋ}$βΐ86(ϋ(ίοη6πι,β(6θ8,(]υίΓ68ΐίΙιΐ6Γυη(, 
()€χΐΓ& ΑΙΐί88ίιηί 8υΙ)]υη^6ΐ. 

1.1. ΒΓβνβ Ιβηιρυβ 1ηΐ6Γ€688ίΙ, 6ΐ ΤθορΗίΙυβ ηαί- 
ιΐβιη 6Χ Ιιαο νίΐα βχε6(ϋ( : ΜίοΙίϋβΙ ?6Γ0 β1 ΤΗβο- 
(1οΓ3 ίπιρβΓίαιη δυ§είρίυηΙ: ΜβΙΙιοάίαβ ΐϋΐβιη 

ν'ΐΓ Γ6?6Γ3 83.Γ083ηθ1αδ, 6ΐ Ηοίηο Οβί, ίη 8Α0Π8 
συνίλόντα φάναι, πάντων αύτψ πρ?>ς την δρθόδοξον β ΟοΠοεαΙυΓ ^ 6(ϋΙ)υ8, 0( υ( ββΙΏβΙ (Ιίε&ΠΙ, ΰυΐΏ ΟΙΏΠΙΑ «ίστιν μεταθεμένων, κλύδωνος τε «αντος καΐ τρι- 
κυμίας χατευναιΟείνης, κα\ τών πραγμάτων ήρε- 
μο*^των, έτερα τις πάρα τών ευαεβών άγείρεται 
στάσις, χαί τα τζς Έχχλησιας έμερίζετο πά)ιν καΐ 
εΙς διττας δτίξας έ/ώρει. ΟΙ μεν γαρ συλλειτουργούς 
εχειν ^ζίο^ν τους παρά τών Είχονομάχων τ^ τής 
Ιιρωτ^ιΐ; αξίωμα )αβόντας, ώς ουδέν τσ^του τη 
ευσεβείς λυμαινομένοο * οΐ δε βεβήλοις χερσΚ έκδι- 
δόναι, άνόσιον δλως ^γοϋντο κα\ ου θεφ φίλον ούδΐ 
άπόδεχτον. Καΐ Ό μΙν ώς αληθώς τφ θεφ ζών Με- 
θόδιος, ί1»χαλλεν, ηηφτο, την καρδίαν έχόπτετο, τον 
μέγα ν τοΤς ώτίν ένηχεΤν έδοκει Παΰλον, μονονουχί 
τοιαύτα φ^γγόμενον, "ϋς τε καΐ ανάθεμα εΤνα άπ^ 
Χριατου ύπ)ρ τών αδελφών μου τών κατά αάρχα, &Ι) 60 Γυί886η( (ΓλάυοΙα 3(1 Γκίβω οΠΗοάοχ&ιη, βΐ 
8ορίΙυ8 688β( οπιηί8 0υο1υ8 6ΐ ββά^Ια 1β/ηρ68ΐα8, βΐ 
Γ68 688601 ςυί€ΐΦ, φΐΒ^άΛΟί &1ί& 8β(1ί1ίο βχοίΙαΙυΓΑ 

ρϋ8,6( ΓΘ8 ΕοοΙβλίβθ ΓυΓ8υ9 βΓ&ηΙ (1ίνί82β,β( ΓβάΑΟί» 

6Γ&ηΙ ίη (1υ2ΐ8 ορίυίοηβ8. Ν&πι &Ιϋ ηυίάβπι ?ο1β- 
1)&ηΙ 1)2ΐΙ)6Γ6 ίη πιίηίδίβηο, βο8 ςυ! (ϋ^ηιίαΐβπι 8α- 
οβΓάοΙϋ αεοβρβΓθπΙ Λ Ιοοηοπι&εΗίβ, ϋΐροΐβ ηυο(1 
Ιιοε ηίΐιίΐ ρίβΙαΚί οίϋεβΓβΙ : ίΙΙί ίΐηΐβπι ρΓοΓαηίδ 
βαηεία Ιγ&()6Γ6 ιη9ηίΙ)υ<^, ρυΐΑΐ)2ΐηΙ οηιηίηο 6886 
ίΓπρίυιτι, βι πιίηίπίΐβ Οβο ^[ΓΒΐυηι, ηβε 3(]ΓηΙ(ΐ6η- 
(]υη). Εΐηυί ϋοοςιιίίΙβίΏ νβΓβ νίν6ΐ)3ΐ ΗβΙΙιοϋίυβ, 
8Β§;γ6 ί6Γ6ΐ)α1,&η^658(υΓ,εοΓ(]6 Ι&εβΓαΙ)3ΐυΓ,ρυ(&5&1 
ΐΏα^ηυηα Ραυίυπ) Γβδοη&Γβ ίη &υΓίΙ)υδ ρΓορβιηο* 
ϋυηι Ιιχε Ιοςυβηΐβπα : ΙΙΓιπιαηίΐ δίπι α ΟΙιπδΙο αηα- μόνον ιΐ αταίητε μεθ' ί^μών, χαί χοιντί την Τριάδα Ιΐιβπΐίΐ ρΓΟ ΓΓ3ίπ5ϋ8 Πΐβίβ δβεΐΐηάυΠΙ ε3Γη6ΐη, 81 δοζάαωμεν. Και 6 μεν οδτως είχεν, οΐ δε πάντα 
παθβΐν μάλλον έτοιμοι ήσαν, {) τά δόξαντα προέ- 
σθαι, ώς έντιυθεν, εΙς μέρη πάλιν τ^ της Εκκλη- 
σίας πλι^ρωμα τέμνεσθαι, και τους μεν, ώς αυτούς, 
τους δε ώς εκείνους τάσσεσθαι• Ο γουν τφ θεφ 
φίλος *Ιωαννίχιος τεταγμέ^οις οδτώ τοΤς πράγμασιν 
έντυγχάνων τά με^ δι' έαυτοΟ, τά δε δν' επιστολών, 
οΤα σύριγγι την διανπασθεΤσαν τής ποίμνης μοΤραν 
ίνίχολεΤτο, χαι τφ μόνφ θεφ, τφ μόνφ χαλφ ποι• 
μένι και ού μισθωτφ προσφκείου, μάλιστα δέ του 
&ρχιερέϋι>ς Μεθοδίου όχλάζουσαν ^δη την ψυχήν 
&ν»κταςο, πολλά μεν και Ετερα γρβίφων, πρ^ δΐ 
πάντων, τοΤς τύ μεν όμοουσιον Ιχφύλους αλλότριο• 
τητας τ»μνουσι, διαιρέσεις δε, ο?μοι, άτοπους δοξά• 
ζουσι , τουτο•^ς μηδέ το παράπαν 0'3τ ύποκλίνειν πιοϋο 8(6ΐ6Γί(ί$ ηο5ΐ8εηπι, 61 εοΓπαιυηίΙβΓ Τπηί- 
(3(6ΐη £[1ύΓίΓιε&νβησιυ8 ^^ Ει ίΐΐβ (ΐυί(ΐ6Πΐ δίο 8β 
1)8ΐ)6ΐ)αΙ. ΙΙΙί ΑΰΙβΓΏ ρ&Γβϋ 6Γ2η( οπιοία ρ&Ιί ροΐΐυδ, 
ςυ&ίη άιαιχϋ^τβ 6&, ςυ» νίβλ ΓυβηηΙ, αάβο υ( ΗΙηε 
ίη Ρ&Γ168 ΓυΓδϋβ 8είη(ΐ6Γ6(υΓ εοΒίυδ ΕεεΙβδί», 
6ΐ ι1ϋ ςοί(ΐ6πι 86 ευπι Ιιίδ, &1ϋ νβΓο Οϋπι ίΙΙίδ ββ 
εοη]υη{6Γ6ηΙ. Οβί ίΐ&ηυβ βιηΐεαδ Ιο&ηοίείυδ, ίηοί• 
άβηβ ίη Γ6δ &()60 1υΓΐ)3ΐ&3, ρ3Γ(ίιη ςυίίΐβίη ρβΓ 86, 
ρ&Γΐίιη τβΓΟ ρβΓ ΙίΚβΓβδ, νβίαΐί β^ΐϋΐΑ Γ6?οε3ΐ>&( 
(Ιίνυίδαιη ρ&Γΐ6(η £Γ6^Ίδ, 6ΐ 6ΐ ςυί ββΐ δοΐαβ 06υ8, 
ςυί 681 δοΐϋδ Ι)οηαδ ρΑδΙΟΓ, 6ΐ ηοη πιβΓεβηΒΓίϋδ, 
οοηείΙί2ΐΙ)α(. Μ«χίσιβ ααΐβπι &ΓοΙιΐ6ρίδθορί ΜβΐΗοάϋ 
'μίη Ι3ΐ>&ηΐ6π) ΓβεΓβλίΜΐ βηίπιυπ), πιαίιβ ηυί(ΐ6ΐη 
6(ί&αι 8ΐί« 8εΓί56Ω8, «η(6 οπιηίΑ αα(6Πΐ ίίδ, ηυί 
1ιοηιοα8ίοη αΙΐδϋΓάβ βΐ βΐίβηο π)θ(1ο δοίηάυηΐ, ηο- αυτφ ιιαρ^νει, μη αλων, μ^ι στέγης κοινωνεΤν, μ^ ^ ν&δήηβ 6ΐ &Ι)8υΓ(Ι&8 ορίηΐΙΟΓ (1ίνί8ίθη68, βίδ 06 προσφθέγγεσθαι, άλλ' ώς 2νι μάλιστα, την τοίχων 
συντυχίαν έκκλίνειν. *Γπετίθει γάρ μηδΐ Ιερουργών 
&σ(ως Λογιιθηναί ποτ• δύιασθαι τούτον, τ^ν τύν Ιε- 
ρουργόυμινον άθιιοΰντα, Ι/είνους δε μάλλον περί 
τ^ν θ(ίαν Ιερουργίαν Ιγραφεν Ιχειν τφ Μεθοδίφ, 
οδς &ν είδείη χαΐ περί τύ της ορθοδοξίας δόγμα συμ- 
φρονουντας α^τφ. *ΕπΙ τέλει δΐ της επιστολής καΐ 
έ^^ώσθαι αύτύν ύγιαίνοντα περί τ6ν ύγιη λόγον ό 
μέγας *1ωαννίχιος ηδξατο. Π Αοιη« 1Ζ| 3, ααΓβιη ςυίάβπι οηιηίηο 3(1ΗίΙ)6Γ6 8θΑ(ΐ6ΐΜΐΙ,ηοη 8^1, 
ηοη ΙοοΙυπι ευπι Ηίδ Ι)3ΐ)6ΐο οοπιπιυηβ, ηοη 608 
«Ιΐοηαί, 86(1 ηυαπι πιαχίαιβ άοεΙίοΑΤβ βοηιπι οοη- 
{Τ688ΐοη6Π). ΑάπιοηβύλΙ βηίπι ηβ ροηβ ςαΐίίθηι 
βυπι §«ηοΐ6 ΓβρυΙλη §«οΗβεοαι, ({αί 6ΐιιη, ({υί 
βαοΓίβεαΙυΓ, €οηΐ6ηιηίΙ 61 τίΙίρβηΑΚ. δοπί^βίβΐ 
6υΐ6πι Μ6ΐΗο^ίο, αΙ ίΐίοι ροΐιοβ Ιι&Ι>6Γ6ΐ οίτε* άίτί- 
ηυπΐ8«εήΟείαπι, ςυο8 ηο886ΐ ουαι 60 ιβηΐίτβ ία 
(Ιοκπι&ΐ6 θΓ(Ιιο(Ιοζι». Ιη βηο^βΓΟ 6ρ!$Ιο1», ?ιΐ6Γβ 
ευπι οίΓεΑ ι«ηιιη πιϋοηοω ορίΑή^ Βΐιηιιβ ^01IΗ 
ιοίείαδ, 87 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 88 

υΐ. €ϋΐη1ΐ»νβ1ΐίδ8βηΙΙίΙΙβΓ©, (ΙίνΙηαδςυίίβΠίΑ ΝΒ'. Ταυτβ έι^ειδή τλ γρ(ίμματβ ^χον, 6 μΐ^ 
ΜβΛΟάίΐ18Π1βΐηθΠ»ίηΛη03ΐνίΐβ3,(ΐυ»δΟΠμΙαΓαβ- θβΤος Μεθ<5διος •Ις την έχυχοΟ μν/{μην άν•λάμβ»η 

Γ&ηΙ: ίηαρΓοΜβοΙβιη Ιιοιηίηβε β&ιη Γ6ηπΓίΓΓίύ6ΐ)&η(, 
βΐ Ιι&Ι)6ΐ)&αΙ ΙυάίΙ)Π0, βΐ ιη&Ιβ &1) ίρδίδ Ι)οηυ8 βυιΐίβ- 
Ι)Α( ;οΑηηίοίυβ. ΙΙΙβ νβΓο ουιη οοβηονίδδοί, ςαοά 
ίρδΙ βϋπι εαΙαιηηί3Γ6ηΙϋΓ, ίΐα δΐ^ηβ, υΐ οιηηβδ ^ιπη 
ροδδβηΐ βΧΕϋάΐΓβ,άθ Ββο βΐΓβΙ)υδ(1ίνίηίδϋίδδ6Γβη5, 
ίΐΑ 608 νί οβρίΐ, βΐ ία 8υ3ίη Γβάβ^ίΙ ροΐ68ΐ2ΐΐ6η),υι 
ηοη βοΐυαι &Ι)8ΐίηυ6πηΙ & δυα ίη βυιη ίπδ&ηία, δβϋ 
βϋαιη 60Γπηίΐ ιηβηΐβδ &(1 ί<1, Γ|ι10^ βδΐ ιηβΐίαδ, εοπ- 
νβΓίβπΙ, βΐ ϋδ ()ίιηίδ$ί9, ηϋφ ρηυβ βίδ νίδα Γαβ- 
Γ2ηΙ, θΓΐΙιθ(1οχφ βάβί άο^Γπα (ΙβάίεβΓίηΙ, υΐ ίρδβ 
6χροη6ΐ)Αΐ. 8ίοΓΓ6ςιΐ6ηιί8δίπ)υδΐΙΙβρορυ1ΐ)δ νίοΐϋβ 
ίυίΐ Λ υηίϋδ Ι)υ]υδ νίΓΐυΙβ,βΙ ΙοΙ» είνίΐαΐβδ άβρβη- 
(ΙβΙιαηΙ ιΙ)υη& ίΙΙίυδ δβηίβηΐίβ, ίΐβ <\\χχ Ιοη^ο (οιη- τ3( γεγραμμενα* τά γε μην μοχθηρά ανθρωπιά γέ- 
λωτα τε χαΐ παι^ιάι το πράγμα έτ(θοον, χαΐ χχχιΐ*; 
6 χαλδς Ίωαννίχιο^ παρ* αυτών Ιζχουαεν. *0 δΐ 
γνούς ώ< ένδιαβάλλοιτο παρ* αυτών, εΙς έπήχοον α- 
παντών στα< , διεξελθών ούτω χατάχρας αύτου; 
είλε χαΐ παρεστήσατο, ώς μη μ^νον της κατ* β^υ 
μαν{ας &ποσχέσ6αι, &λλα χαΐ πρ^ς τ^ βέλτιον τας 
γν($μας μεταβαλεΤν, χα ι τών περι§εδογμένων ά^ε- 
μένους το τη< 6ρ6ο$($;ου πίττεως δόγμα ώς οδτύπζ 
γε εΙσηγεΤτο , μ^ταμαΟεΤν. 03τως ό μυριάνθρωπος 
$?ίμος έχεΤνος, τη< ένος τούτου άρετης ήττάτο, και 
πόλεΐζ δλαι μιας της έχείνσ^ γνώμης Ιζήρτηντο, τι 
έχ μαχρου τοΟ χρόνου μελετηθέντα, Ιν βραχεΤ άπο- ρΟΓβ ΐη6(1ί(3ΐ21 ΓϋβΓβηΙ) ΙΐΓβνί (Ιβροδίΐίδ. Εί ςϋ'κΐίΐη β τιθέμενοι. Τούτψ μέν ί^ οδτω της χοινης ^μελλίν 
δίο ΟϋΓ» ΓαίΙ ΟΟίΠίηιΐηίδ υΐίΐίΐαδ, βΐ δίο ίΓ&ΐΓβδ βδΐ ωφελείας, χαΐ οΟτω τών αδελφών περιείχετο. οοιηρίβχυδ. 

ίΙΠ. Ουιηαυίβιη οΓ&Ιοπαηιιη £ϋ!υιη,ί]υ&δ8Βϋ]β- 
οανβΓΑΐ, β6Γ6( (ΐ6(1ίε&Γιο, π)υΙΐα3ΐ) ίΐΐο βο (βιηροΓβ 
ίιιεΙ& δυηΐ πιίΓ3θυΐ3, βΙίΑΐηδί ηοο ιϋβδδβΙ. ΡΙιβΙαηχ 
βηίιη άβΒίηοηυιη ΓβρβηΙβ ΑρραΓβηδ δαρβΓ ΙυπιυΙυΓη 
νβΙυΐΊ οοΓροΓΑΐΑ, 60δ (|υί ίΐΐίο ΑάβΓ&ηΙ Γβάβ^Ίΐ αά 
άυ1)ίΐΑΐΙοη6ΐη. Ουηο 6Γβθ ^ρίπια, ηυί ίη βο 1)βΙ)ίΐ3- 
Ι)3ΐ, Γ6Γηοο^ηονίδ86(ιη3^ηυδ ]03ηηίείϋδ, 6( αΐίΐίδ- 
βίιηο υ2$υδ βδδβΐ ιηβ^ίοαιηβηΐο ρΓβεβΙίοηΙβ, οοΓυπι 
ςυίάβιη ιηοΐιιιη 8ΐ)8(υΙί( ; (ΙχιηοηαΓη &υΐ6ΐη ίηυΐΐί- 
Ιαάίηβπι νβΓίίΙ Ιο Γυ^αιη, 6ΐ ΓβοίΙ βοδ ΙίςυοδοβΓβ 
ϋηςααιη οβΓ&χη » ίΑοίβ ί^ηίδ. ΟυΙουηηυο νοΓΟ 
Αΐΐςυίύυβ ^Γανί5υδ «ΟΙίεΙΙ ιηοΓϋίδ, 8(1 ν6η6Γ3η(1& 
ίΙίΑ ΙβαιρΙα εοηΓυ^ΟΓυηΙ, 60δ ίίδ, ςα» ίρδοβ νβχΑ- ΝΓ. *Επει 81 χα ι ών έδε(ματο εύχτηρ{ων οΤχω^ 
τά έγ>α(νια έτελεΤτο, πολλά χατα τ^ν χαιρον έχεΤνον 
τα θαύματα υπ* αύτοΟ^ χαΐ μί} παρόντος, ένηργεΤτο* 
φάλαγς γαρ δαιμόνων άθρόον του λόγου δπερφανεΤνχ 
ώσπερ έχ σώματος εΙς άπορ(αν τους ΙχεΤ παρατά - 
χό'/τας χαθίντη. Τψ Ινοιχοϋντι ο5ν αύτψ πν<ύιιατι 
τ^ πράγμα γνους 6 μέγας *1ωαννίχιο;, χαΐ τφ &^- 
σιμωτάιφ χρηναμενος της προσευχής «ραρμάχΐ|ΐ , 
τών μέν τ^ν φόβον άφετλε, την δέ τών δα^)^.όνων 
πληθυν φυγάδας τε οΤχεσθαι πεποίηχε^ χαι ώτεί 
χηρον άπ^ προσώπου ταχηναι πυρός. 'Όνοι δΙ χα! 
χαλεπαΤς, τισι πιεζόμενοι νόσοις έπι τους σεπτούς 
ναούς ^xε(νου^ χατέφυγον , χα) τούτους τών Ινο- 1)8ηΙ, ΙίΙί6Γ&1θ8, ίβείΐ <Ιθΐηυηΐ &1)ίΓ6 βαηοδ. Οα1(1 ^ χλούντων άπαλλάςας, ύγιεΤς οΤχαδε άπιέναι παρείχε. βτ%ο ηοη βδΐ Ιιίο νίΓΐ ϋΐίυδ &(1πιΐΓαη<1ιιαι ? Απ ςυο^ 
βοπι βϋ&πι ηοη ρΓΦβοηΙβπιΓυςβΓβηΙιΙ^ηίΐοηοδ! Αη 
4]υθ(1 βοβ, ηυί 8 πι&Ιο &1ίςιιο ρΓ6πιβ1>8ηΐυΓ, Ιί1)6Γ8- 

νίΐ 8 (ΙοΙΟΓβ ? Ν8Π) νβΐ 8θΐ8Π1 6]υ8 ρΓ608ΐ1οη6ΐη 8ά- 

▼βΓ88δ ϋίηυΐΒδβ ρ()8ΐ8η96δ, €δΙ ίηιΐίείυσ) Οάυεί» 8(1 
Οθοηι, 8 ιη8ΐί8 βυΙοπι 1ί1)βΓ8Γβ 60δ, ςαί ϋΐαο 8006- 
(ΐ658η(, ββΐ 6ΐ ίβΓΤΟΓίδ, βί οοπιηαί8βΓ8ΐίοηίδ. 86(1 
Ιιοο ηυίίΐβπι βδΐ 6^υδΠ10^I^ : ίΙΙυ(ΐ8ϋΐ6πι <]αΐδη8ηΐδί- 

Ιβηϋο ρΓ83ΐ6Π6Γίΐ ? 

ίΐν. Α(1 6001 8ΐίςα8η(1ο &8€6η ϋβΓυηΙ ίί, (|υϋ>υ8 
ίυ6Γ8ΐ εοπιπιίδ88 ρΓ£Γ6εΙαΓ8 (βπιρΙοΓαπ), (\η!Β ίρδο 
6Χ8ΐηιΧ6Γ8ΐ. Ουιη 8υ(βίη 88ηεΙυοι εοηνβηίδββηΐ, 
βΐ βηηι 6x18 οευϋδ 8(1δρ6χίδ86ΐ ςυί(ΐ8ΐη βχ βίδ, εί 
νβηϋ ίη πιβηΐβπι εοκίΐ8Γθ : δί Ηίε (Ιίτίηυδ ΡβΙβΓ 
Ιο8ηηίείο8 βυαιοοβ 8θΙ)ϋΙ Ι81)0Γ68 6Χ6Γείΐ8(ίοηίδ,6( Τ( ούν Ινταυθα μ^ του άνδρας θαυμαστέον ; *Ότι 
χαΐ μη παρόντα τούτον οΐ δαίμονες Ιφυγον ; {{ δτι 
τους 6π6 τούτων πιεζόμενους τών ίλγιινών τοϋ 
πάθους άπήλλαττε ; Τ6 μεν γάρ χαΐ μόνην τΙ^ν τιύτου 
ε&χήν τας 1ναντ(ας φάλαγγας δεδιέναι, ιεα^σίας 
δεΤγμα της πρ^ς τ^ν Δεσπότην θεον, τ^ ίΐ Χ9ή χα- 
χών τους ^χεΤ παραβάλλοντας άπαλλάττκιν, 6ιρ|ΐό- 
τητός τε χαι συμπθείας. Άλλ^ί το(»το μίν ^ 
τοσούτον* ΙχεΤνο δέ τ{ς 5 ν σιωπ^ παρέλθοι ; 

ΝΔ', *Ανηλθόν ποτέ πρ^ς αύτ^ν οΐ την «ροστα• 
σ(αν ών όλος Ιδείματο ναών Ιγχ<χειρισμένοι. 
*Επειδή δέ εΙς λόγους Ιλθοιεν τφ άγίφ, χα{ τις τού- 
των άτενίς α'^τψ ένορών, έννοια τούτψ γ(ν<ται, ώς Ε\ 
δ θεΤος οδτος Πατήρ *Ιωανν(χιος τους άσχητιχοος 
τών πόνων δχρως μετ^ει, χαΐ πολυημέροις εαυτόν 86 ηΐΙΐΗοηίΠΙ (1ί6Γυηΐ8Α1ίχίΙ]θ]υηίΐ8, ευΓηοη ε8Γ-01χδέδωχβ ταΤς νηστείαις τ( δητα μΙ^ του τΰν σαρ« ηίβ νίείΐ αιοΙΙί(ϋ(1ίη6ηι, 86(1 6δΙ 8άΙιυε δίιηϋίδ ϋδ, 
ηΐίί βυηΐ Ι>οη» Ιΐ8ΐ)ί(ύ(1ίηί5 οοΓροπδ, βΐ ββίρβοδ ίη 
Ιι1)ϋ8 ρ{η«;ο6ί8ΐ:ίϋηΙ ? Οοηι 8αΐ6πι ίβ ΙΐδΒε ηιβηΐβ 

▼6η8Τ6ΐ, (ΙίζίΙ Ιΐίε ΨΙΓ 8(1πΐίΓ8ΐ>ΐΙί8 : Ο Μ8ε8Γ (6Γ8ΐ 

βηίπ) 61 Ιιοε ηοπΐ6η},ευΓ εο^ίΐΒΐίοηβδ 8806η(1υηΙ ίη 
εοΓ (αυιη ? Νοη 8υηΙ ηιίΐιΐ ΙίΙί» ρΙβη» Γ8πιί1)υβ, 
86(1 νί<]68 (ΐυ6ΐη8(Ιηιοάυπι Ιυηΐ68ε8ηΙ, ευπ δίηΙ ίη&- 
ηβδ 6ΐ 08(υοδΦ, ςυο(1 ηυί(ΐ6πι βοΐοΐ ίέε^τβ πιβίυδ 
είΐιυδ δΙοοΐ8ε{ιο δυβεβρίυδ. ΙΙΙαιη 8υ(6πι κΐϋΐίπι 
8ΐι1ιϋΙ ροΒηίΐ6ηΙΐ8, βΐ ηιυΐίοπι ΓβρΓ6ΐΐ6η(1ίΐ ?8η8πι 

8υ« αΐβΟΐίδ 00(118(100601, 6( ρ6(ίΙ ▼6018111 6]α89 

4αο<1 61 ίο 1060(601 ▼6η6η(• χών έχράτησε πλήθους, άλλ* ϊτι τοΤς «ύσωματοΰσι 
χαΐ πιαίνουσιν εαυτούς τας χνήμας εστίν ^οιος ; 
*Εν Ζ9ψ δέ ούτος ταύτα Ζστρεφε χατα νουν, & θαυ- 
μάσιος ούτος, Ιΐ) Μάχαρ» 2φη (τούτο γαρ ξν ^νομα 
τψ άνδρΐ), Τνα τί διαλογισμοί άναβαίνουσιν Ιν τζ 
χαρδί^ σου ; ο^ έμοΐ πλήθουσιν α\ χνημαι σαρχών, 
&λλ* 6ρ^ ώς διοιδούσιν, 6πόχενοί τε ο5σαι χαΙ 
πνευματώδεις, β στομάχου οΤδε χαχοσιτίβ ποιεΤν. 
Τψ δΐ μετέμελέ τ• αύτίχα, χαΐ πολλά την τών λο- 
γισμών Ιμέμφετο ματαιοφροσύνην, χα^ βνγγνύμν 
^τ<ι της Ι^Α^|εήσ»«^, 89 νίΤΑ 8. ΙΟΑΝΝίαΐΙ ΑΒΒΑΤΙ8. 90 ΗΚ'. Τ*^ ί^ τ5ν »4•Λ« χρίνον μάχην βυμβάλλου- Α ίΥ. 8υ1) Ίά βαίβι» (θπιροβ Τ8ΐη•οΗ(β οπ^ίο €βη• •IV *ΙσμαηλΤτ2ΐ 'ΡωμΛίοις^ χτΧ πολλοί μέν αναι- 
ρούνται *Ρωμα(ων, πολλοϊ δε τψ πολέμω άπολει- 
«ρθένης, αΙχμάλωτοι αγοντχς. Τούτων εις, νεανίβς 
ών, οχιγγβνης ετύγχανε τψ μεγάλψ• εις βοήθειαν οί 
«ρονήχοντης τ6ν ίγιον έχάλουν ει «ως τδν νεα(ν{9χον 
Ιξέληται της αΙχμαλα>9(ας. Ό 81 καΐ πρί» το•3 κλη^ήνβι 
τχχι^ς ηκε, χαϊ περί μέσβς νύχτας γεν(5μενος έπΙ 
τοϋ &σμ€0τηρ(ου ένί τε των μετ' Ιχείνοο χατεχομέ- 
ν«ν έπΐ(ραν»1ς, •Ανα»τας, ψησί, τί>ν Ετερον ίιανά- 
•τησον, χάχεΤνος τ^ν Ιτερον πάλιν, και ούτος τον 
μετ' αύτ^ν. Τούτου Κ ώς έπέσχηψε γενομένου, 8εαμα 
μεν ευ(Κκ α&ταΤς άλύσενι έλύονιο τούτοι ν, ώς μί^δε 
την &ρχτ»ν δεδέσθβι δοχεΤν, αί πύλαι δε αύτ<)ματοι 
ίιηνοίγοντο, χαΐ οΐ άνδρες έν τ^ έξ<{δψ ^9Λ>ί ο\ μηδΐ 
της Ιτέρων προς αυτούς είσι^δου συγχωρούμενοι πρ({- ίϋ{[υηΙ ουιη Βοιη&ηίβ, βΐ ηαιιΐϋ ηυίϋβιη Ηοπίλη! 
ίοΐ6ΓβοίϋηΙυΓ : η\\ιΙύ νβΓΟ Ι)6ΐΙο €3ρΗ &1)(1υευηΙθΓ 
€3ρΙίνί. ΗοΓϋΐη αη«!8, ςυί 6Γ81 &(1οΙθ8θ6η$, βηΙ 
π)8£ηί ^ο^ηη^^^^ εο^οαίαδ. 1(&(|υβ ςαί |;6η6Γβ «ά 
βυιη &11ίη6ΐ)3ηΙ, 83ηο1ί ίηνοο3ΐ)3η1 αυχίΠπιπ, οΙ 
&(1οΐ65εβη1βπ) ΙίΒβΓ&ΓβΙ & οβρ(ίνι(3(β. ]8 &ηΐ6ΐη 
6ΐΐ3ίη ρπϋδςυ&ιη νοοβΓβΙυΓ, είΐο νβηίΐ, βΐ ευιη 
€ίΓϋ& ιηβάί&πι ηοείέιη ΓυίδββΙ ίη ε^ΓεβΓβ, βΐ 8ρρ&- 
Γυί886ΐ υηι βχ ϋβ, ςυί ευ πι ίΙΙο (ΐ6ΐίη6ΐ)3ηΙυΓ ; 
δπΓ^β ιηςυίΐ, 6( &Ι(βΓυηι βχοίΐι, 6ΐ ίβ βυπ), ηυΙ ββΐ 
ρο8( ίΙΙυιη. Ηοε αοΐβιτ) ΓαεΙο, υΐ ]υ8δ6Γ3(, 618 ηιιί• 
(Ιβιη ρΓοΙίηυδ βυηΐ .νοίυΐα νίηουΐα εαιη ε&Ιβηίβ, ϋ( 
ηβε ηιηηίηο ^υίϋειτι νίιΙβΓβηΙυΓΓυίδδβ ^ίηϋΐί : ροΓ- 

ίΧ νβΓΟ 803 δροηΐβ 8υη(8ρβΓ(!Β, 6( 8υη( β^Γβδδί π, 

&(1 ςυοδ ρπυδ ηβ Ιίεηϋ ηυίϋθίπ ίη^Γβάί. 6υιη τερβν άπολαύειν. *Επειδη δε πρ^ς την οϊχ(α/ Ιπαν- ^ ΑυΙβιτι ^^(η ίη δϋαηΐ Γ6(ϋί8$6η1 ΓβξϊοηβΓη, ίη νί» ν,εΛν ίδη, Ιντυγχάνουνι χυσΐ πάρα τήν 6δ^ν, άπιζ- 
ιεαι μεν τοΤς παριούσι χαι άνημέροις, φοβερό Τς δε 
χαΐ βπιτο τ6 ΙδεΤν. Και οΐ μέν ^ν &π<$ρφ ^σαν $ τι 
χρη δρφτ, 6 μέγας δΐ χα/ τούτψ φθάσας Ίωχννίχιος, 
Χ2( βαθεΤαν ώσπερ άχλΰν της δψεως των χυνών χαί 
ττ^έα<, άπαθεΤς χαχων τους δνδρας διαβιβάζει, καΐ 
φέριαν ^ποχαβιστ^ τοΤς οιχειοις. Οΐ δΙ χα\ δια πά- 
βης αύτα»ν της ζωής τ/,ν εύχαριστίαν βίχον, χαΐ 
χρόνος τις αύτοΰς εΙς λήΟην ούχ ίγαγε της εύεργε- 
«(βς. 

Νζ^. *£πεΙ δε Ιδεί χαΐ τ^ πρ^ς τας Ιζοιθεν πάρα 
τοϋ ιιονηρου πείρας του &νδρ^ς γενναΤον πολλαχο^ί 
διαδείχνυσβχι, ούτω της Προνοίας ο{χ3νομούσης χαΐ 
τ«κ λχ«£ου< εΙς χβΤρας Ολιβ^ντων αυτούς παραδι- ίηείΓΐυηΙ ίη ςαοδάαιη εαπΓδ, ΓβΓοεβδ (]ΐιί€ΐ6ίη βΐ 
ίηιπιίΐθβ 118, ςυί ρΓββ(6Γί6»η1, νβΐ ίρ^ο αηΐβπι 
αδρβεΐυ ΐ6ΓπΙ)ϋβ8. Εΐ Πϋ (|υί()βπίΐ ηβδείβΐι&ηΐ, ςιιίά 
8^6Γ6ηΙ : ιη8{|[ηυ8 αυΐβιη Ιυηε ςυοςυβ αεεβϋβηδ 
Ιο3ηηΙείυ8, (Ι6ηδ8 ε8ΐί^ίη6 ο£Γυ88 ε8ουη) οουΐίδ, 
ίΙΐ8Βδ08 6( ηυΐΐο ιηβίο &£Γ€ε(08 βοδ (πιηδπιίΙΙίΙ, βΐ 
δϋίβ 608 Γβδίίΐυίΐ. ΙΙΙί νβΓΟ (0(0 (βιηροΓβ νί(9Β 8υ8Β 
ίη οΓβ 1ΐ8ΐ)6ΐ)απ( ξΓ8(ί8ηιπ) 8ε(ιοη6π), ηβε υΙΙαηη 
(βπιρυβ 618 ούΠνίοηβιη ίη(Ιοχί( Ι)6ηβ&είί. 

ίΥΙ. Οαηι 8η(6πι οροΓ(βΓβ( 6(ίασι 8()ν6Γ8αδ βχ- 
(ηηδβευδ ίΙΐ8(88 & πΐ8ΐίξηο (βη(8(Ιοηβ8, ίΙΙΙυβ β^Γβ- 
ς}ΐ νίη ίη πιοΚίδ 08(βη(1ί ΓοΓ(Ι(ο(1ίηβπ)« ίΐ8(1ί8ρβη• 
88η(β ΡΓον1(1βη(ί8, β( (Γ8€ΐβη(β ]υδΐ08 ίη ιη&ουβ νύβ<^, ο^ιχ Τνα πεφά«ΐ[^ τούτους, άλλ* Ίνα επιπλέον Ο βΟΓΟ π), ηυί ίρ808 80Ιΐ£;υη(, ηοη Οΐ β08 (6η(6(, $βά λαμπρ&νη, *Επιφάνιον τίνα μοναχών ο τ.ονηρ6ς δπο- 
&ς ΙηψΜ^ τ• τ^ν άρε'^ην δοχοΰντα, χαΐ πρ^ς τψ 
Βρη έχείνο άνχοΟντα υποχινεΤ χατά του αγίου. Τί 
τοντο τιχνώμενος ; *Αντιπεριαπάσαι αμφότερους των 
τής ^ρβτης π^νων έθέλων, 8πως τον μέν μ^ ^^• 
λ^ν £γ«ιν έ^ τ^ έπιβο^λεύειν, τ^ν δε τ^ έπιβου- 
λιύο^ι. Αλλα του μεν *Επιφανίου τί^ ψ^χ^Ι ένίηαι 
^αβχανίχν, τφ δέ ο6δε το παράπαν τλ της άαχή- 
9%ΛΛς έιηχ^αι αύντονον ήδυνήθη. ΚαΙ δ μεν τ^ χα- 
τ^κο|&ον έχίΤνο χα2 συνερεφε; δίρος 1πυρπ(ίλει, ώς 
βν μτΜ της δλης |^ φλ?>ξ χαι τον άγιον έπινεμτ^- 
Ιιί•^ Ο δ^ τ^ έν αύτφ του Πνεύ^ιατος χάριτι τούτο 
ιφσγνοΰς, έφ* Ιτερον μετέβαινε τ<5πον, χαί Έπιφά- 
ς, χαχ^ τε είναι ι)^λέγχετο χαΐ εαυτοί χείρων. η(Γ6(!(ΐ8( ϋΙιΐδ(ΓίθΓβδ,ΕρίρΗ8η1υη) (|υβιη(ΐ8πι πιοηλ- 
εΐιυηι η)8ΐί^ηυ8δυΙ)ίβηδ,ςυίβ( ?ίΓ(υ(β ?ί(]θΙ)8(ιΐΓίη* 
8ί£[ηΐ8,β( ίηΙΙΙο πιοη(β 8β6ΧβΓεβ1)8(,ι•ιονβ(8(1νβΓδυ8 
88ηε1υπι.€υΓΐιοεπ)8ε1)ίη8ηδ?ΑπιΙ)θ8νοΙβη8ΑνβΙΙβΓβ 
8 ΐΗΐ)οη1)υ8 νίΓ(υ(ί8,υ( ίΙΙί ηβ(ΐ8Γβ(υΓ ηυίάβπι 8(1 ίη- 
8ί(ϋ8η4υπι ο(ίυη), Ιιαηο &υ(βίη Γ8δ(ίι1ΐΓ6η(ΐρ86ίη8ί- 
άί£. δβάΕρίρΙι&ηϋ ςυίάεπι 8ηίηΐ86 ίηιιηϋιίίίηνίάίβηι, 
Ιοβηηίείο 8υ(6π) ηβ ρο(υί( ςιιί(1βηι οπιηίηο ίη(βΓ- 
ΓϋπορβΓβ ίη(βη8&ηι βχβΓεί(8ΐίοηβπι. Εΐ ίΠβ ςηίάβαι 
εοπ)8(υιη β( ίΓοηϋο^ύΓη ίΙΙυπι πιοη(βηί) βχυβδΚ, α( 
δίπιυΐ ευιη 8ίΙν8 α8πιιη8 88ηε(ηπι ηυοηυβ (Ιβραβεβ- 
Γβ( : ίΙΙβ 8υ(οηι ευηι 8ρίΓί(υ8, ςυββίη βο βΓ8(,9Γ8(ίΑ 
ίά ρΓ2Β8είνί5δβ(, (Γ8η8ίί( 8(] 8ϋυη), βΐ ηΐ3ΐυ8 ΓιιίΙ 
(ΙβρΓβΙιβηδυδ ΕρίρΙίΑηίυδ, 6( 8βίρ80 ϋβ(βηοΓ. Ουίά 
Κ •3ν ^ 6«μα9τ6ς πρ^ς τούτο Ίωαννίχιος ; Ου προς ^ 6Γ^ο &(ΙιηίΓ8ΐ>ί1Ιδ Βά Ιιοε ^08ηη^ε^υ8 ? Νοη Γυί( 6Χ- ^ρ^ιψοκ^ λανεστη, ο& τίν έπιβουλεύοντα χαχώς εΤπεν, 
Ιλλ' οΓα πράος του πράου μχθητης, χαι προσε- 
φέρτΜ ψ1»χως και ταπεινΰς προαεφθέγγετο, χαί 
την της φιλεχθρίας αΐτίαν Ιζήτει μαΟεΤν. Ό δΐ 
^|ε^ξαης α^^ν ύβρεως Ιπλυνε, τ^ του λ({γου, /α{ τέ- 
λος Η μοναχά Έπιφάνιος μεΟ' ης χατά χβΤρβ βΤχ« 
^άβ^ου, οξυν πρ^ς τψ αχρτρ σίδηρον έχούσης, χατά 
ΐανην πλ-ήττει τάν Ιγιον την γαστέρα, εΐ χαΐ άπχΟης 
ΙχετΤνος 6 συ/οιπαΟτις διέμεινε, χαΐ πρ^ς διαλλαγάς 
τ^ *Ε«ιιράνιον παρεχάλει. Άλλ' έχεΤνος μηδέν τι 
της ^3ΐεθρ{ας γνώμης Ιχείνης μεταβολών, λπΐ της 
ι&της Ι^γι &ι«μ(ν•1«ς• Τοοτο δε αρα ν^πύ των την εί(8(υδ αά νίηιΗεΙηπι, ηοη βί ΐΏ3ΐ6(Ιίχί(, ηυί ρ8Γ8ΐ)8ΐ 
ίη8ίοϋ88, ^6(1 ϋ( ηαίΐίδ β]υδ,ςυί β5( ιηίΐίδ,ιΗδοίραΙυβ, 
6( βαιίεβ βυαι 3€ΐϋ(, βΐ Ηυιηί1ί(βΓ 68( 8ΐ1οευ(ϋ8, β( 
Γ0ξ8νί( υ( (ΙίεβΓβ( ε&υ88Π) ευΓ βί νβϋβί 688β Ιπίαιί- 
εαδ. ΙΠβ 8υ(βπι ρΙιΐϋ5(Γί8 ρΓθ1)θΓΐιιη, α( (ίίεΚηΓ. βΐ 
εοη(υπιβΗ8Γυπ] βαπι βδΐ ίη86εΐ8(υ8, 6( ίΛηάβία 
βξΓβ^ίυδ ΐΙΙβ ΕρίρΙΐ8ηίυ8 νίΓ£;8, ηυβηι 1ι&()βΙ>3( ίη 
ιη&ηυ, ςυβΒ ίη 6χ(Γ6πί)ο ΓβΓΓυιη 1ΐ8ΐ)6ΐ)&( &ευ(υηι, 
ίη πιβάίο νβη(Γβ ρβΓευ(ίΙ 8&ηε(υιη, €(ί8πΐδί ΗΙβΒβυδ 
ρβΓΠ)8η8βΓί( νϊΓ π)ίΐ6ΓίεοΓ8, β( 8(1 ΓβεοηείΙί8(ίοηβπι 
ΗθΓ(8(α8 8ί( ΕρίρΙΐ8ηίυηι« 56(1 ίΙΙβ, ρβΓηίοίοβο ίΐΐο 
ιηίιηο ηΐΐιίΐ ηιυ(«(ο, ρβταιαηιίΐ ίη 6«(ΐ6ηι ιη»Ιβνο• 91 ΜΕΝδίδ Νθν£ΜΒΕΒ. 92 ΙβηΙίβ. ΗοΟ ΑΟΐβΐη ΜηβΙο ρτ»άκίαΐΟ Γο6Γ«( &1> ίΙΙίβ α &ρχην τ^ν τρύχινον χιτώνα &$(|ΐχ({χ(ι)ν μονικχών τφ ιηοοιο^ίβ, ηυί βί ι1> ίηίϋο άβάβΓ^ηΐ ίΙΙ&ιη (αηίΰΐιη 
ρίΐΜοοο(6χΙλΐη. ΤβηίΑΐίο βηίπ)) άίχβΓαηΙ ίΙΠ, &(1 (β 
▼βηίβΐ ίη βηβ, 86(1 ίρββ ({υοςυβ ίΓηΐ3. 

ίνΐΙ. €υπι αυΐθΐη 83ηε(υ8 μνα αά ρΓοΓυηάαπι 
ρΓ0€β88{δ86ΐ86ηβΰΙαΐ6ηα,βΙ ίΙΙίβ ΑίίΓηίΓαΙιΊΗ^υδΙβΙιο- 
ηΙϊυββχβΓοίΐΑϋοηίβ 6νΐΙ8ί88β( !ηβΓΠ1Ι18, ίπ ΐΏοπαβίβ- 
ηο ΑηΙίίΙη βχβίΓυεΙα οβΙΙιιΙα, ίΐϋο 8β ίηοίαιίίΐ. 8ί 
ςυαηάο ΐϋίβηο βυπι νοο3Γ6ΐ (βιηρυβ, υΐ ίΐϋοο β^β- 
(ϊβΓβΙυΓ, (ΓΑηβίύβΙ ρβΓ τίαιτ) ραΙ)1ίΰαίΏ, ηβ αϊ) ίΙΙίδ 
ηιιί^Ιβπι ¥1808 ϊύΒ^ηΒ, βχ ρ3Γ(6, Α ςυίΙ)υ8 η6 νο'6ΐ)8ΐ 
ςυίϋβιη οπαηίηο Αδρίεί. ΟυίοΙο νεΓο βηηο ίπιρβΓΗ 
ΜίοΙιββΙίδ, ςυί ΕοοΙβδίλΠ) Γβ^6^0ι Μβΐΐιοίΐίυβ, εαπι 
ιηβ£;ηί ^οαηη^^^^ &({ Οοηηίηαίη βχεβδδυπι ρΓΧδοίνίβ 
86( ]ιιη 8ρρΓοριηηυ3Γβ, 3(1 βυιη νεηίΐ, βΐ υ11ίπΐ38 άγί({> προβίρητο. Ιΐκφαινμ^^ γέρ. βΤιτον ΙχιΤναι, κρ6ς 
ττ^ τελίυτξ έπελεύοβτβί 90ΐ^ άλλ* εΙς χεν^ν χτι αύ• 
τος προχα>ρι{σκι. 

ΝΖ'. Είς βχΟυ δΙ γήρας δ Ιγιος έλάνας, χαΐ τοΙς &- 
περφυένιν εκεΝοις περί τήν ^νχηνιν π(!νοις Ι^τονηχως, 
πάρα τ^ Λ(ου μονι(ί χελλ£ον δειμάμενος ϊ<μλ εαυτόν 
χαταχλε^ει. ΚΙ δέ ποτβ τούτον χαιρ^ς έξιλθεΤν έχα• 
λει, διι(ίει άνά μιίτην τήν λεωφόρον, μη θρώμ</ος 
τ3[ πολλά 6π' έχε(νων, ύφ' ών πάντως μη$^ 6ράβ6αι 
ηβούλετο. Πέμπτφ δε Ιτει της Μιχαήλ άρχης 6 τατ 
της 'Εχχληνίας Ιθύνων Μεθόδιος^ την του μεγάλν^ 
πρ^ς Κύριον εχδημ(αν έγγίζουσαν ηδη προεγνωχως, 
προς αύτον τε ί^κει, χαΐ παρ' αυτοΰ εύχάς τας τελευ- 
ταίας έζήτει. Ό δΙ περί παντός τε την του Μ66ο3(ου ΡΓ6€68 0|> βΟ ρβϋίΐ. ΙΙΙβ Ληίβίϊϊ ΟΟΓΥΙ ϋΙ&χίΐΏΙ ίβοίδ- Β ποιησάμενος ϊντευξιν, χαΐ την πρ^ς αύτ^ν &μιλ{αν 86ΐ εοηνβηΐΓβ ΗβΐΗοϋίηιτ, 6( ίη Ιοη^υιη (βιηραδ 
ευιη βο ρΓ0(1ϋχί886ΐ δβηιιοηβιη. βΐ (Ιβίικίβ δ30Γ0 
εοΒίυί βΐ Γ€0€η3 βίβείο ^Γβ^ί βα, (]ιι2β &(1 ρίοΐ&Ιβπι 
ορο8 βηηΐ, δΐιΐδίδδβΐ, (Ιίοβηδ υ( ίιηιηοΙ)ίΙίΐ6Γ6ΐδ(Α- 
Ι)ίΙί(βΓ ρ6Γΐη&η6Γβη(ίη ΰ(1β ογ1Ιιο(]οχ8, ηβ(\\ιβ βνβτ' 
ΐ6Γ6ΐιΙυΓ α ρΓοΓαηίδ ?0€ίΙ)υ8 ΗΐΒΓβΙίεοΓυιη, 6ΐ ίηΙβΓ 
86 (>οη86Γν8Γ6ηΙ €οηεοΓ(1Ί&ηη, ηβςυβ ΙΙβδρΗβηηαηίΐ 
6ΐ ιηβίβίΐίε&ιη Ιίη^υ&(η πκινβΓβηΙ ίη ροηΙίΓιεβπι, 
8υΙ>]υηχίΙ, ηυοιΐ ηβε ηυΗυπι (βιηριΐδ ροδΙ ^υυπι 
ά»ε6δ8υπ) νίνβΓβΙ Μ6ΐΗθ(1ίυ89 ηοΑ ςυίίίβηι ίη Γβ ηοη 
ίυι( Γ&Ι8118. ΤβΓίίο βηίπι ά'ιβ, ροδίςυαπ) Ηχε (Ιίχίδ- 
86ΐ (6Γ&1 ▼6Γ0 (6Γΐίυ8 [ίοΓ. (ΐηαΓίη^'\ Νονεαι^Γίδ, 
Ο. ^οληη^ε^υ88ρ^^^(^ςυ^(I6Π)Iη^£;Γ8ι8^I βυπι,ςυβιη 
<1Πί9Η,(ΐ6€ΐυε(η8 8 εΐιοπδ ληςβΙοΓυπι: εοΓρυδ&ιιΙβηι έπι πολύ παρατείνας, εΤτα τφ {ερατιχφ τε πληρώ• 
μάτι χαι ττ^ νεολέχτω ποιμ*^ τα δέοντα πρ^ς εύσέ- 
βειαν παραινέαας, άμεταχινήτως ττ^ 6ρ6οδ({ξφ π'- 
στει χα( παγίως Ιμμένειν, μηδΐ ταΤς των αίρετιχών 
πχρατρέπετΟαι βεοήλοις χενοφωνίχις, όμόνοι^ν τε 
προς αλλήλους βυλάττειν ειπών, μηδέ βλάαφημον 
χατα του αρχιερέως γλώαααν χινεΤν ΙπεΤπεν ώς 
ουδέν πολύν τίνα χρ'ίνον μετά την αυτού τελευτήν & Με- 
θόδιος επιδιώτει, όπερ ούδΙ τούτο έαφάλη. Τρίτρ τε 
ναρ μετά τούσδε χους λόγους ^,μέρ^ ήνύ€το, χζΐ 
τρίτην 6 Νοέμβριος ηγε. Και δ μίν θεΤος *Ιωανν{- 
χιο; τψ πνεύματι μεν, προς δν ήγαπα μετβΦΟίτ^, 
χοροΤς αγγέλων παραπεμπόμενος, τψ τώματι δ1 
αορφ χατατιθεται. Μεθόδιος δέ δ λαμπρών λάμψας (ΙβροηΗοΓ ίη ΙοευΙο. Μ6ΐ1ΐΟ(ϋυ8 8αΙβΐη, ηυίεΙ&Πδ-^έν πατριάρχαις, μετά μήνας χαι ούτος •$χτώ της έχείνου τελε^της άπεβίω, τέα^αρεσχαιδεχάτης Ινι- 
σταμένης τφ Ίουνίψ• 

ΝΗ', Τίνα γοΰ» τα χατα την τελεστή ν εε χβΐ μιτά 
την τελευττν του θαυμαστού τούτου Ιωαν^ιχ^ου 
γε^ενημένα ; Πχρειμέναιν συσφίγξεις μελών, άνθρω- 
ποι πονηρών άπαλλαττόμενοι πνευμάτων, μ^νον ύ 
ττΐ εκείνου σορψ προσέλθοιεν. Καΐ πώς γ^ ο&χ 
Ιμελλεν *Ιωαννίχιος τοιούτοις χα\ μετά Οάνχτοηι Ιν- 
δοξασθ',ναι, ου την έχδημίαν στύλος πυρ^ς τοΤς Ιν 
τφ χχτ* Ολυμπυν δίρει έδτ(λου, ου προ•πορ<ύοντο 
άγγελοι πύλας διανοίγοντες αύτψ τάς του ιταρα• 
δείσου, χαι προς την έχεΤθεν μακαριότητα λζ6ι• 
Γυπ]ΐη(6Γ8είβΠΐΟθΠΐίηί, 6ΐ8ίαΐυΙ ν6Γ88ΐι1ΓϋΠ1ουπΐΟβά7οντες καθαρώς έμφανισθησόμενον τφ προσώνφ 
&η^6ΐίεί80ΓϋίηίΙ>υ8?αςυίΙ)υ8 1)68(8 Τπηίΐ88ΐ8υϋ8- Κυρίου, χαΙ άγι^λιχαΤς Φα'νεσόμενον τάζ(9ΐν ; 6φ* 
ΙΟΓ 6( |ξ1ϋη(1ε8(υΓ ηυηε, 6ΐ ίη ηαηςϋ8ΐη (ΙβδίΙυΓΑ ών ^ μαχαρί^ι^ Τριάς δοξάζεται χαΐ μ•γ3λι$>Ρ<ται, 
8βεϋΐ8 ΙΜΒεαΙΟΓαΐΏ. Αηΐ6η {ί). νυν χαΐ εΙς τους ατελεύτητους αΙώνας των «Ιώνων. 

•Αμ^ν. 

(1) Εχ8ΐ8( 8(1 88ηε1υη) Ιοβηηίείαπι βρίδίοΐλ 116^ ΙίΙ>. II εοιί. ΟοΙυπι. ΤΙΐ6θ(1οη 8(α(Ηΐα, φίλΐη ΓοείΙιΙ 
ΒΑΓοηίαβ Ιοηα• IX ΑηηΑΐ. 8η. 825. 81106 Γβίϋΐδίΐ ίη(6Γ ρ8ΐη8Γ€ΐΐ88, ίρδβ ςυοΐ|υ6 οείβνο 

016086 ρ08ΐ ίΙΙίϋδ (Ι6ε6850α)| 6Χε685ί( 6Χ 1ΐ8ε νί(8 

(|α8Γ(ο (ΐ6είπιο ^αη^ί. 

ΙιΥΙΙΙ. 0υ8Βη8πι βυΐεπι 8υη( 68, ({υχ Γ8ε(8 δυη( 
ίη ηΐ0Γΐ6 6( ρο8( πΐ0Γΐ6Πΐ 8(Ιπ)ίΓ8ΐ)ί1ί5 Ιιη]υ8 ^08ηηί- 
είί?0ί88θ1υ(οηιιο ιώ6πι1>γογοπ) εοηΓΐΓηΐ8ϋοη68,Υιο- 
ηιίηβ8 ΙίΙ)6Γ8ΐί 8 πιβϋ^ηίδ 8ρίΓί(ίΙ)υδ, 'δί δοΐυπι 8(1 
ε8ρ8Ααι ί1Ι1υ8 8οο68δ{886ηί. ΟυίιΙηί εηίιη 6Γ8ΐ Ιο8η- 
οίοΐυδ 118 Γ65υ8 ?6ΐ ρο$1 ηαοπεηι ^ΙοΓίίΙεαηεΙυδ, 
ευ]υ8 (Ι6ε688υπι εοΙοηί)η8 ί^ηΐδ 8ί|^ηίΠθ8νϋ ϋδ. (ΐαί 
6Γ8ηΙίηιηοηΐ6θΙ;πιρο?ςυ6(ηρΓ2βε6δ86Γυηΐ8η^6)ί, 

ρ8Γβ(ϋδί ρθΓΐ88 61 8ρ6Π6ηΐ68, 6ΐ ΐΓ8ηδΠ)ίΙ(6ηΐ68 1(1 

680), ςο» 68(ίΙΙίε, 568ϋΐϋ(ϋηβπ), ροΓβ δρρππίυ- 93 νίΤΑ 8. αΑΙΛΟΤΙΟΝΙδ. Μ ΝΜν<Ρ«Ι ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΤΡΙΟΝ ΤύΝ ΑΓίαΝ ΗΛΡτνραΝ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 

νίΤΑ ΕΤ αΟΝΥΕΚδΑΤΙΟ ΕΤ ΜΑΒΤΥΗΙϋΜ 

δδ. ΜΑΚΤΥΚυΜ 

ΟΑΙΑΟΤΙΟΝΙδ ΕΤ ΕΡΙδΤΕΜΕδ, 

(Ιιλϋηβ ζ^ηά δαηυη 8(1 άΪ9ίη 5 ΝονβοιΒπβ ; βτΛΖΒ 6ΐ €θΐ). ιηβ. 1481.) Α' Της πρί>ς τψ Αιβάνψ ίρβι Φοιν(χης πολλβΐ Α Ι. ΡΗφηιείβΒ,ηιίφ «8ΐΑ(1 πιοηΐβπι ϋ1>ιηαιη,τηαΙ- μίν π<$λβις χαΐ Ιτβραι νοτιώτβραι χχι προνάρχτιοι, 
τΐίύτι^ ^Ι χαΐ ^ τών αίλλων πχτώ'ΐ διχφ^ρουνα χαΐ 
τοις άρχτίοις κειμένη μέρενιν, "Εμιβτα • {^ν ένβγ- 
χοϋταν Ινχι χλ\ Ορεψαμένην &νηρ^ 8νομβ Κλειτοφων, 
γένος έΐ((9ημο< πλοϋτον^ ού$•ν^ των πολιτών ^εύ- 
τερος^ τ^ν σύνενιν πολλφ των άλλων οξύτερος. 
Τούτψ τοίνυν «υνηπτο γυνή Αευχίπιτη τοδνομχ, 
τίλλχ μίν &ξι3( τους τριίπους χαι άν^ρΐ τοιούτφ 
προτήνοιι^α, χα ι μη^έ της χατ' ώ|/ιν ^ρας των Ιν 
τοατφ &ίρων ελλε^που^ν, τοΟτο δέ μ^νον στε^ρωνιν 
^τευίχ^οΟνβ, δι' {{ν πολλοΤ; π«ρα τοΟ ά\$ρ6ς ^νε{$$7ΐ 
βχλλομενη άθυμί^' συνε^χετο^ χιΐ (ρροντ{9ΐν Ινιό» 
π:ετο, χαΐ ιεαιντο(χ ην λύσιν των δεσμών τούτων 
ένιζητοθ9«. 

Β*. *Αμφροτέρων ονίν &' βΐ7χ<5νης τ^ πραγμν τι- 
Οεμίνωιν τ^ μή παίδων ^φθι^ναι ιζαχίραζ^ μηδέ 
τίνα Ιξειν Βς του πλούτου τε χληρονι^μο^ Ιτζαχ, χαΐ 
δι* οΰ τδ γένος πάλιν βύτοΐς νωθήσεται, ΙπεΙ συνέ- 
βχ;νε χατ* ΙχεΤνο χαιροΟ χχΐ χα της εΙδωλολχτρε(αις 
ΙπιχρατεΤν^ Σεχουνδον δέ τινχ της π({λεως Έμένης 
την &ρχήν πεπ{9τε^ται, Ινδρβ '*Ελληνι μέν τήν 6ρη- 
«χ&{3ν, την δέ γνώμην χομιδη βάρβχρον, ψ Ζργον 
^ν ώς 0•^ ^\ο έκιμελίς, Χριστιανούς ^ίπαντας λχ- 
τρέψαι, χαΐ την ε^σέβειαν^ εΤ τις δύναμις, ^(ζαις 
αυτα^ς έξελεΤν' ΙπεΙ ^ν οβτως έν χινδύνφ τα των 
εύσεδούντων ?1ν^ φυγ?ί την 9ωτηρ(αν Ιχαατος έπο- 
ρ(ζετο. Είς οΐ τις την χλησιν ^Ονούφριος τ^ *χίμ« 
μοναχές, τ^ν τρόπον &γαθ^ς χαΐ φιλο9εος, τ^ μέν 
πχντάπααιν έχχι^ησαι χαΐ χαιαλιπεΤν έν χαιρφ (βΒ ςυί(1βπι βυηΐ ιΗ» ηυοςϋβ είνίΐβίββ, («η 8(1 
αυβίΓϋπι, ςο&αι αά ββρίβηΐΓίοηβιη : β]υ8 «υΐβιη ββΐ 
β» ςυοςυβ, η»» ββΐ αΙίΑΓϋπι οηοπίοπι ρΓΦβίΑΠίίβ- 

8ίΐΏ3, 6ΐ β(1 ρ3Γ(β8 δίΐα 1)0Γ6&Ι63, Επΐ6»Ι *. ηΟ» 

ηιιίιΐβιτ) (υΙί( €( αΐιιίΐ νίΓυπη ηοτηίηβ ΟΠίορΙιοηΙβπι, 
^θηβΓβ ίηδί^ηβιη, (Ιίνίιϋδ ηιιΙΗ είτίαιη ίηίβηοΓβιη, 
ίηΐβΐϋββηΐια βΙΓιβ Ιοης^β αευΙιοΓβσι. Ει ΰΐ)η]αηΓΐβ 
6Γ3ΐ υχοΓηοιηίηβ ίβυείρρβ, αΐίοηυί ηιιίιΐβιη Βοηίβ 
ηί.οη1)υ8,6ΐ Ι&Ιί (ηβΓίΐο οοηνβηίβηβ, 6ΐ ηβ ρυΙοΙιβΓ- 
Ηηιίδ ηυί(ΐ6Π) €6<1βη8 ίοΓίηα οοΓροπ8 : αηο 8υΐ6ΐη 
1)00 8οΙο βΓ8( ίηΓβΙίχ^ ηυοά 68861 8ΐ6πΙί8• Οαπ άβ 
€8088 ουπ) πουΐΐίβ ρΓΟ^Γΐδ α ΐΏ&τίΙο αρρβΙβΓβΙαΓ» 
11)8^08 ορρΓίιη6ΐ)8ΐυΓ &ηίιηί «^πΐυάίηβ, βΙ ΰαΗβ 
ν6Χ8ΐ)8(υΓ, 61 ηιίιϋ ηοη ιηοϋ6ΐ>8(υΓ, οαρΐ6η8 •οΙ?ί 
Β Λ Ιιίβ ?ίηεΗΐί8. 

II. ΟυΠΙ 8ΐηΙ)0 6Γ{[0 Ι)06 8ίΙ)ί ρΓθ()ΓΟ (1υ€6Γ6ηΙ 6Ι 

(1β(ΐ60οη,(]υο(1 οοη 6836ηΐρ8Γ6ηΐ68θΙίθΓυιη,η6ςυο 
οΙΙυιη 6856ηΙ Ιΐ3ΐ)ί1υπ Ιι^ΒΓβίΙβιη βυαΓΟίη Γ8εοΙΐ8(αιη, 
ρβΓ ηυβπα ςβπϋ8 ΓυΓ8υ3 618 εοη86ΓΤ8Γ6(αΓ, οιυο- 

0180) Β€εί(ΐ6Γ8( ϋΐ ίϋϋ ΐ6ΐηρθΓ6 ?8ΐ€ΐ6 !ην8ΐ6806Γ6ΐ 

Οϋΐΐϋδ 8ίπιυΐ8εΓ0Γυπί), βΐ 6υί(ΐ8ΐη 866υη(1ο €ί?ί(8ϋ8 
ΕΐΏ68» ΓβεΙίο €0ΐηηίιϋ(6ΓβΙυΓ, κ^ηΐϋί ηυί(1βηι Γ6Η- 
£ίοη6, 8ηίιηο 8υΐ6ΐη ρΐ8η6 1)8Γέ8Γ0, €υί ηίΗίΐ8ΐίαά 

6Γ8ΐ ΓΟΓ8β,ηί8ΐθΐηη68 6ν6Γΐ6Γ6 61ΐη8ΐί8η05, 6( ρί6- 

18(6ΙΏ ρΓο νίη1)υ8 6Χ€ίη(1βΓ6 Γ8<1)είΐιΐ8 : ηαοηίβιη, 
ίηηυ8πι, Γβ8 ρίοΓαιη ίη Ιβηΐο ν6Γ88ΐ)8η(αΓ ρβηεαίο, 
αηυ8ςυί8(ΐυ6 Γυ£;8 βίΙ)ί 88ΐυΐ6ΐη εοιηρ8Γ8ΐ>8(. ϋοιίδ 
ν6Γ0, ηοιηίη6 Οηυίηυδ, Η8ΐ)ί1α ιηοη3εΙιυ8, πιοη- 
1)08 1)οηυδ 6ΐ Γ6ΐίβίθ8υ8, οιηηίηο (ΐοί()6ΐη Γ606(Ι6ΓΘ» 

. . 6( ίη Ι8ΐί ΐ6ΐηρθΓ6 80 ΐΓΐηρ68ΐ8(6 Γ6ΐίοςυ6Γ6 ρβΗ- 
τοιουτφ χχΐ ζάλΐ[| τ3ις των &9θ:νεστέρων χινδυνεύειν ^ εΙί(8η(68 8ηίηβ88 ίΐηΙ)βείΙΙίοη]Π), 8(8(ΐΐΗ ηοη 6886 4η>χας, ούχ Ιγνω θεοφιλούς άνδρας είναι, χαΐ άπας 
εαυτόν τφ χορψ των τοιούτων Εγγράψαντος * ού μην 
άλλα χαΐ τ^ πα^ησιάσαα^ι την ευσεβειαν χαΐ τοΤς 
χινδύνοις εαυτόν έμοαλεΤν ούχ Ιμεμπτον είναι δοχι• 
μάσας, ο^^έ των ν^μοιν της ε5σεβε(ας έχ((μενον^ 
μέσος έχώρει* χαΐ χρύπτοιν έαυτλ^ έσθητι λευχτ^, 
1}ν ΙιΛ τοΤς μοναχιχοΤς Μ^^ΙΤΟ, μοναχές Τ^ν &λη- νίη ρίί, 6ΐ 6]α8 ηυί 86 88επρ8!ΐ εΙιοΓΟ 60Πΐα), ηαί 
8ϋηΙ 6]υ8ΐηο(Ιί. ΥβΓυιη 6ηίιην6Γ0 ευτη Ιί1>6Γ6 βίοςυί 
ρί6ΐ8(6ΐη, 6ΐ ίη ρβηεοΐ8 δβΐρδυηι εοπ]ίο6Γθ| ]η(ϋ- 
εη886( ηοη 6856 βΐίεηυπι 8 Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ίοηθ, η6ηο6 
6οη86ηΐ3η6υπι Ι6^1>ιΐ8 ν6Γ»Γ6ΐί§ίοηίβ,ΐ6η6ΐ>8ΐ ωβ- 
άιαοι : 6Ι 8Ι1)8 ?6δ(6 εοη(6{6η( ηιοηΜίίεΑηι, βτ•! 
«ιιίπιο ΥβΓο ηιοηβεΐια•, οΙ βα 6Χ6Γε6ΐ>8ΐ, φί• ^ 95 ΜΚΝ8Ι8 ΝΟνΕΜΒΕΒ^ 1ίϋΑ6θητβη{θΪΜη1,6ΐίΐλό&ΐηΐΐ6 6ΐα(ΐ6ΐ>&Ιίΐηρί6ΐ&« Α^ την γ^&μην, χαΐ τ3ί βίφ ΐΕρο•ι{χον^ τοίοϋρφ Ιβιη. Ιΐιηυβ ρΓορΙβΓρίβίΑΐβπι. ρ«αρ6Γΐ&ΐ6ΐη βίιηυ- 
1ιη8, βπιΐ ηιβηϋίΓΟβ νοΙυηίΑΠίιβ, βΐ άοιηοβ οΙ)!6η• 
οΐ) υδαιη τβηιαι η6ΰ688ΐΗ&Γυιη, ίρββ (ΙαΙιαΙ ροϋυβ 
ρ&ηβπ), ςυΙ ροΐββΐ €οηβηη3Γ6 &ηίπηο5, βοβ ίη φΐοβ 
ίηοί(ΐ6Γ&1,ίηβ'πΐ6η8 86ΓΐηοηίΙ)ΐΐ8 ρίβΐ&ΐίδ, βΐ &(1Ιιογ- 
ΐΑη8 ίη^βτβ ρΓΟ νίπ^υβ ϋΐ) ϋβ, ςυί 8β ρΓΟουΙ α νίΐλ 
ΓβηαονεηΙ, 6ΐ ββρίΓ&ηΙ & βΓββΙοΓβ. 

III. Ουιη 6γ§ο βΐίηυαικίο λε€688ίδ86ΐ &(1 φάββ €1ί• 
(ορΗοηΙίδ, ρβ(6ΐ)3( ΑΐίίηβιιΙηιη, ιηβηυβ βχίβηϋβηβ, 
61 νοο68 βιηί(ΐ6η8, ςυβΒ ρο886η( ίηάϋΰβΓβ Αηίιηυπι 
Α(Ι π)ί86Π€0Γ(1ί2ΐη. Αοεί^ΙίΙ 8Ι116Π1, υΐ Ιυηο βδδβΐ 
Ιιβααρρβ οοηΙυΓ^Αΐβ, β( ρΐ6η& (η8ΐίΙί&, υΐροΐβ 
ηυοά ιη&τΙΙυβ βί 6χρΓο1)Γ&886ΐ 8(βηΙί(3ΐ6ηίΐ. €υιη μιτι^€ΐ, χχΐ ο5τω χαηνοφξιτο τήν ένέβκιχν. Ε1< 
ιιρ<{<ρ«σιν ο3ν ιύνβββίας τήν ιην{αν 6«οχ(κ5ιις, 
κροα^της Ι^ν ΙΟκλούνιος, χαΐ τάς οΙχ{«ς «κριιών 
αττα χρβ^χν των άν2γχβι((ι>ν αύτ^< $ρτον Ιο{^ 
μάλλον τας ψ^χβ< στηρ{ζε(ν ^νάμινον, λ<{γουζ ^171- 
λε{φων, οΤ; έντύχοι, της βύβεβείβις, κα? φει^ειν, βση 
δύναμκ, παρβινων &π^ των μαχρέίν ποιούντων εαυ- 
τούς της ζωής, χαΐ χωρ(ζ($ντων του Πλάναντος. 

Γ'• Παρελθών ο5ν ποτέ χχΐ Ιπ) τ^ν του Κλειτο- 
φώντος οΙχ{αν, ^τει τα πρ^ς τραφΙ^ν, χεΤράς τε προ- 
τείνων χχΧ φωνάς άφιεις έπχγεσθαι ψυ^^^ ^Ρ^ 
ίλεον λναμένας. "Ετυ-^ε δΐ «ότε την Λευχ{ππην 
διατετχραγμένην εΤνχι χαΐ λύπης μεστή ν, ατ< ^ 
πάρα του αν^ρ^ς ονείδη δια την ατείρωαιν 6πομε(- 
6ΓξΟ ΟηυΓΗο, ηυί νί(ΐ6ΐ)8ΐυΓ ΐηοΐβδίυβ, ]π85ίδ86( β ναναν. *ας το(νυν 6χληρφ φ«νέντι τφ 'Ονουφριψ, Ιπι- οοΰΐυϋί ΓοΓ68 : ίΙΙβ αοΙθιπ, υ( ηαί ηΙΙιίΙη πι&ι^ίδ δ€ί- 
Γβ1,ςυί(Ι νβΙΙβΙ, βΐ ςυοιΙ ιοεβδδί&δβΐ ροΐίϋδ άαΙυΓυδ, 
ηυβιη «οοβρΙυΓυδ,ρΓορΙβΓβα ίοδΙαΙ&Ι ρβίβηδ, (Ιοηβο 
ρΓορΙβΓ \^^Ώ^ Ι8α(ΐ0ΐ)ίΐ6(η ίιηρυάβηΙίΛπη Γυίΐ &εΰ6Γ- 
Βίΐυβ, 6( ϋβηί^ηο αοεβρίυβ. Ηοΐίδ βΓ^ο νβΓΐ)ίδ βί 
ΜΓΐηοηβ ρΓοάοοΙο, άβ ββ ςυί(ΐ6ΐη η&ΓΓ&νίΙ ίβα- 
είρρβ, ςοοά ιηβηο» 6886( βί ποβΙπχ, βΐ ςυοά ηυΐΐυι 
άβιΐδ 68861 ίηνβηΐϋδ 08ηϋ6 ίη ΗοάίβΓηυιη άίβιη, 
ςυί 6&Π1 ροβδβΐ ΓβΙ&χατβ «Ι) ϋδ νίηουϋδ, βΐ Ιί1)οΓ3Γ6 
Α (16<Ι6€0Γ6 βΐίοηιιη 6^6$(Ε(ίδ. 86<Ι ιηβπίο, ίηςυί( 
ΟηυίπΗδ, ηοη οδ οοηδβουΚα, ηυο(! ρβίβΐι&δ, ςυββ 
(αΙ68 τοΙοίδΙί &(1]υΙθΓ68 Ιΐ3ΐ)6Γ6 δΙβΓίΙίίαΙίδ. Ναπ) ηυί 
ίρδί βΖ6Γ€υ6ηιηΙ ορβη ρίβηα ρΐΌΐ)Γο 6ΐ (ΐ6(1θ€θΓβ, 
ςυοιηο<1ο ροδδβηΐ ίρδί &Ιίθ8 & άβύ^οοτβ ΙίΙ)«^Γ&Γ6 ? χλεισΟήναι τας θύρας τούτφ προστάττει• Ο 91 ο^ 
δεν μάλλον άνίει, είδως δ βούλεται, χχι δτι δώ«ω^ 
αύτ6ς μάλλον 9^ ληψ({μενος πνραγίνοιτο, χαΐ δια 
τούτο επαιτών ^νέχειτο, Εως δια την έπχινετην 
ταύτη ν άναίδειαν χιι είσεκλήθη, χαΐ δ^ δεςια; 
έτυχε της φιλοφρονύνης, Λ($γων ούν χινηθέντων ιιαι 
της δμιλίας ούτω παραταΟείσης διηγεΤτο μεν {^ Αευ- 
χιππη τα χαΟ* έαυτην, χαι ώς πεπήρωται αυτ^ τα 
της μήτρας, χαΐ ώς ουδείς ε6 ρεΟείη θεών £χρι χαΐ 
τήμερον τών δεσμών τούτων άνεΤναι αυτιών, χα\' 
του της άτεχνίας αίσχους άπαλλάςαι βουλι^μενος, 
*Α/λ* είχότως, εφησεν 6 'Ονούφριος, ούδεν άηέλχυ- 
σας της σπουδής, βοηθούς τοιούτους αΐτησχηιέν^ 
λαόεΐν της στειρώσεως. Οΐς γαρ αΙσχύνης 2ργα έπι- 86(1 81 Ουηο Αυϋίβηδ, 6ΐ ?βΠ]ΐη ΟβϋΠΙ νβΐίδ 3^ηο- ^ τετηδευται, πώς 3ιν αΙσχύνης ούτοι άπαλλάττειν 8ε6Γ6. ηυί ευοείΑ ροΐββΐ, νί(1βΙ)ίδ ηοη &(] 16 δοΐαιη 
Γ6<ΐ6αο(6πι υΐΠίΐΒίβηι. Ουίη 6ΐί8πι Ιυυηι ςβηυδ 
ροΐ6Π8 8ΐΒοβΓ6 ύβηβΓιοίο, Ι&ηηυ&πι ηιιαπιάΑΓη 

1ΐ«Γ6(1ίΐ»(6Π1 Αά 608 ΐΓ&ΠδΠΐίΙΙβηδ ν6Γ3ΠΙ Γβΐί- 

^ίοηβσι. ί6οοίρρ6 Ιιίβ &άΗίΙ)6ΐ)&( αηίηιυιη, «1 8β 
ΙιηηυΑίη 1)οη«ΐΏ 16ΙΤΑΠ1 ρΓ»1)6ΐ)Α( νβΓϋοΓυπι ί1- 
ΙίοΒ 86ΐηίηί1)υ8. IV• Ηίο Ααΐ6ΐη νίτ άίνίηιι• ρηπίϋπι ηυίάβο) 6Χ- 
€6ΐ8«ΤΓίηϋΑΐί8(1ίτίη&ιηίηΐΓ0(1υχί( 6ίοο2ηί1ίοη6ΐη ; 
<ΐ6ίη(ΐ6 6ΑΠ1 68ΐ λάΙιοΓίλΙϋδ &(Ι 5(ο(ϋυιη νίΓΐυΙυπι. 
Ρβίηύβ 6Αΐη (ΙοευίΙ 88ηοΙίΟεΑΐίοη6ΐηηυ»6ΓβοίΙϋΓ6χ 
8λ1υ(&η 1>&ρ(ί8ηι&(6 : ρ6Γ ηυοά 6πΐ βχρϋΓ^βΐίο Ηέρους δύναιντο; *Αλλ* ει μοι ιιειθομένην παρά- 
σχτις σαυτην, χαΐ Θε^ν έπιγνώναι τ^ άληθη βουληθης 
δ; δύναται χαί έχ λίθων έγεΤραι τ^χνα, χαΐ ίεσμΑ 
στειρώσεως διαλύσαι^ ούχ εΙς σε μόνην τα της φφκ- 
)ε{ας ^ψει περιερχ({μενα, άλλα χαΐ τ^ γένος Ι^ις 
κύεργετεΤν, ώς τίνα χλήρον εΙς αυτούς ιεαρατεμ- 
πουσα την εύσέβειαν. Τούτοις ή Λευχίππη ιφοαιΤ^^ε 
τον νουν, χαΐ ώς τίνα γη ν άγαθην παρεΤ^κ τοΤ< τ•»» 
λόγων έχείνου σπέρμασιν. 

Δ'. ο δλ γε θεΤος ούτος άνΙ^ρ πρώτα μίν α^ 
την της ύψηλης Τριάδος εισηγεΤτο 6«ογν«σ(βν• 
Ιπειτα δε πρ^ς τήν τών αρετών έπιμέλειαν «αριχέ- 
λει* έπι τούτοις χαΐ τ^ν έχ του σο«τηρι«&δοικ βαιττί• 
σματος αγιασμών άνεδέδασχε, δι' οδ Ισται χαΐ ρΗοΓυη ίηηοίΐΚΐηβηΙΟΓϋΐη. ΟδΙβηόίΙ ΐυΐβπΐ Ι)3ΐ)ί-|νπροτέρΐιΐν αύτ^ μολυσμων χαθαρσις. *Γπέδ»ι(ι (2 ΙοπιηοοηιιβαιοολίΙίευπ), ηυο 6Γ&(ηαί(ΐ6ΐη ίηάυΐϋδ, 
86(1 6υηι (6(6ΐ>•(, άβ€ΪυΜίτα ίοδϋΐΐϋηι ωβΙί^ηοΓϋηι 

▼6Ι»ΙθΠΐηΐ. 6ΐ ηΐΙΟΐΙ «€668818861 ρΓορΐ6Γ 6]υδ ββΐυ- 
Ι6ω, ΐίΐηΐΐΐΑηδ ρ6ΐ6Γ6 6ΐ66ΠΙ085α3ΐη. ΙΙΙΐ ?6Γ0 3(1 

1ΐ8Β6 Γβ8ροη(1ίΙ : Τίιηβο. ίηηυίι, η6 ίθ£ί(ΐ6ηιη ίο 
ιΐαο €οη(ηιΪΑ. ϋοοιη (|θί(ΐ6αι, φοά ίίβ ηυί Ιΐ3η6 
Ιΐ3ΐ>6η1 β(ΐ6αι, 6ΐ 3ρρ6ΐΐ3οΙυΓ όΗήδΙίληί, ιη3(η« 
ηαί(ΐ6ΐιι ίιι!6η(ΙοιιΙαΓ σιίοβ 3ΐ) 60, ηυί ηυαο Γ6Γηαι 
ροϋΐυτ : βρητίοη 3υΐ6ΐη ιυηΐ, ηυ» μ• 6οο86- 
ηυυυΐυτ, •υρρ1ΐ€ί3• ΑΙΙβτυαι ▼6Γ0| ηηοιΙ βί 6(0 

Ιηθ•63Ι11 μΙ ρί6ΐ«ΐ6αΐ, βΙ ΤΦΟφάΖΐύ β ά6€Γ6ΐίβ 013- 

]οπιηι, 81 ηυί Βίβοοη €•ΐΗώϋ«Ι»ιιθΒ βαΙιίβΗΐ βλίη- χαΐ τ^ τών μοναχών σχήμα, δ περιεβέβλητο |&1ν, 
6πέχρυπτε δε τών πονηρών Ιχχλίνων θηρβτΰν τ^ν 
Ιπίθεσιν, χαι ώς Ιπΐ τ^ αύτης παραγένοιτο ««ηη* 
ρί^, την του έλέου προσποιηθείς αΤτηαιν. *Η & 
πρ^ς ταύτα λσΐν έναυτιώμασιν Κφησεν δ8&>ιχένιι 
περιπεσεΤν, ΙνΙ μεν δτι τοΤς ο8τως Ιχούνι ιείβτιεκ, 
χαϊ την προσηγορίαν ΧριστιανοΤς μεγέίλαι μέν ιηφβ 
του νυν χρατοΰντος αΐ άπειλαΐ, δεινότερα Α τί («^ 
αύτοίς χολαστήρια, έτέρφ δΐ δτι^ ΙμοΟ μετα χω ρϋ^ 
σης πρλ( τήν εύιέβειαν χαΐ προγονικών 8ογμέτι*ν 
άφιαταμένης, 8ΐ μή χαΐ τ^ν συνοιχουντα Ιξ«ι τη^ 
Υαην ^ιιοντάντα μιταβολήν, άλλ* 1^ς Ιχ<ι νΰν θρη* 
«χ*(βς ιμΙ «Ις τλ έξης έχήΜνον, ΐζ&ς βν |^ν ΐΜτ1 1) 97 νίΤΑ 8. ΟΑΐΑΟΤίΟΝΙέ. 98 αύτ^ 9υμφρονν,9α(αΐΜ (4 χαΐ εν «Τ ναι 6φ«(λοντις, τφ Α (|υαπΐ ηυηο ΙβηβΙ Γ6ΐί(ζίθ06Π9, ηυοΟΙΟΐΙο ίϋ ΙΙΒΟ 6( μβν^τβφ μέριι 8ιΐ|^μ«νοις * Τοΰ(($ αοι λν>9ον δΐ;*.πο« 
ρούμενον, χχι περί τώ# άλλων άψ|κ>ντΐ03 Οήνεις. βοϋβιη €οη$βη$6Πΐηα8, ςϋί (Ι6ΐ>6πΐϋ3 ββιβ ιιηυιη, 
€ϋπι 31111118 πι»χίιη& ραΠβ (Ιίνίβί ? Η^οε πιϋιί βοΐνβ 
ϊΙυϋίΐΑΐίοηβπ), 6ΐ ιι.6 Π56ΓαΙ)ί5 «5 βϋλταιη Γβηιιη 
βοΙ1ί€ί(υ(1ίη6. 

V. ΙΙΙ6 8υΐ6πι ουηι 6(ιηυΙΙ&Αΐί«(1ίχΐ850(,6ΐ »!)- 
]6εί8$6ΐ : Τυυ8 ςυοηυβ ιηλΓίΙα8 ιηοχ οοηνβΓίβΐυΓ 
&(1 βΑΐηϋβπι Γβΐίςίοοβιη, βί λ(]€0 ρΑΓϋίΙ, υ( αηοϋΐίβ 
(|υο(]υ6 8ΐ&ιίιη ^υ886π(, υΐ ΓαοβΓβηΙ ςυοά ίρββ (1ί- 
€6Γβ(. ΟυίΓ• υηυιη θγ^ο 6χ ϋοΐϋβ, ηαα βίκαύί ίΐϋο 
6Γ&ηΙ ίη ΙιοΠο, ίΐ3 ]υΙ)6ηΙβ ΟηυΓΓίο, ϋΐα «ςυ&ίπι- 
ριβ88θπ(, Γ3ΐ6€ΐιί8Πί)ο ρΗυβ ίηβΙίΙυΐΑ ίβυείρρβ, 
3Ιη• ςυοηυβ βΐ) 6ο ίβοΐιβ, ςο» βυηΐ ύβ ιηοΓβ (!ΐιΗ• 
8ΐίΜηί8 (Ιίνίηιιιη 1)«|ΐ1ί8ΐηυιιι €οη8θηυί(υΓ. Ρ«υΙο 
ρο8ΐ ΑυΙβιη ίΙΙίηο ηαίόβηι Γβ£β88ίΙ Οηαίπιη, βί 

υιτερον ΙχεΤθτν μίν ό Όνουφριος άπ^λλάττετο , Β (ΙίΙί^βηΙβΓ ρΓ8Β€ίρί6η8, υΐ ύά^ϊίϊ 8βΓν&Γ6( 6ΐ ^]^Π•< Ε*. Ό ολ^ πολλά τε άλλχ εΙπων, χαΐ προσΟεΐς δτ^ 
ΚχΙ & άνηρ δνον ο(^ω προς το α\»τ6 σοι «έβι; μιτι^ 
βληθήσεται, τοσούτον Ισχε πιιθομένην αυτη^ ωατε 
χχΐ ταΤς Οερχπνινίσιν αύτην Ιπιτάττειν^ 8περ αν 
αύτ^ς λέγοι ποιεΤν. "Ενα τοιγαρου*' των πίθων α•> 
τοϋ πον πιρά τφ χϊ^πψ τυγχάνονχχ, 'Ονουορίου 
χελεύσαντος, ()^ατος έχε'^ναι πληροϋσιν, ί9* φ αί'τ\' 
γηθεΤσα πρ<{τερον ^ Λευχ(ππη, χαΐ των άλλων οσχ 
θίμις ΧριστιανοΤς Οπ' α*ατου τελεσΟένταΐν , είτα 
χαΐ του θείου βαπτίσματος άξιοΰτιι • Όλίγτρ βέ πολ)ά αύτ^ έντειλαμενος προς τε (ρυλ2ΑΤ)ν πίστεως 
χαι τώ•/ του Χρίστου εντολών* ^ Αευχίππη οΙ, χαι 
νοσείν σχηψαμενη, Ιέιάζουτά που έτύγγανε την του 
άνΟρ^ φεύγουσα χοινωνία^ * ούδε γαρ ήβούλετο 
άγνιτθέΤσα Ι|θη τφ πνεύμιτι, χχΐ το ΟεΤον λουτρόν 
£εξαμενη, άνάγνοις μολΰναι τούτο του άν^ρο; συνε- 
λεύσεσιν. *Βμερών δε 8ΐαγενομένων, Ιπέγνω έαυτην 
χατα "ρστρος Ιχουσαν, δ χαι τφ Κλί'.τοφώντι δήλον 
ουχ ε{ς μαχραν ^ίνετχι. ΚιΙ ούτος, άγνοών την 
άλήθιιαν, Νύν μοι Ιο:χας, &φη, γυνχι, τοΤς άΟανά- 
τοις εύαρεστησαι ΟεοΤς, χχι £ιά τούτο χχί προνοίας 
άρτι της ι:αρ* αυτών άςία χατέστης. Ή δέ, μιχρον 
Ιπισχούσα , Μή μοι Οεους, ^[νερ , 6ν({μχζε, εφη* σϋ 
βουλομαι γαο, ά)λα θεον άνα τ^ν τού πχντος Κύριόν 8ΐί ρΓ9βεβρΙ«. Ιιβυείρρβ ΑυΙβιη ϋη^6η8 8β»2^ο(&Γβ« 
6Γα( ββρ&ΓΑΐΑ, ίυ^ίβηβ ιηλτίϋ οοηβοβίϋύίηβιη. Νβ- 
ςυβ 6οίιη ?οΐ6ΐ)Αΐ, ευιη ]λΐη ββββί ροηΙΙο&ΐΑ βρίηΐο 
6ΐίϋνίαυιη ΑΓ.ο6ρί88β( Ι&ν&οηιιη, ίϋ ρο1Ιϋ6Γ6 ίηοβ- 
8ΐί8 ηιαιίΐί €οη|ζΓβ&8ίοηίΙ)υ8. Ουιυ λϋΐ^ιη (ϋβ8 &Ιί- 
ςυοΐ ρΓ»ΐ6Γϋ88ϋηΙ, &|;ηονίΙ 8β υΐθΓο εοηΰ6ρί886, 
(]υϋ(1 βϋ3ΐη ρ&υΐο ρο8ΐ βν^άίΐ αιαηιΓββΙοιη Οίίορίιοιι- 
Ιί. ΙϋοΑυΙβιη ί^η6Γ&η8 νβπΙ«(6ΐιι:Νυη€ ιηϋιί,ίικιαίΙ, 
νίιΐβπδ, ο υχοΓ, ρΙα€υίΐδ6 ϋϋβ ίαιιηοΓ(2ΐίΙιυ8 : 61 
ρΓομΐ6Γ6Α άίβΐΐ2ι 68 ]υίΙίαιΐβ,€υ]υ8ευΓ8η) (βΓβΓβηΙ• 
ΙΙΙα ν«*Γο οιιηι 86 ρ&τυιη Γβ1ίηϋί886ΐ : Νβ ιηίΐιί, ια- 
ςυίΙ. (1608 ηοιηίη68, ο ιΠΑπΙβ, ηοΐο βηίιη : ΛβΑ 
όβϋΐΏ υηυπι,ηυί 65ΐ ϋπίνβΓβί Οοπ)ίηυ8 β( βΟβοΙΟΓ, 
ςυί Ιυί βΐ ηοβίπ ευΓΑΐη ^βΓίΚ,ςυί ηοη 8ο1υπι ρο1β8( τε χαι ποιητην, δς σού τε χαι ημών χ^4^μεν($ς έστι, ς 8θ1ν6Γβ 8ΐ('η1ίΙαΐ6ΐη, 86<1 βΙί&ΠΙ ί&αΐβ 68ΐ ίΐΐΐ ίϋ€6Γβ χαΐ δ>νβίμ•νος ου στείρωσιν μ({νην λύειν, άλλα χαι 
πάντα $σα έχείνφ Οελησις εύχόλως ποιεΤν. Ό δέ, 
Και τίς οδτος, Ιφη, των άλλων τε Ισχυρ<(τ2τος χαΐ 
«ρ^ ί^μϋζ ούτως &ρων ευμενές ; ΚαΙ ^ Αευχίππη, 
"Οναρ μοί, Ιφη, γλυχύτχτε ανερ, έφίνη ούτος, άν• 
ΟροΜίείαν μέν τ^ν μορφην έχων, τάς χβίρας οέ ^πλω* 
μένος έπΙ σταυρού, δς ευθέως χαι δεσμά μοι της 
γάστρα άνηχε, χαι π^^ς ώδΤνα ταΐ^την παραδ<$ξως 
διήγειρεν. *Ίίζ τ( ουν μ^ χαι ^μεΤς αύτφ μάλλον 
Ια^ίμεθα προσανέχοντες, χαΐ πάντα δΙ^ τα χαθ* ^^μας 
της α^ου χρηστρτητος απαρτωντες ; 

ζ^. ΚαΙ δ Κλειτογων, ^ίγον έφησυχάτας &στε 
δούναι λογίσμφ τ^ιν διάσχεψιν^ Οίδα δν λέγεις, Εφη* 
και γ^ ούτος δ 6πο των Γαλιλαίων έστΙ τιμώμενος χαΐ ταΤς άληθείαις πολλών 2χει χαι ^αχον την Ισχυν. 
Άλλα τίς οΤσβι την τού κρατούντος άπήνειαν ; Και 
^ Αευχίππη 4|8έβ*ς άρπάσασα τ^ ^Χ^^'ι Τέως μ2ν« 
Ιφη, τιμία μοι χ•φ«ιλ9|, Ιν τφ &<ρανεΤ τδ πρδς α6- 
τδν σέβίΐς ^μΝ χ•(σθω* οίίτω γαρ ^ τδ των ανο- 
α(ων «ριλοπ^νηρον διαφόγοιμεν* έξέσται δε ποτέ, της 
αυτού δυνάμεως «υναιρομένης ^μΤν, χαΐ έν ^μέρ^ 
εύσχημ'^νως «ερικατεΤν, χαι τα τού φωτδς 2ργα 
χατα τδ φανερδν δρ^• Ταύτα λέγουσα, Ιπει τδν 
δνδ|ρα είχε πρδ< πάντα χαταηειΟη, Ιδεί γαρ χαΐ τδ 
τού Χριστού φανηναι ^ιλάνθρωπον, χαΐ δπερ αυτ^ 
προβΤπεν. 'Ονουφριος περί τού άνδρδς μη διιπεσείν* 
τδ λοιπδν ού μετά τίνος της 6ποστολης, άλλα πε• 
^(«^•ΜΜμά^ΜΗ «άνΜ «δτφ Ιξϋΐάλυπτε , χαΐ :ο ςιιββευηςυβ ?υΙΙ. 11ΐ6 βυΐβιη : Εΐ ηυί£ 68ΐ Ιιίο, ίη- 
ςυίΐ, &1ίθΓυιη ίοΓϋ88ίηιυ8, βΐ ςιιί ηοβ ΐΑΐη Ιιβηί^ηβ 
ίηΐυβΙυΓ ? Ιιβιιοίρρβ βιιΐβπι : ΜίΜ, ίηςυίΐ, ι» Ίη 
8θχηπιί8 ιρρ»ΓυίΙ, ο 8υ&νί88ί(η6 ίοΓίπβιη ({αΜβη 
Ιι&1>€η8 1ιυπι«η&ιη, ιη8ηυ8 ιυΐβιη βχίβηβιβ ίη εΓοεβ, 
«|ΐιί βΐΪΑηι ιηίΐιί ιιΐβπ 8ΐΑΐίηι 8οΙ?ίΙ τίηουΐα, β( 9Λ 
^«ηο οοούβρίίοηβπ) 6Χ€ίΙ&νί( &(1αιίΓ&1>ί1ίΐ6Γ. Οιιτ 
βΓ^ο ηοη ηο8 ςυο^υβ βυπι ροΐίυδ &Η6η(ΐ6ΐηυ8 6Ι 
€οΐ6ΐηυ8, 6( οηιηί& ηο8ΐΓΑ &5 6]υ8 1>6θί(ηίΙβΙβρ6α- 
άβΓβ οροΓίβΓβ 8ΐΑΐιΐ6ΐηυ5 ? 

VI. ΟίχίΙ 8οΐ6Πΐ ϋίίορίιοη, €οιη ρ&ηιιη 8ϋαί886ΐ, 
υ( άατβΐ ιηβηΐί Ι6ΐηρϋ8 ιΐ6ΐίΒ6Γ&η€ϋ : δοιο, ίαςυϋ, 
ςυ6Πΐ (11018 : ηβιηρβ 18 68ΐ, ςυί €οΙί(ϋΓ « άλϋΜβ, 
6( Γ6?6Γ& ΙιαΙιβΙ ιη8^η<»8 γίΓ68 6ΐ ίηβχρο^ηλίιίΐθΐ• 
86(1 ςυί8 ί6Γ6ΐ 6]υ8, (]υί ΓβΓυιη ροϋΙαΓ, 88Β?αίΑηι ? 
Ιι6υείρρ6 λυΐ6ΐη ΙίύβηΐβΓ (\\χοά άίοΐαηα Γιΐ6ΓαΙ απί- 
ρίβηβ: ΙαΙβήιη ηαΜειη, ίη(|υΗ, ο ΟΑραΙιηίΙιί τοηβ- 
πιη(1υιη, οεουΐΐυβ 6ηΐ ηθ8ΐ6Γ ίη 6αιη €αΙ1υ8. δίο 
6ηίΐΏ6£Γυ{6πιηυ8 ίιηρίοΓυπι ιη«Ιί(ίΗΐη. ΙαεβΙιίΙ ?6Γο 
ΑΗςυ&η(1ο, 6^υ8 νίΓΐυ(6 ηοΐιίβ ορβαι ΓβΓβηΐβ, βΐίισι 
ίη ά'ιβ Ιιοπ68ΐ6 &ιηΙ>υΙν6,6ΐ Ιυείβ ορβπι ίΜ6Γ6 ηιι« 
ηίί68ΐ6. Η»ε <1ίθ6θ8, ρο8ΐςυηηι ΙιιΙίυϋ ηινϋυηι «ά 
οηιηίι ρΑΓ6ηΐ6ΐη (οροΓίβΙίλΙ οηίηι 6ΐ ϋΐιτίιΐί βρρ»• 
Γ6Γ6 1)6ηί^οίΙα(6πι, 6ΐ ςυοά 6ΐ άβ η&τίΐο ρηΜίί- 
Χ6ΠΙΙ ΟηυίΓίυβ, ιηίηίιηβ αάάβτβ)^ ιΐβίηεβρ• ηίΐιιΐ 
βαιρ1ίυ8 Γ6ΐί€6η(1ο^ 86(1 1ϋ>6Γβ 6ΐ ιιρβηο οαιη» άο 
ηιοΜοΙιο 6χρο8ΐιΗ : ηαοά 18 βείΐκοί θαπι ΐΜφϋι% 99 ΜΒΝ8Ιδ ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 100 ΤβτίΙ) 6ΐ ηα6<1 1)00 ΓΒ(, ςαοθ 6^ϋβ ΐη&ΐΓίθί8 βοΐνΐΐ Α 8τι χαΐ βββάπτισται Κ3ίρ* αύτου, χχΐ άς τοΰτ^ ίντι οο(Ιο» ό'ιΙΟεϋβδ. ΟβίηίΙβ «ϋλΐη &(1]6θίΙ, ηίΙιίΙ 658β 
ίιηρβιΐίιηβηίο,ηιιοιηιηυδίρββ ηυοηυο (Ιίνίηυπ) 1)Αρ- 
Ιί8ηιιιιη €οη&6^υΑΐηΓ. Είβηίπ) ιηίΐιί ίη*6? €»16ΓΑ 
1ΐ0€ ήΐιοηυβ ρΓ8β(ΙίχίΙ νίΓ ίΙΙβ (Ιίνίηυβ, Γογ6 υ1 Ιβ 
ςυοςυβ, ο εΗ&τίδδίιηβ, ιηοχ 1ι&1)€Γβιη αιβ» Γιάβί 
80€ίιιιη. 1\χ€ βΐ ιΙΙ& (ΙΐχίΙ, 6Ι ςυ» άκία βυηΐ, ρϋαίο 
ρο8ΐ άβάη€[ζ βυηΐ αϊ] βίΤβοιυιη, 6( ίρ$6 ςυοςυβ 
άίτίηυηο 5&ρ1ί$ιηυιη βεΐ οοηδβοιίυβ, βΐ (ΙίάίοίΙ &γ• 
€8η» ρίβίαΐίβ, ευιη άίνίηυδ 6( &άΐΓιίΓ3ΐ)ίΙί$ Οηυ* 
ΓΓΐυ• «ά ΗδΒε ΓϋΓδΟδ ίη^οΓνϋδδβΙ. 

VII. Ουπ) ιυΐβιη ^&^η νβηίβδβΐ (βαιρυδ ρΑπβηϋί 
Ιιβυοίρρβδι 6ΐ Οϋαιη ρβρβηδδβΐ ιηΑδουΙυηι, ΑοοβΓ- 
δίΐυι ΓυΓδϋδ ΟοιιΓπυδ, ^οη^υβIα υΐίΐίκ&δ, Ι)οηυπ\ 
Α 060 ιηίδδυπ], βΐ ηυοό ^βηίΐυιη ΓυβΓ&Ι,ΓΟΓδυδ ροΓ το της μήΈρ3< α-!>της τα δυτχερη αμματι λύνχν, 1) 
Χ2ΐ προ9(τ(θει ώ< ού$έν Ινται το έμπο^ίζο^, χαΐ 
αύτον του ίσου χαοαξιωθηναι βαπτίσματος* χαΐ γάρ 
μοι μετά τών άλλων, νη^Ι, χα ι τοϋτ<^ μοι προβΐιην 
6. ΟβΤος &νΤ)ρ εκείνος, δτι χαΐ σε τον φ{λτα%ον 8σον 
ουπω της αύτης Ιςω χοινωνοΟντα μίστεως• ΤαΟτα 
^χείνη τε ειρηχε, χαΐ μετ* ολίγον τα λε)τΟέντα Ιζέ- 
βη• Και του θείου χαι αύτ^ς λουτρού ι^ξιοΰτο, 'Ο^όο• 
φρίου ιταλιν πρ^ς ταύτα του θχυμασίο^ ^ΐΓΤιρ«τή- 
σαντος. 

Ζ'. *'Β8η δε ώραν τόχοό της Λευχίπνης έ^ούσης^ 
παΤδά τε γειναμένης α^να, εΙσχζλεΤται χαΐ «ΟΟις 
*Ονού{ρριος , η συνήθης ωφέλεια , το θεοπεμητον 
άγαθ<!ν- χαι το γεννηθ^Εν άνεγεννατο Οι' α!»το» πάλιν ίρβυΐη Γυ II Γ6ξ6η6Γ&Ιαΐη 1)60(0 1>&ρ(ί8ΙΓι&(6, 61 9ΐΐ β "^Φ μ^χαρίφ βαπτίσματι, χαΐ την χλησιν έλ^ίμβανε ίρδο αοεβρίΐ αρρβ1ΐ3(ίοηβιη, βΐ ΓιιίΙ ηοιηίηαΐυδ 6&- 
ΐΑοΙίοιι : ίυίίςυβ ΑρρβΙίΑΐίο, εβΓίβ ΓυΙυΓΟΓυιη ρρίΒ- 
(Ιίοϋο. Ιδ βηίπι οϋίΐιΐδ Γυϋ ιηυικίυβ 6Χ ιηυικίίδ, οΙ 
βχ ββηβΓΟδίδ ^6Γΐΐ)βη ?βΓββ:βη6Γϋδαιΐ). ΡΓΟοβάβηΙβ 
βυΐβαι ΙβιηροΓβ, ρ&υΐαΐίιη Οβίαοϋοη ^(Ιιΐίίβηαβοΐο 
Φ(&(ί8 &()]Αοί( 6ΐί0Π) ίηΐ6ΐΙί^οηΙί&(Τ), &(ςυ6&(Ιθθ Ηα- 
1>6ΐ)&( ίθ{;6ηίυιη δυρΓΑ ββίΑΐβιη. ΤΓΑάίΐίβ νβΓΟ Ιυάίδ 
ΚϋβΓΑπίδ,βΙίηρβΓίθεΙίοπύυδ βχβΓάΙυδ ϋίδοίρΐίηίδ, 
ρτΦεΐΑΤΑ δυΑ ίη(Ιοΐ6 νβΐ ίρδοδ ιηο^ίδίΓΟδ ΓβΙίηςυο- 
Βα(α ΙβιγοΧυιη 8ξβΓ6( Αυΐβιη νίεβδίιηυΐΏ βΐ <]υΑΓ- 
Ιυιη Αϋπυιη, οητχ θγαΙ ρΑΐη', 6ί εοηνβηίβηΐβιη νίΐ» 
€θΐι]αο|;6Γ6 δοοΪΑΐη, ουιη ιηΑΐβΓ ίβυείρρβ μπϊ 6 

νΙίΑ 6Χ€6δδίδδ6ΐ. 

VIII. Εγα( ΑΐιΙβχη Ιυηε ςυφϋΑΐη νίΓ£[0, ρυΐοΐιη- 
Ιικίιηβ 61 κηοΓοπ) ϋοηββίΑΐβ Αοΐοοβίίβηβ οπιηίύυδ• , 
£ί 6ΓΑ( ηοιηοη ΕρίδΙβιηβ, ςιΐδβ ηοΙίΙίΐΑΐίδ 6( £;Ιοπ» 
ΐΑπίΑΐη 1ιαΙ)61)Α( ρΗιηΑΐη ίηΐβΓ ιηυϋοΓεδ. Εαπι (Ιο* 
βροηϋίΐ βΑΐΑοΙίοη, ηυηε ηυίάβιη α(1 δρβοίβσι ιώα- 
ΐΗιηοηΊί, ροδΙβΑ Ααίοπι α(1 υηίοηβίη ΑοΊιηβΒ. Ουπι 

▼6Γ0 ?ίΐ»ΟΙΙΐη €ΑδΟθίθΐΑΐ6Π1 Β^& ΓβΓΓβΙ ΰΑΐΑΟΐίαΐΙ, 

β( ΑρβΠθ οβΐ6η(ΐ6Γ6( δ6 6)υδ εοη^Γβδδυδ β( εοιηρίβ- 
χυΑ ηοη ΑύπαίΙΙβΓβ» ρΓορΙβΓ Γβϋ^ίοηίβ (ϋδδίιηϋΐΐυ- 
<1ίη6αι, 6(ηυοιΙ βΑηοο ββδβΐ ρΑΓίΐεβρδ άίνίοί ΙίΑρ- 

ϋ«Ι1Α(ί•ι ΑΟβεββδΑΠίδ δ^βρβ βχίββύΑΟΐϋΓ ΓΑΐίουβδ, 

ηαί βΑΐη γθιο Βα%τβ ΓβΓβΙίΑπΙ, βΙ ^ΓΑνίΙβΓ εχρβηάβ- 
1)ΑΐιΙ• βυιη ΑΐιΙειη δοΐυδ ΑΐίςυΑίκΙο Αρυά δοΐΑΐη 
ίηίΑΑθΙ ΕρίδΙβιηβη, αΙ) οα γο^αΙοα, ηυ9βηΑΐη 6δδθ( 
εΑΐΐΜ 0(1», (ΙίχίΙ 6ΑΐΑεΐίοη ββ ηοη ροδδβ ΑΐίΙβΓ 
ίβιτο νϋφ εοιη οα βοείβίΑίοιη, ηί^ί θαπι νίιΐβιίΐ 
•6€ΐιαιοοηνβοΐΓ(>ίη ΓβΙίκίοη6.0ίε€ΐ)Α(θηίίη ΑρβΓίβ, παρ* αυτοΰ χαι Γαλαχτίων χατωνομάζετο. χαΐ ^ν 
^ χλησις των έσομένων ασφαλής προαγόρευβ«ς* έχ 
χαθαρών γαρ χαθαρος χα) ούτος απέβη, χαΐ έζ ευ- 
γενών ^ντως ευγενές βλάστημα. Προϊόντος ^ τοϋ 
χρ({νου χατά μιχρον 6 ΓαΛαχτίων ^π1 τ^ προοθηχ^^ 
της ήλίχίας χαΐ σύνεσιν προσετίθει, μάλλον Δ χαΐ 
υπέρ την ηλιχιαν τ^ φρονούν είχε. Αιοασχαλείοις οε 
έχδοθείς, χαι τοΤς τελεωτέροις αχπονηθείς μαθήμασι, 
τψ φιλοτίμφ της φύσεως χαΐ αύτοϋς όπ{σω τους 
8ιδασχάλους έποίει . Είχοστον 21 χαι τέταρτον 
ένιαυτ^ν άγοντος, φροντις Τ^>^ τφ πατρί χοινωνον 
αύτφ βίου την φροσήχουσαν συνάρμοσαν, της μητέ- 
ρος ηδη Λευχίππης τον βίο ν άπολιπούσης. 

Η'. 'Κτ';)γχανε δε τις το τηνιχαύτα παρθένος, κάλ- 
, λει τε χάι ^θει χοσμίφ των πολλώ/ διαφέρουσα. 
*£πιστήμη ταυτΐ[^ το ^νομα, χλέος ευγενείας χαι &^ 
ξης αύτο τ^ πρώτον εν γυναιξ'ν Ιχ^ουαα. Ταύτην 
ήρμόσαντο Γαλαχτίωνι, νΟν μεν εΙς πρ({σ^ημα τοό 
γάμου, μετά ταΰτα 8ε χαΐ της ψυχής ενωσιν. '£«>1 
δέ την συμβίωσιν ταύτης έδυσχέραινε Γαλα«τ(Μν, 
χαι φςνερος ήν τάς συμπλοχάς τε χαΐ 8<ζιώσΜς ου 
προσιέμενός δια το περί τ^ σέβας όν({μοιον χβΐ τ6 
του θείου βαπτίσματος έμέτοχον είναι ταύτ^^ι ηϋ• 
λους πάρα τών οΐ/είων έπραττετο λόγους, λαΐ βι^Κς 
αυτούς εΐχε του πράγματος λογιστάς . Μ^νος ^ «βτε 
πρλς μόνη ν την. Έπιστήμην γενόμενος, εΐτβ ιΐ3φ* 
αυτής του μίσους έριμτώμενος τήν αιτ(αν, φάναι 
τον Γαλαχτίωνα μή ^ν άλλως άνασχέσθαι τήν μετ' 
α6τής χοι/ωνίαν, εΐ μή χαι χατά τ^ σέβας ?^ χμ- 
νωνοΰσαν αυτφ* άνόσιον γαρ {ντιχρυς Ιλδγκν εΤνβ 6Α€β ίΐηρίαπί, ΐηοοάαΐη εθΐ^υθβ:ί Γϋΐη ίσΐΐηυΐκίο. Οτλν χεχαθαρμενον άχαθάρτφ συνάπτεαθαι. ΚΤβρ 8ί θίγο, ο υχοΓ, 68ΐ Ιίϋί {[ΤΑΐΑ ηοδΙΤΑ Ιοευιη νϋ» 
βοείβίΑΑ, οηάβ ηιίΐιί ορΙίαΐΑ οοοδαΐοηϋ. Ε( ηυο- 
ηΐΑΐη Ιη ρπβδβηΙίΑβδΙ ίοορίΑ 8Α06π1οΙυιιι,(]αί οοη- 
βΐΗαΙΙ δοη( Α(1 )ιο€, τι( αά ΙίΑρϋδίηυαι ίηδβητίΑηΙ, 
βοΗ ΑαΙβαι ηοη ροΐβδί» υΐ ΑΐίΙβΓ 8ί( ςυίβρίΑΐη βΐ 
ηοηίηβΐητ ιηιιη^ιιι, ηοβ Ιιοε (Ιοηυπι, ρΓου( Ι6πι- 
ρυβ εοηοοάίΐ, ίρδί αίοαηηηβ ρ6Γ8(οαιη8• 

IX. Οηιη ΑηΙβαι τΗϋδίΗ βΑοα α(1 Ιιοο πιογοπ) (;β- 
ΤβηΙβπι, ]υΙ)6( υοϋο» βχ (υ1)ίδ ΗοΓϋ Ιπιρίοη Α(|ϋΑ : 
€'Ι ίΐΑ οιηηί1>ϋδ ΐη8€ί6ηϋ5υ8 Ι)ΑρΙίΐΑΐ ΕρίβΙβιηβη. 
Ιρδί ΑοΙβοι, ευσι ρο8ΐ ΐΜρΙίδίηΑ οείο «Ιίβδ ρηΐβΓ- 
ϋϋ6ηΙ| ηοηηι ΐ|0Αΐη(1«πι βΐ ίηιοΙίΙΑβι ^βΐ ίη ο•3ν^ ώ γύναι, τήν μεθ' ήμων άσπάζ^ βυμβίΐΜίν, 
πείθον μοι τά βέλτιστα συμβολεύοντι, χαΐ έ«•1 χ»έ 
τ^ νυν Ιχον ^ερέων ίστιν άπορια τών πρ6ς το βάχη* 
σμα τεταγμένιαν 6πηρετεΤν, αδύνατον ^ δλλιις 
χαθαρόν τίνα χαι εΤναι χαι ^ομάζεαθ», τά το» χα* 
ρίσμαιος ήμεΤς χαθώς 6 χαφ^ δίδωσι σχ•&ά•Μ|ΐ•ν. 

β\ Έπεί δέ πρ^ς τούτο ιιειθομίνην εΤδι χαΐ Μ 
&τιοΰν άνανεόουσατ, μ^ν τών τοϋ χήιτου &ξ9μιν«ν 
ύδατος πλήρωθήται χελευει' χαΐ ουτο> «α^ττοίς &■- 
λαθών, βαπτίζει την *Επιστήμην. Α5τη (γοϋν κιδ 
μετά τ^ βάπτισμα, ήμίρών ^τώ διάγ<ν•|λ<Μν Ι|βι• ^01 νΐΐΑ δ ΟΑΙ<46ϊΙΟΝΙ8. ί<Ά νι^ντινα χλΐ &«ννη^ χατβ ιίους 5πνου; ^{,ιν 6ρ?. Α8θπιηί9 ?ί5ίοηβΓη. νί(ΐ6ΐ>ΑΐυΓ βηίπ) ΐτβη&πίη ηαί- 
*Εδ(^/<ι γαρ ΊίίρΙ τιν«< ο?χου< βααιλι/ους άναστρε- 1)υ5(ΐ2ΐιη 8βΐΙίΙ)ϋ$ Γβ^ϋδ ρϋΙεΗπίϋϋίηβ ςθ8β ν€Γΐ)ί9 φενθιι, χάλλλί ίίμΜ^τψ οΐ2πρ<ιηΤς, έφ' οι< έχχτέ- 
ρωθβν χορούς ηερί τους τοίχους "ιστανΟνι τρβίς, ι2ν 
& μεν &^%ς κίχβ, νβμνούς τι ΙθιΤν χαΐ στολ^ μκλιί 
νΐ{^ χεχοσμημβνους, 6 ^Ευτβρος 8ε γυνιΓχας &μο{ως 
έχουιας* 6 8ε τρ(τος ιτχρΟένων ?ίν , αίς ΙπήνΟει 
«ριιορότης ^πιτιρΐ(ης χαΐ χ^ρ^^ προσεμει8•!χ τχΤ; 
^ψενιν έλευθέροις. Αΐ μέντοι γυνχΤχες οΛ την μέλχι- 
νχν στολην «εριβεβλημέναι, χχΐ τηέρυγάς τινις 
Ιώχεναν Ιχειν χα ι ττΰρ &φ(έναι, 6φ* ου πάν το πιρχ- 
ιι(ιιτον έδο'χει γλέ'^9621. 'Αχούνχς τοίνυν ό Γχλα* 
χτίαιν τ^ έραΟΙν, τοιαύτη ν ελεγβ την 8ύναμιν Ιχειν. 
Ειρηχι γ^ χαΐ τους τρκΤς τούτους χορού; των χω- 
ριζ'ίντων εαυτούς χ^μου χαΐ των του χούμου ιτάν* €ΐρΙί€ΑΓί ηοη ροΐβδί, ίηδίςηίϋυβ : ίο ςυίϋυβ ΐΓ6β 
ιΚηηηυβ εΙιοΓΐ 5(&1)&η1 οιγγο ρβί 16(68. ΟυοΓυιη υηυβ 
ηο((ΐ6ΐη 1]»1)6ΐ)&( νίροβ ^ίβϋ ΙιοηβδΚοβ, 61 ν68(6 ηί{;Γ& 
ίη(1υΐ08. δ6ευη(1υ8 &υ(6ΐιι ιηυ1ί6Γ68, ςιι» 86 Ιΐ8ΐ)6- 
1)&η1 8ίιηί1ί(6Γ. Τ6Γΐ!υ8 νβΓο 6Γ2ιΙ νίΓ(ίηυη)^ίη ηυΐ- 
1)υδ ]υευη(]& ςυ9β(]Απι ΠοΓβΙ)»! &ΐΑοηΐ«8, 6Ι ϋϋβ- 
ΓαΙίδ ^ΓβΙία ίη νιιΚυ ϋπίάβϋ&Ι. ΜυΗ6ΓΡ8 2α(6ΐη \\1χ 
ηί^Γ2ΐ ¥68(6 ίη(ΙυΐΦ,νί(|βΙ)3η(υΓ 611310 Η8|)6Γ6 ςυ&8• 
(Ιασι ροηη88, 6ΐ Ι^η6πι βπιίΚβΓβ, α ηαο ςιιί(1ςυί(1 
ίηείϋΰϋαΙ, νκΐ6ΐ)ΑΐυΓ οοπηίυπ. Οίτη αυ(6ΐη ί(1 ςυοά 
νίδυιη ΓαΡΓαΙ, αυάΙνί8ς6ΐ Ο&ΙαεΙίοη, (ΙίεβΙιιΙ ίιΙ 

Ιίβηη Η8ΐ>6Γ6 ρθΐ68ΐ>ΐ6ΐη• 0ίχί(6ηίΐη Ιΐ08 (Γ68€ΐΐΟ- 

Γοδ 6886 6οηιπι ςαί 56 Α πιηη(Ιο 86ρ&Γ&η(» 61 ι1) των είναι, ιιαρθινίαν τε φυλαττόντων, χβΊ ζ^ν χατά ' 118 ηυβΒ 8υη( ιηυοάί^ 6( δβΓναηΙ ?ίΓ{ΙηίΐΑ(6ηΐ, 6( Χρΐ9τον έπανελομένων* τώι» δέ τα μέλαινα παριβε- 
6λημίίνων, χαΐ αυτούς είπεν κπικέναι τοΤς ά*ρ^έλοις* 
(χείνων γαρ αΐ πτίρυγες χς.ι το χΟρ τάχος αμα χαι 
Ισχυν αμαχον ειχονίζουνιν. 

ΐ'. Η Έπισττξμη δε, τούτων άχούσχσα, $•!ιΟυς την 
εύγένειάν τε χαΐ τ^ φιλόχαλον της οιχείας έο/λου 
ψυχής, Ιν έπιΟυμί^ τε της των όραΟέντ'υν γενομένη 
μεγαλειότητος. Τ^ρά γε, είπεν^ ει οιΑιταίημεν άπ* 
άλλν,λων, ^^^Ρ) ^^^ ^^ προνχωρ/,σαιμεν, ουνηνό- 
μεΟα χαι την εΙς άλλτ^λους διάθεσίν άχώριστον συν- 
τηρεΤν ; Τούτου μοι δίοου βεβα'ωνιν άνφαλη, /.αι 
θ'!»χ έχατι^σομαι πώποτε του μη κοινωνεΤν σοι τησδε 
της προαιρέσεως. *Επει δε άλΧτ^λοις Ιτχυράς οε^ώ- 
χασι πίστεις μη απ' άλλ/;λων κατά γνώμη ν ποτέ 
Ιιαναντηναι, 6 Γαλαχτίων τα συντ^Οη δι' 1κετηρ(ας 
έντυχών τψ θεψ^ τη. Έπιιτ/,μτ[^ τα συνοισοντα 
ύηετιΟει, £ύ μίν απιθι, λέγων, χαΐ τοΤς δεομένοις 
έλουθεριως τα προαο'ντχ διάνειμε, ουχ άναλίσκίΐν, 
άλλα θηβταυρζειν μαλ).ον αυτά έν άσύλ^ις πιττεύ- 
ν^72.' έγώ δε σοι χαΐ τοίτου τύπος ειομαι, χαΐ 
πρώτος των έμών ποιήσομαι την διανομη^ι, ούκ 
έλ{γ^ χαΐ φειδομέν^ Χ'^Ρ^) ^^^^ φιλοτίμως έξχν- 
τλών χαι πλουνίως. Εις την τρίτην δε Γ,μ'Ιν άφί^ιτ^, 
χαι χατά γε τ^ άμφοτεροις δόξαν οίχονομήαομεν. ΙΑ'. *£πει ο3ν τα ίντα τε διενείμαντο χα\ ά}.Αή- 
λοις συνηλΟον, Εύτ<ίλμΐ($ν τίνα πάντων ων εΤχον 
«ύνούντατον υπάρχοντα Οεραπ({ντων , ακόλουθε Τν 1)6ΐ)3η(, ΓαηΐυΙΟΓυΐη Ι}6η6νοΐ6ηΐί58ίπΐΟ 86401 ]α580, 6ΐΓΚ6ΓυπΙ νϋλΐη &{6Γβ εΐιηδίο €οην6ηί6ηΐ6πι. 

ΕοΓϋΙΏ 30(601, ηυί 6Γ30( θί|;ΓΒ ▼61(6 ίθ()θ(ί, ίρ80• 
άίχίΐ 6886 8Ϊΐηίΐ68 30(6118 ; ίΠοΓΟΟ) 6θίπΐ ρβΟΟΒΒ 6( 
1(018 81ΐηυΙ 0(ΙβΠ(3(601 6( νίΓ68 6Χρηαΐ00ΐ Ιθ6Χ- 

ρυ(η3ΐ)ίΐ65. 
χ. ΕρίδΙοιηβ 3αΐ6πι Ιιίδ Αοάίΐίδ, 8(3ΐίηι 08ΐ60(ϋ( 

(6η0Γ0$0ΓΤ1 βοίπίΟΠΙ, 6ΐ Γ6Γ0Π1 Ιΐ0068ΐ3Π1Π1 3010• 
Γ6Ι0 : 6ΐ Γ3ρ(3 (ΐ68ί(ΐ6Π0 Π13ρΐί(θ<1ίθί8 60Ι11ΙΕ ςο» 

νί$3 Γυ6Γ30ΐ: Νυπι νβΓΟ, ίοηαϋ, ο πί)3η(6, δί 3 οο- 
1)ίδ ίιινίεβίη (1ΐδε68δ6ηπιυδ, 6( 3(1 06υπ) 3€06$δ6π• 
πιοδ, ροΙβΓίπιοδ 630) (]υοηυ6, ηοοθ 6δ1 ιο(6γ οοδ, 
οοοδβΓναΓβηίΓβεΓιοοοπιϊΟΑίοίΗί Ιιο]οδΓ6ί Ογοιαπι 
6ΐ εοΓίαοι είοΐίοηοηι : η60 β(0 υΩηυ3θΐ Γ60053ΐ)0, 
ηυοπιίηυδ :^^ιο Ιί1)ί δοεία ))υ]ΐίδ ρΓοροδίΙί. £υηΐ3υ• 
(βπ) 8ίΙ)ί ίηνίεεπι δ3ηεΐ6 ιΐβΐΐίδδθοί ί1ϋ6θΐ,ιιοο(ΐθ3θΐ 
βδδο 3 δβ ιοΥίθ6ΐπ 3ηίιηίδ (ϋ6]υο(6θ(1θ8, 63ΐ30ΐίοο 
ευπι Οβυο) ρΓ6€ίΙ)θδ άβ οιογ6 οδδβΐ 3ΐΙθ€υ(ο8,δυ(• 
(6δδί( ΕρίδΙβιηββ 63 (\ηχ 6Γ3οΙ Γυ(υΓ3 61 εοο(1αοί5ί- 
Π3, (Ιίεβηδ : Τυ ςυίάβοι 3ΐ)ί, 6( ίθ(Ιί(6θ(ί1>θ8, (]038 
Ιΐ3ΐ)6δ Γαουΐΐαΐβδ, (1ίδΙπΙ)ΐιβ Ιί1)6Γ3Η(βΓ, εΓ6(ΐ60δ (6 
οοη 63δοοο8υο)6Γ6,δ6ϋ (Ιΐ6δ3υΓυηίΐ ροΐίυδίο Ιοοοπι 
(υΐυπι ΓβροοβΓβ. Κ^ο 3υ(οπι Ι)υ]υδ τβϊ πΐ6 ΙίΙ)ί ρΓο- 

ροηβΠΙ 6Χ6Π)ρΐ3Γ, 6( ρπΠίυδ ΓβΓυΟ) αΐβ.ιΠΙΟΙ Γ2^θί3ΤΟ 

άίδίηίυΐίοοβηι, οοο 3ν3Γ3 6( ρ3Γε3 οΐ3ου, 86(1 ιου- 
οίΟεβ 6( 3ΐ)υο(1β οαδ β\1ΐ3υη608. ¥60168 3υΐ6ΐΩ 
Ιεηίο (Ιίβ, 6( ρΓοο( οΐπδηυβ νίδυιοΓυβΓίΙ^ (Ιίδρβο- 

83ΐ)ίΓ0υ8. 

XI. ΟυΟΙ 6Γ(0 (1090 Ιΐ3ΐ)6ΐ)30(, (1ίδΐΓί1)θίδ56θ(, 6( 

ίοΙβΓ 86 εοο?βΐιί8δβο(, Επίοίηιίο οηιοίοο), ί|υοδ ^3- έντειλάμενοι^ Ιξήρχοντο της ο1χ(ας, τον των μονό* 
τρ<(πων μέλλοντες ^πελβεΤν βίον. Δέκα δΙ δ) ας 
^μϊρας οδοιπορήσαντεςι δίρος φΟάνουαι Πο'^πλιον μεν 
^π^ των προσοιχούντων χαλούμενον, εγγύς &έ που 
του £ινα χείμενον 2ρου;. *'£νθα δυοκαίδεκα μονα- 
χοΐς έντυχ<5ντβς, άτχητιχην πολιτείάν μετερχομένοις, 
χα το» 9Χθποΰ τε αύτοΤς διηγόρευον, χαι προσ- 
Αηφθηναι /αΐ τφ χαταλ({γιμ τούτων έγγραφη ναι 
^ξίουν* δ δη χα) ο•^ πολΧαΤς ^μέραις (ϋτερον γ(- 
νλται. ΚαΙ Γαλαχτίων μίν τφ τάγμάτι των ανδρών 
τούτων «υναριθμεΤται* ^ *£πιστημη δε πρ<^ς τι τών 
&πφχΐ9μέν(ι»ν ^εμνι^ονν &π' α^ο5 στέλλεται, παρ* φ 
τίσνοφβς ήαχουντο παρθένοι. 6(Γ6δ8ί δυηΐ νίΐ30ΐ δπδεβρίυπ δοϋΐ3Π3θ). €οπιβο- 
(610 εοοίε€ίδδ6θ( ί(βΓ άβεβοι (ΙίβΓοοι, ν6Ωίοιι( 3(1 

0100(60), (]Ιΐί 3ί) ίοΟΟϋδ (ΐυί(]60) 3ρρ6ΐΐ3(υΓΡϋΙ)ϋϋ8, 
6δ( 30(601 ρΓ0ρ6 01(»θ(6ΐη δίθ3.0υθ ίο ΙοεΟ €001 ίο 
(Ι6ε60) Ο1003ι1ΐ0δίθεί(1ίδ86θ(, ({Οί νί(30) 6Χ6Γ06- 
Ι)30( 0)003δ(ίθ30), 618 03ΓΓ3Γϋθ( 80002 δΟΟρΟΟΙ 6( 
Ϊ0δ(ί(υ(0ΙΏ^6(Γ0||^λΓ0η(,0( 3(ΐ8εηΙ)6Γ6θ1θΓίθ 60Γ0αΐ 

ουο)6Γθΐο : (]υο(1 ςοΐά6θ) 0( οοο οιυΚίδ ρο8( (ϋ6• 

Ι)Οδ• Ε( ύ8ΐ30(ίθΟ (]θί(ΐ60) Γ6ΓβΓ(αΓ Ιο ΟΓ(1ίθ6αΐ Ηο• 
ΓΟΟ) νίΓΟΓΟΠ) : Ερί5(60)6 30(βΠ1 α)ί(ΐίΐθΓ 3ΐ) Ιρ&ο λά 

(]οο(1(ΐ3θ) ρΓοευί Γβο)ο(οο) οιοο38ΐ6ηοοι, ίο ςαο 

ςυ3(ϋΟΓ 6Χ6Γε6ΐ)30(0Γ νίΓ|(ίθ68• 163 ΜΕΝ3Ιδ ΝΥΟΕΜΒΕΗ. 104 ΧΠ. Γαΐη ΗληΟ βΡ^Ο ▼Ιΐ» α^βίκΐ» Γ&Ιίοηβΐη βίβ- Α ΙΒ'. Τ^ν ουν αγωγών ταυτην 6 Γχ^χχτίων έλο- 

^18861 6&Ι&εΙίοη,ςυ3ηι ηοη νΪΑΐη ςαΐάΰΐη ίοϋΐ,ςιιβθ μένος, ιτοίαν μεν σ!»κ έτπίλθεν δ3ί)ν διδάζβι το μί- 

ρο$δβΙ (ΙοεβΓβ ΠΚ'άβΓ&ΐίοηβΐη ? Οϋ*»Γη αυΐβϊη 8 η- τριον δ^ναμενην, τίνα 05 τών αινθήσιων •*#ύ έπβ:- 

8ϋηΐ ΟΟηβΓϋϋίΐ, 1ίηηίΐ69 6(ΐΤ10(1θδίηίΐροη6ηδΟΐηηί- διγώγησε πάσαις δρους έπιΟείς κχΐ μέ^ρ» , κιι 

Ιϊυδ,βΙ ΟΟ^βηδβΟδ ραΓβΓβΓ2ΐΐίθηί?Ιΐα3ϋ1βΓη6ίθα- πειθηνίους αύτάς λογυμφ τφ σώφρονι κατίστήσβς; 

Γ8ΒΓυ6Γυη( ^6^I1η^λ, υΐάϋΟδαηηΟδδβΐηβΙ ίη1)6ΐ)(1θ- 03τω δΙ αύ-ψ και νηστεία; έμέλτ,σεν. ώς ΙπΙ δυσίν 

ηΐ&ϋα ρ&ηββοΐο ν6δε6Γ6ΐΐΐΓ^60(]υ6 ιηοάίεο,βίςααη- ειεσιν απχ; τή; εβδομάδος άρτου μόνου μετιλαμ- 

Ιαΐη δβΐίδ ΟδδβΙ αίΐ νίνβΙκΙυΓΤΙ. όΐΐίϊΐ ίηβιϋβ νβΓΟ 8β βάνειν, κβΐ τούτου βραχέος χαι διον άτιοςτίν δυνα- 

βΐί&Π) βΧύΓεβϋαΙ 1η νί^ίΐϋδ, 6ΐ ίη ρβΓρβΙϋΟ δΐϋίΐΐο σΟχι. ΣυνησκεΤτο δε αΰτψ τη ασιτ(? κχΐ το φιλαγρ- 

ύΓ&Ιίοηί3. Ρυ<ϋθίΙί8βαα(6Π)ΐ2ΐη(3Π)€υΓαΐΓ ^6δδίΐ,υ( πνον, κχΐ ί^ περί τα; εύχας διηνε/τ.; έπιμέ}.ειχ. 

ηβΟ νβηΐΓβ ςαίϋβίΤ) ίη εοηδροείαπί ΐηηΙίβΠδ η η- Σωφροσύνης οε ούτω; ές>ρόν:υεν, ώ; μηδέ πρίς 

ςυαπί ίηάυχβπΐ ίη βηίπΐυηΐ, «χ ^υο Γυίΐ αά ?ί1&ΐη δ^ψιν έλθε':ν γυναικι μηδέηοτε άνασχέσΟαι, &φ' ου 

8(1δΓΠρΙυ8 ^)0η&δι^^&^η.IIι1^υδ βυΙβΠ) ΓβίβδΙαρβΓ- δή καΙ τψ τών μοναχών ενεγράφη βί'^ι. Τεκμιζριον 

(υΠ) ίηάίύίυπί, (]υθ(1 ευπί ΐΐυο Πΐοηαείΐί ηα&ΐΓβΐη ΙιΑ- άκριβΐ; δτι δύο τών μοναχών μητέρα εχόντων ου 

[)6ΓβηΙ, ςυβΒ ηοη δοΐυπί ευπαΐη ςβΓ6ΐ)3( νίΠυΐίδ, μό^ον αρετή; έπιμελ^μένην, άλλα και Εξωρον ηδη 

86(1 ]3η) €Γ2ΐΙ ρΓυνεοΙΟΒ ββίαΐίδ, βΐ ΟΟηδβηυβΓ&Ι ίη και τφ άσκητικφ χαταγηράσασαν β•φ, άξιούντων 

νίΐΑ 1Ι10ηΒ8ΐί€λ, 6( Γ0{&Γ6ηΙ υΐ βαΐη νίάβΓβΙ, 6ΐ τε θεασασθαι ταύτη, και μητρικών ε!>χων μβτα• 

ΐηΐΐ6Γη&Γυηΐ 68861 ρΓβευΐη ρ&Γΐίοβρδ, ηοη δΐΐδΐί- «χεΤν, ούκ ήνέσ/ετο. 

ηοίΐ. 

XIII. ΟυΠΙ 816 6Γ^Οδβ1ΐ2ΐ1)6Γ6ΐ,6ΐ3ι]θΠ)ηβη[1?ΐΓ- ΙΓ*. Οίίτω τοιγχρουν εχοντο; και πρί>; άρ«ττ»ν 

Ιυ(6Π1 Γ6€ΐ21 νια ίη06(1βΓ6(, ηοη?ίδυηΐ 6δΙ 1)00 ηΐΑ- πβσαν εύθυπορούντος, ούκ άνίκτον έδόκει τφ πο- 

Ιί^ηΟ ΙοΙΟΓαηάαΐη : 86(1 βυΐη δυΐήβηδ, (]υί (οη'. αϋ- νηρψ, άλλα τον την αυτοκράτορα τότε μετιόντα 

αΐίυίδίΓλύαΙ ίΐηρβηυπί, ΟυΟ) ίΓΠΐ&νίΐ 3<1ν6ΓδΙΙδ 0Π1- άρχην υπελΟών, ήρέθισέ τε κατά Χριστιανών τάν- 

η68θΙΐΓίΑΐί&ηθ8; βΙβΙΓβοΙΐ, υΐΑ(1ν6Γδυδ608ΑρβΓΐΑπΐ των, και διωγμον φανερον κινήσαι χατ' «ύτών 

ΠΙονβΓβΙ ρ6Γ860υΐίθηβηί1.Εθ8 βηίπ) ίηΥΑδίΐ, ρ3Γ(ίπΐ παρετκεύασε. ΚαΙ γάρ έπήλθεν αύτοΤ; βαρύτατο;, 

(|Ιΐί(ΐ6ηαρ6Γ86, ρ3Γΐίΐη3υΐ6ηΐ ρβΓδίΐηίΙίΐβΓ &0βθΙΟ8 τά μεν δι* έχυτοΟ, τά δε διά τών όμοίω; χυτφ 

νίε&ΠΟδ 2Γ3?ίδ8ίπ)6 ρυηίβηβ. Αά βυπί αυΚβίη αεοβ- εχόντων υπασπιστών τιμωρούμενο;. Τούτψ δΐ προσ- 

(Ι6ηΐ6δ, ςυί Ιβωροπ δβΓνίβϋαηΙ, (ΙίχβΓυηΙ βΟδ ηυί ελ6όντε; οΐ τά του καιρού θεραπεύειν σπουδάζοντες, 

ηΐοηΐβαΐ 8ίηαΠ) Κΐ3ΐ)ίΐαΙ)3η1, ϋβΟδ ηπίϋβΠ) Ι)3ΐ)6Γ6 τους ανά τ^ ΣιναΤον ορός οΙκοΟντας τά {λΙ> τών 

εοηίβηΐρΐυί : αηαΐη 3υΐ6ΐη δοΙυΠΙ Οβυπί εοΙβΓβ, θεών άτιμοϋντας ελεγον, ενα δ^. μόνον βεδν έσταυ• 

βυπίςυβεΓυοίΟχυΠ), εΙβίοίηηβΠΙοίΓύΓΓβ ϊάοΓαΐίο- ρωμένον τιμ^ν, καΐ πάσαν αύτφ προτάγειν λα- 
η6ΐη.8ΐ«ΙίΐΙ1 6Γ(;0 ίΙΐ3,ΐ3ηςυ3Γη δΐίΐηαίο, ρβΓΟυδδυδ^τρείαν. Ε^θυς ούν εκείνος, ώσπερ μύωπι τφ λόγφ 

ΟΓ3(ίθη6, ίΟδδίΙΟοΗοΓίί Π)ί1ϊ1υ/η ΙΓβ 3^ ΐηοηΙβΓη, 6( πληγείς, στρατιωτών έπέταττε φάλαγγα ταχέως τι 

νίηοΙΟδ 3ά $6 (1α06Γ0 60δ ηοί ίρδυΐη ίη1)3ΐ)ίΐ3ηΙ, το ^ρος χαταλαβεΤν γα\ δέσμιους ώς αυτόν τους 

61ΐΠδ(ΐ3ηοδ. Οαο 3υ(βιη (βΐηροΓβ, ςυί ΐΏίδδί Γυβ- δσοι Χριστιανών οικοΰσι τοΰτο το ^ος άγαγεΤν. '£ν 

Γ3ηΙ, ίη ΙοουΟ) νβηΟΓΑηΙ, 6( νίΓΟδ (1ί?ίηθδ βΓαηΙ ψ ουν οΐ πεμφΟέντες άνά τον τόπον γενόμενοι του; 

ΟΟΠαρΓβΗοηδϋΠ, Ερΐ8(6ΐη6 ίη άίοΙΟ ΐηοη38ί6ΠΟ δβ θείου; εμελλον άνδρας συλλαβεΤν, ^ Επιστήμη, χχτά 

6Χ6Γ06η8 υ( Π10η3εΙΐ3, είΓε* ΐηβάίβΠΟ ηοεΚβΠΙ νίάεΐ το ^ηθεν άσκητι^ριον τά τών ασκουμένων μετερχο- 

βοηηίΐΙΠ). νί(ΐ6ΐ)3(υΓ οηίηΐ δίπηυΙ ουηΐ ΟβΙαείίοηο μένη, περί μεσας νύχτας, δ^ναρ όρ^* ^δόχει γαρ 

νβηΐΓβίη ςαθ(υ3Π) ρ3ΐ3ΐίυηΐ : Γυ|586 3υ(6Π) βΟΓυηΐ εις τι άνάκεορον συνειστρέχειν ^μα τφ Γα>α• 

ΟΑρίΐΑ εΟΓΟηίβ 3 Γβ^6 Γ6(1ΐπΐίΐ3. Ηβηβ νβΓΟ 0660- χτίωνι, στεφάνοις τε υπ^ βασιλέως κοσμηθηναι τάς 

ηοπίΟ ΐηοη3δΐ6Γϋ 63 ηυ» \\άβΤΆ{, 60ΐηπΐυηίε3η8) κεφάλας. £ϋ>Οεν δΐ τφ οικονόμφ τών της μονής 

3ρ6Γΐ6 (Ιί(1ίθίΐ ηυΟΓδϋΐη ΐ6ηά6Γβ(δ0ΐηηίυπΐ.Ιδ εηίΐη περί ών τεΟέαται κοινολογουμένη, δπη τείνει τ^ ^ναρ 

(ΙίχίΙ ρ3ΐΑ(ίυΐη ςυΐάβΠΙ 6δ86 Γβςηυΐη εΟΒίοΓαπ) ; σαφώς έδιδάσκετο, ανάκτορα μεν τά τών ουρανών 

ΓΟ^βαΐ 30(60) ίρδυΠ) 6886, (]ϋί ΥβΓβ 6ΐ δθ1υ8 6( η3• ειπόντος βασίλεια• βασιλέα δε αύτδν είναι, τ6ν άλη- 

(υΓ&Ι1ΐ6Γ Γ6βη8ΐ ; εοΓ0η3δ 30ΐ6ΠΙ ΙΐΟΟ ΒΙ^ηΙΟεβΓβ, Οώς χαΐ μόνω; φυσικώς βασιλεύοντα* τους στιφά• 
608 α)ΟΧ 6886 ρΓ0€68&υΓ08 3(1 ε6ηΐη)1η3, 6( 3(1ν6Γ- |ν νους δε τούτο δηλουν, δτι προς αγώνας 2φτι χωρή• 83Πί8 ΓυΙΟΓΟΒ ρΐ3η6 8υρ6ΓίθΓ68. 

ΧΙΥ. Ουπ) 6Γ||;ο π)ί1ί(68, ϋ( ]υ88ί Γϋ6Γ3η(, 8εε68- σουσι^ χα ι χρείττους τών αντιπάλων άτεχνώς Ισονται. 
1Δ*. Οΐ στρατιώται τοίνυν χατά τί) προστνταγμέ• 8188601, 6( 3ΐϋ 00)068 86 ίη ΓϋΚ3η) εοη^6ε^8δ6ηI, Ιη• νο/ αύτοΤς έπελθόντες τών άλλων παίντων φυφζ 

Τ6θίυη( άαΟΒ 8θ1θ8 ηοηβεΙίΟδ, ςυΟΓυπΟ υηυδ 6Γ3( χρησαμένων, δύο μόνους τών μοναχών ευρίσχ9υσ>ν, 

63ΐΔεΐίοη. Ουπ) βΓ^Ο ίΙΙβ ςαοςαβ 35 είδ (ΙυεΙυδ ών εΙς έτύγχανκ Γαλακτίων. ΈπεΙ ο3ν χ^χεΤνος 

68861, 6( Ιΐοε Γ68θίΥί886ΐ Ερί8(6σ)6, 6( 8β(1ί886( ίο 6π αυτών ^^γετο, μαθνϋσα τούτο ^ *Επι<ττ<(μη »^ 

Ιοεο 8υ1)Ιίηΐί 0)00(18, 6Χ ηυο ίρ83 νίάεοδ ηοη ροΐ6- ^ν άπόπχφ του δίρους χαΟίσασά, ^εν ?1ν όρασθιι, 

Γ3( ▼ί(ΐ6η, ί1ΐ3 06Γηβ53( οεαΓίδ, ςυ» ηοη ρο(υί586( ΙχεΤνα ΙΟεάχο τοΤς όφθαλμοΤς, £ μηδΐ &χοό πβφβΚ- 

ηοί<ΐ60)3υπ1)υ83εείρ6Γ6,νίηε(υαΐ8ΐ)(Ιαεί03ΐ3ε(ίθ- ξασΟαι δυνατώ; είχε, δέσμιον άγόμενον ΓαλαχτΙείΜ 

0601,61 ςυί 6886 {Γ3νί3ρ388υΓϋ8ρΓ0 ε6Γ(θρο(3ΐ)3- ^ χαλεπά πείσεσθαι προσδοκώμενον, Προσχαταββΐ• 

ΙΟΓ. 86 6Γ(^ Ιΐυηΐΐ ρΓ08ΐ6Γα608, ΤβΙΐ6α)6ηΐ6Γ Γ0Κ3- λούσα ουν εΙς Ιδαφος 2αυτην, πολλ;^ τις ην &ομ<νη 

1>1ΐ30€ί1ΐ301, ΟΐδίοΟΓ^' 0Γ0ρ6ΓΔΓβ 3(1 03ΐ30• '(^( διαχόνου άφεθήναι ταύτην Ιπ&ιχθηνβι ΐφ^ς 105 νίΤΑ 8. βΑΙιΑΟΤΙΟΝΙδ. 106 Γ^βχτίιιΐνα^ χα) »Τπιρ έ χωρούν βΤη, τοΤς α^οΤς ΑΙίοηβηι, 6(81 ΠοβΓβΙ, ββάβΐη 8ΐιΙ)ίΓθ νΐοευΐα. 8ί 811- 6ιηβλη9ην« {(σμοΤ;. £1 $έ χα ι τ^ν βίον δέοι ΙχκΤνον 
άν^ιιηΤν, τον Υνον χαι α•>(ην τ6τ% θάνατον ύποντη- 
ναι. Βίναι γαρ Ιχ πλκ^ονος αύτοΤς συμπιφωνημίίνον 
^0^1 (Α•^ *<%<: ^' ^^ήλων διαστηνα{ ποτι γνώμης 
»α2 λοΜηως. Δ•ιν6ν οδν ίλβγβν είναι, τοΟ χαιι^ου 
Ααλο»ντο(, «ρανηναι ταύτην των συνΟηχων έιτιλή* 
βμονα. *Η διάχονο< ^ λ<{γοις μίν Ιιηιρατο πρότερον 
της 6ρμης άπαγε ι ν αύτϊΐν* ώς δε ούχ Ιπειθεν, 
&•ηχ*^ ιιοιεΤν 8 τι χαΐ βούλοιτο. 

ΙΕ'• *Α9μέν»ς ουν έχε^νη τάς συνούσας τά τελευ- 
ταΤα κροναγορεύφονα, τών Ιχνών χατιίπιν του Γα• 
λεοετ(«νο< ειχετο. ΈπεΙ δέ χαΐ έγγιζουσα Τ^ν, 
Κύριε μο», &β({α, χαΐ της έμης 6δηγέ σωτηρίας, μ^ 
ηραιτήσιρ με την σην, μηδΐ ών συνεΟέμεθχ προς 16Π) τίίαιη ηυοςυβ ϋίαπι οροΓίβΓβΙ ΓβΙίηςυβΓβ, ίρ• 
82ΐη ςιιοηυββαιηάβιη ϋΐΟΓίβπι β88β 5υΙ)ίΐυΓ£ΐηι.ΙηΙβΓ 
υ(Γυπίΐςιΐ6 βηίιη ]&ιηρη(ΐ6ΐΏεοηνβηί8δ6, ηβυηηααπι 
(ϋδ]υη{[6Γ6η(υΓ &1) βαάβιη ιηβηΐο βΐ βίβεϋοηβ. 
6Γ2ΐν6 βΓ£0 6( ίη(]!ςηυηίΐ 6886 <1ίε6ΐ)&(, δί ΙβπιροΓβ 

νύ0&ηΐ6 621 νί(ΐ6Γ6(υΓ 6886 ο1)1ί(& ραοΙΟΓοιπ €0ην6Γ« 

(ΟΓϋπι• ΜίηίδίΓϋ ααΐ6πι νβΓ^ίδ ςυί(ΐ6ΐη ρπιηαπι 
ΰοη3ΐ)&(υΓ 63ΐη 3ΐ)(1υο6Γ6 Λ !ηε6ρΙο ; ουιη αυΐβιη 
ηοη ρ6Γ8υ&ά6Γ6(, δίηίΐ 63ΐη ί^οβΐβ ςυοά ?6ΐΐ6(. 

XV. ΙΙΙα 6ΓΚ0 ΰΐιηι 638 ηα» εαιη ίρ8& 6Γ&η(, ρο- 
δΐΓ6πιο 6δ86( &1Ιο€α(&, ίηδίίΐίΐ νβδίίι^ϋδ βαΐαοΐίοηίδ. 
Ουπι Αυΐ6ΐη ρΓορ6 6886(, ΟοιηίΒ6 ιηί^ ο1&ιη&Ι)β(, 
6ΐ (Ιυχ ιη62β δ&ΐυΐίδ, ηβ ιη6 φχ (υα δυιη Γ6€υ868, 
η6€ οΙιΙίνί8θ3Γί8 βοΓϋίτι ηιι^Β ίπΙυΓ ποδ εοην6η6-> άλΑήλους άμνημονήσ^ς. 'ϋν οί οξεΤς όπηρέται της β ΓοηΙ.Ουββ ΟΟΐη &υ(1ίνί886η( α0Γ68 ϊπίηίδίΓί ίΐηρί6ΐα- 

Ιίδ, 6 ΐίϊΒάΊα νί3 βυηΐ Γ6ν6Γδί, 6( εοιηρΓ6ΐΐ6η8&ιη 
118^611) ς!Γευιη(ΐ3η( νίηειιΓίδ, ευσι ηίΐιίΐ αΐίυά άΐχίδ* 

86η(, 86(1 ?&1(ΐ6 ΐ8Βΐ3ΐί 6856ηΙ &ά ίρδβπι ΐη(βΓΓΟΚ&- 

1ίοηβιη.6&1&εΙίοη νβΓΟ ηβ δίε ςαΙ(ΐ6ΐη 8£Γ6ε(ηδ,3 (1ί- 
νίηίδ &Ι)8ΐίη6ΐ)3( 3(ΙιηοηίΙίοηίΙ)υ8 : δβά βΐ ίη£;Γ6- 
άίβηδ, 6ΐ είΓ€ΐιιη(ΐ3(υ8 νίηουΐίδ, 63 (1^1)3(, ςυ» ρ3Γ 
6Γ3ΐ, ιηοηί(3, Ν6 Ιβ, άίεβηδ, ο υχοΓ, ίΓ3ΐΐ(ΐ6 εΐΓ- 
ειιιηνβηίαηΐ ίηίπιίεί, βαΐ {Γ3νί3 3(1 (βΓΓΟΓβιη ίηΐ6η- 
(8ηΐ6.<^, 3υ1 ϋδ ςυ^Β δαη( ιηιιηάί ίηεί(3η(6δ, 3(1 ίαι- 
ρίθΐ^ΐβιη. ΙηΙβΗιη 3υ(6Γη άυπ) Ιΐ8θε (ϋε6Γ6ηΙυΓ, ν6- 
ηίΐ (ΐυί(ΐ3ΐη ί6δΙίη3η(6Γ,6ΐ ναΙΙα ιη3κηυηί) (αηαιιίΐυπι 
δί|ηίβΓ3ηδ9 ίη εΓαδΙίουπι άιβψ ββδβ Γ686Γναΐ3πι 
83ηε(οΓαιη βχ3ΐη!η3(ίοη6ΐη, ευιη ίΐ3 δ!( νίδυπι ρΓΦ- 
βί(ϋ. Η3η6 6Γ^ο ]υ(ΐ6ΐ ]υΙ)6( 60δ 3(1(1υεί ίη Ιοευιη, 
Ιη ςιΐ6Πΐ πιοδ βΐ 3(1(1ιιεί Γβοδ ^υ(1^^3η(1ο8. 

XVI. ευπ) 3υ1βιη πιβ^ηο δΐυάίο ρΓοάυεϋ 6δδ6ηΙ, 
ρΓβΒδΟδ »ΐ3ΐίιη ηοη άϋ ΓθΓ(υη3, ηοη άβ 63 ςυ» ίρδοδ 
(ϋΗΐ ρΑ{Γί3,ηοη άβ βΠηυο 3ΐίο βχ ϋδ ηυΦεοηδυβνβ- 
ΓΐιηΙ, ίΙΙοδ 1ηΐ6ΓΓος&( η6ςυ6 3006δδί( 3ά ν6Γΐ)3, ςυ» 
ροδ$αηΙ ρ6Γδΐΐ3(ΐ6Γ6,86ά (0Γν6 6ΐ οιίηαείΙβΓίηΙαβηδ 
63ΐ3εΙίοη6ίη : Οαίδ Ιιίε 6δΙ (πδΐίδ βΐ εο£;ίΐ3ΐ)υηάυ8 
(ηίηιί3 ίΓ3 (ΙίχίΙ ίηεί(3ΐηδ), 6ΐευίη3ΐη 3ΐϋ ϋίνίηυηι 
ευΐΐυπι 1πΙ)α6ηδ, άβοΒ η^ζΥψΐ ? ββίβεΐίοη 3υΐ6πι 
ηίΐιίΐ ΓοΓΠΐί(ΐ3ηδ, ηβηυβ άβ δοΙί(3 ςυ1(Ι(ΐυ3(η ιηυΐ3η8 
εοη8ΐβη(ί3, νίΐ3 ηυίάβηο, ίηςιιίΐ, δυιη πιοη3εΗυ5, 
3 βΙΐΓίδΙο 3υ(6Πΐ Ιΐ3ΐ)60, ςυοά νοεοί 01ιη5(ί3ηυ8 : 
ειιί 611301, υ( ηυί Γ6εΐ6 δβηΐί3ηι, 1ηΙ)υο ουίΐηηη. 
εαιη νβΓΟ 83ηοΙυδ βυιη ηιυΐΐίδ ρΓθΙ)ηδ ίηββεΙϋΓβ- 
ΙϋΓ, 6ΐ(Ιβθδ 6]ϋδ 1υ(ϋ6ε3Γ6ΐυΓ,6( ββηυβ 3ηΐ6η(68 νο- 
ε3Γ6ΐ 60δ (]υί εοΐαηΐ ΙΐδΒΟ ίη3ηίιη3, ροηβ νίηείϋπι 

ος ανηλεώς αύτλν τΙ^πτεσΟαι. Μαστιγουμέ- Οιη3ηίΙ)ϋδ3ϋδδίΙβΧδβεΓ3ηΐΙϋδ βϋΐηνβΛβΜΠ ίπΐιηίδβ- 
1» & -εούτου, ή Έπιατήμη βλέπουσα, χαΐ α^τως ΓΐεΟΓάίΐβΓ. ΟϋΟΙ 18 3ϋΐ6Π1 ύ^ΤΪΒ ΟΦάβΓβΙαΓ, «άδρί- 
^ 4»χήν «άάχουσα, Φεϋ της άχορέστου πρ6ς τ6 οίβηδ ΕρίδΙβΠΙβ, βΐ ΠΐίΓ3η(1υπΐ ίη Πΐοάαπί Φ^Γβ ίβ- 
9ύ^ζμ^^ Ιγη* ψ^χης ! 'Ίνχ τ{ τοιαύτας ένετείνατε Γβηδ : Ο, ΙηςαΚ, ίη83ΐί3ΐ)ίΐ6Πΐ βηίπΐΐΐΐη 3(1 ραηίβα- 
Ι^ηιγχς ν«φοΤ< ούτω μέλεσι χχΐ πολλοίς άσχι^- (Ιυπ) : εΟΓ Ι3ΐ68 ρΐ3£38 ίηίβηΐβδίίβ ΠΙβίη&Γίδ 1301 
«όνοκ τετηγμέ^οις; Πώς δέ χαΐ ^ χειρ των ]α?6ηίΗ1)υβ,6ΐεοηδυΐηρΙίδ κηυIι^8131)0^^5υ8 6X6^^^- 
.ν»ν τ«τς μάστιξιν ο^λ Ινάρχησε ; Τού• (3ϋοηί8 ? ΟαΟΜΟάο 3ΙΐΙβΠ1 ηΐ3ηυδ πΐίηίδίΓΟΓϋΐη ΙοΙ 
ο δρχίϋν έπΙ μάλλον εΙς 6ργην έξαφθείς, Την ϋΐ&ϋδ ρΐβ^ίδ ηοη οΜοΓρηίΐ ϊ Ηίδ ρΓ3Βδβ8 8(1 ίΓ3αΐ 
ται^ν, Ιφη, χιΐ προπετη, των περιχειμέ- 013818 300βη8ϋδ:Η3ηο ίωρϋίίβηΐβσι βΐ ίβΠΐβΓ3η3ηΐ, 
*» |ΐάχρ*ς οΟίίνης γυμνώσαντες, Ιβχυρως ταΤς ίηςϋίΐ, ίβΠΐίη8Π1 3(1 1ίηβ3Πΐ ϋδςαβ Ιϋηίε3Πΐ ηα(ΐ3ΐθ 
ρΑη^ τιμκβρβίοΟ•, Τνα πεφυλαγμένως ' (ρθέγγεσθαι νβδίί&Ο•, βΐ 03βΓί8 ν3ΐ(1β 0»(1ΐίβ, υΐ 680(6 (1ί8ε8( 
μίοι, «χΐ μίΐ προς «βλ ύπερέχον οδτως άπαυθα- Ιοςοί, β( ηοη 86 (801 8ΓΓ0β8η(6Γ 86Γ8( 8(1νβΓ8ϋ8 
^Λ^ΪΛλι. (αρ6Γΐ0Γ63. 

Ρατβοι.. βκ. ΟΧνί. * ις άχούσαντες, Ιχ μέαης άνέστρεφον της 6δου, 
ιαΐ κατασχ^ντες, ΙεαμοΤς α^^ν περιβίλλουιιν, ούδ* 
νηοϋν •1ικ4ντες, άλλα χα^ προς αυτήν 6περηφανευ- 
εήεβνοι τήν έρώτησιν, *0 δέ Γαλαχτίων ουδέ σ3- 
τιις !χων άπε(χετο παραινέσεων, άλλα χαι βαδ(ζων 
ειί διαμα π<ριχι(μ<νος ^νουθετεί τά δέοντα, Μη σε, 
Ιέγνν, 99 γ^^^Ό^) ^"'^'^ περιέλβοιεν οΐ ^χ^ρο^ Η 
^νά πρ^ φό&ν Ιπάγοντες, {{ τοΤς ^δ(στοις του 
χιασμού «αραχβίλουντες πρ^ς τήν ασέβεια ν. Εν φ δέ 
τητβ Ιλέγοντο, ^χε τις έσπουδασμένως χχΐ πολύν 
τύ προαώπΐ|> διασημαίνων τ^ν 6(!ρυ6ον, εΙς την 
αήριον λέγ«»ν την περί των αγίων τχμιευθηναι έξέ• 
τασιν^ οΰτ«• τφ δρχοντι δ<(ξαν• *Εωθεν ο(># δ διχά- 
ζ•*ν Μ τ^ τ({πον ϊ^α τους χρινομένους ΕΟος 
έχ%η^•9η αυτούς προσέταττε. 

Ιζ^. ΙΙολ σποϋδ^ πολλ^ παραστάντων, 6 $ρχων 
εΟΙχ, ^ '^^ι ^^ ^^ν ΙνιγχοΟσαν, ούχ ^λο τι 
τών Φ ϋ ψ ήβ ωψ βάτους έττηρώτα^ ο^Ι πρ^ς λ({γους 
ίχύρ^ ^ πιΑκ«ν Ιχοντας, άλλα δριμύ χαΐ άπειλη- 
τυι^ Ιμβ^έψας Γαλαχτίωνι, Τ(ς οΟ^ος έπΙ συννο% 
ιοί ηαΐΐροιιε^τητι, τφ περι<{ντι του θυμού άπεφΟέ^- 
*τετ•, κλΧ τί'Ψί &λλΐ|ΐ τ^ σέβας άποδιδους ατιμάζει 
Ιιοΰς ; Ό Γαλαχτίων δε, μηδέν ύποπτήξας, μήτε 
τ%ς σνντ^Ι^ους μεταβολών χαταστάσεακ• Τον μίν βΐον, 
ιιη μονπχ^^ άνλ Χρίστου δέ τλ χαλεΤσΟαι Χριστια- 
νός Ιχ•», φ Χ>1 ^ σέβας εύφρονων άποδίδωμι• *ί2ς 
εΙ χβκ ιΐΒ^Ιος %^ ^ ^γιος βάλλων αύτον τοΤς όνείδεσι, 
ι» τα τίτ» θεών αύτου χωμαιδών, χαΐ Ιπίσης άνοή- 
τΐ9ς λνολολών τους τά άψυχα ταυτί σεβόμενους, 
τις ^φΧ 6πίσω δεθέντα βουνεύροις έπέταττεν δ ί07 ΜΕΝ9(8 ΝΟΥΕΜΒΒΚ. 4β8 ΧνίΤ. ΗοϋΐαΙβιηΰαπιΓλ€ΐαιη €η6ΐιη9{ο&€βΐ6-Α ΐζ'. Το»Ηοα Κ «ολλφ τφ «%[»ι ^^«•1ν*ς «Μ ήΐ3(β, 6( ία Ιοη^υιο ]&Γη βββοί ρπκΐυείυπι βιιρρΗ- 

€ίαπ3, Α<1νβΤ8ΐΐ8 οηιηί& ςαίάβιη, ςιι» ;ίηΙβτβΙ>3ηΙυΓ 

ιηοΐ68ΐΑ 6ΐ ΑβροΓΑν ποΑΤίττ ιηίπηάϋΐη ίη οαοάυιη 

άβΓβΓΐΑΐ>&1 ; ιηίηίηιβ νβΓο ίηΐβπηίΐΐθΐΐλΐ τοαίβτβη 

λάνβκυι ]υ(ϋ€βιη« €ΐ βί 6χρπ)1)Γ&Γ6 Γβί ΙυΓρΗιιύί- 

ήβη, ςυοϋ Β&ΙϋΓ&ιη, ςααιη οροΓΐ6Γ6( ςυΜβαι ηΐΑ- 

ηβΓ6 ηοη νβοίβηΐβιη ιη οοη8ρ6€ΐιιιη Ιιοηιίηυπι, ηοη 

βοΐυπιιηοάο βυβϋηαΗ ορβΠΓβ, 8β(1 ιηυΐΐΰ) 6ΐί&πι νί- 

(1βηΐί1>ιΐ8 ]υ88ϋ εηιοΊ&Γθ. ΡΓορΐ6Γ€&ΐ6,ίηςυίΙ, ηαα- 

ηβαΐϋΐίο βυρρϋείλ. ββΙβΓαιη )ηο ηυοηυβ, ηοη ϋία 

ιΜιΐηο, ?οβ]ϋ8ΐυιη Οοί ρυηίβΐ βαρρϋείυιη. ϋίχίΐ, 

βΐ 6ν68ΐί|;ίο ββευΐΑ 681 ]ιΐ8ϋ1ί«, 61 τίβυ ογΙμΙ! εοη- 

8ρ6ε(ί ΒΐιηΙ, (|αί ετωΐ είτοΑ ρπββίιίοιη. Ηοε &αΐ6ΐη 

8&ηε(Α φΐίάβαι {Ιοηιιη, ϋβ νεΓο, ςυί ρυηίεΐιιιιΐ» ^ ., . ^ 

εοηείΐίβνίΐ βιΐυΐεαι. Οευΐοηιιη εηίπι ε3)είΐ88 ϋβρα- β φ<κ, )»^ <ρ^ α^τοΤ; ΟιογΐΜΜΓ(«ς 1«ΐι4χΜ•» 4ι* ι^ κα^αν μιν έιι»γωγη« τοΜ Ιμ^ιμ 4 1*%^ ^Μρ 

ζΜ9χ ' Ετι φόνιν Ι^ν έϊη ΐΜν^έιβΗν ΙΜανη •& 

λών Ινώπιον 1«έτρ•φ8 τ4Μ•ριΠίοΐΝη^\4#λ ΛιΙρ• |Ι8- 
ν(κ>9( σΐ| «ρην^ '«^ 1»ιΐ8« <ιχ«ι•»η(ριιι^ Ο^ϋν ^& 
χαντχύθχ ο&χ &1ς μχχρΑι 5μ«ς..4 Ιΐ9Μ(«}ΐ|ρ(•ι« «ί 
β(ου μικλΕύητβι. ΕΤιη, χ«1 4 «(ίκ« ί»*^ «βις 

τον £ρχ«ντ» κχΟΜίρΑηο• Τς9νο & ΐα^ μΙν λ|ί| 
δ(ί;ης, τ«Τ< χολάζίΜΜΐ <λ «ρ<(Μον ΙγένΜ Μ«|ρ(ις^ 
*Η γαρ τ&ν ^χλμΔν ιπίρωνι^^ τλ τ^ϊ^ Ϋν^ III ΑηίιΐΜΒ οα&ειη, 6ΐ 608 ίΐΐιιιηίηβνίΐ Ιυεε Οεΐ εο- 
(ηϋίοαίδ. ΡΓορΐ6Γ6ΐ εοηΐ688ί βιιιιΐ 8β ΟΐΓΪδΙο εΓ6- 
^6Γ6, 6ΐ ηΐΓ8υ8 ευπι Ιαεε Αηίιιΐφ ΑεεερετϋηΙ εΐίβαι 
Ιυεειη οευΙοΓυιη εοΓροΓίβ, τΐή οοη (Ιυο &υΙ ΙΓ65, 
86(1 (|ΐιίηςυ&2ΐη(& ΙΓ68 ουιηεΓο. 

ΧΥΠΙ. δβύ ΙίοβΙ Ιι»ε βιεία ίοβηηΐ, ρΓ888β3 «ϋΐιυε 
ιηβηΐεείΒευΙίεηβ, αίροΐβ ηυοά ήΐίυιη 68861 εί 8ΐιβ 
ίιηρΓ68δυπ) ^οίεΐ ίη εχϋτειηο αεηΙ 8ηιηάίη68, εΐ ίη- 
βζ\ 8&ηε(οΓϋΠ) υη{υϋ>ιΐ8.0ιιο(1 ευπι εεΙοτΓΐιηε &ε- 
Ιυχη 68861, 88ηεΙϋη (1ο1οη1>α8αΐ8]θΓ6πι 08ΐ6α(ΐ6ΐΜΐηΙ 
ΓοΓίίΙϋάίηεπι, εί ρΓορΙεΓ ηαεπι Ιιββε 8ϋ8(ίηβ1)&ηΙ, 
ιη&{;η&8 Η^βηΙεβ (;Γ«ϋ&8, εΐ Γ&1808 άβο% 8£Βοί6ηΐ68 
εοηΐυιηβΐϋδ. Ιυϋεχ ΑυΙεηι Γυηυβ ]υΙ)6ΐ608 ριίνΑπ 
ιη8ηί1)υ8 8ίιηυΙ ε( ρε(1ί1)ϋ8,6ΐ ρΓ«(6Γ68 ϋη^υο, ρΓΟ- «τρ^ΐιΚ «άλιν ανν τφ φΜτΙ ^ 4'ν)1^< Μ^ «λ ν&ι 

8ύο χ«1 τμΧζ 3ντις, &λΑ& χ«1 ^1ς..Μ«1 Μννφκνν 
&ρι6μούμ<νο• 

τυνλώττιβν τ^ν νουν, ««§ βιέ Ρφβ»^ 1^*9^ «« Χ3χ(9ΐς Ιν8ηρΑνθ8(9ης, «ι^ϋιιιοιι; 441. 

Οηνχι ιηλιύιι, χ«1 τοΤς τ&ν λγ^ 

Οδ χαΐ ταχύτατα γ8νθ|Μνοα, οΐ Λρη^,'Λ 

μάλλον Ιν ηΤς &λγ8ΐνοΤς λ«ιΜι#νν«^ 9^ &* ιΙ^ 

τχντα όημινον ικολλν <^ν χ^ρ^ν -Ιί|Μλ<β|Β9ην"<• 
ιιαΐ τ& το»ν ψβυ9ιβνύμ»ν Μ»ν Α«ΐ|ρϊ ζ ιΐϋ ΐς > -.Ο &Μ• 
στης ο5ν χ^φων α&τ^ χαΐ «οΐ6ν ^Μ» «ρϋΐΐαβ ρΓίαηι {]ΐιο(Ιαιηπιο<Ιο τοΙυρΙ&Ιεπι ε8ρί«»ΐ8 89η{υίηί- ^ λ%\ γλώττ^ς απο9τ:ρ«τ•θχ» νοΓ3 &ηίιη& ίη Ιιοιηίηαπ), ςυί βυηΐ 6]ο8(]6α) {εηεπβ, 
8υρρΗεϋ8.ευαι 8ΐι1βιη ΙίΦεείΙο ΕκεΙλ ε$86η(, ηι&Γΐ;- 
πέυ8 ηίΙιΙΙο 8€θ1υ8 εοιίεαι πκκίο 86 ΙΐΑΐ)6ηΙϋ)η8ιςυί 
6ΓαΙ ςαίάεπη 8»να8ίη ]υ(ϋε8η(1θ9εΓη(ΐ6ΐί88ίπιο8 &υ- 
Ιειη ίη ρυηί6η(1ο,Γ6Γ(υΙΙίπΐΑΐηίηπιατΙ;Γ68 86η(6η- 
(ίαπι, ]υΙ)εη8 εο8 πιΟΓίβΐπ 8αΙ)ίΓβ ςΙ&(1ίο• Αίςυε ϋ 
ςυίϋβιη Ιιίηε 6χε688εηιηΙ, 8Αεη8 εοπιιη ε»ρί1ί1>α8 
8πιρ(ΐΙ&Ιί8 (]ϋίη(ο Νονβπ)1>Γί8. ΡΓεΙίο83 8υΐ6(η εο- 
ηίΓη εοΓροΓΑ ευιη ίη ηυοϋ^η ?α80 ρΓ6ΐίθ8θ ΐηρο• 
8018861 18, ηυειπ (ΙΙχίπιαδ, ΕαΙοΙπιίυβ, ςοί βεςιιί 
^υ$8υ8 ΓϋεΓβΙ & ηιαΠγΓε, εβεείΙ η( εΐί&πι &(> Αΐιί8 
ΙιαΗεΓεηΐΗΓ ίη ίοηοΓβ : πά ^ΙοΓϊαιη ΡαΐΗβ, ΡίΙϋ κΙ 
δρίηΐυ 8&ηε1ί| ΰηίυβ Ρβί ίη ΤΓΐηίΐΑΐβ : ςυειη άε• 
εε( οπιηΐ8 ΗοηοΓ, Π)8]ε8ΐ88 εΐ πΐ3{ηίαοεηΙί&, ηιιηε 
εΐ βεσιρεΓ, ει ίη «ΦευΙα 8ΦειιΙοΓυιη Αιηεη. &σΊΛ^ οίχλίαν Ιν &νΟρώ«Μν 6|ι<»|«μμ «ιρϋρίης 
^ α1μοβ({ρος 4^η λαμβάνουα*. *0( ϋ. «ϋλ νΛΛ 
θαττον Ιγένϋτο, των μβ^ρτύρ«Μ ΛΙΛφ Ι^τιηρτ Μ «% 
Τσοις 8ιαμιν($ντων, & Ιιιν^ μΙν ΙΚκ46βΙ9^ 
ϊέ χολάζϋν^ την τιλίιιτι^αν «οίς ψα^φΛα 
έπ^ι, €^ν δια ξίφους αΑι%ώς Χ8λ84••ε 
θίνατον. Οβτοι μλν τ^ν ΙντιύίΙητ λκοΙ%|8ί*ν Ιπι^ 
λχντο, τ&ς Ιβρας χιφαλ^ χατέ «)π^ . ΐ^νχγ νί» 
Νοεμβρίου άηοτμηθέντκ* ^^ & ΧλΑό»» «%Μα •4• 
ματα τιμ<φ τινί ένΟέμίνος αχι^ Ι ^ η^υιΛ Λ^ ϊίΑ» 
μιος, ψ χαΐ πρλς το5 μίίρνυρο; 4Ν•λαι48ϊικ ίη^ 
ταχτο, δια τιμής α&τοί χμ τοις Ολοιβ %ΐφΐ 
«χρκσχλύχζκν, •1ς &1ξχν Πατίρος, Γ(ο!^ μΑ βι/ΐ0 
Πνεύματος, τφ έν Τριά& μ^νφ βει]!^ ^ «ΐρ^ 
τιμ^ Έοαζ, μιγαλωνύνη τ8 μ} μβψύίΛΜφίβΜβ φ 
χβΐ άεΐ χαΐ εις τους αΙωνας τ&» .ν<ί > — ^» '^ρΐΐΐί 1ό^ ΜΑΚΤίΓΚΙϋΜ 8. ΗΙΕΒΟΝΙδ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 110 ΜΑΡΤΪΡΙΟΝ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛ.ΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΕΡΩΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤϋΝ £ΤΝ ΑΓΓύ ΑΓίαΝ ΤΟΝ ΕΝ ΜΕΛ1ΤΗΝ9 ΑΘΛΒΣΑΝΤϋΝ. 

ΜΑΚΤΥΚΙϋΜ 

δΑΝΟΤΙ ΕΤ ΜΑΟΝΙ ΜΑΚΤΥΕΙ8 ΗΙΕΚ0ΝΙ8 

ΕΤ δΑΝΟΤΟΒϋΜ ϋϋδ δΟΟίΟΚϋΜ ΟϋΙ ΜΕΟΙΤΙΝΛΙ ΟΕΟΕβΤΑΚϋΝΤ. 

(8ϋΗαβ α4 άιβη 7 Νοτ6ΐη1>Η8 ; Ογφοθ βχ οοΐ 1481.) λ\ Ίέρωνι τφ γ€ννχ{φ πατρίς μίν ^ 8Ευτ&ρχΑ Ι. ΡγφοΙ&ΓΟ ΗίβΓΟηί ρΑίπα ^ΙΐίοΙβίη 6ΓΑ( 56£υηοΙα τβ^» Κβππχδοχών, ΐΓ<5λις δδ Τύανα, μήτηρ Στρατο- 
νίχη, γυνή θιονιβης κβι φοβούμενη τ^ν Κύριον. 
ΈταΙ δβ Διοχλτ»τ•βν<$ς τε καΐ Μαξιμιανος ττ»ν 'Ρω- 
μχΤχην διεΤπον ίφχ^, άνδρες Βεισιδιιμονέίτβτοι, 
Χ3ΐί ζήλον δτι πλείστον περί τα είδωλα /εχττ,μένοι, 
ίγγιλΟΙν αύτοΤς ώς πβσβ τ^ τι των Αρμενίων χώρα 
καΐ ή Καππαδοχών, παρά φβύλον αυτών τ^ δόγμα 
μοισ^9ι και τοΤς προστάγμασιν άντιπίπτουσιν' Ικα- 
νώ; συνδιασκεψάνεοι, δύο τε των άλλων άνδρας 
άπολεξάμενοι, την φρέ^α βαθεΐς, πολύ τ6 Ιντβχνον 
καΐ σκόλιων Ιχοντας, εΙς έκάτερον πέμπουσιν I6νο^, 
&ν το^ μίν 2να της των Αρμενίων χώρ«^ ήγεΤσΟαι 
ιεαφ<κ•λιύ9αγτο. *Αγρικ($λαος ούτος ήν, τ^ν ίτερον 
8έ της Καππαδοχων έπιτροπεύειν, Λυσίας αύτψ τ^ 
^ομα* οίς δη καΙ πριίσταιμα ^ν <ΛχΙ τους μη πει- 
Οομένονς μ((νον τφ βασιλικφ θεσπίσματι, καΐ τοΤς 
«Ιδώλοις Ιθέλοντας προσκυνεΤν τιμωρεΤσθαι , άλλα 
χαΐ τοΤς στρατιωτιχοΐίς καταλόγοις τους επιτηδείους 
¥ιταπογράφισθαι• 

Β'. *Επιστάντι τοίνυν τψ Αυσί^ τ^ των Καππα- 
δοχών, καΐ τους έπΙ *Ρώμΐ[ϊ διαβόητους ^πιζητοΰντι, 
μηνύεται *ΐέρων, άνηρ την χεΤρα γαλέος, την 
φιιχν γ«νναΤος, τών καθ* εαυτόν απάντων διαφορώ- 
τατος , και παραχρήμα πέμπει στρατιώτας αύτ^ν 
βξοντας. 'ϋς δέ ττ[ί α•^του έπιστάντες οΙχί<|^ τ^ν ζη- 
^ούμίνον ού χατέλαβον, λλ\ γαρ το ίδιον ί^ν έργα- 
ζ<{μ(νος γήδιον, μα6<{ντ«ς 2ν6α εϊη, ^χεΤσε γίνονται. 
"ο δέ, «λήθος ά6ρ({ίον Ιδων, και ώς βδτ^ν δρμώντας 
τάχει πολλφ, δλλως τ• δΐ και τ^ δρώμενον 5ποπτεύ- Β ε&ρρ8(]οουιη ρΓονίηεία, υΓΐ)8 &υΐ6ΐη Τ^αοα : ιη&- 
ΙβΓ 8(Γ3ΐοηίΰ6, ρία Γ6ηηίιι& βί Ιίτηθηβ Οοηιίηυιη. 
Ουιη βυΐβιη ΟίοεΙβϋαηυδ βΙ Μαχίπιί&ηυδ Κοιηαηο- 
Γΐ!ΐη &(Ι(ηίηί8ΐΓ3Γ6ηΙ ίηορβπυιη,νίη ίη ευΐΐυ ϋβοιηο- 
ηυηα δυρβΓδΙίΙίοδίδβίιηί, €ΐ ίη 8ίίηυ1&εΓ& ζβΐυηι !ι&- 
Ι)6ηΙβ8 ΐΏΑχίιηυιη ; 68861 νβΓο 618 ηυη(ί3ΐυπ], ςυοά 
οποηίδ Αηη6ηίθΓυιη τ^^ιο 6ΐ 62ΐρρ&(1οοαΐΏ ΓαείΙ 

ρΓ£ΒΐΡΓίΐηρΓθ1)υΐη βΟΓυηΐ ά66Γ6ΐαΠ1, 6ΐ Γ68ί8(ίΐ60- 

Γϋΐη ]υδ5Ί8: ροδΐ(]ΐΐ8ΐη 8&Ιίδ1οηςο ΐ6ΐηροΓ6 εοοδϋΐ- 
Ι&Γυηΐ, βίβεΐίδ (1υοΐ3υ8 νίπδ, ςυί 6ΐ ίη|;6ηίο ρΐυη- 
ιηαιη ν3]6ΐ)&ηΙ, 61 Ιίη^^αα βηηΐ (1ί86ΓΐΑ 6( το1α1)ίΙί» 
6ΐ 3Γΐ1Γιοϋ ιηυΚυίη Ι)3ΐ)6ΐ)αηΙ βΐ ΑβΙαΙί®, 608 ιηίΐ- 
(αηΐ 8(1 υίΓαιηηυβ ^001610. ΟαοΓυιηΑΐΐ6Γυιηςιιί(ΐ6ΐιι 
]α886ηιη( ρΓ8Β6886 Αππθπίφ, 18 6Γ&( Α^ίοοίααβ, 
&Ιΐ6Γυιιι Αυΐ6ΐη ρΓ0£υΓ3Γ6 Γ6βίοιΐ6ΐη ΟβρρΑάοουιη, 
βί 6Γ3ΐ ηοιηβη ί^βίαβ. 0υί1)υ8 ςυί(ΐ6ΐη ηοη 8θΙαιη 
ίυ6ΓΑΐίιηρ6Γ8ΐυιιι, υΐ608 ςυί ηοη ρ3Γ6ΐ)3ϋΙ 6(1ίε(ο 
ίιηρ6Γ3ΐοπ8, 6ΐ ηοΐ6ΐ)αηΙ 3(1ογ3ΓΘ δΙιηυΙαοΓδ, ρυηί- 
Γ6ηΙ, 86(1 6ΐί3ΐη ίη ηαιηβΓο ιηίϋΐυιη 38ΓηΙ)€Γ6ηΙ 
608. ςυί 6Γ3ηΙ ί()οη6ί. 

II. ΟϋΠ) ¥6018861 6Γ|;ο 1.;8!&8 ίιι€βρρ3(1οείβιη,6ΐ 
608ηυΦΓ6Γβ{, ςυί 6Γ3ηΙ γο1)ογ6 ίηδί^ηββ, ίη(1ί€3ΐϋΓ 
Ηΐ6Γοη,¥ίΓΐη3ηα Γοηί8,3ηίιηο ^6η6Γ08υ8,ρΓ9Β8ΐ3η- 
Ιί$8ίιηυ8 οιηηίοιιι,ηυί 6Γ&ηΙ 5υο (6ΐηροΓ6; 6ΐ 8ΐ&- 
ϋηο ιηίΙΙίΙ 6υίη (ΙαοΙυΓοδ ιηίΙίΐ68. Ουιη 31ι(6ιώ νβ- 
0188601 3(1 6]υ8 96(168, 6ΐ ηϋ6ΐη ςυ8βΓ6ΐ)3ηΙ, ηοη ίη- 
νβπίδδβηΐ (6θΐ6ΐ)Αΐ βηίιη βυϋΐη ρΓ8β<]ίοΙυοιι), Γ68θί- 
τί886ηΙ ν6Γ0,η1)ίη8πι 68861, ίΙΙυο ν6ηίυηΙ. Ι1Ι6 βυ- 
ΐ6ΐη€απινίάί886ΐΓΓ6ςα6α(6αι αιυΙΙι(υ(1ίη6Π) ίη 6υπι 
ίην8(ΐ6Γ6, 6( 8ΐίο(|υί 8α8ρ60ΐυπι 1ΐ8ΐ)υί886ΐ, ςιιοά 9Λς^ κα) ο&κ έ6έλ»ν, Οεοσεβτ.ς ών ΙκεΤνος, άνθρώ. β β6ΐ)8(, 6( ηο1ΐ6ΐ νίΓ ϋΐ6 ρίϋδ Π)ίΙίΐ8Γ6 €010 ίπίρϋβ βΐ 
«οις &σεβέ«ι κβΐ μοχθηροΤς συοτρατεύεσθαι, τα- ' ....... . .^.. 

χίως άγροικιχως ώς εΐχε τ^ ατελεόν της μετά 
χεΤρβ βιχέλλης εκβολών, τού^ τοί>ς έπΐίίντας 
^ύνβτο, χαέ δητ«, σφοδρ^τ•^ α&νοΤς Ιμπεσαιν 
ο6χ &νηκ• ιοίων, Ιως πάντας οώτους διεσχέδασε, 
ιιολλά τήν ψνγήν λίΜίνΜαντβκ ώ< «ώζειν άνφαλΰς 
φνναμένην. ΕΤτβ πρ^ δευτίραν χωροΟνιν ΙπίΟεσιν, 8€6ΐ6Γ8ΐΐ8 1ιοιηίηί1)υ8, ιΐ8 υ( 6Γ81 ίη Γοδίίεο Ιι&ΙιίΙυ, 
6]6€ΐο ιη&π\ι5Γίο 86ουΓί8, <|ο<^ιη π)8ηυ (6ηβ1)8ΐ, βο 
ηΙΙυ8 68ΐ 608 ςυί ίηΥΑ(ΐ6ΐ)8η(^ 6( νβΐιβιηβηΐί ίη 608 
ΙλοΙο ίπιρ6ΐα,ηοα€688•νίΙ ρ6Γ€υ(6Γ6, (Ιοηβο οιηη68 
608 ίυ(1ί886(, Γαιριιη ψαΜο Ι8ΐΐ(ΐ8ηΐ68, αΐ ςυ» 6ΐ8 
(ΐ6ηιαπι ροββοί (18Τ6 8Αΐύ(6ηΐ•θ6ίη46 86€οηϋο ίην8- 
(ΙυηΙ; βίηΐϋΐ ηιιίάβηι 6ΐ ηο&πι &η]ί86πιη1 8θ€ΐοΗ«η 111 ΜΕΝ8Ι3 ΝΟΥΕΜΒΕβ. 112 ΓβευρβΓβΙυΠ, βΐ Γβΐη ρΓοΙίΓΟ ύϋ€6ηΐ€Β,βί Οϋΐη 5^^1111 Α 5(1» μεν την ττροτερβν &νζπ«λαί9οντις ^ττβχ, αρβ 
ΐΒΐη ηΐυΐΐί, ΓβηυηΐίβηΙαΓ Γυΐ8δβ αϊ) ϋηο δίφβίαΐί : δέ και δι' αισχύνης τ2> πράγμα τιΟέμβνοι, «ι τσ9ο5« 
αϋίΐΐ βΐίαΐπ ΐρδυΐη αυοαίΐι) ΙίΐηεηΙΟδ ΠΓΦ^ίίΙβίη, δί τοι δντες, ένος άγγίλθήσονται ηττημένοι* 0& μη^ ςυηι 6ΐΐ3ΐη ιρδυπ) ηυοςιιι) ιιιηεηιοδ ρΓΦ 
15 ηιαηυδ βοΓυιη οιηηίηυ βίΤυςίδδβΙ ; 6ΐ ηηυΙιΊδ «Ιϋβ 
νοοαίίδ £1(1 ίβίβηόυιη &υχί1ίυπι, δβηεΙυπΊ δίηιυΙ ίη- 
ναϋυηΐ. Ιδ ουίοιη ΑηΙβ^υαιη ίΙΗ τεη^^^δ6η(, ρΓορθ 
δίι^ιη ^ρβΐυηοίΐιη ουιη ύβοβηι βΐ οεΙο νίιίδ, ^υί ευπι 
60 6Γ3ηΙ, δυΒίβηδ, δίαΐίπι, υΐ τυίςο ιΙίςίΙυΓ ΟΓ&Ι 
βηυίΙ» ίη ηυ1)ίΙ)υδ, βοδ ({αί ίρδυηι Ίηναι]6ΐ)αηΙ, Γβ 
ίπΓβοΙδί Γ6ΐίη(|υ6ηδ. δίαΐίπι ίίβηυβ ίδΐί ουιη απΙγοπι 
ΠΓουΓίκΙβάίδδβηΙ, δβΐίδ πιυΐΐοδ ςυίϋβηι δίαΐυυηΐ 8(1 
οδΐΊιιιη, η6 ΒυίυςβΓβΙ ; βϋοδ βυίειη ιηίΐΐυηΐ α(] ρΓ9β• 
δίοίοιη οίνίΐαΐίδ, ρείβηΐβδ βΐίοδ, ςυί (ΐ3Γ6ηΐ6ίδϊΐυχί• 
Ιίϋπι. ΙΙΙβαπίθΐηπιίαίΙςυ'ίΙοηΊηοηρηΓναηι ηιαηιιπ). 
ΜίΙΙίΙ ΟϋίΓίοευη) ςυο^υβ ίραίΓειτι (ϋνίηί ΙΙίοΓοοίδ. III. ΟυίΏ 8υ(6ίη ίΙΠ δίηιυΙ αϋβδδβηΐ, ηοιηο 6Γ3(, 
ςυί αηίΓυιη αυάοΓβΙ οπιηίιιο ίη£[Γε(1ί. υΐ ςυί ΗίβΓΟ- 
ηίδ Γπβηυδ ρβΓίίηιβ^ι'βΓβηΙ. Ουίπαευδ 3υ(ειη ευιτι 
νΐ(ΐ6Γ6ΐ (Οδ ίη ΐϋϋ^ιιαιη 3(1ϋυε1υδ (1υ1)11αΐίοη6ΐη, 
εοηδυΐυίΐ υΐ ρδΓυιη ΓϋοοϋθΓεηΙ, ηοη νί, δβϋ ρβΓ- 
δυαίΐοηβ ευιη ροΐΐυδ εαρΙιίΓυπι ροϋίοίΐυδ. Οαυά άγγίλθήσονται ηττημένοι- οο μη^ 

οΐ άλλα χαΐ αΰτον τλν άρχοντα Μνότ^ζ^ κΐ τβς 
χείρας αυτών παντάπασι ^ια^ύγοι, και &ή κολλ<ιυς 
καΐ άλλους ει; 9υμμαχ{αν ίταιριναμίνοι, βννεπι- 
τ'θενται τψ άγιψ. Ό δΙ, προ του χχταλα&Τν 
έχε (νου;, το παρακείμενον σιτήλαιον σύνχαα δέχα 
και οκτώ άνδρα ϊΐ τοΤς συμπαροΰνιν αυτψ ύπεινδυς, 
ευΟυς, τΐ ^εδόμενον, άετί>ς ^ν έν νεφέλαις, άπρακτους 
τους Ιπιτιθεμέ .ου; άπολιπών. λύτίχα το(νυν οΰτοι 
το άντρον έν κύχλφ διαλαβόντες, Ικανούς μεν Ιντώβι 
Ίζαρζ το στόμιον, ώς αν μη διαίράς οΤχηται, έτερους 
δε προς τον της πίίλεως άρχοντα στέλλοααι, ςρο»- 
Οήκην τών συμμαχησόντων αΐτουντες, Ό δΐ πεμ- 
Βπει μεν ου μικράν χεΤρα, πέμπει δε χχι Κυριακή 
τον τού θείου Ιέρωνος άδελφόν. 

Γ'• 'ϋς δε παρησαν δμου, ουδείς ζν δς τ^ α^Φζρνί 
έτόλμα ύπειαελΟεΤν, τάς χεΤρας Ιέρωνος υποφρ^τ- 
τοντες. *0 μένΐοι Κυριάκος, ώς άπορουμένους έώρα, 
ϋπόχωρησαι μικρόν συνεδούλευεν, ού βΐ^ μάλλον 
άλλα πειθοΤ τούτον α^,ρ/^νειν 1::αγγειλάμενος• ο 
και γενύμεν, πείθει τον αδελφών του αντρο'4 ^εξ- ουίΏ Γ.ίΟΐυΐηβδδβΙ, ρθΓδυα(1εΐΓΓ3ΐΠ,υΙεχοαΙ Οδρβ- ελθεΤν, και παραλαβών αύτ^ν, έπΙ τήν Ιδίχν μητέρα 
Ιυηο». ΟπθΠ) ουπί ΕδδϋΤηρδίδδβΙ, νεηϋ α(1 βυαίη φοιτ^. *Η δί, τά του πράγμ:.τος, πυθομένη^ χχι ω; πΐαΐΓβΐΏ. ΙΙΙα αυίβηι τυηι τατη αυϋίνίδδοί, βΐ ηυοά 
εΐαΐίπι Γ0Γ31Ι1 ρΓ26δί(1ο εοηϋβιηηαπίΐυδδίδίβη ύυδ οταί 
8]υ5 ΓιΙίυδ, βι είΓευιηΓυδα,ναΙιΙβ 1αεπιτΐ3ΐ}αΙυΓ,6ΐΐ(η 
8θΐ3ΐη νίΐφ νοε3ηδ εοη.^οΐΑΐίοηοιη, εΐ ΐ3ειιΙαΓη δβ- 
ηεοΐυΐίδ, εΐ ΓοεΓεΑίίοηεπι 8εεΓΐφ \ί(1(2ίΙ&Ιί$, εΐ αύτίκα μέλλει τψ δουκι κατακριτος 6 υώς αώτης 
παραντήσεσθαι, περιχυθεΤνα τούτφ, θερμώς έδά- 
κρυε, μ(>νην αποκαλούσα του βίου παραμ'«6£αν γήροκ 
τε βακτηρίαν, και χαλεπής χηρείας παραφυχτ.ν, 
και δπως μόνη και άπαρακλητος ^ον ουιηο χατα- (]υθ(1 δθΐ3 εΐ 3ΐ}δ(]υε υΙΙο £θΐ3ΐίθ Π10Χ ΓεΙίηςυείϋΓ,^λειφθησεται, τους οφθαλμούς πεπηρωμένη, τφ γήρ^ 0Γΐ)3ΐ3 οουϋδ, (;Γ3ν3(α βεηεείυΐε, ορρΓεδδ3 νΐάυΐ- 
Ι3ΐε. 111ε νεΓο ουιη ε», ευιη (^υα ρ3Γ ε^Ι,ΓενεΓεηΙία 
63ΐη 3ΐηρΙεχιΐ5, υΐί ]υδ5ίδδεΙ ν3ΐοΓ6 εοδ ηα! εοο- 
ςΓεξ:3ΐί ΓυεΓ3ηΙ, ευιη οοξη3ΐο ΥίεΙΟΓΟ ε( ϋυοϋυδ 
ΓΓ3ΐΓί1)υδ ΑηΙοηίο εΐ Μ3ΐΓοηί3ηο, ιτ)3£;ηο βΐίηΐεοδο 
δΐιΐίΐΐο ίΐ6Γ ίη^Γεδδυδ ε&Ι ΜεΙίΐίηεη, υΓ^εηΙίϋυδ 
η)ίΙίΙίΙ))]δ, (]υί ιηίδδί ίυεΓ3ηΙ 3(1 (Ιυονπιΐυπ). 

IV. Ιη (ΐυο(ΐ3η[] 3υ1επι Ιοεο,ειιηι α(Ινεηΐ3έδεΙν6- 
δρεΓ3,(ϋνεΓ53ΐί, εχ2>εε(3ΐ3ηΙ 3υΓ0Γ3ηι. Ιη ίρδα νεΓο 
ηϋειβ(|υί^3η1,^3η^^^1^δνεδ(^I)υ5^η(^υ(υδ,ε^αρρ3^ε(, 
ηήΐΊ εΐ Ι)εηί§η3 νοοε (Ποεηδ : Εεεβ, ο ΗίεΓοη, 1!ΐ)ί 
δίΐΐυΐεπι 3ηηϋηΙίο. νί3 3υΐ6ΐΏ,ςα3ΐπ Ίη<!Γϋΐ1επδ,εδΙ 
Ι ε€ΐ3 3ηΐ6 Ιε. Νοη ρΓΟ τεςε νοΓο ΙοΓΓεηο εΐ {5ΐοΓί3, 
ςυοβ ΓαϋίΙΗπιεδοΙνίΙιΐΓ, (ΙεοεΓίαΙΐδ: δοά ρΓοεαοΙεδΙί βαρυνομένη, τ^ χηρείι^ τε τρυχομέιη. Ό δε, τα•;- 
την μετ' αΙδοΟς της προσηκούσης ίαπασέίμενο;, 
συνταξάμενος τε τοΤς συνελεγμενοις, £μ« τφ συτ- 
γενεΤ Ούίχτορι καΐ δυσιν άδελφοΤς. Άντιανίφ χα2 
Ματρωνιανώ την έπΙ Μελιτηνην συ*4τονώτερον ώδευε 
κατεπειγόντων αύτον τών έπΙ τ6 άγαγεΤν π<μφΟέν« 
των στρατιωτών. 

Δ'. "Εν τινι δε τόπφ της εσπέρας έπιχχταλι&ύ- 
σης αύλισάαενοι, την ^ω περιμένοντες ησχν. Κτί 
αυτήν δε την ν>κτα λευχείμων τις αύτφ έπιφζίνκ- 
ται, πραεί<ί και φιλανθρώπψ φων^, Ιδού σ«, λέγΐιη, 
'ίέρων, σωτηρίαν ευαγγελίζομαι. Ή μεν ουν όδος 
ην πορεύι^, εύΟεΐα ενώπιον σου, ούχ υπέρ Βασιλέβις 
δε γήινου /αι δόξης ^στα λυομένης άγωνιτ^, άλλ' Γεςε εεΓΐ311ΐεη ρεΓ3βε5 βΐ ΓΏΟΧ 3(1 ίρδΙΙΙΏ νεηίεδβυπέρ ουρανίου βασιλέως τ^ν άθλον άνύσεις. χιι ^1οπΠε3η(1υδ. ΙΙα^οευηι ϋίχίδδείίδ, (ΐυίευηδρεείυδ 
ίυεΓ3ΐ,ε1 ίηείΓ3ΐ)ί1επι (]υ3πΐ(ΐ3πι ΙχΙίϋβπι ε^υδ 3ηίηιο 
ίηιΐΐιΐίδδεί, δίΜΐίπι ΓβεεδδίΙ. Ι11ε3υ(εηι δϋΓ^βηδ Ιφ- 
Ιυδ, 3ηιίοίδεΙεοςη3ΐί4, (\\ιϊ ευπι εο34εΓ3η1: Νονί, 
ίη(|υίΙ, Βεί ίη οίε (ΙίδρεηδΑίιοπΐδ ηΐ}δ(6Γίυηι, βΐ άβ 
εχΙεΓΟ ρροιηρίο εΐ 3ΐ3ςΓί 3ηίιηο νί3ΐη ρΓοροδιΐ3πι 
ίη^ΓείΙίοΓ. ΙΙηυδ ΙΙιεδ3υΓυδ, υη3 ροδδεδδίο,υη» (1ί- 
νίΐί», ςυ2β δαηΐ ίη εοβϋδ ΓεροδίΙο). Οοφ 3υ1ειη 
δυηΐ ρΓ8ΒδεηΙί3, ηίΐιίΐ ]υν3ηΙ εοδ ςυι ροδδίϋβηΐ. 
• Ουίϋ βηίηι ρΓοίυεπΙ Ιιοπιίηί, δί ΙοΙυηι ηιυηϋυηι 
ΙυοπΓεεεπΙ, εΐ δυΦαηίηιβ} ρ3δδυ8ίηεπΙ(1εΐΓίπΐ6η- 
Ιϋηι*?• Κίΐιίΐ εδί πιίΐιί Αηίιΐ'α ρΓεΙίϋ^ίυδ,ηίΙιίΙ ιηε- δ7θν ουπω προς αυτόν άφί;ΐ(^ δοξασθησόμβνος. Ταΰτι 
ειπών 6 όφΟεις καΐ άρρητον τινχ εύφροσύνην αυτφ 
ένθ*ις ευθύ; ψχτεο, Ό δε, περίχαρη; άναντάς, τοΤς 
συμπαροϋσι φίλιος και συγγενέσιν. "Εγνων, &δελ^., 
Ιφη, το της περί έπέ τοΟ θεού ο1κονομ{ας μυστή- 
ριον, χαΐ λοιπόν πρόθ'^μος εΙμι περί την ηοχει• 
μένην δδόν. Εΐς θησαυρός, μία χτησις, «Ις «λουτος, 
ό έν ουρανοΤς άποκείμενος. Τά δέ καροντα ούδεν 
τού; κεκτημένους όνίνησι. Τί γαρ ωφελήσει δνθρω* 
πος ει τον κόσμο ν κερδήσει και ζημιωθ^^ τ^ν ψυ• 
χήν αύτοϋ; Ουδέν μοι της ψυχής τιμιώτβρον, οώέν 
βέλτιον * Ικανός Ό παρεληλυΟώς της ζωής μου 113 ΜΑΗΤΥΚΙϋΜ 8. ΗΙΕΚ0ΝΙ8 ΕΤ δΟΟΙΟΗϋΜ. 114 χρονύς, δν έν μ«ταιοτητι διεβίωσα. Απειμι λοιπόν Α Ηοδ. δυίΠοίΙ 1(1, ςϋοά ρΓδβΙβΓΠΐΠ1β3β νίΐίΒ Ιβΐηηαβ, ττροί θΕΟν. Μ(α μ€ τήκει φροντίς η της μ^τρ^ς 
μενωνις* χ/ρχ γαρ εκείνη χαΐ των προντησομένων 
Ιρομος, προς τούτοις χχΐ φωτ^ς άπεττερημένη χιΐ 
ήλιχ(2ς εΙς εαχχτον άφιγμενη^ χαμέ ηίη αφαι- 
ρούμενη, του γήρως την βαχτηρίιν. Πλην α>Κ* 
επει διβ Χρίίτ^ν πρ^ς θάνχτον χϊτεπείγομβι, αύτψ 
πάντως μελ/σει περί αύτης, τφ ΠατρΙ των δρφχ- 
νων XXI χριτη των ^ηρών. 

Ε'. Ούτως δ γενναίος ΐέρων ειπών χαΐ τΐ[^ (λ^/ΐ^^τ[^ 
ταύτΐ[Ι ττις τεχούσης ^πιίχκρύσχς τδ λοιπόν της 
οδού διήνυεν. Είτχ την Μελιτηνην φθζνχς, εγκλείε- 
ται ττ^ <ΡΡ'^^? ν^^^ έτερων τριάκοντχ προς τφ 
ένΐ τδν άριθμδν ^ντω^. Προς ους 6 άγιος. Ακούσατε ςυοά νίχί ίη ναπίΟΐβ. \^άο άβ ο»3(6γο &(1 Οβυπι. 
ΰηα βοΐυπ) ηαβ ΟΓυείαΙ βοΙΙίοιΊυάο, ηειηρβδοϋΐυίΐο 
πΐΑίπβ. ΙΙΙα €8ΐ βηίηι νί(1ϋ3, 6ΐ(1βΓ6θΙα ίί8(]αί βίίπι 
βίηΐ (Ιϋίβηδυπ ; βΐ ργ3β(6Γ62 ογΙ)31& Ιυεβ, βΐ ηυ» 
]2ΐη νβηίΐ αιΐ βχΐΓβιηαιη ΦίαΙβπ), βΐ ιηβ ρπνβΙυΓ, 
(ΐυί 6Γ&ΙΤ) 1)αουΙυ8 6]υ8 $606ε1υ(ί8. 86(1 ηυοηίβιη 
ρΓορ(εΓεΗπδΙυηί) ρΓορβΓο αά ηιοΓίβπι, 63ίρδίθΓη- 
ηίηο 6πΙ ΟϋΓΦ, ραΐΓΪ οΓρΙιβηοΓυιη εΙ ]υ(1ίεί νίάυα- 

V. ΟυΠΙ 810 (]ίχί8£6ΐ ρΓ8βθΐ3Γυδ ίΙΙβ Ηί()Γ0η, 61 
ρΓ0ρ(6Γ ρ&Γβηϋδ ΓβΟΟΓϊΙαΙίοηβΠΙ 68861 ί1Ια0ΓγΠ)Ηΐϋ8, 

εοπΓβείΙ ΓβΓκιυυιη ίΐίηεπδ. Οβίικίβ ευιτι νεηίδεβΙ 
ΜεΙίΙίηεπ), ίηεΙϋ(1ί(υΓ ίη ευδίοϋία εϋηι αΐϋδ, (]αί 
6Γ&ηΙ ηυηιβίο (Π£;ίη1α βΐ υηυβ. ΟαίΙιαδ (ϋζίΙ 8αα- 

μου της συμβουλής, «(λοι και αδελφοί, εφη, τα β εΙ\18 : ΑϋάίΙθ ΐπευπ) εοηβίΠυΐη,&Ιπίοί βΐ ΓΓαΐΓ68. Οί- συνοίσοντχ γαρ έρώ ου πρδς τδ πχρον, άλλα πρ6ς 
το μέλλον* δι* δ και πάσα ή οροντις τοΤς φοβουμένοις 
τ^ν Κύριον• Κήρυγμα διηγγ^λη, ώς αΰριον ό άθεώ• 
τατος 4)γεμών θυσίος μέλλει προσενεγκεΤν τοΤς μη 
ούσκ θεοΤς. £?τι ουν έμοι πείθεσθε, κατχφρονήσω- 
μ<ν το3 κηρύγματος τούτου, καΐ εΙδώ)οις μήτε 
ιτροσχυ«εΤν άξιώσωμεν^ μήθ' δλω; Ουσία ν αύτοΤς 
τφο9αγάγ(ι>μεν, βύσωμεν δε μάλλον θυσίαν αΙνέ- 
σεως τφ &γηθινφ θεφ ^ιΗ^ί^'^» >^2'ι τούτφ τάς ευχά; 
ημών προσενέγκωμεν, 7νχ, προσσχών τ•^ δεήσει 
τών φυ^ών ^ιμών, δφη γενναίως τάς έπαχθησομέ- 
νας ήμΤν βασάνους διενεγκεΤν, χαΐ του μακαρίου 
τέλους έπιτυχεΤν, Ταδτα του αγίου ε1ρηκ({τος, ΟΙ 
λ<{γο( σου, εΤπον ο1 συμπαρ({ντες, ώς κηρίον μέλιτος ύ2ΐη, ςυΦ 8αη( νοϋίδ ία(υΓ2 οοη(1υείΙ)ίΙί2, ηοη ίη 
ρΓ8β86ηΐί3, 86ά ίο ΓυΙυΓυπι. ΟαοείΓεα βα δυηίοιη- 
ηίηο ευΓ8Β ΓυΙυΓα Π8 ()υι ΠπιβηΐΒοηιιπυπι. Αηηυη- 
ΙίαΙυαι 68ΐ βάίείπηι, ηυοά επαβ ρΓ868θ6 ίπιριυβ 68ΐ 
118 ηυί άϋ ηοη 8υηΙ, οϋΙαΙυΓϋΒ 83επ6ϋίυηι. 8ί πιβ 
6Γ^ο 8υ(1ί1ί8, άβ^ρίείβπιυδ Ιιοο εάίείαπι, 6ΐ ηεε 81- 
πιυΙαεΓΔ νβΠπιυδ αάοΓαΓο, ηβψιβ 618 οηιηίηο οίΓβ- 
Γ3ηιπ8 83επβείυπι. δαοπΩεεπιυδαυΙοηι ροΐιυδ 8&• 
εΓΪΠείυιη Ιβυάίβ ^βτο 060 ηο8ΐΓθ, 6ΐ 6ί οίΓ6Γ&ηιιΐ8 
ρΓ6ε68ηο8ΐΓ3δ:υί3ΐΐ6η(ΐ6ηδρΓ6ε&Ιίοη6ηί)αηίπΐ(ΐΓυηίΐ 
ηοδίΓΑΓυπι, άεΙ υΐ ΓοΓίί 6ΐ βχεείδο αηίπιο ΓΰΓαπιυβ 
ΙΟΓίηβηΙα, ηυ^β δαηΐ ηοΐήδ ιηίβΓεηϋβ, 6ΐ βηεπι Ββα- 
Ιυηι &δ86ςυ&ΐΏΐΐΓ. Ηδθο ευηα άίχίδδβίδαηείϋδ: ν6Γΐ)& 
(υα, (1ίχ6Γυηΐ ϋ ηυί βίπηυΙ αάβΓβηΙ, Ιαηηυ&ηι Γ&ναβ 

τψ ήμετέρφ λαρύγγι ένηδύνΟησαν , συμγέροντα^ ΠΙβΙΙίδ θλδΙίΙβΓυπΙ (1υΙεί& ηΟδίΓΟ £;υΙ(ιΐη. ϋοηδα- γαρ ^μΤν αληθώς καΐ σωτήρα συνεβούλευσας. 
^Ανενε'χΟείσης δΐ τφ τυράν^φ της τών αγίων ίν- 
9τά9Μι>ς, κα\ δτι τοΰ μεν δόγματος τοΟ βασιλικού 

καΐ λίχν θε χαταπτυουσι , της τών Χριστιανών 
Ισχυρώς αντέχοντα πίστεω;, δυσθυμήσας έπΙ τού- 
τοις χαΐ 6ργισθεις, έφ' ύψηλοΟ τ* του βήματος 
^ςαΟεσ^Ις χαΐ τους αγίους παρχστησα'μενος, Τίς 
υμάς, Ιφη, δαιμ(>νων εις άπειρον άν:ία; έλάσας^ 
«ρος τοσούτον κράτος άντα'ρειν Ιπεισε, καΐ βασι- 
λικών θεσπισμάτων κατχφρονεΤν παρεσκεύασε , 
^οΤς τε τοις μβγάλοις μη προσκυνεΐν • Φρενοβλα- 
β«Τς 5ν ^πήρχομεν, οΐ μάρτυρες εΤπον, και δαιμ<{- 
να>ν αληθώς παίγνιον, ειγε τί) τοΟ θεού σέοας ΙυίδΙί 6ηίπ) ηο()ίδ 6α ςπφ δΐιηΐ ν6Γ6 ιιΙίΗ&&(ηϋ6 8&- 
Ιΐίίαπα. Ουο) αά ΙγΓβηηυπι αυΐεπι ΓβΙ&Ια ΓυίδδβΙ 
82ΐηοΐοΓυιη οοηδΙαηΓίΑ, 6| ςυο(1 ίπ)ρ6Γ&ΙθΓίυπι ηυί- 
ιΐβπι 6(ϋοΙαπι εοηδρυΐαηΐ, €ΙιΠ8ΐί&ηοΓηαι ν6Γ0 6- 
άβΐίϊ ν6ΐΐ6ΐη6η(6Γ 8Πΐρΐ6εΙυηΙαΓ, Ηφο φ^γθ ίβΓβηβ, 
6( Ίτ9ί εοηιαιοΐυδ, ουπι ίη βΐΐο δβάίδδεί ΐΓί1)υη3ΐί, 6ΐ 
δβηείοδ €ϋΓ&5δ6ΐ δίδίεηϋοδ : Ουίδ,ίη^υίΙ,ίΙβΒπιοηοπι 
ίιι ίηΓιηίΙ&ηι νοδ αείοδ αηιβηΐίαπι, ίηιΐυζίΐ, υΐ βά- 
νοΓβυβ 1αη1<ιπ) ίηδυρ^θΓβΙίδ ροΐεηΐίαιη, 6ΐ 6ΐίβεΊΐ υΐ 
ίπιροΓαΙοπα άβοΓ^Ι» (ΐ68ρ!ο6Γ6(ί8, βί ιηαςηοδ άβοβ 
ηοη &άθΓ&Γ6ΐί5 ? ΕιηοΐΦ ιηβη1ί8 6886πιυ8, ϋίχβΓυηΙ 
η)3Γΐ;Γ68, βΐ ιΙοΒπιοηαπ) ΙαΊΙΙ)ήυπ), βί Οθίευΐΐυπι 
ΙηΙ^υβΓβηιυδ Ιίςηίδ 61 Ι3ρ!(1ί1)ϋ8, ςυ» κυηΐ ορβΓΑ ξύλοις και λίΟοις, εργοις χειρός άνΟρωπίνης ^νέμο- ρΐη3ηυ8 Ηηιη&ηβΒ. ΝυιΐΓ αυΐβιη δαρίβηΐί υΐ6ηΙβ8 Γ3- μεν. Νυνι δε, σώφρονι χρώμενοι λογισμφ, τψ τών 
όλων προσκυνούμε ν θεφ, δς τί>ν ουρανίν και την 
γην τψ λόγψ α•^τοϋ και τψ πν&ύματι τού στ({ματος 
αυτοΰ μη δντα παρήγαγε ν. 

ζ^. Έπει δέ τις τών παρεστώτων τψ δρχοντι 
τον *ΐέρωνα ύποδείςας, Ούτ'^ς έστιν, Ιφη, δ τ3Τς πάρα 
σου σταλκΤσιν άντικαταστας, καΐ δράσας βΐίπερ άκή- 
κοας, Η δουξ, έπισ-ιραφείς προς αύτον, η({0«ν εΤ σύ ; 
Ιφη. 'ΐΐΓ δΐ της δευτέρας Καππαδοκων επαρχίας 
όρμασΟοι Ιφησε, την πατρίδα τε βΤρηχε, Τυανεύς 
(ΐπών είναι, δ δους πάλιν. Συ εΤ 6 τοΤς βισιλικοΤς, 
Ιφη, ιιρο9(άγμασιν άντιλέγων, και τψ τ^ δυνάμει 

« ΡββΙ. ιχνιι, 6. ϋοοίηβΐίοηβ, αάοΓαηΐϋδ 06υπι υηίν6Γ30Γυιη, (]η1 
εωΐυπι 61 (βΓΓ3πι ν6Γΐ)0 βυο 6ΐ 8ρίΓΐΙυ οπδβυί ρΓΟ- 
άυχίι 6χ ηϋιϋο. 

VI. Ουηι &υΐ6Π) ςυί^αηι 6χ ίίβ ςαί λ8^ί8ΐ65&η( 
ρΓΦδίάί, οδίβηάβηδ ΗίβΓοηβπι, ΗΙο 68ΐ, (ΙίχίβββΙ, 
([ϋί Γ68ΐίϋ( ϋδ ςυί Α (6 πιίδδί δϋηΐ, οΐ ΓοείΙ ο& ςα» 
8υ(ϋ?ίδΙί ; (Ιυχ &ι1 ίρδυπι οοηνβΓδηβ, Ιΐηίΐβ (υ β8? 
ιηςυίΐ. Ουιη 2ΐυ!6Γη ίβ (ϋχ1δδ6ΐ, 8θ 6886 ΟΓίαπι βχ 
δβευηϋ» Οαρραάοεϋΐη ρΓονίηοία, βΐ (1ίχί8δ6ΐ ρΛ- 
ΐΓ'απ), (Ιίεεηδ 86 68δβ Τϊ^ηοηπι, ιΐυχ ΓΜΓδϋδ : Τα 

68, ίΠίΐυίΐ, ςοί ]ϋδδίδ Γ6ρϋ8η218 ΙιηρϋΓ&ΙοΓΐ», 6| 115 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟνΚΜΒΕΑ. 11β 

Βήηηηιη βιβαΐΐ» τϊΗΙιιΐΐ, βΐ ηαί πηΐβ ιβίκβιΐι ■ λ ιή» χ*^ Ι^γιορφ, «ίκ κοφ' ^μών ηαλί«η( 

ηο1>Ϊ8 ιηΐΒίο• πίΗΐΜ Τ ΚρΌροί νβτο Ηϊβτοη ήίΐιϊΐ «τρατιώτΒΐ ^ί χαλιΜίηη Ε<«6ε|ιειιοϊ ; Κα! ί 

οιηηΐηοΓβ?βΡΪΙοβ(Μ(«ΙΡΐΙβοϊη)ΐρββςϋοςιιη1ΙίβΓβ γίν*Λος 1ίρ»ν, βΜτ» ^Λ «ι^ίη^ Ειβο«ίΐλάμ[«;, 

βιΐιηΟ&η(1ο:ι0^ϊο1ΐΒΐΜΐιΙββ1β,Ι>οιηίηβ,θ(Ιίο)ι«- φΒΐ' γίφ κ>1 "!ίτο« ιμ•Λ νη Διυΐΐ λ^γιιν, ΐ τώς 

Ιΐνί, θΐ ρτορΙβΓ ϊηϊπιϊωι Ιβμ 1«1)βκβ1ι*η) 3 • ), «β ^ιιηύ-ηάς ■«, κίρ••» Μ^ί" *»' ίι«' ^ο'ίί */.¥>■! 

βαιη ββίβ οοηΐβ»5ΐΜ ββΐ. Ρπηββ ιπίβοι ηοα Ιβη- «« Ι^ί^ιχ^μν, » «Ι'^ί «τ•"" β<ω[ΐολόγηίΐ•ί. '&• 

ηαβιπ ΓοΓίίΐϋάίαβιη 1»ϋ(Ιβηί, ()«0(1 ϋοίμιη ίοβΡβΙ, Λ δρχ»•", β'Λ•^»η»ίΜ< ώ( άνΐρίιν τϊ> γ»γο«;, 

Μ(1 αι&((ί8 ιϊΙηρβηηΕίαικιαβιηΙβιηβπΙιΙβιηβΙ ίη- «Λλ' ώί βρβ»ιίτητ« Α«χίΜ« μΐλλΜ η1 η|1 4 

0ΐ>θΐ]ίβηΙί3ΐη,ϊηβ0 ηαοάϊυβΓβΙοοοβΙίΙαΙοιηΰβπΐυίΙ ΐιοΜτ^γμίίνον άκιΑίΜη , χολ^ζμ* ΛΕ^- *>«( 

βιΐ(ηριιπίβιιι1ιιπ).ΝΒΐηςυοηί8ΐη,ίη<]υ)Ι, βΐυΐϋΐίαΐβ γ«ρ «, ^ηοΐ•*, «Ι; Έοδ» βράΜΐκ ^ Αγρο•^ •β^ 

ΐ4 ΙιηΐΒΐη ίπιριιΰΐ ΙβαιβηΙλΙβιη, ηΐ Ια]ρ6Γ8ΐοηβπι ώ«η>«κ, ώ; »α1 ρΜίλχης 1ΐ«ιΑ« Μηγρ•ι|ιιι, 

ύββρΐείβηβ ροΙβΒίαΙβιη, βΐ ποιίτί ]σηυβ οαΙΙ«πι άα- τήΐ ίι^Δκ τι &λογηη( ■ρ•κϊΕμ•«, μΑ ηί( 

οι η(ίοο6ΐη, β) ιηϊοίβίΓοι ποβΙτοβ ε1«*ΪΒ εοηΐηη- ν«ηρί«ί; ««βκ^ψκ ^οκάΐοκ , τή» λοΑί^ 

4», ιηβιιοιη ηυη ΒβΓτίίΙ αιβηΐί ίηοΓϋϋίΙη βΙι ίριο ^>( Βαυλ(ΐ>««ν9η ^ιτρβ ΙΕ «λτρί ίγΜΒι•ϊ ^• 

^11I)^1ο^ηI]βο&[^ροινί.^^^1ο^Γ{Ο^^I^^Β1^ι^ιαιIι6Β(, ηλ^,βή'Μι κιλιύω. βάττ»* ο5« Ι) 1#'φιι « «ρ•»• 

ηιΐ0(]]υΙ)θΙ)8ΐυΓ: Β1^0Β«I1ι^π)ΒΒII^(οΒ^I11ι^I,ν^η^(αΒ Ιτιηίμκνον 1κλ*Ττο. Τμ{ κ ^^^^"'ΐ. ^Τ^ 
Ιιοιιιηη6Γτίι,«β(]ίίπιηι1κΓίεοΓΑίΐβΓ;ςυ'](Ιηιιϊι1βιΐ)Β>"^*^> ίιΜ>πς νιΑρΜΐ βοΔο ^^ ιλιίί ϊ ΐιί ΐ» , , 

π»Γ{]Ττί1)αΒ πΐΒίρΒ ϋοιιαΙΪΒΐΐΒΐ Ιβΐίΐϊβπι, ςη&ηι άοΐο- Αηο ιύφρβηνη; μϊλλν* 4 ίΜηκ «Τ« ΗΙρ- 

Γβαι. ΗηΙΐΒΒ βπΐιη ΙιΟΓ» ΓοΓίϊΙρΓ Ιοίβηηΐβΐ, Ομ «η «[χΙΕινη ^ν, 'ΐιΑ »λλ«Η γλρ «<€ 8ρϋ( 

Β2βΙ)ΒΐιΙρ'3ϋίΐΐ,(]υίρΓθϊ3ΠΕΐθηο[ηίηβ(1ϊρια8€Εΐι• ϊγκαρ'ηρι.ϋΊΐτΐΐ, χάριν ώ|Μλ4γαν« β•4ϊ τηΜίας 

ΒυβΓΪ(, ςυϊ (βΙϊβ βαΙιΪΓβιιΙ κυρρϋοίΒ. Ουί(1 ιΙβίαΓβρβ ϋκομιτ»! ^ίς τΐ(Μΐρ{«« Μρ τα3 Αγί•» «Ιίταί! Μ• 

ΜΐΕθΠ5εου(υιη? βίΓοβί βχβϊρίΐ (ΙιςεΙΙα. ΥβΓϋΐη μβποΕ &ΐιώναν«. τ( τ& Ιντήβη ; Βίρϊκ^ ^|><• 

6ΒΪΠΙ τβΓΟ ΒΟΪΟ,ηΐΜχΙ ίά, ηυοιΙθΒΐόϊεβηιΙαπι, ςΐΐο- ηιγας ίιχβίχιτιι. Ιΐΐ^ν λλλ* •ΐίϊ τ• ^ι| >Ι^β ^^ 

ιηο(1η (αηε Τκοΐαπ) εβποΙΪβ, ΐίΒηυαβ ΒΗΐΙίΙιιιη 3ΐΓβ- μέλλον- 8τι , Διηρ τ»α «ρ«χΚ« ήΐς ΙϊιίΜΐ, 

Γ6ΐ άοΙοΓθΐη τοΜβ 8ΐι4ί{οηΙ)υ$. ΙΙηυΒ «ηΐαι βχ ίΟ' ο&(ω νΰν ^Ιχαοαβίν, λΐιπ^ 1μΤ« ν/ίς Α^ρΜίχκ 

είΪΒ ορΓίΒΐηϊηϊκ,νΐΐΙΟΓηοιηΐηΒ,ΕΐιιβιηίΒηΕίΪΓΟΕΟΒ- Ιμπβκ^ηι. ΕΤ« γαρ τΑν «υνκΒληΐΜ, φ ΟίίΙκΗφ 

Ιυπι ρΓίυί (ΙϊχίηΐυΒ, βΐ ίίβ ηαο ΪΒΐη ρΓβεββΒβΠίπΙ, ίνομι, Εν χιιΐ νυγγινϋ τβϋ &ι(ιη ^Μικς Α Μ^κ 

ρΐΒ^ΪΒ βπιοΙΙίΙΟΒ, βΙ ϊηΓβΓβοιίΒΓυπ) (βποΓβ ρβηοΓ- ΙδήλέΜΐ, τατ« χι ^αλιβο^κ Ι[ϊΐ| ιΔ^ηη^ Ιϋ^ 

ΐΗΐιιΕαεΓοιίΐηΒΒηΒ,οΐΒΐηΒοεβπίΙοεουιιηβιιΙΙΓίβιΐίΙ, χζυνι^1«, τφ φ^ τι -μ* μλλ^νηη Ι « Β ί « χ|Ι ^ 

υΙ βίυβ ιιιΐΒ6Γ6Γ6ΐιΐΓ, ΓΟ^ιϋΒΐ ναΐάθ ΙιυητϊΙίΐΡΓ η( «βαι «ροχκταβιι^βιΐΐ , λΑρ« ι^ Μα|ΐ•«Μρ4•ι•< ί 

ΐηιιηΪΒ«ΓίοαπΙϊΐ6Γ,οΐβζίπιβΓ«1ηοηΐ6ΐΐΒϋοηΐ6ΧΒΰΙί8, μιτ»«λι>άμινο«, Ιλιίίηιι αΰτίν ^{μ {ι&β τ*- ι 

β1ίρ8υΐΙ](1ίΐΙ)ί(ΙβΓ6ΐβίηΐΙθ(]ί>, ««βρίΒρΓΟβΟΠΙβΓ- Μίν^ΐ Χβΐ ίνιλίυβιρωΐ, Χΐ1 Τ< η Α•ΪΜ .1Μ« &Μ- 

(βύ6ρΓΒ(]ίο1ο,(](ΐο<ΐ6Γ•Ιϋοηιπί9.Ιΐΐ6*υ1βιιιΙίΙ)6η-ϋμ'ηι,ιιηγράιρων ΙξϊλβιΤΊ, βΜί η τ!^ «Αη* 

16Γ Βη(1^ϋΒ«^υΒρΓ6^^I)ιιΒ(βη(^η^Iη βίτϊβϊηυηιίιΙ, ί^Τναι, μινΚν &«1ρ «βιίτΜ λ«$ίκ«ς, ^ Α« Κ^ 

φΐοά ρΓοπιίΙΙβΙΐΒίαΓ) «ΙΐπιίΗίΙ ΤίοΙοΓβπι β ε&ΐΐβΓβ, μοίΐ αύηύ γ^ϊον. Ό Η *ρ^ τίΐ'* ΑΗμ•» ϋ^ίικι, 

ςυί ουπα ηοοίη ίίΤιιρικβΙ, ϊηνβηίΐ ΒΒίοΙβαι ρΙβιΐΒΠΐ βιζτιϊιΐΕ, Ηύγχανι γίφ βίηψ κύμηνΦ ψΛ Κ» ^ν• 

•ιΐΓβιηοίιιΙβπΙη,Όΐ(]πΐιηί•6Γβίιηΐ]1(ΐ8ηααπΐ8»β- «^«ων «6 &πι*χνοι]μ(νη, &)|>1ηαι τ^ Ο&Μμ «ί 

ρβΓΪΙ θ( ΐ^ΓΪβΙ ΒοίαΐΒ: ΗΙο ηηίάβιη ΐΓΒάΐΐο «, ι]ΐιΐ &αμΜτηρκΜ, 6ΐ νυχτίι &«ΙρΑς ΜηϊρΙη μ» 

«ΙβΙΙΒ 6ΒΙ ΒβΙΤΒΓβ, ΙίΒΟ ΒοΙβΠΙ (ΓΐάίΐΒ (ΙβΟΙοηί. Οίβ έπΐ>>λΐ[>ΐ Ιμηλίκιν τη( 1«χ<τη«, ζημίΜΐΐΐΕ « λΐ. 

&ηΐ6ΐη ^«(η ΠΙαεββϋβοΙθ,εησι ηαι εο^ηοτίΒΒβι Πίθ- λαιοΐ χζΐ γήν 8μα χαΐ τί^ν ^ν* τΙ|ν |ΐΙ« 'ι^ Η. 

ΓΟΠ,ϊηΙΟΐβΓβΙ)!!] (ΙθΙθΓ6βίΐΒΕΓβε(ΐ19, 6ΐ8ΜΓΐ))Β(]β- ΕίΕνΤΙ «Μη, νι{ν ψιιχΐΐν Λ ^ ΙήλΜ «^ΑΙε. 

ΠβΙΐΒΐ ΐ8εΓ}ΐΐ]ίβ οο^ηβϋ ϊοίβηΐυιη, άίεβπβ: ΗΗ Ήμΐρα; η ΐίΐη λαυγαζβιΐβν «& βρ^*« Τ**^ ^ 

ιηϊΐιϊ, ο ΥίοΙοΓ, ςυίά β Ιβ Γοείατη βΕΐ ? ΟιΐΒΐη βηηΒ Ίέρ-^η, λρορήτφ ηνιίχηο λβ«( , κ^ Μιφιιιι 

ΙιΐΒ ίυίΐ ηβ{θ(ί8ΐίο?Οιιοιτ)οι1θ6πιί5ΐίΒθΐη]«ΐίηΐ6η- Μρήνιι ιηκροτΐ ιί)•* τοΰ (ητπ•νοϋ« ΑκκίΜη^ οϊμι, 

1αιηΐΟηίά(ΕΪρΒυπι ΙιαϋϊόΐΒΐί ίαίπΐείΒ?Ουί {ΙαΐΊΒ λίγη•, (Κίχτ»^, τ( βοι Ήγο«• ; Ββς τ^ΙβμΪε 

«ΟΡοηΪΒ ρπΒίαϊΐΒΐί ίαΐί» άίάβζα» ΐ €ατ ίηΛ νίΐ* 1Iιπρζγμ^ίηυα«ι ; Πώ« &Ί»ι ΙχνιΙΐΜ φυνΜ Ι>Α- 
τίΐΒΐη βΙβΓΠΒΠΐ £0ΠΐιηηΙ>βΓίΒ?εΐΐΓΐ>ΓβΤ6ΐη ΓΜΓβα-υλτιαν; Τΐ προβίΐαχοΐ ««μτ^ «Τ( Ι;^Τ( ; 'ιμ 

Ιίοαβπι {ΐΓκροβαϊβΙ) ΙαΙίΙίίΒ,ςιΐΐΒηοηροΙββΚεηπί- τ[ ϋξτα ντκράνΐΜ ■[«χ^') «ραβΟΐΜ ^ΙΜς. *|« 

ιΐΒΠ ΐ ΟϋΒηΐΒΐη ΒυΐΕΐη ΙίΙιί ιηοΙββΙίΒιη ΒΐΙιιΙΪΒββηΙ τί ζιοίιν Ρρ*Χ*ΐ» άνπ;λλά{«ι τη< «Ιμ•^ ; Πκ 

πιβΙβ, ΐ|ΐιη8ΚβΓυοΙυΓαΙι1ιοπιίηί1)αΒ,ΒΪϋοηΓεηη1υΓ μιχρ&ν άνικν χαρ3« ηροίιφινίΐ Αηρ^ηαν ; ΙΙΙμ 

οιιη 8(Ιβο κ«γΙ)ϊβ άοΙοΓίΙ)αΒ, <]αο3 Ββ ΙΐΒΐιίΙιιηΐΒ ίη ί'-βν χαΐ ν»ι -ώ Ιξ Μρ«ίκ•«ν ηκΑ «ρ^ «5» 

πΐΒουβ Οβί ίηεϊ(1θηΒ, β( ηΙβΓπο ί^ηΙ β6]ΐ6ηηκ Ιη- «χρας Ούνας, Λ^ Ιχ•ιν μΙλλιΐ{ ικ χΒ^Μί« Ιριιί- 

ΐΙίΙυΒ ? κτων θιώ χαΐ τηφΙ γιέννης *{»*ψ(ψ — ρΑΐ^^Βς ; 
VII $ίείΙ|6(ΐ6ίΐ6Π!,εαηΐΒΒ(ί9ΓϋίΒ36ΐΐ3πΐ6η(3ΐυΒ, 2'. Οϋτι»; 1χιτνβ« άιηίυρίμινοΐ, ϊηΐιηρ (κηκς 

τοοΒίί) ΒΐιΪΒ ϋο^ηΒΐίΐ ΛηΙοηίο βΙ ΜΒίΓοηΪΒπο, (ΐχι τών θρήνων, τοί>« «ίίηδ χίύίίβ«« Μτγηιΐς, 

Α(ΐ6βΐβ, ΐπ/ιαίΐ. υΙΐίηβπιπιεΒπίΒίκΙίΙβιοΙιιπίΒίοΐ], 'λν'ηίνΐ[!ν τι χχΐ ϋντρννιανλ), &«>*(. Κ^, τ« 

οΐΓβνβΓίβοΙοβ βΒΐη ρβΓίΙυεβΙίΒ βιΐ βΙΤβεΙιιηΐ. ΥυΙο τιλιυταίχς ίχαιίσατί μο» βουλήβι««, Τμ Ι)| χύ 

3ΡΒ>].ΰχχχηιι. 2). 117 ΜΑΚΤΥίαυΜ 8. ΗΙΕΙ10ΝΊ8 ΕΤ δΟΰΙΟΗΙ'Μ. 118 
μιτήαν^ν έπιτιλ^, τ« 81 «λλζ πίνΐχ 09χ μ οι κιι 
«ιρ(κ•τ«ν, ά^ίι;μι τ^ μητρι οι' 9\»τ6 *» το (χ χη- 
ρ€(2ζ β%τ«μέλητόν τι λι\ αβο^θητο^, προ^ ^, χχΐ 
το γνίρΑ(ι Χ3( ▼>•> ^^ ^^ΐλμών ιΐτιραΐ9ΐν. Την {ε 
χιΤρά μου ττ,ι* οπΕ^τμΤιθιΤσζν άπο^ίντκς αυ^Τι, Ι*ητ< 
γράμμχνι τον αεγχλοκρεπίντχτον άζιώσχι 'Ρσ^- 
ατ{<ιον, ος την της 'Αγχύρζς διεπων ίντί πολιτιάν^ 
&νζ€ τον Ιν Κχ^νβν^ παρ29χι?ν οΤχον, τοΟ την 
^«ΐρά μου τβύτην ΐΑβΤσι χχτζτβθτινζι. Ούτω ττΐίτν 
χου άγ^^^ ^ιζθιμένον, τένγχρσιν υντερον ημέρζι; ό Β 8ΐιρ(?Γ3οηΙ,ϋίηιίΐ(ο ηΐΑΐπ ρΓορΙβΓ ίρ8απι νί(1*ιί(3ΐρηι; 
ςυΦΟΌΓΑ β^εΐ 6ΐαυχϋίο,6(ρΓλΊ6Γ«αα(1 «οηι^οΐυΐ^ιη 
61 0£α(α1βπι. Μϋηυιη βαΐβιη ιηβΑΐη ηΙ>€ί$5αιη βί 
(Γα(]βηΙβ$,(1ίοί(ί, υΐ 8ΐ'ηΙ)3ΐ «1^ ιηπ^ηίΟοβηϋβδίιηυιη 
Κυδϋοίϋΐη,ηαί ΛηογΓχ&ιΙιηίηίδίΓϋΙ γοπι ρυ1)1ίεαιη, 
υ( ρΓ9Βΐ)63ΐ όοηιυπ) ίη β.ι ϋβ^βιηι,υΐ ιηβηυε πΐ6& ίΙΙίο 
ϋεροηηΙυΓ. 6υπη Μηε(π$ $ίε ΓυίδββΙ Ιβδίαΐυβ, ηυα- 
ΙηοΓροδΙ <1ί6ΐ)α& ρΓχ^6$ 5β(ΐ6η3 ρΐΌ Ιπ()υοαΙί, &γ• 
εβη$Ίΐ6ϋΐη εαιη λϋπ 53ηοΐί5.Ρο5ΐςυ&ΐρ. ααΐβιη ιηυΐ- 
Ιίδ πίλ^Ιιίηϊδ βΟΓυηι ΓοΓίίΙυΗίηειτι €οηαΙιΐ8 ρΓΟβΙβΓ Ι^γκμών τοό βήμττος προχ9ΐΑ(72ς μιτζχαλβΤτιη η0Γ6, ρΑΓίίΐη ςυίάβηΐ 1>1&η(1ί1ϋ9, ρΟΓϋπΐ νβΓΟ η)ίΓ.Ϊ8 
τνίτον συν το!ς άλλοις άγ•οις. *£πει οε ηολλχΤς 608 Ιβηΐ958β1,ρθ5(Γ6ΐηθ αΐΐΙθΠΙ ¥ΪΓςί8ςι10(|υ6 ΓοΓίί- 
μήχνιαΤς τη> βΰτών χατχ^Πν ντε^ι^^τητχ πειρζ- ΙβΓ εβπϋίβδβΐ, θΐ 608 νί(1ίδ86ΐ ρ6ηίΙυ8 ίαΐαΐθ5ίΐ68 
«άμβνο<, λΛ τούτο μεν •ωπι(αις, τούτο 8: άπειλαΤς ηυΙΙί Γθί ε6(ΐ6Γ6, ^υI)6( 618 &ΐηρυΐ2Γί Ολρίΐλ. 
{ια»Αιιν•!9«ς, τελιντβΤον & χιι Ιν/^υρώς ^χο^ίοις, άχλ'.νεΐ; έώρχ λζι 2νενοότσ^; πρ^ς ακχντζ, τχς 
χι^τλας άιιοτμη^νχι χιλβύει. Η'. *11ς & της «όλινς ίλ άγιοι Ιςι^ιγοντο, εψχλλον 
χ«τ& την 6^^ * Μτιεάριοι ο2 χμωμοι έν &&{), ο^ 
ιηριν<{μΒνοι Ιν ν^μγ Κυρισ^. Είτχ τον ώριταένον 
τό«ον κζτχλχΜντις, Μ γ^νυ τι χλιθέντες, χχ), 
Ακξχι, Χρ»»τ^, τβς ψ^/.*"; Αμών ευμ^νώ;, ε•π<ίντε;, 
τας μχχτρίχ άιητμή^νβπ» «ι^χλί^. Νύχτας 8έ 
Χρΐ9τΐ3νΜ τχ σώμχτχ αντών χνελόμενοι, θάπτουτιν 
ένκ^μΜς. * Αντώνιος 8ε χχ2 Μζτρωνιχνο^ τψ 8ουχΙ 
«ροχιλβόντι.', χρϋσίον έ8:8θ9ζν ΐΛχνον ώιςι τΤ|ν 
τοδ «γιου Ιέρωνος λχοεΐν χεφχλην. Ό δΙ, Ει μη 
τοι &•«τι^«ον^ {φη, χαι τ^ χεφζλή ΐΦΟττά^ιον πζ- ΥΙΙΙ. €υιη 2αΐ6ΐα 6(]ϋ66ΓβηΙυΓ 8(ΐηο(ί 6χΙγα είνί- 
ΐΑΐβοι, ρκβΙΙβίαηΐ ίη τιη: Β^αΙϋηιηίααίΙαΗίη νια, 
(ΙΗίατηΰΗίαηΙ ιιι /^< Ποιηίηί ^. • ΟοίπίΙβ €ΐιπι τβ- 
ηίδ86ηΙ λιΐ Ιοευηι ϋι βηίΐυιη, 6( ςβηυϋ ίηεΙίηα$δ6ηΙ, 
6ΐ, Β6ηί{ΐΐ6 8υ8είρ6, ο ΟΙιπδΙβ, αηίπιαδ ηοδίΓαδ, 
(Ιίιίδδβηι, 6ίδ απιρυΙαίΑ δαηΙ Ι)6&(& ε8ρί(Α. Ουιη 
Οΐιτίβΐίβηίβυίριη ηοείιι 60Γυίη εοΓροΓα 5υδΙυ1ί5δ6ηΙ, 
ΒβρβΙίυηΙ ΙιοηοπΓιεβ. ΑηΙοηίυδ νβΓο 61 Μα(Γοηί»ηυ8 
Α(1 ρΓβοδίϋειη Αεεβιίβηΐββ, &ιιπ ρβηηϋΚυπι (]αΙ)&ηΙ, 
υΐ 3εείρ6Γ6ΐιΙ εηρυΐ δαηείί ΙΙίοΓοηίδ. ΙΙΙβ αυίοπι : 
Νίδί ιηίΐιί, ίηηοίΙ ΐαηΐυιη &υπ «Ιβϋιτίΐίδ, υΐ βχ ρχν-^ητε το χρυν^ον, σ^ >ήψε9θι τζύτην, πολλοΟ 6 α>ι]αίΚΙ)Π0 εΑρϊΐΊ Γ6$ροηϋ63ΐ,ί(1 νοδ 0011 αεείρίθΐίδ : τιμώμινος & χζ?άπτν»9το; σ^x ΐυνε&Τ λογι^μφ, 
ττ,ν •οϋ πχντος άςίαν λληθ'ΰς χεφζλην. Οΐ δε, 
το9ουτου κρίχνΟχι μη αναμένοι, έν άι:($ροις η?χν. 
*Αλλα τοΰτο μίν, χχτχ το άνΟρώπινον θεός δε χζ-^- 
τχυΟχ δίδωσι «όρον. Συγκλητικός γαρ τις πιστός 
XXI φιλ<{μχρτ;>ς, φ Χρυζζφιος τουνομζ, χρυσόν άν- 
τιττ^ϊχ; τ^ «γ*λ7,, λαμβάνει τζύτην πζρχ του 
2ρ-χ^ονττ<ς, νζόν τι ο'χοδομηζζ; περιχζλλή, ε^θζ (λ 
άγιοι το της ζωής έδέίζντο πί^Λ^^ έ^εΤαε τζύτην 
τΤ|ν Ιίρζν χε^χλην έντ'μω; χζι μεγαλοπρεπώς 
χχτχτΑησιν. ιηβι^ηί ββδϋιηαηδ νϊΓ 6ΧδβεΓ&η(1υδ, δ6^ ηοη Γ^οΙα 
ΓβΙίυηβ, ε&ρυΐ ιη^Γΐ^ηβ Γβνβπι Ιοη^β ρΓ6ΐίοδίδδί- 
ιηυπι. ΙΙΙί αυΐϋπι εϋΐη ίι1 ΙαηΙί ηοη ροδδεηΐ 6ΐη6Γθ, 
6Γ8ηΙ 9ηίιηο ρεηίοχί. Κε(1 Ιιοο (|ΐιΙ(ΐ6ΐη. υΐ Ιιοιηί- 
ηοδ; Οουδ αυΐβιη Ηίε ςαο(]υ6 ίιινεηίΐ 6χί1υιη. Υιγ 
οη'πη (]ϋίάασ. δοη&ΙοΓίυδ» Γι Ιεΐίδ εΐ αιυαηδ ιηαΗ)- 
Γϋπι, ευί υοπιεη βΓ^: 0(ΐΓ)'8ΑρΙιίυ9. ουπι αϋπιιη ρΓο 
εαρίΐο 6χρεηι1ί$8ϋ1, ίιΐ αοοίρΗ α ρΓΟ'δΐιΙβ ; εΐ οϋιτι 
Ιειηρίιιπι εχδίΓϋχΐδδοΙ ρΙεΙιεΓΠΠίυηι, ιιΙ)ί 5αηο:ί 
Γιηειη νίΐχ αοεβροΓαπΙ, ίΙΙ:ε Ιιοε δ^κτυπι εαρυΐ ΙιοηοηΓιεε άρροηίΐ βΐ πι&^πιΓιεβ. 

β*. *0 μέντοι φιλοχρήματος Γ,γιμών, αϊε χέρ5ους IX. ΑΥ8Γυ8 βυΐεΐη ρΓ8Β868, υΐ ^ϋί ρΓΟρΙβΓ δΑΠείί 

ιούτο^ δια της του άγίοιι τυχών χεφχλης, την ε&ρυΐ Ι3η1υΐη ΙυεΓΪΓοείδββΙ, ςυάίΓ6ΐ3α( ηι&ΠϋΠΙ, βΧ 

γιΤρχ έζήτει, χχι άπ* αυτής βουΛ<}μενος χρί)ματί- 

νχ7θζι. *Αλλ* οΐ σπουδαίοι Άντώνΐί^ς τε χζΐ Μχ- τοφουτο. τρωνιχνός, αΙϊθΊμενοι του βουλήματος, άωρΐ τ(ΐ>ί 
νυχτών άνελόμενοι ταύτην, φεύγουσι, χχΐ την Ιδ^αν 
χχτχλχβόντες πΛιν, τ^ μητρί τήν χ•1^ρχ "«ήν τού 
βιλτζτ'/^ παιδός &ποδιδοθ3ΐ, πάντα δή τα περί τόν 
δγιον χατα μέρος διηγηζάμβνοι. Ή δε, την μζρ- 
τυριχην ^χιίνην χ«'ρβ μβτα χι'ρχς λζόοΟσζ, χχΐ 
τή χαρ^ το της λύπης χεράζανα δάχρυον, Οζμινά 
τχύτην τχΤς δψεσι πιριέγτρεφΐ, χιτεοίλει, χαΐ ώ; 
όλον 1/ου»χ τόν ποΟ^ύμινον, ούτως αύτξ περιέχειτο, 
πιριιπτύνζιτο, ♦"χ ιΤχιν Ζ τι χχι γένοιτο^ -ο•3:ο εαηαοςαοΙυεΓϋΐηεΑρΙϋηδ. δ6^ εαιη β]ιΐδ νυΐυηία- 
Ιοιη 86η8ί88(>ηΙ ϋοηί ΑηΙοηίιΐδ οΐ ΜαίΓοηίαηυδ,ευιη 
ίηΐ6Πΐρβ8(& ηοείβ εαηι δπδΐυΐίδδεηΐ, ΓυξίιιηΙ:6ΐ ειηη 
Ιη δυαπ) τβηίί^δβηΙείνίΙ&Ιειη,ίΓαιΙυηΙ ιη&ΐΓί π^ληυπι 
οΙιαΗδδίιηί &ΙΙί, δίη^ιιΐ&ΐίιη οιηηίαϋε δαηείοβΐ ηαΓ- 
Γαη(63. ΙΙΙα αιιΐβπι ευπι ηιαΓίγπε^ηι ίΙΙαιη ιη&ηυηι 
ίη πΐΑηίΙ)ϋ8 Ηεοερίδδεί, βΐ Ιαιγ^ίώα; (1οΙοπ8 ι;αυ(1ίο 
€0ηΐ6ΐηρ6Γ&886ΐ, ΟΑπι εΓ6ΐ)Γ0 8υΙ)]Ιείβ1'«ί οοϋΗδ, 
(ΐ608€αΙα1)&(0Γ, 6ΐ ΐΒη(]υαπι ΙοΙοαι Η&Ιιβηδ βυπι 
ςυειη άοδίϋοΓα^αΙ, είΓευπιΓαηϋβΙκΚηΓ,ΑπιρΙβεΙεΙια- 
ΙαΓ,ηβδείεΙιαΙ ςυίά ΓϋεοΓβΙ, ρ&Γΐίπι ςυΐίΐεηι 86 χαυ- 
ύο, ρ3Γ(1[η ααίοπι (ήδΐΙΠφ (ΙΐδρεΓίίεηδ, ϋίεεηιΐο: « Ρ8«Κ εχπιι, < . 119 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 120 Ο ηολίΜ ρΐΌ ςαλΙίΙιυΒ ιιοοβρί, ο ε1ι&η88ίιη6,α( ηο» Α μέν χαφ^ τούτο £1 χαΐ λύ«^ Ιβκηγ μ•ρΙ(«Μη, "ο 

16 ςοίάβχη βιηίβί νίνυπι 6ΐ βαΙνυπι, ηιιηε λοίβσι ρΓΟ οΤ» άνθ' οΓων &ιη(ληγ«, ιη•Βΐν^«ηι, λέγοονζ, 

ΙοΙο 6ΐ νίνο βοΙλίη ηΐ3ηυιη &€€βρί,ρ&Γΐ6ΐη ηιι&πιάβιη , 

ρΓοΙι (ΙοΙοΓ, 6ΐ Ι)Γ6ν6» ΓβΙίηαίλβ : υ( αΐ3£;ΐ8 (ΙβΠβ&ιη 

6ΐΙΐ8ΐ)β3ΐη βΐίπΐϋΐυιη ιη(ΒΓ0Π8,οΙ ςοφρβΓ θαιώ (1θ- 

άυοΑΓ λά ιη6ΐηοπ3πι. Αίςυί ίη άοίοτβ ηαίάβιη Ιβ 

ρβρβπ, ίηΓβΙίχ, Ι3Ι)0Γ6 &υ(6ΐΏ (β βίαί, 8ρ6Γ8η8 16 Γα- 

ϊοΓίιιη 1)&ουΙυιη 5006ε1υΐί5, (Ιυοβπι ίπώθαΙΙίΙ&Ιί8, 

οοηδοΐβΐίοηβπι αηίιηί ^ΓίΙυάΐηίδ. δβά βηίιη ςυίά 

πιίΐιί 8€εί(1ί(, ςαββ άεάαοΐΑ 8υηίΐ &(1 ΙαοΓγιη&β, οαιη 

Π16 οροΓΐβα11»1&Η 6( βχβυΙΙαΓβ, ςαοϋΓυβπιη ιΟΑίβΓ 

ιη&Γΐ]^ί8, ηυοά Οβο οΙ)Ιιι!6Πΐιι άοχυιη πιβί υΐβη, 

ςυοά ειιπί) Ιβ, ο οΙιαΓίδδΐιηβ, αΙαβΓΐηο 6ΐ 6Γυ(1ίθπιη^ 

6ΐ 8(1 ρίβίβίβιη βζβΓευθπιη, ηοη Ιβ νίάβπιη εοη- 

βυιηιηαΐυιη ιηοΓίβ οοιηιηυηί €( ίηυΐίΐί ? υΐί1ί(3(6ΐη ζώντχ μεν 9Κ χβιΐ βώον έχνέμψίΜο, νυ'νΐ Α Μ 
δλου χ«1 ζώντος, χ•^ μ^ν κομισαμένη^ μέρος 
τι, φευ ! χα ι βρβκχν^ λ<(ψ9τνον, Δνηρ Τνα κλίον 
θρηνώ, χαΐ χέντρον Ι^^ω τοΟ πίΛοος^ «ρλς τί^ν 
μν/μην 8ια τχύτης Μηγουμένη. Κ«£το( ι^νφ μίν 
αε η άθλ^α έγε^νησάμην, μ<{χθφ & χ« έξιΟρβψάμη^ 
γήρως ΖσεσΟχι βχΑτηρίαν έλιτ(βανα , &86ηε(ις 
χειραγωγίβιν, ά6υμ(οκ «αραψυχτν. *Αλλ3[ 'γαρ τ 
πέπονθχ ιτρος πένθος χατινβχθεΤσα χ>1 Χάχρυβ, 
δέον άγάλλενθαι χχι σχφτφι, δτι μάρτυρος 1γ«ν^ 
μην μήτηρ, 2τι τφ βεφ ίηρον της Ιμηβ «οιλ^ζς 
έχ9φπορ<{ρη9χ, 8τι «ε ουτο», φΟίτατε^ χχΐ Ορέψαινα^ 
χαΐ πχι&ύσανα, χαΐί την ευνεβεινν ΙξαΜΧ^ΜΐΜ, βηίίηιη2κιιιιηΙι&1)6ΐπΐ0Γ8 ιη2ΐΓΐγπ8,ςαΑΐυ68 οοη-Β<^^ *^^^ ^^^^ ^'^ &χερ&τ Οχνάτ» τελβεωθέντα ; 8οιηιη&(υ8. δβά ιηβ, ουπι (]60658€Γί8, ηβ οιηηίηο 
ΓθΙίοςυ38, 86(1 ίηΐ6Γε688ίοηίΙ)α8 ϋρυά 6υιη, ρΓο (|υο 
είΓυάίδΙί 88η|;υίη6ηι, πιο Λ (ιαο ΐ8ΐ)θΓίθ5α βΐ ο&Ι»- 
ιηίΐ083 νίΐα οίΐο ΙίΙ)6Γ3ΐ8ΐη βρυά Ιβ 8(3(υ85, Η&ο ίη Γβ 
ιηίΐιί τβάάβη^ ιηβΓεβίΙβιη ηϋΐΓίΙίοοί8. Ηββε ευπα 
(1ίχίδδ6(| (ΙβροδαίΙ ηο&ηαιη ίη βο Ιοεο, ίη ηαο ]υ8- 
8βΓ3ΐ ιη3ΓΐγΓ> 6( ςαβΒεαπηυθ ιη&η(]αΙ& ΓυβπιηΙ, (Ιβ- 
(ΙυχίΙ &ά είΤβεΙυιη, £;ΙοηΟεΑη8 €1ιπ8ΐιιπι νβπιιη 
Οβαιη ηο8ΐΓϋΓη : (|υ6ΐη ϋεεεί υηηίδ ςίοπα, πια• 
]08ΐ88 €ΐ Ιβυβ ευπι ρηηείρίο εβΓβηΐβ 6^α8 Ρα:Γ6 6ΐ 
νίνίβεο 8ρίΓϋυ, ηυηε βΐ ίη 8Φευ1α β^θεαΙοΓυπι. 
Απιβη. *Έχει γαρ πολύ τ^ ώφέλιμον & μακρτοριχ^ θάνατος 
φ συ τετελε^ωααι. Άλλί μ• χαΐ τιλίυτήνας, μη 
πάντη χαταλίπης * ταϊς $1 πρ^ τλν &ιεΙρ ο6 το 
αΤμα ^έχεας πρεσβε(αις οου, της λπιπάνοκι ταη&της 
χαΐ Ιμοχθηράς τάχιον απάλλαξαν ζ«0ης» ιαρβ αά 
ατήναις άπο^ς έν τοΟτφ μοι τί τροφαΤα» Τβλα 
εΙίΕουσα, τ^ν χεΤρά τε έν φ Ιχελεύαα^ο τ6πφ 6 μαΐρ» 
τυς χατέθετο, χα ι τα διατυπωθέντα πάν» •1ς πέρας 
ηγαγε, δοξαζουαζ Χρίατε τ^ν βελν ^μΰν, φ πρέ- 
πει πάνα δ({ξα, μεγαλωσύνη τ• χαΐ μ8γαλοιερέπΜα| 
τφ &νάρχω αύτοΟ ΠατρΙ χαΐ τψ ζο»οποιφ συν Πνεύμχτι, νυν χαΐ εΙς τους αΙωνας τιΗ οΙώΜΑν. 
*λμήν. ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΟΥ. ΟΕΚΤΑΜΕΝ 

δΑΝΟΤΙ ΕΤ ΟΙΟΚΙΟδΙ ΜΑΟΝΙ ΒΙΑΗΤΥΚΙδ (ΧΚΙδΤΙ 

ΟΚΕ8ΤΙ8. 

(13(106 βρηά δυηαιη 3(1 άίβη 9 Νον6ΐη1>Η8 ; Οτ9€λ βχ εοά. ΠΙ8. 1519.) Ι. Ιηΐρ6Γ3(0Γ6 Οίοείβΐίαηο, Πΐα^ΠΑ ηυ2Β(ΐ3Π[ΐ ρβΓ- Ο Α*. Βασιλεύοντος Διοχλητιανου του ά9ε6<στ^του ββευΐίο 8(1ν6Γ8υ8 βΗπδΐΊαηοδ εοπιπιοΐα 68( (!). 
ΜίδίΙβηίπιίΙΙθ ΐΏ8ς!δΐΓ8ΐυ<( ^ποβίη οπίΐηββίΐ!)! δυ5- 
]60(ϋΐΏ ΪΓηρβΓίυιη, ηυίΰΗπδΙΙαηοδΥιοιηίηβδΓΐβ πιβ- 
(Ιίο (οΠβΓβηΙ. υηαδ 8υ1βίη ςυίιίαιη, ηοπιΐηβ Μ8χί- 
πιυβ, ίπιρ6Γ3(0Γθηι αιΙϋΙ, ηαειη Ιιί8 ν6Γΐ)ί3 αίΤαΙαδ 

(1} Νααΐ6Γ8ΐιΐΓ Ιιφο (ϋβείίΡ^ χχΐ πχρχνομου αγένειο $ιωγμ6ς μέγζς των Χρι- 
στιχνων χαΟ' όλης της οίχούμένης. Έξαπέστειλε *;αρ 
ε!ς πασζν την ύποχετχγμένην αυτφ βασιλκίαν αρ• 
χοντας, πρόσταγμα δους, ώστε άναιρεΤσθαι τους 
Χριστιανούς. Εΐς δε τις άρχων ον<{ματι• Μάξιρο^ 

«ευΐίο, άθ (ΐαα νίάε Β8Γοη. 3ηη, 301 βΐ 302. κι ΜΑΗΤΥΒίυΐΙ 8. 0ΑΕ8ΤΙ8. 122 κρονηλΟ» τφ βασιλβϊ λέγων* βειιίτατι χοσμοχρά-Α 68ΐ : Βίνίηβ ίΐηρβΓΑΐΟΓ, άυχ ηοβίΓΟΓαΐη ^βΟΓΟΠΙ,θΙ τορ, 68ηγ^ της φχνιρώσλως των θεών χχι 9ό9Ϊ 
μυνταγωγΐ των 6ε(ων αύτων μυστηρίων, ββομαΐ 
^ς «ης 0βΐ({τητος %%1 φιλβνθρωιιίας, χέλευαόν μοι 
διελθεΝ τα μέρη της Κιλιχίας τμΑ Καππαδοχ{χς, 
«ρ^ς τλ άιτολέναι το γένος των Χριστιανών, ους 
«υλλοΜμενος έγω, ιτολλαΤς τε χαΐ ποιχ{λζις τιμω- 
ρείς &ποβχ)ών, τΓϋρΙ χατχναλώαω, χαΐ εν τοΤς 
3^σι ^{ψω αυτούς• Ό 8ε Διοχλητιανος άχούσας 
ταϋτα, «Τπεν α^φ* '^Εχε έξουσ^αν έν πάν^ τ^ βα• 
σιλλ(φ μου κρ^ς χαΟαφεσιν της ίνεβοϋς θρησχείας 
τών Χριστιανών , 8πΐι)ς φίνερους πΟιήσγ,ς τους 
ίβνπ^τας θεούς, τους πάσης της οίχουμ^νης εύ• (Ιίνίηοηιιη, (]υ8Β αά ίΙΙθ8 ρβηηίοηΐ, ιηγβΙβηοΓυπι 
δΑρίβηβ ρΓΰεβρΙοΓ,ρβίο Α έθηίβηίΐΑΐβ Ιαα αΙ]υΙ)6&6 

ΐηβ ρ8Γ(68 ϋίΐίοΐββ 6ΐ θΑρρ&(1θθίφ ρβΓΟΟΓΤβΓβ, 1ΐ( 

ΟΙιπ8(!&ηο8 ιη&ΐββεοβ Ιιοιυίηββ Μι^βηΒ, βοβςυβ 
εοιηρΓ6ΐ)6η8θ8 ιηυΐΐίβ βΐ ν&Γϋ8 εΓυεί9αί1)α8 8υΙ)]ί- 
είβη8, ίβηβ εοηβυιηβηδ, 6( ίη Αςυ88 ρΓβΒείριΙ&ηβ, 
ΓαηάίΙϋβ ρβΓΓίβΓβ νοίβαιη. Ηββε ευπι ΟίοεΙβΙίΑηιιβ 
&υ(1ίνί886ΐ : Η2ίΙ)638, ίηςυΚ, ροΐ68ΐ3ΐβιη ίη ΙυΙοΙιη- 
ρβπο πΐ(-ο, 8(1 ΙιηρίΑΐΏ βΙΐΓίδΐι&ηοΓαηι βυρβΓδΙίΐίο• 
ηβιη βνβΓίβηϋαηο : (1608 βυΐβιη ίρ808 οιηηίυιη άο" 
ιηίοοδ, &€ ΙοΙιυ8 0Γΐ)ί8 ΙβΓΓ&Γαηι &()]υΐ0Γ68, υΙ)ί(]υβ 

Π)ΐηΐί68ΐ08 658β Γ&εί&8• «ργίίτας, 

Β'• Ααβων $ί & Μάξιμος τ^ πρ({σταγμα κάρα του ^ II. Οϋΐη ΜβχίΐΏϋβ 6(1ίε(υΐη α1) ίΐηρ6Γ3(0Γ6 αοοβ- 

νιΐ^«.ν? 2^;ί]ιΑ• ΐΑ*-^ «αΙΙ;;^ Α^νταβία/τ Δ»«£β ρίδββΐ, ιπϋΚο εϋπ) ΑρρβΓβΙυ αο |•οιηρ& β^Γθββυβ 

68ΐ, (ΗοηοΑίη Ιβο, ίηνβηία ββεα : ευιηςυβ αοίιηυιη 

ίΠ)Πΐίΐ6Π1 6ΐΐηί8€Π€0Γ(]ίφ οΐΏηίοοβχρβΓίβΐΏ ΙιαΙ}ο- 

Γ6ΐ, ρΓορβΓ&νίΙ &(1 υΓΐ)6αι, ςυ» (]!εί(αΓΤ;&ο&. Οοο 
ευπι Υ6ηί886(, αυίϋτίΐ 3ΐ> 6]υ8 υΓΒίβ είνιΙ>08, ιηβ- 
(Ιίευπ) ςυβπκίΑΓη ίΙΙίε 6886, 0Γ68ΐ6ΐη ηοιηίη6, ςυί 
ςυοΐ!4ί6 ΙοΙί είνίΐΑΐί ρβΓ8υ8<ΐ6Γ6 8ΐυ(]6ΐ)9ΐ,υ( ^68III& 
01ιη8ΐυιη οιτ)η68 εοΐ6Γ6 νβΐίβηΐ, 6( 6]υ8 Γΐ(ΐ6ΐη 86• 
ςυί, ηυβπι 6ί & ρ»Γ6η(ίΙ)υ8 άί(1ϊεί886 &ί6ΐ>ΑΠΐ, ηοη 
6586 ά6ΐ)5 8Ηο8, πίδί ϋηυΐΏ 8οΙυιη νβΓυαι Οβοηο &6 
ε(Βΐ68ΐ6ΐηι ρ]υ8(ΐα6 ΡίΓιαιη ^68αIη 0Ι)Γί8ΐυπι.Ηΐ8 &α• 
(ΙίΙίβ, ]υ85ίΙ Η&χίίΤ)υ8 0Γβ8(6πι &ηΐ6 (τίΒαη&Ι βίβϋ, 
€01 8ίε 811 : Ουϋ&η&ηα 68( Ι6ΐη6ηΐ88 ί8ΐ& (υα ? Νοη 
6ηίπι ρ(ΐΓυπι εοηίΓα 16 εοηααιοΙΙ 8απ]α8. Οίε ίβίΙυΓ 
1ίΙ)6Γ6 ηοηα6η ίοαιη, 6ΐ ι^βηαβ. Τυηε8Αηε(υ8 0γ6• βασιλέως Ιξηλθε μετά πολλής φαντασίας, ωσπερ 
λέων βοραν ε6ρών. Κα\ ποιήσας έαυτψ σπλάγχνα 
ίντί^λεη, ώρμησεν έπΙ τους δρους Καππαοοχ(ας Ιν 
ιπ^λιι χαλουμένι;^ Τυάν^.. Και εΙσελΟών έν αύτ^ 
μηνύ«ται αυτφ υπ^ τών πολιτών 8τι 1ατρ<$ς τις, 
ονόματι 'Ορέστης, χαθημέραν &ναπε(Οει πά^αν ττν 
πάλιν σέβεσθαι χαι πιστεύειν εΙς 2να Κύριον 'ίησουν 
Χριστ<$ν. ^Αχούσας 8ε ταύτα ό Μάξιμος, Ιχέλευσεν 
αύτ6ν έπΙ του βήματος παρασττ,ναι, χαΐ λέγει 
α6τφ* Ποίας Ιξουσίας τυγχάνεις ; ου γαρ μιχρώς 
κινούμεθα κατά σου. Μετά πάσης ουν πα^^ησία: 
και τλ ονομά σου φράσον ^μτν χαί τ6 γένος. Ό άγιος 
*Ορέ«της εΐπβν* Ή πα^σία μου 6 Χριστείς έστι, 
&' δν καΐι πα^^σιαζομενος λαλήσω βτι Χριστιανούς 
εΙμι, καΐ χέκλημαι 'Ορέστης. 8(6• : Μ6Α, ΙηηαίΙ, ΚΙ)6Γ(•ι 6ΐ βάυείλ 68| Ι68α8 01ΐΓί8(υ8, ρ6Γ ςυβιη Ιοςιιβηάί ΙίΙ)6ΓΐΗΐ6ΐη οοιΐ86εο(υ8 
Μΐιη ; ιΙ•ΐ|ΐΐ6 ηυηο Ιοηυιτ : ΟιηβΙωηηβ 6^0 6ΐ βυιη, 6ΐ τοεοΓ. 

Γ'. Μάξιμος ήγεμών εΤπεν* *£πει8ί} προέφΟισας^ ϋΐ. Ταοε Μ8ΐίηοα8 (ΙίχίΙ : Ουοοί^ΠΙ Ι6 61ΐη8ϋ6- σεαυτ^ Χριστιανών άτκοχαλέσαι, χαΐ Χριστών 6μο- 
λογιΤς είναι βε6ν, θΰσον τοΤς θεοΤς προ τών βασβί• 
νων* {π•ι κακώς μάλλεις αποθνήσκει ν. Ο άγιος 
'Ορέστης εΤπ•ν* βεοί οι τον ουρανον χαΐ την ^ήν 
(ώ( εποίησαν άπολέσθωσαν. Έγώ γάρ έχ νεαρας 
^ιχίας θύειν μεμάθηχα θυσία ν αΐνέσεως τφ ζώντι 
βεφ, φτινι καΐ προσεύχομαι έν χαθαρ4 χαρ^ίφ. 
ΚωφοΤς οε χαΐ κιβδήλοις θεοΤς ού προσκυνώ ποτέ. 
Μάξιμος ήγεμων ΚΤπε* θεωρώ σ< τ^ ^λικί^ χε- 
χοσμημενον, χαΐ λάγοις φρονίμοις σεσοφισμένον, 
χαΐ το ε&σχημον χαΐ ευπρεπές της Ιατρικής έπι- 
στάμενον τέχνης, χαΐ φείδομαί σου ώς τέκνου. 
Φράσιν τοίνυν ^μΤν τ^ ^νομά σου χαΐ τών γονέων ηυιη ΑρρβΙΙ&π ϋίχίδΙί,ιΊΟΙιηδΙαιη 06ΐιαι 6886 οοα- 
(68808 68,(1ίί8 8&εηΰεΑ ρΗαβηυ&πι (0Γΐη60(βρΑΐί&π8• 
Αά !)»€ ΓββροηϋίΙ νίΓ ίΙΐ6 8Αηε(ο8 : Οϋ, ηυΙ εοθίοαι 
6( ΐ6ΓΓΑΐη ηοη ΓβεβηιηΙ, (ϋδρ6Γ66η(• Ε^ο 6ηίη) ευιη 
αάΐιυε ρυ6Γ 6886Π), (ϋ(ϋε1 &6οηβείυαι ίηετυβηίααι 
060 νίνβηΐί οΐίβιτβ, ηυβπι 6( ροΓΟ €οηΐ6 6(1ογο : 

11108 νβΓΟ Α(1υ1(6Γίη08 18108 (1608, 6( 102068 λε Υλ- 

ηο8 (1φΠ)οη68, ηοο8 (ο ϋίοίβ, οοο αάοΓο. Τοαι Ηα• 
χίσιοβ : Υίάοο Ιβ, ίηςοίΐ, φ(α(6 ΟοΓ6η(6ηι, ρΓυ(ΐ6η- 

ΙΪΑ 6( 6ΓΟ(1ί(ίθ06 αΐυΚυΠΙ ν2ΐ6Γ6, 6( Π)6(1ίεΪ0«&Γϋ8 

1ιοη68ΐΑΠ) α(1 ά6εοΓ2ΐηΓΐ ί&εϋΙ(8ΐ6ΐηρο88ί(ΙβΓ6:(ΐθΑη)- 

θ1)Γ6ΐη Ιΐ&ΙΐΟΟ Γ&ΐίοηΟΙΟ (οΐ, ρ6Γίη(]6 8ε βί 68868 

61ίυ8 ΠΙ608 Α£;6 ί|(ΐΙυΓ (ϋε&8 ηούίβ,ηοοά 68( ηοιη6η την θρησκείαν. *0 £γιος 'Ορέστης «Τπεν* £ΐ ζητεΤς ^ (αοπΐ, 6( ςο&Π8ηΑΠ[ΐ 811 ου1ΐυ8 ρ8Γ6ηΙοιη ΙοοΓΟΠΙ. τΐ ^νομά μοο μαθεΤν, γίνωσκε βτι τίμκ^ν έστι παρά 
βεφ. ΟΙ γαρ κατά σβίρκα γονείς μου ^Ορέστην μιε 
λπωνό|&ασαν, &«τε χαμέ άρέσαι βεφ κα) άνθρώποις 
8ια της ομολογίας του Κυρίου μου *1ησου Χρίστου 
καΐ &β της θβραπιίας τών σαρκικών παθημάτων. Δ'• Μάξιμος Ι^γεμων εΤπεν* Απονενοημένε και 
ΟθλιιΙ^ατε, μ^ κελευι^νος προπετώς φθέγγΐ[^, καΐ 
^νχπβτφς έαντ^ν, Ενα βε^ν 6μολογών τον Χρι- 
σταν είναι, βντινα οΐ Ιουδαίοι Ισταυρωσαν ώς χα- 
χοϋργον ; 'Ο ίγιος 'ΟρέΥτης είπιν. ^α ήγεμων, εΐ Ταοι ίΙΙο; 8ί ευρί88είΓ6 οοοιοο πιβοηι, ν6ΐίηι δειιβ» 
βροά 06υπι ίρ8οαι ν8ΐ(ΐ6 ΙιοηοΓαΙοιη ϋΐοά 6886. 
Ν8ΐη(]06 ρ&Γ6ηΐ68 ιη6ί, 8 ηυίΙ)υ8, ηοοά 8(1 οιτηοηι 
ρ6Γΐίη6ΐ, ^6ηίΙο& Γοί, 0Γ68ΐ6πι Π16 ηοαιίη8Γοο(,οΙ 
8εί1ίε6ΐ ρΐΑε6Γβιη Οβο 6( Ιιοιηίοί1)θ8 ρ6Γ ΟοιοίοΙ 
0161 ^68α ϋΐιπδΐί εοοΓ688ΐοη6ΐη,6( πιΟΓίιοπιοι,ηοί* 
1)08 11001808 εοΓροΓΑ ν6Χ8θΙοΓ, εοΓ8(ίοη6ηι. 

IV. Αά Ιΐ8βε Η8χίπιυ8 : δΙο1ίί88ίιη6, ίηηοίΙ, 6( 
η)ί86ΓΓίιη6 Ιιοηιο, εοΓ 1οςο6ή8 8ίε ρ6ίοΐ8η(6Γ?ΟαΓ 

(βίρβυΠ) (}6είρί8, 00Π1 ΙΙΟΟΠΙ ΟβΟηΐ €0ηβ(63Γί8, 6( 

εΐΐΓίδΙοαι, ηο6πι Ιοάββί, οΐ η6εΜτίοπι 6( ηι&ΐ66ε 
Ιιοηιίο6ΐη €ηιοϋιΐ6τοη1 ? Κ6βροη(!ίΐ 0Γ68(6ί 123 ΜΕΜβΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΑ. 124 ιη•ρ)&ιη 6]α&, φΐί ΰπΐϋΐβχαβ ίαίΐ, ροΙβηΙίΑΐη οο' ^ Ι!^^^ ^ην λίνάμιν το5 τΒβψΜη^ς^ ιι«τϋίι«(« 1ν β:ηο8ε6Γ68, ίπΑηΙυηι {(ΙοΙοΓυιη βιτοΓβΐϊ) (ΐ6ΓβΗη(|υβ- 
Γ68, β( ΠΙαπι &άθΓ8Γ68, (|υί νβΓβ Οβυβ β8(, οχ Οβο 
▼6Γ0, ςυί εοΓροΓβίβ οοιιΐίβ ηοη ΓβΓηίΙυΓ, ρβηΗυβ : 
ςυί βΐ ίρ86 Ώΐ Οβυβ, οοΓροΓβο νίβο ηοη οοηηρΓθ* 
ΙιβηάίΙυΓ. Ε\ο &ροη(β ύίνίη&ίη ηΑΐυΓβηι ουπι Ιια- 
ιηβηλ εοη]ιιηχί(6ΐ&ρβπα)Ιο5ο ΓΐίβϋοΙί ο&ΓοβΓβ ηοβ 
Ιί1)βΓΑνίΐ. Αά Η8Β€ Μβχίιηυδ: Ηυΐΐίβ, ίηηυίΐ, νβΓΐ)ί8 
6( ΓβΙΙβοϋβ 9ΙΙΓ68 ηί)ΐ»88 οΙ)(ηη(1ίδ. ςυ88ί νβΐίηη β^ο 
(Ιβοβ πιβ08 ΓβΓιηηηιτβ,θΙ ίδΐυηι νβδίπιπι ΓΓυείΠλαπι 

8(1θΓ8Γ6. Αίζβ Ϊ^ΙϋΓ βΐ Ιΐΐ (1ίΐ8 ηΟδΙΠδ 88€ΠΓ|Γ8, 

ΓυίυΓυπ)8ΓΪΐ'π8υΙ,$ί Ιιογ Γι»ΓβΓίδ,8(1 ΗβχίΓαπη ηπβαπι 
ββ(Ιβ88. Αά 0Γ6<;Ιθδ ίΐίχίΐ : Ε^ο «(βΓπυη) Οβυιη, 
ββηιρβΓ ηοϊΗί 1)βηβΓ&Γί6πΐρη), βΙ Οοτηίηυιη ηιβυπι 
Ιβδυιη ΟΗπδΙυιη αΗογο, είςιιβ δβη'ίο, (ΙβΒπιοηυπ) 
ΑυΙβπι ίδίΟΓϋΠΐ ρβΠίεβηβ ηυη<|η8Π) ίυβΓο. 

V. Τυπι Ηλχίπιυδ : ΑίΙ<Ιυο Ιβ ΠΙιιπ) 8(] (βηιρίιιπι 
(ΙβΟΓϋΠ). Τ^'ηπρΙυπΓ) βηΐθπη, ςηοΗ (1ίορ|)3(, βραΐ ααΓΟ 
βΐ ΒΓ^βηΙο βχουΚυίη, 8(ηυβ ί(]οΙίδ ΓβίθΗππίΐ. Αά 
ΟΓΡδίβιη νβΓο οοηνβΓδίΐδ : δβοπΠοα, ίηςυίί, (Ιίίδ 
ίρδίδ, 0Γ6δ(6. ΚβδροπιΙΙΙ ίΙΙβ : Εγγ38 ιηβρηορβΓβ, 
€υαι 0650108, ςυίά (ίΙ)ί βχρβίΐίαΐ : ίδΐί βηίπι άϋ Ιηί 

βΧ 8ΒΓβ, ΛΤΓΟ, 811Γ0 βΐ «ΓρβΠίΟ ΟοηΓβΓίί 8Ι1Π( 9(1 (Ιβ- 

οίρίβηάοδίιοίηίηεδ; η8πι ηβηυο αυίΐίυηΐ, ευπι βΐηΐ 
ορ6Γ8 (|υ8θ(]8ηί) πιβηυΓβεΙη, ηβηυβ οιηηίηο δίΐ)! 
ορβπι 8&6ΐτβ ροδδυηί, ηυΙΙ&ηι (Ιβηίηυε £[Γ3ΐ!8ΐη γο • 
ίβιτβ δείυηΐ. Τϋπι Ηβχίπΐϋδ : δαεπΩεβδηβ, ίηςυίί, 
δοΐΓθ, &υΐ ιηβιηΙίΓα (ηβ άίδοβρίοη ]ιιΙ)ρΙ)ο. Ββ- 
δροηώ'Ι 0Γ68ΐβ8 : Ρυ(88ηβ ίδΠδ Ιυίβ νβΓίίδ πιβ 
ρβΓίβΓΤβΓβοΙοηα ίΓί? Μίπΐπιβ Ιιοε ΓοΐυΓυηι βρβΓ68 : τήν ματαίζν πλάνην των ιΙ&&λΐι»ν, χβΐ οΜν «ροι- 
κχύνιις, τ^ν ^ντως 8ντα β•λν &χ Θιου αληθινού^ χβΐ 
&((ρ3τον έξ ίορΐέτου, 6< τξ Ι^ Ρ^^ ^ ^ ^*^ 
τητι αυτού την &νθρωπ(νην φύνιν έ«ώ9««, τη^ 
πλάνης Ι^μβς ήλιιιθέρωτ• του ίοβάλου. Μάξιμος 
ήγεμών λέγβι' ΠολλοΤς ^/«μανι χβΐ ίΐΜτηλοΤφ «>ρι• 
αντλείς μου τας άχοας, αΜττ» οΧζβΛαΙ σκ ΙυνβΗίθαι 
πεΊθειν με χατχλιπβΤν τους θεούς καΐ σίβκβθχι το* 
έαταυρωμένον' διτερ ο6 ποιώ, &λλά μάλλον ού ικρον• 
ελ6ών Ού7ον τοΤς θεοΤς, ιιΟως $τι, τοΟτο 2 αν «οι^- 
βτ,:^ έτΓί τή; ηγεμονίζς μου &ςιος κνΛίηις, Ό 
άγιος Όρεστης εΤπεν Έγώ τον άβΐ κ«ί πάντοτε 
εύερι^έττ,ν θεό ν τον Κύριόν μου *1ησουν Χριστών σέ- 
βομαι, χχΐ αύτψ μόνρ δουλεύω, ^ιμονίυιν 21 
Β μέτο/ος χαι λάτρης ούχ $ν γένωμαί ποτι. 

Ε'. Μάξιμος ηγεμών ιίπεν* Προναγάγβτι βητην 
εΙς τον νζον των θε^/ν. Ό βε να6ς Ι^ν χβχοβμημένος 
χρυσώ χχΐ ίρ-γ^ρ^^ χαΐ εΐ^ώμοις πολλοίς. Τοδ 8ι 
έλθό*/το;, λέγει προς αύτον ό ήγεμών- Θΰ90ν τοΤς 
θεοΤς, Όρέφτχ, ι να ιίλεο^ αου γβνήβωνται:. Ό ίέ £γιος 
ειπεν' Πλανάσαι, ήγεμών, μή βΐ^ χ^ ουμφίρον' 
ούτοι γχρ χαλχ^ς χαΐ οί^ηρός <1νι, χιχοσμιΐμένοι 
χρυαψ χαι ΛργΛρ^ρ πρ^ τλ πλανάνθβι τους Μρώ• 
πους* ο-ΐτε γαρ βλίπουσιν, ουτβ άχούουην, "Έργα 
χειρών άνθρώπ(αν υπάρχοντας, ουίΙ έοΜΤοΤς βοηΟη• 
σαι 8ύναντ2ΐ τ^ σύνολον, ούβΐ άμ((ψα9θ«ι τοϋς 
άπειβομένους αυτοΐς. Μάξιμος ηγβμών <Τ«8ν* βύκις, 
η άπτομαι των μελών σου (Ις αφανισμών• *0 £γιο( 
Όρέστης εΤπεν "Εοιχας ^χφοβεΤν μι τ«ΐ< ^ιπιλσις. 86(1 ςυ8Π)ρΓίπιυπ) Γ3ε,(|υί(Ιηηί(] νίδ ; ίμηοηδΡπίηι,Ο ^"Π ουν άνχβάλλοΰ τούτο π:ιεΤν, άλλοι αυνχιίμβκ ηυβπι ρΓ2Βδ6η(6Γη6ΐηιίΗΙορίΙυΐ8η(βπι ΗαΗβο Οοηιΐ- 
ηυπι ^63ι^π) ΟΠηδΙυπ). Τυηε αΊΙ Ηαχίπιοδ : Ηοπι{- 
ίιεηι ίδΐυπ) νίΓ^ίδ εοΒίΙίΙβ, βαπιςυβ βιΐιηοηβΐβ, ηβ 
ρ6Γ^8ΐ8ΠίΐρΙίυ8 ίηδβηΐΓβ. ΙΙΙβ ΑυΙβπι οοπι νβρΙιβΓβ- 
ΓβΙϋΓ, εΐαΐίδ ίη εοΒίυπι πΐΑηί1)υ8, αίΐ : Ββδρίεβ, 
ϋβϋδ ιηευδ, ρ οοβΙο, εΐ ορίΙυΐΑΓβ δ6Γνο Ιϋο ΙϋδίίίΙ 

νβΓΟ ρΓ£δ6δ ΐΊΙϋΠΙ ίβΠίΙίΐΙ νβΓΐ)ΡΓ3η, ί|η08(Ι ΓπίΠίβδ 

ίρδίνίείδδίπιηη8(ΐΓ8^6η&δ ρΐ8^&δδίη^υΙί ίηηί£;6Γ6ηΙ, 
ίΐ3 ϋΐ Γυηβδ, ΙοΓ3, βΐ ηβΓνί εοπδυηιΟΓί^πΙιΐΓ. Μοχ 
νβΐιβίηεηΐίιΐδ βηπι €χά\ ]ηδδίΙ, βίε υΐ 6]ιΐδ ίη(6δ(ίη& 
βχ(Γ8εΙ& δίηΐ, «Ι (ηπία νίΓί ΙοΙβΓαηΙία ηπιηίΐιιΐδ &ϋ• 
π)ίΓ8(ίοηβηη ΑΚυΙεπΙ. χβι πράττε δ βούλει* άγνοεΤς γαρ τλν 
άντιλαμβανόμεν<{ν μου Κύριον Ίησονν Χρισι^Λ 
Μάξιμο; ήγεμών εΤπεν ΤοΤς ^άβίοις αύτ^ τλ• 
ψχτε, λέγοντες αύ'τψ' Μή μώρ({ε• ^Ριβ&ζ^μίνοζ 
οέ 6 άγιο; ^πιπολύ, άπλώσας τάς χε^'( κΐς τον ο•^- 
ρανον ειπεν* Κύριε 6 θε({ς μου, 2πι& έ; 9^^τιή 
χαΐ β'ϊήθησον τφ &>ύλψ σου. Ό 3ε ήγεμ^ ΙιΔίΜεν 
αυτόν έπιπλεΤον ^χβοίζισθαι, ^πΐ τοσοντον, Ικκ «3 
ήλλά-3'2^ τενσαράχοντα λεντυρ&>νες, &9ΧΛ νύ Ά 
σχοιν{ζ χχι του; λώρους, χαΐ τα νιΰρπ συνηλισΗ* 
νιι. Και μή άρχεσθεις έν τούτοις Η παράνομος ήγε^ 
μών, πάλιν έχέλευσε τύπτεσβαι α^Μν αφοί^ράηρον, ώστε χχί τα Ενδον τών στ:λάγχν(ον αυτοΟ άποτπασΟ'ιναι, χαι θζυμάζειν πούντας την χχρτβρίαν τβό 

άν5ρ({;. 

Οηπΐ ί^Ηαπ ί(8 νβΓ!)6Γ8(ϋδ Γϋΐκί^βΙ, δαεπΟε» οΐϋδ Ο ς*\ Μετά δΐ το Ιϋανώς ^αβδισϋήναι «ύτ^ 6 ήγι- ίρδίδ, ίπςιιίΐ ρΓΰΒδβδ, 6( (ΙιπιίΚβπ) Ιβ. ΟΓβΊβδ νβΓΟ 

ηίΗΠ Γ6δρθη(1ίΙ. Ι(8(|η6ίΓ3ΐ(2δ ρΡΓΒδβδ, ]ΐΙδδίΙ θΙ)βΙίδ- 

εο5 ί^ηίΐοδ Γιβπ, βΐπϋ 6]ιΐδ ΙβΓ^» δίβΐΐηι ΛίϋηΙ^εη, 
υΙ 6& ρηπιυπι εοηιΙ)υΓ6Γβη(ιΐΓ, ιΐβίπίΐβ αεβίο 2Γ6Γ. 
Ιιίδδίπιο 6ί ηιυΐΐο δαίβ οοηδρβΓδα Ιβπβπ^ηΙιΐΓ. Τυηε 
πίΕΓίγΓ ίΙΙ^ Ι)»ΐ3ΐίδ8ίπιυδ, βΓβοΙίδ 8(1 οοβίυπι οευΐίδ, 
βίΐ : ϋβοδ, (]υί 8ο(1οιηίΐ8Π]πι υΓΐ)βδ ί^ηε εοηδυηι- 
ρδίβΐί, βΐ Νίηΐνβη) ρεΓ ρ(ΕηίΙβ: ΓίΒηι εοηνεΓδβηι, 
Ιυ8 νΐπυΐβ 8(1 ]υδΙί(ί8Πΐ ΐΓα(1υχίδ(ι,(ΐ8,(|υαβδθ,ηιίΙιί, 
Ποπιίηε,ιιΙδΙ^ηυπι 8ΐί/]ηο(1 (υηηιίη εοηδρεείη πιβο 
τΜβΑΠ). Ρδε πιβευπι δί^^ηυηι ίη ϋοηυηι,υΐ νΐάεβη! 
ηιιΐ οάβΓυηΙ πιβ, οΐ εοαίαηάαηΐυΓ. Ηίβ (ΙίεΙίδ, δυί- 
Ο&γίΙ ίο 8ίπ)υΐ8€Γ8 ίΠα, οΐ δίΑΐίαι οοσιιηίηυΐβ 3υη(, μών λέγει αύτψ* βυσον τοΤς θιοΤς, Χ€ΐΙ άιηλόι* «• 
Ό δε άγιος 'Ορέστης ούδ* δλως &πηφ£8η «Δ«^. Τ^ 
τε θυμοιθείς 6 πχράνομος ήγεμών, Ιχκλβυην ο6ε- 
λ'!σχους π•^ρ^ύ6ήναι, «ιαι τον νώτον β&του ^Μκχηνη, 
χαι δ;ει δριμυτάτφ χαι αλάτι &νατρβ•ιν βύτ^, 
ΚαΙ τούτου γενομένου μετά πολλοΰ του τά)[θος, χύ 
του άγ{ου μάρτυρος έγχαρτερουντος ταΤς βασβινοις, 
άνχβλέψχς εις τον ουρανών 6 Είχαιος ιΤπον* Κυρα λ 
βεος, 6 τών Σοδομιτών τας π(*λιις «υρΐ κατανάλω- 
σα; χχι τήν Νινευϊ διχαιώσας λα μ•τανο(ας έν τ$ 
στ^ φιλάνθρωπ^φ χαι δυνάμει, δ($ς μοι ταλβίως τον 
αγώνα τοίηον υπομεΤναι, χαΐ ποίηαον μη* έμο3 
σημβΤον ιΐς αγαθό /' χαΐ 1$έτ»7«ν Λ μιαοΟηις [ΐ•| 125 ΜΑΒΤΥΚΙϋΜ 8. 0ΚΕ8ΤΙ8. 126 Χ9[^ αίσχον^τω^νν, Κ«) βΐιών τχυτα 6 βγιος έν• Λ &(ςιΐ6 ίη ροΙνβΓβίΠ ΟοηνβΓδα. Μοχ 8Η ρΓΜίθι : Ε( αΙήπΑΐτ) 65( ροίβηΐίλ (Ιβοηιιη Ιηοηιιη! Νυηηιιίά 
8!1)1 ίρ8ί ορεπ) ΓβΓΓ6 ροΙυβΓοηΙ ? €υιη νιτΓο ο 
ΙβπιρΙο 6ςΓ688υ8 688ϋΙ, βΙ&Ιΐπι 9Β(1β8 ςυοηυβ ϊΙΙα 

6ν6Γ83 68ΐ. ιφύσησε τοΤ; είδώλοι; , λλ\ έλιχμηΟησαν παρά- 
σημα, χαΐ έγένοντο βίς χονιορτ($ν. ΚτΙ εΤπε προς 
τ^ν ^γιμόνα 6 μάρτυς. Που έφχιν η Ισχυς ΧΌν θεών 
σου * Μη ή$^ν-/,Οησχν έαυτοΐς βοηθήναι ; *Εξελθ(ίντος 
δε χ^οΟ Ιχ του ναοΟ, πζραχρήμχ χι ι 6 οΤχος νυν• 
(τελέβΟη χαι χατέπεσεν. 

Ζ*• Ίότι θυμ€ΐ)6εις 6 ηγεμών, χελεύει &πενεχθηνχι 
αύτλν έν τ^ φυλβχ^ ττ^ έσωτίρ^, παραγγε•!λ»ς τψ 
λσμοφύλχχι, μ1^xε αρτον μήτε ύδωρ έπιδοθηναι 
οτϋτφ. Ό δε άγιος μάρτυς του Χρυτου 'Ορέστης 
&ΐΓ(ει χαίρων Ιν ττ^ φυλζχτ^, χχί έ/τε(νας τζ; /ε^ρ^ς 
«Ις τΙ>ν ούρανον^ εΤπε• Κύριε Ίτ,τοΰ Χρίστε, ό έχ 
νιζρας 7;λιχ(2ς τα ν({μιμά σου χελεύσας με έχδιδα- 
χ^θηναι, χαι άπορ^ίψας απ* έμοΟ πασαν έπιΟ'ψ(αν 
άπατης, 6 ποιήσχ; τον ουρανον χαι την γην χζί Β εφίοπί), ΙθγΓ3ΙΤ) ςυφςυο ίη 1η8 οοηΙίηβηΙϋΓ, θΟβ- VII. Τπηο]υδ8ίΐρΓ3β5βδ!ηθ8ΓθβΓβΓη ίηΐβήοΓβΠίΐ 
ΟΓΓδΙθΓΤ) (]βΐΓυ(1ί, θΐ εαΓεοπβ ου8ΐπ(]ί ρΓββοβρϋ, υΐ 
ηβηυο ρ2ΐη6ΐη,ηθ(]υο »(|υηΓη 6ί (ΙβΓβΙ. Ηβηοΐοδ νβΓΟ 
πΐΑΓί^Γ ΙοΐΙβηΙί &ηίιηο Αίΐϋΐ εαΓεβΓβπι, βΐ εΐ&ΐίδ ίη 
οοβίιιιη πι&ηΠ)υ$,1)&δ ρΓβΓβδ 6ΐηί<;ιΙ: Οοηηίηβ Ιρβυ 
βίιπδΐβ, ςυί νο1ϋί8(ί [Ώ6 βΙ) ίηβυηΐβ «ΙαΙβ Γ68 ]α- 
8(38 βΐ ΗοηβδίΑδ β(1οο6π,ηυίςυβ οπιηεπι βιτοΗδου* 
ρί(1ί*α(6ηι 3((]ΐΐ6 ί1ΙβΓβΙ)Γαδ 8 ηιβίρβο Γβρυΐΐδΐί, (ΐηί «έντα τα έν αύτοΤς, δ στηρίςας την θάλασσαν τψ 
λ<^γω σου, ίνα έξ ο?χε(ων πόνων παράσχ-^^ την χρησιν 
τοις άνθρώποις, 6 του; άγιου; σου άναπαύσζς 
Άβρααμ χχΐ *1σζαχ και Ιακώβ, μή με έγκαϊαλ{• 
πης* $τι δλος σοι άνάκειμαι* άλλα συμμέτοχ({ν με 
ποίησον των προτελειωθ^ντων αγίων σου [ΚΊρτύρω^* 
χαι νυγχληρον^μον* δτι δεδόςασται το πανάγιον 
9νομά σου εΙς τους αιώνας. Αμήν. 

Η*. Ταύτα τοίνυν προσευξζμένου του αγίου, χαί 
επτά ^ΐλέρος ποιήσζντος Ιν τη φυλακή, τή όγδότ(^ 
ήμερ^ προχαθίσας 6 ήγεμών , έκέλευσεν αύτ^ν 
«αραστηναι , χαί εΤπέ προς αυτόν* * Ανόσιε χαι 
άσββέστοΓτε, χαί της των θ•ζών εύμενείας εχθρέ, τ' 
έτόλμησας μο>ρά χαι ψν^χρά λαλεΤν ; Μη διότι οίδΐί, (|υί ηΐΑΓβ ίρδυΓη οθγΙο Ιογο εοηδΙί(Γ.ί8(ί,6( 6]υ8 
1)θη8 Ιιηπιβηο ιίδυί οοηΙυΙΙδΙΙ, ςυΐ δ&ηείοδ (υο8 
ΑΙ)Γ3Η3η\, Ι833Γ, ΙαοοΙ), 3(1 Γβςυίβπι 1υ3πι ρβΗιι- 
χίδίί ; ηυφδο, ηβ πιβ (ΐ6Γβ1ίηςπ38. ςυοηίΒπι (οιηπι 
0)6 1ϋ)ί 3(1(1ίχί 30 ΐΓ3ι1ί(1ί; Γ3ε, υΙ ρ»Γΐί. βρδ Γΐ3πι 
βοΓοπι ηυι πΐ8Γ()τίο 3ηΐ6 ϊϊϊΒ ΓυηοΙί 8αηΙ, 6ΐ ΙιββΓβ- 
()ί(<)ΐ6ίη Ιυαπ) ρβΡοβρβΓοηΙ : ςποηί3Π) (^Ιοποδυιη 
θδΐ ηοπιβη Ιυυιη ίη δββοαΙ». Απιβη. 

νΠΙ. Ηίδ ρΓ6θίΙ)ΐΐδ 3(1 Οβυιη ιτ)ί<;8ίδ, ουπι δβρίΗ 
ηιυΐΏ άϊβιη ίη είΓεβΓβ ΐΓ3η$6ξί886ΐ, θ€ΐ3νο ά'ΐΒ 
ρΓίΒδβδ ίη (πΙ)υη3ΐί 86(1οη8, ]υ<;8ί1 0γ68(6πι ΙΙΙυο 
(Ιιιεί, 61 ίη βυπη ίηΐυβηδ : ΝοΓηπο ίηςυίΐ, ίπιρί6, 
6((ΐ60ΓυΓη Ιηίηιίεβ, εαΓ3υ8υδβ8Γπξί(ΐ3(]ΐΐ8β(]λπι 6ΐ 
8ΐυ1(3 νβΗ>α Ιο(]υΐ? Αη ρΓορ(6Γβ3 ί(\ ΓβοίδΙί, ςυί3 Ιβ- πρώην έπιιιχώ; σοι διελέχθην ; θέλησον ουν χάν νυν ηίΐβΓ Ιβευηΐ ΙοΟϋΙϋδ 8ϋΐη? Α^β ίβίΐΐΙΓ δ3ΐ(6ΐη Παπο 

_ν _»...Λ ^Ε_ -^ί ι^._ ι. «» Μ Α ςϋθ(ί3β<|ϋϋΐηβ8ΐ,Γ3€ί38; η^8ίβηίπιπι^11^ο^)ιΛ^ηρρΓ3- 

ν6Γ^δ, ιΐϋδ 83επίιε3ηδ, ΒοβΓίιίοΓβδ εΓυοί3ΐ*ΐ8 εοηίπι 
Ιβ βίαΐίπι βχεο^ί(β1)ίιηυ8, 6( ροββίπιΐδ ιηοάίδ νίΐΗΠΐ 
(ίΙ)ί 3υΓβΓβπιυ8, οοΓρυδηυβ ίδΐυι) (αιιπι ίη 3(]υΑΐη 
ρΓθ]ί€ί ]υΙ)6ΐ)ίη[ΐη8. Α(1 Η3βο 0γ68(68 : ϋεβαΐ οηηηίλ 
ΙοΓΓηβηΐΒ Ιυα Ηυο βΙΓγγπ, ρ3Γ3(ιΐ8 βηίπι 8θπι 63 II- 
ΙβηΙεΓ ρβΓίοΓΓβ, ευη) Οοηηίηί ιηβί Ιβδυ ΰΙΐΓίδΙί πί- 
{[ίΙΙαοι ίη οοτάβ ηΐθπ ΙπιρΓβδδαπι Ιΐ3ΐ)β3Π). Τηηε Γυ• 
Γ0Γ6 3εεεη8υδ ρΓ3β868, ]υ8$ί( εΐ3νο8, ρ3ΐηηί Ιοη^ίΙη- 
(ίίηβηι 8ίη§;υΙοδ >ΐ3ΐ)6η(6δ, ΒΟβΓΠ,βΙ εΐατίβ ίΙΙίδ β]υ8 
ΐ3ΐοδ εοηΠ^ί. Οηιη ί^ίΙυΓ πίΐ3Γ(}Γί8 ρ6(1β8 ΟΑΓπίΩοββ 
εοηΟββΓβ νοίαίδδβηΐ, ρβάβδ ίΙΙί ΓκεΙί 8υηΙ ϋ3 (ΙϋΠ 
30 δοΐίάί, ρβπηϋβ αε βί ΓβΓΓβ» οΓβρίά» ΓυίδδβηΙ• τ^ Γ^μεν^ς πράζαι, χα2 ΘΟσον τοΤς θεο^ς. Ει δε μη 
πεισθ^ μοι, χα)επωτέρας σοι βχσάνους επινοήσω 
τΰν πρ<άην, χαι χαχήν χαχώς σε του ζΤ|ν απαλ- 
λάξω, χαι το σώμα σου χελεύσω ϊ* δδατι ριρήναι. 
Ό ^ άγιος μάρτυς του Χρίστου *Ορέστης άποχρι- 
Μς •ΐπι τψ ηγεμόνι• ^ιί πάσης ανομίας πεπλο- 
ριομέν•, ΙδοΟ Ετοιμος εΙμι προς πάσαν πεΤραν βζ- 
«άνΐιΜ* κρ^σφερέ σου τα βασανιοτήρια, χαι ποίει 3 
βοΑ•! εΙς έμέ* έχων γαρ την σφραγίδα του Κυρίου 
μου *Ιησου Χριστού έν τ^ χαρδί^, ού πτοούμαι σου 
τάς άπειλάς. Ύάτι & ^γεμών, σφόδρα όργισθεις χζΐ 
βυμου πολλού πλησθεις, ίχέλευσεν ενεχθηναι ^λους, 
Ιχοντβκς τλ μηχος άνά σπιθαμής, χαί τούτους Ι|λο*- θην» χατά των πλευρών α6τού. Τούτου δε γενομένου, έγένοντο α! πλευραΐ ν^του ώς Ιμάτιον διε^^• 
7^;, 4«) ώσιΐ χρηπ^δες στοατιωτιχα{. 

β*. Ίδων δε & παράνομος χαι ασεβέστατος λγεαών Ο IX. Ιΐ3ςυ6 ευηΐ ίπίρίυδ ρΓ2β868 3ηίπΐα(ΙΥ6Γ(6ΓβΙ« την γ'εννα/αν χα2 σταθεράν χ^τού χαρτερίαν χαι 
6ιεομο*«^ν, χαΐ δτι ου δύναται αύτ^ν μεταττεΤσαι ^χ 
της ιΐς τ^ν ζώντα θε^ν αληθινής ομολογίας, επινοεί 
χβτά του αγίου έεέραν μηχανή ν, ώστε αύτ^ν συν- 
τ<{μως άνιλιΤν* χαι Λ^ χελεύει τξ τάξει ένεχθηνζι 
Τιηεον άγρι^τατον πάνυ, χχΐ δεθηναι τάς χεΤρας 
αδτοδ άλύσεσι, χαί οί^τω τάς άλύσεις προσδεθηναι 
6πλ των μηρών του Τππου, χαΐ έλα:θηναι τί> ζώον 
6ί^ πολλ^, δπως τ6 τέλως του βίου άποδψ πιχρώς. 
ΟΙ Ιέ δήμιοι εποίησαν τ6 προσταχθεν αύτοΤς 6π6 του 
ήγιμόνος, χαί Ιζγαγον α-νε^ν άπ^ Τυαίνών, μίλια 
«Ιχοσι τέσσαρα, χα\ 8•^κως άπέδωχε τλ ιτιεύμα αύ«» 
Τ«» τψ Κι»ρ(φ. 0Γ68ΐβηίΐ η6<]υ3ΐυαηι ρο836 8υΙ)]ίοί,(1ί3ΐ>οΙυ8 ίη 6^I18 
ηοβηιβπι εοη)6είΐ,ιιΐ3ΐί3(|υ3ά3ΐη ηαβεΐιΐηα βχεοκί-* 

13<3, εοΙΟΓΙ^βΓ Π13Γ(^Γ6Π) ίηΙβΓ&εβΓβΙ. ΡΓβΒΟβρίΐ \{\' 

(ιΐΓθοΙ)θΓΐί.υΙ 6(|υυσι ςυβηκίΑπη ιη3χΙιηβ ΙβΓτίΒίΙβπι 
ίΙΙυο 3ά(1αει$Γ6η1, βΐ 0γ6!>(φ Π)3ηυ8 ολίβηιβ εοη- 
8ΐΓίεΐ38, ίη ίΐϋϋδ 6ςοί ΓεηοοΓβ ί11ί{3Γ6η(, Η απιποαΙ 
ίρδϋπι νί πΐϋΙΐ3 ίπ)ρ6ΐΐ6Γ6ηΙ, υΐ νίΐββ βηβιη (|υ3Πίΐ- 
ρΓίιηυηι ηίΐ3Γ(γΓ έ3ΐ)6Γ6ΐ. ΡβεβηιηΙ ε3ΓηΙΗθ68| 
ςυοά 3 ρΓ8&8ί(ί6 ]υ88ί Γυ6Γ3η(, βοπιςυβ Ιοηι^θ 3ΐ> 
υΓΐ)6 Τ;3η3 ςυαΙυοΓ βΐ νί(;ίοΙί ιηίΙΠ3ΓίΙ)α8, ίη οηυΙ 
ΓβπιοΓθ ΙίββΙυω ρβΓ(Γ3Χ6ηιηΙ. Ουο Ιοοο βρίπίαϋΐ 
Ρβο Γθ<Ι(1ί(ϋ(. Κ7 ΜΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΑ. ϋ χ. Ημ «αάίΐο, ρηκΜ• ίαηΗ ηιβτΙ;ή8 Γ6ΗςιιίΑ8 Α Γ. Έμηνύθη Λ « «ριχ ρ^ιι • Μ^^ιφ^η^ 
η ΛκοΛη ψιάάάκω^ ΡΙιίΙιυιη ηοιηΐοθ, ηυοά €8( 6 δτι 6 Χριστιανές Όρέοτης £η&«β ιλ «^ 4 
ηςίοιιβηιοιιΐκ,βίβϋιηάβιηβιρ• Εο&υΐ6Π)Ιο€ονί- του. ΚχΙ άκουσας ηυτκ 6 ί^γρΛ09^ ΙΛηκ 4ιί 
βιιβ ββΙ Ιιοιηο ςυΐίΐΑηι βερβεΐα, ίοβΙ^Γ βοΐίβ, 6£ΓυΙ- μιον λε{ψζνον «υτοΟ ^«^νη έν Βίβφ ^ «^ 

^608, ςυίευπί 83ηε(ϊΐη8Γΐ}η8'Γ6ΐίςυία$ΟθΙΙΡ^ί886ΐ, αντιχρυ; του ^ίρους. Κα\ τούηο 7*"Ρ"""^Ι^Η^ 

ίη ιηοη(6, ηϋί 681 ρΓορβυΓύβαι Ίγ3η3ΐη,6α8(ΐ6ρο- μέθα αν6ρωπ($^ τίνα, 8ς ττιν Ιβκ» ιΤχΒ }4|η|λι|| 
8υί1. Η2Β€ ΑυΙβιη ουιη ρΓβΒδββ λίαχίιηυβ ΓβείβίβΙ, & ήλιος, ^εξάμενον τλ τίμχοη >•{4τ*^η« μ |||^ 
β&ηείί οαβΓί^ηβ 0Γ65ΐ;β &ε(3 παίδΐΐ ίη υΓΐ)6ίη Αη- μάρτυρος* δντι; α*\ χχτίΟιςο αντ& Κ ι^ 
Ιίθ€ΐιί&π) 3(1 ίιη|•6Γ8ΐ0Γβιη ΟίοεΙβΙίβηυΐΏ. βοτηρίβ- μένφ δρει τ^ π(!λει Τ«ιάνο»ν. Τχνη & 
Ιυΐη ΓυίΙ 0Γ68(» ΐηαΓΐ;Π8 εβΓί&ηιβη αΐηυο Π13Γ(;- άσεβέντ^τος και παράνομος ήγκίΕΜν, ηΐηϋΐι Α 
Γίαΐη άϊβ 0000 Π)βη<«ί8 Νον60)1)η8, ίο €ΙΐΠ8ΐ0 ^68υ υπομν/^μιτα τοΟ άγ{ου μάρτυρος *Ορ<*τ« Ιι 
Ι>ΟΠ)ίΩΟ 008(Γ0, ΟΙΐί ξΙοΠΑ 66( ίίορβπυπί ίο 58βθυΙ& "^ι^χκ^^, ωνιιερ τι μέγα α6>ον ΙΕοΙ τττ^ρ ΐΐί^ ι 
82βευ1θΠΐαΐ . Απίεο. Διοχλητιανον τλν βασιλέα. Έτ«λαιι«5ΐ| & ^ 

ρ:α τοΟ αγίου άθλοφ({ρου Χρίστου χαΐ μάρτυρος *Ορέστου, μηνΐ Νοεμξρίφ Τ, Ιν Xρι^^^ 
Κυρίω ήμων, ψ 7| οοςα χαΐ το χράτο; εις τους αιώνας τών αιώ>•ων. Αμήν. ΜΑΡΤΤΡΙΟΧ ΤΩΝ ΛΓΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΪ ΜΑΡΤΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓϋΤϋΝ ΓΟΥΡΙΑ. ΣΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΒΙΒΟΪ. 

ΜΑΚΤΥΚίυΜ δΑΧαΤΟΚϋΜ ΟΗΚΙδΤΙ ΜΑΚΤΥΚϋΜ 

ΕΤ 60ΝΡΕ580ΚυΜ 

αυΚΙ^Ε. δΑΜΟΝ^Ε ΕΤ ΑΒΙΒΙ. 

(ΙαΙίηβ οραΑ δυπυιη 8() άίβηα 15 ΝονβηιΙιΗβ^ ΟΓ^οβ βχ εο^«1. 1528 βΙ 1549.) Ι. Ακ<^1)&1ΐΐη|υΙ(ΐ6ηΐ 86Χε6ηΐ68ίΠ)ϋ8 8ηηυ8 Αΐ)ίΐη•Β Λ*. "Ετος μεν άπο της ^Αλεξάνβρου του ροπο ΑΙεχΑπύΓί Μλεοάοηΐβ, οονριη &υ1βηι αηηοβ 
^Αιη ΐΓαη86(6Γ8( ηίηεΙο(ίαηιΐ8, βεβρίΓα (οοβπβ Πο- 
ιη&ηοΓϋΐη, οΐ Η6χ(ιιιη ]ηπι ΓοπδυΙηΙιιιη οΙιΙίηβϋι&Ι 
Μαχίιηίηιιιιβ (Ι): Λυ^ζΑπιβ βιιίοιυ, ΖοαΓ.Ό ΩΙίυβ, Ι)ΐ8 
16111 ροπΙ)ΐΐ8εΓθΙ ρραΜοΓ,θΙ 0ο|ζηβΙυ$βΓλΐ6ρίδεορυ8 
Ε(Ι(ΐ88οηοΓυηι, εΐ ιηα^ιια θχεϋ&ΙιαΙιΐΓ ρθΓ8εοηΙίο 
8(1ν6Γ808 βοεΙοβίΜ οοιπίΐΐϋδ, ςυί βΓΑπΙ 8ΐιΙ) (Ιΐΐίοηβ 
ΙΙοιηΑηοππη εΐ οοιηβο ((υ'κΙεΓη εΐιπδΙίαοοΓυιο, 
ΐΑπηοΑπι ηοΓΑΓίυπι, ρΓοΙ)η8 ΑρρεΙβΙ^ΑΐΟΓ 61 βΧΑ^ί- 

(Αΐ)ΑΐυΓ ; &Αε6Γϋθΐ68 ΑϋΙβΠ) 6( ΠΙΟΟΑεΙίί, ρΓΟρΙβΓ 

ΙίΓηίΑΐη ίΐιίοιη εΐ ιηβχρυκοΑΜΙβη, Πΐί86πι1)ί1ί1)α8 
ΐΓΔ(ΙβΙ)ΑθΙϋΓ 8υρρΙίείί8, (Ιβδίϋβηοςυβ βΐ πιβίυ (Ιί8- 
(ΓΑΐΐ6ΐ)Α0ΐυΓ ρϋ. Ναιο ευπι ΓώβΓβ εΐοηοΐ τεπίΑΐβπι 
ρΓορΙβΓ εΐΐΓίδΙί νείΐεηΐ ϋθδίιΐβπαηι, τεΓϋ^ΐεΙ^ΑΟί 
ΓϋΓδυβ ιηβΙαΑυρρΙίεϊοΓϋΐη. Ναοί ϋ ηαίάβαι, ςυί 56 αρχής Ιξχχοσιοστον Ι,ν, κνατον 81 Δκο^ιλητυηφ ιέ 
'Ρωμαίων τε σχη::τρα ήν^ιτο, χαΐ «ρ^ τη;ν &»• 
τείαν ξχτον έτέλεϊιο τφ ΙΙαξιμιανφ. ΑΪγαρος Α Μ 
τών τότε χαίρων του Ζω άρα έσιρατήγαι^ Κογνή^ 
τε τί)ν *Ε^εσ3ηνών έι»9χό«ει. ΚαΙ 8Μ»γμ&ς ιχχύ 
τών έχχλτ4σιών μέγα; ^άαι τοΤς 5ικ& Χ^^Ρ* *Ρ•Ι|ΙΙ^ 
ήγείρετο. Και το μεν τών Χριστιρ^ών ^τνομι Ας 
αΟεσμον διεσ^ίρκτο, ΙερεΤς 6ε χαι μοναζονης Μ ιλ 
της πίστεως άχλινΙ; χαι άνάλωτον, βασάνοες I)Μιι^ 
νώς παρεοίοοντο, πόθος τε χαι οκίχος τοι^ ώβΑί^ϋ 
έμερζοντο• παρρησιάσασΟαι -^λο την &λι^ι«ν Μ 
τον του Χριστο'3 βσαλόμενοι ποθον τψ Φ^βγ *άΑ** 
τών χολάσεων άνε$ΰοντο' τοΤς μίν γαρ χ2χ& τ^^ 
βυσεοεί^ς οπλιζ^μενοις Ιςόμνυι^αι Χρισ τ ι α νο ύ ς τι 
Χριστιανών ή σπο<^^^, χαι τώ Κρόνο» χαι *Ρέις ΑΓΠ)αΙ)Α01 Α(1ν6Γ8ϋ8 ρίβίΑΐεηΐ, 8(αΓΐ6ΐ)ΑηΙ «Ιΐ Οίη- β προστ^ΟεσΟαι* τοΤς πιττοΤς £1 τουναντίον £παν, «η 
βΐΐαηί 0ΙΐΓΙ8ΐίΑηί8ΐηοΐη Αΐ)]ϋΓΑΓ60ΐ, 8Α(υΓΠ0ηα6 6ΐ το μη^εν είναι δειχνύειν τα έχείνοι; τι;&ώμ<νχ« 

ΗΙΐ690 86 Α(1]υης6Γ6ηΙ : εοοίΓΑ αυίειη Γκίείεβ, οΐ 
οίΐιίΐ 6886 οδΙεηΗεΓεηΙ 6Α ηοΦ αΙ) ίΙΠβ εοΙε^ΑοΐυΓ. 

II. Ιϋο 6Γ(0 (6ΐηρθΓ6 ϋυΠΑΑ 6ΐ 8ΑΐηοηΑ8 Αρυϋ Β** Κατ* ΙχεΤνο τοίν^ν /ζιροΰ Γν^ρ{α λζι Σαμω* 

(4) Ε8ΐ 1)10 Αθοα8 οοοδαΐΑΗ οοΐΑ οοΙαΙιια 299 «ραβ ΒΑΤοηίαιη. ίϋ ϋΑΑΤΥΜϋΜ 8. βϋΗΙ>Ε ΕΤ δΟΟΓΟΚϋΜ. 130 Μ( 2ι«6άλλοιντχι •ϋψ δικάζοντ», ών Η μίν Σαρκιγι- Α ]υ(ϋε6ίη 900υ$&η(υΓ, ςΐΙΟΓΙΙΐη ίΙΙβ ηΐΐίίΙθΠΙ 6Χ δ&Γ- τιρβις, 6 ^ Γά^ιαλ; ωρμηντο κώμης, ήμεδχποι 
Έοέ«9η< Ιμ^ χχΐ τρό(ριμοι, ί^ν δη και Μετοποτχ- 
ρ(χν χβιλοΰνι, δι« τ^ βύφράτσ^ χαΐ Τ^γριδοο μέσην 
ιΤνβι, XXI «ρ^ του μεν 6λιγοι< υπο της φϊ^μης ιτχρΓ(- 
οιδομένην, μ<τέ[ £1 τους τών μΛρν^ρωΊ αΟλου; παν- 
τχχη λχδοωμένην. Οΐ μ2ν ουν άγιοι ουκ έν ττ^ πάλει 
τβις διχτριβας έποιουντο, πάρ(^ δε τ^^υτης γενο^αε- 
νοι, &η τών Ιξ αύτης θορύβων μικράν εΤνχι βουλά' 
μινοι; χ3<«χφ2νΐΤς 6πάργειν τψ βεφ μόνω δια σπου- 
4ης •Τχο>». ΚχΙ Γουρ^φ μεν έγκράτειχ κχΐ άγάττη 
χχλ^ν τι χα\ &γχΟον χτήμα ην, κ«ι τ6 επιτήδευμα 
ιλτι«ις Ιγίνετο, ώττ• ουκ άν έγνώρισχς τ^ν ανδρχ ττΐ 
χλήβχι, μΙ^ τδν Ιγκρχτη πράτερον είρηκώς * Σχμω- 
νβς & την τ» ψυχην κχΐ τ6 σώμα έ»φρ(γα θεψ, κχί α^ί1υ&, ΗΪ6 3υ(6ΐη βχ ν\^ο 6Αηα(Ιθ βΓβΙ οΠαβ, 
&ηίΐ^06(Ιυεθ(ίΕ(ΐ6588β,/|υ3ηη νοεβοί ΜββοροΐΑΐηίαιη, 
ςηοά 8ίΙ νηβύΐίί ϊηΙβΓ ΕυρΙΐΓ&(6ΐη β( Τί^^ιΐβιη, βΐ 
&ηΐ62ΐ ςυί()(ΐΓΤ] β]υ8 Γ^ηι» &(1 ρβυοοβ ρ6Γν&86Γ&Ι ; 
ροείΓη&Γίγτυπ) ηυΐβιη 06Γΐ3ΐηίη& 6Γ2ΐ οπηοίυιη 96Γ- 
ιηοηβ 06ΐ6θΓ3ΐ&. Αΐηυβ βιιηείί ςυίιίβηι ηθ(]ΐιβ<|υ«ιη 
νβΓβ^ΙιαηΙυΓ ίη είνίΐαΐβ ; 8β(1 ρΓοειιΙ &Ι) 68 ΓβιηοΙί, 
υΐ (|υί νβΙΙβηΙ ρΓοειιΙ 2ΐΙ)6δ3β αΐ) 6]α8 ΙυαιυΙΙίΙιυβ, 
8(υάβ1)αηΙ 6386 Ββο δοΐί ιη3ηίΓ6δΙί.Εΐ βηΓίβ «]υϊά6ΐη 
εοηπηβηΐΐα 6( οΐιαπίαδ βηΐ 1)οη2 6ΐ ΙιοοβδΙα ρθ8- 
ββδδίο, 6( 6Χ ίΙΙίϋδ δ(ιιά1ο οοςηοιηβη 6δΙ βί ίπιροβί- 
Ιυπι &(160 υΐ 6χ ηοΓηίηβ βυπι ηοη €θ|;αονβίί8, 
ηίδί ρηιιβ (ΙίχβΓίβ €οηΙίη6ηΐ6η). δαιηοη» &α(6ΐη 
βΓ3( ίη Οουιη εοΓρυδ οΐ &ηίπ)υ8 ]υΥ6ηίΙί86ΐ ΑίΑεπβ, νψ Γξ^Ιΰ/, την άρ<τήν πχράμιλλος ?1ν. Διαβάλ^ονται ^ 6ΐ ευπ) ΟϋΓΙβ νίΓΐαΐ6 εοηΐ6η(ΐ6ΐ)3ΐ. Ιί 61*^0 «660- το^^κΜ οδτοι τφ δικζντ^ ώς μη μάνον την Έδέισης 
ιρ^ιχον κάναν τχΤς έβ^τών διδχ7καλ(χις έπιστη- 
ρζοντβς, χχΐ της οίκε^χς εχενΟχι π^ντεω; 6παλε(- 
9θντ<ς, άλλχ χχι Οπερορ^ν τών διωκάνΐων πχρχ* 
η>•^άζοντ(ς, χαΐ την εκείνων άιέβειαν έν μη^εν'ι 
τλτ^χι τλ πχρ:^παν διδχικοντες κχτα το γεγρχμ- 
ρίνον. α Μη πεποίθβτε έπΙ υΙους ίνθρι^πων σΤς ούκ 
Ιτη ««βτηρίβί. » Οις έπΙ πολύ τ^ν μβνίαν αναφλέγεις 
ί διχ^ιον, χιλεύει πάντας βνοι τά Χριστιανών έτ(- 
μων, ταΤς Γουρία και Σαμωνα διδατκαλ^Αις επόμε- 
νοι, αμχ τοΤς ιΐς τούτο προηγουγένοις συλλη<ρθέν• 
τχς χστχχλ((στους ^ν άνφαλεΤ γενέσθαι ψρουρ^. Και 
^^ χρ^ττχξις έργον ^^* χαΐ δήτα καιρού λαβόμενος, 
και τοΤς μεν αυτών πληγά; έπιθείς, τους δε βχσά- δαηΐυΓ&Λ ίυάίεβπ), ςυοά ηοη δοΐυοη οαιηβπ; Οηίΐί• 
ιηαιη ΕίΙβδδββΓθβίοηβπίδυ&άοεΙηπα οοηΟηηβΓβηΙ, 
6ΐ υΐ 8υίβ Μίϋϋτβτβηί Γΐ(ΐ6ί, ϋηίπιυιη Αά1ΐ6Γ6ηΙ, 86<1 
βΐίαηι θίϋεοΓβηΐ, υΐ ϋβδρίεεΓβηΙ ρ6Γ86ειιΐ0Γ68, β( 
υΐ ίΙΙοΓυιη ίηιρΐ6(&(6π! οπιηίηο ηίΐϊίΐ Ε&εβΓβηΙ, άο- 
εβΓβηΙ^εοηνβηίβπίΡΓ βΙ 4υο(] βεηρίαπι βδΐ: «ΝοΙίΙβ 
εοηβϋοΓθ ίη ρπηείρίΐιυδ, ίη ΓιΙϋβ Ιιοιηΐηιιπι, Ιη 
ηυίϋυδ ηοη βδΐ δαίυδ. ι Ουίϋυδ ίυάεχ Αά πΐ8(08ΐη 
Αεεβηδυδ ίηδοηί&πι, ^υ1)6ι οηιη68, ηυί Ιι&ϋβηΙ ία 
ΙιοηοΓβ ΓεΙίςίοηβπ) ΟΗΓίδΐί&η&ηι, 56ςυβηΐ68 ϋοείή- 
ηαηα 6υπ3β 6ΐ δαπιοηββ, δίηιυΙ ευπι ίίδ ηυί 608 8(1 
\ά ίη(1υεβ1)8ηΙ, εοαιρΓβΙιβηδΟδ, ίη ΙυΙα ΙηεΙυάί εα- 
βίοάία. ^ι1δ8υδ αυΐβιη αά βίΤβεΙυπι εδί (Ιβϋϋεΐυδ, οΐ 
εβρία οεο85ίοη6, εαη 8ΐϋ8 (]ύΐ(ΐ6Γη εχ Ηίδ ρΐ8{&3 νοις έτέραις ύποβαλών, καΐ τφ του βασιλέω; δο- Ο ίιηροδυίδδβΐ, 8ΐίθ8 8υΐ6ΐη ΐΐϋδ ΙθΓΠ)βη(ί8 8υ[)]6εί8• -(•^χτι «κίΟεσΟχι παραίνεσα;, 0(α Ιΐμερόν τι ποιών 
χαΐ νλτΑριβπον, τους μεν λοιπούς &πιέναι οιχαδε 
απολύει, τοός δέ αγίους ώσπερ καΐ πρώτους το της 
άλιιΑεία^ χιζρτ^γμα σπείροντας, καΐ το^ς άλλοις της 
ευ9ΐ&:ας μεταδίδοντας, τφ δεσμωτηοίφ κιΐ εςι 
Ιχ&λευε κρονταλαιπωρεΤν, ττ^ χοινωνί^ της μαρρα- 
ρ(α; χχι χ^ους χα(ρο*/τας* ήκηκάεσαν γαρ καν ταΤς 
ίλλχις ¥ιεαρ}^(ζις πολλούς τ^ν ίσον αύτοΤς Οέειν 
ένώνχ * ών Έπιφάνιάς τε καΐ Πέτρος ^ν, Πχμφιλος 
& '.ερ^ μετά πολλών καΐ άλλον έν Καισαρεία της 
ΠχλχιντΣνης, Τιμόθεος άν Τάζ^^ Ϊη ^Αλεξανδρείφ τ^ 
μγάλιΐ^ ΠαΟλος, Αγαπητές έν θεσ7αλον(κΐ[^, έν Νι- 
χομτιβεί^ Βσυχ^ιος, Φίλιππος έν Αδριανού πάλει, έν 
Μελίτη^ Πέτρος, Έρμης καΐ οΐ συν αύτφ έν τοΤς 86(, 6( υΐ ίιιρεΓ8ΐοπ8 (ΙοεΓβΙο ρ8Γ6Γ6ηΙ, δαβδίβ* 
£6( : Ι8η(ΐυαηη ηυί Ι)6ηί)$η6 6ΐ εΙοπιεηΙεΓ 86 |;βΓ6- 
ΓβΙ, βΐίοδ ηυΐάβπίΐ δίηίΐ άοπιυπι Μτβ^ 88ηε(08 
8υ(6η) υΐ ρηηιοβ, 6Ι ςυί ρί6ΐ8ΐ6ΐη &1ϋ8 ί[ηρ6Γϋί8- 
δεηΐ^αδδίΐ βάΐιυε ΒίΟί^ί ίη ε8Γε6Γ6,(]ΐιί ίρδί ςυοςαο 
ιηαΓΐ}τϋ §8α(ΐ6ΐ)8ηΙ 8οεί6ΐ3ΐθ. Αυόί6ΐ)&ηΙ εηίπι ία 
βΐίίδ ρΓονίηείίδ πιυΙΙοδ ίάβιη, ςιιοά ίρδί, εβΠβπΐιεη 
δΐΐδοβρίδδε : βχ ςυϋ)υδ 6Γ81 ΕρΙρΗ&ηΙυδ 6ΐ ΡείΓυβ, 
6( δαεΓοδαηεΙυβ Ρ8ΠΐρΙι11ϋ8 ευηι πιυΐϋδ αΐίίβ ίη 
Οδβδ&Γβα Ρβίεδίίηββ, ΤίιίιηοΙΙιβυδ Οαδββ, ίη πΐ8{η8 
Λΐ6χαη(1π8 ΤΗίπιοίΗβυδ, Α^8ρ6ΐυ8 ΤεδββΙοηίε», 
ΗβδγεΙιίυδΝίεοιπθϋίφ, ΡΙιίΙίρρπδ Α(1π8ηοροΗ,Η6- 
ΗΐίηβΒ ΡβίΓΟδ, ΗβΓπιβδ, εΐ 6]υ8 δοοϋ ίη εοηΟηίίβ 
ΜβΠνΓοροΓίδ: ηυί ΓαβΓυηΙ εΐίλΐη Γβάίηιίΐί εοΓοηα τΐ^ς Μαρτϋροπι^εως μεβορίοις, υΤ καΐ τον του μαρ• ρΠ18Γ(γΓϋ3(1υε6Η6Γα€ΐί&ηοεαΐη8ΐίί8εοηΓ6δ80Γϋ)υδ, ^^ρ£^ο στέ^λνον (»π6 ΗρακλειανοΟ του δουκάς μεΟ* 
έηοΜν όμολογητών άνεδήσαντο, ών & αριθμός κρείτ•• 
ΤΜν ^ χβτά τ^ ήμετέρζν γνώσιν έστιν. Άλλ' έπ• 
«ητέαν 1«1 τά πρ^ερον. 

Γ*. *Λντ^ιος τοιγαρουν δ της ^Εδ^σσης ήγεμο- 
ιε^Μν. έκχι^ τοΤς 2λλοις την εΙς τά οΙκεΤα Ιπάνοδον 
Ινιρ(^χτο, βι(ματος α^φ άρΟέντος, άγωγίμους τους 
^τυρας γενέσει προστάττει. Και της τάξεως τλ 
ηλιΰσθίν Ίεοι^ησάσης, φησί πρ^ς τους άγ{σ^ς & ήγε- 
|ΐιίν- *0 5ειάτατος ημών βασιλεύς τάδε κελεύει, 
έηστηνχ^ η ο6 ιερεσβιύετε Χριστιανισμού, και ττ^ ςυοΓηηι 6δΙ πΐ8]θΓ ηαπιβπΐδ, ςυ8ΐη υ( ροδδίΐ 8(1 
ηοδίπαπι νβηΐΓβ εο^ηίΐίοηεπ). §6(1 Γ6<ΐ6υη(1υιη βδΐ 
&ά 68, (Ιε ηυίΙ)α8 ρππιυδ (1ίε6ΐ)8η)υ8. 

III. ΑηΙοηίυδ βΓ£ορΓ2β868Ε(ΐ6δδ8Ρί, εαπι εοηεοβ^ 
δ!δδβΙ 8ΐίίδ υ( (Ιοηιυπ) ΓενβΠεΓβηΙυΓ, εί ίη &1(απι 
ετεείο ΐΓΐΙ)υη8ΐί,]α1)6ΐ 8(1 86 8(1(1ηεί η)8ΓΐγΓ68; εΐεαηι 
ΓβεΙδδβηΙ, ςυο(Ι ]υ88ΐ Γιΐ6Γ8ηΙ αρρ8ηΙθΓ68, 88ηε1ί8 
(Ιίείι ρΓϋΒδεδ : Οίνίηίδδίπΐϋβ ηοδΙεΓ ίπιρεΓ&ΙΟΓ Ιιοο 
]υΙ)β(,ιιΙ 61 8θ1ιΠ5ΐί8ηΐδπιο (1εΟοϊ8(Ιδ, (]α6Π) 86ηυΙ« 
ϊίίΜ, 6ΐ ίιη82ΐηί ]ονί8 ευΐΐυηι (Ιίτίηυπι (η1)υ&(ί8, < Ρ88ΐ. βΙΙΥ, 9. ίϋ ΜΕΝβΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΑ. ίϋ Ιΐΐυλίη ΑΠΜΟΓίβοΑηΙββ. ΑάΗβθ8Α[ηοΐΐ&$: ΑίδίΙ, Ατού Δκίς %\α6^ τ^ αίβχς προ9«νκγχβΤν, λιβχνοηλ* ίηςαίΐ, αΙτβΓΑ Οάβ ΓβΙίοΐβ,ρΓορΙβΓ ςυ&ηα βρβΓΑΐηιιβ 
ΓοΓβ, υΙ τίΐΑηι ΜββςυλίηυΓίιηαιοΓίλΙβιυ, πιαοιιαπι 
ορα» βΐ ββιηβηΐϋΐη €οΐΑΠΐϋ&• Ργ»8€η 80(60) : Ιοαρβ- 
ΓΑΐοηβ» ίηςυΙΙ, ]ιΐ88α οιηηίοο &υηΙ ίιηρ1βη(1&. Κο- 
βροηάίΐ βυτίλβ : Ροηιη 6( (Ιίτίηλίη ηοβίηπι Οιΐβιιι 
ηυηηυλίη ιη&€Μ5ίιηυΓ, ββςυβηΐβδ νοΙυηΙ&Ιοιη ίο- 
ιηίιιιιαι, ϊο ηυο» ε&(1ί( ίηΐβτίΐϋβ. Η&Ι)6α(ίυ8 βηίιη 
ΡΑΐΓβιη 1η £(£ΐί8, ευ]υ8 ββςυίιηοΓ νοΙϋοΐΑΐβιη, ηοί 
άίοϋ : « Οϋί 016 οοηίβ58υ8 ίυ6π( οογβπι Ιιοωίηί- 

1)08, 6{0 ςθ04Ο6 600) €00&161)0Γ 00Γ20) ΡβίΓβ 0)60, 

ςηί 68( ίο ϋΟΒίίβ. Ουί οιβ αο(6Π) 06ββν6Γί( οογαο) 
£ο:ηίοίΙ)θ8, β%ο ςαοηαβ 6υπ) ηβ§αΙ)ο εοΓ2θ) Ρα(γ6 
Π)60« «1 λθ|$6ΐΙι 6]ο8 *. > Ιϋάβζ 30(60) : Νοο νοΗιβ 

6Γ(;0, ίοηυίΐ, Ρ8Γ6Γ6 νθΙθθΐ3ΐί ίθ)ρ6Γ8(θΓίβ ? ΟαΟ- τφ βωμφ έπιθύοντας. Προς τχυτα & Σαμιονας, Μ{^ 
γένοιτο, Κφη, τ^ άληΜ) π^στιν έγχχτχλινόντχς, &* 
^ς XXI αθανάτου προβ^χώμκν ΑξιωΟηνχι ζο»η<, 
χ€ΐρών Ιργφ κρο9τεθην«ι χαΐ πλάομχτι. ΚαΙ 6 
^γιμών, Τας βανιλιχας μάλλον προστάξης 5έον, 
είπε, πληρούν έχ ηαντός, *0 Γουρ(α( ^μ•£6ετο' 
^^Εξχρνοι της χχθχράς {^ών χχΐ 6είχς ο5χ £ν κοτε 
γενο(μεθχ πίστεως, θεληίλχτι φθχρτών ανθρώπων 
άχολο^θουντες* εχομεν γαρ Πζτέρχ έν ούρχνοΤς, οΟ 
έπ((μεθχ τψ Οελι^ματι, ι 'Όντις &μολογιί|9ει λν ^οΐ, • 
Λέγοντος, € έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογιών» 
χάγώ έν αύτφ έμπροσθεν τοΰ Πζιρλ; μου τοΰ έν 
ούρχνοΤς ' δς 8* αν άρ>τήσηταί με Εμπροσθεν τών αν- 
Οροιπων, άρνι^ισοραι χαγώ αυτυν εμπροσίίεν τοΰ Οχ- Π)0(1θ ν6Γ0 ΠΟΟ ίθ6ηΙαΙ)80Γ(1υθ), 6α ςοίϋβΟ), ςοΦ τρος μου χχΐ τών αγγέλων αυτού. » ΚαΙ & &χαατ^* 
νΐ83 ΓυΟΓίηΙ Ι)Οΐ1)ίθί))υ8, ϋβςοο ςοί ποη Ο)θ1ΐ00ΐ 6( Ο'^χ ούν α^το τοΟ βασιλέως αίρείσθε θέλημα ; Κβΐ πώς ούχ £ν ε?η τω^ άτι^πων, τα μεν &νθρώποις, χαΐ 
ταύτα μη μέγα τι χζθ* 6μ£ς δυνάμενοι ς, ^αντβ, 
έπΙ τών Ιργων έχβα{νειν, τας δέ των χρατούντων 
προστάξεις άργεΤν ; Οΐ τ6 του βασ^λέω; τα#ν βασι* 
λευ(!ντ(ι:ν, εΤπο^ οΐ £γιοι, θέλημα ποιοϋντις θ<λΐ||ΐ^- 
των τών τη; σζρχ^ς χαταπτύουσιν. Είτα τοΰ ήγεμό- 
νος, εΐ μη πεισθεΤεν, θα'νατον άπειλν^σαντος, 6 £α• 
μωνας, Ουχ άποθανούμεθα, εΤπεν, ώ τύραννε, τ^ 
του Δημιουργού θελήσει έπ($μενοι * μάλλον μεν ουν 
χαΐ ζησόμεθζ. ΕΙ $1 τα τοΰ βασιλέως ^ών έλο(μεθα, 
ευ Γσθι ώς, εΐ μ^ χχΐ άύτ^ς ήμά; άνέλοις, άλλ' ημεΤς 
χαχώς άπολούμεθα. 

Δ\ Έπεώή τούτων δ Ιιγεμών ν^^'^ν, 'λνουίτφ 

επιτρέπει τφ χομενταρη^ίφ άσφχ)ώς αυτούς τφ 

(ΙίαΟ). ν6η(&(60) 6010) βββΓ6 ΓβΓΐ αοίΐηυδ, ηοί δΟα ^ ^εσμωτηρίφ χαθεΤρςαι- $υσχ^ερα^ει γαρ προς άλή- ςο2ΐη(οαι νοβ, ρθ88θθ(| Γ6ίρ8α &() 6£Γ6θΙυο) ϋβάοεί, 
οοηιο) «0(601, ςοί Γ6Γυοι ροΐίυο(υΓ, ^αδ8« ΰι*η 
ΐΓη(Α? 0οί Κ€(ί8 Γ6|;οοι, ίηςυίοοΐ $£ΐοο(ί, Γα€ίοο( 
νο1υο(α(6θ), ε&Γοίβ ▼οΙοα(&(60) Γ68ροοη( αε Γ6]ΐ- 

€ίυθ1• 06ΐθά6 εοΐη ρΓ£868 Π)ίθ&1θ8 6886( ΙΠΟΓίβΟ), 

ηΐ8ί ρλΓ6?βη(, δ&ο)οη&8, Νοο ο)0Γί60)θΓ, ίο<|θ)(, ο 
Ιγηοοο, Η 0γ6Α(οπ8 ββςυΑοιοΓ νοΙυΩ(&(θΠ), ίιηο 
Τ6Γ0 νίνοοιαβ ροΐίοδ. 86ά 8ί 63 86ευ(ί Γαεποιοβ, 

ςα» ]θΙ)6ΐ ν68ΐ6Γ ίθ)ρ6Γ8(0Γ, 8εί38, ς 00(1 6(130)81 
Ιο 008 000 ίθ(6Γ6Ο)6Π8,Ο08 (30)60 013ΐβ ρ6ΓίΙ)ίθΐυδ. IV. Ρθ8(4θ3θ) Ιΐ£ε30(1ίνί( μΓ££56δ,]ο1}6( ΑοονΗο 
εοο)Π)6α(3Γί6η5ί6θ8ίο (ο(ίδδίοΐ3θ) εοη]ίε6Γ6 ευδίο- 8ρ00(6 68( 8(1 0)3ΐυθ) ρΓΟρβΟδΟδ.' θ( ηοί 8Β^Γ0(3Ω( 

οεοΗ, 8ρΐ6θ(1οΓ6θΐ 8θ1ΐ8. Ρθ8((ΐυ8θ) 30(61)) ϋΙο ΓεεΚ 

ςΟοΔ 61 Γθ6Γ3( ία)ρ6Γ3(οιη, 6( ΐη3Γ(;Γβ8 ίϋ6Γ0η( ίο 

ε3Γε6Γ6, ίο ηυο €(ί3ΐΐ) ιηυΐιί 3ΐϋ δαοε(ί ρπυδ ίοείοδί 
ίθ6Γ3θ( 3 0ΐίΙίΙί1)08, ίιπρ6Γ3(0Γ ηυίϋβηι 0)0ε1β(ΐ3 
008, 3εε6Γ8ί(ο Μοδοοίο ρΓ2Βδίι1β ΑοίίοεΙιίοΒ, ^υI)βι 

600) ν60)Γ6 £(168830), 'εΐ 0Ιΐη8(ί3ΟΟ5, ({ϋί 10 63 
6Γ30ΐ ίοεΙΟδί, 8ίν6 6Γ3Ω( εθΠ)0)ϋΙ)ί^, δίνΟ δ3εΓ3ΐί 
ΟΓ(1ίθί8, άβ 803 ίη(6ΓΓ0^3Γ6 Γ6ΐί{[Ίθ06, 6( 618 ΩπείΤ) 

άβΓεεοονοοίθΠίοο). Οαπ) )8 0Γςυν6ηί$δ6( Ε(ΐ68δ3η), 

6( 830)0030) 6( &υΠ3Π) ρΠΙΏΟδ ευΓί)δ5θ( δί5(6η(!θ8 

3(1 (Γί1)003ΐ ^ο(1^ε^α1β, (Ιίεί( 6Ϊ8 : Ουπιίηί οΓΐϊίδ 
(βΓΓβθ Ιιίο 651 ^υ!^8υ8, ο( νοδ αΓ3) ϋονίδ νίπυο) 

1ί56(ί8, β( (1)08 ίθ)ρ003(ί8. 8ΪΩ ΐπίοοδ, 6^0 ΥΟδ θειαν εΟελοχαχοΟσα ψ'^^χ^, ώς οφθαλμοί \οσουντες 
π3ρ\ την τοΰ ^ιλίου λαμπρότητα• ϋς 8ε τΐ χελευιθεν 
ούτος έπο^ει χαι του; μάρτυρας είλήφει τδ $εσμΜτ/|• 
ριον, έν φ $η χχί πληθυς έτερων άγιων 6πδ στρα- 
τιώταις ά-τφαλώς προκαθεΤρχτο, 6 βασιλεύς Διοχλη• 
τιανο;, Μςυσούνιον έν Άντιοχεί^ τ^ν ηγιμιίνα μετχ- 
στειλαμενος, εντέλλεται πρ6ς Έβέσσ^ γενέσθαι. χα\ 
τους ^ν αυτγ\ χαταχλε(στους Χριστιανούς, 2ν τ• του 
χοινου τάγματος εΤεν, αν τε τοΰ Ιιρωμένου, «<ρ2 
θρησχεία; άναχρΐναι της εαυτών, χαΐ τ^ χατάλληλον 
άπονεΤμαι τέλος, Τήν **Εοεσσαν το(νυν ο&τος χατχ• 
λαβών, χαΐ Σαμωναν χαΐ Γοι^ρ{αν πρώτΟΓ^ς τφ διχα* 
στιχφ παραστητάμενος β/^ματι, φησί προς α'!ιιτους* 
Τοΰ της οίχουμένης δεσπόζοντος αυτή πρόβταξις, νβπίδ 000800)30) δορρΗοίίδ. ΟοΓρΟδ 6θίπ) 032ηδ οΤνον τψ τού Διός ΰμας σπεΤσαι βωμφ, χαι λιβανω- 
ΐ3ε6Γ35θ, (1θΟ60 ρ6Γν6Ωί30) Οδ(]α6 3(1ίρδ3 νίδεβΓα: τδν έπιθεΤναι * εΐ 8* ούν, άλλα ποιχ(λαις &μας άνα ρίοιηΐιοο) 301001 ΓβΓνεοβ οοο ρποδ ε6δδ3ΐ)ο νβ8(ηδ 

λζίΐίδ ίθΓθΟ(ΐ6Γ6, (1030) 1(1 ρ6Γν3δ6Γί( υ8(]06 3ά 

ίο(68ΐίθ3. 06ίο(ΐ6 οοοε ςοίάεο) ο)3οίΙ)θ8, οοοε 

Τ6Γ0 ρβάίΙΐΟδ 8Ο8ρ60(ΐ3Ο), 6( 6(0εί3Ο), 0( 8θΙτ30- 
(ΟΓ φ00ΐρ3(68 ΒΓΐίευΙΟΓΟΟΙ : Ο0ν3ςθ6 6( ίθ30(ϋ(3 

οΐ€θ|ίΐ3ΐ)θ ΒορρΙίοί3, ηο« 060 οοιοίοο ςοίίΐοαι 
ίοΓΓο ρο(6η(ίβ. λώσω βασάνοις* μάστιξι γαρ το σώ^Αβ χαταξανώ, 
μέχρις^άν χαΐ τών σπλα^γχνων αΜ»ν χαθ6(Μ|&ιι. Μ^ 
λυβδον 8έ ζέοντα ο5 πρότερον άφέξομαι ταΤς μ«9χά• 
λαις υμών εγχέω « πριν £ν χαΐ αυτλς χωρι{9|^ Μπέ 
τών εντοσθίων. ΕΤτα νυν μ^ν χειρών ^ τοΜίνον^ 
νυν βέ ποδών &ναατγ(σω, δσφ χαΐ τάς αρμονίας ««ρ* 
εθηναι τών ίρθρων, χαινοτέρας τε χαΐ μ8{ζοος Ι«ι 
τεχνάσομαι τιμιορίας, &; ουδί &πενεγ«•Τν !λως &ι• 
νατοί Ισεσθε, ^ Μ«((1ι« χ, 32, 33. ΜΑΒ'ΓϊΒΐϋΜ & αϋΐίϊΑ £Τ δΟΟίΟΗϋΜ. 134 Καΐ & Σζμωνας, Τον ήιτειλημένον σχώληχα Α V• Κβδροηάϋ αυίοιτι δληιοηαδ : ΥβΓποβιη, οι^αι 

φ^ουμένοις τον Κύριον^ χχι τ6 μη σ&ννύμΒνον ΐηίηΟβ 5ϋηΙ ίπΙβηίΑΐ» ϋβ ςυί Οθ^απΙ Οοηΐϊηυπΐ| θ1 

άλλον ών άπήριΟμ/^σω βασάνων χαΐ πτοούμεΟχ 1206111, ς ηί ηοη 6Χ8ΐίη||;υϋυΓ 3, ηΐ3{ί8, (|α&ηΐ 68, 

<6(χ2μ£ν• αύτο( γαρ φ την λογιχην λχτρε(2ν ςυ» (ϋ 6ηυΐη6ΐ1ΐ8ΐΐ, ΙΟΓΠΙβηίΑ, ίοΠΠίϋ&Οΐυβ. Ιρ86 

ίρομιν^ ιτρωχχ μΈν πρ6; τάς ιτολυΞί^ΕΤ; ταυ- βηίπ), €υί οϋΐΐιιιη ο£ΓβΓηπ)υ$ Γ^ϋοοβΙβιτι, ρΗιηυιιι 

ι&Μχμώ^ας βασάνους των σών άφαρπάσιι χει• ηυίϋβΐη η08 €ΟΓΓθΙ)ΟΓ&Ιθ8 8ΐ1ν6Γ8υ8 ν&ΠΑ ΙΐβΒΟ 1θΓ• 

ιΤΟ* ο5τω χαι έν τψ άτφαλεΤ χατασς/,σει, ενΟα ΐηβαΐΑ βηρίβΙ Ιυίδ ΐηαηίΙ>\18. Οβίηϋθ θΐί&ΐη ίη 

νομένων ικάντων Ι* Χ2τοιχ{α• *Άλλως τε οέ χαι ΙυΙΟ εθΙ1ος&5ί(, υΙ)1 6$1 Ιΐ2ΐ)ίΐ8€υ1υΠ1 ΟΠίηίϋΠΙ Ι»- 

μονού πάντως ^πλιζη του βώματος' τί γαρ £ν Ι&ηΙίυΠ). ΑΙίοηαί βαΙβΠΙ ΟΠίηίηο &(1νβΓ8υ3 8θ1ΐΐηΐ 

^ν ψυχην βλάψαι βύναιο, η ξο; μεν αν τφ ΟΟΓρυβ &ΓΓη3ΓΪ8. Οϋίϋ βηίΐΏ &ηίΐΠ&Πί1 ρΟΐΟβΓΙβ Ιφ- 

\ παροιχ^ λαμπρύνεσΟαι πέφ^Λε ταΤς βανά- (ΙβΓβ ? θα» ηΐΙ&Οίίίΐ] ςΐΐίάβΠΙ Ιΐ&ΙιίΐΑΐ ίη ΰΟΓρΟΓβ, 

ακαλλαττομένης οε ού$εμία πάντως ούδΐ τψ 0ηΏβθΙί3 βν&ίΐίΐ ρΓΦεΙαΠΟΓ, βλ &υΐ6ΐη Γ600(ΐ6ηΐ6, 

ι αισθηαις; 'Όαφ -/αρ 6 εξω Ι^μών άνθρωπο; ηϋΙΙυ8 6$Ιθΐηηίηθ 860808 ΟΟΓρΟΠ. ΟϋΟ 018(18 βηίπΐ 

ίρβται, τοιούτον 6 2σω άναχαινοΰται ημέρφ ΙΐΟίηο η08ΐ6Γ 6Χΐ6Γηυ8 ΟΟΓΓαΐηρίΙυΓ, 60 Ιη21|;ί8 ίο- 

ι ίίμψ^' £ι* υπομονής γαρ τίν προχειμενον (0Γηΐΐ8 Γ βηον&ΙϋΓ ίη (1 168 ; ρβΓρΑΐίβΙΐΙίΑΐη 611110 ΙΐΟ€ 

τούτον ανύομεν. Ό $έ ηγεμών χαι αύθις, ρΓ0ρ08ί(υΐη 66Γΐ&Π16η ρ6ΓΑ(ίΐθυ8 Κ ΡΓ8Β868 3υΐ6ΠΙ1 

ΐφοδιαμαρτυρομενος αύτοΧς, 'Ινα χαι μΐ πει- ^ ΓυΓβϋβ νβΐϋΐί ρΓ0ΐ68ΐΑΠβ, οΧ 81 ΠΟΟ ρ&Γ6Ι'6ηΙ,ροηί- 

»ς τιμωρήαηται διχακ^τερον, ^Απάατητε της ΓβΙ ]υ8ΐίϋ8: Βί$€6(1ίΙθ &5 6ΓΓ0Γ0, ίοςαίΐ, νοΙ)ί8 600- 

ς, Ιφη, συμβουλεύω, χαί τφ του βασιλέως 8αΙθ, 6ΐ 06(1ίΐ6 ^υ88υί ίΠίΐρβηΙΟΓίβ. Νοο ρθΐ6ΓΐΙί8 

^(μχιι. εΤξατε* ου ^άρ αν δυν^σε^θε τάς βα- βπίΐη Γ6ΓΓ6 (0ΓΠ)6η(&. 6υί 88η€(α8 (ιαΠϋβ : Ν6ς06 

; ύπενεγχεΤν. Προς ον ί Ιερ^ς Γουρίας, Ούτε 6ΓΓ0η, υΐ Ιΐΐ ϋίοίδ, 86Τνίπΐυ8, ΓββροηΑίΐ, 060 ίΐΟ- 

ίουλεύομεν, ώς συ φτις, άπεχρΊνατο, ουτ* αν ρβΓΑΐΟΓίβ ]υ&δυί υηςυαπ) ρ&ΤϋβΓίπίαβ. Αΐΐ8ίΙ Οΐ ΙΑΟΙ 

Τ|^ του κρατούντος προστάςει πεισΟείημεν* μό ρΐΙδΠΙί ΑΠίπΐί 5ίπΐυ8,βΙ ΙΑΙΟ &ηΐ6ηΐ6δ. 8απΐα8 βοίΐη 

^^οίημεν άγεννώς τε χαΐ άνοτ^ιως* έχείνου ίΙΙίυβ άίδείρυΐί,ςαί &ηίπΐ3Π1 80810 ρΓθηθ6ί8 ρ08θίΐ, 

τμεν μβθηται, δς την έα^του ψυχην ύπερ ημών άΐνίΐίαδ Ι)6ηίςηίΐ8ΐί8 61 50810 ίη η08 08(60(1608 €ΐΐ8-> 

το πλούσιον τη; χρηστ(5τητος χαι την προς Γί(8ΐ6ΐΡ.β68ί$ΐ6ΐηυ8βΓ2θρ6€0α(θυ8(]α68άηΐΟΓΐ6αΐ, 

άγάπην δειχνύων, Άνΐΐχαταστησ(!μεΟα ούν ηβηιΐ6 (|ηί(1(ΐυ1(1 8εεί(ΐ6Π(, 8υρρΐ8η1<ι5ίη]υΓ 8 0)8- 

Ιην άμαρτίάν μέ/ρι θανάτου, χαι ούδ' &*, ιΧ €10018 8(1 ν6Γ5<ΐπί, ({ϋί^Οβ ρπΐη 118 ΙΐΟΟΙΟ Οβρίοβ, (Ιο- 

γένοιτο, ταΤς τοΰ άντιχειμένου μηχαναΤς υπο- €6Γρ8ίΙ ΟΙΟΓίβΐη ρβΓ Ιί^πί ίηοΙ}6(1Ϊ6η(ί8ΐη ; 6ΐ 08ία 

Ι•(ημεν, αις χαι 6 πρώτο; άλού; άνθρωπος ρ6Γ8υ8805, ίΓ«ίΙΠ$ ς ιΐί(ΐ6ΐη 580|;θίη6 018008 ροΙΙοίΐ, 

ν δια της παραχοής τού ςύλου έδρέψζτο, χιΐ ςϋΠ16Γβ 8111601 6ΐ (Γ6ηΐ6Γ6 ίπνβηίΐ ρΓ{Βηιί8 ρ60ε8(ί. 

ΚΐσθεΙς αΤματι μΐυ αδελφού, τα; χ,^^Ρ^^ 'ψ^' ^ ^^^ 1^^^ 0ΙΐΠ8ΐί ν6Γΐ)ί8 01601601 8ΐ11)ίΙ)6αί68 5, ΟΟΟ 

ΐτένείν δε χαι τρέμειν τα ^πίχειρα τη; άμιρ- (ίΐΠ6ΐ)ΐη)08 608,(]υί θεα(1θθ(εθΓρυ848θί[η8αΐ 801601 

Ι^ριύρεν. *Λλλ* ήμεΤ;, τον νουν τοτς τού Χρι- 000 ρο8δοηΙ οεεΐ(ΐ6Γ6 .* ΐΠϋΟ) ροΐίοβ ΙίαιοΙιίοιαβ, 

λοκγοις προσέχοντες, ου φοβηθησόμεθχ άπο τών ηυί 005ΐΓ8ΐη 80110801 6( ε0Γρ05 ρθΐ68ΐ ρ6Γ(ΐ6Γ6• 

ΗΥΟντων τί σώμα, την δε ψυχην άποχτεΤναι Τ}Γ800η8 80(601 : ΝυΟ θ(, ίθ(|υϋ, ν65ΐΓ88 ρ6ΐ00Γ- 

κΐμένων. Έχεΐνυν δέ φοβηθησόμεθα μάλλον, 1 60(68 8ΓΓίρ(υΓ88, ρΟδδΐΐίδ Γ6ί6ΐΐ6Γ6, ({Ο» 8 ΟΟΐΐίβ 

II ττ.ν ψυχην ημών χαι τ6 σώμα δυνάμενον θ1)]ίείθθ(υΓ. ί(ΐ60 ΙΤά ΟύΟ ΙΟΟνοΟΓ, 6( 016 ρΓΦ^βΟ 

*ι. Και δ τύραννο;* Ουχ "ινα, φησι, γρζφα; ρ8(Ϊ6η(6ΐη, 86(1 υ(^088υI0 ίθΐρ6Γ8(θΠ8 6X864060• 

(ς τας υμετέρα; άνασχευάζειν, Ιχητε τα παρ* (68, €001 ρ8ε6 (ΙοίΟΟΟΙ ΓΟνβΓί&Οΐίοί. 

ικροτειν<{μενα, οΰ τούτου γε Ενεχεν άόργηνο; έγώ χαΐ μαχρόθυμος, άλλ' όπως τας τού χρατου>ιτος 
ίζΐις έλ({μενοι μετ' είρ/^νης οΓχαδε έπανίοιτε. 

Ούδεν 6 λόγος ούτος τού; μάρτυρας έδυιώπη• VI. ΗβΒΰ ΟΓ8ΐίθ οίΐΐίΐ 06Χί( Π18Γ(γΓ68, 86(1 ρΓ0ρίθ8 
λλα προσιόντίις, Ίί δε πζρα τούτο Ιϊμΐίν, ελε- Ο 8€ε6460(68: Οοί(1 ΟΟβίΓΔ, 8ίυο(, Γ6Γ6Γ(, 8ϋΓ88ε6η8, 

II χολ^ς χαι προ; όργην εύχολος εΐ, χαι ώς 6( 68 8(1 ίΓ80ΐ ρΓ0ρ6Ο8Ο•^ 6( (80^0801 θίν68 ρΙοίδ 

ς Οΐις τας τιμωρίας; Τότε γαρ ^ν χαΐ μάλλον (0Π0ε0(8? Τοοε 60101 ΟθΙί8Π18|;ί8 ΐ60βΓαείβ8,θΐ8- 

ίνΐ|^< ^6^(1 λαμπροτερον ημών το δοχ(μιον ηθΓ6ηί1Γ60(ΐ608005(Γ8ΐη ρΓθΙ)8ΐίθ060) ρ8ΐί6η(ίβ, 6( 

ημονής εργαζόμενος, χαΐ τας &ντιδόσκι ; μεί- εθΟθί1ί80$ ηΐ8]θΓ68 Γ6ηΐοη6Γ8(ίθ068. Ηβίε 68ί ΘΟίΠΙ 

προξενψν* ώς ^μΤν γε τούτο της ελπίδος έστΙ 8001018 008(ΓΦ $ρ6ί| ΙΐαΟΟ ίθεοΐ8(θ01, ηοί 68( 8(|[ 

ρ£^ιον, την πρόσχαιρον πανοιχ(αν τήνδε χα- (6α)ρ08, Γ6ΐίθ(Ι06Γ6, 6ΐ σΐί^8Γ6 8(1 8β(6ΓΟϋηΐ• Η8- 

:Τν, χαΐ πρ6ς την αΐωνίαν μετα(ροιτή9αι. *Έχο• 1)60108 βοίοΐ (8ΐ)6Γ08εαΙα01 000 Π1800 Γ8ε1υ01 ίο 

3φ σχην^ν &χ8φοκο{ητον έν τοΤς ούρανοΤς, Ιΐν €(6ΐΐ8β,ςυθ(ΐ6ΐΪ8018ίαοαΐΑϋΓ8ΐΐ(Β8€ηρΙαΓ87, ρΓΟ* 

ι χΑκον Άβρααμ ή Γραφή δια τ6 τφ βεφ ρ(6Τ68 ςοοά Ιίβ 6886( Γ8αΐί1ί8Τί(8ΐ6 060 εοο] 006108• 

Βένον οΤδε χαλβΤν. *Ωζ ούν της ενστάσεως 8θ1θΙΤΟ€8Γ6• ΟοΟΙ ϋ8ς06 νί(1ί886( ρηΒ868 ίοΐΟίαΙΟ- 

6 ήγιμών το άμιτάΟιτον Ιθιάσατο, ιύθυς του 1)11601 ΟΟΓΟΟ) 6008(80(180), 8(8(10) ΐηί(ΐ608 (1ί66Γβ, 

έφέμβνος «ρ^ς τ^ χολάζιιν λχώριι* χαΐ χε- ρΓΟΟβΙβίΙ 8(1 688(ίΚ80(1ααΐ, 6(]θ56( ΑοοίοΐΟ €010- 

*Λνου(νφ τφ χομενταρησ(φ τ^ς μιας ίχατέ- 0)60(8η608ί θ(Γ00)(ΐυ6 008 01800 81ΐ8ρ60(1ί, 6( 618 

18. ι,χνι, 24. 4 Π ΟοΓ. ΓΓ. 1β• 5 Μ8ηΐι. Χ, 28^ 39. 6 ΙΙ εοΓ* ν, 1 . ? 1>υο. χνι, 32. ΙΑδ ΜΕΚδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΑ. 136 ΙΟίΟ ροηάβΓβ εΟΓροηβ ύίνυΐβΐβ, &(1Ηυο βΟΓυΐη ρβ-Αρο^ς άνχρττί»ι χιιρλ;, χχΐ ^λφ τφ του λοικον σώ- (ΙίΙ)υ8 {Γ&νθπι 8ΐΐ8ρ6η(ΐ6Γβ Ιβρίάβιη, &(1 ββηβαηι 
8€ΐ1οη8 (ΙοΙοΗβ. Αΐηυβ Ιιοο ηαίάβιη ίΐβ 8β ΙιαϋβΙίλΙ, 
βΙ &1) ΗοΓΑ ΙβΓΐί&ιΐ5ηυ6 &(1 οεΐ&νβιη Ι&ΙοΙοΓίηβηΙυπι 
ΓοΓίΙ &ηίιηο ΙοΙβΓλΒληΙ, ηοη νοοβιη 6ΐηία6ηΐ68, ηοη 
ΐ;6ΐΕί(υιη, ηοη λΐίηυίά &1ίυ<1 οβίβηάβηΐββ, ηυοά 
68861 ρυβίΙΙί 6ΐ &1)]6θΙί Αηίιηί. 0Ίχί8568 608 ρ&Ιί ίη 
λΚβηο εοΓρθΓ6, αυΐ αΐίίβ ραΐίβηιίΐιυδ, ίρ908 8οΙαπι 
6886 8ρ6€ΐβ(οΓ68 βοΓϋΐΏ ηυββ ηρ1)&ηΙ. 

ΥΠ. ΙηΙϋΓΪιη &αΐ6ΐη^ (Ιυπι ϋ ρβη(ΐ6Γ6ηΙ πι&ηΙΙ)α8, 
0€ευρ8ΐυ8 6Γ&( ρΓβΒ8β8 ίη βΐϋδ &υ(1ί6ηίΙί8. Ι)βίη(ΐ6 
ευιη Λ 618 (|υί6νΐ856ΐ, ]υ1)6ΐ €0Π)η)6η1βΠ6η86πι 
ίηΐ6ΓΓ0£2ΐΓ6 8&ηε(08, βη ]υ$8υί ίιηρ6ΓαΙοη8 νβΙΙβηΙ μχτος βνρβι ^ιχτπωμενω^ αυτών, 2τι χβιΐ τοΤ« τκαΧ 
λ{6ου βχρύ π ηρο9χρτη«χι χρήμ' 'Ις ^νης αΤβθη- 
σιν ^ιμυτίρνς, ΤοΟτο μέν ^1^ οδτ«•« <Τχ(, ««« ά«λ 
τρίτης ώρχς μ^χρ(^ ^γ^< "ή τοι^ βχνάνφ χ^- 
τερουντες ΪΙ^ιν, ου φΐΑν^ν &φι&ντις, οΰ «τ€ν«')(μόν, 
ουχ άλλο τι των άγεννών 1πι8ΐ(χνύντ&ς οΜέν* (Τκις 
$ν αυτούς έν &λλοτρ{φ πάα/βιν τφ «ωμβτι, 1$ έτε- 
ρων πβσχ({ντων άρτους Θιατ3τς μ^νον ιΤναι των γι- 
νομένων. 

Ζ', *£ν 8σφ δΐ των χβιρών ίνήρτηντο οδχοι, «ρ^ 
ετέρας 6 ήγεμών &χρο:ίσεις ήσχ($λητο. Είτα σ-χολην 
&π^ τούτων δους έαυτψ ιιροττάττει τφ χομενταρη* 
«{φ ιτυνθ^νεσΟαι των αγίων ι\ τφ του βαηλέως ΡΑΓ6Γ6, υ( ΗΙ)6Γ&Γ6ηΙυΓ α ΙθΓΠ)6Π(ο: 6Ι ευπ) ί1ΐ6 Β πρ(«στάγματι εΓxο•^αιν, ώστε ίνεθηναι χαι της βααά* ςοΐ(]6Π] ΐηΐ6ΓΓ0|;&Γ6ΐ, Ηί ν6Γο ηοη ρο886ηΙ, &αΙ ηοη 
\6ΐΐ6η( Γ68ροη(ΐ6Γ6, ]υΙο6( 608 ίηείοάί ίη ίηΙβηοΓΟ 
εαβίοϋία,ίη Ιαευ ΙβηβϋΓοβο 61 ηοπιίηο βΐ Γ6ίρ83, 6Ι 
Ρ6(ΐ68υ8ςυ6 αά άΐϋτη 86ί|υ6ηΐ6πΐ8βΒχο5 6886 1ί{;ηο. 
Οίο 8υΐ6ΐη ίαιη 3ρρ&Γ6η(6, 3 ϋ{ηΙ ηυίίίβηι νίηευΙί8 
ρ6(ΐ68 8υηΙ ΓοΙλΧΑΐί : €2Γε6Γΐ8 8υ(6Π) 8(1ί1υ8 ίυϋ 
οΙ)8ΐηιεΙυ8, υΐ η60 8θΐ3η8 ςυίϋοπι Γ&(1ΐυ8 ρο8δ6( 
8υ1)ίΓ6 ; 6^ίεΙυπ) «υΐοπ) ίυίΙ εα8ΐθ(ϋΙ)υ8, ηοη ίΓα• 
8ΐυιη ρ&ηί8, ηοε ρβ^βπ! ηυίίΐβπ) ςυΙΙαιη βςυ® 1τ68 
ΙοΙθ8 4ΐ68 618 ρηΒΐ)6Γ6.0υ8ηιοΙ)Γ6Π) (Ιβ ε»ΐ6Γο (βηο- 
1>Γ08υ8 ελΓεοΓ 6ΐ Ιοη§3 ίηοϋίΑ βπιΐ οοηίίβηιη&ΐίο 

Π)3Γΐγπ1)υ8. ϋυη) 3υί6ΠΙ 3(ΐ6&5β( (6Γΐίυ8 (Ιί68, είΓ03 

ρπηεΐρίυπι Π)6η8ί8 Αυ^υδΙΙ, βρβΠυβ ςυί^επι ίυίΐ νου. Και τοϋ μέν διαπυνθανομένου, των 8ί μη ά«ο- 
χρ{ν29θαι ^^ν2μένων, !{ μηίε βουλομένων χζτε^ε• 
γΟέντας ττ^ Ινοοτέρ^ <ρυλαχ^ χαταχλειβθηναι χε- 
λιύι, οχοτεινφ λάχχφ χαΐ την λιςωνυμ(αν ουα^ χαΐ 
την Ινίργειχν, χα) τους ιτ(ί8ας Ιως της έπιγινομέ- 
νης διααφαλισΟηναι τφ ζύλφ• Της ^έ ημέρας £ρτι 
8ιαφα;νούσης, των άχλ το ξύλου μ(ν δεαμων ο( 
κόδες άνεΤντο, τ^ 8έ της είρχτης ιΐαό^ φραγμέ έπι- 
τέθειτο , ώς μηδέ άχτΤνα ήλιαχην ύχειαδύεββαι. 
Παρήγγελτο δε χαι τοΤ; φύλαξι μηδέ άρτου τι τρύ- 
^ος^ μη 9ταγ(!να μιχραν ύδατος έπι τρεΤς ολας ημέ- 
ρας αύτοΤς έπιδσϋναι, ωατε τλ άπο τοΰδε είρχτη ζο• 
φώδης χαι άαιτ(α μαχρά ^ χαταδίχη τοΤς μάρτυβιν. 3(1ί(08 ε3Γε6η8 ; ίΙΙί βυΙβΠ) ίη ΟΟ ΓΟίβηΙί 8υηΙ α8ΐ]1Ι6 "< Έπεί δε ^ τρίτη πχρήν, περί «ου τας τού μην^ 3(1 άβείπιυηι Νον6π)1)Π8. 06ίη(ΐ6 ]ιΐ(ΐ6χ 608 ευΓ3ΐ 
818(60(108 ρΓοευο ΐΓΐΙ!)υη3ΐ1, 6( Νβε (βηΐυπ), ίηςυϋ, 
(6ΐηριΐ8 νοΙ)ί8 ρΓΦΐ)υί(, υ( πιυΐ3ΐί αΙίςυοοΙ 83ΐιι(3Γ6 
ε3ρ6Γ6ΐΐ8 εοη8ί1ίυηι? Ι1Η 3υΐ6Π) Γ68ροη(ΐ6η(: Οαοά 
ηο1)ί8 νί(ΐ6ΐυΓ, (ίΐιί ]3ηι $9βρίυ8 08(βηϋίπιυ8 ; 1υ 

3υ(6Π1 Γ30 63 (ΐυβΒ (ίΙ)ί ΓυβΓυηΙ ίΠιρ6Γ3(3. ΡΓ8Βδ63 

3υΐ6ΐη 8ΐ3(ίη) ]αΙ)6ΐ83ηηοη3Π) 3ΐ(6Γ0 ρβάβ ίη ςβηυ 
ιηεΗη3Π, 6Ι Γ6ηΓ6υ?η νίηευΐυιη ίη]ίεί 6]ϋ8 ^βηιιί. 
Ουο(1 ευπ) ίαείυπι 68861, ευιη (ΐυίιίεπι 8ΐΐδρ6η(1ίί 
ρΓ»οίρίΐ6Πΐ, 3 ρθ(1β, (\\ϊΒΐη ίηεΙίη3ν6Γϋ(, 3ΐΐβΓυπι 
(ΐ60Γ8υπί) (Γ3Η6η8 ροηϋοΓΟ ί6ΓΠ| ({00(1 ν6Γΐ)ί3 ηοη 
ρο(68ΐ 6χρ1ίε3π : 6( δίε 3ΐΙ)ΐ6ΐ3Πίΐ ηιοΙΙοηδ (ΙίδεοΓ- 
ρβΓβ. Οαο ηυί(]6ηι ΙβπιροΓβ ευιη εοχφ &ε6(3ΐ)υΙυπ) 
ρ6Γ νίιη 86(ΐ6Π] δυ3ϊη Γβΐίηηίδδβΐ, βίΤεεΙυηι 6δ(, υΐ Αύ^ούατου &ρχας ή μεν τη•: «ρυλαχής ειαοδος διηνοί• 
γετο, οΐ δε ειχοντο έν ούτ^ Εως δεχάτης του Νοεμ- 
βρίου. ΕΤτχ τψ εαυτού βήμχτι παρίατηα• τούτους δ 
διχαατής* χαι, ΟΰδΙ 6 τονοϋτος^ <ρ^οΙ» ΧΡ^^'^ ^^Ρ* 
ένχεν ύμΤν μεταβουλεύαααθαί τι σωτήριον ; Οΐ ^, 
Το μεν δοχουν ήμΤν, εΤττον, ηδη πολλάχις σοι παρ• 
εστήσαμεν* σύ δΐ τα ιτροατεταγμένα σοι ποϊει• Κα^ 
δ ήγεμών θατέρφ τοΤν ποδοΤν ευθύς χατέκ γ({νυ τον 
Σαμωναν χΛιΟήναι προστάττει, χαΐ σιδηρούν δεσμ^ 
έμβληθήναι τφ γ($νατι* οΟ δέ γεγον<!τοζ τούτον μέν 
χατά χεφαλή; του χεχλιμένου ποδ6ς &ναρτ^, 'χ^ 
τ6ν ϋτερον άμΐϊθιζτου σιδήρο^ χαθέλχων, χα2 δια- 
σπαράξαι ταύτΐ[^ τλν άθλητήν μηχανώμεος* 8τε χαΐ 
της χοτύνης ττΐ βίφ έαυτης ίδραν άπολιΐηύσης χη>- θ3Πΐοη38 εΐ8ΐΐ(1ίε3Γ6( : 6υπ3Πΐ 3υΐ6η), ςυοά βδδβίΟλεύειν, ούτω τφ Σαμον^ περιίστατο. Τ^ν δέ Γσιφίαν ίπι1)6είΙΙιΐ8 6ΐ δηΙ)ρ&Ι1ί(1υ8 δίηοΙ)3( ΙηιρυηίΙυπ), ηοη 
(]ηο(1 6υπι Ιϊεηί^ηίδ β^ροχίδδι^Ι οοιιΐίδ, ηοη (]υο(1 
68δ6( ηιί86Γΐυ3 6]υ8 ίπιΙ)6ε1ΙΙί(3ΐΐ8 ; 86(1 υΐ ςυί, 
ηηο(1 οαπι ρυηίΓ6 ευρ€Γ6ΐ, ροΐίυδ ρ6ρ6Γεί886(. Νο 
Π>Γ|6, 3ί6ΐ>3(, ηοΙ)ί8 ιπ)ρΓϋ(ΐ6η(ίΙ)υ8 εοη8απΐ6Γ6(υΓ 
3ηΐ6 εΓυ€ί3(υ8 (2). 

VIII. Ε( ]3αι 6Γ3η1 (|υίάοπ! (Ιυββ Ιιοπβ άίοί, 6Ζ 
ςιιο 8ΐΐ8ρ6η803 6Γ3( δ3πιοη88 ; ΙιοΓ3 3υΐ6ηι (]υ1ηΐ3 
]3ΐη 3ά6ηΙ, 6( ί83άΙιηε ρ6η(ΐ6ΐ)3( δυΜίσιο : 6ΐ ({υί 
είΓευπ)8ΐ8(6ΐ)3ηΙιηίΙίΐ68, πιον6ΐ)3ηΙαΓ ιηΐ86ηοοΓ(Ιί3, 

6ΐΙΐΟΓ(3ΐ)3η1ΐΙΓ Οΐ ίΐηρ6Γ3(θη8 ρ3Γ6Γ6( ίπΐρ6Γίθ. 86(1 

ρ6εε3ΐθΓαπ) ιηί86ηετο(1ί3 03ρυΙ 83ηε1ί ηοη ρΐη^οο- 

(2) ΤθΓπ)6ηΙο οε€ί(ΐ6Γ6 ηα6πιρΐ3πι Ι620 νείίΐυπι 
ί(ΐί886 681 1. Α^ί έ/αιηηυιη, § Ν€€ βα^ίΐΌ^ ροβηίδ : 
Ιιιηο ΡΓΜ68 6ιιη3πι, εηπι ίηιΙ)6εΠ1ίοΓΐ8 68861 η3- διά τύ άσΟενιχον είντι χαΐ υπωχρον, &τιμώρητον 
ει χ, ουχ ευμενές κροσβλέψας, ούχ οΤχτον της ασθε- 
νείας λαβών, άλλα τιμωρία; μάλλον έιηΟυμί^ την 
φειδώ ποιησάμενος' μη λάθι(^ γαρ^ ^τ^^Ι^ κροβναλω• 
ΟεΙς των χολασεων. 

Η'• Ωρα μέν δ?; της ημέρας &νβφτωμένφ δευ- 
τέρα τφ Σαμων^' πέμπτί, δέ Ι^δη παρην| ηιί με- 
τέωρος ούτος ?1ν. 0% τε κεριεστηχότες στρατιωται 
συμπαθείς τί σπλάγχνα έβάλλοντο χαΐ «δίσθηνβι 
τφ του βασιλέως προστάγματι παρεχάλουν• *Αλλ* 
6 των αμαρτωλών έλεος την χεφαλήν ο-^χ έλ^παινι 

ΐυΓ26» ΚΓ3ν!οή1)υ8 ΙοΓΠίοηΙίδ 3η[Γ6(Ιί 30811$ ηοη 
ίυίΐ, η6 ίη ΙΟΓΟίβηΙίδ 6ΐθ3Γ6ΐ 3ηίπΐ3Πΐ. ΜΑΗΤΥΚΙϋΜ 8. ΟυΗI^Ε ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 138 νο; γβρ, καίτοι πιχρώς ΐΓΐβζ<^μινο; Α ίβείΐ 8. ΙΠβ βηίίη βίδί 0€βΓΐ)β ρΓΟΟίΏβΓβΙϋΓ Ε !θΓ- 
, βλλ' ο5ν αυτούς μεν ούδε άποχρί- ΙΠβηΙΟ, ίρ503ηβ ϋΐΐο (]υί(!βίη (1ίςη3ΐ)αΙυΓ Γ68ροη80, 

βίηβηδ 603 1υ£;6Γ6, βΐ 80 ροϋαβ, ηοη ίΐΐηιη (ϋ^,'ηυιη 
ΓβηδβΓΟ ιηί86εοΓ(1Ία. Ιη εοβίυιη &υΐ6ίη ΙοΙΙβηβ οευ- 
Ιθ8 ρΓ6ε&1)2ΐυΓ Όαιτη βχ ρΓοΓιιηάο εοΓάΙβ, 61 6ί 
ΓβνοοαΙαΙ ίη ιηβπιοΓίαιτ) ΐΏΐΓ^ευΙα, ςυ;ο 3 δ86ευ1ο 
ίβοΐα $υηΙ ; Οοιηίηβ Οβυδ, ^ίοβιΐδ, δίηβ φΐο ηβε 
ρ38ε8Γ€ηΙυ8 ςυί(]6ΐη ε&(ΐ6ΐ ίη ΐΔηυβυιη 0: (ΐυί ϋανίάί 
(ΙϋβΙβδΙί εοΓ ίη ββΐίεΐίοηίϋυδ 10 ; ςαί ρΓορΙΐ6(93, 
Οαηίΰΐί νί(η (ΙοϋίδΙί οΓιαπι εοηίΓα Ιβοηβδ ^^ : ηυί 
ρυβΓΟδ ΑΙ)Γαπ)ί3303 6( (^Γαηηί βΐ ίΐ&ιηπίφ ν!οΙοΓ65 
οίίβείδΐί ^2 ; 1ιι ηυοςυβ ηυηε, Οοιηίηε, αδρίεβ αά 
ϋβΙΙϋΠ), ςϋθ(1 εοηίΓΑ ηο8 ςοπΙυΓ, ηυί ηο8(Γω 
ηΑΐϋΓΦ ηοδίί ίπιϋβείΐΐίΐοΐβιη. ΟοηαΙυΓ «ΰπίπι ίηί- 
ηιίευδ ΓιςιηεηΙυπι Ιηχ (ΙεχΙβΓΦ ανβΠοΓΟ βΙ) εα ςυ&Β ^ οΙμ<&^ειν έών, χ>1 εαυτούς μάλλον 
ον ήγϊΤ•θχι άξιον * εΙς ουρανών οέ 
, τφ βεψ έχ βάθους της καρδίας 

των 1ς αΐώνο; αϋζ^ν έμίμνηνκε 
ι ό θεός, λέγων, ου χαρδίβν πλα- 
» έν ταΤς Ολίψεσιν, δ τψ προφί^τΐ[^ 
ε({ντων Ισχύν^^^δεδωκως, ό τους 
!δάς τυράννου νικητάς και «ρλογο; 

καΐ νυν, Κύριε, τον καθ* ημών 
& της ημετέρας είδώς φύσεως την 

5ται γαρ δ ^Χ.^?^< "^ο ^Ά^ ^Ά^ 
δ({ξης άίΓοστησαι τη; παρβ σοι. 
ανθρώπψ σο>> ^μματι ευμενές ημΤν ;ον μεν τον λύχνον των σων εντολών 3 βδΐ αρυ(1 Ιβ ^1θΠ3. δβΐΐ (υ ϋβηί^ηίδ Ιυίδ η08 ίη- δΐ σον^ τψ σψ Οί φοϋΐ τας τρίοου; , και της έν σοΙ άιτολαΰσαι μακα- 
τον • ΰτι εύλογη τ^ς εΐ εις τους 
δ ν ουν έκεΤνο; τψ άγωνοθέτΐ(^ θεψ 
κνίπεμπε. Τών υπογραφέων δε τις 
ττε τα λεγόμενα. ιων άνε"^ν4ι της τιμωρίας αύτον τψ 
ελευεν. Ο δε οΰτω πεποιηχώς, 
συνόντων διαοαστάσας άπειρηκοτα 
Γίν^ έν ττΐ ττροτέρ^ φυλακτί; φέρον- 
•ί^ παρατιΟεΤσι. Και δη πεντεκαι- 
ντος του Νοεμβρίου νυκτ?)ς όυτης 
φδας, ανέστη ό Γ,γεαών λαμπάδες 
τούτου προτ(ιεσαν. Και την βασι- 
καταλαβών οποιπερ αύτψ το δι- Ιαοηδ οευΐίδ, εοηδθΓνα ίη ηοϋίδ, φοΒ εχΐίηςιιί 
ηοη ροΐβδί ΙυοοΓηαηι (υοΓοπι πιαπϋαΙοΓυπι : Ιυα 
&υ(6ΐη Ιυεο άιήξβ ηθ2)Ιί28 86Πίΐίΐ3δ, βΐ (Ιί^ηυΓβ ηο8 
Γρυί βα, ηιΐ96 65ΐ ίη Ιβ, 1)6Δΐ!ιυ(ϋη6 : ςυοηίαπι 68 
Ιιβηβίΐίεΐυδ ίη 82ΒευΐΑ δίτευΙοΓυηι.Αΐηυβ ίΙΙβ ςιιΜβπι 
8£οηοΐΗ6([Β Οεο 6ηίΐίΠε1)αΙ Ιι»ηε ^ΓΑΐίαΓυπ) αβίίο- 
ηβιη : (]υί(1&Γη αηίοιη εεηία, (]αΙ αύοΓΜ, ΙίΙΙβπδ 
πηβιηάΑνίΙ ηυο} ά'κία δοηΐ. 

IX. Ιϋδ^ίΙ αυΐεπι ρπ^βδοδ εοηιηιβηΐ&ήβηδί βυπι 
δοΙνοΓβ α δυρρΙΙείύ. ίΐΐβ νοΓο ευπι δίε ίεείδδβΐ, βΐ 
ροΓίαδδοΙ ευΐΏ ϋδ (]ΐιί α(ΐ6ΓαηΙ ]αΓη (Ιο1θΓίΙ)υ8 (16- 
Γοδδυηι εΐ εοπΓεεΙυιη, ίη ρποΓβιη ΓοΓεηΙβδ ευδία- 
()ίαιη,(ΐ6ροηυ:ιΙ]ιιχΙα 8αηεΙυΐΏ Ουηαιη. 6απι αυΐεηι 
68561 ΝονοιυΙπδ (ίεείιηιΐί: ({^ίηΐυδ, ηοείυ εΪΓείΙεΓ 
(;8ΐΙί ε3ηίυπι $υΓΓ6λίΙ ]α(ΐ6χ : βυπι ν6Γ0 ρΓΦεβϋε- 
ΒαηΙ Ιαιιιρα(1θδ 6ΐ 8α(ο1Ι1(68 : εΐ ευηι αά Ϊ)&8ί1ίεβπι 
νεηΐΒδεΙ, (}ΐιοο(ϋεί(υΓ, ι;1)ί εΓα(]ϋιΙίείυιτ), ευη) πια- 

φ<{τητο, ϊτΛ του βήματος σοοα-ς^ηο ΓαδΙϋ δοάβΐ ρΓΟ ΐΓίΙ)ϋη&1ί, 6ΐ αεεεΓδίΐ βΐΐΐΐεΐαβ 
και τους άΟλητας Γουρίαν καΐ Γιυΐ'ίαηΐ εΐ δΑΠΙΟΠαΐΤ). Εΐ Ιΐίο ηυίίΙθΠΙ νεΠίΙ ΛΠΙ^α- 

Ιαυδ ίη ιηβϋίο (ΙυοΓυιη οΐ Γυΐΐυδ υίπαδςυβ πηαηίϋυδ. 
Ναιη 6ΐ ρΓεΐΏ6ΐ)2ΐΙ ίηο(1ία, εΐ £Γαν3!)&( δεηεείιΐδ, 
Ι)οη3 8ρ6 δοΐυη'ιΐηοϋο ευιη ΓεΓπςεΓαηΙβ. Ουπαδ αα- 
Ιεηι ίρ£ε ςυοςυο ροΓίαΙαδ (ίυείΙιΐΓ, υΐ φιι ηεε ρο3- 
£6ΐ οιηηίηο ίηκΓ6(Ιί, υΐροΐβ ηυοά ρ68 ει ίαΐβδεί 
ξΓΑνίΙεΓ α νίηευΐο 83υεία1υ8. Α(Ι (]ΐιθ8 (ΙεΓεηδΟΓ ίηι- 
ριείαΐίδ : Ου πι άβΐ», ίηηυίΐ, ΓυεπΙ νοΙ)ί8 ροΙε8ΐ38, 
άβ εο (]ϋθ(1 εδί νοΙ)ί8 εοηάυείϋίΐε, δίπιυΐ ϋεΐίΐιε- 
ΓαδΙίδ. ΟίοίΙε ερςο, 8η ηονί αΙίςυίΑ δίΐα νοΙ)ί8 οοη- 
δίάεΓαΙυπ), βΐ αη ρήοΓυπ) νο8&1ίςα& βυΐιιεπί ρω* 
η11εηΙί& : εΐ ρβΓεΙε ^υ88υ^ (Ιίνίηίδδίπιί. δίο εηίπι 
τ68ΐΓί8 ορί1)υ8 εΐ ρο8δε85ίοηίΙ>υδ, ςυίη οΐίαπι Ιιαε 
8υ3νί8δίπι& ςυοςαε Ιυεε ΓΓοεπ^ίηί. Αά Η860 πιαγ- 
, άλλα χαΐ του γλυκύτατου τούδε ^ ΐ^Γεδ : Νεπιο, ίηςυίαηΐ, ςυί 8λρΙ(, πίΑκηίίεεεΗΐ 
€. Προς ταΟτα οΐ μάρτυρες, Ουδείς, ρ3Γυιη π)3ηεΓε ίη 118, ηυο) ΟιιιιηΙ. δυΐϋεΐΐ εηίπι 

Εθ1)ί8 Ιειηρυδ^ ηιιο(1 ρΓβΒεεδβίΙ, βίά η8ΐΐ8 εοΓυπι εΐ 
33ρεεΙαπι: ηεε εοηιπι 8ΐί<]υίά (1ε3ί(ΙεΓ3Πΐυ8. Ουαπι 
3υΐεπι ιηοΓίειη ηυηο ηοΜβ 1η1εηΐ88, εα ηο8 αά 
ίπ)πιοΓΐ3ΐί3 ΐΓ8ηιηιίΙΐ6ΐ 1&1>εΓη3εαΐ3, εΐ εΙΓιείεΐ, ιιΐ 
8ίηια8 ραΠίοίρββ ε]π8, ςποο εβί ίΙΙίΟι ΙεβΙίΙα- 
άίηίδ. έλλεται. Και ο μεν ηκει μέσος 

καΐ ταΤς έκατέρου χερσιν υποστη- 

γάρ ασιτία έπίεζε, καί το γήρας 

εύτον της αγαθής ελπίδος άναψυ- 

Γσ^ρίας και αύτος διαβασταζ($μενος 

|[ειν δλως δυνάμενος, άτε χαλέ πώς 

υπο του δεσμοΰ πληγέντος. Προ; 

ίας υπασπιστής, Αδείας, εφη, λα- 

υ λυσιτελούς ύμΤν συνδιεσκέψασθε 

» ει τι καινότερον ύμΤν εσκεπται, 

τις είσήλθεν 6μας έπι τοΤς προτέ• 

οΟ θειοτάτου βασιλέως προστάξει 

γαρ ίΐν τών τε οΙκείων κτημάτων 

IV ρονούντων άσπάσαιτο τών ^(!ντων 
αφαμονήν. Ίκαν6ς γαρ ήμΤν και & 
πρ^ς την χρήαιν αυτών καΐ Οέαν, 
ων Ισμεν έν ^πιθ^μί^. Ον δε νυν 
επισείεις^ πρ^ αθανάτους ούτος 
χήνας, και της έΛ(Τθ«ν μετχσχεΤν 
αρώτητος• ;. 9 Μ&ΙΐΙι• χ, 29. 10 Ρβ8ΐ. IV, 2. ^^ 08η. νι εΐ χιν. ^^ Βαο* πι, 1 ββςς. 
1. Οκ. ΟΧνί. 5 139 ΜΕΚδΙβ ΝΟνΕΜΒΕΚ. 140 χ. ΡΓίΒ8β8 ΕϋΙβίη : Ουφ & νοΜδ, ίηςϋίΐ, άίοΐί Α Ι'. Ό 6ί Ι^γιμων, Τβ πίφ' &μ»ν, 1^, λ»χ9τ»τ• 8υηΐ,ηο8ΐΓ&8 3υΓβ5ΐη8βηα βΙΓβεβΓυηΙΙπβΙίΙία. Ε^ο 
&ϋΐ6ΐη ρ3υ€ί8 6χροη&π)ί(], ςυοάνί(ΐ6ΐυΓ. Ναίη8Ί βγφ 
ςοΊΙβιη ΐΗυδ ίιηροηίΐίδ, β1 ί(η3|[ίηί ^ον^8 δ^εΓίΟ- 
ο.ιΓΐ8, Γβεΐβ 86 Ιι&1)υ€ηΙ, βΐ υηυ8(ΐυί8ςυβ ν68ΐΓυιη 
άοίΓϋΐη 8ΐ)ίΙ[)ίΙ. 8ίη νβνο «ύΐιυε ρ6Γ£;ίΐί8 ίπφβΓ&Ιο- 
Π8 ]υ8δϋί ηοη ρ&ΓβΓβ, 3ίηρυ(8έυηΙυΓ νοΙιΐΒ οιη- 
ηίηο εαρίΐβ ; Ηυε βηίηι νοΙ( βΐ 8ΐ3ΐυίΙ ιη3{ηυ8 
ΪΓηρθΓαΙοΓ. Αά (|υ80 Γβ&ροηάβηβ §εηβΓ08ί88ΐηιυ8 
53ΐηοηΗ8: 8ί ηο8, Ιη(|υίΐ, (βιηΐο ΑίίβεβΗδ ϋεηββ• 
είο, υΐ 1ίΙ)6Γ6ΠΐυΓ «ιυίίίειη &1) ϋ8 ςυφ ΙιίεευηΙ ιηο- 
Ιεδίϋδ, (Γ3ηδηίΐίΙΐ3ΐηυΓ &υΐ6ΐη 3(1 63ΐΐίΐ, ςυββ 6^1 ίΙΗο, 
1)6αΙίΙυ{]ίηβπι, ςυβηΐυηη ίη ηο1)Ί8 ςυί^ίβηι δί- 
Ιυηι 6δ(, ΙίΙ)ί ΓβοΙϋβΙυΓ ιηεΓεβδ'βΙ) βο ηοΐ ηοδίΓβ 
ίΐίδρεηδαΐ 3ΐ1 ΐϋ, ςποϋ βδ( ηΐίΐύ. λά Ιια^ε ευιη Γβ- πολλών της ^μΛχίρΛς &χοη« τ^,γ ^τηβαν χατέχαν. 
Έγώ δε το ^χουν έν βρβχκΤ ΐΜΕρ«στήσ«*• Ει μλν 
γαρ έπιτ£6ιτι τφ |}ωμφ λιββνωτ&ν, τκλΙ Οιΐιτκ τζ του 
Διός είχόνι, β3 δν {χοι, χ«1 ΙχοΦτος οΤχαΒ^ &ι»• 
>βύ9<τχι* βΐ δε χζΐ Ινι ιαρι την τοΰ χρβτοΰντος 
πρ<!σταξιν άπειθεΤτε, τάς χεφαλας «άντ•κ Ακοτμν 
θή9β908' τ€»Οτο γαρ χα2 βααιλβΰς δ μ>^*« Ροιίληη 
χαί νο•ιοΟετεΤ. Προς δπβρ 6 γι /ν<ΐ((τ«τ6ς νκΛΜπ 
Σα^νχς* Εΐ τοιαύτα, κΤπβν, ιύιργιτήνικ ί^"^• 
ώ; άκαλλαγηναι μεν τών ένταΟΟχ λυιτηρνν, «ρ^ 
δε την βχ^τθβν διαβήνχι |Βΐαχαρΐ({τητα, &ποκι£ητα{ 
901 τ6 γε έφ* ήμΤν χαΐ μισθός «αρ^ του τα ^«μέτερχ 
πρδς το συμφέρον οίχονομοΰντος. 0ρ^( τχυτκ τοβ 
ηγεμ(!νος φΐΑαν6ρωπ<{τβρ^ν τι τψ δοχιΤν ίικοχρινα- 8ροη(ϋδ56( ρΓ{βδ6δ, υ( νί(ΐ6ΐ)3ΐυΓ, ϋβηί^ηίιΐδ, 6ΐ (1ΐ- ^ μέν^υ, χαΐ είρηχ({το;, ώ; '£γ«1) δια το^το μάλλον χί8<;6( : Εξο (ο1(;Γ3ηΐ6Γ ΗιίΓυδηυβ ΙυΙί^ Ιοη^αδ ίΙΐ33 
δυ^Ιίηβηδ οΓαΙίοηβδ, αΐ ιηοΓ3 (βπιροΓίδ πια(3ΐί, 
(ΓαύυεβΓβΓηίηί βά 1(1 (]υο(1 6$1 υΐίΐε, βΐ δυρμΙΊεΐυιη 
ιιιοΓίίΒηοηδυΙιΐΓοΙίδ.ΟυίιηοΓίί,ςυβΒβδΙ 3(1 Ιβπφυδ, 
ίη({υίΙ 5απ)οη3δ,δ6 (Γ3ΐ1υΓιΙ ρΓορΙβΓ ϋΙΐΓίδΙυιτ), εΐ3- 
Γυπι €$1 ΓοΓβ υΐ ϋ ΙίϋβΓβηΙυΓ 3ΐ) 8β(6Γη3. Ουί βηίιη 
ιηυηιΐο ΐϊίοπυηΙυΓ, νίνυηΐ ίη ΟΙιπδΙϋ. Ν3ηι ΓβίΓυβ 
ηυυίμιβ, (]υί ΓΟδρίβικΙβΙ ίη εΙιΟΓο 3ροδΙϋΙυΓυηι, 
εηιεε ΓυίΙ εοη(ΐ6ΐηη3(υ8 6ΐ ηιοΓίβ ; βΐ Πΐίυδ Ιοηί- 
ΐΓυί 3αεοΙ)υδ, 3ΐ) ΙΙβΓυ(ίθ Αβπρρ3 Γυί( ϊηΙβΓίίεΙυδ 
(;ΐΑ(1ίο ^3.^υ^η6ιί3Π) δΐΙιβρΙΐ3ηυ8 (]υο(]υν* ΓπίΙ 3ρρ6- 
Ιί1υ5 1αρίϋΐΐ3υ8, (]υί ρπιηιιβ ρβΓευΓΠΐ δΐ3(1ίυπι η)3Γ• 
1}τϋ ^*, Ουί(ΐ3υ(6πι (ϋχβπδ (Ιβ Ιοβηηβ ? 3η ηβ6]υ8 μαχρο^ύμως ηνε^χα μέχρι χαΐ νυν τών μαχρΑν 
^χείνων άνε'/(!μενος λόγων^ ώς ^ ιζ χοίΐ ΧΡ^^ 
τιαρχτααει πρ6ς το λυτιτελΙς μεταβιλητε, χβΐ μη τΙ|ν 
του θανίτου υπόαχητε τιμοιρίαν. Οΐ τφ ιτροαχιίρφ 
θανάτφ, φηαιν 6 Σαμωνας, εαυτούς καραδι8όντΐς δια 
Χρΐ9τόν, ειδηλον ώς το3 αιωνίου ^αθήσονται' ο{ γαρ 
τψ χύσμφ θρόσ/οντες έν Χριατφ ζώνιν. Έχε\ 
χιΐ Πέτρο; ό του τών μαθητών ϊ/ίΧάμτνη Χ^Ρ^^ 
αταυρον κατεχρίθη χαι θάνατον* 8 τ• της βροντΐ^: 
υΙο; *Ιάχωβος, μαχαίρ^^ 6πο Ήρώδου λν^ρ^ «δ 
Χ7ΐ Άγρίππα• χαι Στέφανος δε τοΤς λιθοις, ιτρνης 
^ιαδραμων τοΟ μαρτυρίου τ^ «τάδιον. Τ( δ* Ιν 
ειποις ιιερί Ιωάννου ; Ι» μηδέ τουτν» της ιιβλίκ ι]υίϋ6ΐη 3ίΙηΗΐΐ68 εςΓΘ£[ί3ΠΙ ίΙΙ&ΠΙ ε0Πδ(3η1ί3ηΐ, βίββχε^ης ένστάαεως χαι παρ^ηβίας άπαΚχ^ , δη 1ο(]υϋη(1ί Ιΐ1)βΓΐ3(εηι, (\ηοά ηιοπ ιη3ΐυεηΙ, (\\ΐ3ία\ 
ειιΙ)Ι11δΐ3εο'6ίιιιρυ(1ίείΙί30ΐ: 3(1υΙΐ6Γ3 νβΓο θ^υδ ε3- 
ρυΐ 3ε€6ρ6Γ.Ι ρΓΟΒίηίυηι δαΙί3ΐίοηΙδ ^^ ? 

XI. ΊΙυΓδυδ 3υ(6Π) ρΓ8Β86δ : Νοη υΐ νβδίΓοβ, 
ςυοδ (Ιίείιίδ, δαηείοδ βηυπιείβϋδ, τοδ ΓεΓο Ιοίκ- 
Γ3η(εΓ, ^6•Ι υΐ, ιηυΐπίο εοηδίΐίο, ]υδδίδ εε(1εη(βδ 
ίιηρεΓΒίοπδ, 3ΐ3 3εειΙ)ίδδίπΐΑ πιοΠβ ΙΐΙ}εΓβπιίηί. 5ί 
εηίηι $ΙΙΪ8ηίηι;υη) 3υ(1αε€δ6ΐ ίηδοΐεηίοδ,ηυΐίΐ 3ΐίυ(1, 
(]ΐΐ3ΐη νοδ η)3]οΓ3 ειείρίβηΐ 5υρρΙίεί3, (]πίΙ)υδ ορ- 
ρΓεδδί, νεΙ ίηνί'ιΙ ΓιείεΙίδ ί(1 ({Μοά ηοδ εχίςίηιυ8? 
ςυο ΙεηιροΓε ηεο οιηηίηο ςυί(](;Π) ροίειίπδ Γβ- 
Γυςίυιη Ι)α1>εΓε αά πιίδεπεοΓιΙίΗΠΐ! Ν3πι ςυο(1 ίίΐ 
ρεΓ νΐιη, ηε ροΐεδί (|υί(1επ) ρΓονοεαΓβ 3(1 εοηιηοί- 
δεΓαΐίυηεπ), ςυοπιοϋο εοηΐΓ3 (|υο(1 δροηΐε ΠΙ, εδί θανεΤν ειλετο μάλλον {^ αιωπ^ έπϊ χο^της &χολαβ{^ 
μοιχαλις δέ τήν αυτού χβφαλην 3[0λον της ^ρχήη•; 
ειληφε ; 

ΙΑ'. Καΐ δ ήγεμων αύθις, Ούχ Τν« τςώς χ^ 
υμάς, ως φάτε , αγίους ^παριθμήσησθι , ο^ Ιλ 
τοϋτο υμών ανέχομαι μαχροθυμως, άλλ' 3«»; μ. 
ταβουλευσάμενοι, χαΐ τ^ βασιλιχ,^ ^ιτξ «Τΐχντις, 
του τΓίκροτάτου τέλους άπχλλαγητε. θρανυνομένακ 
γαρ υμάς τί γε άλλο 11 μίίζονες ΐΓα^αλι{ψοη» 
κολάσεις , αΤς όήπο-^θεν πιεζόμενοι χαΐ «οντι; 
το παρ• τ,μών απαιτούμε νον εαεσθε ποκοΰντκς^ ήνίχι 
πάηως ο•^δε χαταφυγβΤν προ; οιχτον λνήνλοθε ; τ( 
γαρ εν τούτοι; ^ί:^ γινόμενον ουδέ τ^ν Ιλκον Ιχχι• 
ΑεΤαθαι δύναται, ώτπερ τουναντίον έ)βους 2ςιον τί 
ηε (]ΐίΓεΓ3δ εχδε(]υί. Νοδ εηίπ) ΰΙιπ$(ί νεΓΪ Οεί βιι 
πιυδ 3(1θΓ3ΐθΓ68, εΐ ΓϋΓδυδ (Ιίοίπιυδ : Ου]υδ τε^ηί 
ηοη εΓΐΙ βπίδ. Ουί 6:ί3πι ροΙε8ΐ δοΐϋδ νΙείδΒίΐΏ 
Ι$ΙοΓί(ίε3Γε ευδ, (]υί ε]αδ ηοπ)εη ςΙθΓίθ€3ηΙ ^^. ΙηΙε- 
Γΐη) 3υ1επι (Ιυπι (ι2Βο (ΙίεεΓεηΙυΓ 3 83ηε(ί8. ρΓΟί^εβ 
ΙυΙίΐ ίη εοδ 86η1εηΐί3πι, ϋΐ ιηοΓίεσι 8υ1)ίΓεηΙ§ΐ3- 
(Πο. ΙΙΠ νεΓο Ιφ(ί1ί3, (]υ8Β νεΓΐ)ίδ ηυη ροΐεδί εχρίί- 
ε^ιπ, .ΜίΤ( ειί : Τε νεΓε (ΙεεεΙ \^\οήα εΐ ΐ3υίΐ3ΐίο, ςυί 
εδ ϋιυδ υ(;ίνιτ80Γΐ:ηί), ίΐαη.ϋ^αηΐ: ηυοιΐ Γώί ρΐα- έσμεν του αληθινού θεοΟ προσχυνηταϊ, χ» 
φαμεν, ου της βασιλείας ούχ εσται τέλος, 8ς χ•ί 
άντιοοςαζειν δύναται μόνος τους τό ατντου δ(ΐξάζο>- 
τα; ^νομα. *£ν δσφ δε ταύτα πάρα τΰν άγί»« 
έλέγετο, ό ηγεμών την χατ* αυτών έξη*;«ν α«^ 
φασιν, ώατε τον δια ξίφους θάνατον ύποατηναι. Οΐ 
δε ηδοντί άφρβστω ληφθέντες• Σοι δ({ξα νρ^π» Λ- 
τως χαΐ αινεσις τψ -.ών δλων, Ιβόων, θκφ, δτι τ^» 
προκείρενον ήμβ; άγώντ τελεσαι ηύδί^χηαα ^5 ΑεΙ. XII, 2. <* Αοΐ. νπ, ί ίϊείΐ(ΐ. *5 Μβαι,. χιγ. Μ2. ί6 ι Κβ^. π, 30. ως ΜΑΗΤΥΚΙϋΜ Β. βϋΚΐΛ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 142 Μx1>άτο•^ ι«φβ βοΐ λαμ«ρ<ίτητ<κ κβτβ- Α εαβπΐ, ϋΐ βυβοβρίυπί ΟβΓίΑΟΐβη ρβΓ&^βΓβπιυβ, υΙ 

& Ιβηοοςυβ ίαιίΏοιίΑΐβιη βρΙβηάοΓβιη &$86(]'υ3- 

βΐ ο•!ίν τ^ άμκτοέΒβτύν του φρονί^ματος 
γβμών Μιά9ατο, χχι βπως έν αγαλλιάσει 

Τΐλιυτχ(αν ψηφον έδέξαντο^ πρ^ς μεν 
; , Ο θε^ς τών γινοαένων ίπόηττ^ς , 
β, ώς ου δι' έμου την 6μ(ϋν τελείωτιν 
γενεβΟιι, &λλα τ6 2[πζρχ(τητον της τού 

ίλίτοΓγης πρ^ζ τουτό μι χαΐ οίχοντχ 
Τφ δ^ σπεχουλάτωρι χελεύβι τους 
«ρχλχβεΤν, έκ* 6χι(ίματ($ς τίνος άναβιβά- 
1^^ του άστεως μετά στρατιωτών &πα- 
αΤσε τδ δια ζ(<ρους αύτοΤς τέλος έπβ- 
κΐ 8ς δια της Ρωμανησίας πύλης τού; ΧΙΙ.βυιηβΓβο νίάίδββΐ ρΓίΒ$68 ίιηίηυΐ&ϋίΐβιυ βο- 
Γϋΐη €0η8(3ΐι1ί2ΐιη, βΙ(|υβηί)α(1ιιΐ0(1υιη ίη αηΐηΐίΰβχ- 
βυΙίΑΐίοηβ 6χ(Γ6ΐη3ΐΒ &οε6ρί88βηΙ 56ηΐ6οΙί&ίη,$3η- 
εΐίβ ηυίίΐβιη, Οβιιβ, ίικιυίΐ, βοΓυπ), ηυο) ΟυηΙ, 5ί( 
ίηβρβοΙοΓ, ςυο(] ηοη ρβρ ιηβ νοίβϋαπι νοβ ?ίΐ£θ 
Πηβιτ) αεείρβΓβ, ββά ίηβχοΓ&ϋΐΙιβ ]υδ5υ8 τηβ &(] 1(1 
οο{[ίΙ ίιηρ6ΓΑ(θΓί3.δρίουΙ&Ιοπ ααΐβιη ^υI)6I αεείρβΓβ 
ιη3Γ(γΓ68, 6ΐ ίπ οοΓΓυ ϊπιροηβΓΟ, 61 ρΓοευΙ α εί?ί- 
Ι3ΐβ 3ΐ)(1υο6Γ6 ουπ) ιηί1ίϋ1)υ5ί, βΐ βίδ ίΙΙίο Οηβιη 
8£Γ6ΓΓ6 £;Ι&<ϋο. ΙΙΙβ βαίθΐπ ουπι ρβΓ ροΠ&ιη Κοιηβ- 

ωρ έ^αγαγων, ^ν(χα μάλιστα του; χατά ^ ηβΠδβΐη 82ΐηο(θ8 Ιΐοείΐΐ 6(1υχίδδβ(, εΐίΠΙ &11ΐΐ8 δΟρΟΓ Οικνος εΤχε, χατά το πρ^ς ^χτον της 

τλ Βιθελαχιχλα ^ος επάγει. Οΐ δε έν 

^ν<{μενοι Ιν ευφροσύντ^ χαρ8{α; χαΐ αν-. 

ις παραστν,ματι, του όχήματό; άποβάν- 

(εχουλάτωρχ χαΐ τους υπ* αύτ6ν χαιρον 

προσευχ^ην, χαΐ έλάμβχνον. ϋσπερ γαρ 

βντων τών βχσάνων χαι του αίματος 

πρεσβεύειν, δια μετριοφροσύνης 6περ• 

χα ι προσευχής ίδέοντο. Τ6 ^μμα τοίνυν 

ς άνατείναντες, χαΐ εχτενώς προσευςά- 

Νος χχι Πατήρ του Κυρίου ήμώ/ Ίησου 

ετ' εΙρήνης δέξαι τά πνεύματα ^υιών, 

έπεΤπον. Και 6 Σαμωνας, επιστραφείς 

νπεχουλάτωρχ. Το χέλευσΟέ^, εΤπε, πλή- 

τ^ γ((νυ χλ{νας ίμα Γουρί^ τάς χεφα- 

.νοινται, πεντε>.αιδεχάτην τ<ίτε του Νοεμ- 

ς άγοντος. Τά μ(ν δη τών μαρτύρων 

ι\ δέ χαι τον τρίτον 6 αριθμός έζήτεί, 
τούτοις ή Τριάς δοξασθή, ^^ρεν, ευγε- 
,ς προνοίας ! τψ χρόνψ μεν δστερον 
ν αυτήν δε τοΤς προλαβοΰσιν όδ^ν ά>'υσαι 
ν, καΐ χατά την αυτήν έχείνοις ήμέραν 
ρίου τελειυ>6έντα. Ό μέγας τοίνυν έν 
Α(Μ6ος, της αυτής μεν έχιίνοις πατρίδ>ς, 
ίη< *"!< χώμης ώρματο, τψ Ιερφ δε 
ίας χεχ<{σμητο χρίσματι. Λιχιννίου δε 
ρ•»ν της *Ρωμαίων ^πειλημμένου χαι ΙβηβΓβΙ οίνβ.:, &(1 δβρίβηΐΓίοη&ΙΡίη ρ3Γί6ΐη οίνίΐβ- 
ϋβ 3ΐ)(ΙυχίΙΙη ιηοηΐβιη ΒεΐΙιβΙαΙ)ίεΐ3• ΙΙΙί νβΓο ουιη 
ίυίδδβηΐ ίη βο Ιοεο, βΐ ίη Ια^ιίΐία εοΓάίδ βΐ ιη^ι^ηΛ 
&ηιιηί εοη8ΐΑη(ί2 β νβΐιίευΐο (ΙεδεβηϋίδδβηΙ, β δρί- 
εοΙαΙοΓβ 61 ϋβ ηαί δυΐ) βο βΓαηΙ Ιβπιρυδ βά ογ&- 
(ίοηβΐΏ ρβΙίβΓαηΙ, βΐ βεεβρβΓυηΙ. ΡεπηιΙβ βηίιη 
αε 81 ηοη βϋΙ&οβΓβηΐ (ορηιβηία βΐ βαηςηίδ 2(1 ίη- 
(βΓε6^6η(1υιη ρΓο 6ί8,ρΓορΐ6Γδυπ)ηΐ3ηι π)0(]68ΐί3η[ΐ 
αάΐιυε βΐίλΐη ορυδ Ιι&έβϋαηΙ ρΓβεβϋοηβ. Ουηι ίΐα- 
ςυβ οειιΐϋδ ίη ο<Βΐυηι δυςίυΐΐδδβηΐ, ει ίηίβηδβ ρΓβ- 
ε&Ιί βδδεηΐ : Οουδ βΐ ΡαΙβΓ ΟοπΊΐηί ηοβίη ΐβ5α 
^I)Γ^5ι^:^^ϋδ^^ρ^ ίη ρβεβδρίηΐυδ ηοδίτοδ, ροδίΓειηο 
(ϋχ6Γυη( δΑη)οη38 ΔΟΐβηι εοηνβΓί^υ^ «ά δρίεϋΐαΐο- 
Γβπι : Εχ86ί]υ6Γβ, ίηςυίΙ,ί(Ι ςιιο(1 βδΐ (ίΙ)ί ίίηρ6Γ&- 
Ιϋπι, €υιη(ΐϋβ ^βηυ βίηιυΐ ίηείίηβδδβΐ ευηι 6υη&, 
βίδ βωρυΐ&ΙϋΓ ε&ρίΐΑ (Ιβείπιο ςυίηΐο Νονβηιίτηδ. 
Αΐ(]α6 ^οε π)θ(1ο (ΐυί<1πη 80 1ι&1)ϋ6ΓυηΙ τεδ πι&γ- 
ΙγΓυιη. 

XIII. Ουπ) &ο(6πι ΐ6Γΐίυπι ςυο(]<ΐ6 (]υ2ΒΓ6Γ^Ι ηυ*» 
πιβΓυδ, Ό( ίη Ηίδ ^ΙοπΓιε&ΓεΙϋΓ ΤΓ4ηί(&9, ίηνεηϋ 
(ο ορίίιηαπι ρΓονίιΙβηΙί&πι!) (βηαροΓβ ηυίιΐβπ) ροδί- 
63 ΑΙ)ίΙ)απι, ςιιί αυΐβπι ί(ΐ6ηι ευηι ϋδ ςυί ρΓβΒοβδβε* 
Γ3η1^ΐβΓΐη$Γ6ϋίεοηδΙί1ιχ6Γ3(, βΐίΐΐο ίριο πιαΓίγπί 
άΐθ ΓυίΙ εοηδυπιπ)3ΐϋδ Ηβ^^ηυδ βΓ^ο ίηΙβΓ η)3Γ(}Γθ8 
ΑΜϋυδ, βχ 63(ΐ6ηι ςυίάβπ), 6Χ (ΐυ3 ίΙΙί ρ3(π3, 
ηβπιρβ βχ Τ1ΐ6ΐδ2β3 νίεο βΓ3( ΟΓΐπδ : δβεΓο 3υΐ6ηι 
άΐ3εοη3ΐυ$ ΓυθΓ3ΐ 1ιοηοΓ3ΐυδ εΙιπδηΐ3ΐ6. €αηι τβΓο 
ίίείηίυδ ΙβηβΓβι 8ε6ρΐΓ3 ίπιρβπί Βοπ)3ηοΓυπι, βΐ 

ί|ν της *£δέσσης ή•εμονίαν έγχειρισθέν- 1,γν3ηί38 εΓ63ΐυδ Γϋίδδβ^ ρΓΦδβδ ΕίΙβδ^ββ, βχείΐ3(3 Κ χ«τά Χριστιανών χαι αύθις ήγβίρετο, 

'Άβιβον <ί) πάς χίνδυνος περιίστατο. 

[ρ ο5τος τήν π^^ν τάς θείας απαντάς 

Γροφάς χαΐ ικρ^; εύιέβειαν έχθυμως 

ι. 'ΒπεΙ δέ ταντα εΙς ξχ• τψ Αυσα- 

(^ τψ βασιλεΐ παρ' αυτού γνο^ίζκται. 
ψία 9πως τήν χατά ΧριστίθΕν«»ν χαι μίλι- 
^ββο» τιμωρία ν ^* έχείνου έπιτραπείη* 
?ίν α^ πρ^τιρον, έτητετραμμένον, δς 
«η^τψ τον Άβίβοι* θάνατον επιτρέπει. 
η γραμμάτων τψ ΑίΜανί^ , ζήτησις 
», «αντα;^ου γίντκοιι• Κ.«1 αυτ^ς χατά τι ΠΓδυδ 6Γ3ΐ ρβΓδβευΙίο 3(Ιν6Γ5υ8 ΟΙιπδϋβηοδ^ βΙ 
Αϊί'Λο υηίνβΓδϋΐη ίηιηιίηβΙΐΒΐ ρβηευΙϋΠ). Ιδ βηίπι 
οΙ)ίϋ3( είτίΐλίβπι, (]ίνίη«8 ευηείοβ (Ιοεβηβ δεπρίυ- 
Γ38, βΐ 0)30110 3ηΙιηο €οηβΓΠ)3ηλ αά ρίβΐ3ΐβπι (3). 
Ουιη ΑοΙβιη Ιιβθο νοηίδββηΐ μΙ ΑΗΓβδ Ι^γβ3ηί»^ β3 
I^^ε^η^ο ίιηρβτ^ΐοη 3ΐ> βο 8ίβηίβε3ηΙαΓ. 8ΐαϋ6ΐ)3( 
βηίιη οΐ ίρ80 βΙ εοηαηιίΚβΓβΙ ηυοδίίοηβηι Η3ΐ)βη• 
^3πι (1β εΐιηβΐίβηίβ, βΐ πΐ3χίη)6 άβ λύ'Λο. Νβφιο 
βηίπ) ίϋβΓ3( βί ρΗϋδ εοπ)Π)ί883. ΙΙΙβ νβΓΟ, ΙίίΙβιίβ 
(13118, ]υΙ>βΙαΙηΐ0ΓΐβΑΙ)ί5ηη)3Πΐεί3ΐ. ίίΙΙβηβ ϋτ^ο 
Γβ(ΙιϋΙί8 Ι«;ΜαίΦ, ηυ^ΒΓίΐυΓ υΙ)ί(|υθ ΑΙ>ϋ)α8. Ιρββ 
3υΙβπι άβ^βΐηΐ ίη (]υ3(ΐ3Π) ρΑΓίβ εί?ίϋ1ί8| ρτορΙΟΓ ιαΕ6Π» άίβεοηί ίηεαίιιιΐιιβ ΙββίΑΐοΓ 8. ειρήβη. βρί•!. ιι 6(1ϋ Ρβηοΐ. νίιΐο Βν, «ο» 8ΐ6ι 143 1ίΒΝ8ΐ3 ΝΟΥΕΜΒΕΛ. 144 

5ΐ3ΐυΓη βοοίβδίίδΐίοαιη : ιηβΙβΓ νβΓ• βΐ (ΐαΐίαπ) βχΑ|ΐέρος διήγι της πΛιως έχχληβ««ι»ήβ 5^ 
113, ηυί α(1 βυιη £6η6Γβ &ΙΙιηβΙ)3ηΙ, επιη οο ν6Γ- 
5&1)αηΙυΓ. ΙΙΙβ ΔυΙβιη ακη Γβιη Γ65είνί556ΐ, πβ (Ια- 
Γ6ΐ ροΒηαβ, ηυοίΐ ηιαΓίγπί (ΐ686Γυί£8β( οηΐϊηεδ, ουί- (Ιαιη ηυί βΓαΙ οχ ρπιηίδ οοΙιοΓίίβ (ίδ αυίθηι νοοα- 
|}9(υΓ ΤΙιβοΙοεηυδ) δβίρδυπι ίη(1ί€αΙ ; βΐ Ιαηϋοιη, 
ΟυβΓΠ (|ϋ2βη1ίδ, ίηΐ|υί(, ΑϋίΒυηι, ίρ$6 δΐιιη, ίη- 
ηιιίΐ. ΙΙΙβ ν^Γο 1)6ηί|;η6 βυιη ίηΐυεηδ : Νγπιο, ίη- 
(|υί(, αϋΐιυυ ηονίΐ (β 8(1 ηοδ νβηίδδο, ο Ιΐϋΐηο. Α1)ί 
6Γ^ο, ϋΐ 86Γν3Γ6 : πβο δίδ δοΙΙίείΙιΐδ ϋβ ηιαίΓΟ, ηββ 
(Ιβ ϋδ (ΐαί {^οηβΓβ Αΐ1 Ιβ αΙΙίηβηΙ. ΝυΙΙυδ οηίιη βοδ 
ροΐυβπΐ οιηηίηο αΠιοβΓβ ιηοΐ6δ(ί&. Ε( Ιιφο <]υί(1(ΐΐη 

ΤΙΐ60(6€ηϋδ. καταστάσεως, ή μί'ΐ^Ρ « »»ί ""^^ '•** «ρβ•η- 
χύ^χων συνησαν αύτψ. Ό Λ, τ^ «Ρ•"η*« «Λήα- 
νος, ώς 5ν μη λβικ-Λβξίοϋ τ«ί ω τφ μβφΤΊΡ^ν 
δίκην άπβιτηΟη, πρ^ς τίνα των χής τάξΜΚ «ρώτ» 
γινόμενος, θεότεχνος δΐ οδτος ΙχχλβΤ^ο, τφ λνδρΐ 
γνωρίζει τα κατ' αυτόν, καΐ τέλος, 'Ό^ ζητιΐπ 
"Αβιβον, αυτός εΙμι, λέγει. Κ«ί δς ιτρλς α^αν φι^ 
λανΟρωπότερον άπιδών* υυύκίς Χγνω, βη»ι*ι ^ 
προς ημάς σε πχραγενόμενον, δ•ι6ρω«•* άπό'ρεχε 
τοιγαροΰν, και σώζον*. ΜηδΙ περί της μητρ<&ς 5βτ*• 
σοι μηδέ των προσηκόντων φροντ{ς' ο•^8εΙς γαρ 4ν 
αυτούς τλ παράπαν λύπησα ι δ'^αιτο. Και τιΰτα 
μεν 6 θεότεκνος. 
δαίυίβιη 

(Γβιη,ηΰο ρΓορΙβΓ εο^ηαΐοδ ιηο τβόάο ιηαηϊΓβδΙυηη: 
δβϋ αιίδυιη ρΓορίβΓ ϋΐιηδίΐ ΟοηΓβδ^ίοηβπι.Εεοο βηίιη 
νβΐ (β οοίβηΐβ &ρρ2ΐΓ6ΐ)0 εοΓαιη ρΓ8βδί(ΐ6, €( ηιευηι 
€1ιπ5ΐυπι ρΐ3}(ϋε&5ο εοΓαιη ρΓίηείρίΙ)υδ 61 ΓΟβίϋπδ. 
ΤΙιβοΙβεηυδ ί(α(]υον6ΓίΙυδ,ηθ βυ&δροηΐβ νβηΪΓβΙ &(1 
ρΓίΰδΐάβΐΏ,εΙ βα άβ εαυδα βί&ΙΓβΓΓβΙιΐΓ ρεηευΐυηι,υΐ 
ςυί 6ϋηι ιιοηΓβείδδβΙιη&ηίΓβδΙυιη, 2ΐ55υιιπ( ΑΙ)ίΙ)υπι 
οΐ ευπι &(](1υε!ΐ 8(1 ρΓ8ίδί(ΐ6η). Ηίε ϋΐβ βδΐ, ίηηυίΐ, 
Γΐυί (ΐυΦΠΐϋΓ, ΑΙ)ίΙ)υδ. ^υ^η &ϋ1βιη 1,γ$8ηί8δ 8ΐι- 
(ϋΐΒδβΙ Α1)ϊ1)υηίΐ βυα βροηΐο &(1ϋ856 8(1 ε(;Γΐ8ΐιιίη8, 
8ΓΐίΐΓ8ΐυ5 εαπι γθιώ βδβε εοηΐβιηρίπδ βΐ αυιίαείφ, 
υΐ (]υί ρ3ΓνίΓ6€Ϊ5δ6ΐ αυδίβηίαΐβιη ΐΓίΙ)υηί«1ίδ, ευπα ούδΐ των συγγενών Ενεκεν έμαυτον εμφανίζω, άλλα 
δια τήν όμολογίαν την εΙς τ6ν Χριντόν π^ριιμι* 
Ιδοΰ γαρ, και σου τοΰτο μη βουλομϊνου, βώτος τφ 
ήγεμόνι έμφανίσΟήσομαι , κ«1 τον έμ6ν Χριστόν 
εναντίον αρχόντων κηρύξω χαΊ βασιλέων. *0 θεό• 
τεκνος το(νυν δείσας μη α'14α{ρετος ίΚτ|^ τφ #,γε- 
μόνι, κάντεϋθεν κίνδυνος αύτφ τις έπενε3^6»(η, ώς 
μη δήλον τον άνδρα πεποιηχόχι, τον •*Αβι6ον «αρβ- 
λα&υν, τψ Ι,γβμ^'^* παρίστησιν' Ούτος έχιΤνος, 
ειπών, 6 ζητούμενος "Αβιβος. 'νίς δε τ^ τοί 
•Αββου πρ^ς τους αγώνας αύτόμολον 6 Αυσανίις 
Ιπ-^Οετο, καταφρόνησα τε χαί θράσος ίΐναι τ^ δίαΐίΐη εϋΓΛΐ (Ιυεβίκΐυπί ία ]υ(1ίείυΐη, εοΐκϋΐίο-^ πράγμα νομίσας, ά'τε πιρα φαύλον τ^ βύστηρΌτί ηβιτκιυβ αΙ) βο ('βΐίΐ, 6ΐ ηοπιεη, 6( ραίπαιη. Ουπι 
νοΓΟ Γ6δροη(Ιί556ΐ 86 ςαί^οο) 6886 οΓΐυΐΓ) β νίεο 
Τ}ΐ(ΐ1$α)8, δί^ηΐ(ί€38δ6ΐ αυΐβιη 8β βδδβ ΟΙΐΓίδΙί ίοί- 
ηίδίΓυπι, δΙαίΊιη η)&Γΐ^Τ6ηη 68ΐ επτηίηαΐυδ ρΓ£6δ68, 
ςαοά ηοη ο1){6ΐηρ6Γα886ΐ ^υ88ί5 ίπιρ6Γ8ΐ0Γΐδ. Ηα- 
^αδ 8α(6ηι Γβί αρβΠυηι 6886 ύίε6ΐ)8ΐ ίοίΐίείυαα, 
(]ϋυ(1 ^ον^ Ιΐιυδ ηοη δ3επβε3Γ6ΐ. Α(ΙΙ){£ε, 86 (}υί- 
ύβω Οΐιπδΐίαηυιη 6586, (1ίε6ΐ)8ΐ ΑΙ)ίΙ)υδ, 61 ηοη 
ρο85β νοΓυπ) Οευηι τεΙίηςυεΓβ, 88οπΓιε8Γ6 αυΐβπι 
ΐηαηίπιίδ6ΐ86ηδυηυΙΙο ρΓα3(1ίΙίδορ6η1)υδ ηΐΑηιιαπ). 
ΡΓ8}δ6δ νβΓο, ευηι ΙταεΙιία νίηεΐυπ),ΓυηίΙ)υδ,]υδδίΙ 
ίπ Ιϊ^^ηο δΐι1)ΙίΐΏ6ΐη 6χ*ο11ί, 6ΐ ΓβΓΓβίδ υηςιιίϋυδ Ια- του ^-/,ματο; Οεμένου, άγώγιμον αύτον τψ 6ικαστη- 
ριψ παραχρήμα ποιεΤται, τύχην τε και 6νομα χ» 
την ένεγκαμένην απι^τει. ΈπεΙ δΐ θελναίης μιν 
δρμάσΟαι της κώμης άπεχρίνατο , Χρίστου δί 
διάκον εαυτόν έγνώριζεν, »ΰίύς & {^γιμών τη* 
των βασιλικών προσταγμάτΐυν άθήτησιν Ιγχλημχ 
τψ μάρτ,φι περιήπτε' και διΤγμα τούτου σ»Μς 
έλεγε, τ6 μη τψ ΔιΊ λιβανωτον έπιθΟνβι. Ορος 
ταύτα Χριστιανών μεν έαυτον 6 "Αδιδος ίλεγι, /» 
μη £ν τον άληΟννον θεο^ καταλιπεΤν δννασβχι, 
άψύ/οις δε Οΰσαι και άναισθήιοις Ιργοις χ<ιρων, Ό 
ήγεμών δε σχο•ν{οις τούτον τους βραχίονας δικιλημ• €βΓάΤ\, Εγ81 8υΐ€ΐη δϋδρβηδίο 1οη86 νίοΙβηΙίοΓ, μενον άπί ξύλψ μετεωρισθήναι προσκ«τε, χαι 

(Ιϋαιη 1αεβΓ3ΐίο. ν6ηί653ΐ βηίιη ίη ρεπευΐυηι, η6 σιδηροΤς ίνυξι καταξαίνεσθαι. ΚαΙ ίΐν τλ χρέ• 

€ΐί3ςβΓρ6Γ6ΐϋΓ, ευΐη νΐοίβηία 6Χΐοηδΐοη6 6ί ϋίνβΐ- μια^θαι τοϋ ίαίνεσθαι πολύ βιαιότερον έχινδύνε^ 

ΐ6Γ6ηΙυΓ 1)ΓαεΙ)ί8• ΧΥ. Ιηΐ6ππι (Ιϋΐη ίδ ρΒπάβΤΒί δυύΐίιηίδ, εοηνβΓ- 

δϋδ 68ΐ ρΓΧδβδ 8ά Ι)ΐ8η(1ΐ(ί&8, 6ΐ ίΧΏ%βϊ)9ίί 86 6886 

ρ8ΐί6ηΐ6Π). ΜίηαΙ)8(υΓ 8υ(6ηι 6ΐ!9Πΐ βΓ8νίθΓ8, βί 
ηοη πιυΙαΓ6ΐ ρΓοροβΗοαι. Ι1ΐ6 8υΐ6η) : Μ6η)ο, ίη• 
ί)υί(, π)6 &1)(1υο6ΐ α ύάο ; η6(|υ6 ρβΓδυαίΙβϋίΙ υ( 
αιίοΓβη) (Ιββπιοηβδ, 6ΐί8Π)8ί ρΙυΓα (οηη6η1α ίηί6- 

Γ81 6ΐ Π18]θΓα. Οαηΐ αΐΐΐ6ΠΙ ν6ΐΙβΙ δείΓΘ ρΓ2Β868, 

(]υΑη)ηαηίΐ 61 υΐίΐίΐαΐβπι ΙοηηβηΙα εοηείΙ1αΓ6ηΙ, 
(]υ» εοΓρυδ βοΐϋΐη οοηδααιπιιιηΐ, Οΐιπδά η)αΓΐ}Τ 
Α5ίΙ)υ8 : Νοη 8(1 ρΓΦδβηβ υδ(}υ6 Ιβπιρυδ, ^ηςυ^^, 
ηοδίΓΑ εοηδίδΐυηΐ : η60 68 βοΐυιη 86(ΐυΐιηυΓ, (]υ2θ 
εεΓηυηΙϋΓ. ΟυοιΙ βί ΐυ ςυο(]υ6 γοΐυβπδ ΑβρίεβΓβ α(1 μανθαι τοϋ ξαίνεσθαι πολύ βιαιότερο> 

γαρ διασπαραχθήναι, τών βραχιόνων »^τφ &««»- 

μένων ττ^ βί^ της τάσεως. 

ΙΕ'. Είτα, έν δσψ μεεέωρος ούτος ^ν, Ι ^ίιΚ*μν* 
έπ) 0(ι>πείας έτρίπετο καΐ μακροθυμεΤν ύ«ιχρ(ν•το. 
Ήπείλει δε καΐ τά χαλεπώτερα, κΐ μη μκταβαλοι του 
προκειμένου σχοποΰ. Ό δε, Ουδείς^ 1^, τ^ 2<1 
Χριστί)ν άποστήσει με πίστεως, σΜέ προνχχινεΤν 
δαίμοσι μεταπείσει, καν ΐΐ πλείους βασάνου χ>^ 
μείζονας έπαγάγοι. Ώς δΐ καΐ μαθεΐν έζητβι 6 ί^γε• 
Μ.ών, τίνα την ώφέλειαν αύτψ προςενοΰσιν λΧ βάσα- 
νοι το σώμα καταδαπανώσαι μόνοι, δ τοΟ Χριστοο 
μάρτυρος "Αβιβος• Ου μέχρι τού παρόντος^ «Τιη, τβ 
ημέτερα 'ίστατα•., ούδά τών δρωμένων απλώς γινό* 
μ«Οχ. Εΐ δΙ χαί αυτδς πρδς ιήν ΪΧϋϋη χαΙ την 145 ΜΑΛΤΥΗΙΟΜ 8. βΌΜΜ ΕΤ 80αΐ0ΚυΜ. 146 

Ιπηγγίλμίν/.ν ί^μΤν άντίδοσιν άπιδεΐν βορληθείης, Α βρβίη βΐ ρΡ0Γηί883ηΐ ηοΙ)ί8 ΓβηοαηΟΓαΓίοηβΐΏ, ΓοΠβ 
τάχχ δν μετά Πχύλου ϊριΧς^ δτι « Ουκ Ιξια τλ πχθή- βΙίίΙΠ (Ιΐοβδ ΟΏΤΠ ΡαυΙο : « ΝοηβιιηΙ οοηάίκηοϊ ραδ- μβτ« του νυν • χαιρου προς τήν μέλλουταν δόςαιν 
&ποχχλυφθην2! ε^ς ημαζ, » *Επει δΐ μωρίαν των τζι,ρ* 
βΐυτου λεγόμενα) ν 6 Ι^γεμών χχτεγίνωνχε, και νυν 
μ^ν θωπεύων χζΐ μακροθυμίις προνωπεΤον υπο• 
δυ<$μενος^ νΟν δε απειλών χ χι πιχρον αύτψ θάνατον 
έιηηΐων , πρ^ΰ ούδέτερον τούτων 6πο$ιβ^>ντ2 
έώρα * Ουχ άΟρ<$ον σοι τ6 τέλος Ιπάςω, προ; 
ΟΓ^τον &πεφήνατο^ άλλα μαλΟακφ πυρί χατα βραχύ 
σε ^ιατχχέντα ττιν άμε(λιχτον άποθίτθαι ιταρανχευ- 
άτω ψ<^χ'^ν. Εΐπε, χα ι δ^ κατά τ6 άρχτψον Ι'ξω 
τσϋ άστεως της ύλης συλλεγείσηί^ έπι την πυραν 
ίζγετο, Ιπομένης μεν της μητρός, επομένων δέ και 
τών άλλως αύτψ προσηκόντων χατα σνγγένειαν, Ό \^ηχ ρα8• 

5ίοη68 Ιιυ]υδ (βηιροΓίδ 2ΐ(1 {[ΙοΓί&ιη, ςυββ βδΐ Γβνβ- 
Ι8η(ΐ3 ίη ηούΙδΠ. > Ουηι αυΐβιη ρΓΧδβδ ββ (^υ» 
(Ιίθ6ΐ)&ηΙυΓ (ΙϋπιηαΓβΙ δΙυΙΙίΙίΐΒ, βΐ ηυηο ηυι^ΐβίη 
Ι)1αη(1ΐ6ηδ 61 δυϋίβηδ ρβΓδοηαιη ραΐίβηΐίοβ, ηυηο 
νβΓο πιίηαηΛ βΐ αεβΓίαπη βί ηιοΓίβηη ίηίβηίδπδ, 
ηβυΐπ βοΓϋΓΠ βυητι νί(ΙβΓβΙ οοίΙβΓβ : Νοη (ίΙ)ί 
ΓβρβηΙίηυπι βΐ ΙοΙιητι δίΓηυΙ νίΐδβ Πηβπι βίΤβΓΑΐη, 
δβηίβηΐίαπι βί ρΓοηυηΙίΑνίΐ : δθ(1 Ιο ΙοηΙο ί^ηβ ραα- 
Ιαΐΐπ) ΙίηυοΓαεΙυπι, οΓΓιοίαπί) ίιηπιίΐβπΐϋΐίιηρίαοαίί- 
ίβηι αηΐιηβηι (ΙβροηοΓβ. ϋίχίΐ, οΐ οιιπι νβΓδίΐδ δβρ- 
ΙθπΙηοηβπι βχίΓα πνίΐαΐβιη οοίίβεΐπ ΓυίίίδοΙ τηαΐβπα , 
(ΙυεβϋαΙυΓ 3(1 Γο^υιη, δβηυοηΐβ ηιιίΓίβηι ηι&ίΓο, £6- 
(]ηοηΙίΙ)υδ αυ'.βΓη ϋδ Γ|υο(]υβ, ςυί αΐίαδ εο^ηβΐίοηθ $1 μετά τ2) προσευςασθαι χαΐ πάντας εύλογησαι, ^ αϋ θϋΐη &ΙΙίηοΙ)ίιη(. ΙΙΙβ νβΓΟ ρΟδΙςοαίΏ βδδβΐ ρΓΟ- μεταδουναι $1 χαΐ του Ιν Κυριψ φιλήματος, έπειδη 
τί^ν υλην ο! πρδς τα τοιαΰτα υπηρετούντες άνηψαν, 
εμβάλλεται τφ ΐΓ>ρ1, διάρας τε τ^ στόμα χαΐ ττιν 
Φ>σγα δεξαμενος τφ δεδωχότι τδ πνεύμα παρέθετο. 
ΕΤτα τοΰ πυρός οίον ρχίσχντος, ο\ προσήκοντες 
όΟό^ν αύτψ πολυτελή περιέοαλον, μόροις τε ηλει- 
ψα¥ χαΐ ψαλμούς και 3μνους ώς προσήκον ην γιάν- 
τες πάρα Σχμωναν και ΓουρΙαν κατέθεντο, εις 
δόςαν Πατρός, Γιου χαί αγίου Πνεύματος, της 
θείας χα% αδιαιρέτου Τριάδος, ξ πρέπει τιμή χαΐ 
προσχύνησις ν3ν και ε!ς τους αιώνα; τών αΙώνων. 
*Αμην. [(Ι) Τ6 περί την Κέρνη, θαύμα τών άγιων.] 
Τοιούτον μίν δη και δ μάριυ; 'Άβιβος ^πι τών ε&Ιυδ, 6( 1)6η6(1ίχ!δδ6ΐ οπιηίΙ)υδ, 6( οίδ οδουΐυηι 
(ΐ6(Πδδ6ΐ Ίη Οοηιίηο, αοεβηβα αυΐβιη 68561 ηηαΐβπα 
αΐ) ϋδ (|υί αά \ά δ6Γνί6ΐ)3ηΙ, ίη ί^ηεηι ίη]ίεί(υΓ : 
βΐ 6υηί) &ρ6Γ(ο οΓβ Ω πιπιαιη λεοβρίδδοΐ,αραϋ 6υπι, 
({ΐπ (ΐ6()θΓ3(, δρίπΐυπι ιίβροδυΐ!. ΟοίηιΙβ ευπι ί^ηίδ 
βδδβΐ $6(1α(υδ, ςυί αά 6υιη αΚΊηβΗβηΙ, ρΓβΙίοδΟ 
1ίηΐ60 6ΐιιηείΓευηίΐ(ΐ6(ΐ6Γυη(,6ΐιιη§υ6ηΙίδυηχ6Γυη(: 
ουιηηυβ ρδαίιηοδ βΐ Ιι^ηιηοδ, υΐ ρ3Γ βπαΐ, εεείηίδ- 
δ6η(,ρΓορβ5^3Πίΐοηαπι βΐϋυπίΐιη βυηη (ΙβροδυοΓυηΙ, 

8ΐΙ §ΙθΓί(ιΠ1 Γ3!Π8 6ΐ ΡίΙίί βΐ δρίΓΚϋδ δΑπεΙί, ηπΰθ 

6δ( (ΙίνΙηα ΤΓίηίΙαδ, βΐ ίη ηυαιη ηοη εβϋίΐ ϋίνίδίο. 
0υ3ΐη ϋοεβΐ ΙιοηοΓ 6ΐ 3άθΓ3(ίο ηυηο 6( δβπιρβΓ, βΐ 
ίη δ33ουΐ3 δαβευΐοηιιπ. Αηηβη. Τ3ΐ6Πΐ ςηίϋβηι νΙΙ» Λιχιννίου καιρών εύρε τ^ τέλος, καΐ τοιαύτης τηςβ Ηηβηΐ ίηνβηίΐ Π13Γΐ7Γ ΑΙ)ί{)υ8 ΙβΐηρΟΓβ ίίείηίί, 6( μετά τών αγίων Ιτυχε καταθέσεως, και ούτω κατά- 
παυσιν τών διωγμών τοΤς εύσεβέσι διέΟετο• Τδ γαρ 
βπί^ τουδι Λικίννιος μίν έλιχματο την ^ξουσίαν, 
Κωνστσντίνφ δΙ τ6 κράτος έπήνθίΐ, καΐ τα 'Ρω- 
μαίών α•^τώ σκήπτρα ηύξάνετο, 8; πρώτος έν βα• 
σιλευσιν έπα^^ησιάσατο τν εύσέβειαν, καΐ Χρι- 
στιανοΤς τ^ ζτ^ν ώς Χριστιανός έχαρίσατο, Ά))' 
δπως αν ϊχοιτε γνώναι οίας ττ ς χάριτος οί μάρτυ- 
ρες πχρα θεού ετ-ιχον, διεξελθεΤν άνωθεν άναγκαΤον, 

Ιζ". Οδννοι μίν οΐ ΈφθχλΤται ΙΙϊρσών όμοροι, 
χί\ προς βνίσγοντα •?ίλιον οΊχοΰντε;• το σκαιον 
ΙΟνος τουτί χαί βάρβαρον χρόνοις ούκ ύ)ίγοις δστε- Ι3ΐβηι ευπι δ3ηεΐίδ η3ε1υδ ΓπίΙίΙβροδίΙΙοηβπ), βΐδίο 
ρϋδ βΚπΙίΙ Γβηυίβηι 3 ρβΓδβευΙΙοηίύυδ. Ν3ηίΐ (Ιβίη- 
εερδ ηυ'κΐβπι ϋοίπιο ΓυίΙ (ΙίηιίηπΙα ροΐ6ηΙί3; Οοη« 
δΐ3ηΙίηο 3υΐ6ΐτ) ΟίΓυίΙ (1οη]Ιη3ΐίο, βΐ εΓβνβΓυηΙ βί 
δ06ρΐΓ3 ΙΙοιηβηοΓυηι : ({υί ρπιηυδ ίηΙΟΓ ιπιρβΓ3ΐο- 
Γ08 111)6Γ6 ρΓοΓβδδΐΐδ 6δΙ ρίβίαΐβιη, β( ΓΙιπδΙΙβηίδ 
εοπεβδδίΐ νίνβΓο υΐ ΟΗπεΙίΗηοδ. δβά ηΐ ροδδί- 
1ί^ εοςηοδεοΓβ, ηπαΙβίΏ ^ΓαΓιαιη ηΐ3Γΐ;Γ6δ 3ρυ(Ι 
Οβυηι δυηΐ 3δδ6ειι1ί, ηβεβδδβ βδΐ τβπι 3ΐ) 3ΐΙο 

ΓΟρβΙβΓΘ. 

XVI ΙΙυηη: (ΐηίάι'Πΐ ΕρΙιΐοϋΚτ,ΡοΓίηΓϋπι βηίΐίίηί, 
βΐ φ2ί 3(1 δοΐοπι 1ΐ3ΐ)ίΐ3Ϊ)3η( οΓίβηΙβηι : ϊ\x^ ςοηδ, 
ίηηπβιη, ίπιροΓ(υη3 βΐ Ι)3γΙ)3Γ3, ηοη ρ3ποίδ 3ηηίδ ρον μετά την τών μαρτύρων τβλείωσιν εΙς τοσούτον ^ ροδ( ηίΐ3Γΐ;Γυιη εοηδυΓηπ)3ΐίοηβπι, υδςυβ 3(ΐ60 έπέθβντο 'Ριυμαίοις, ώς χαί μέχρις αύτης Εδέσσης 
ελ^9αι, χαί τα πέριξ ληΐσασθαι. Οΐ δΐ 'Ρωμαίων 
βα9ΐλιΤ« σ<^δρα τ» ζμυνον τ^ πόλει, και τ^ν στρα- 
τιών έν βρ«χ•Τ πασαν συνέλεξχν, ώστε δπερμαχέ- 
σαβθαι της 'Εδέσσης, άνάλωτον αύτην φυλάςαι βου- 
λ<{4Μνοΐ9 χ» .μάλιστα τοΤ; του Χριστού λόγοις θα^- 
^ο^τε( οίς έπέστειλεν Αύγάρφ, ώς ούδΐ ί^ πόλις 
«οτΙ βαρβάροις Ζνται άλώσιμος, /αΐ τφ Ιν αύτη 
ιερώτι;^ τί τ€Λ* Κυρίου ημών χαΐ Χριστού έχμα^Τον 
τφ Αύγάρω ιαμ^θήναι. "Ηλασαν μΙν σ3ν πάρα ττ,ν 
πόλιν τίι Ουννιχον, έλε^ν βύτην ^δίως οΐόμενοι' 
*ΡΐΑμαΤοι £1 συμμχχίχν *ΕδεσσηνοΤς πέμπουσίν, ώ; ίηνβδβΓηηΙ βοπ)3ηο8,αΙ ΓηεβΓβηΠηεηΓδΙοηβδ ϋδ(]υ6 

3(1 ίρί?3Π1 Ε(Ιθδ83η),6ΐρΓ9Β(ΐ3δ3£[ΟΓ6ηΙ 6Χ ββΠδ,ηυί 

οίΓθ3 ίρ83Π) βίΐί δυηΐ. Κοπΐ3ηοΓυπι βυΐβπι ίηί)ρβΓ3- 
ΙοΓβδ βεήΙβΓ (ΙβΓβηιΙβΓυηΙ οίνίΐβίβηι, βί Ι)Γ6νί Ιο- 
Ιυπι οοΙϋ{[βΓαηΙ βχβΓείΙυπι,υΙ ορβπ) ΓβιτβηίΕιΙβδδΦ, 
νοίβηΐβδ βΙϋοβΓβ* ηβ 03 ελρβΓβΐυΓ : βΐ ιη3χίπΐθ 
νοΓΐ)ί8 ΟΗΓίβΙί εοηΠάβηΙββ, ηυ» δεηρββΓ&Ι &ι1 Αα- 
^ΑΠίπι, ςυοά €!ν>ΐ38 ηϋηςοβηι «8561 ε&ρίβη(ΐ3 α 
Ι)2ιΓΐ)ΒΓί8: 6ΐ ηυοά ίη β&ιη ρηπίλΐη Οοπιίηίηο&ΐη βΐ 
εΐιπδΐί βΓΠςίβδ Π)ί8δ3 δίΐ Αά Αυ|;8Πΐιη. ΙΙαςαβ 3ά 
είνΙΐ3ΐ6Γη ε3δ(Γα πιονβΓυηΙ ΗαηηΙ, ρυΐιηΐβδ 86 Γα- 
εϋϋ 6301 68£6 €3ρΙυΓ•)8 *, ΙΙοιη3ηΙ ΑΐιΙβιη ηαίΚυηΙ 3υ- (Ι) ]η€ΐα8• πιΙ)ΐί8 ΙίΙΙβΗδ θχ&Γ3ΐ3 8υηΙ ίη ιη88. 15^2 6( Ι5ί1) βί ίη εαρίΐβ δβηιιβηΐίοπι ρο8ίΐ3. 147 ΜΕΝ&Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 148 χίΙϊϋΓΠ Εάβδδβηΐβ, ηβ ίη ΓΠΛηυδ ΗαηηοΓϋΐη νβηϊΓβΙ α μ^, 6π^ (Λννων χέφω6ήν« τί^ν «Αιν. •ΕμΙ Λ ιΙ είνίΙ&8. Ουπ) νβΓο, ηυ! πιίδδί ίυβΓ&ηΙ & ΒοιτίΑπίβ, 
ί&ιη νβηΊδ56ηΐΕ(ΐ68δ&ιη, αοόίάίΙυΙηυίίΙαΓη Οοιίΐιιιβ 
ίηΙοΓ 608, 6( ΓηοπΙ)υ8 ΙαΓϋβΓυδ, 6( πΐ6ηΐ6 ροΓη'ι- 
είθ8υ.<:, ϋί?6ΓδίίΓβΙυΓ 1η (Ιοιτιο ευ]α8(]&ιτι ΐΏΐι1ί^π8, 
ηοαιίηβ δορίιίδβ. Εί &υΐ6ΐη βΓβΙ υπίοΑ Πϋα, ηοιηίηβ 
ΕυρΙιβπιία, νίνεηΐί ίη νίϋυίΐΑΐβ, βΐ (Ιβ δοΐβ Ωΐίαδοΐ- 
Ιΐείΐοβ. Ε(1υη3ΐ)αΙυΓ 6Τ%ο πιαίΓίΩΠα, Ιαοςπαιη ^6Γ- 
ιηβη Γβεοπδ ρυΐΐυΐαηδ, (οιηρ6Γ&ηΐΪ3ηι ('ΧβΓεβηδ 6ΐ 
νίΓβίηίίαΙβιτ), βΐ 8ΐπ(1ίυιη 3(11)11)608, ηβ ε6ΓηοΓ6ΐιΐΓ 
Λ ιΠιΐδουΙοΓυιη οευΐίδ. ΕπιΙ ααΐβιη ρυβΙΙα Γαεί6 άα- 
Γ.υΓ2ί, 6ΐ ίηβί^ηί ρυίεΐιπίυύίηβ. Ουητι 6Γ^ο ίη 6α !ΐ3- 
Ι)ίΐ3ϋοηβ (Ιίιι νβΓδΒΐυδ 68861 ΟοΐΐΗυδ, ηβδοίο ςυο- 
ηιο(1θ3δρ6χΙΙρυ6ΐ1αηί),6ΐ ίΐα ε.ιρίϋδ ΓαίΙ 6]υ8&ιηοΓ6, πρ^ς Ρωμαίων ατχλέντκ, τ^ν *Έ)μ«0β« 4ίλΐ| «κ- 
έλαβον, ίΐυχέ τίνα Γότθον Ιν βΰΜίς^ β^^βαρΑ» τι 
τον τρ(!ΐΓον χαΐ τ^ν γνώμην ΑΑριον, Ιν τινοβ οΙ»^ 
χλτχλύσαι Σοφίας &ομα γηαΐΛάς» Ύ^ ΛΙ^» Οιιγά- 
τηρ μονογινί^ς Ευφημία, Χ^Ρ*'? '^ ^**ζΐ^^% ^ 
έπΙ μό^ ττ^ θυγα'ρ\ ααλβυούα^. 'Αν^Τ^^^ ^ι & 
τι νεοΟχλες Ιρνος ή «αΤς τ^ μ^'^ρ^• «ωφρονΑνιιν « 
|[7χσ3ΐ2 χαΐ παρΟκνίαν, χαΐ τ^ μιϊ &^^έν••« ίμμαβι 
θεαθήναι διά σπο^ι^η; Ιχοονα. Ίΐν Α Ι| πχΧζ 5^ 
την 8ψιν ευπρεπής χαΐ τ^ χάλλος λμήγατκις• *£ηιϊ^ 
τοίνυν συχνός έν τ^ χαταγωγ^ τψ ΓΜφ χρ^ 
έτρίβετο, οαχ οΤδ* βπως θιαται την χ({ρην, «χΐ ούτΜς 
αύ-ΐής έάλω τψ ερωτι, ώς μηδέν χατα >ινΐν Ιηρη υΐ ηυδοιυΑπι ηιβηΙείΏ αϋο εοηνβΓίβΓβΙ, ςυ&ηι 3(1 β ντρέφειν η την πνρθένον. ΠροΜηητον τοιγιρΜν νίι^ΐηειη. Ρ6Γδοη3Π) ίίβηαβ ΐη(1υ6η8 1)οηί(3ΐί5, βΐ 

86 3ΠΐίεϋΓη 6886 δίπΐϋίβηδ, 3ΐ)ϋ( 3ά η)3ΙΓ6ΐη,6(38- 

86ηΐ3ΐίοηίΙ)υ8 εοηβηδ εί ρ6Γδπ3ϋ6Γβ, 6( 1)οηοΓυπι 
ρΓοπΓ.ίδδίδ, υ( 61 άΛΤβί ΓιΙΐΗΐη ίη πια(Γίπιοηίαπΐ).ΙΙΙ& 

8υ(6Π) §Γ3νίΐ6Γ ΓβΓβϋ&Ι, 6ΐ βπΙπίυΠΙ ηοΠ 3(11)11)61)31 

ϋδ (|υ2θ α5 ίρ$ο ϋίεεϋαηΙυΓ. Εο νβΓο 86 ιηβοΙβηΐεΓ 
^3ε(3ηι6, 6( ν3!(ΐ6 ιηίηίΐ3ηΐ6, ϋΐ3 : υοΐε3πι,ίπ(]υίΐ, 
ηυδβ ηιιΐιί 68ΐ, Γι[Ί3ΐη νΪΓο εοπ]υηςεΓ6 1)3γ1)3γο ηυη- 
ςυ3ΐη δυδίίηυεππι. Νβ 6γ^ο 3δδοη(6Πδ, ηβε ιιιί- 
ηεπδ. Νβπ) ηεε πΐ6 6[Τ)ο11ί68 αιΐυίαΐίοηίϋυδ, η6()ΐΐ6 
ιηΐηίδ ΐ6ΓΓ6ΐ)1δ. ΙΠε αυΐεαι ρ6)β^6ΐ)3ΐ 63^6ηι ΓυΓ- 
8αδ Γ3ε6Γ6, 6ΐ ΓυΓδυδ δυαπλ οδίβηοΐβϋλΐ ίηιρυιίεη- 
Ιί3Π), 6ΐ ιΐβ ϋ8(ΐ6ηι πδδίιΐυε ευηι ιη3ΐΓ6ΐθ(ΐυ6ΐ)3ΐϋΓ. 

ΟείΠίΙε 6ΐί3ηί1 ρΓ6ΐίθ833(ί6Γ6ΐ)3(3ΐΐ63ηΐΟΓη3η)6ηΐ3, χρηστ($τητος υπιλθων χαΐ φίλος κίνβι 6ικοκρινιΙ|λ•νος, 
^πεινι ηαρα τ^ιν μητέρα, χολαι»ί«ις Μ ιΜ^ν 
έπιχειρών πεΤσαι, χαΐ ίγαθων έιηγγ•λ(βιι« *ρ^ 
γάμον αύτψ έχδοΟναι τ^ν θυγατέρα• *Η & β^φικς 
τε έφερε, χαι τοΤς παρ* βώτου λβγομένοις (χιηχ 
προ7εΤχε τίν νουν. Του 8έ θρανυνομέν^υ χαΙ μ(γΔι 
διαπειλοϋντος, έχείνη. Την μ^ιγην έμυοΐ θυγχτέρι^ 
2φη, ξίτρ^ίρ^Ϋ συζεύξαι άνδρΐ ουχ £ν &νβ»χο(|ΐη« 
ποτέ* μη χολάχευε τοίνυν, μηδΐ άνβίλΐι* ο(ηι ^ 
χαονώσεις ταΤς χολαχείαις, οδτε φοβήσης τλΤ( 
απειλαΐς. *0 δε των 6μοίων χαί ιιάλιν ^χ^^, νί 
πάλιν τ^ αναιδές έπεδβίχνυτο, χαΐ κβρί των α&Μ 
6π($3ζι ωραι ττ^ μητρί διελέγκτο, κίνα χαΐ χέβμβκ 
αύττΙ πολυτελεΤζ προ9εχ<$μΤζ», χαι πολλών &λΜΐ 61 3ΐ1βΓηηα1)3ΐ 6αηι ΓύΓβ (Ιοηοίπαπι ιπυΚοΓυπ) ΒΐΙο-^Ισετθαι χϋρίαν διεβεβαίου. *Η δΐ της ιηιι&^ μιΙΙτ^ Γαη).Αΐ3(6Γ 3υΐ6ΐη ρυιΐΐα; ηβ δίε (]υ1ιΐ6πι ρΐφ|)6ΐ)3( 
311Γ6Π) ϋδ ςυ<6 3ΐ) ίρδο ίΙίε6ΐ)3ηΙυΓ. 

XVII. 0θίη(ΐ6 111ο ρ6Γδ6ν6Γ&ηΐ6, ΓϋΓδϋδ 8ορΗί3 
(ευιη ηβδοίο ιιη(ΐ6 (]ί(11είδ86ΐ) : 8υηΙ 1ϋ)1 6ΐ ΓιΙϋ 6ΐ 
υχοΓ, 61 Γ6δροηϋίΐ : ηεε β^ο 111)1 πιβαπ) ΓιΠ3ΐη 
46(ΐ6ηπιίπ ηΐ3ΐΓΐπιοη1αιη. ΙΙΙε νείΌ ρ3Γ(1π) ((υΜεπι 
3Π)0Γ6 ραεΙΙίο νίεΐυδ^ ρ3Γ(ιιη αυίβηα (ίπιΟΓίδ Οβί 
ηυΙΐ3Π) <1υε6ηδ Γ3ΐίοη6ηι, Οβυηι (6δ(3ΐυΓ ββ ηυη- 
ςαβπι (ΐ3ΐ)υ1δδ6 υχοΓβιη, ηβο ΰΐΐοδ, 86(1 86 6]υ8 
Γιΐίαπι νεΙΙε ιΙυεβΓβ υχοΓβιη, 6( οιηηίαπι δυοΓυιη 
1)οηοΓυιη 63ηι ί3ε6Γ6 (1οΐΏίη3Πΐ. ΥΙηείΙυΓ ί(3ηυ6 
ϊϊϊΆϊβτ ρυβΙΙίΒ 3 ΟοίΐΙιί νβρΒΙδ. Ουίςΐ εηίπι 6Γ3ΐ 
Γ3εΙυΓ3, ευιη οδδεί Γοηιίηα, ίΐυ:6 ίποϋε (ΙεεΙρΗϋΓ, 
6ΐ δ&εΓ3ΐΏ6ηΐ0Γυ[η 3υι1ίΓ6ΐ 6Χ3(ηΐη3, οΐ 6ί ιηείυ ουδέ ο3τω τοΤς παρ* α*^του λκγομένοις «αρβΥ];! 
το ους. 

\Ζ\ Είτα, έχδίνου τοΤς προτέροις Ιμμένονης, 
αύθις ή Σόφια, ο^ οΤδ' 6θ€ν μαθοϋσχ, *'Ε»νί μ 
χαΐ τέχνα χαι γ<>νή, πρ^ αυτλν &«ιχρ{ν^τθ| χ>2 
ούχ αν έγώ σοι πρ^ γάμον την Ιμ^ν παίβι έι- 
δοίην. *0 δε τοΰτο μεν τφ Ζρωτι της χιίρης νΐΜ^ 
μένος, τοΟτο δΐ καΐ θΐίου φ<{6ου μ9^ φροντβα ΐΜΐ^ 
μένος, έμαρτυρετο τ^ν βε^ν μηδΙ ποτ< *(9ηΛΛ 
μηδΐ τέχνα σχεΤν, άλλα χαι κΐς αΰζνγον Αγ α ριΐ Β 
την χ({ρην βούλεσθαι, χαΐ των αύτου ιι ά ντων β• 
ρίαν αυτήν ποιήσασθαι. Ηττάται τοεγαροίϊν ^^ «κ 
πχιδος μήτηρ των του Γότθου ^μίτων. ΚιΙ ιί 
γαρ Ιμελλε δρςΙν χαΐ γυνή ούσα τ^ ιΒχολη Α (ΐυ3ΐ6ΓίΙυΓ3ηίη)υ8? Ιίβηυβ πιαηυβ ίη εαί1υΐ£ ΙοΙ- Οάπάτην, χαί δρχων έσμους άχουουσα, ^^ Ιβηδ : Ρ3ΐ6Γ 0Γ[>Ι)8η0Γυιη, 6ΐ (ΙβΓβηδΟΓ νίςίααηιπι, 
Οοιηΐηο 6ΐ Οβυδ, ίηςυίΐ, ηε (Ιεχρεχεπδ Ιιαηε ρα<Ί- 
ΐ3Γη, (|υ8β νίΓο Ι^ηοΙο €οη](ΐη{;ίΙυΓ. Τε εηίπι ε]υδ 
ρΓοπιίδδΟΓυιπ 3εείρίο ίπ8ρεεΙοΓειη ; εΐ (ε ΓρεΙβ, 
υηίε3Π) ηΐ63πι ΓιΙί3ΐη Ιγ3(1ο Ιιυίε ροΓοςπηο. Εΐ ίη- 
Ιεππ) 8εΓ)1)1(υΓ εοηΐΓβεΙυδ ίΐίαίτΊνηοηιί, εΐ ευω 
3ϋςυ3ηΙυιη ΙεπηροΓΊδ Πυηηί Ειίεβδαπι είΓουίηδθ- 
άίδδεηΐ, δοείί 3υ1ειη εΐ 3(1]υΙ<)Γε8 ιΐΓΐ)ρηίΐ (ΙεΓεηιΙΐδ- 
86ηΐ,Ηοδ(ίυιπ(|υείπηρεΙυιη ρΓορυΙδαίΤ^εηΙ,ΓιΙ ρυβΙΙβ 
ρΓΰΒέτηαπί^ εχ (ίΟΐιΙιί εου]ίΐηί•ΐί()ηβ. ιΝυπίίυΓτι νεΓΟ 
Ιεητϊρυδ ρίΐΓίεηιΙί ίΐϋνεποπιΐ, οΐ ΙΙυπηί ί^υί.Ιβιη,εηιη 
ηίΐιίΐ ρο;ιΐ!8ϋρηΙ Γαί'ί'Π' οηιη φιχ ^ιμεί^ινεΓαιιΙ, 
]3ΐη Ιη Απίιη» ΙιαΙίν'ϋϋΐιΙρΓοίίοΐδδί ίη ρΗ>Γΐ3ΐη.3οοϋ 
3υΐ6ΐη εΐ αι1^α1ο^εδ νοΐ6ί3π( ΓΟίϋΓΟ Κοπ)3ΐη. ϋυπι την ψυχήν βαλλόμενη ; Τάς χβΤρας ούν κΐς ιίριι^ 
άναχείνασα. Ό Πατήρ των ορφανών, χ«1 «ριη&ΐις 
των χηρών. Δέσποτα χαΐ Θ<1, Ζφη, μή τ«|ν Ιρφκν 
ττ^νδε περιίδγ,ς άγνώστφ συζιυθνυμένην Μ^ Λ 
γαρ των αύτοϋ υποσχέσεων ίφορον δένομαι, 9^ 
σοι πεποιθυΤα, την μ({νην ΙμοΙ παΤδχ τφ ξΐιφ 
τούτψ έχδίδωμι. Ούτω; Ζφη, χαΐ μετβξϋ γ^γαΐ' 
συμβο'Λαΐ(|^ γράφονται. Και δη τίνα χρίνον Μ^ 
πάρα την "Εδεσ^αν τόποις των ΟΚννων 
δευσαμένων, χαι των συμμάχων τ§ κΑεί 
δρευοντων, καΐ την χών πολεμίων Ιφ&δον 
κρουομενων, Ιγχύμων ^ χ({ρη χή χου ΝτΙου 
ται συνάφεια. Οδπω ουν 6 χαιρίς α&ν^ 
επέστη, χα2 τ6 μέν Ούννιχον, «Μν ^ 4(λι Μ ΜΑΕΤΥΕΙϋΜ 8. βΌΚΙΜ ΕΤ δΟΟίΟΚϋΜ. 150 <ρ^ά9«9θαι βυνηθίν, λπ^ί^Λιν ί^η ηρίς τ^.ν οίχείϊν Α βΓ|[θ βοΐΐΐιυβ ηΒοςϋβ ρ&Γ&1α8 βδ^βΐ βίίηυΐ αΒΪΓβ 

&<>οοϋτο- •ιΙ σύμααχοι θε άπιένχι πάλιι» πρδς οιιπί Κ(•ΐη&ηί8, βΐ ΟΓϋοίδΓβΙϋΓ ΐηαΙβΓ ΓιΗ» 8βραΓ&- 

ΙΡώμην Ιβούλονχο. ΈπβΙ ουν καΐ 8 Γότθος συν- Ιίοηβ, βίηυο βείηάβΓβηΙϋΓ νίοΟβΓβ, »ρρΓβΙΐβη(ΙίΙ 

ΜΜ. 'Ρ«μ«(οις Ι^τοίμαστο . ηνιβτοί τε ^ μτ^τηρ ρυβΙΙβΠΙ, 060 $ίη6ΐ>3( βΆϊϊί €ϋΜ ΟοΙίΙΐΟ (ΙίδΟβάβΓΟ, 

τφ της πιιδος χωρισμψ, καΐ τα σπλάγχνχ έκόπτβ- βΐίίΙΠΙδί βΗϊΠ ποη ροΙβΓβΙ ΓβΙίηβΓβ, ΟϋΐΏ Ιθ{β ίΠα- 

«* •Εντ•υ6•ν (?χ»το τηζ πχιδος κ«ί συνβποδημεΐν (Πΐηοηϋ 6Ι παΙϋΓβΒ νβΐΐβΐ 86(ΐυί ιη&ΓΐΙυΠ). 

ιφ Γ^τΟφ ί/Μ βΤα, κδν ουχί καΐ κ^τχαχεΤν αύτην η§ν>ν/ίθη νόμψ γά{ΐου γζ\ φύίεως τψ άνδρΐ Επεσθαΐ 
τ^γνναιχλς βο«>λομένης• 

ΙΒ* *Άρτι τοίνυν άποδημοϋντϊζ ^ μήτ^ρ πβρχ- ΧΥΠΙ. ΟϋΠίΙ ]&ΐη βΓ^Ο 3ΐ)ίΓ6η(, πίαΙβΓ β08 3δ8ϋ- )^β«Μ3, τ^ΐν τοίν 6μολογητών καταλαμβάνει σορό*/, 
ηΐ πρ^ τλν Γότθον* Ούκ άν έγώ 90ΐ ςην έμήν 
έλ'Λλ πιατλύαω, φ^'^) *1 μΉ» ^ΐ'ι^ τιμ(α< σοροΟ 
τ^ι9& ταίν 6«ερ Χρίστου πα^ντων αψάμενος, 
Ιγγη^τάζ μοι τθ'^ου< τιαράτ^-^^ς μη μόνον μηδέν 
τι «ρο: τ^ν ιεαΤ^ λ^ττηρ^ν διατιράξασΟαι, αλλά 
ιιΐ Μσης αυτήν άξιώσαι (η< θεραπείας• ΚαΙ & ΐΏβηδ, αοεβϋΐ 8ίά ολ^βάπι εοηΓβδδΟΓυηι, βΐ άίοΗ 
6οΙΙΙιο:Ε§ο(π8θ ΓκΙβί ηηο3Γη&Ιί3Π) ηοη ΰοΐΏΓηίίΙαιη, 
ηίδί (Αη^βηδ Ιιβηο ρΓβΙίοδαιτ) εαρδίπι βΟΓυπ) ςαί 
ρΓΟ ΟΗπδΙο ρπδδϊ δΐιηΐ, βοδ (Ιβάβπδ πηίΐιι β<1θ]υδ- 
δοΓβ^,ςϋοά ηοη δοΐηιη βί ηίΐιίΐ δίδ ηιοΐβδίί ΓαοΙυΓϋδ, 
86(1 βΙΐΗΐη 6]υ8, ςυ&ιη ρ&Γ βδΐ, ευΓ&ΓΠ δίδ ^βδίυποδ. 
βοΐΐΐιυδ βυΐβπ) ρΓοΙίηυδ, Ιθηςυβιη ]υδδυ8 ΓαοβΓβ ΓΜος «ύ6ΐ»ς, ωσκερ τ^ ιμάντων ε^^ολώτατόν τε ^ί^) 4^0(1 68861 οηΐηίϋΠΙ ΓαοίΙΙίπΐυιη,βΙ ΟΠίηΙρβηίΙΟδ ηι ίψο/Βύτατν* 3ράσειν επιτραπείς. Έκ τών χει- 
ρύν ^μβ»ν, άγιοι, τ^ν κόρην, είπε, παραλαμβάνω, 
ΒΪ τ{ ρΆ^ρ^ ^χχ'^Ά'^Λζ υμάς δίδωμι ώς ούδ* ^τιουν 
ήτ^ «αρ' έμου γειήσεται λυπηρ6ν, άλλα μάλλον 
αϊ «ρ^ ναν Ζ τι βουλοιτο, Ιτοιμον Εξει με πλη- 
^οάνχχ τχ")^ τα χαταθ'^μια. Ού ταϋτα μόνον 6 άλι- 
ν(ριος, &λλα χαΐ εΙς την αεγάλην του θεού δύναμιν 
βμητι τβς υποσχέσεις έπΙ τών εργω^ φαλάξαι, 
Δεξαριέννι τοίνυν ή μήχηρ χον δρκον* ΓμΤν, άγιοι, 
την νζτδχ μκτα βε&ν άνατίθεμαι, καΐ δι' 6μών τφ 
Γ^τΑ^ το'ς μάρτυσιν, ^πεβόησεν. *Επι τούτοις εύ- 
ξάμενοε τψ β<φ, καΐ ή μή'^^ρ '^ή^ πατδα περιβα- 
λονη χαι π^ριπτυξxμ^νη τα ποθεινότατα , αυτή ιηβΐυ νΑΟουπι : Α πι&ηίϋυδ ν6δΐΠ8, ίη(ΐαί(, ο δβηείί, 
Αοοίρίο ραβΙΙ&ιη : ρΙ νο8 άο πΐ3(π Γΐ'.ΐ6]αδδθΓβ3, 
ςυο^ βί α αιβ ηίΙιιΊ ΟβΙ πιοΙβδίί, δβά παβ ροΐίπδ 
Ι)Αΐ)6ΐ)ίΙ ρ2Γ3ΐυ[η βί ίπηρίΗΓβ, ηαββουηηηβ νοίβηΐί 
βΓυηΙ εοΓίΙί.Νβο Ιι»ο δοΐυτη δοβίβπαΐυδ, 86(1 ιη^^ηβδ 
ςαοςυβ ]υΓ&( Οβί νίΓβδ, 8Θ ρΓ0Π)ίδδ& Γβίρδα οοηδβΓ- 
ν&ΙυΓυιη. Μ&ΙβΓ βΓ^ο, αεοβρίο ]ϋΓβ]υΓ3η(1ο, δαηείίδ 
3εεΐ3Πίΐ&νί( πιβΓίγπίυδ : ΥοΙίδ, ο δβηοΐί^ ιηβ3Πΐ 
ηΐίαπι ροδΙ ΟβιίΓη εοπί)ίηίΐ(θ) β( ρβΓ νοδ ΟοΙΙΙιο. 
ΡοδΙ Ηδβε Οβυιπ ρΓ6ε3(ί, πι&ΙβΓ ηυίοΐβπί) 3ηΐ3η1ίδ- 
δίιηβ 61ί3Γη, 3πιρΙβχ3, άοπιυιη ΓβνβΓίΙΙπΓ; ΟοΙ<1ιυ8 
3υ(θπι ϊΐβΓ ίηίΐ εοπ) ρυβΙΐ3. Οβίηάβ ευιη νβηίδδβηΐ 
ίη Γβ|ζίοηβηι, βχ (ΐα3 οΠυδ βΓ3( ΟοαΗυδ, βΐ ^3ιη ^« οΤκα& έπανήει^ 6 δέ Γότθος της 6δου μετά της^ βδδβηΐ ρΓΟρβ β]ιΐδ (Ιοίηυπί, οΐϋΐϋδ ηυί^Ιβιη νίΓ ΙδΙβ 
«Β.^ ιίχκτο• Είτα τ^ χ^9^^ ^^ ^ Γότθος ώρμητο ίη{ιυηΐ3ηυδ βηοοπδ ίη ϋΧΟΓβπι, εοπίβπιρίο νβΓΟ 
χαταΚεβ&ντις, λιηί ^δη πρ^ς την του άνδρος ήγγι- ^υ^Ρ^υ^3ηάο 6( ρ3εΙίδεοηνβηΐίδ, βΐ Οβί πΐβΐυ ρΓοεαΙ 3 $6 8ηί)3η(]<ιΙο, (ο, ςυοϋδςυβ ρΓοεβίΙίΙ νΐΐίυπι !) 
βί ςυίϋβηι 3υΓ6Γΐ νβ^Ιβδ, 3υΓυιιι ηυοηυβ βί 3υΓ6ΓΚ : 
β3ί]υ6ΐ3η4ααη)δ6Γν3ρ3πηίδΙιΐΓρίΙβΓΪη(]υ(α: ΜίΙιί, 
ίπίΐυίΐ, ο πιυΙίβΓ. δυπί ΙίΙ)βπ 6( υχοΓ. 0ιΐ3ΐηοΙ}Γ6ίη 
?οε3 (β 3ηεΠΙ ιιη ΒβΙΙο εβρίαπι, βΐ (β ίηβΦ υχοπ 
ΟΓηηίϋαδ ιηοάίδ δΐιΗπιίΙΙβ, ο( βΙ ιηοΓβιη ςβΓβ, β3ΐη 
Ι3ηςυ3πι (Ιοιηίηβιτ) ΗοηοΓ3η86ΐ ηοπιίη3ηδ.8ί βηίπ), 
ςοοιηούο δβ Ι)3ΐ)63ηΙ Γβδ ποδίΓ^Β, βηιιπΙίανοΓίδ, 3υΙ 
βΐί3Π) πιβ2Β ιιχογΙ'^ νοΙαι:ιΐ3ΐί ηοη ρ3ΓυβΠ8, βπΐ 1ί()ί 
ιηοΓδ δυρρίίείυιη. 

[ΐ όνο•χάζ4υ7α. Εΐ γαρ Ικ<ρορα τα ί^μέτερα θήσεις, {$ και τψ της >»μής συζύγου θϊλήαατ: άττει- 
%/^κ(, •ά¥«το•ι Ιξεις την τιμωρίαν. ζν» 6»£»^ Ικιλβθόμενος μεν 6 δεινές έκεΤνος της 
προς Γ^ν γυ^ηιΤκα στοργής, καταφρονήσας δΐ $ρκ(λ>ν 
η! 99«#ηχο0ν, τ^ν του Θεού τβ φόβνν άφ' δαύτου 
«κη^ίιεηος , & Ρ•^ΧΡ^ πόσου προήκει κακία ! 
λι^ηραΤ μ1^ συτης τ^ Ιμάτια, προσαφαιρεΤται δε 
XXI τ^ν /ρ!ΐσον, ^άκος τε αύτ^ν οία δούλη ν άτίμως 
π«ρι6ιλ»ν, "Εμοί, εΤπεν, ώ γύναι, και τέκνα είσΐ 
χχΐ γνν^* ^^ ^^^ δούλην αίχμάλωτον σε αύτην 
κΟζχ. χαΐ ιερο< ^^ ^μ''»>' γυναΤκα, πάσαν 2σο φυ• 
τί,ν 6ποταγην, ώς κυρία ν αύτ^ν καΐ 
ΜΥ έ»κ£ν««ν έλπί^ν Ιδοϋσαν ; Πάντιος, εΐ μή 
ί*, •1 μή σίδηρος, 11 άλλο τι τών άψυχων, 
Μ|7«1^«ν '^ άνιλνίστω της άκοης, εύθυς την ψυ- 
3^4» ί^νλΤ , άλλ' 'Λ της μητρί»; έγγυηταΐ εα'ίτην 
^«ν ονς «ιληφεν 1κ<ίνη παρά του Γότθου έπΙ 
ψ μβν της μιαράς άυτοΟ κεφαλής, δείγματι δΐ ^ μ£γ{9¥η< «δτών χάριτος. Μέγα τοίνυν στενά- 
(μ πχΐ Ρ^Οιον άπ^ της ψυχής* Σο?, Κύριε, είπε, 
ηί τψ 9ψ αχ^ίν^ ^^^ ^ν^^ ^^^^^ τούτοις ευχαριστώ. 
Κν Χ9ΐ »ρ^ '5^^ ΓότΟον Ιπιστραφεΐσα^ Εύγε σοι, Ιβπ) νί^οΓβι ί'χί(υιιι? Οσιοίηο 8ί ηοη 6$8θί Ι3ρί8, $ί ηοη 
ίβΐΓυπ),8υ(8ΐίςαί8ΐίυ(ϋη»ηίαιυπ),ϋϊ:ΐ|υ9βρΓ»ΐθΓ$ρ6ηι 

3θεί(]6Γ3η(, 3ΐΐ(1Ίΐί8 ρβΓΓΐι1δ3, ρΓοΙίηυδ βηοίδδβΐ βηί- 
ιη80);δΡ(1θ8Πΐ εοηΒ6Γν8ΐ)&ηΐ κη8ΐΓΐ8 &4β]αδδ0Γβ8, ςυοδ 

ΠΙβ 8 ΟοΙίΙΐΟ 80ΓθρβΓ3Τ,3<1 0131003 ςυΙθθΠΙ 6Χ!>60Γ8η<1ί 

6]ϋ8Γ8ρίιίδ,8άθί>ιοηά6ηίΐ8Π) 8ϋΐβπι ιη8χΙιη8Π) οοΓααι 
£[ΓίΐΙί3ίη.ν8ΐι1β βΓ|[ο Ιοββίηί80Ρη8.βΐ8υδρίΓ3ηδβχ ρπο- 
ίϋη.Ιο€θΓ()ΐ8:ΤίΙ)ί,3ίβΙ)3ΐ,οϋοπιίηβ,6ΐίηβ(Γ3ΐ)ίΙίΙϋ3β 
ιηί8(•ηοοΓϋΙβρΓορΐθΓΐΐ2θεοπιηί8 8βθ£Γ3ΐί3δ. Οέΐηάθ 

βΐίαίπ οά (^οΐΐΐιυπι εοηνβΓ&& : Ββη^ ΙίΜ δίΙ, ίη(ΐυϋ, 151 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 152 ς[υοάοαιηηο8ρθδ56δΙοΙ1θΓθάθΐηβάίο,Ιιθβδο1οΓϋί8ΐΙΑφησΙ, γένοιτο, ίτι καί δονάμκνο< ί^ζ λνιλκίν ^• οοηίβηΐυβ.υΐ ιηβδΟΓνβιη ίβββΓβδ ρΓο 1ΐ1)6Γ3. ΡΓΟίηΙδβΑ 
Γ6ίρ83 ρΓίΒ2}ΙίΙί8Π ; ]υδ]υΓαη(]υπΐΓ6νοΓαεοηΠηΏ28(ί. 
Ουί(1 βΓβΟ Γβ8(&1 &1ίυά, ηίδίυΐοηιηίηο ίηνοεβίΏβοδ, 
ςυϊ βα ({υ^β ΟβϋβηΙ ίη5ρ6χοΓυηΙ,ςιιοδ Ιϋ Ιυηε βάιΐϋ- 
χίδΐί ΙβδΙβδϋδ ηυ33 α Ιβ (1ί€ε1)3η(υΓ? Εί8 βηίιη,βΐ ηοη 
&!ϋ,εοηΩ83,π)6α8ροη(6εοηδΙίΙυί(ϋ5]υηρ;ίπρ8Γ6η(6, 
63ΐη (\υχ ηοδ ΐυΙβΓαΙ, ΓβίίηηυοΓβ, εΐ Ιβ δοΐοιη δβηυί, 
ίΙίΒΟ εϋ/η (ΙίχίδδοΙ,&ηίίηΦ οευΐοδ α(1 εωΐυαι ΙοΙΙβηδ ίί• 
ΐΏϋΙ ουιη δοηδίΙϋιιΐδίΟβυδ ραίΓυιη πΐ60Γΐιιη,£απ) 6]α- 
ΙαΙυ (1ί<:6ΐ)3ΐ 6ΐ Ιαοφϋΐδ^αϋδίδ πιίΗί παίδβΓβΒ.'βΙ νίϋβ, 
(ΐυίά Ιεΐ6 ςαΐιΐΰΐη 16 Ι6δΐθ ίΐ (υίδ 8ί>η€ΐίδ αΧ ^οη^6!^δο- 
Γί^υδΟίϊΙ ροΙΠϋίΐυδ,ςυίά ουΚιη ηυηεΓθίρ83 Γαείΐ, ϋΐ 
ηοδ 1ίΙ)6ΓΔ 8ΐ)η5 ιη&ϋδ,ρΓυ ηοίίδ ίη(6Γε6.<δοΓ68 1ηο8 
δαηοΐοδ ΔοείρΊοηδ : ςποηΐβιη Ιήδ ροδΙ (β εοηίιβα. χέσ^< τούτφ μ^νφ, τφ δούλην &ντ* ΙλκυΑίρις ιηιή• 
σασΟχι. Ίας έπαγγιλίαζ Ιιά τα>ν ϊρ(υη Ιξ{^γχ«(* 
τους δρχους Ιπιστώσώ τοΤς κρ^γμανι» Τ( βητ« λοι- 
πόν έμοί, ^ έχείνους πάντως ϊ^^ζ τοις πραττο- 
μένοις έπιχαλείν, ους τ^τι μάρτυρας αι&τ^ τοΤ| 
πάρα νου λεγομένοις ΙπΙ^βις ; Α5τοΤς γ&ρ, χβΐ ο^ 
αλλφ, θα^^ήνχσα , της τ£χο\$9ης (ιβζυγτ^νχι τ^ν 
ένεγχαμένην άπολιπ&Τν, χα ι σοι μ<{νΐ|» κίλιίμην €ϋη• 
λουΟεΤν. Ταΰτγ βίπουνα τους της ψυχής ^φ^μοΰ; 
αμ« τοΤς 'αΙσΟητοΤς πρ^ς ουρανών £ρζ«8, *0 βι^ 
των πατέρων μου, οτυν οΙμωγχΤς χχ^ &ίχρυ9ΐ¥ Ιλι- 
γε, πχράατηΟί μοι τ^ &Ολ(ψ, χχΐ Τ& τι μίν οΰτος 
ύπ^ σοι μάρτυρι υλ\ τοΤς σοΤς άγίοις %λ\ &μολογη- 
ταΤ; έπηγγείλβτο, τί δε νυν έπΙ των Εργων «οιιΤ* ρΓΰβδοηΙίαΙίδβε Π)3ΐ&$υ8ΐίη60. Ουηα δ'ΐΓ. ρυβΙΙίΐ ΙαοίΙβ ^χ2ΐ τών δεινών τούτων ήμας έξελου, πρέσβεις ^ιτΙρ Οβυιη Γθ^38&βΙ, ίη Οοΐΐΐιί αυΐβπι ΰθΐΐβδ βδδβηΐ ίη• 
ξΓβδδί, αδρ6χί$86( νβΓο ο]ιΐ8 εοη]υχ ριιβίΐιηι, 6ΐ 
αηίΐΏ^άνοΓίίδδβΙ ο]υ5 ριιΐοΐιπίυιϋηβπ), ζείοΐ^ρία 
οΐ δαδρίείοηο ίη ηπίπιο δίαΐίηι ΓορΙοΙυΓ. ΠοςαΙ 
ίΐαηυβιηαπίυηι, (ΐΐ]<'ΰη3(η ίρ8α ο$5ϋΙ, βΐ υηΓ{6('δ$ο( 
οΓία,βΙ (]υ3Γ6 03ΐη δβευιη ηυηε ϋυεβΓβΙ. ΙΠο 3υ!ειη 
63Γη 6886 επρΓιν3ΐτι, ϋΐ) Ει1ϋ5δ3 3ΐ):Ιιιοΐ3πι, (1ιιο(οιη 
ν6Γ0 6886, υΐ 61 50Γνΐΐϋ(, ΓΟδροπιϋΙ. 1!1α 3υ(ριη 
ίοΓΐΏ3ΐη ιη3ξί8 ΑΐΙεηάβηδ, (ΐυαιη 6]υδ ν6ΐΙ)3: Κ]υδ, 
ϊηηυίΐ, νυΐΐυδ η6(]υ3(]υ3ΐη 63ΐιι 3Γ5αίΙ 65$6 56Γν3. 
ΟοΙΙΙιυδ 3υΐ6ΐτ) : Αΐ Ιυ γ3 υΙβΓ6 (3η(]υ3[η 3ΐκί1ΐ3. ^μών του; μάρτυρας σου δεχόμενος, Ετι τνιύτοις 
Οζ^^ι^σασβ μετά σΐ τα παριίντχ υφίσταμαι. Τοιαΰτι 
της -κόρτ^ς Τ|συχή του θεού δεηΟείσης, Ιπειέη τ^ι 
του Γότθου οΤχον είσ^εσαν, ή του άνδρας σύζυγος 
την χ($ρην θεβσαμένη, χαΐ το χάλλος οΤον Ιν τινν^ 
κατανοήσζσα, ζήλου χαι δπονο^ας πίμπλχτατι την 
ψυγην. *ΌΟεν χαι έπυνΟάνετο τοί &ν8ρ^ τις η 
αυτή ειη και όθεν όρμαται, χαΐ έ«ρ' ^τφ μεθ* έαυτο» 
ταύτην άγάγει. Ό βε αΙχμάλωτ<{ν χι εΤνβι χαίτης 
Έοέσσης άχθεΤσαν, άχθήναι δε έφ' φ )οιυλεύσειεν 
αύν^, άπεχρ{νατο. Ή δΐ, ττ\ μορφ^ μάλλον II τοις αυτού λο'γοις προσέ/ουια, Ό της ο'}/εω;, φη'ί, χαραχτήρ ου δουλείαν χατηγορεΤ της γυιιαιχ<{ς• ΚοΑ 5 
Γότθος, Συ ίϊ άλλα /ρήσαι αυττ, οία και οΙ/.έ:•.0'. . 

XX. Ελ1ΐίηεΐΐ3(ΐυ6ρυ6ΐΐ3ηίΐ6ΐΐΐ32;6ΐ)3ΐδΊΙβηΙίιιΐη,€ Κ'. Εντεύθεν η χ($ρη σιωπών τι ^σχει τφ φό&ι» 6ΐ ηυφ ίηιρ6Γ8ΐ)3η(υΓ, ί3εΐ6ΐ)3ΐ οείδδίΐΏ6. ΝεδοίβΙ&Ι 
βηΐη), ςΐΗ(1η3ηίΐ ρο8δ6ΐ ί3ε6Γ6, ςιιο(1 β3ΐη Ιϋ)6Γ3Γ6ΐ 
Α Γπ&Ιίδ ρΓ(6δ6ηΙί1)ΐΐδ. 53ηε1ί8 3ΐιΙοιη Εδδίιΐπβ ιΐί- 
ε6ΐ)3( ίη 00Γύ6 δυο : Ρ6£ΐίη3ΐ6 8(1 3ΐιχί1ίυιη δΏείΟιΌ 
ν6δΐΓ6, Ο 83ηε(Ί, Γ63ΐίη3ΐ6, η6(|υ3) ΓΓ8ΐΐ(ΐ6ηι πιΙΙιί 
ίαεΐ3ΐη (ΙβδρίείΙε.ΡυεΙΙδΒ υ6Γο ί)θΓηίη3ηοη Ιβ^ίΙίΐΏβ, 

ίη 63ηι ηιοΐΑ Ζ6ΐθΙγρί8, ρΐ16ΐΐ3 ςΓ3νίΙβΓ υΐ6ΐ)3(πΓ, 

6( 6ί§Γ3νίθΓ3•)ρ6Γαίιτιρ6Γ3ΐ)3ΐ, ρβπηάβ 8ε Μ ίΙΙίϋδ 
ΐ3ΐ)0Γ6δ, ΐηνίάίφ (]υ3 υ(6ΐ)3ΐυΓ, ίρδα ρΓορπυο) 1ΐ3- 
Ι)6Γ6ΐ δοΐ3ΐίυιη. ΟυοιΙ 3ΐ](6πι 6Γ3( οιηηίυπ) ηΐ3χί- 
ιηαπι, ηβ 63πι (|υ1ιΙοηι νοίβίαΐ 3ΐΙο(]υΙ. Ρο§1(]ΐΐ3Πΐ 
8υΐ6ίη ρΓοε6(ΐ6ηΐ6 ΐ6ΐηροΓ6 ρυο1ΐ3ηι Γ6δείνίΙ ββδβ 

ξΓ3νί(ΐ3Π1,Ζβ1θ1}'ρΐΓθη3Π1Π13 ιηββίδ 3εε6ηδ3, ^8νίδ- 

δίιηυπι οριΐδ 31) 63 6x1^61)31. ΟυΓ )ιοε ? δΐυϋεηβ χαΐ χατά τάχος έποίει τα προστάττο'μ•νχ' σ^ γάρ 
εΤχεν δ τι χα! δράσειε, τών παρόντων αύτ^ν χΛΛοη 
δυνάμενον απαλλάζαι• Πρ^ς δέ τους αγίους ^ιαπαν• 
τος έν τ^ χορδί^ αυτής ίλεγε* Σπεύσατ* πρλς την 
βοήθειαν της δούλης υμών, £γιοι, στ»ύ9αχ(* μηδκ 
τον χατ* έμοΰ παρίδητε δάλον. *Η δε της χ<{ρης μη 
χατά ν(!μους χΰρία ζηλοτύπως ίχουσα ιτρ^ς α^,ν 
βαρέως τε τη χόρ(ΐ Ιχρητο, χα ι βαρύτερος βύτρ ύζ 
εργασίας έπέταττεν, α>σπερ τους έχ•(νης π(Ινους 
του ταύτην διαχαίοντος φθόνου Γδιαν αύτξ παραμύ- 
θιον Ιχουσα. Το δε γε μείζον δεινών βτι μηδ2 λάγοϋ 
αύττί χοινωνεΤν ήξ(ου. *ΕπεΙ δε χαι έγχυμονεΤν τφ 
χρονψ την χόρην έμάνθανε, τ^ ^ί ζηλβτυπίις 
φλόγα επιπλέον έχχαύσασα βαρυτάτην έξ αντξς Υί(]6Γ6 ΐηϋΓΐ6Πί1 ριιβίΐφ, Γ6ΐϋδ ί3εΐ3 3ΐ)οηίοη6. δεϋοάπχ^τει την έργασίαν. Τί τοΰτο ; σπουδάζουσα Μν9• ίηνίείο) 6Γ3ηΙ ΟΙιπδΙί νίίεδ, 6( εοπιιη ηυί ρΓορίεΓ 
0)ΠδΙυηι ρ388ί δυηΐ : ρ6Γ Γΐυ38 ρυ6ΐΐ3 βΙδυρ6Γ3νί( 
ΐΏοΐ6δΙί88, 6ΐ ηιβηδΐ! ιηίηίηιβ Ιίΰδβ 3 ηί)3ΐί8. ΡοδΙ- 
ςυ3πι &υΐ6Π) 8εε65δίΙ (βπιρυδ ρ3Γΐυδ, ρ3Γί( ΓιΙίυιη 
ιη3δουΙυπ), ςυί ρ3ΐη8 είΒ^ίβπι ίη δβίρδο εοηδ6Γ- 
ν3ΐ)3ΐ 6ΐ 6Γ3ΐ βοΙΙΙιο οπιηί 6χ ρ3Γΐ6 δίΐΏΐΙίδ. Ηοε 
ευπι αδρβχίδββΐ Οοΐΐΐιί εοη]αχ, βί 3ηίπ)&Γΐν6Γΐίδ86( 
ο]υ8πι 68861 6χρΓ68δΑ δίιηίΐίΐυίΐο, ηίΗίΙ 8ΐίυ(1 υθγ- 
δ3ΐ)3ΐ ίη Αηίηιο, ςυ3ηι ί]υοπιο(1ο ρυβηιπι ίηΐβπ- 
Π16Γ61; π)3πΙο 8υ1βιη (1ίε6ΐ)3ΐ: Ε^ο Ιίϋί ηοη εΓβιΙΐ- 
(ΐ6πηη, ηαοά ευίΟ ρϋβ1ΐ3 ηοη εοίνβπδ. Ναπι ηυο^Ι 

6Χ 63 η3ΐϋη) 68ΐ, ρ3ΐΓ6ΐη 3ρ6Γ(6 εΟηίίΐβΙϋΓ, ΓθΓΠί)3 

ρ6πη(ΐ6 υίβηβ, αε Ιίηςυ&• ΙΙΙβ νετο 3ίβΓΠ)3ΐ)3ΐ βϋπι 
ηοη νοΓυιη ι)ίθ6Γ6 ; ^αϋ6ι)3( 8υΐ6Πΐ 03 υΐί Ι3η4υ3ΐη του της χορής ΙδεΤν έχτρωθέντος αύτξ μ^ χατά 
Χ2ΐρ6ν του εμβρύου. Άλλ' ^ του Χρίστου, χαΐ τών 
διά Χριστον παθόντων Ισχύς δμαχος (ν, δι' ης 
χρείττων τε ^ κόρη τών αλγεινών, χαΐ &παθης χα- 
χών ίμενεν. Έπεί δέ 6 τών ώδίνων αυτ^ Ηκέσττ, 
χαίρ^ς, τίκτει παιδίον £^εν, τ^ν χαρχχτ^ρά τ• τοΰ 
πατρίς έφ' έαυτου διασώζον χαΐ τψ Γότθψ τ2ι πάντι 
προαεοιχός. Τούτο ή του Γότθου σύζυγος θεχσοΗ 
μένη, χαΐ αυτήν έννοτζσασα της δμοιότητος τί^ν 
άκρίβειαν, ουδέν ην Ετερον στρέφουσα χατβ νουν η 
δπως το παιδίον άνέλΐ[|. Προς δέ τδν 5νδρ«, Ούκ 5ν 
έγώ σοι πιστεύσαιμι, Εφη, τ^ χόρρ μη σανκλθεΤν' 
το γάρ έξ αύχή; τεχθέν σαφώς διομολογεί τ^ν πα• 
τέρα, καθάπερ γλώτττρ, τ^ μορφί χρώμβνον, 'Ο Ϊ4 153 ΜΑΚΤΤΗΐυΜ 8. ΟϋΒΙ^Ε ΕΤ βΟΟΙΟΑϋΜ. 154 μτι άΛηΟτ«ν λκγΐιν αύτην Ινχυρ^ζβτο' προετρέπετο δε Α βηοίΠλ, άΐοβηβ : Ηοε β^βΠΙ ί&€ΐ8ΐ, ΠΙβ ηηΐ1()11•ΐη &< $ουλΐ[^ χεχρηββαι, Ί<Λτ6 νε πιτιώσετβι, λέγων, 
μηΜποτε ταύτΐ[^ νυνε/θεΤν έμέ• Ου$1 γαρ £ν σοι 
πάντως εΙς έξου^ίχν ούτως Ι^έδοτο* χιρ^ώνι γαρ 
φιλ{χς, σ^ δειστώτιν οΐ ίρωτες. 

ΚΑ'. Τότε το{νυν 6 Ιχ πολλού τφ άνθρωπε ίψ γέ- 
νει «ολέμιος, την τοΰ Γότθου σύζυγο ν υπελθών, έξ- 
έμηνε χ»τβ τοΰ πχι^^ς, χ«1 δια τοΰτο πόνον τε συν- 
κλάμδατνε, χχΐ ανομία ν άπέτιχτε, χαι τι δηλητήριο ν 
^ιΛ χόλπον βύτης ενθεμένη την μεν του παιδος μη- 
τέρ« κατά τίνα δήθεν χρείαν της οΐ/ία; έμπέμπει 
ΚαΙ ή μεν Ιξεισιν άνΰσαι το ττροσταχΟέν η δΐ τψ 
του παίδες στο'ματι έμοάλλει το δηλητ/ριον, χαΐ 
τψ δηλητηρί'ρ θάνατος εύθΰς Γ,κολούΟει. Έπανέλ- 
9οΰσα το(ν^ν μετ' ολίγον ?ι μή'^ηρϊ και νεχρον μίν ευπ) β& 6886 οοη([Γ68»υίη. Νβηπβ βηίιη « ιηβ υιι- 
ςυΔίη οιπηίηο ίη Ιυ&πίΐ ΐΓ&άίΙ& ΓιΐΜββΙ ροΐβιΐ&ΐβιη. 
ΑιηίοίΙίΜ βηίιη εοη]υηςυη( «ιηοΓββ^ ηοη άί9]υη- 

XXI. Τιιηο ΑυΙβιη /]υί Ιοηρ[θ Αΐ)Ιιΐηο Ιβπιροτβ 
Ιιυτηαηο ςβηβΓί 6$1 ίηίιηίουδ, (ίοΙΙΙιι υιοΓβιη 8υΙ)- 
ί6η$, βαηι 8(]ν6Γδυ$ ίπΓ&ηΙβηι ΓυπΓβ Γ.οηπΙατίΙ, βΐ 
ρΓορΐ6Γβ& εοηοβρίΐ ΙαϋοΓβηι,βΐ ρβρβΓίΙίηίςυίΙιιΙβιη, 
6( ουηι (]ΐιο(Ιιΐ3Γη νβηβαυιη ίη ήηηπι ίπιιηίδίβδβΐ, 
ρυθΓί (|ϋί(1ειη πιαίΓβπι εηιΚίιΙ &(| Γαοίβηιΐυιη &Η- 
ςηί(1; ηυοϋ 6Γ3( οριΐ8• Ε( «& ςιιίίίοιη 6(;Γ6()ίΙυΓ 
βιΐ βχδΟίΐυβηΛυιη ίύ ςυ^ά ΓαοΓαΙ ίπιρβΓ&(υπ) ; ίΠλ 
αυΐβιη νοηοηιιπι ίιΐΊπιίΙϋΙ ίη 08 ρυεπ. βΐ νβηβηυπι 
Π10Γ8 8(α1ίη) βδΐ εοηςοοπία. Ρβηΐο ρο8( βΓ^ο ΓβνβΓβΑ το π4ιδ(ον ευρουια, «ερικε/υμένον δε τοΤς χί(λεσιν ρ ΠΙβΙθΓ, ΟϋΠΙ ίηΓΛηΙθΠΙ ςϋίίίοπΐ ίηΥί»ηί8δβΙΐηϋΓΐϋυΠΙ, έχεΝου το δΓ,λητττ^,ριον, πλτ,τλ^ται μτ,ν την καρξ(αν, 
χαι πάσχει την ψυχην (σ•^υρώς• κρύτττει δε δμω; 
το π^; εν άπορρ/,τω, το μεν ώ; μτ^τηρ παΟοΟία, 
το 3ε ώ; νουνεχή; φυλίςασα. Εΐτχ κώδιον έρεα; 
λαβύδσα, χαι τ^ στί'μα τοΰ βρέφους έχμιςανα παρ* 
εαυτή χατεΤχε το εριον^ γνώναι δια τής πείρας τά- 
ληθες βουλαμίνη. Μετά γουν ημέρας ολίγας των 
φίλων χαι συγγενών τίνας έπΙ δείπνο ν του Γότθου 
παραλαβόντος, αρπάζει τον χαιρον η χςρη χαι νϊΐ 
χύλιχι έναποπλύνει το εριον, τοΰ Γότθου το τή γ'^- 
ναιχΐ άναδίδωσι , ταληθίς, ώσπερ Ιφην , μαθεΤν 
βόυλομβνη εΤτε φαρμάχω τον παΤδα έζημιώΟη, είτε 
χαΐ χαιρίφ Οανάτφ τοΰτον άπέδαλεν. "'ϋετο μεν γαρ 
ώς^ βι πιοΰσα τοΰ φαρμάκου ζήαοι, εύδηλον δτ; ίΐΐίυβ νβΓο ΙαΐΓΐδ ίηΓυ$υηι νοηβηυπι, ίη εοΓίΙβςυί• 
άβϊΐί δαυείαΙυΓ,βΐ {;Γ2ΐνί3ηίιηί(Ιο1οΓβ αίΟοίΙοΓ, βηπα 
Ιατηβη εοΐαΐ, βΐ (οηβΐ ίη 3ΐ}ΐ1ιΙο : άο\οτβ ηυίιίβηι 
ο(Γϋο(3, υΙηιαΙβΓ, δβειβίυπ) 3η(6πη Ιρηβη^,υΐ ρΓα* 
ϋβη8 6ΐ εοΓ(]βΙα.θ6ίη(1βουηί) νοΙΙυβ βυπιρδίβββΐ» βΙ 
08 ίηίαηΐίδ 8ΐ)δΐ6Γ8ΐ«86(, Ιβη&πι &ρυ(1 δβ (ΙβΙίηυίΙ, 
βχροπβηΐία νοίεηδ «εΐΓβ νεπί&ΐβπι. Ραυείβ εβΓίβ 
ροδΙ ^Ιβϋυδ, ευπι βχ αοιίείδ βΐ εο(ρι&Ιί8 βοΙΙΙιυβ 
ίηνίοδδβΐ 8Η(]ϋ08, ρυεΙΙα 8Γηρ!ΐ οοε&βίοηβπι, βΙ 
Ιαηαπι ίηΐίηςίΐ ίη οβίίεβ, 6( ΟοΙΙΙιί ΐΓ3(Ιϋ οχοΗ, 
νοίβηδ. υΐ (Ιίχί, νβΓυπ) δεΪΓβ, νβηβηοηβ ρητίΐ^δίΐ 
ΙηΓ&ηΙο, αη εοπιπίϋηί πιοΓίβ βυπι &πιί86Γί(. Ναπι 
6χ!8{ίηί)&1)8ΐ ςηίίΐβπι, ςηοά βί βροΐο οιβάίεβηηβηΐο 
νίχ!δδ6ΐ, βν'κίβηβ βδβϋΙ,ηυοά ηβο Οϋυ8 6]α8 ΓυΐβββΙ μη^Ι 6 παΤς φαρμάχψ άνήρητο' ει δε κα! τοΰτο αύ-€ ηβε^Ιυβ νβηβηο. Ουθ(Ι 81 ίά ββΐη ίηΙβΓΓβοίδδβΙ,ίΙΙυά τ^ν ίνέλοι, ΙκεΤνο πείσεται πάντως, δπερ αύτη δέ- 
δρζχιν. 'ΕπεΙ οί5ν ή τοΰ Γότθου φυνή μηδέν πονη- 
ρών ύφεώρα μηδέ δπώτετευε δεξαμενή, πίνει την 
χυλιχα, χαΐ ευθύς έκέστηρεφεν 6 πόνος εις κεφαλήν, 
Χ9ΐ1 έπΙ χορυφήν ή αδικία αυτής κστέβαινεν, ει; 
Ρ<{θρον τε ενέπιπτε ν 6 ν ειργα'σατο, καΐ Ιν παγίδι 
Τι Ιχρυψι δικαίως συνελαμβάνετο. *' Εκείτο μεν ο•3ν 
Ιχτάδην νε/ρά, τους καρπούς άςίους των πόνων 
χομισαμενη* &θ'^μία δε τον Γότθον, τους προσήκοΝ•* 
τ«ς, τους επιτηδείους κατεΤχεν' δλων έπληρου τον 
οΓχον αηδία, στυγνότης, κατήφεια έπ^ τή άο)ρφ 
τ«νη^ τής γυναικάς τελευτή. Άλλ* δμως κα' θρη- 
νκΤται παρ' αυτών τα είχότα, ταφής τε λαυιπρας 
&ξιουται, χαΐ πολυτελώς κατατίθεται. 

ΚΒ^ *ΕπεΙ δέ μετά την ταφήν έπτα παρήλΟον 
Ιιμεραι, χαι ^χανώς περί το πάθος ήνχόληντο, Ιν- 
νοιά τις αύτοΤς γίνεται τή τής αίχμαλώτιδος έπι* 
6οολ^ τεθνάναι τούτοις τήν συγγενή. Εντεύθεν 
^6«Αοντο μι ν βύτην παραδοΰναι τφ ήγεμόνι, δπως 
ύπ' εκείνου ίναιρεθείη* ου γαρ Ιςήν αυτοΤς ά^θρω- 
πφ σίδηρον λπιτρέπειν* έπει δε αποδήμων οΰτος 
Ιτυχεν, α^^οΐ καθ* εαυτούς βυνδιασχεψάμενοί, Ιν 
φπερ ή τοΰ Γότθου σύζυγος έντέθαπτο μνιΐμοτι τό 
γ• νυν Ιχον βύτην χατακλείουσι, λίθφ τε "βραχεί 
τ6ν τάφον διασφαλίζονται, και φύλακας αύτφ ^φι- 
στασι. Προσβαλούσης δε αυτή τής τοΰ νεχρνΰ δύσω• 
δίζς, πολλής άναπλησθβΤσα τής αηδίας* Κύριε 6 
Θ86ς των δυνάμεων, ή παΤς Ιλεγεν, 6 τα των σων οοιηίηο ρ&δδυΓβ βδδβΐ, (]υο(Ι ίρβα ΓβείΙ. ^^Π1 6Γ(0 
βοΚίιί Ι1Χ0Γ ηϊΗίΙ ηι&ϋ 8ΐΐ8ρΙο&Γ6ΐυΓ, λεείρΐθηβ 
6ΐ)ίΙ)ίΐ 08ΐίε6πι, 8ΐ3ΐίπ)έ|ϋβ 1(ΐΙ>οΓ εοητθΓ8θ8 68ΐ ία 
ε8ρυ(^ 6ΐ ίη β]υ8 νβηίε^Ίη ^I68ε6η^^ι ίοίςαίΐ38, €( 
θ6οί(Ιί( ίη Γονββπι ςυ&πι Γβοίι : 6ΐ ]υ8(6 οοαιρΓβ- 
Ιιβηδβ ΓυίΙ ίη 1&(|υ60, ςυβηι &^8^οη(I6ΓΑ^ Αΐηαβ 
ίΐΐα ηαίίΐβπ) ]8ε6ΐ)8ΐ ηιοΠυα, βχίβηδο οοΓροΓ6, ίπα-» 
ε(υ8 (βΓβηδ (Ιί§ηο8 Ι»Ι)οη1)υ8. Αηίιηί ΑυΙβηη 8Ρ|[Γί• 
Ιϋ(1ο ίηναδθηΐ βοΙΙΙιυηι, 6]ιΐδ()υ6 η68β88«Γίθ8, βΐ 
€|υί ^6ηβΓ6 8(1 βυπι &ΐ(ίηβ!)8ηΙ : ΙοΙβαι Ιιηρ1βΙ)Αΐ 
(ίοπιυηα ιηοΒΓΟΓ βΐ ΙηδΙίΐία οΙ> ίιηιη8ΐυΓ8ΐη ^^υ8 
ιιζοΓίδ ιηοΓίβιη. ΑΙ) β'ΐδ ΐΑΠίβη Ιυ^βΙυΓ, ηΙ βηΙ 
οοηδ6ηΐ8η6υηι, βΐ ρΓ8βοΐ8Γ8πι οοοδβςιιίΙυΓ ββρυΐ- 
|. 1υΓ8ΐη, 6ΐ ιη82ηί(]0β (ΙβροηίΐαΓ. 

ΧΧΠΧυηι &υ1εηη δβρίβιη (Ιίβδ ρΓφΙβηίβββηΙ ροιΙ 
δορυΙιυΓβπ), βΐ 88ϋ8 (βηηροΓίδ εοηβυπηριΐΒββηΙ ίη 
σιοΒΓΟΓβ,γεηίΙ βίβ ίη παβηΐβπι,ο&ρΐίν» ίηβίάϋβ πιογ• 
Ια&ίη 688Θ βΟΓϋΐη εο|(ηα(8Π). Ηίηο ΓλοΙυπι ββΐ, αΙ 
68ΠΙ ςυίύι^πι ΨβΙΙβηΙ Ιγ8(16Γ6 ρΓΦβίίΙί, υΙ •Ι> ίΙΙο 
ΐοΙΙβΓβΙϋΓ άβ ίϊϊβάϊο ; ηοη 6ηίιη ΗούΙ^λΙ 61• ίβπΦ 
ί1ΐ8πι ίη?8ά6Γ•. 6υπ) 8αΐ6ΐη 18 λίΜβεΙ, ΙρΛ ουη 
ίηΐ6Γ 86 εοη8οΙ(8886ηΙ,ίηπιοηιιιη6ο(ο,ίηςυοΓιΐ6Τ«Ι 
86ρυΙΐ8 υχοΓ βοΙΙΙιί, 68ΐη ίηείυϋυηΐ ίη ρτβΜηΙίΐι 
6ΐ δβρυΙεΓαηι ηί)υηίυη(88ρ6Γ0 Ι8ρίϋ6, 6ΐ6ΐ «11ιί56ηΐ 

€υ8ΐθά68. Ουίη ΤβΓΟ 8(1 68ΠΙ Τ6ηίΓ6( 0(1θΓ €6ΐ1λ?6• 

Γίδ, ΏϊΒίΤϊΛ Γβρΐ6(8 ιηοΐβδίί• : ΟοηιΙη6 0608 ?ίΓ(ο- 
Ιυπι, ι1ίε6ΐ)8( ρυ6ΐΐ8, ςυί Ιυοηιιη ηίληγηιαι ^ 
6οηί688οηιιιι ρΓο Ιβ Γυβιιαι •60|υίιΐ6Α, Ιΐίφΐ 159 ΜΕΝ81δ ΝΟΥΕΜΒΚΗ. Μ ϋηϊϊίί ΑΟΰβρίδΙΐ βεοηβΓίαΐη, •(! ηβ Μρίοβ, ηυ» Α μαρτι^ρων χαΐ ίμολογητων &πΒρ 9θδ αΤμβτα &ς (£- ρΓορΙβΓ Ιυυιη βΐ θΟΓυπι ηυΐ ρΓορϊβΓ Ιβ ρ&β$ί βυηΐ, 
ηηοίοπιιη ηοηβη, ?ίΓο ί{;ηοΙο 6ΐ 3ΐί6ηί|;6η8Β οιβ- 
Ιρβαιη οΓβάίάί, βΐ δύτη ρΓορ(6ΓΡ& (ΙαπαπΑΐβ &(] Ηοο 
ΙθΓΐη6ηΙυιη;1υ ιηίΐιί Ιυυιη (Ια βπχίΐιυιη.βΐ ιηβ ΙίΙ>ΡΓ& 
II ρπΓββηϋ ρβΓΪουΙο. Υο$ ςοοςυβ, £&ηοΙί Οιπβϋ, 
ςυί Ί1\α ίηηυπΐ6Γ&1)ίΙΙ& εβΓίαιπίπΑ ρΓορΐ6Γ ίρβυαι 
βυΒίίηυίδΙίϋ, β( βυιη 6$8β νίνυηι Ββυπ) οογαπι Γβ^Ί- 
ΙιυβεοηΓββδί βδΐίβ,ηυοβ πιοΐπ ηιβίΒ ρΓχΙ)υίΐ0οΙΙΙιιΐ8 
ρρορΙθΓ ιτ\β Γκΐ6]υ8δ0Γ08, ίρ8ί ηηηε αϋβδίβ πιίΐιί Ίη 
ιη&1ί8 &(Ι]υ(0ΓΡ8 : ηβεβαπι (Ιβ^ρκΊηΙίβ, φΐβΒ $:β νοίάβ 
άβάΐΓ&τΙΙ. 6υιη 'Λλ θΒ9β[ ρρ^εαία, ηοη ΙηΓίΙαΓυηΙ 
&(ΐ6]ηδ80Γβ8, ηβςυβ (ΙίδΙιιΙοΓυπΙ βί Γοηβ &ηχίΙίϋηίΐ. 
86(1 γί(]εΙ(Γ68 νίΓΟδ ΙυΓβοίΓουπκΙ&Ιοδ, &(1 (]υαηι ηοη σαν προσ^ξά(ΐκνος Ουν^αν, Ιπ^βλιψον έ«* έμΙ, τ9|^ 
Ιπΐ τω σφ τε χαΐ τφ των && σί νΜ^^ηψ^ άγ(»ν 
ον(!μ2τ(, αγ^ώντφ άν^ί χα ι αλλοφολ^ έαυτί^ν 1μ«ι• 
νχΕυσασαν, χα) $ιά τοΰτο τζύτην χ«τ«/ρι9•Τ92ν 
ΤΓιν βάσινον, αυτ($ς μοι την πχρ^ «οΰ «βράτχου 
βο/θειχν, χαΐ του π2ρ<!νςος έζ«λοϋ χιν&^ο». Καί 
άμεΤς £ε, οΐ του Χριστού ίγιοι, οΐ τους μυρίους Ιχι'- 
νου; άθλους δι* αύτον υποστάντες χοιΐ τούτον ζώντβ 
θεον εναντίον βζνιλέων ^μολογήνχντις, σ3; τ> 1μι} 
μητρί παρέσχε ν δ Γ(5τ6ος έγγυητας έπ* Ιμ^, βύτοί 
μοι νυν μρος τα δείνα πχράστητ» βον^0ο2, (α^^ ^0 
!>μΤε &ν26εμίνην τα χατ' αύττ|ν περι^ψβσθι. Τχυτα 
τιροιευξααένης . ούχ Εμελλαν οΐ 1γγυητ«1, <Λ& τρ6ς ρΛίβΙ Α(1ί1υ8, βΐ ίΟΒίΟΓ ίΙΐ6 ηΐοχ εοι.νβΓ^υδ Γυίΐ ίη β "ΐ^» ν α'ττ,ς βοΓίθϊίαν άνεβαλλοντο, άλλα τρβΤς &νδρα; Ι)οηυηηο€ΐοΓ6ΐη, 8(ΐ60 υΙιηίπιΙ)ί1ΐδαυί()3ΐη βΐ 8'^3V^5 
Ο€ΐοηΐ€ΐ 68Π) &εε6(1βπ!ΐ. Εΐ, Βοηο αηΐίπο εβίο, βί 
άίεηηΐ,ο ιηυΙίβΓ,ηβε Ιίηπρ; είΐο οηίιη δ&ΙυΙβπι Αδδβ- 
ηυβπδ, ηίΐιϋ οΓπηίηο ^Μνε ρι^δ^^β, ηβε ίημΓ&ΐυιη. 
Ν6(]υ6 βηίπι ΓβΙΙεπιυδ 6(ΐΓ]υδείοηεπι, ηεςυβ ά'ιΪΛ- 
Ιίοη6 υΙειηυΓ ίη δαίυΐβ. ΧΧΙΙΤ. Γυιη })8βε ργ^ο <:αη€ΐί βί(ϋχίδ5βηΙ. βα .«(α- 
(ίιη Ιαηςυ&πι &δβ (11δε68δί<»$ε(, τε^οΙνϋοΓ ίη δορο- 
Γβηι,0βίί|υ6ίηνίο(&, ροΓυπΐ(]ΐιε ςυί ίρδυπη εοπΓ^'^δί 
ίυεΓ9ηΙ,νίΓΐυΙβ,(ο π)ίΓ3επΙυΓη Ηί^ηπι Ο**! ^βη^ρί'• 
ΐΑΐββΙ ροΐεηΐί&ί) (ΐυοιηο(1ο 3)1πδ ςυϋαίη Η3ΐ)3Γυε 
ρΓορΙιεΙαπιοηιβηΙο (ειηρθΓίδ ΗίβΓΟδοΙ^ηιίβ (ΓβηδΙα- ψυζ άπο^$9ΐτον περιχειμένους 6^$ χαΐ τα ττ^ς ^• 
ωδίζς ρύΟυς εΐ; εΰωδ(ζν μετέβζλλιν, ωντ^ θαύμα• 
στ/ν τίνα και τ,δεΤιν τροσοάλλειν αυτή τ•ί^ν 69μι{-ι• 
Και Οαριει, γύναι, φασί προ; αυτήν έχ^Τνοι, χα' 
μη Φοβοϋ* τα/ ε ία ς γαρ τεύςει της σωτηρίας, &ινον 
οΰδεν, ουδε α/αρι ί)πομε(^ασα• οδτε γαρ την έγγύην 
ψευσόμεθα, ούτε αναβολή περί την σωΓηρίαν χρη- 
σό(Λεθχ. 

ΚΓ'. Ταύτα τοί υν των άγ(ων α^τξ διαλιχθίντων, 
αΐτί/'α ώαπερ έν έχστάσει γενομένη 6πνοΤ τή τοΰ 
θεού τε αμάχω χαι των αύτον δμολογησάντων ^^- 
νάμε'., ώ θαύματος άς^ου της του θεού χρηατότητιΐς 
τε και δυνάμεις ! καΟάπερ τις Ιλλος *Αμβχχοΰμ 
προφήτης έν μιφ χαιροΰ ροπτ^ άηο των 'ίβροσολύ- (υ8ίυΗΒ3ΐ)}Ιοη6η)^Β:βυΙυΙ(1ί8θίρυ1ϋ8Ρ}ΐίΙίρρΐΐ8 &Ομων προς τί|ν Βαβυλώνα μετε-ίθη* ίΐ ώς 6 μαθητής ϋιείβ 6υηυεΙ)ί ^ΐΐΐιίορίδ ταρίυδ η 8ρίπ1υ •θ : εο(Ιβπ) 
ιηο(Ιο ίρ8& ςυο(|υ6 (ΙοΓπ^ίεηδ ΐΓαπδΓρΓίιΐΓ α τηοηυ- 
ΐηεηΐο εΐ ΓβδΙίΙυίΙυΓίη Ιβηιρίυιη εοπΓεδδΟΓυηι δίηιηΙ 
6ΐιη8Γ(γΓυπι.Π64ΐι1ί(3 βΓ^οΙιυΐε Ιεηιρίο πΐ.ΐΓΐ^Γυιη, 
ουπ) ηι&ηε βΑΐη δουιηιΐδΓεπιίδί^^εΐ νκίείεί ηίΓδπδ 
3$(8η(εΒ ΟΙιη^Ιί εοηΓβ.^δΟΓεδ, ε( (ΙΊεεηΙεδ : 8είδΠ3Π) 
ϊαοάο υΙ»ί βίδ ? ΰυηι Ηυε εΓ^ο εΐ ϋΐυε είιεααΐδρε- 
χίδδεί,εΐ νείιιΐί 3ι1 86 Γε(ϋί$δε1, εΙ»3(Ιβιη α^ηονίδδεί 
θΓ3ΐοη3ΐη, ίιηρίβία Γυί( οπιηί {!:8υ(1ίο, βΐ πηβ^ηβ 
λίΤεοΐΔ Γυί(3(Ιπ]ΪΓ3ΐίοη6. ί^(Ό(αΙΐ3(ϋΓ νίϋεηδ^δΐυρεί)»! 
ΑηίΐΏΟ εο£;ίΐ3η8,δΐΙ)ί(ϋίΙιϋε1)3(, ηβδείεΙ)»! (]υ!(Ι αθε- 
τεί: ρο8(Γ6ΐηο ρΓοοί(ϋΙ 3ϋ ρβϋβδ δαηοΙοΓυΓΠ, εΐ είδ 
β^ίΐ (;Γ3ΐία8 ΙΙΙί ΑυΙεηη εί (ΙίχεΓυηΙ: Νοδίτα ίπίΐρΙε(3 
681 0ϋε^α88^ο. ΥβίΙβ ίη ρ3εε 8<1 πηΗίΓείΓ Ιυ&ηι. Εΐ Φίλιππο; άπο προσώπου τοΰ ευνούχου ήριτάγη υιΛ 
του Πνεύματος, τον αυτί>ν δήπου χαΐ αύτ^ τρόπον 
τοΰ μνήματο; χαΟεύδο^αα μετατίθεται, χαΐ τ$ νιφ 
των ^>μολογητών όμου χαί μαρτύρων αποκαθιστά• 
τζι. Τω τοιφδε ουν άποχαταστάσα ιών μαρτύρων 
νεφ, χατα το περίορθρον τοΰ 5πνου αυτήν 6«ανέν- 
το;, παρεατώτχς αύττ^ τους τοΰ Χρίστου μ^ρ^^ρ1^ 
χαΐ αύθις όρ^, και, οΤιθα που άρτι •Τ ; λέγοντας. 
Π?ριολεψαμένη ούν ττ,δε χάκεΤαε χαι ωσπιρ έν 
εαυτή γενομένη χαι τον εύχτ/ριον των μβφτύρΐΜ 
οΤ/.ον άναγνωρίσασα, παιης τε ηδονής πεπλήρωτο, 
χ /ι πολλφ νώ θαύματι χατεπλι(^ττβτο, εχαιρτν &ρω- 
σα, έξίατατο έννούαα, εαυτή διηπίστβι, ο&χ ιΤχεν 
ο τι καΐ γένοιτο. Τέλος, τοΤς των αγίων προσκίχτει ΐΙϋ(ΐυί(1επΐ 6Χ0ευ1ί8 8ΐ3ΐίπΐ εναηυεΓυηΙ. ΙΙΐ3 3υΙεΐη ^ποαι, κχΊ τάς εύχαριατηρίους βύχας άπο${^^ιν. Οί 

Α(1 εοΓίιιη ε&ρ83π)3εο6(ΐ6ΐ)8,εΙαηΙεηΙεΓ3ΐηρ1εοΙ('ηδ, 
6( ΐΑεΓ;ιη38 νοίιιρίαίε ε( (ίπιοΓβ δίπιυΙ πιίβιβδ είΤυη- 
άεηδ : Πβυδ ηοδίεΓ, (ϋοεύαΐ, ίη οοβΙο εΐ ία ΐεπΓΗ, 
οηαοία ηα8Βουη(]υε νοίυίΐ, ΓιόΊΙ : ειηίδίΐ ε εοβίο, ε( 
016 δεΓνανίΙΒβηειΙίειυδ ε5,Οοπιίηε,(]υί δεΓνβδ εο$ 
ςυίβρεηηΐίη Ιε. ΥρδρεΓβ Ιΐ35ίΐ3νίΙ (ηβουπι Ιαοΐυδ, 

6ΐ 01306 6Ι8υΙΐ3ΐίθ Μ. 05 προ; αυτήν, Τα τής ημετέρας Ιδου, φασιν, Ιγ• 
γύης πεπληρωιαι. Πορεύου πάρα την μητέρα τι,ν 
σήν έν είρτ^ντ). Και οΐ μεν εύθυς των &^αλμ»ι <\ » εκεινΛ,ς οΐίστησαν η δε τή τούτων προσβλθοΰνχ 
σορψ, θερμω; τε περιπτυςαμένη χαι δίχρυα ηδο- 
νή; δμου και φόοου τϋμμιγή χαταχέασα, *0 θεο; 
ημών, έλεγε ν, ^ι» τψ ούρζνψ χαΐ έν τη γ^^ πάντχ δαα ήθέλησ&ν έποίηαεν, εςαπέιτειλειν ε; ο!»ρχντ5 κχΐ Εαωιέ με, Εύλογητος εΤ, Κύριε, 6 σώζων τοΰ; 
έλπ?ζοντας ιπϊ αυι. Το ειπέρχς μ^λιτθί^ μοι κλχτθμο;, χαί εις τΟ πρω\ άγαλλίασις. 

ΧΧΐν.€αΐηεΓ|[08αΓΐ8ΐθη(;ο(βΠΐροΓ6ρΓ3β€εδθυίη Κΐ'. Έφ* Ιχανον ούν τή; ώρας ταςεύψας δίχρυ- 

ΙΐΟΓγαίΙδ ρΓ>)(Ιΐΐεβηΐ6Π1 ρυεϋβαΐ τΐάοπεί &3ε6Γ(1θ3, σιν πχρα:ε(νζααν , 6 έν τψ ναψ Ιερεύς την χόρήν 
ςοί 6Γ3(ΐ21 ΙβπαρΙο, 6ΐ 3υ(]ίΓ6ΐ^Γ3ΐί3Γϋ(η30(ίθηβΐη, ^.ρών, κζΐ των εύ/ζρ(αχηριων , άχούον διοπορών *8 Ρ»η. ιιν, 35. «ΑοΙ.ηιι,ΒΘ. «ο ρ»*!, οχχχιψ, 6. 1&7 ΙίΑΒΤΥΒίΟΜ β. ΟϋΒΙ^Ε ΕΤ ΒΟΟΙΟΑϋΜ. ιΐΑ ΗΒΤτβι)!ρ•το ιφοηλθων τΙ^ν βιίτίαν^ ^ι' «Ιν οϊ^εωΛ <ΙυΙ>!ΐβΙ)&1. Οθίηάβ ΑΟΟβάβηβ, ί0|«|)§| €•ΙΙΜ^ΙΙΙ,Μ^ « «ρονηχομένη ώ^ίριτο^ υλ\ τοσαυχβ έχχέοι τά 
^ρυχ, λλ\ &περ ^ου τά< βύχαριντ^χς προνφέροι• 
1Β 8έ 9ΐ&νφ ιτά#τ« διβξήβι τα χατ* αύτη^, 8πως τε 
τφ Γ<{τΟφ ιηφ^ της μητρός συναοΟε^η, χαι ώς 
τούτη• βυναιτο^μνΐ9αι τοΤς δρχοις πιντβύσχσα, 8πως 
τι τλ τβχθλν α^τ^ &«λ τψ Γ({τ6φ φαρμάχψ . ζημιω- 
Ιι{η• ΧβΑ 8πω; τφ τά^ χβταχλεισθείη, χνΐ ο7«ς 
της τύ^ης ιαιράναιτο, χαΐ οΤας της απαλλαγής 
ΈΈρα τηΛ^ ίγίων τύχοι. Τούτων 6 ιερεύς άχούσας, 
Ηιντχνο έά'^το-^, διηπορεΤτο τψ μεγέΟει του Οζύ- 
ματο<, κρ^ ίιηντ^χν χχι πίστιν την ψυγην ^μερ(- 
ζετο. *Ό•€ν χαΐ τελβιότερον τα χαχ' αυτήν ιτιστω- 
θην«ι Ρουλόμε*/ος τ{ς τε ή μή'^ηρ τη^ Χ'^ρης έπυν- 
Ιάνετο, χαΐ ^στινος ώρμητο της οΐχ(ας. Γης $ε βίο οηηβ ΙβηιβηΙλΓβΙπΓ, θ( !§ηι πιιιΙΙμ βΙΓαικΙ^τθΙ 
ΙπΓΓγπίλδ, 6ΐ ρΓο ηοο οΟ'βΓβΙ ρΓ8(ΐ8Πΐηι Μΐίοηβιη. 
ηΐ&ουΐβπι βί η8ΐτλνΗΓβπιοιηη6ηι,φΐβιηι«Ιιηο4ιιπι 
6ΐ βοΚίιο & ιηλίΓβ ]»η€Κ& (ύίββοί πιβίήιηοηίο, βΐ 
ςυ6ΐη&(1(νιο(1ιιιη ευηαβοβΜίβίίβΙ, β4βηι Ιι&ΐιβηβ^ιΐο 
βΐ) 60 ίυΓβ]υΓ8η()ο : βΐ ςα6ηίΐ84ιηο(1ύΐη ίβΐυβ, ςαί 
βοΐΐΐιο θχ Θ8 €^Γ2ΐΐη3ΐυ9,νβπ6ηορ6ηίδ8Αΐ:β((ΐο6ΐιι- 
&()ιηο(Ιοπι Γυίδ{(6ΐ ίηοΐυβ» ίη ιζβρυΙοΓο, βΚ <|ηΑΐ6ΐιι 
6ΐρ6Γ(8 6$^ρ( ΓοΓίυπΑίη, 6ΐ ηιι&ΐθΐτ) λ ί&ηΰΐίβ Μββ- 
ουΐ3 68861 1ίΙ)6Γΐ1ίοηβιη. Ηίβο πιγη ^ιπΓΐϋβββΙ β&οβΓ^ 

€ΐθ9, Α 56 ρΐαηβ (ϋδΟβάίΊ^βΙ, (1υΙ)ί(Αΐ)8ΐ ρΓορΙβΓ ΠΙΑ- 

^η!ΐυΗίη6ηι 6]υ.«, ηιιοό ηΑΓΓ&ΗβΙυΓ: ΐηΓΓθ4υϋΐ8ΐ6 
6ΐ 6(16 θ]ιΐδ Ηίνίίΐ6ΐ)8ΐυΓ 8ηίπιυ8. ΙΙίκΙβ 6ΐί8ΐη νοίβηβ 

(\β 68 06γΗοΓ ΟβΓΪ, Γ0^8ΐ)8ΐ ηΐ19βη8Π1 ΡΜ6( ΠΙλΙβΓ ταΰθα τψ ΙεριΤ άττοκριναμένης την μίν χόρην οδτως ^ ρη6ΐΙ{6, 6ΐ β ([ΜΛ (ΙοΓΠΟ βδδΟί ΟΓΐβ. ΟπίΤΙ 68 8υΐ6ΐη Ιν τφ ναφ χατέχει, μεταστέλλεται δε τ?^ν μητέρα 
«ρος έαιττον. Η δε τ^ν Ρίχτ/ριον οΤχον χατιλα- 
βο^ΐνα, χαΐ την θ*^γατέρα, τψ ΙερεΤ παρεσχώνχν 
Ιξα'φνης θεαααμ£νΐ[^, πρώτα μεν περιβάλλει τίύτην 
χιί θερμώς προσπτυίσεχΛΐ, του φίλτρου πάντως 
τ:ελό>ς ΤΓΟιοΰντος το Γδιον • εΤτα *επι πο>υ και άλλή- 
Ιιις Ιφη»υχαζουσαι, της οίπωγης αυτχΐς την ιρω- 
νην {π(γο>9ης, χαί τών δαχρυων την 6μιλ(αν δια- 
^Εοπτ^/τιον* της μεν γαρ ΰπέΟράχτε ττ^ν ψυχήν ή 
ααΤς 9φωιμί^ΐ{ Ιν δουλιχοΤς ένδύμααι χαΐ προσχι^- 
μααι, "^ θ^γάτηρ δέ π^λιν έπλήττετο την χχρδίχν 
8τι έικί χρηαταΤς έλπίαι της μητρός διαζυ-^Ταα, 
οΰτΜς ένανηχΐν άτ(μως^ ώς ΙχχαλεΤαθαι χαι &ιγ6 Γ6βροη(1ί8δ6ΐ 88Γ6Γ(1οΐί,Ηί|πί(]6πι ρΗ6ΐΙβηι Ιη Κβτη- 

ρίο (ΙΡίίηβΙ, ηΐ8ΐΓ6ΠΓ1 8η(βΓη 8(1 86 8€€6Γ8ίΙ. ΙΙΙλ 

ν6Γο ουπι 8ΐ1 8β(ΐ6Γη ν6ηί886( θΓ8(οπ8ΐη, 6ΐ ΟΗλίη 
δ8ε6Γ(1ο(ί 88$ί8(6η(6ίη Γ6ρ6ηΐ6 8δρ6χίδδ6ΐ, ρππιυηι 
ςυί(ΐ6ΐη 68ΐη 8Γ(Ιβηΐ6Γ 8ηί)ρΐ6ε(ίΙυΓ, &ιηοΓ6 οιηηίηο 
βυο Γαη^οηΙβ οΠΙοίο. 06ίη(1β (Ιίυ ίηΐ6Γ ββ 8ΐΐ6ΐϋ« 
Ιηείιι τοΓβίτι Γ6ρηιη6η(6, β( ΙαοΓγπιΊβ 86ηηοιΐ6ΐη 
ιηΐ6ΓΓυιηρ6ηϋΙ)υ8. Ν8ηίΐ τρ&ΐπβ ηυίιΐβπι ίΓ8η(;β68ΐ 
απί/ηυο) β1ί8, /{υ» εβηΐ6ΐ)8(αΓ ίη 86ηΓϋί νβκΗία βΙ 
Ιι&1)ί(υ. ΡΠια 8υΐ6πι ηιι^ηδ 8ηίιηο 88ηααΙ>&ΙυΓ, 
ςυη(1 Ιιοηα βρβ, 8 ιη8ΐΓ6 (ϋ8]αη6ΐ8, Ιβπι (ΟΓριΙβΓ 

Γ6(1ϋ8δ6ΐ, υΐ ν6ΐ 8θ1θ 88ρ66ΐη ρΓ0ν0ΓΑΓ6ΐ λΐίΙ 111186- 
ΓίοοΗίΗΐη. ΟυΠ) 6Γ^0 νίχ (Αη(ΐ6ΐη Π18(6Γ 86 οοΙΙβ- μ^•ς ^< ^^*^ *^ν Ιλβον. Μ($λις γοΟν ή μήτηρ τηςΟ ^ί8δ6ΐ βΙ) 8ΓβΓΐ)& ίΙΐ8 οοηΓυδΐοηβ, Γ0£;8νί( βΐίλΐη, «ηφας ϊτιζί^ζ λνενεγχοΰια συγχύσεως ανεττ^νθά- 

ιιτοτης «αι^^ τΝα τε α•^τη τα συμβεβηχ<ίτα, χχ'ι 

Ινικ 1κ»ηχ8, τμΧ τΐ τ^ δοολιχώς αυτήν ούτω περι- 

6βη0#ιι κοιήναν. Ή δΙ πάντα τά χατ* αυτήν ώς 

<Γχι τ§ μητρί διεξ^ει, ηδέα μετά τήν άπαλλαγήν 
^ψΤΛ πύ λίγισθαι, χα\ άχούενθαι. Έπει ουν χαι ή 
μ^^4Ρ• ^β τοϋί θ€»5 τ• χα 2 τών όμολογίιτών αυτού 
η |ΐΑρτύρ«Μ εΙς τήν θ'^γατέρα γεγον((τα τερα'τεια 
ΙνΙΙιτο ιηρ* «'^ε^ς, ιιάιαν έ/ε(νην τήν ήμέράν 6 
^^α^τ4ρ^ο€ τΑν μαρτ^ίρων οΤχος αμφότερες εΤχε με- 
γ^ίλ'^1ιοιΜ^ τ^ Κιίριον * έαπέρας δέ άρτι χατχλα- 
€^Ατι^<^ ΙζΙναι του νεώ, χαι τψ οΤχψ μεν εαυτών 
&«•8Ι9οντ« ' τ^ έπιούσΐ(^ δε πανταχο τε το γεγονός 
&•β(ίοτο, χβΐ το πλήθος ΙπΙ τήν χ^ρην χαι τών αλ- 
λ•«ς ιφονηχ^νπΑν «υνε^ον, τον θε($ν τε £μα 

ΕΒ'. Χρ^^ δΐ Φνεερον, βε^ς 6 τών Ιχδιχή- Ο XXV. ΑΓιηυ8η^ο 8ηΐ6ΐη ροβΠβιηροΓβ ΟβΜ Οο- 
Ιύριος, ΙπβΕ^ι^νιάνατο, υψώθη 6 χρίνων ιηίηυβ ϋΐιίοηυιιι Ιΐ1)βΓ• 6|ρΙ, ία 8ΐ1υιη βΐιιία• βιΐ 

^ηί ]υάίΓ&Ι (6Γηιπι,Γ6(Ι(Ιί(!ίΙ βορβΓίιίβ ΓβιηαηβηΙίο- 
η6ΐη. Ν8Π) 6υιη Ηυαηί Ρ6Γ8Ϊ3 8β &()]ιιηχί88βΒΐ,βΙ ίο 
Ιο68, ηυφ 6Γ8ηΙ €ίΓ08 ΕΗβίβΑΠ), «(ΙΙιιιο Γ«€βΓβΒΐ ίη• 
ευΓβίοηθδ,ηΐΓβαδςυΜβιη 8(1 Ε(ΐ688θηο8ΐη&υζ3ίσηι 
8 βοιη8ηΐ8 ιηίαίΙοΓ €Χ6ΐχίΙπ8. υηυ8 8αΐ6ΐη 6Χ ϋβ 
6Γ&ΙβΙί&(η 5ε6ΐ6ΓΐΙί88ΐπιιΐ8 6ο1ΐ1ια8;β( νβηΐΐΓσηΡ8 
ίη (Ιοηηυη) πιιχίίβπδ, ν6ηΊΐ 8υΐ6ΐη εοηηββηΙβΓ,Ιιη- 
ηυβπι §[6Π0Γ ίη Ίοπιυηι βοεΓυδ, πίΐιϋ βοηπι, ηοΑ 
0€ευΙΐ6ρ6Γρ6ΐηΓ8ΐ,ιη&ηίΓβ8ΐυπΐ6Τ88ΐ886•ιιβρΐ€•η•. 
Ου πι 6ΓΚ0 6οριοτί89β( ιη8ΐ6Γ 6]ο8 βάτβηΙυΐΒ,βΙί&ηι 
(|υί(ΐ6πι ίηείαιίϋ ίο <Ιοπιο ΪΒίβΗοΓΟ, φο^Ιιοβ γοπι ςυ8βη8ίη 61 «ΓΓί(1ί8{:6η(,6(ηυ6ΐη84αιο(!υπι ΓβΑϋβΡβΙ, 
6ΐ ηυί(]η8ηι Γ6ε6ηΚ 6απι ίη(1αί (8πι 8€ητίΙί(6Γ. ΙΙΙα 
&υΙβη) η8ΓΓ8νίΐ οπιηί8 πΐ8!π, αΙ 86 Ιΐ8ΐ>6ΐ>8ηΙ, ςη» 
ρο8ΐ ΙίΙ)6Γ8(ίοη6Π)6Γ&ηΙ]αευη(9α6ΐ (ΙίεΙο 6ΐ&ο<ΙίΙυ. 

ΟυΠΙ 6Γ^0 Πί)8ΐ6Γ, ςΠ» II 060 6ΐ 6]|18 (Μ>ηΓ6880ηΙ)08 

6ΐ ιη&Γ(γη5υ5 ΓλεΙβ Γθ6Γηη1 ίη βΐίοπι ιηίΓλοαίΑ, ■!> 

63 8υ(1ίνί886(, ΙΟίΟΠΙ ίΐΐϋΐη €ΐί6ΐη <ΙΓ8ΐθΗΐ «•1β8 

ηο8Γΐ;Γυηι &π)Ι)88 >ΐ8ΐ)ΐιί( Οοπιίηυηι Ι80(ΐ8η1β8.6απι 
Τ6ηίδ8β1 &ιι(6ΐη ν68ρ6πι, 6[|;Γ6(ΙίυηΙαΓ 6 ΙβιηρΙο βΐ 
(ΙοηηυΓη Γ6Τ6Γΐυη(υΓ. Οίβ ν6Γ0 86<ιυβηΙί, θ1 φΐοά 
ίαείυπη ίυ6Γαΐ,ίηοίηη6πιρ8ΐΐ6Π)Γ«ιί1(Ιί886ΐηίΒΐΙιιαι : 
6ΐ πιιιΐΐίΐυιΐο εοηαα6ΐ)3ΐ «(ΙροβίΙιιιηοοηιηι φΐίοΐίο- 
ηαί 8ά 6ΑΠΙ 8ΐΙίη6ΐ)8ηΐ, Οβυσιηυθ 8ίιηοΙ βαπι Μ, οΙ 
608, ςυί ρΓορ(6Γ ίρβυπι ρ8δ8ί Γυ6Γ8ηΙ, {ΙοΓί6€«ηΙβ8. 

αυτϊ^ χαι τους δι' αύτ<ίν πούντας αγίους έδό- γ^^9 ^Μ^«Μ»ν άντβπκ$δώ9ΐν τοΤς υπερήφα- 
νοι «. Βέρναις γαρ ΟΟννιβν προσθεμένων, χαΐ τους 
«ΐρ« ι^ν "^Εδιννιν τ<{πους 2τι χατχτρεχ^ντιον, 
«τ«λλ8««ι μέν χα! α^ίλς *Εδεα^νοΤς εις συμ- 
ρ^^^^'*ψ ιε«ρα *Ρ»μα(ων ντρατ^, έφ' φ τών δΐ 
(ΐς 4ί>ι χ«1 6 ιβολος τήν μοχθηρ(αν Γ($χθος, χ«1 τ^ 
τ^^ς γνναιχ^ οΙχ{φ πβΑιν έπιδημεΤ* έπιδημει δε 
^ΛΧοΜζίφζ «?τ< γαμβρός έντί^ πενΟεριχτ^ χχΐ 
|κΐ)&ν ών έν τφ ^Ιι^νεΤ Ιπεβούλευτε «ρχνερον γενέ- 
βΦαι ίηιονοών. Γνοΰνα τοίνυν ή της παιδίς μήιηρ 
νήν τον - άνδρας Ι|βροο9(αν, τήν μλν θυγατέρα ττ^ <50 ΜΕΝβΙβ ΚΟΥΕΙΙΒΚΚ. 1« αιΐβη Ιιι ΟΗΐΙίβΜΐιι. ΙΙΙ« Μΐβιη 0αιη βιοίρίΙ εααι 
(ΐβ4Ηΐ«ΐ|ΐΜΜηοιΙοΙρ86 06 Ιι&Ι>β&Ι.ίηΐ6ΠΓθ{;Αη8;(|αο>- 
ιηοάο ν6Το β1ί« ίΙβΓ ίη «{υβ άοιηνιη «οηΓβοβηΙ; 6( 
ςαοοΒίκΙο μ1 οοηΜίτ&ΐΑ ; βΐ ςπβιη&άπιο^υπι, €αιη 

6•Μ(ρΑ?ί(ΐΑ,ρβρβΓ0Γί( : €ΐ ςυθ(Ι ρβρβΓβΓβΙ, 68861- 

ηβ ιη896α1υ8, επ Γ6ΐηίηλ. Ε^ο 6ηίιη, ίηφίίΙ, ^6 
τοΜβ 6Γ8ΐη νβΐίΐβ 8οΙΙίοίΐ3, ηβ νοΙ)!8 ίη νί&, βΐ 
ιηβχίιηβ ΑΙίφ πΐ6« (;γ&τ6 αΐίηυίιΐ ιίΓο'κΙβΓβΙ,υΙ ηυ» 
68861 ρΓ«|Εη8η3, 6ΐ ριη6η(1Ί (6ΐηρυ8 ίβιη 6ΐ βρρβ- 
16Γ6(. 6ο(1}ιυ8 ΑυΙβηι, ιιΐ πΐ'ί ηοη βχ ϋβ ηιι» ίρ86 
ί666Πΐ(, 36(1 6Χ ιίδ ςϋ» ίηβίΤίώίΙίδ ίϋ8ρρη8^)νβΓ&( 
Ι)οηίΐ88, Γ65ροη<)6Γ6( : Οιηηία. αΐοβΗΜ, ΓβοΙβ Ιυίβ 
8066688616 ρΓβοίΙιυβ. δίηβϋΙΙβ ΑίΜΟΙΏ Γποίθέΐί&νίαιη 

Οαΐη (υ&ΟΙίβ ρ6Γ6ΚΠΤ1ΙΙ9, 61&•Ι<'Ρ(Ι63 ηΐ6.1δ*3ΐα€Γίΐ6Γ ριγα^Ιτς αύτον ύχοϋχαιβι, ίηκ μ^ν α&τ•Κ Ιχοι 
διβρωνωτχ, 8χω< & τ9^ν έιΑ «α οΙχιΤβ τβΰνο» Αψ 
4 θυγάτηρ λήνυσβν, 8ιηκ τκ &ιμΜι|, »Α ^^ 
μων ουνχ τέτοχλ, χχι β χι το τΐχβίνρ 5^« 41 Φ^ύ 
έσιιν, *Εγο> γάρ, φηβ^, «οΑ)ην τηγ «ιρί 6μ«Μ 
έκοιούμι^ν φροντ{&ι, μή πού τι χατί τη« Μοι«ορ(χι 
ι»μΤν χαΐ μάλιντχ τ^ έμξ θ'^γχτρί βυ¥•ν•-^6ζ <υ«χι• 
ρΙς, έγχύμονί τε κχι η^η πρ^ τ^ρ τίχτιιχ »«Οιατ«- 
μ5νΐ[^. Κχ\ 6 Γότθος ωχπκρ ο•ια &φ' ώ« βύτο< Κρχ- 
σε-^, άλλ' άφ' ών ή αρ^ιχος φ/ονόμησΕν ^χΑότης 
τα; αποκρίσεις ποιούμενος* Έν χχλοΤς, ^ιγ*» 
πάντα τ χ "ς σχΤς προιηλθον εύχβΐς. *Αλύχ»ς 81 χ» 
ττ,ν ύοον βμχ ττ^ η1 θυγχτρι οιηννχχμεν, κβΐ τοΐς 
ρ6Γν6ηίΐηυ8 ; ρβροηΐ 8υ(ΡηΓ1 Πϋΐΐηΐ ΙΤία^^ΰυΙυΠΙ. βΙ^έυιοΤς ευΟύμως άπετώθη, XXI δτι τέχοι πβι^ίον α^ Β ηυηε 8&ηα (>( Ιφΐ8 Γώί ρΙυππΐ8'η ρβΓ ιηβ ιΐίοΐΐ $α- 
ΙϋΙβηι. Οΐ]θ(] ηίδί Γ6ρθΐι(β ηιί»5;ί 6β<;6ηιιΐδ &ιΙ ΓοΓβη- 
ϋυιη 8υλίΙίυιη,ίρ88 ςυο(|υ6 Α(Ι (βπιβΰυιη Γ6(1π856ΐ. 

XXVI. Ηα>6 οιιιη ιη&ΐ6Γ βυίΙίΓβΙ, ΪΓα'ΓβρΙβΙι&ηΐπΓ 
6( ?6Γ88ΐ)ηηΙιΐΓ 6]υ8 νί5ε6Γ8, η(Γ|α£ »Ι)0ΐηίη8Γ6ΐυΓ 
1)οη& ν6Γΐ)Α, Γ8€ΐί3 ίπ]ιι$1ί8 ίΙΙίΐΒ. ΟβίΐιιΙβ ουηι ηοη 
ρθ886ΐ ΑπιρΓιιΐ8 ΓβΓΓ6 |ιΐ8(Αΐη ίΓ3ΐη« (|ΐΐ8β ίη ηΐ8ηί- 
Γ68ί8ΐη ίη8υΙΙ&Ι)&1 ίηίηηίΙ&Ιβιη, ίηΓΓ6τηιιΗ Ιυηο ίη 
τίίοιη, οιηηί 6χ ρ&Γ(6 Ιοη^β ίη]υ8(ί83ίη)ππι ; 6(, 
Ο ΓΓ•υϋυΐ6πΐ6,ίηςυίΙ, 6ΐ ρ3ΐτί6ί(Ϊ8,(]:ιί(ΙΓβο?δΙίουπ) 
π>66 ΓιΙίλ ? Ηφ€η6 ηιίΐιί ]υΓ6]ιΐΓαη(Ιο ί»Ιο β8 ροΙΙίεί- 

108 7 ΡΓ0ρΚ6Γ Ιΐ8ί«η6 η(Ιθ]ΐ1860Γ68 6ΐ ίη8Γΐ^Γ68 πίΐΐί ^£ν, χ2ΐ νΟν έν ^γ^'4 ουχχ χχΐ ιιΟ^μί^, «ολλά σε 
οι' έμου πρηατχγορεύει τε χχΐ ασπάζεται. Εΐ & μη 
έκ τ'ΐΟ άφ/ΐ3'ου προς 9υμμχ^{χν έχτάλημχν, ένχν- Τ|•/εν ϊν 101 κχι χύττ, τυν έμοί. 

Κζ"'. Τοντων ί^ μ'1τ»,ρ ά'.ού7Χ7α, ^ργτίς Χ8 έπλη- 
ροϋτο κχι τχ χπλχγχ^χ έχτρέφετο, εργαιν Μ(χΐιΐν 
έ-.ίπλαχτον μοχχττομένη -/ρτ,ντολογίχν. ΕΤτα μι^χέτι 
ουνχμένη οΐ£νεγκεΐν θν»μΙ« ^χχιον «Ις φαν«ραν 
φττοντχ παρανομίχν, ένεο^^ιμ/,σχτό τ& τφ τχ κάντχ 
άοίχ'υ &νθρ( χχί, Δόλιε, φηνι, χχΐ φονείϊ, τι μ» τα 
της έμης πεπο{ηχχς θ^γχτρός ; Τοιχυτά μοι μιβ* 
ορχων έττηγ^είλω, έπΙ τούτοις Ιγγυηχάς έμοΙ χαΐ 
μάρτυρχς τους βιά Χριστών πχΟόντχς ιηιρέα/ις ; άβά'Μ 608, ςυί ρΑ88ί 8ϋηΙ ρΓΟρΙβΓ 0ΙΐΠδΙιιΠ1?5βΛ ^ *Αλλ' α-ηο•! σε πάντως, ους έγγαητχς ίΆακπς, βυτοί ίρ8ί οηοηίηο, ςυο8 (ΙβϋίδΙί Γΐ(ΐ6]υ880Γ68, ίρδί Ιβ 
ροη!6ΐιΙ ρΓορΐ6Γ πι&Ιβπι Ιυβπι πιβη(6ΐη, 6ΐ ροβπβδ 
80ΐη6ηΙ άβ Ιιίβ ίη]ιΐ8ΐί8 ίηδίϋίίδ: 608 βτ^ο ίηνο€8ΐ>ο 
8(1 νίηιΙίεΙ^πι, ςυο8 Ιυηε Αεεβρίβΐί 0(ΐ6]ιΐ8δθΓ68. 
Ηβε 6υπι (11X1^6!, 6<Ιυ6ίΙ 6 ιίοπιο ΟΙί^ηι; 6ΐ: Νοδίίηβ 
ςυβΒηιπι Ιιαο 8ί1,ο ίπ)ρί6, ηο8ΐί? ιΐίχίΐ, 68ηι βοίΠιο 
08(6ηι)6η8, 6ΐ υΙ)ί 68ΐη ίη€ΐυ96Π8, βΐ <|υ8Η ηιΟΓίβ 
68ΠΙ 1πΐ(ΐ6Γ6 νοΙυ6Π8,ηοη 16^68, ίηςυίΐ, ηηη ιηλχί- 
ιηαπι ιΙΙϋ(] 8 Ι6 (ΙαΙυιη ]υδ]υΓ8η(Ιυιη Γβν6Πΐυ8? 56<1 

βΙΐΠδϋ €0ηί6880Γ68 6ΐ ηΐ8Γ(γΓ68, 83Π10η88« 6υΠ88 

6ΐ ΑΒίΙιυβ, ςοίΙ)υ8 6{γο εοηίΐίίβηδ βαιη 1);)γ1)&πβ (υ« 
6θπιπιίΜ Α6χΐ6ηΒ, ίΙΠ ιηϋιί ρΓοβΙβΓ δρβηι οπιηβιη 
6801 6οη86ΠΤΑΓυη1 6ΐ ίη πΐ6υπι 8ίηυπι Γ68ΐίΙυ6Γυη(. σε της πονηρας τιμωρήσοντχι γν#ι^ης, χχΐ της 
άο'Ιχου τζύτης Ιπιβοϋλης είσπράξοντ» Κχχς * 
α^τού; εΙς αμυνχν ^γώ χχλέσω, ους κ!ς έγ*ρ^ν βΰ 
τότε πζριίληΐρχς. Τχΰτι η μή*ηρ βίπο^γβ Ι$άγιι 
τη£ οΐχίχς την 8'^γχτέρχ^ χχι, Οΐίχς τ•!ς »υτΐ|, ^ηην, 
ανόσιε ; τφ ΓότΟφ δειςχσχ' οΤδα; ταύτην χιΐ &η» 
τχύτην χατίχλεισχς, χχι όΤφ ήοουλήθης χχρχΜ- 
νχι θχνάτφ, μη «ρύσιν, μη νόμους, μή βρχβ»ς του: 
μχχρχν εκείνους εΰλζοηΟε(ς \ Άλλ* οΐ τοί» Χρινηϋ 
όμολογηται χχι μά^*Λρες Σαμωνάς, Γορίας χχΙ 
"λοιοος, ΐ'Ϋ^ ο?ς ίγώ θχ^^ήσασχ τ^^ βζρβ^ρφ •ο^ 
τχύτην έπ(σ:ε•^ον ^ςι|, (κείνοι μοι πιρ* έλπι& 
πα 7 XV χυτή ν οιεσώσχντο χχΐ τοΤς ΙμοΤς ΙχΑκκιν 
χόλποις. ΧΧνΠ Ηφ6 ρ08(ηυ8(η αη(11ί( ΟοΙΙΙιυδ 6ΐ 88ΐ8η-ο ΚΖ'. Τούτων έπειοη δ Γότθος ^χουη, χαΐ Έψ' Ι6πι νΐ(ϋ( ραβΙίΑΐη, ρΓίβ ρυϋθΓ6 βΐ π)6(υ βί νοχ 
6Χ8ϋα€ΐ8 6.-1: 6Γ8(ηο6πιυΙυ8,η6θ8 ηυίιΙβηινΑίβηδ 

Αρ6ηΓ6. ΟβίηΐΐΗ ΟυΠΙ Γ68 68861 &ρ6Γΐ8 6( εΟΠνΙβΙΐφ 

68861 Ιμθο Γ6€ΐ886 ρϋβΙΙβΒ, η6 61 ςυί(ΐ6πι 1υςυ6η(ϋ 
ροΐ68ΐ6ΐ6ΐη ΐΑ6ί6ηΐ68, ςυί 8(ΐ6Γ8η/, Θ0Π1 Ιϋ(ο ίηεία- 
^«ηΐ. ΙΙΑ16Γ 8οΐ6ηι ευιη Γιΐί8, αόάύΐίο 8εηρ(οΓΡ, 
61101 ςα» 6ν606Γ8πΙ οπιπία Γ6ε6η8υί886ηΙ, βληείίδ- 

βίπίΟ Ε(ΐ688βΒ 6ρί8€θρθ (18 801601 6ΓαΙ ΕϋΙθ|^ίυ9) 68 

ΙηιΙοηΙ. Ι1Ι6 ?6Ιό €ϋΐη 6^ ρ6Γΐ6|$ίε86ΐ, δίπιοΙ οοηι 

Οθίτ6Γ80 θΐ6ΓΟ, ?Α(ϋΐ 8(1 ρΓ»ΙΟΓ6Π1 6ίνίΐ8ΐί8, β( 6ΐ 
ΙΠΜΐίΐ, ς08Β 8€ηρΐ8 Γθ6Γ6ηΙ. Οοί εΟΠ) 68 16(^15861, 

ρπαιοσι ςοί(ΐ6αι 8ΐΓοε(ο8 Γϋϋ&(1π)ίΓ&(ίοη6, 61 68η\ 
Γ6ΐη ΐΜΐιοίι ρΓο ηιίηβοΐϋ : 6ΐ ΐΑοάανίΙ Οεοαι υηί- 

Τ6Γ8011ΙΒ)4 <|θί ρ6Γ 8008 α)8ΐ1|Γ68 1ΐ06 ηθ?ΟΠ), 6Ι στώσαν εΤοε την χόρην, 6πότε της αΐν^ύνης χΗϋ 
κχΐ του φό&>ν τ^ «ρθέγμχ έββεσθη, χ«% 6ρ«Μ0« ν* 
μη άνχκτύςχι τ^ στόμχ λ^ιάμενος, «Ττχ έηι^ 
Ιλεγ/ο; ή ν ακριβής, χχΐ «ιρχνερ^ ^*^ΡΧ* «ο^^ώχχ 
χχτχ της χόρης 8ιχπρχξάμΚ4θς, μη^Ι λ^γοι» μετχ• 
δόντες αυτψ οΐ πχρόνχες, άσφχΑ«*ς χ«τχχλ((ο»9ΐ1 
*Η δε μήτηρ συν τ^ θυγχτρί τ^ν 6πογραφίβ «ιρα- 
στησάμενχι, χχΐ τα συμβεβηχότχ πάντχ διβχχρχ- 
ξχσχι, τφ τχ πχντχ 6σ£φ της *Ε^σνης έκινχόπφ, 
ΕύλΟΝΐος δε ούτος ην, έγ-^ειρίζουσι. ΚχΙ δς, τχϋτχ 
δ:ε;ελΟα>ν, σύνχμχ τφ κλ^ρφ πχντί πχρ^ τ^ της 
πόλεως απιισι στρχτΓ,λάτην, χχΐ τλ γραμμχτεΤσν 
αυτφ άνχδ^δωσιν. *0 δε χχι βύτος χλ γχγρβμμίνβ 
Ιπιλεξάμινος, πρώτχ μίν έν θαύματος λόγιρ τα χνΐ 161 ΜΑΗΤΥΚΙϋΜ 8. 6ΌΜΜ βΤ δΟβΙΟΑΙΜ. Ϊ9Α «ράγματος έποι&Ιτο, χιι τ^ν έι:1 πάντων υυινιι Α ςαο^ οπίηίαπί βΟΓββ θΙ>8(υρ6ί8ΓΗ,ί6€Ϊ( ΐηίηοοΗΐΐη• 
β«ον, ώς δι» τών βύτοΟ μζρτύρων το κχινον τούτο Οβίηΐΐβ ΤβΓΟ νοΙίβΐηβΟΐβΓ ίη βοΙίΙΐΙΙΙΙΙ 68ΐ ίηνβΟΐυβ, 

χ«ι «ίτχν υκβρβχπληττον βχοήν Οαυμ« ΐΓβ^οίήχιν* ςυί («Ιθ αυδϋδ ΓυβΤΒΐ Γαοίηυ8. ^Ε^Γβ ΓβΓβΠδ βΡ^Ο 

Ιπ<ιτχ πολΰς ην χβτβ του Γότθου φιρόμκνο^, τοιουτφ ρΓίΒίΟΓ, δβουπί ςυϊίβΠΙ Γ&είΐ ΟΟΠβί^βΓβ 6ρΊ8€0- Ιχυτον τολμήμιτι έπιδοντος. ΧιλΕίπ^νις το(#υν 6 
ατρχτηλάτηζ^ συγχάθ£θρον μεν έαυτοΰ τον έπίϋχο- 
«ον «οι&Ττχι, έπ(ΐτ9 το# Γότ6ον χβι χήν χόρην ρυιη. Οβίηάβ ΟοΙΙΙιιιιη 61 ρυβΗ^πτ• ]ϋ5βΙ 8ί8ϋ : 6ΐ 
αυ(ϋ6ηΙο (οΐ& ιηυΐΐίΐυάίηβ (οιιηουιτβΡλΙ «υΐβιη πΐλ• πχρίβττ,ϊΐ, κβι εις ηπ{χοον του όχλου πβντο^, πο)υς βυπί βα βΓβΟ ΙβείΕ 6886ηΙ, αΐΙ Ιΐ»Η1 ΤβΓ» 688βη(, 
δε βρ» ^^νδεδρ2μ^{xει, τα /«τ» τοΟ Γότθου άνίγνω- βοαΙιυΐΏ ίηΙβΓΓΟςαΙ. ΙΙΙβ βυΙοΠ) (ςοίιΐ βηίηΐ Γα- 
οΟιίναι οιαχελεύετζι. Άν^γνωαθέντων ουν, ει αληΟη ΟβΓβΙ, ςυϊ Α 86Ίρ80 βΐ Α νβΓίΐΑΐβ ΑρβΓίβ ΰοηνίΐΐ- τχΟτ^ι εΤεν του Γότθου άνεπυνβάνηο. Ό δΐ (τί γ«ρ 
δν χβΐ δράνειέ τι; ύ<ρ* έ3^^του χχι ιής αληθείας 
γ3Υερώ< ελεγχόμενος ; μηίέν τούτων ψευδίς είναι) 
ϊιιομολόγβι, καΐ την ύπερ αυτών τ,τει συμπάΟειαν. εβΙ>ΑΐυΓ !) ηί^ΐΙ ΙιοΓυιτ) 6856 ΓΑΐ$αιιι €0η6ΐ6ΐ)ΑΐαΓ^ 
'ις αληθείας βΙ ρΓΟ 1118 ρ6ΐ6ΐ)Αΐ ιπίδβπεοηϋΑΐη. Ργ9ΒΙογ Αα- 

16ΙΏ : δεβΙβΓΑΐβ, ίηηυίΐ, βΐ ρΑΓΠοίάΑ, ευΓ ηβ Οβί 
ηαίάειη ΙίιηαίδΙί ]υ(1ίααπι, ηβο 6]α8, ςυβαι ηίΙιίΙ ΚαΙ δ στρατηλάτης, *Άδιχε, φηνΐ, χαΐ φονεΰ, τ( δητα |. ΐΑ16ΐ, οευΐϋΐη, βΙίΑΠΙδί ΙΐΟΐη!η68 ΙαΙΟΓΘ 1ί€6Αΐ? 6υΓ μη^ την ιφ(σιν {οβινας του θιονί, μηδέ τδν οφθαλ- 
μών ; βϊ τ« χα) ^νθρώχους λανθάνειν έςήν, τ( μη 
τους βρχους Ι&ιαιιηιν.θης, τί μ^ τους *Ρωμα{ων 
^αιθης νόμους, ουτίιΐς άνοτιωτα'τφ έπιχειρήαας ηοη ΙίιηυίδΙί ^α«^ο^Α^^Iυπι?^ιιΓηοI1 Ιβι^βΑΑοπίΑίιο- 
ηιιη 68 νβιίΙοΑ, Καπό ίιηρίαιη »(Γ6Α8υ8 ϋιαηιίΑ ? 
ΟαοηΪΑΐη 6Γ{0 εοη?ίο1ο8 68 ϊϊλο οαιαίι ϋΑβρίεβΓβ» 
Α 16 βΙΪΑΐη ξΓΑ?ία8 6χί|{6ΐυΓ βορρϋείιιαι. Οίχϋ» β1 τολμήμ^τι ; *£ηεΙ ο3ν «άντων τσ>ων ιίιλέγχθης ^ϋ^)6ιβIα<1^0 εΑρυΐ6]υ8 ΑΐηροΐΑΤί,6ΐ €0ΤρΐΙ•6]ΐΙβ ία καταφρονών, βαρυτέραν χαι την χόλασιν «1σ::ρι- 
χθι<»^. ΕΤπε, χαι ξ(φει τη/ τύτου χεφαλην άποχο- 
ν^νη χροστήττει, χα2 χβτα ιτυρδς αυτοΰ τ6 σώμα ί§η6ΐη ρΓθ]ίεί, οι ηβ ροΙνίβ (|αί<ΐ6ΐη «ίΙ 6^υ8 ραίιβ- 
πδ ραΠίεβρδ, ΐιβε ΙηιΙλΙαΓ οοιηιηαυί οιηοίαιη 

ΙΪΙΑίΓί, ςΐΐί 86 ίΐΑ ||;6886Γίΐ ίπ 60^ηΑΐθ8• ^ψήνι, ώς £ν μηδέ 6 χοΰ; αύτου χοινωνηνοι χοο;, μηδέ ττΙ χοιντ^ πάντων δο6β{η μητρι τοι«ΰτο ιαρι 
τ^ βυγγ<νές έν£ειξάμενος. 

ΚΒ'. '£ν δτφ δε οΐ «τρχτιώται του πρόσταγμα• XXVIII. Ουίη ΑϋΙβΠΙ Αά Γ6Π) 6186(1060^101 86 

τος <?χοντο, & τφ θεφ <ρ0.ο; έπ•9χοτ:ος έδεΤτο του ρΑΓΑΓβηΙ ΠΐίΙίΙβδ, ϋβΙΑίηίΐ'υδ βρίδεορϋδΟΓΑνίΙρΠΒ- 
στραχηλάτου φιλαντθρωπ(α; δ^ον εικός τ^ν άνδρα ΙΟΓβΐη υ(, (]υΑηΙυΐη Γΐ6Γί ροδδβΐ, ίο ΑϋΙΟ ϋΙβΓ6ΐαΤ 
τυχβΤν, μηδΐ ττΐ έαυτοΟ άπονο•:]^ σ•^ναπολέ7θαι• Ό οΙβίηβηΙΙΑ : ΐκςΐΐο 18 δυα ρΡΓΙΓβΙ Αΐη6η(ίΑ. ΙΙΙα 
δ«. Τους του Χριστού, ©ησι ; δεδοικα μάρτυρας, ους ^ ν6Γ0 : ΤΪΙΠΟΟ, ΙΠίρηΙ, ΟΙΐΠ^ΐί ΐηαΓ(;Γ68, ηαυ8 18 ΟΓ/τοίς έγγυητας αύτου δέδωκε. Ούτοι γαρ οΤα τ.αρ' 
αυτοΟ ψΐυσθέντες, εΐ μη δίχας ^π' έμοϋ τών τιτοΧ- 
μημέ^νν ούτος εκτίσει δικαίας έμοι πάντως, 0'^x 
«6τφ τί|ν όφειλομίνην έτταςουσι τιμωρίαν, '*Λλλως 
τ• 4αΐ πολλούς έτερους ομοίους γενέσθαι παρχσχευ- 
άΜΐ, μη διχαίαν την δίκην έπι τοις οθάσασι δί- 
Λ*ίώς, Έπ«ι δε ό επίσκοπος προσέχειτο πλέον αλ\ (Ι6(1ί1 $υί ίυθίυ$^0Γ6δ. Η βηίιη, υΐ ςυοδ ίρδβ ΓβΓβΙ- 
ΙβηΙ, πίδί βοΓυπ), ςυοθ αϋιηίδΐΙ, 6μο ]ιΐ8(Α8 (16 60 
δϋπιρδβΓο ροβπαδ, ιηϋιί οιηιιίηο, ηυο ίρδί, ςοοΑ 
ϋ6ΐ)6ΐυΓ, ϊηΓβΓβηΙ βυρρίίείοπι : βΐ Αΐίοςυί 6ίΟεί6ΐ^ 
υΐ ιηυΙΙΐ δβ ^θγαπΙ δίιοίϋΙβΓ, ηίδί ρπ) ϋδ, ηο» ί6- 
οίΐ, ^ϋδιΑδ ρΦΟΐδ ΙυβπΙ. Ουιη ΑοΙβπ) πΐΑ(ί9 ίθ8ΐΑ• 

Γ6ΐ βρίδΟΟρυδ, Οΐ νβΐΐβΐηβηΐίοδ ρΓΟ βΟ ίθΐ6Γε6<]6Τ6ΐ| ^ρμοτίρχν ττν υπέρ τσ3 άνδρας έποιεΤτο πρεσ- Α δυρρίίεΐοηυίϋβηι ρΓ» ΟΓ ΑυΓύΠί^^ηβΟί: ρ6Γ86?6- 

Μχν, ^φεΤ μεν της τιμωρίας δ στρατηλάτης ΓΑΐ ΑΟΐβΠΙ ίη 60, (|ϋΟΐΙ θ]α8 ΟΑρΟί β^><)>0 ΑΟΐροΙΟ• 

Τ^ ιι3ρ, την δέ δια τοΟ ξίφους έχκοπην της χεφαλη^ ΙΟΓ. ΟυΠ! βΤ^Ο ΟοΙίΙΐΟΐη Αεε6ρί8860( ΠΐίΙίΐ68, 6ΐ 

Ιιητ«{ν<ι• Πχραλα6όντβς ουν τδν Γότθον ο! στρα- 6ΧΐΓΑ είνίΐΑΐβΟΙ 6(Ιθχί!^8βη(, {[ΐΑάίο, Οΐ 618 ]υ880ηΐ 

τίΜΤχι, παΐ της πόλιως έξαγαγόνχες ξίφει χατά Γυ6ΓΑ(, ίΠί εΑροΙ ΑάίΐηοοΙ. ΡΓΟρίΑΓ ςυοά 86ΓνΑΐθΓί 
τ6 χιλίυβθέν αύτοΤς &φαιρουτι τούτου την χεοαλήν. ο^ΙΐΠ8ΐθ,6ΐ Π8, (]ηί ρΓθρΐ6Γίρ8οαΐρΑ88ί 8θθΙ, ΟΙΑΓ- 

'£^* ψ πάρα πάντ«»ν αΤνος τφ σωτηρι Χριστώ χαΐ ΙγΓίΚΐΐΐδ βΐηίΚβϋΑΐΟΓ ΐ30(ΐΑΐίθ α5 ΟΠΙΟΐΙΐΟδ, ςοοίί 

τοΤς δι* αδτδν παθουσιν, ώς τδ (Ιχδς, άνεπέμπετο βορβΓϋίδ Γ6(Ι(ϋ(1βΗΐ Γ6Π)αθ6ΓΑΐίθ06Πΐ, μ1 (ΙογιΑΟΙ 

μ4ρ«υ«ιν' 9τι τοΤς ύπιρηφάνοις άπέδωχκν άνταπό- ΡαΙΓΙΑ 6( ΡίΙΐΙ 6ΐ 8ρίΓίΐ08 ΙΑηεϋ, Ουοε 6| 86ηφ6Γ, 

^8ν •1« Μξ«ν Πηρδς, Γ{ο(^ χα{ άγ{ου Πνβυματος, 6( ίο 8»εοΐΑ ΙΦΟΟίοΓΟΟΙ. Α 0160. 
ν9ν ΚΑ^ Μ •1ς τους «1ών«ς τών «Ιώνων. *Αμήν, * ■ Α ίβ3 ΜΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΒ. 164 νίΤΑ ΕΤ ΜΑΚΤΥΚΙϋΜ 

8ΑΝΰΤ/Ε ΕΤ βίϋΚΙΟδΑ 

ΰΗΚΙδΤΙ ΜΑΚΤΥΚΙδ ΟΜϋΙΠΜ, 

ΕΤ Ουί εΟΜ 1Ρ8Α εααντ, 

δΑΝαΟΒυΜ ΥΑΐεκΙΑΜ, ΤΙΒυΚΤΙΙ ΕΤ ΜΑΧΙΗΙ. 
(ΙλΙίηβ &ρΐ'4 δυπιιαι &ά (Ιιβιη 22 ΝονβιηΒΓ»; Ογκμ ηοη 6χ&ΐ4( ίο ιη^β• Ρν».} Ι. δβητΑΐοη» οο9ΐΓί 6ΐ Οβί β εοκϋβ (Ιβδεβοδυδ Α ηαηδ αηΐβαι 6ΐ 0Γ&η8, δβίρδ&πι οοιηιηβηιΙβίΜΐ Οσ- Β εοηϋ1ί&?ίΙ «η•|;ηΑ Ι>οιΐλ ^[βηβΗ Ιιοαιίηυίτ). Ναιη 
οαιη 6§ΜΙ Οβοβ 6χ Οβο, αΙ β88€ΐ ίη ίοτιπΆ Οβί, ςυί 
ΐρβυη ββηυίΙ ίσιρλΙϋιιΙΐΙβΓ, « ηοη τ^ριη^ιχί βΓΐϊΐ- 
ΙηΚαβ 68Κ 8β 6886 Οβο «<|υ3ΐβπ) : ββϋ 5βίρ8υπι 6χί • 
ηβηίνΗ, ββΓ?ι Γοπη&πκ 8€οΐρί6η8, ίη «ίιηϋίΐυάίηβ 
Ιιοπιίηιιπ) Γα€(08, βΐ Ιι&1)ΐ1ϋ ίη?6πΙυ$ υΐ Ηοηιο ; Ηυ- 
ιηιϋανϋ 5Ηρ5απι, ΓβΓίυβ οΙβϋίβοΒ υδηυβ η(1 πιογ- 
Ιβηα, παοΓίβιη ιυΐβιη ΟΓυείβ 1, υΐβαιη (ΙβΙβΓΟΙ, ςυί 
πιΟΓίίδ 1ι&1)(Ί>&( ΐΓηρβπυπι, Ηοο 63(, (ΙίαΗοΙυπι^ ; « 
6(οιηη6ΐη Π)8ηυ(1ιιε6η8 ΙιυπιαηίΙϋΙβπ), βνβΗβΓβΙ α(1 
€06ΐθ8 ρβΓ ρΓ8Βΐΐ08^ιη 6ΐ (ϋνίοαπι 8ϋ8Γη (ΙοεΙτίηαιη. 
Ρτίηιί ϋλ^ϋβ οαιηίυο) βυηι ββευΐι 8ϋη1 βαηοΐί 

8ρ08ΐ<>1ί ; ρ08ΐ 8ρθδ(θΙβ8,ΐη&Γ(}Τ65; ρθ$1 ΠΙΑΓί^Γββ, 
€0ηΓ6880Γ68; ρ08ΐ εοηΓ6$80Γ65,58ε6Γ^ϋΐ68; ρο5ΐ 5α- 

εβΓάοΐββ, τΪΓ^ίηεβ ; ρο8ΐ νίΓ^ίηε^, νί ϋυίβ ; ρο8ΐ νί- 
(ΙϋΜ, ηιί86πεοΓϋ68. Εΐ ιιΐ δβηιβΙ (ϋεαηι, οιηηίΙ>υ8 
Α€0βά6ηΙίΙ)υ5 αροΓία ΓυίΙ ΟΙιγ 5ΐί πιβιΐίείηφ οΓΓιείηα. 
ΡΓορΐ6Γ6& ςυοΙί(1ί6 οίαιηαΐ ρβΓ 8αηεΙο8 5υυ5 εναη- 
β6ΐί8ΐ&8 : « ΥεηίΙε &(1 ιηβ, οπ)ηο8 ηοί ΙαΙ)0Γ3Γΐ8 εΐ 
υηεΓ8(ί 68118, εΐ εςο Γεβείβπι νοδ 3. » 

II. Ι]ϋ]ο8 νεηεΓ&η^Ιαηι ει 5υ&νί58ΐηΐ3ΐη νοεειη 
ευηι 8υ(ϋί886ΐ εΐίαηι €9Β€ί1ί& ε1απ55ίιηα νίΓ^ο εΐ 
{ΙοΓίοβα,εΙ ία ευιη εΓβ(Ιίίϋ83ε(, αΐ^δεοηβυιη ϋιπδΐί 
Εν&η^βΐίϋοι βειηρεΓ είΓΐ-υπ)ίεΓ6ΐ)&1 ίη ρβοίοιε, ε( 
ηεεηοοίυ, ηεοίηΙεΓάΙα ίηΙεηηίΙίεΒαΙ (Ιίνίπ&Ιε^εΓε 
είοςοίβ, βΐ Οεοιη οΓαΓβ. Ηφο εΓ^ο ϋεαία ϋχοίΐία 
Υαΐεπαουπι ςυεηκίΒπι Ιΐ3ΐ)εΐ3&1]υγεη6ηι βροηδυηι: 
(|ΐιί(]αί(1ειη]υν6π1δ&ες'εη5υ8 ϋΐηοΓε νίΓςίηίδ, (ϋεαι 
8ΐ4»Ιθ6η1 ηυριί&Γυαι. 6»ι.Ίΐία Αϋΐεηι ίο οβΓπβ ίη- γ (ΙίοίΙ εί 563ΐ3 ΰβΒείΙία : 5ί νίβ αίθίβ ρβτβτβ 

ΙΛ*Ι** Λ * **1β * ^^ ι** 8.** ^1 Λ II* * ιηΐηο ρΓκεί1)υ8 : &η£;βΙο8 Οοπιίηΐ ίηνοε•!!»!, 4ββιγ- 
πιί8 ρΓβ€&Ι)α(υΓ ΑροδΙυΙοβ, 6Ι οτα1)«Ι ΟΠΙΒβ• 8λΜ- 
Ιαβ ΟΙΐΓίβΐί 8η€ΐΙ1&8, υ( βλίη οοηίιηηατβηΐ μΛ 
8υρρΓιε3(ιοηίΙ>υ8, ε&ι1ί(«ΐ6ηι 8ΐι«πι εοηπΜβιΙηβ 
Οοαιίηο. 

III. Ρϋ8ΐ(|α&πι 8υ(6πι Ιι8Β€ &€<« ΜηΙ, ηοι νηϋΙ : 
ίη ηυα εππι 8ηο 8ροη8θ ίη 8βριΐΓ&(ο 6ΐι1ή€βΙο ^αί•- 
(εηι ηαοΐΑ εΐ βϋεηϋαπι, 8ίο 6υιη ββΙλΙΙυβοΐΑ : ΟβΙ- 
εί$8ίπ)β &(1οΙε8οεΓίδ, ε^^ πιίΐιί 8Γ€8ηυηιι, ςοικΙ ΙϊΙμ 
&ρεπαηι, βί Ια 3υΓε]υΓ&η4ο πιίΙιΙ Αΐϋηηλνβη•! Ιβ 
οπιηία εεΐαΐυηιιη. Εί αυίοπι ^υ^λν^( ε|υ8 εροηβι» 
ΥβΙεΓί&ηυδ, δε ί(1, (]υοιΙ ϋίοεέ&ΙιΐΓ, ηυΙΙ» οαιηίηο 
ίηδίϋϋδ ρΓοϋίΙϋΓϋίτι, ηεςυε 1(1 6886 λρβΓίυηια)^ 
ηυαεαηςυεοο^^εΓεΙϋΓ ηεεεδδΙΙ&Ι^.Τυηε ίΙΙλΓβΒροη- 
άίΐ, (Ιίοεηδ : Υυΐο Ιε ^οίΓε, ιηε «ηκεΐυοι Ο» 1ι«ΙιβΓβ 
ϋίηίευίη, ςυί δυιηπιο ζείο εοΓρυδ πιεααι οιι•1οιΙϋ• 
ίδ, δί τεΙ ιηίηίοιιιπι ΙυειίΙ δΐΐδρίολίυδ, ςυοά Ιη ϊι• 
οεδίο ηΐ6 &ηΐϋΓ6 ροΙ1α88, ΪΓ&ηι δυ&αι ρΓοϋηιιι η Ιβ 
αεεβηϋεΐ, ε( εΐε^&ηΐίδ Ιυ» ]υν6η1υ(ί8 ΙΙοΓβπα ρ«τ- 
άεΙ. δίη αυίειπ €θ£[ηογεΓΐΙ, ηυοιΙ Ιυ βίιηρίίβί βΐίηι- 
»αου1ϋΐο πιει &πιογ6 ΐεηεΑΓίδ,εΙνίΓ^ηίΙ&ΐοαιιηΜα 
ΐηΙε^ΓΑη) εΐ ίπιροϋαίαπι ου8ΐο(1ί&8, Ιβ •ΐ€ΐιΙ ηβ 
(ϋ1ΐ|ΐ;ει, είοδίεηϋβΐϋϋί 8ϋ8ΐη §ΓΑϋ&ηι. Τυηο Υ•Ι•* 
Γίαηυδ, ϋεί ηυΐυ, Ιίπΐ0Γ6 8ΐΓβοΙϋ8| άίοίΙ: 8ί νί8| ο 
εΙ)ΔΓί8δίαΐ8, υ( οΓειίΑ» ϋδ ηα» (1ΐεΐ8| ο•1βη(Ι• ηιΐί 
ίρδυπ) &η{^ε1ιιπι ; 6ΐ δί ίηΙεϋβχεΓΟ βααι ΒηΛ ΗΤ» 
βη^εΐυπ), Γαοίαιη ςυ» Ιΐ0Γ(ΑΓί8 ; &ίη Μΐ^ια «ΙΐΒβ 
νίΓυπι 8ηΐ8δ, εΐ Ιβ εΙ ιΐΐηηι 6086 οο€ί(ΐΑΐη^ Ι^ικ <1υΐΑ οίΐίοίο, εχίποδιευδ ΑϋΓβίδ ίη(1ιι(& εΓ&Ι νεδίί- 
1)08. Ν8Π1 ουηι ρ8Γ6η(ε8 εΐ δροηδϋδ ε]υδ Ιια>ε νεί- 
ΙβηΙ» ίρό& εοΓροΓε αϋβο 6ΓαΙ εΐίηυβία, υΐ ηοπ ροδ- 
δ6( εε1αΓ6 εοπίίδ δυί άεδίάιπυιη, ε( ηυυϋ δοΗυδ 
ΟΙΐΓίδΙί δεητ8ΐοπδ εβρίβ εΓΑΐ απιοΓβ, δ1|(ηίΟε&1)8( 
ρΓορηβ Φηίκπΐ8(ίΙ)υδ. Νοη οιυΐΐο ροδί αυΐεηι νεηί( 
(1168, ίη (|υο ρ&ΤϋΙυδ εΓ3ΐ Ιΐι&ΐαηυδ : εΐ ευο) εδδεί 
8;ιηρΙιοηί8ίθ8ΐΓυηΐ6ηΙοΓαηι, ίΙΙα ίη οοΓίΙε δυο δοΐί 
Οεο ρδΑΐΐ6ΐ>8(, (Ιίεβηδ: « ΡίαΙ, Οοιηίηε,ςοΓ πιευιη 
61 εοΓρυδ πιεαοα ίπιπΐ8ευΐ3(υηι ίη Ιυίδ ^υδι^Γι^2ι^ο- 
ηίϋϋδ, υ( ηοη ρυ(1οΓ6 αΓΩοίαρ ^. » Μαηεηδ ααίειη 
)ε^αηα, (Ιαοδ ααΐ ΐΓεδ (Ιίεδ & είΙ)ο αΐδΐίηυίι : ^^?^α- Ιίίδ, ο ε1ΐ3Π8δίπ]6 8(1οΐ68€6η8, 6ΐ ροΙΙίοβτίβ 16891• 
εχρίαΐυΐϋΐη ΦΐεΓηο Ιαναετυ Γε(βιΐ6Γ&ΙίθΒ{•» 6ΐ 06-^ 
(Ιίδίηηηυπι γεΓϋΠΐ ϋεϋοι, ςΐιΐ νίνίΐ ίη €βθΙί•ιΡ6ΐ68 
ευηι εοηΐεηιρίβπ. ΟίείΙ εί Υ8ΐ6Γί6ηιΐ8 : Εΐ ^ιήδ 
6δΐ^ (]ΐιί π)6 6χρί8ΐ)ίΙ, υΐ 6(0 ?ί(ΐ66ηι •ιΐ|•1ηαι ! 
ηεδροη(1ίΐ 08Βεί1ί8, 6ΐ (ΙίχίΙ : ΕδΙ 86η6ΐ ιυ ςιΚΜίβιι 
Ιοεο, ηυΐ ρυ1ε1)Γ6 δοίΐ ρϋΓ|&Γ6 Ιιοηιίαεβ, «1 βΙΒ• 
εί^ηΙϋΓ (1ί£[ηί, ηαί ίηΙυεληΙιΐΓ 6ΐΐ|6ΐθ8• ΟίιίΙ 61 
Υαΐεηαηυδ: £( υΙ)ί ηυ^ΓΑπι 6(0 6απι ββηηη! 
Η6δροη(1ίι εβΒοίΙία : Υα(ΐ6 αά ΙεΠίιαη Ι•ρί(ΐ6ηΐ6 
είνίΐ&Ιε νια, ({υββ (ΙίεΙΙυΓ Αρρία : ϋ>ί ίιιτ6ΐιί68 ρλο- 
ρεΓεδ, ςυί νίεΐυηι ρείυηΐ 6 (Γ8ηδ6υηΙίΐΝΐ3| 6& ϋΐ « ΡΙιίΙίρρ. II, 6, 7. « ΗεΙ). ιι, 14. 5 ΜβΙΐΙι. χι, 28. 4 ΡβαΙ ςχνιιι, 80. 1β& νίΤΑ 8. ΟΜαΐΙ£ ΕΤ 800. 106 θηίιη δυιη ειιηΙ:ι, ςυί ςυίθβπι βυηΐ 1ιυ]υ3 ιηθί &γ- α ^βηΐββ, Γ0$ί8(ΐυθ βΐ Ιίϋίδ βρί^ικίβηΐββ. Οαλπιηι €•ηϊ ρλτίίείρββ. Εο$ (α ηϋ&ηάο νίίΙβΓίβ, (Ι3ΐ)ί8 βίβ 
ιηββιη 1>6η6(Ικϋοη6Π),€ΐίε6η8: ΟΐΒ€ί1ί& πΐ6 ιηίβίΐ &(1 
νο&, υ( οι(6η(]&ϋ• ιηίΐιί ββηοΐυιη ββηβιη υΓΐ)3ηυιη, 
ηιιοιιίβιη βύ ίρ$υιη Ιιβ1)60 8β€Γ6ΐ& 3ΐ) βα τεβροηβα, 
ψϊΒ 61 Γ6ϋ(ΐΑπι. Εοπ) ςυ&πύο νί(]«Γί8, ηβΓΓβ ηαβΒ- 
€ηΒςυ6 Ιίΐ)! άίχί, βΙ ρ3η(Ιο (6 1υ8ΐΓ&ν6Πΐ, ίηϋυβί 
Ιβ ϊοίΐυιηβηΐίδ ηο?ί& 6( βρίεηίΐίάίδ, ευιη ςυίΐιυδ 
ίΙΙί€θ νβηίβηβ ίη Ιιοο ουίιίοοίυιη, νίιΐβύίβ βαηοΐιιιη 
8θ(6ΐοιη, ςυί Ιιιυβ βναάβΐ &ιηίουδ, βΐ (|υ9ΒΓ.υη()υβ 
ρβίββ &1) ίρ80, ίηνρηί68. 

Τυηο ρΓοΓβεΙϋβ 68ΐ Υ&Ιβη^ηυδ, βΐ εοηνβηίβηΙβΓ 
81(018, ({026 3€ε6ρίΙ αϊ) ίρ$α ε&ηοΐα ΟβΒπΙία, ίηνβηίΐ 
ΜπεΙυιη ϋΓύβηυιη βρίβοορυπι ςυί, εαηι 86('υη(Ιο 
Αιί886( εοιιΓ6880Γ, 1&ιβ^ιιι 0€€υ1ΐυ8 ίη 8&ηεΐυΓυπη Β υηαιη ςυί(ΐ6ΐη (Ιβιΐίΐ 6£είΙίΐΒ, &Ιι6γ&ιώ νβΓο Υ&ΐβ- 
Γί3ηο, ϋίοβη8 : Η38 οοΓοηβίδ εοΓϋβ ίηιηΑεαΙ&Ιο βΙ 
ρυΓο εοΓροΓ6 ευδίοάίΐο ; βακ βηίιη βχ ΐϋηϋίβο Ώύ 
8(1 νο8 Αΐΐαΐί. Ηοϋ §υΐ6ΐη βηΐ νο1ι{8 βί^ηοιη : Νυη- 
ςυΑίη ιη&ΓΟβδδβηΙ & νοΙ)ί8, ηβςυβ υηΐ|υ&ηι ΑΐηΙΙΙβιιΙ 
κυανίΐβίοΐΏ οϋοΓίβ, ηβιιυβ υηηυ&ηι ροΐ6ΓυηΙ α6 
8ΐίί8 Α8ρίεί, ηΐ$ί αΙ) ϋΐίδ ηυΐϋαβ 5ίε ρΐ3οβΙ)ίΐ ΟΑ&Ιί- 
Ι3δ, ηυοιηοιίο ρΓοϋαίαιη 681 βαιη νο5ΐ8 ρΙ&€6Γ6. Ε( 
ςυοηίαπ) '.υ, ο ΥΗΐβπαηβ, &886η8ϋ8 68 εοηβίΐίο 
€38ΐίΙ&(ί8, ηΐ6 3(1 16 πιίδΐΐ Οοιπίποδ ^68υ8 01ΐΓί8(υ8, 
υΐ 63ΐη 3εαρί28 ςιιαιη ?οΐ6δ ρβΐΐΐίοηβιη. ΙΙΙο βυ- 
(6ΐη ευιη αυιΙϋ886ΐ, αάοΓανίΐ βΐ ύίχίΐ : ΝιΗϋ ιηίΐιί 
65ΐ ίο Ιιαε νίΐα (ΙυΙείυδ, ςυβιτι εΗαπδδίιηί 6( υηίεί 

ΓΓα!Γί3 ρΓΦ560ΐί&. Οϋ3ΐηϋΙ)Γ6ΐη ΙΏβΠίΟ &Γ|[υ21Γ ίΐΠ- πι«Γΐ}Γυπιιηοηυπη6ηΙί8.ΰυίηϋΐϋ€Γηρο8((]υαιη (ΙίχΚ ρί(Ία(ί$, 8ί η)6 ΙίϋβΓβΙο &Ι) 6ΓΓϋΓ6 8ίπιυΙ&εΓ0Γυπί], οιηιιιβ, ςυφ 4Ιχ6Γ3( Οφοϋίλ, ηια^ηο {[ϋυϋίο 65ΐ 
&1ΓβεΙα8, 6ΐ £6ΐιί1)υ8 Ιιυη^.ί Ωβχίβ, εΐ ιηαηΙΙιυδίη οαα- 
Ιαιη 6x160818, (ΓιχίΙ ευιη ΙαεΓ^ηιίδ : Οοιηίπε ^6δϋ 
ϋΙΐΓϊβΙβ, ρ«8ΐοΓδ&ηεΚ6 8ΐΙιυπ6, ε3ίείΙΐ3 (υα αηεΐΙΙα, 
ΐΜίςυιπι πιυΐΐίδ ΙαϋοΓ'ώυβ βχεΓοίΙα &^π», ΙΐΙ)1 βδΐ 
(Ι6(1ίε&ΐ3, 4υΑη(Ιόςυί()6ΐη δροηδυηι δυυπ), ςυί ρβΓ- 
ιηύβλο 160 εοΐιΐϋβπ ηοη ροΐΡΓβΙ, &εο6ρΐ(, 6(ογ^3 
16 ΙιηςυΑπι 3{ηυηι ΓβάοΙίύίΐ ιη3η&ϋθΙί3&ίιηυηι. Ιδ 
βηίοι ηίδί εΓ6ΐ1ί(1ΐ8$6(, βά ηο8 ηοηνβηίδδβΐ. Αρεπ, 
Οοιηΐηβ, οδΐίϋπι εοΓϋίδ 6]α8 Υ6Γΐ>ίδ Ιοίδ,υΐ ευιη Ιβ 
εο(οο?6ΓίΙ 6886 β]υ8 6ίΓ6€ΐθΓ6ΐη 6ΐ Οοιπίηυιη, Π'- 
ηυοΐΐ6ΐάί8ΐκ)Ιο βίορβτίϋυβ^ίυ^^, βΐ ϋύΐίβ (*]υ8. Ηχο βι ΓΓαΐΓβιη ιηβυιη Iη^^υΓ61η ϋεδρβχβΓο ίη ρεηευΐο ίη- 
ΐ6Γΐ(υ8. ίΐαηε υηαη) βχ οιιιηΙ5υδ ρΓοροηο ρβΐίΐίο- 
ηβιη, 6ΐ δυρπίϋχ ςοηίοηιΐο, υΐ ΓγαΙγ^πι ιηβυπι Τι- 
1)υΓΓιυιη, δίουΐ π.6, (1ΐ{;η6ΐϋΓ 1ϋ)6ΠΐΓ6, 6ΐ &εί4ΐ ηοβ 
αηιϋοδ ρβΓΓ(?εΐο& ίη εοιιΓβδδίοπε 8^υ8 ηοπιίηίβ.Ουπι 
Ιιχε αιιΐβιπ »υ Ιϋβδβΐ 3η£[ϋΙυ8, Ι^Βίο νυΐΐα βί άίχίΐ: 
Ουαη(1υ(|υ:ϋ6ΐη α ΟΙΐΓΪδΙο ρβΐϋδΐί, ςιιο<1 68( Ιιοηβ- 
δΐίϋδ, 18 ϋβαπι, δίεηΐ Ιυ, εοΐβΐ. Ουοπιθ(]ο 6ηίπι Ιβ 
ρβΓ αηείΙΙαηη Ο^οίΙίΑΕηΙυοπΓβεΙΙ Οοπιίηυδ, \Ιλ ρβΓ 
16 ΓγαΙγ^γώ (|αϋ<]υ6 Ιυυπι ΙυεήΓιείβΚ, βΐ ευιη ίρδΟ 
ν^^ηίβδ ϋ'ί εοΓίαπιβη ηιαΓίγπί. 

VI. Ιίίδ 6Γβθ Γιαίΐίδ δβΓπιοηίΙιυδ, Γοπηβ νίβίοηίβ Ιιίβ ιίιηίΐία 0Γ&η(6 δ^ηείο 1]Γΐ)&ηυ ερί^εορο, δ6η6χθ&η{|;6ΐίΓϋίαδ8ΐΐ[ηρΐΑ68ΐ ίη εοΒϋδ, ίΙ1ί8(]ϋβίη ΟΙιΗδΙο Αηΐ66υπι ΓβρεηΙεΑρραΓϋίΙ, ΐη(]υΐυδε3η(ϋϋΐδν65ΐί- 
πιβηΐίδ 8ίευ( ηίχ, Ιβηεηδ ίη ηΐ3ηίΙ)υ8 1α1)6ΐ1.ι:η, 
ιιΐΓ€Ϊι ίιΐ8εηρΐ3Π) 1ίΙΐ6Π8. Ουβιη ευηι νί(1ί8ο6ΐ Υ3- 
ΙβΤΗΑηδ, ^ΚυρεΓβεΙιΐδ 6( ε3(1ϋηδ ίη ΐ6ΓΓ3ΐη, ίΑίΙυδ 
68ΐ Ιιαςηιιη πιοΓίυυδ. Τυηε δβηβχ βυπ) 6Γ6χί(, ϋί- 
ο^λβ: Ι]6|6, ο 6Ιί, εοη(βχΐυπ) Ιιυ]υ8 Ιίϋη, υΐ εΐί- 
ριο• 1ι«1>63Γί8» ςυί ρυΓ^βπδ εΐ γΐ^βα^ί βηςείπηι, 
6θ]υ• εοηδρεείηπι Ιίϋί νίΓ|$ο Οχεϋίβ ευη ρΓοηιρΙο 
Αηϊιηί βΐυιΐϊο 68ΐ ρο1Ιίείΐ3. Τυηεν3ΐ6Γί3ηυ8,(ΙεΓιχί8 
θ€οΙί8, εοΒρΚ ίη βο Ιβ^βΓε. Εγ&ι βηίβηι 1ΐ2Βε βοπ- 
ρΐαη, ηυ» 6Γ31 ίη Ι3ΐ)6ΐΐ3 : « ϋηυδ ϋβυδ, ϋη3 
&46•, αηιιπι Ι>3ρΙί8Π)& ; υηυδ Οευδ βΐ Ρ3(6γ οηι- 
ηίπιη,ηοΐ 68ΐ 5υρ6Γθπιηί3, 6( ίη οπιηίϋυδ Αηιεη!^.» 
V. Ρθ8(ςυ3Πΐ βΓ^ο Ηχε βρυϋ ββ ΙεςΚ (Ιίχιΐ εί Ι8βΐ3η(ι1)υ8, 6( ίη 8β(1ί1ίε3ΐίοηβ 8αηε(3 Ιο(]υ6ηΙί5υ8, 
&εΐ68δίΙ Τϋ)υΓ(ίυ8 ίΓ3ΐβΓ Υ3ΐ6η3ηί, βΐ ίη{;Γ658υ3« 
(3η(|υαιπ 5υ3πι £ρυη83ιη 08ευΐ3(υ8 6δ( ο&ραΐ 
£3ηεΐ£0 ΰχείΐίχ', 6( ϋίχίΙ : ν3ΐ(Ιο ηιίΓΟΓ, Ιιοε Ιβω- 
ρυη* |]ίε Γ0&38 61 1ίΙί3 οΐίειείβηδ. Ν3πι εί ίρ838 γο- 
838 6ΐ ΙϊΙία ΙβηβΓβπι ίη ηι&ηίΐιυδ, η6 βίε ηυΜβαι 
ιηϋιί ροδδοηΙρΓίΒΒβΓβ Ι3ΐη 8υ3νβπι υ(ΙθΓβπι. ΡλΙεοΓ 
νοϋίδ,ο ο1ΐ3η88ίηιί, ίΐ3 ο^ο 3(1 ιηβ Γβ(1ϋ, υΐ ρυίειη 
ιηβ ΙοΙυιη Γϋρ< ηΐΰ 68^6 Γ6ηο?3ΐιΐίη. ΟίείΙ εί ν3ΐβ• 
Γΐ3πυ3 : Βοπίιΐη οάοΓβιη 3εεβρί$ΐί, υ ίΓαΐβΓ, ευπι 
βςο Γ0{$3ηιη Οβυιη, αΐ 3εείρ6Γβδ. Τβ 3υ1βιη ]3ΐη 
εΓ6ΐ1βη(6, 3εείρίε8 6ΐί3Π) 3ίηαΓ3η(1ιίη3ΐη εοΓοηλπι 
ίηεοΓΓυρΙίοηίδ, βΐ Ια)ΐ3Π ίη ίρ83 Γοδβα, 6( πιεηΐβ 
βαιη ριτοίρβΓβ, ευ]υδ ίη ΓΟδίδ δ3η;ηίδ 0οΓ68είΙ, 6ΐ Μ€6ηΙο8: ΟτεΑίδ, Π1Ι, Ιιχείΐα 68δο, &η 3(]Ιιυε άυ- ^1η ΙίΙίίδ ευ]υ$ εοΓρυδ &Ι1)β$είΐ βΐ 3ηίηΐ3. Ηαϋβιηυδ 
1ιίΙι•? Ταηε Υ3ΐ6Π3ηυ8 είβηιανίΐ πΐ3|^η3 νοεε : , εηίπι εοΓϋη38, ςυαδ Ιυί οειιΐί ηοη ροδδυπί ρ6Γεί- Νοη 6ΐΙ Γ6Τ6ΓΑ 3ΐίυ(Ι $\Λ εοΒίο, ευί νβπυδ εΓ6(1ί 
ροηΙΙ. ΡοβΙηυΑίη εΓ^ο Ιι»ε (ΙίχίΙ Υαΐ6ΐί3ηυδ, ίΙΙβ 
ΜΟβχ 6ζ 6]ιΐ8 οοϋΐίβ 6?3ηυΙΙ. Τυοε 83ηε(υ8 υΓΐ)3- 
ΙΙΙΙ8, €001 61110 8^0100018861, 6( ε&ΐεείιϊδπιο ίηβΐί- 
ΙυΙϋβΙ, Ιΐ8ρϋχ8νί( βυιη Ιη ηοπιίηβ Ρ&Ιτίδ βΐ ΡίΙίί 
€ΐ 8ριη(υ• ηηεΙί. 6( ευσι ευοι (ΙοευίδβεΙ οπιηβπι 
Γβ(πΐ8σ βιΐ€ί, (Ιίιηί£Η 8(1 Οφεί1ί8αι,6ί ]8εΙί8 ορίί- 
αη ΓαηάλΐηβηΙίδ. €υπι βυΐεηι ?6ηί886ΐ ΥβΙεΓίαπηβ 
ίη ίϋϋοιηβηϋβ οβοΑί^ίβ, ΙητεηίΙ &Βεί1ί8πι οηηΐεηι 
ίη ευΜεηΙο, βΙ Αο^βΙαπι Οοπιίοί 8ΐ80ΐ6ηα ρΓορε 

6801, ίϋΙ(60ΐ6Π1 ρεηοίδ 030101618, 6ΐ βείοΙίΙΐ3α(ί 

ιρβοίβ^ <1υ88 εοΓοη88 Ιΐ8ΐ)60(6ηι Ιη οιβηλοδ γοΓοΙ- ρ0Γ6, ίςηβΟ ΓΟδΰΒ Γυ1)0Γ6 6( πΐνίβ ε30(1θΓ6 Γ6ίυ1- 

£βηΐ68. ΟίείΙ 61 ΤίϋυΓίΐυδ: Ιη δοπιηίδ ΙκΒε 3υ(Ιίο, 
3η ν6Πΐ3(6 1ΐ8Βε (Ιίείδ, ο ίΓ8(6Γ Υ&ΙβΠ3η6 7 Κεβροη- 
(Ιί( Υ8ΐ6Γί8ηυ8 : Ιη δοπιηίδ Ηϋευβηηβ ▼ΐχίαιοδ, ο 

Γγ8(6Γ εΙΐ8Π88ίπΐ6. Ν&Π) ]3Π1 Οβί {Γ8ΐί8 6ΐ νοΙοΟ* 

Ι&Ιβ, βϋπιυδ ία οπιηΐ νεπίβίε, εΐ οοα εβί ίη οοΙΐί8 
ηιεοϋβείυαι. Οίί εηίπι, ηυο8 Ιιυευδςοβ εοΐυίαιοβ, 
Γ6Υ6Γ8 8υο( πΐ3ΐί (ίφοιοοβδ 6( Ιπιοιοοάί. ΟΙείΙ 61 
ΤίΙ>υΓΓιυ8: Ουοοιοϋο Ιιοε εοκοονίδΐί, ο ΓΓ81βΓ? 
Κβδροη(ΙίΙ Υ3ΐεΓί3ηυ8 : Αηι;6ΐυ8 Οβί οίε (ΙοεαίΙ, 
ηυειη (υ ηυο^ΐυβ ροΙεΓίδίηΙυ6:ί, δί Γυεπδ πιυη(1ιΐ8 
85 οπιηΐ&υδ δΟΓϋίΙρυδ ΙάοΙοΓοπι. Οίείΐ εί ΤίΙ^υηίυβ: <( ΕρΙιε». ▼, β. 161 ΜΕΝ8ΐδ ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 168 8) 06Π ροΐ65ΐ,πΙ 6ςοήιιο(|υ6 ιηι^βΐυιη 0οί ιηΙυβ&Γ, Α 6ΐ άυιη άίνίηίΐίΐβπι (ΐυ»ηιηιΐ8, ηα» ΙλΙβΙ ία €(βΠ5• ηα&ΐΜΐιη μΙ ιηοΓα ρυηΟοαΓιοηίβ ? ΒββροικΙίΙ ν^ιΐβ- 
Γίβηι» : ΚαΙΙα ; Ιιοε βαίβηι 8οΙυηι ιηΊΙιί ροΙΙίοβΓβι 
ηιιοά οηοπίβ βχβοοΓλίκίΑ 6ΐ αΒοηοίπΑΐκΙα 8ίίηυΙαεΓ& 
λϋαββ&οβ, £Γβ<1ί8, υηαιη ββδβ Οβυιη ίη οφϋδ.ΟίείΚ 
ΤίΙιυΠίαδ : Νοη ίηΙεΙΓιςο, ηυοοαιπ δεορο Ιιφο ίηίΐιί 
ρΓοροηίβ• 

VII. ΟίείΙ 83ηε1α ΟοϊείΗα : ΙΊ ίη(ε11ίς&8 6386 
Γοπη&8 ΙβδΙαεβΑΗ, β( ι;;ρ56&8, 6ΐΓιςηβα8, βίοΰηοαβ, 
6ΐ ευ]θ8νί8 ιη6ΐ&ΙΓι ', οΐ ηοη (1ίε38 οο3 6886 άβοδ, ίη 
ςαίΙ)υ8 ΥΐνυοΙ αΓ&ηβΦ, 6ΐ νοΙϋΟΓοβ 8(6ΓεοΓα 6^6- 
ΓυηΙ : ίη ηαοΓυιη ε3ρί1ϋ)υδ εοίβηΐ η1(ϋΓιεαΓ6 οίεο- 
ηί^Β, (|υο8 ΓαείυηΙ εοικίεπιηαΐί, (ΐυαηϋο ϋ&πίΐη&Ιί 
ρΓορΙβΓ ιη8ΐβΓιεΊ& ιηίΙΙυηΙυΓ ίη πιεΙβΙΙυιη. Ουιη 
6Γ{0 ΐηίΙΙυιη βεείρίβηΐ 6Χ εοηίΐϋπιηαΐίδ, ηυοιηοάο ίηοί(ΐ6ΐΏυ8 ίη ίΓαη,ςυΦαεοβηύΊΐοΓ ίη ΙβΓτ». ΟίείΙ 
61 83ηε(3 0»είΙί8 : 81 ϊϊλο ?ί(ι Θ88β1 ιοίλ, θΙ ηοη 
68^61 &1ί&ι ]υΓ6 ηυφ Ιιίο βαηΚ, ΙίιηβΓβπιυΒ ρβπΙβΓβ. 
ΰηιη ΑϋΙβιη 8ίΙ αΙία τίΐ», ςυβ 68( Ιι&ο παοΐΐο ηβΙίοΓ 
6ΐ δυΒΙίηιίοΓ, 6ΐ ηυηηϋοηι ροΐ68ΐ Οηΐη, επΓ ΙΐΏβ- 
ηιυβ Ιιαηε ρ6πΐ6Γ6, ηυβηίΐο ρβΓ |]υ]υ« βοαίηίοηβη 
2(1 ΠΙαπη 3εε6(1ίηηυ8? ΚββροηάίΙ Τι&υΗίυ• : Ναη- 
ηυαηι αηίβα αυϋίνί 6886&1ίαιη νίΐ&πι, ρΓΦίβτΙιβηε. 
όίείΐ 61 ΟαΜ;ίΙί& : Νυηε Ιιοε ε6ηο βείΜ, ο εΐιβτίιβί- 
π)6, ί\οοά ηυαηάίυ ίη Ηοε ιηυηιΐο νίνίπιυΒ, νίΙ&ηι 
ΙαΙ)θΓίθ8αιη 6ΐ (ΙοΙοΓε ρίβηαπι &{:ίπιυ8, ίηθη|ΐι«1ϋ8 
6ΐ ΑίΟίεΙίοηΙϋυδ : ηυαη^οςυΐίΐεπι ίηηβπιπίίβηΐίππιο- 
Γ68, ιηίηηυηΐ ΙαϋοΓβδ, νβΐιΐβ €Χ8ίε€&ηΙ ΓβΙ)Γ68, 
Γΐιβυηια Η88ί(1υθ ίηάυείΐ Λβν, είΐιΐ ίαΟαηΙ, παοΐββίλ 6χί8ΐία)2ΐπ ρο88αηι &ΐι( εΓΟίΙί ϋϋ? ΙηΙβΓ πιοΓίυοβΒδυηΙ ^^^υη^^^α^^(1^88οινυηι,ευ^»εοηιΓ&Iια^I,ρ6^ οηίηι 6ΐ δίηΐϋΙαεΓα ηυΙΙβι οδΐ (1ΐίΓ6Γ6ηΙί&. Ουοιηοιίο, 
βηίπι π)0Γ(υυ8 Ιΐ3ΐ)6ΐ (|υί(ΐ6πι οιτιπΙ& πί)6πιΙ)Γα, 8ρί- 
ΓΗυηι ιιηΐβσ) 6ΐ νοεεπι ηοη ρο(68ΐ ΗβΙβΓε, ηβε 
βεηβυπ), ίΐα 6ΐί&αι Ηφε ν&ηα 8ίιηυΙαεΓ&, (ΙβοΓυιη 
ςιιίάβπ) ΙιαΙβηΙ ηοπ2ίη&, εοςηοδευηΙυΓ ΑϋΙβπι β88θ 
Ιηίθΐίείλ, πϊ&ΐΑςυβ 6ΐ ΐ6ΓΓ68ΐηα. Ου» ((υίίίβηί) 
08(6η(1ϋη(υΓ 688β Ιιοπιίηεδ ηιοΠαί, (]υοηΊ2ΐιη 8ηϋΙ 
βίβ 6(ί&ηι ηΐ6ΠΐΙ)Γ&, δίεαΙΗοηιίηυιη. Ουαηάίϋ εηίιη 
νίχθΓυηΙ, οευΙΙδ 88ρ6Χ6ΓυηΙ, 6ΐ 3υΓΐΙ)υ8 αυιΐίνβ 
ηιηΐ, βΐ ρ6(1ίΙ)ϋ8 &ιηΙ)υΙ&ίυηΙ, 61 οΓβ ΙοευΙί δυηΙ,6ΐ 
Π)&ηί1)υ8 ρ&Ιρ&νεΓυηΙ, βΐ η&πΙ)υδ οΙΓβεβΓαηΙ : εοβ- 
ρβΓυηΐ Ιαηιβη α πιογΙθ^ 6ΐ ίη πιογΙοιπ «ΈΐεΓηαπι 
ρ6Γΐηαη6ηΙ, ςυοιί οδΙβηϋΑηΙυΓ ηυηςυαηι νί.\ί556, 
νεΙ ροΐυίδδβ νίνβΓβ. Ταοε ϋίχίΐ ΤίΙ)υΓΐίυδ ευιη (1ί( ηο($1ί|;6ηΙί&, (ΙίνίΙΐΦ &1ι]ίείϋηΐ, 6χρβΙΙί1 ριορβτ- 
(α8, εΐαΐοδ τβάά'ύ ]υν6ηΙυ8^ ΐηουηταΐ δβηβοΐι», 
ϋβρππιίΐ ίηηΙ)6εϊΙΙ1ΐ38, ροΠυρΜ ίη, 6( ΙηΙβτ 1ι« 
οιιιηία ιηοΓδ βχδείηάίΐ εαπι πιίηίδ, βΐ ιΐο ίοαροηίΐ 
βηβπι οιηηίϋυβ εοΓροΓβίβ ΙβΒίίΐϋβ, υΐ «Ιι θο» ςαοά 
68ΐ 6886, Γθι.6(ΐ6η8, η6 ίϋΐδβο ({υΙ^επι ραΙβΙιΐΓ. Ργο 
ηίΐιίΐο 6ηίιπ ύβ εΦίεΓο ΙιαΒβΙαπ, ςυίϋςυίιΙ ηοη 65ΐ. 
1Ι1& αυ(6ΐη'νίΐ3 βΒίεΓηα,Η^ηε νίΐιπι εαιΙηοΑπι οιίδβ- 
Γαιη(ΐυ6 6ΐ ΐ3Γ6Υβπ) οχείρίεηδ,ευιη ββΙβΓηίβ «ΙΙΙίεϋο• 
ηίϋυδ 6( ΙοΓπιεηΐίδ ιΙϋΙυΓ πιαίίδ 6( ίη3υ5ΐίι : ΙβΒϋΙία 
νεΓο ΟΒίεΓηβ 6( βχδυΐΐαΐίο ρΓφΒβΙυΓ ^υ81^8. 

IX. Αίΐ ϊΐϋϋο Γ65ροηιϋΐ Τίΐιυηίυβ, 61 (ΙίχϊΙ : Ε( 
φΐίδ 651, (^υί ΐΐΐιε ΙυίΙ, εΐ ιΙΙίηο Ιιαε τβηίβηβ, Ιιφο 
ροΐιιίΐ ηυϋίδ αηυυηΐ!&Γ6, υΐ ^ϊx^ ρϋδδίιηυβ νεη οηιηί εοιηρυηοΐίοηε : Ουί δίε ηοη εΓβιΙίΙ, εδί 1)Γυ-^6886 εΓ6(ΐ6Γ6?ΤυιιεδυΓ^6η8 1)03(3 ϋφείΐίβ,εοηβΐί- Ιυπ), 61 ηοη νβηίΐ ίη ^ι1(1^^ίυI11. 0υ3ΐιιο1)Γ6ΐη οςο 
ηυοςηβ (Ιιεο εαιη οπιιιΐ ν6Γΐΐ3ΐ6, ιιοπ 6856 3ΐΐιιιη 
ύβυπ), πίδί ϋθϋπι ϋΙΐΓίδΐ 3ηοΓυ!ΐι, οΐ ίηο (Ιείπε^'ρδ 
ουιη 5θ1υιη εοΙοΓΟ εΐ αιΙοΓαΓο. ΙΙαιε ευιη (ϋΐ'ΟΓβΙ 
ΤΐΙ}υηίυ8, 53ηεΐ3 Οιυεί1ΐ3 ϋεο8ευ;α(3 οδΐ ο]ιΐδ ρο- 
εΐϋδ, 6ΐ (Ιΐχίΐ: ΚονβΓα Ιιυϋ:ε εοπίίΙΐ'οΓ (6 65.^6 
ρΐ3ηβ ιηουπι ίΓ3ΐΠΐΠΐ. Ουοπίυϋο οηΐιΐι ϋεί απιοΓ 
Ιυυιη ΓΓ3(Γοηι ίεείΐ 0556 ιηουιπ εοη]ϋ|;οη] : ίΐα 
6ΐί3ΐη 8ίπ)υΐ3εΓ0ΓυΓη εοοίβηιρίΐο ΓεειΙ 16 ηιβυιη 
6886 Γγ31γ6πι. 0υ2ΐιηο1)Γ6ΐη 4^(>ηί^"' 68 ρ3ΓαΙυ8 
€Γ6ϋ6Γ6 ίη ϋοιηϊηϋπλ ηο5ΐΓυηι ^65αιη ΰΙΐΓίδΐιιιη, 
ν3(ΐ6 είΐο εαπι Ιυο ίΓ3ΐΓ6, υΐ ίρ53ΐη 3εείρΐ35 ρυή- 
Γιε3ΐίοη6ΐη ρεΓ δβπείυιη 53ρ(ΐ5ΐηυιιι : ροΓ (|υ6ΐη 

6ΐΐ3ΠίΙ (Ιίςηϋδ Ιΐ3ΐ)6ΐ)6η8 3η|^6ΐΪ€38 ρ6Γ50η38 ΙπΙυϋπ, Ιίΐ, 6ΐ ευιη η)3[(η3 δίε'.ΐιχίίβυίΐίΐείβ : Οα:1ί 6( (6Γγχ 
εΐ ηΐ3ΓΪ8 61 οιιιηΐϋΐΐι νοΙυοΓυηι,ςυββ ΥοΙβιιΙ ίη 36Τ6, 
(ΐυαϋΓυρειΙϋΠίςαε 6ΐ Γορίιΐίυιπ βΓ63ΐθΓ, 6ΐ 86, 
ρΓΐυ5(ΐυ»ηι οπηιι3 Γ3ε6Γ6(, ^οηυίΐ Ριΐίυιη, 6ΐ ρΐΌ- 
ϋυχιΐ οχ 8α3 ροιεηΐία 8ρίπΐυιη δκηείυηι : Κίΐΐυηι» 
υΐ ίϋί'ΟΓοί οιυηία; 8ρίπ1υηι &3ηςΙυηι, υΐ νίνί&οιτοί 
υηιν6ΐ'£3. 0ηιηί3 3υΙοιη ςυίΒ ί3ε(3 δυπΙ^εοηβΙΓοχΐ! 
Ιι1ιυ5 6χ ΓίΐίΓο £βηί!ϋδ,6ΐ ϋηιη!3 (^η» Αιβηηίοοη- 
8ΐπιεΐ3, 6χ ί'3(Γβ ρΓοεεάεπδ δριηΐυβ 8&ηοΐιΐ8 «ηί- 
η)3ν1ΐ. ϋίεϊΐ 01 ΤιϋυΓίίυδ : Ιΐυευδςιιβ (Ιϊοΐαηι βϋ, 
ειεϋίοροηεΓε ιιηυιηϋεηηι 6886 ίηεωΐίδ. Ουοηιο(1ο 
αυΐ6Π) ΐιυηο Ιγ68 (εδίβπδ 6886 (Ιοοβ ? ΚβιροοώΊ 
830613 0α!ει1ί3, 6ΐ (Ιίχιΐ : ΙΙαυι 68ΐ Οβαβ ίη βυι νίτ- 
Ιιιΐ6, ςαεηι δίε ίη 53ηεΐ3 Τπηϊ(3ΐβ ρΑτϋηιιΐΓ, φη» 6ΐ οηιηίυπι (ίεΙίεΙΟΓυίπ ΙαοΓυητ ν6ηί3ΐη ίηνεηΪΓε. Οιηοάο ιη υηοΙιεηιίηοίηοδδοϋίείηΐϋδΑΓίβαιμηβαη- VIII. Ταηε (ΙίείΙ ίΓ3(Γί δυο Τί1)υΓ(ίυ8 : Κο||;ο ΐε, 
ΓηΙΟΓ, υΐ πιίΐιί (1ίε38, 3(1 ςυεπι πιο 68 (ΙειΙυείυΓυδ• 
νοίοηιηυβ Γ68ροη(1ίΙ : λύ νίΓυπι ρεΓίεείυπι^ ηυ- 
ιηίηο υΓΐ)3ηυπ), ίη γαο 68ΐ 8ρ6εΐ683η{;6ΐίε3,0Γθ3ΐ3 
ειηίκίο, τοΓϋδ 86γπιο, εΐ ίηδίιιηΐδ ρΓυ(ΐ6η(ί3. ΟίείΙ 
€1 ΤίϋιΐΓϋυβ : Τα ϋΐυπι (Ιίείβ υΓΐ)3ηυπι, ςυεηι 
Οιιίβϋληί (ΙίεϋηΙ οδδΟδυηπι ρ3ρ3ηι? Ευπι 3ϋ(1ίο 1)ΐδ 
μια ίυΐίδο εοηάβπιηβΐηπι, εΐ ΓϋΓδίΐδ ρΓορΙΟΓ 63πι 
ίρδϋΠ) οεϋοηοη, ρΓορΙΟΓ ()υ3πι Γηιΐ εοηιίεηιηβίαβ, 

8υ3Π1 Γ6ϋκίθ1ΐ6Π1 ΟΠΠΙ Π!6ΐα ΐ3ΐ6ηΐ6Γ ρΓΧ(1ίε3Γ6. 

Ευη 81 οοηΐίκοΗΐ ίητεηίιΐ, οίΐΓ3 (1υ1)ίΐ3ΐιοηβπ) 
ηΙΐ3Π) ί(;ηί π)3η(ΐ3ΐ)ί(αΓ9 εΐ ηο8 ηαοςυε ευπι εο 
ρυηίοηιυΓ,δί ίηνοηϋΓυοηπιηβ 3(1 οηη 3πι1)υΐ3η1ε8 ; Γί3Π), ει ίη(6ΐ1ίβ6ηϋ3ΐη;ςυοηί3πι «τΐβ ίΑνοηίηνν 
ί(1 <]αο(1 ηυη άιιΐίείπιυβ , παεπιοηο οΙ ίιιΐ6υί|βι1ί3 
εθϋΐρΓ6ΐΐ6η(1ίιηυ8,8ί(ΐϋί(1 ηο8 υηςυλπι £οηΙβηρΐ3ή 
εοηΙΐ|;εΓίΙ 3υΙ 3υϋίΓ6. 0υί(ίη3πι €1^0 £ΐ€ίβαΐΒΐ? 
Νυιη Ιίφο ΐΓί3 ίη Ιιοηιίηε υη3 ρο83ί(ΐ€(ίη&6ΐΰ(οηΙΪ3Τ 
8ί 6Γ{ο Ιιοιηο ίη υηΑίηΐ€ΐ1ί|(6η(ί3 ροΜΪϋοΙ ηοαιβη 
Ιπυηι 8ίκηι&ε3(οΓυιη,ηυοηιο(1ο ηοηΟοι» οαΐΒίρο• 
(εηδ, ιη υη3 ε( 63(ΐ6πι (ϋνίηίΐΑΐβ νίπϋ ο&ϋηοΐ 
ΤΓίηίΐ3ΐί8 ? Τυηε ΤίϋιΐΓΐίυδ, ευπι ίη Ιϋπηπι €0€ί• 
(Ιίδβεΐ, εοΒρίΐ εΐ3Π)3Γβ εΐ (Ιίοοτο : Κοτοη. ο οΙ^• 
8ΐπ)3| ηοη πιίΐιί τίϋεΐητ 1ίη§υΑ Ιιυηαιη ύ»η 
Γβδροηδυπι, 86(1 εοη]ίείο Οοί 3η{€ΐυιη ροΓ οι Ιοπα 
6886 ΙοευΙαπι : ε( π)32η38 0|{ί( (Γ3ΐίηΒ, ςαο<1 είΐο 169 νίΤΑ 8. βΜΟϊίΙΜ ΕΤ 800. 170 «Βοιη 6896 Οβυιη ίη (τιΒιιβ ρβηοηίβ, βί «ρβΓίβ Α (ΙβΓυηΐ, νοοΑηΙββ ουπι ιη«{αιη θΙ ίιηρίυπι : β( 86• 
!_ .. (ΙίΙίοηβιη βχοίΐΑΓυηΙ ίη ρορυΙο υ( θυιη οΓϋοί ίΐίδ- 

ΚβΓβηΙ. Ηοΰ «ηΐβιη ΊΙΙο ρΓΦβοίθηβ^ ρΓο ιηυηάί 
βαΐυΐβ ρ6Γΐηί8ί( ββ «ρρΓβΙιβηϋί βΐ ϋΐαάί, ίη]υΓη8 
αΙΏοί, α&{[Π8 €8Β4ί 6( οεείάί. δοί6ΐ)&( βηίιη ιι( Οβυβ, 
ςοοά ηοη βΙίΙθΓ ηίβί ρβΓ ρΓ6(ίο9«πι βΐ ίη(βιη6Γ8αιιη 
βυ&ιη ρΑδβίοηβιη, ββββΙ οβρίίνυιη Γ6<Ι(ϋ(υηΐ8 (ϋ2- 
Ι>οΙυιη, ιηΑΐίβςαο β( ίιηπιυη(1ί8 8ρϊπ(ίΙ)υ8 ιη&1«3 
ίηίβΓΓβΙ ροβΐια8. 

XII. ΡΐΌρΙβΓββ θΓκο ίΙΙθ ίυίΙ οοιηρΓ6ΐΐ6η8υ8, ηοί 
ρβεοαίυιη ηοη ΓβοίΙ, πι ΠΙ)6Γ«Γ61ογ κβηυ8 Ιιυιη2- 
ηυπ),ςυο(1(]βϋη6ΐ>«ΙυΓγίη€(υπ)ΐη ?ίη€υΙο ρβοοίί. 
Ουί 68( Ι)6ηβ(ϋ€ΐυ8, ίυίΙ 8υ5 πίλΐβάίοΐο υ( ηο8 λ 
πιβίβάίείο θχίιηβΓβΙ ; 8υ8ΐίηυίΙ ίΙ1υ8ίοηβ8, τιΙ ηοβ 
ΗΙ)βΓαΓ6ΐ&1) ίΙΙυδίοηθ ά»πιοηυπ], ηυί νθηβηΙυΓ ίη Χ. 0>η?βΓ8υ8 ίΐαηαβ βά ΓΓ&ΐΓβιη 8υυπι άίχίΐ : 
Οβ υηο [>6ο ηίΐιί Γοί886 8λ(ί5&ιο(ηπι οοη&ΙβΟΓ, 86(1 
ιηββπι ςυηβΙΙοηβσι» δίουΙ ρηα8 ϊηεβρβΓ&πι, νβΙ- 
Ιβη Μώτβ. ΟΐχίΙ β&ηοΐΑ ΟφοίΙία ; Οβ θα ιηβοααι 
Ιοςαβτβ, ηυοηκίπι ΙΐΓβνίΙ&Β (οιηροηβ β8( ΓγαΙΗ Ιυο 
ίπιρ6<1Ιπιβο(θ| (]ηοιηίηυ8 τβάά^Λ Γ68ροη8αιη. Ηβ 
Αυΐ6πι, ςηαπι ΟΙιηβΙί ββρίβηϋα (ΙοευίΙ α Ιβηβηβ 
αη^ΒίεοΗβ, άβ (]ΐι«ευη(|ν6 Γβ ΐϋθ νοίυβήβ ίηίβητο- 
§•Γ8, ηοη ρο(6Γΐ8 ϊητβηίΓβ ίιηρβΓΑΐ&πι. ΟίειΙ βί 
ΤίίϋΓΐΙηβ : Ηοε ηυροΓ ηυΦδίνί, βΙ ηηηο ςυοηυο 
ηιΐ8»Γο: ΟυίβΟΜη οχ ίίβ ηυί ίΐΐίο δυηΙ, Ιιυε νβηίοηβ, 
ΜίβηιΙίΙ ηοΙ)ίΑ αΐίαιη ?ί(«πι, ηυθοι τοδ ρΓ8^4ίε&ΐί8? 
8Αη€ΐ& άίχίΐ 0»εί1ίλ : 13ηί{[οηΙ(υιη βυυιη Ρίΐίυπι Ρλίβτ ρβΓ 8«ηεΐΑΠΐ ΥίΓ^ίηβιη Ηαπεπι ιηίδίΐ ίη ηΐιοε ιηιιηάο. δρίηολίη εοΓοη&πι «εεορίΐ ίη ε&ρίΐβ. ΙθΓΠΠίι ςυί 8ϋιη8 ίη 8Αηε(ο ιηοηΐβ, πια^ηλ τοεο 
εΐιω^νϋ, άίεβηβ: ΥβηίΙο &ά πίθ,οηοηβδ ρορυΐί, β( 
€(0 (1ι)>ο τοίιίβ ▼ΊίΑπι 6(6Γη8ΐη. » ΟοηευΓτίΙ «αΐβπι 
«1 61101 οπιηί8 ε&Γο, οιηοίβ δΒΐ&β, οιηηβ κβηιιβ 
λοωίηυηι (υηο <1ίχί( οιηηί1)υ8 : ■ ΡφηϋθηΙίαηι 
λ|ί1β ρΓορΙβΓ τββίΓβιη ί§ηοΓ&ηΐί&ιη : ςυοηίΑΐη 
•ρρΐΌρίηηυ^νίΙ Γ6(;ηυπι Οεί, ηιιοά ΙοΙΙβΙ Γ6^υπι 
Ιιοπαίηυπι β.» 8υυιη βυίοιη Γβ^ηυιη νυΙΙ Οβυβ ά\~ 
▼ί(ΐ6Γθ ίίβηηί εΓβάυηΙ,ίπ ςυο ίΙΙθ βχβίδΙΊΐ 8υ1)ΗΐΏίοΓ. 
ΙΙΙίο «Γ^ο ροεεαΙΟΓεβ ηυίάθπι εοη$αιηπ)«1)οηΙυΓ 
8θΐ€Γηί8 (1ο1οΓί1)α8, 6ΐ ί^ηβ, ηυί ηυηηα&ιη Ι6ηηίη&- 
ΙιίΙυΓ : ]υ8(ί &υΐ6πι Αεείρίοηΐ Ιηεοπι φΙοΓηββ {ΙογΙ» 
6ΐ (>υ<1ϋ, ηυ» ηυΙΙυηι υηηυ&πι Οηοιη λεείρίΐ. Οβ 
€βΒΐ6Γ0 ηοΐίΐθ, ο Οΐίί Ιιοπιίηυιη, 1ιυ^υ8 ν'\{8& Γυ^ίβη- υ( εαρίΐβίβπι ΙοΙ1θΓ6ΐ δβηίοηΐίλπι, ηυ» βχ δρίηίβ 
ρβεεΑίοηιηι ίη ηοβ Ι&Ιβ ΓηβΓβΙ. Ρβΐ ίη εί1)ο «εεο- 
ρϋ, υ( (ΙυΙοβπ) ρηπιί Ιιοηίηίβ ([υ8(οπι, ηηϋο ιηοΓβ 
ίη ηΐϋηάηοι ίυίΐ ίη£;Γ688α, εοπιπιαίΑΓΟί. ΡοϋιΙυβ 
68( αεβίο, υΐ αεηπιοηίΑΠ), ηη& ηοβΙβΓ βλη^ίβ 
6ΐ)υΙΙίίΙ, ίη 56 δυδείρβΓΟί, βΐ ίιυηο 1)ίΙ)ί( ελίίεβπι 
ρ2ΐ88ΐοηί8, ηαί ηο8ΐπδ (ΐ6ΐ)6ΐ)ΑΐυΓ νίιίίδ. Νη(1&1α8 
6δ(χ υΐ ηοδίΓΟΓυιη ρ&ΓβηΙιιπι ηυάίΐΑΐΗΟΐ, ςη&πι 
ραδδί δυηΐ εοηδίϋο δΟΓρβηΙίδ, ηίνβΐβ (6Κ6Γ6( ίη(1η- 
ιηβηΐίδ. Ιη 1ί{ηο Γαί( δαβροηδηβ, υΐ Ιί^ηί Ιταηδίρτοβ- 
βίοηβαι, ρβΓ ρ&δδίοηβπι Ιί^ηί εηιείδ βυ» αΜογοι. 
ΗοΓίβηι «(1 86 νβηΐΓβ αάιηίδίΐ, υ( δβεηπι ΙυείΑηΙβπι 
(βυεί&ΓβΙ, βΐ Γβςηυπι ηυοίΐ ίητβηίΙ ρβΓδβΓρβηΙβπι, 
&(ηί(ΐ6Γ6ΐ• 6ΐ ευιη ίρβο δβιρβηΐβ δ&υείΑΐΑ, ρβΓ (6ΐη ςοβΓβτβ ΙβΒίίΙίΑΠί, ιιΐ ΙφΙίΙίαΐΎΐ ίΙΙίυδ τΐΐΦ ^ ^11^^δ(υη1 ΟβΓβΙ εβρϋνα. <}ο&πιο1)Γβπι οηηία βίβ- βΒίβΠΜΟι ρολδίάβ&Ιίβ, ςυφ Ιιαηε ήΐΑτη βχείρίΐ. Ιη 
1ΐΜ 6ΐιίιη νί(Α 1)Γ6τβ (βπιρυδ νίνίΐίδ ; ίη ΙΙΙα τβΓο, 
ίη οηοβ ηνοπι. 

XI• Οααι Ιι»ο &η(6Πΐ ΑΐιάϋδίβηΙ οιηηββ ρορυΐί 
ιοβιΐβίββρ οηα νοεβ (ΙίχβΓυηΙ: Ει ςηίδ ίΐϋε Γυίΐ, βΐ 
ευπι ίΙΙΙοε Ιιυε νβηίδί^βΐ* ροΐιιίΐ άοεβΓβ νβΓΑ 6886» 
4αβ<1ίεί8? Τυηε Οβί ΡίΙίυί (ΙίχίΙ βίδ : δί οδΙβηιΙβΓΟ 
τοίιίβ ηττβχίβββ πιοΓίυοδ, ηοη ΓΓβ(1ίΐίδ νβπίΑΐί ? ϋΐ 
•υΙβΠΒ ιΐηΐιϋαΐίοηίβ βΐ δυβρίείοηίδ ηυΙΙυπι Γβπίληβ- 
ΓβΙ ¥β8ΐί|ίυηι, ευπ) ρορυΐίδ ρΓοίβίΙυβ ββΐ μΛ 86- 
ρηΐεη, •Ι (ΓίιΙιίΑηί» βΐ ςυαίπιΐυ&ηίβ βΙ μια ΙεβΙβη*- 
ΙίΐΝΐβ σιοΠυίβ (|υ&πι &πιί8βΓ&η( νίΐβπι, αΐ Οβυβ 
η4(1ΐάίΙ. ΪΓληβπιίδΙΐ πι&Γβ βυρΡΓ αυ€(η8 &π:1)υΐ8η8 
ΒΟΒ ΐΒίΑβειεϋ• ρβάίΐιαδ. Ιπιρβηΐ»! νβηΐίδ, εβδίί- πΐ6ΐι(2ΐ ευιη νΐάίδββηΐ δυυπι βΙίβεΙοΓβπι 8η1)1ίπιβ, 
αείυιη ίη εΓαεβπι πΐΑ^ηο πιβίη εοηΐΓβπιυβΓυηΐ. 
Ν&ιη βχ ιιηα ρ&Γ(β ηοΐα 68ΐ ΙβΓΓλ, βΐ βχ &Ι16Γ& 
ΓΓ3εΙ& 8υηΙ ΙβπιρίΑ β( ρβΐΓ», Γυ^ίΙ (Ιίβδ ; 8θΙ Αιί( 
εοηΙβΓΓίΙϋδ, βΐ ο1)8ευΓ&Ιϋ8 (βχίΐ (βηβΙΐΓίβ αηίνβΓ- 
δΐιπι ιρυηύυπι ; Ιυηα δυ8Β Ιυείβ δρΙβηάοΓβπι ηυϋβ 
εηιβηία ορβρυίΐ ; &8ΐΓ& εφίί Ιυεβ Γ68ρΙβη(ΐ6ηΙί&, 
οηιηία δίπιυΐ βυηΐ πΐϋΙαίΑ. δΐηάβΐ ΙβΓΠΐ, βΐ νβίοΐί 
ρΑΠβηδι εβθρίΙ πιυΐΐοδ β&ηείοδ ΓβάάβΓβ βχ ββρυΙ- 
εΓί8 : ηυί ηυπίβιη Ηοε ά&Ι)&η( ΙβδΙίιηοηίυπι, ηυοά 
δεΓΥΑίοΓίδ (Ιβδεβηδοδ αά ίηίβΓΟδ (Ιίδδοΐνίΐ Γ6|;ηυηίΐ 
(ϋαΙ)ο11, β( ιηοΓίυυδ πιοΓίβηι &ββείΙ ίκηοιηίηι», 6( 
ρβΓευδί&πι νΐηχίΐ, βΐ 8υI)^βείι ρβ<1ί1ιυ8 8βΓΤ0Γϋπι 
δυοηιπι. ΙΙΙίηε εΙ&Γυηι βδΐ, ηυοά ρΓο ηοπιίηβ 6]ιμ ρΐηΐ ΑίΜίοβ, βΐ ηυ» βχείΙ&Ι&ηΙυΓ Ιβπιρβ8(&(68 β( ^^ ρυηίΐί {[αυάβιηυδ βΐ {ΙοηβπιυΓ ίη ρβΓδβευϋοηίΗυβ, 
Ιοιηαΐΐιι• ββό&ΐΜΐ. ββΒοίβ τίβυπι Γβ(1(1βΙ>2(, «Γίϋλβ ηυοά 1ι«ηε ηοδίτ&πι τίΐβπι, ηυΦ «ά (βπιρυδ βΐ ίη ΐΜΒυι Γβι1άβΙ>λΙ 8«η«8, ε1&υ(1ί8 ίηκΓββδυπι, πιυΐίβ 
ΤΜβηι Γβάάβΐιιΐ, βΐ ΒϋΓΐΙί» «υάίΐυυι. ΡαΓαΙχϋεοβ 
ΐ^Λο ευτλΙ»•!, ΙορΓΟδο (1ίε(ο πιυηάλΗΑΐ, ϊηβΓπιίΒ 
οιηΜμΙογ, ΙιιηΑΐίεοβ Γββίίΐυβί)»!, βΐ (ΐ9Βπιοη68 Γα- 
|αΙ»Ι• 5β(1 εααι ιηβηΐβ ε«ρΐί β( ίπιρϋ ΡΗ&ΓίδβΒί β( 
ΡΜΐίββ•• βί ίητίάίιββηΐ, ρτορΙβΓβα ηυοά ρορυΐ!, 
•Ιβν•Ιί€ΐίβ, 6)υ8 8β<|ηβ1)&η(υΓ νββίίβίβ, δίβτηβηΐββ 
νιιΐΜ βοΜ ιβΐθ ρ6<1β8 β]υβ, β( εΙ&ιη«η(β8 : Ββηο- 
φβΐβ• ηοί ν^ο^ ί^ ηοπιίηθ Οοοιίηί β : ίη βιιαι ϊγ» 
ρβκΙΙίΡίΜήΗΝ, βαιϋλΐη ΡίΙλίο ρτΜΐ<ϋ βαιη ιγμΙι* 

V ΙΐΑίΙΙι• IV, Π. β Η&ίΟι• XXI, 9. 

ΡιτΕΟί. ΰΒ. αχνι. ςυλίη εΑάίΙ ίηΙβΓίΙιΐδ, »(6Γη« βΙ ηυ» ηυηηυλπι 
(ΙβδίοίΙ νίΐΑ βχείρΚ : ηη&πι Οβί ΡίΙίϋδ, ευηι 8ϋΓ- 
ΓβχίδββΙ λ πιοΓίυίδ, δυίδ οδίβηάίΐ βροδίοΐίδ, ηηίΗηδ 
αβρίείβοΐϋιυδ, λδδυπιρίυδ ίυίΐ ίη €(β1ο8• 

XIII• Ηοε βΓ^ο δί ίη ΐΓΪυπι εοηνβηΐη οδίβηάίβ- 
8βΙ, ίηΐβΐΐίκβηΐίυπι εο^ΐΐΑϋοηβι ηοη ροβββηΐ (1υ- 
ΙιίΙλΓβ. Ου«η1ο &η[βπι πι«(ί8, ςυοά ηοη βοΐυη 
(Ιυοϋβείπι ϋίδείρυΐίβ, 8βά ρΐυδ ςιΐλπι ςυίη|;ίηΙίΑ 
δίπιυΐ ββίρβυηι άί^ηλίυδ βδΐ οδΙβηάβΓβ» ηβ νββϋ- 
|ίυηι ^υίιίβηι Γβΐίηςυβηβ υΐΐίοδ (ΙούίΙβΙίοηίι ? ΙΙΙι 6 171 ΗΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 172 &υΐ6Πΐ, ηαϋη 1ιί8 Γβϋυβ θΓβηΙ ίηίϋαΐί, θΐ ϊη οιηηβιη Α 
ιηοηάιιιη αιίωί &ά ρΓ8Β(ϋο&η(1αιη, βίκηίβ βΙ οη&βηίβ 
ρΓθ(ϋ|;ϋδ€οηβΓΠΐαΙ)&αΙβυ&ιη ρπΒάίοαΙίοηβιη. Ν&ιη 
6ΐ οιηηββ ίηβΓΐηίΐΑΐ68 £υΓΑΤοηΙ ίη 6]υ8 ηοιηίιιβ, 
ίυ|;αΓοηΙ (Ιββιηοηββ, 6( νΙΙ&ηα Γ6(1(ϋ(ΐ6ΓυηΙ ιηοΓίυίβ. 
ΝυΙίΑΐη Ιί1)ί &Γΐ)ί(Γ0Γ ΓβιηΑπβΓβ ηυχδΐίοηβιη,ηίβί υΐ 
Ιι&ηο νίΐ&ιη αηίιηο βΐ εοΓροΓβ (ΐ68ρίοί88, οί ίΙΙ&ιη 
ΥθΙιβιηθηΙβΓ 6ΐ οοηβίΑηΙβΓ 1ηςυίΓΰ5.Ν&ηι ςυί οΓβάίΙ 
ίη Οβί Ρϋίυιη^ βΐ 6]υ8 αϋΥιβΒΓβΙ ρΓ8βε6ρΙί8, ηυ&ηάο 
πιοπβΙυΓ, θ]α8 οοΓρυδ α ιηοΓίβ ηαΙ1& «ΓΒοίβΙυΓ ίη- 
]αη2ΐ, 86(1 α 8&ηΰ1ί8 αη^βϋδ ίη ιιΐηίβ βχοίρίβΙυΓ, 6( 
ίη Ιοουιη ρ3ΓΑ(1ίεί βΙκΙυοβΙυΓ• Ηίηο ιηοΓβ ουιη ϋία- 
1)ο1ο 6Γβοί(,α( άίν6Γ8ί8 ρΓ&ήΙ&Ιί1)υ8 πιβηΐ68 Ιιογπι- 
ηιιηι οοΐΐίββΐ , βΐ ίη ναπίβ ηοη 3ηίπι&άν6Γβί8 
η60688ί(&ΐϋ)υ8 οεουρί'Ι : βΐ ηυηο ηυΐϋεπι (ί&ηιηί 
ΙβΓΓΟΓβ &ίΟε11, ηιιηο ααίβηι α(1 ςυΐαπ) βχείΙ&Ι, βχ 3 
(ΙίνβΓδίδ 3ΐ)8ΐι&1ιβη8 8ΐαάϋ8, (Ιβ Ιιαε δοΐα νίΐα ΓαοίΙ 

ηΗ86Γ08 ΙίΟΠίίηββ 0886 8θΙ1ίείΐθ8, υ( 6Χ ΟΟΓρΟΓβ 

6£;Γ6ί1ί6ηΐ68 ίην6ηί&1 π)ΐ8βΓ05 6ΐ ηυάθ8, 61 ηίΙιίΙ 
86ευιη ροΓίαηΙββ ρΓ9β(6Γ ρ6€€3(&. Ηοε ΙίΙιί ραυείδ 
6χροδυί, ο εΙιαπ88ίπΐ6. δί (|αί(1 αυΐ6πι (ίΙ}ί (166886 
6Χί8(ίηΐ£Ι8, ΓαΓ8υ8 ςυ9βΓ6. 

XIV. Τυηο Τί1)υΓΐίυ8 8(1 6]υ8 ρ6(!68 ρΓονοΙυΙυδ, 
(ΙίχίΙ ευιη £;6ΓηίΙίΙ)υ8 η6(υ(]υ6 61 ΙαοΓγιηίδ : Οβίαο 
νίΐα άβ ε33ΐ6ίο 8ί νεί εο^ίΐ&ϋοηβ βχςυίβίβΓΟ, ν6ΐ 
βηίπιο 3£;;ΐ3ν6Γο, ίη ίΠα τίΐΑ ηυηςυβιη ίην6ηί&Γ. 
Η3ΐ)68ηΙ 6Γβοίη8Ίρί6ηΐ68 ΙυοΓυπι ρΓ8Β86ηΙί8 (6η)ρο- 
Π8. Εςο 3ϋ(6ΐΏ,(]αί ίη ΙιοάίβΓηυπι υ^ςυο (Ιίβπι τίχί 
δίηβ ΓαΐΊοηβ) αΐ^δίΐυΐ δίηβ ΓΑΐίοηβ άβ οίΒίβΓο νίΐΑΐη 
α^απι! Ε( ΙίΦε ευηι (ΙίχίδδβΙ, &(1 δυυηι ΓΓ&ΐΓβηι εοη* 

νβΓδυδ, (ΙίχίΙ : Μίδ6Γ6Γβ Π16ί, ίΓ&ΐ6Γ (1ίΐ6εΐ6, 6(0 

9ΐ)Γυη)ρ6 ΙΰΓϋίΙαΙβπ), ςυαιη ΐΓ8η86£;ί ίη ίξηοΓ3ηΐί&. 
ΟυοείΓε3 νβΓβΟΓ πιοΓΑδ; ροηάυβ ί6ΓΓ6ηοη ρο^δαπι; 
Γθ§ο (β, ύυο Π16 3(1 1)θπιίη6πι Όβ\, ιιΐ ιηβ ρεΓίβεΙβ 
ρυΓίΟε3ΐυπίΐ^ ϋΐιυδ νίΐφ ί3θία( ρ3Γ(ίείρ6αι. Τυηε 
ν3ΐ6Π3ηυ8ϋ6(1υχίΐ ΓΓ3ΐΓβπι δυιιπι 3(1 83ηε(ί$8ίπ)ΐιπι 
ρ3ρ3η] υΓΐ)3ηυίη• Ουί ρο8((]υ3πι η3ΓΓ3νί( οη)ηί3, 
ηυδϋ (Ιίεΐ3 6( Γαοΐβ ίυ6Γ3η(, Ι}6ηί£;ηο Οβο 6£ί( ^γ3• 
(138. Αεε6ρ(υη) 3α(6ΐη ευπι οίτιηί §3α(ϋο 6( 6Χ8υΙ- 
(3(ίοη6 ΤίΒυΠίυπι, ευηι 3(1ηίΐοηυΪ88β(, ε3(6εΙιί8πιο 
ίη5ΐί(ιΐ)δ86(, 1)3ρ1ίζ3886( ίπ ηοπιίη6 Ρ3(η5 6( Ρίΐϋ 
6( δρίΓϋϋδ 53ηοΙί, 3αδ8ί( δεευπι οδβρ, (Ιοη6ε 63 
(ΐ6ροη6Γ6(, ψ}χ ΓβεβπΙίδ 8ϋη( ϊΠυπιίηΕίίοηΙδ. Οιΐ8β 
(]υί(ΐ6ηι ουηι ρ6ΓΓΰεΐ3 ΓυίδδβΙ β]α8 (ΙοεΙπηβ, ρο8( 
86ρ(6Πΐ (Ιίβδ ΟΙιπδΙί ιηίΗΐ6ΐη Γ6δ(ί1ϋ1(. Τ3η(3ΐη 3υ- 
(6Π1 ^Γ3ΐ1υπι 3 εΐιπδίο 68( εοη86εϋΐυ8, υ( 6(ί3Π) ^ 
Οβί 3ϋ^6ΐθ8 νί(ΐ6Γ6( (ΐυο1ί(1ί6 ; 6( (ΐυ^ευηςυβ 3 060 
ρ6ΐ6Η3(, ί3είΐ6 ίιηρ6(Γ3ΐ)3(. δθ(1 (ΐυοηί3[η Ιοηςυπι 
6886( οπιηία οΓάίηβ 6χροη6Γ6, ςυ3ΐΐ3 6( ηα3πι 
η[ΐυ1(3 Γ6εί( Οοαιίηυδ ρβΓ βοδ 3(1ηιίΓ3ΐ)ίΙί3, εοη- 

ν6Γ(3ΠΐυΓ3ύ £ΐθΓίθ838 60Γϋηΐ ρ6Γρ658ΐθη6δ. 

XV. ΤαΓοίυδ, ςηί 6ΐΐ3πι ΛΙΐΏ3ο1)ίυδ, εηπι 6δ86( 
ρΓ9θΓ6εΐυ8 υΓΐ)ί8, 6ΐ83ηε(οδ Ώβϊ ιη3Γ(γΓ68 οεςί(1βΓ6( 
(|υο(ί(1ί6, ]υΙ)6ΐ)3( 60Γΐϋη εοΓροΓ3 ΓβΙίηηιιί ίηδ6- 

ρυ1ΐ3• ΤίϋυΓίίϋδ 30(60) 6( ν3ΐ6Γί3ηυ8 3(1 1)00 ορ6- 

Γ3Π) ηυοίίίΐίο 3(1Ι)ΐ1)6ΐ)3ηΙ, υ( β3ηο(θΓυη) εοΓροΓ3 
8(1 δβρείίεηοΐυπ) €θΐηροη6Γ6η( 6ΐ Ηυηοί π)3η(ΐ3Γ6η(, 
61660) οδ^ηίδ ν3€8η(68 6( (Ιίτΐηο ευΚυί. ΰυπι ϋ 6Γβο ίη 6ί8 ν6ηΐΓ6ΐι(υΓ, ηαοαιοάο ιοΙβΒΐ Ινιβι 
θ(1ίο 1)3ΐ)6π λΙ) ίπ)ρΓθΙ>ί8, 608 πίλϋ 6πηιι{ιι•αΙιιτ 
3ρυ(1 Α1π)«ε1)ίαη), ρηκίοείαοι ιίΓΜβ, οηιϋλ ΓβΙβ- 
Γ6η(68, ηυβ ρ6Γ ίρ•ο« Οοπιίηυβ ΑοΙοΙμΙ ία β^ο• 
ηο8 : 6( ςαοά ίπ)ρΐΌΐ>• βο πολΙΚίοιβ^ ψΐΜ ΊΜβ 
]α1)6ΐ)3( οοοίάί, 18(1 πίληιΙλίΜίηΙ ββραΚοΠΒ• Ι(ΐφΐ6 
3 πηίΐίΐ&ή εο1)θΓ(6 εοπιρΓ6ΐ)6η8ί, «ΙάοοηοΙηΓ ιΑ 
Α1π)3θ1ιίυιπ ρΓ»Γθ€(αη). Οοοβ ηαίάβιη ΑΙαίΜΐιίιΐδ 
Ι)ίδ ν6Γΐ)ί8 68( 3ΐ1οοιι(ιΐ8 1 ϋϋπ) τοΒ εΙίληοΙβΓ ηοΜ- 
11(3^8 κΙοη3 ϊηδίκηβΒ ΓοάάΙάβτΗ, νιτ ρΓορΙβτ 
η68είο ςυβηο ΓοΙί^οηβπ), νοβ ί§ηοΜΙβ8 ΓοάιΚίίβ 61 
ίηΓ6ΐΐ068 7 Ναπ) ▼66ΙΓ38 ΓιοβΙίλΙθβ Ιη ηβΜΐο ηυΐ8 

3ΐ)36ε(88 ρ6Γβθη38 3υ(Ιίθ Υ08 6Γ0Κ•ΙΐΙβ8 ϋΟΒΜΙΙΙ- 
ρδί886, 6( 608 ςοί ε&8(ί£ΐΙ1 ΑΐβΠΐηΙ ρΠίρΙΤΓ 801 

8ε6ΐ6Γ3,οαπ) οοιηί {ΙογΙα ιη3η(1ΐΓ6 ββρυΚυηΒ. Ουο- 
είΓ03 1ίθ6( δοβρίεβη, νοβ 6886 ίηίΙΐ3(ο• ϊϊμΙοπι 
ιη;δ(6Γϋ8, ηυίΙ)υ8 ίί, (|υο8 ρΓορ(6τ ^ο^^αη(^01I6^η 
π)3η(ΐ3(ί8 86ρυΙ(υΓ9Β. Β68ροηάί( ΤίϋυΗίοι, β( άίείΐ 
ρΓΰΒίοεΙο : υ(ίη3ΐη ηο8 (ΙίκηοηΙιιτ τοΓοιτβ ίη κηοιο- 
Γαπ) δυοΓυηι 86ΓνοΓυπι, ηυοΓοπι (η ηοβ ^οη^ί^^8 
6886 δοείοδ, ηυί ()υί(ΐ6η Γ68ρα6ηιηΙ ίά οβμ ψϊοά 
τίάοΙυΓ 6( ηοη 68(, 6( ίητ6η6ηιη1 ΗΙαΑ, φΜκΙ 

νί(ΐ6(υΓ ηοη 6886 Θ( 68(. 

XVI. Αΐπ)3ς1)ία8 ρΓ8θΓ6€(α$ άίχίΐ : Εΐ ςηΐά 68(, 
4υο(1 νί(ΐ6ΐυΓ 6886 681 ηοη 6( ? ΟΙχί( Τί&οιϋι» : 
0π)ηί3 ηυ26δυη(ίη ιηαηάο, ςυολοίπΐΜ ¥0€&η( «1 
οιοΠοπ) £(6Γη3πι ρβΓ Ι)Γ6νί8 (βοιροπβ ΙββίΚίιπι. 
Οίχί( ΑΙπ)3εΙ)ίυδ ρΓββΓοοΙυβ : Ε( ςηίά €βΙ, ηιιοί 
ηοη γί(ΐ6(υΓ 6886 68( 6(? ΤίύιΐΓϋυδ ώχϋ: νί(ι, 
(|υ8Β Γυ(υΓ3 6δ1]υ8ΐί8, 6( δαρρίίοΐυπι, ςαοΑ άλΐιίΐιιτ 
ίη]υ8(1δ ; 6χ υ(Γ3ηιΐ6 6ηίπ) ρ3Γ(6 εο{ηο¥ίιηιΐ8 ?6- 
Γυο) οδδβ 63 ?6η(υΓ3 : 6( ίη ίλοδίλ άί8(η1>οΙίοη6, 
(|υοά οουΐίδ εοΓ(1ί8 ηο8(Η εο||^ο8θίπιιη, ίά 6οτ^ 
ροΓίδ ηοδίΓΐ οευΐίδ 8ρ6ε(3η(1ΐ)πι Γ6Γ6Ηηιη8, ιι( ίι 
ηο8ΐΓ3 εοηδεί6η(ί3 ηυ8θ 8υη( Ι)οη3, πίλΗι οίΗΐιη- 
Ι)Γ6Π)η8 Γ3(ίοηίΙιιΐ8. Οίχί( ρπΒΓ6ο(ιι• ΑΙηίΑεΙιίΐΗ : 
Νοη ρυ(ο !β πιοηΐβ (03 Ιοηυί. ΟίχίΙ Τί1>ατΙίιΐ8: 
Νοη Ιο(ΐυοΓ π)6ηΐ6 π)6α, 86ά ίΐΐίιΐδ, ςοβιη ΜοφΙ ϊβ 
νί8ε6Γίέυδ ιηεηΐίδ π)69Β.0ίχί( Αΐπίλοίίιιβ ρηΒΓ€6(ιΐ8. 
Νυπ)ςαίά ηοδίί (ΐυοά (1ί6ί8? ΟίχίΙ ΤίΙ>ιιιϋιΐ8: 
Ει ηονί, 6( (1ί(1ίεΙ, 6( ογοΑο, ςηοά οηαιίΜ, ηο» 3 
Π16 Αίε(3 δΐιη(, ρ6ΓΠ)3η6η(. ΑΙπολεΙιίηδ ρπΒβκίοδ 
άίχϋ : Ε( 6^0 εοΓ ηοη ίο(6ΐΙΐ2θ, ςαοΑ 8(0, 3 φ» 
ΗβΒε δυη( εοη(Ιί*3? Τί1)υΓ(ίυ8 άΙχί(: ΟυοηΙιιη Ιμμιο 
1)6ΐ1υ1ηυδ ηοη 86ηΐί(, ηυ» 8υη( 8ρίη(η•. δρΜίι/Β 
3υ(6π) (ΙΙ]ιΐ(]ίε3( οη)ηΐ3 : ίρ86 υ6Γ0 α ηηΐΐο Φίαΐί- 
ε3(υΓ. Τυηε Π(ΐ6η8 ρΓ»Γ60(υ8, ]υ88ίΙ ΑπΓοτΗ φΐΊ• 
ά6πι Τϋ)υηίυπ); οογ3Π) 60 3υ(6πι 818(1 ΥβΙβπβοιηη. 
Οαί 6ΐί3Π) (ΙίχίΙ : 0υοηΐ3α) ηοη 68( ίπιΙΟΓ Ιαοβ ββηί 

ε6Γ6ΐ)η, Ιυ ρθ(6Γί8 Γ68ροηά6Γβ 83ρίβΒΐίΐΙ•?0ΐ€ί(6ί 

ν3ΐ6Π3ηυδ : Ρ3ΐΙυη(υΓ 3υΓ68 (αΦ,ςυοηίΑΐη β€θροη 
ηοδίΓΦ θΓ3ΐίοηί8 ηοη ρο(68 ίη(6ΐΙίκ6Γ6. ΟίζΙΙ ρη- 
ίβεΐυδ : Ν6Π)ο ίΐ3 6ΓΓ8(, υ( Υ08 βΓηΙίβ» <ιαί Γ6ΐί€ΐίι 
η6εοδ83Γίί8 ηυπΐ6ηδ 6(Γ68ροη8ί8,ιιΐΑΐο• ββςσίΒΐίηί: 
(]υ9β 8υη( ]αεηη(ΐ8 Γ68ρυ6η(68, 1»(ί(ίΑΐη ηίΐήΐί &- 
οί6η(6δ, 6| 63 (Ι68ρίεί6η(69, ςη» άβΙλ βαηΐ μΙυΜβ 
3ΐ1η)6η(υπΐ9 ιη3χίιη3 Ιιβηονοΐοοϋλ ίΠίΜΐ 6θΐιιρΙθ€ΐί^ 
πιίηί, (|ΐιοΑ 83ΐα(ί ίοΥ6ηί(ί8 οοηίητίαιιΐι «Ιϋβ φ» 
δυη( {α€ΐιη(ΐ3| ίηίηίοιιπ)* 173 νίΤΑ 8. ^^Ε^II.I^Β ΕΤ 800. 174 XVII. Αά 1)Φ€ Γβ8ροη(1ί( Υ&Ιβπιιηυβ: ίυάβηΐββ βΐ Α ηοβίτ» αίΠΊοΙίοηίδ, βΐ ηο1)ί8 1»1&α(ί1)υ8 ΩβΙ^ηοΙ η(Ιθαΐ69, 6( ία νβΓϋ8 άβΐίοϋδ Ιαχαηοββ νι(&ιη 
λ{6ηΐ68, νί(ϋ Ιιίβιηίβ (βιηροΓβ ρβΓ ο&ιηροδ ΐΓβηβ- 
βυηΐββ• Ιη ηυίΐιυβ ΟΑΐηρί» 8ΐΑΐ)ΐιη( «||[ήΰοΐ£ ρΐαη- 
Ιιοίββ^ ρλΐιηίΐββ ίηβκθηΐββ, βΙ βρίηοβοβ Γ083Γυιη 
ηιηοι ίηκ6ηίθ86 (οΙο Αηίιηο οοιηροιιβηΐββ. ΑΙϋ βυ- 
Ιβιη οϋγθΐλ ίη86Γ«)ηΐ68 : «Ιϋ νβΓΟ Γ&(Ιίοί1αδ ίιιιΙ)6- 
«ίΙΙλ 6ΐ8€ίθ(ΐ6ηΐ63,6ΐ ηαβΒ βυηΐ ορβΓ8 οοηνβηίβηΐίλ, 
πιβ^ηο ΙαΙ)ογ6 ρβπικβηΐ63. Τυηο ίΙΙί, ηυί «ΙβΙίοϋβ 
ΟτοβΙίΑηΐυΓ 6( Ι^βΙ&ϋλαΙυΓ, ΰοβρβΓοηΙ 608 ηυί Ια1κ>- 
ηΙΐΑΐι(, ΙυάίΟοΑΓί ο( άίεβΓθ : ΜίββΓΐ β( ιηίδβΓ&ΙιίΙββ, 
1ιυη€ ΐ|οΊ τοβ «(ΒίβίΙ Ι^ΒοΓβιη (Ιβροηϋβ, 6ΐ ηο- 
Ιιίβευιη Ιφ(&η(68,νο8 άβΐίοϋδ βχρίβίββίϋύίιΐίηίΐιυβ, 
6ΐ ΰΟΓ Ιαηςϋλΐη ίηΒίρίβηΙβ» άυΓο Ι&Ι)ογ6 (ΙίβδοΙνί- 
ιηΐιιί, 61 ν65ΐΓ» τίΙ» ΐβπιροΓαίη ηβ^οΐϋβ, ςυδβνοδ ίΙΙί, ηιιί ηυηο βίΤβΓυηΙυΓ ΐ3Βΐί(ϋ8 ; ββΐ θηίιη ηυηο 
Ιβ.'ηρυβδβίΓ.ίη&ηύί. Ουίβΐ'ΐ^ο ίηΙίΑο νίΐβ ββιηίη&ηΐ, 
φχΐΆ 8υηΙ αιΐ Ιβιηριιβ, ΙαοτγπαΛβ, ίη ίΙΙα ϋβ&ΐα 6( 
φ(6Γη& τίΐα ιηθίβηΐ κ&αάίυιη 80ΐηρί(6Γηυπι 8. Οίχϋ 
ρΓ»Γ6ε(υ8 : Εγ^ο θΙ ηο8, 6( ίητίοΐί ϊιηρθΓ&ΙοΓβΒ 
ΙυεΙυιη ΦΐβΓηαιη 1ι&1)βΙ)ίιηυ8 ; νοβ αοΐβιη ΦΐθΓουιη 
Κ&υάϊαΐϊΐ ρο88ί(ΐ6ΐ)ί(ί8?Η68ροη(1ί( ΥΑίθπ&ηυβ: Ουίά 
βηίιη 69119 νο8, ααΐ τββίπ ίηιρθΓ&ΙΟΓθβ ? Ιηαρίβίο 
βηίιη «68ΐΓο ΙθΐηροΓβ ιηοηβηΐ68, βο ιη8]θΓ6ΐηθ6θ 
65ϋ8 Γ6(1(ϋ(υη ΓλΙίοοβτη, ηαο νοΙ)Ίδ Λ 60 ιη&]θΓ 
Η&ΐΑ Γυί( ροΐ68(&8. Οίχί( ρΓφίθεΙϋδ ΑΙηη&οΜυδ: 
Ουίίΐ ίη Υ6Γΐ)ί8 γοίτβικϋδ ϊιηιηοΓ&ιηαΓ ? ΑυΙ (Ιίίδ 
ΐΗυδ οΟβΓίβ, 6ΐ ϋΙβΒδί ΓβοβάίΙβ : 8υ( πιαΙο βδΐίβ 6( 
ΑεβΓίιο ιηοΓίΙοη. ΑηιΙιο ΓββροηιΙβΓυηΙθΙιϋχβΓυιιΙ: ΑΐΙΙί|ι«η(« εοη9υπιίιί8? Ηχε (ϋεβηΐβδ, 8οΙν6ΐ)3η(ϋΓ 3 Νοδ ηοηόϋβ,δβά Οβο ηοοίίίΐίθ οΙΓβπιηοδ δ^επΟεία• ίη Γίδυσι, 6ΐ (ΙαοαιιΙ ρ1&υ8υιη ιηβηίϋυδ, ίηβ{ηο(}υ6 

βοηο β08 εΑεΗίηηαηΙββ ΪΓήίΙβΙίΑηΙ. ΗβΒε&υΙβπι ίΙΙίδ 

ΑιείβηΙίΙιιΐδ,ρΙυνίοδΙιίΰΐηίδ ιηβηδββ, ΐΓ&ηηΌίΙΙί8&ίπΐ8 

ΐ6ΐηροΓ& βχεβρβΓυηι : βΐ βεεβ ροΙεΙίΓΟΓυιη βΐ να- 

ηοηιιη ΟυΓυιη ΓΓ8;8ηΙϋ)υ8 οιηηβ ^βηυδ οάοπϋυδ 

ρηία 6χοΓη&Ι)8η(υΓ, βΐ ηιοΙΙβδ Ι)οΐΓθΓυπι δβπβδ 

ρΓ0(Ιιιε6ΐ>8ηΙ ραίππίβδ; βΙ β ναηο ςβηεΓβ ΑΓΐ)0Γυπι 

ηιηί 8(ΐΙΙ&η(65 αιβίΐβ ίΓυεΙυδ ρΓ0(1υε6ΐ)αηΙ, ίηςυί• 

Ιιιιβ &ηίαια<1ν6Γΐίιη(]5 υβηυβ ίη ΙιοιΙίβΓηυιη ά'ιβηι 

λΙ>ιιη<ΐ8Γ6 8ίιηυ1 βΐ ςΓβΙί&ιη,βΙ ΓΓυεΙιιη)»6ΐ (ΙβεοΓβηα. 

Ταηϋ ευιη ΙφίΑΓβϋΙυΓ ίΐϋ, ςυί 6χΐ&(ίιιΐΑΐ)3ηΙυΓ βδδβ 

ίοβίρΙβηΙβδ,εοβρβΓυηΙ ΙυςβΓβ ιί,(ΐϋί βχίϋΙίιη&ϋ&ηΙοΓ 

6886 οίτβδ : 6( ςυί βγαπΙ κΙοΓίυδί ίη 8α& ίηΐβΐΐΐςβη- 

Ιΐιι* ρβηβΓοηΙ ίη &επ ΓβΙίοείηαΙΐοηβ : βΐ ΐηηϋβηι 

άυοίί ροθηίίβηΐία, ίηΙβΓ ββ ιιιυηηυΓΑηΙβδ βΐ ι^βπιβη- 

168 βΜθ1)ΑηΙ : ΙΙΙί δΐιηΙ, ηαοδ Ιιαϋυίηαιίδ Ιυ(ϋΙ)πο ; 

βοηιπι ΙβΙ)0Γ6Π) ρΓοΙίΓϋπι 6χίδ1ίπ)&1)&αιιΐ8 : ί^οΓυπι 

τίΐΑοι οίΐιίΐί ΓΑείβΙι&ιπυβ, (βπςυβπι ηιίββΓαύίΙβπι ; 

βοηιιη β^ϋΓΑπι ]α(1ίε&1}8πιη8 βδδβ ίηιΙίςαΑΐη, 6ΐίη• 

ΐ6ΐϋ|^ηΙίΑηίΐ βοΓυηι δίηβ ΙιοποΓβ. Π αυΐβιπ ίηνβηΐί 

βνηΐ ΪΒίβΙΙίκβηΙβδ : βΐ ηοβ <ιαί(ΐ6η\ ρΓθ!)&ιηϋΓ (υηε 

Αιίβββ ιιιί86Γ8ΐ)ίΐ68, ίη8ίρί6ηΐ68 6ΐ δΐυΐΐί, ηυΑΠίΙο 

Β•ςιΐ6 ηοϋΐδίρδίδ ορβΓαύ&πιυΓ,ηεηυβϋδςυι ορβΓα- 

ΐΝΐηΐιΐΓ, άβιΐιιηυδ ίη ορ6Γ6 Αυχϋίυιη : ηυί ηυίάβπι 

€ϋΐη 68861008 ίη (Ιβϋεϋδ, 60δ ναΐάβ ΐΓΠδίηΐϋδ, 6ΐ 

ϊρ•οβ 6Γ6(ϋ(Ιίπια8 6886 ίηβίρίβηΐβδ, ηυοδ ςυίάβπι 

ΒΙΙ06 η68ρΐ6η<ΐ60ΐ68 ΑηίΠ)&(1ν6Γ(ίΠΐα8 6( ΟθΓ6ηΐ687. 

XVIII. Αά ΙίΦο (ΙίχίΙρΓφΓΒεΙυδ: Τ6ςαί(ΐ6αι ήάβο 

0Μ6 8Αρί6ηΐ6Γ ΙίΦΟ ρ6Γ86ευΙυΠ1 : 86(1 Α(1 ΙΏΘϋΐη 

ηνροΒίαιη οοα γί(ΐ6η8 ΓβδροηϋβΓβ. ν&ΐ6η&ηυ8 ΟίχΙΙ ρΓφΓθοΙυδ : Ουίβ 681 06υ8, ευί άίεΐΐίβ νοδ 
Υ68ΐΓαπ) οΩ6ΓΓ6 88επΟο1οπι ? 88ηε(ί ΓβδροηάβηιηΙ 
ο1 (ΙίχβΓυηΙ : ΕΙ ηυίδ 68( αϋυδ Οβυδ ρΓ£ΐ6Γ Ιρδυηα ? 
ΟϋΓ άβ Οβο ηο8 ϊηΙβΓΓΟ^ΑδΤ Εδ( 6ηίιη αΐίυδ Οβυδ, 
ρΓα)ΐ6Γ υηαπ) ? ΟίχίΙ ρΓφΓ6εΙυ8 : Ουβπι υηυιη 68δ6 
(ΙίείΙίδ, 6]υ8 ηοηιβη ΓβςυίΓΟ. ΟΙχίΙ ν&ΐ6η8ηυ8 : 
Οβί ηοΓπβη ηοη ϊηνβηβΓίδ, 6ΐί8Π)8τ ροδδίδ υοΙαγθ 
ρβηηίδ. ΒίχίΙ ρΓΟΒίβοΙοδ : Ιονίδ 6Γβο ηοπιοη ηοη 
681 Οβοδ ? ΟίχίΙ ν&ΐ6Γίαηα8 : Ε8( ηοπ)6η εοΓΠίρΙο• 
πδ βΐ ΑάυΙΙβΗ, ςυβπι ίυί886 οεεείδΟΓβπι Υ68ΐΓί &α- 
ε(0Γ68 ΐΏβηιοΓβηΙ, 6( 8εευ8ΑΐοΓ6πι ηοδίπβ 08ΐ6η- 
(ΙυηΙ δεηρΙϋΓβ. Ηαηο Ια Οβαηι ιηίΓΟΓ ηοβη&ιη 
ΐΓηρυάβηΙίΑ ηυιηίη3δ(ί, ευπι 06υδ ά\ά ηοη ροδδίι, 
ηίδί ({υί βδΐ&ΐ) οιηηί ρβεε&Ιο Αΐίοηυδ, ςυί 6δΐ6ΐί&ιη 
ρίβηυδ οηιηίροίβηΐίλ. ΟίχΚ ρΓ8βΓ6ε(υ8 : Εγ^ο 6ΓΓβ( 
οη)ηίδ ιηοηιΐυδ, 6ΐ (υ ευτη Ιυο ΓΓλ(Γ6 06υηι ν6ηιπι 
εο£ηογί8ΐί?Οίχίΐν8ΐ6ηβηυ8: Ιηηιιπ)6πι1)ΐ1ί8 ιηυΐ- 
(ί(υ(Ιο ΟΐΓίδίί&ηίβηιί βεε6ρίΙ 83ηε(ίΙ&(6πι. Ιηιο νβΓΟ 
γοδ ρ&υεί 6δ(ίδ, ςοί Γ6ΐη8ηδί9ΐί8 Ιαηςυαπι βείδδ» 6 
παυΓΓοςίο 1&1>υΙβΒ, &ά ηίΙιίΙ 8ΐίυά ρΓθΟεί6ηΐ6δ, ηίδί 
υΐ ίη ί^η6 ]8εΐ8ΐηίηί• 

XIX. Τυηε ίΓβΙυδ ρΓββΓβεΐυδ, ίυδβίΐ ευπι εηάί 
γΐΓΐ^ίδ. ΙΙΙ6 &υ(6πι εοηίββίίηι άυηι ν6Γΐΐ6Γ&Γ6(υΓ9 
ΙβΒίυβ εοΒρίΙ (]ίε6Γ6 : Εεε6 Ηογα, ηυ^ιη υαΙ(Ι6 (Ιεβί- 
ιΐ6Γ8ΐ)&ιη, 6( 6εε6άί68 οιηηί ί68ΐοπιίΙιί]υευη(ϋοΓ. 
Ουιη Ι)68(ϋ8 Υ6Γΐ>6Γ8Γ6ΐυΓ, ρΓβεο π]Α|;η& γοεο 
εΐ8ΐη8ΐ)8ΐ : Β608 οΐ άεοδ ηοΐί ιηβίοάίεΐίδ ίηε688θΓ6. 
ΙΙΙ6 {ιϋΐ6πι &(1 ροροΐυηι €ΐ3ηΐ8ΐΜΐ(,(Ιίε6η8: νίη είΥ68 
ΚοπίληοΓυπι, γίά6ΐ6, η6 Ιιοο ρΐ8(|[« υο8 & Υβη(Δΐ6 

αΥ6Γΐ8ΐ, δεά δίΑίΟ ΓθΓΐί(6Γ, 6( (ΙβΟδ Ι8ρί<ΐ608 6( Η- <1ίήΙ : ΟίχίβΙί ηοβ 6886 8(υΙ(08 6ΐ ίηδίρίοηΐεδ, ηοί ^ ^ηβοδ, ηυοδ εοΚί Αίπα&εΙιίυδ ρπΒίβεΙηδ, ίη εαΐεεπι &ΐ€ΐιΙΙ*ΐ6•ηο8ΐΓ•8(1&πια8 ε^βηΐίΐιαδ, ρΓ086ΐ}ΐ08 οχ- 
€ίρίηιιΐ8|Υί(Ιηί8 βορροάίίαπιαδ ςιι» 8υη( η686888η&» 
•ιρίιβηίδ 8θΙ)ν6ηίαιυ8, οοΓροη ίη86ρυ1(α Ι6||;1π)υ8, 
•Ι Μοι ΒΜχίαιο ΙιοηοΓΟ ε6ΐ6ΐ)Γ&πια8 σϋτΙ^Γϋπι άβ• 
ροΑίΙίοιΐ68• Νο8 Αυΐ6ηι ίη8ίρί6ηΐ68 ίυάίε&δΐί 6ΐ άο- 
Ιίηηΐββ, φΐί €αηι ϋβ ςυί Ικΐ^ηίοΓ, ηοη ΙφΙαπιογ, 
ΒΜ ΪΒ Μΐ€ίί8ΥίγΙα)ΐ» ; ηβε ηοδίτ&β 6χρΐ6η)α8 1ίΙ>ί- 
ιϋΒβι, Β6€ ί11ίΙιβη1ίΐ6Γ δοαιυδ ΐΗδείπδ 6( ίπιρικϋεΐδ 
0€ΐιΗ•, 08ΐβΒ(ΐ6ηΐ68 008 6886 1ϋ>6Γ08 6ΐ ίη^εηοοβ. 
ΤοΒΜΐ ΐΜηρν,ηηο Α6είρί6πιιΐ8 αιίΐΐο ευρίοδ ίηιε(ιΐ8 

7 5Αρ. τ, Α 86(19. ^ Ρη1• ^ΧΧ^ι Β. εοηΥ6ΐ11(6. Ν&πι οπιηεδ* ςυί 608 εοΐαηΐ, 6η]η( ίη 
&1Ηίε(ίοη6 βΐ βυρρίίείο Φ(6Γηο. Τυηο (ΐυί ευοι ρΓββ- 
ί6εΙο εοο8ί(ΐ6ΐ)&1 Τ8Γ(ΐυίηίϋ8, (ΐυί οΐίχαι άίεΐυδ 68( 
ίλεοΜ, ρΓφΓβεΙο (ϋεί( ίη 86εΓ6ΐο : ΙηνοηίδΙί οεοΑ- 
βίοηοπι, (Ιοηιίηβ πιί, ΙοΙΐ6 608 ςυ^πιρηπουπι β 
Ι6ΓΓ&. Ναηι δι Ι&πΙ&ΥβΓίΒ, 6( (16 άίβ ίη (Ιίοπι Ιγ8Χ6- 
Γίδ, οπιηβδ δυ88 Γ8ευΙ(«ΐ6δ (1ί8ΐπ1)υ6η( ρααρβηΐιυβ, 
6( 6ΐδ δορρΙΙείο 8060118, ΐυ ηίΐιίΐ ίηΥ6ηί68. Τυηο 
ρι^ίβεΐαδ, ευπι οί ρΐΑεϋί836( ίΙΙίυδ οοηδίΐίυπι ^η8- 
8ΐ( ΙίεΙοήΙιυδ, υ( 608 «ΜοοοηηΙ, υΙ)ί 6η( ^ογ^8 1^5 ΗΕΝδΙδ ΝΟνΕΜΒΕΗ. 176 8ΐΑ(αλ, β( ]αβΗΐ υΐ, ηΐβί &ιηΙ)ο τβΙΙβηΙ ίπι&|;ίηί Α ρΓοαοΙβεϊιηίηί ιά οοΓοηϋη ]ιι•ΙίϋΑ, ηοιη ηιΜβΙ ]ονί8 &&οΓί0οιΐΓ6, βίπιυΐ $υΙ)ίΓ6ΐιΙ δυρρΠοίυη) ολ- 
ρίϋβ. Τοηο νβηβΓ&ηάί 6Ι {Ιοηοβι ΟΗήβΙί πι&γΙ;γ68 
ν&ΙβΓΪαηυβ θΐ ΤίΙ)υΓΐίιΐ8 βΜυοΙί ΒοηΙ & ΜΑχίιηο 
ρΓβΒίβοΙί ουΙ)ί€ΐιΙ«Γίο ίη Ιθ€υπι, ςυΐ (ΙιοίΙυΓ Ρ8|;υ8. 
Ουί ςυίϋβιη Μλχίιηυβ ΟΦρϋ 608 άβίΙβΓΟ,βΙ άίοοτθ : 
Ο ρΓ6ϋθ88 6ΐ ΟοΓβηβ ίυνβηΐυβ ! Ο νίηευΐιιιη πηβ^η» 
ΓΓ&ΐ6Γηίΐ8ίί8 1 Ο ρ8Γ ρϋΐΓ.ΙιβΓτίιηυιη 6( {βηβΓΟδοιη Ι 
ΰοΓ νο8 ίη ιηαΐυιη 6( ίηιρίιιιη βηβιη νοίβηΐββ νο8 
ίρ808 ρΓθ]ί€6Γβ9 βΐ αά ϋΐ&χίιηυιη ΙβηϋθΓθ βχίΐίυιη, 
ίΐα ί68(ίιΐ8ϋ8 ΐΑηηα&ιη ηυι «4 ΙβΒίίΙί&ιη, βΐ ιηα^ηΐ- 
βΰΑΐη βΐ ΙαυίΑΐη εοβηθίπ νοοβιηίηί Κ Τυηο (ΙίχίΙ Τί- 
1)υΓΐίυ8 : Νο8 βί ηοη νοΓβ (1ί<1ίΰΐ886ΐηα8 αΐίβιη 688β 
νίίΑΠί 8Βΐ6Γο&ιη, ηο» νί(8Εη ρΓβθ5€ηΐ6ΐη 86ηυϋυΓ, 
ηοη β8α([6Γ6ΐηα8 ββιη βπιίΙΙβΓθ.ΟΙοΚ 618 ΜΗχίιηυ8 : γοΙ)ί8 ^αδιυ8 Ιυάθχ : ηοη βοΐυηι 8βΙ•πι τοΙιΙι, μΑ 
θίίβιη οπιηίΐιηβ, ηυί άίΐι^υηΐ ιάτοηΐιιιη β]ΐΜ^• 
ΙοΰΟδ 8ηΐβπι, ςηί άίοΗοΓ Ρβριβ, βηΐ •ΐ1ιΐ8 φηιίο 
Ιβρίϋβ αϊ) υΓ^θ Βοπιβ, ιά ςυβπι βηΙ ΙηοΜίιικΙιιπι 
ρΓορο ροΓίαπκ (θπιρίί,ηΐ ηιιΐΰηηηυβ ϊΙΙμ ΙτηβίΐΜΐΙ, 
ηίδί ^ον^8 δίηυΐΑΟΓο (Ιια8 οΙΓβτηΐ,ραηίτβίΒΓ. Οαιη 
ίη θυπι αυίβηι Ιοοηπι τοηίβββηΐ 88ηε(ί ΤίΙιιιτΙίιι• οΐ 
ν&ΐ6Γΐ8ηα8, ρΓ6ΐίο8ϋηι Ιΐιη8 οΙ>Ιηΐ6ΓΒηΙ, Οβο οΙΓβ- 
Γβηΐβδ 8αο8 &εου8&ΙοΓθ8: 6ΐ βίο Βθχίβ (6ηϋ>ιι«, 
ΓυβΓθ €ΒΝά {Ιλάίο, 6( απιΐ88ο Ιιοο ^Μάη^ο 0( ιηοΓίαΙί 
εοτροΓο, 9θΐ6Γη&ηι β( ηυ» ηοη ροΐ65ΐ οαητοββεβΓ•, 
η)&Γΐ;ηί εοΓοηβηι 8€€βρ€Γ6• 

XXI. Τυηο Ηβχίπιυδ ]υΓ&η8 (ΙίοβίΜΐ : ΥηΙ! Αη{€- 
1ο8 Οβί Ι&ηςυβπι δοΐβη ΓβδρΙβηάβηΐΜ,Μ Ιιοη ςηι Ει αϋ8θη3πι ρο(θ8ΐ Θ88β &1ί& ▼ί(α? Κββροηϋίΐ Τι- η {Ιβάίο 8υηΙ ρβΓουδδί, 6( 0Χ6αηΐ68 βοΓυω 8Αΐαι«8 1>υΓΐίιΐ8, 6( (Ιίχϋ : Ουοιηοάο €θΓρο8 ΙηάυίΙυΓ ίηάα• 
πιβηϋδ, 118 βΐίβπι &ηίηι& ΙηιΙυίΙυΓ οοΓροΓθ. £ΐ οογ- 
ρη8 ηυίοΐβιη (βηςηΑπι δοηβη ΙβΓΓββίΓβ, ρβΓ 1ίΙ)ί- 
(Ιίηβηι ίη (εΓΓβηαπι πιβίηοοπ) ίπιπιίαίΙυΓ : {[οηίΐυιη 
αυΐβιη οΙ ηυίτίΐυηι, βΐ Ιβρβυιη ίη ηιΟΓίίβ ίηΐβήΐυιη, 
6ΐ ίη ρυΙνβΓβπι εοηνοΓδυπι, ίβηςοΑπι ρΙΐύΒπίχ Γα- 
ΙϋΓ» Ιυοίβ βρβΰίθ 6χοίΐ8ΐ)ί(ϋΓ. Αη1α)& υθγο 8ΐ 8ίΙ 
88ηε(α, ΓβΓβΙυΓ ίη ρβΓΑίΙίδί (Ιοίίείαβ, υ1 ηοΓβηβ ίη 
(Ιβΐίείίδ, οχδρβείβΐ Ιβπιρυβ βυ» ΓβδϋΓΓοεΙίοηίδ. 
Όιο'ίΙ 618 Μαχίπιαδ: ΥοΠοπι β^ο ηυοηυβ Ιιαηε νίΐβιη 
Γ6δρυ6Γ6, δί (16 118 ηοΦ (Ιίείδ ροδββηι ββπ εθΓΐίοΓ. 
ΟίείΙ βί ν&ίβη&ηυδ : Ουοηί&πι άίείδ Ιί1)ί ηίΐιϋ 8ΐι- 

Ρ6Γ6886, ηίδί 11( ρΓθΙ)68 νβΓΕ 6886, ςϋΦ ϋ1)ί (Ιίχί- 

ΐΏυδ : 68 1ιοΓ8, (]υ8 ΓαείοΙ Οοίηίηυδ ηοβ εοΓροπδ 
(υηίεαπίΐ βχυβΓυ ίη ^Ιοποδα ηοπιίηίδ 6]υ$ εοηΓοδ- 6 εοΓροπ1)υ8, ι&η<|υ8πι τίΓ^ίηοδ β ΙΙΐλίΑΠίο. Οαΐδ 
ευηι αΐηίδ 6χε6ρίδ8€ηΙ «ηκοΐΐ, δίτβρβηΐίοηβ ιΚδ 
Γ6Γ6ΐ)8ηΙΐιΓ ίη εοκίηπι. Ηφο ΜαχΙπιο ηλτηηΙθΟΒΟί 
ΙβεΓ^πιίδ, ηυΐϋ εΓ6(ϋ(ΐ6ΓαηΙ ίη Οοηηίηηαι ηοβίπιοι 
^6δυπ1 ΟΐίπδΙυαι, βΐ εοηνβΓδί 8ΐ> 6ΙΤογ0 δΐοαυίνη- 
ΓϋΠ), δοίρδοδ ΐΓ8(1ί(ΐ6Γυη( 8&ηε(ο νίΙ»ηο βαο πμ- 
{ίδίΓΟ. Ουηι 8υ(6πιβ(1 Α!ηΐ8ε1ιΙαπι οΓΐιίδ ρηΒΓ(Β€ΐαηι 
νβηίδδβΐ Γΰπια, ςυο(1 Ηλχίπιυδ οαΙ)ΐεαΐΑηιΐ8 ουπι 
οπ)ηίΙ)η8 δυίδ Γβεΐυβ 6δ86( ΟΙΐΓίδϋ&ηαβ, ]α8ΐί( οηπι 
(αηάίη ν6Γΐ)6Γ8Π βΙο1)ί8 ρΐυηιΐιβίδι άοηοϋ βρίτίΐηπι 
6αιίΙ(6Γ6ΐ. Ου6Π) 8Αηε(3 ΟΙιηδΙί ηιαιΊττ ΟδθοΙΙίι 
ευπι ροδοί886ΐ; ρΓοχίπιο δ&ηείοβ ΟοΙ σιατίρβ• Τί- 
1)υΓΐίυπ) 6ΐ ΥβΙβρίληοπι, άοροβυίΐ ίη αιχι, βΙ |υ88ίΙ 
υΙ ίη ΗΓεΑ 6^υ8 ΙπδευΙρβΓοΙυΓ ρΙκΒηίχ, μΙ οβίβη- 
ά6η(]8ηι 6ίυ8 ίχάβω, φιι 86 ίητβηΐηηιηι 0886 Γββητ- 8ίοη6, 8ρ6Γΐ6ΐ άοιηίηυδ οευΐοδ Ιυο8, 6ΐ ίποίοΐ (6 Γ6ε(ίοη6Πΐ ρΙΐ(κηίεΐ8 6Χ6ΠΐρΙο αάπκίδοπιΐ• Ρμ1α68Ι 88ρίε6Γ6, εαπ) ^υβηία |;Ιοή& ίΙ1& νίΙ& Γ6(1ϋίΐυΓ, δί 
(8ηη6η ρΓοπιίΙίΕδ ηοϋίδ, ηυοά 6χ (οΙο αηίπιο 
ν6ηί6δ 8(1 Ιυί 6ΓΓ0Πδ ρ(Βηίΐ6ηΙί8ΐη. 

ΧΧ.ΤυπεΗ8χίιηυδ8η8ΐΙΐ6ΐη&(6 86ίρδυπι (ΙβνονίΙ, 
(Ιίεβπδ : Ρίαιηπιΐδ ί^πίδ οοπδυπιβΓ, ηίδί βί) Ιιαε Ιιογ& 
ΙΙΙυαι δοΐαηη Οϋυπι εοηΟΐ6ΐ)θΓ, ί]υ1 ΓβοίΙ, υ( ροδ( 
Ιΐ8ηε νίΐ8Πΐ οΗα νίΐα δοηαλΙυΓ, Ιιοε πιίΐιί βοΐυπι νοδ 
0δΐ6α(1ίΐ6, ςυο(1 βδΐίδ ροΙΗείΐί. Εί άίευηΐ βΑποΙί 
ιώ3γΙ;γ63 ΤίΙ)υΓ(ίυδ 61 Υαΐβπ&ηυδ: Ιυ1)6 ΙίεΙοΓίύυβ, 
υΐ ηοδ ίη ϋοιηυαι Ιαβιη βΐχΐυεαηΐ, 6( ε8εί6Π)υ8, υ( 
ίΠυε 3(1 Ι6 ν6ηίαΙ ρυίίβεαΙοΓ, ({υί Ιιαε ηοεΐ6, 
ροδίηϋ&σι ίυοΓίδ ρυηίίεΑίυδ, Γ8εί6ΐ υ( νίίΐ68δ ίϋ, 
ηυοίΐ ϋΙ)ί ρΓοηίδίιηυβ. Ουπι αυΐ6πι Μβχιιηυδ ]ηδ- 8υ(6πι ροδ( ΙίΦΟ ίηςυίδίΐίο. ΟοΒρίΙ οηίαι ΑΙιηβοΙιίϋδ 
ρηΒίβεΙυδ απιύοΓαιη ΓγαΙπιπι ςυβΓβΓβ ΕκυΙίΑΐβδ, 

ρΓΟρΙβΓ (|υ8β νθΐ6ΐ)Αΐ 6ΐί8Π1 ςυ»Γ6Γ0 •8η€ΐΑΐιι Οα- 

είΙίΑοι, υΐ Υ&ΙβπαηΙ ^οη^υ26Π1, 6(]α88ίΙβ&πΐ0ριιά 
86 δίβΐί. Ουοθ ηυΐίΐβπι ροδίςυλπι οηιαίι, Ι|ΐΐ89 80• 
ρ6ΓΓυ6Γ8η1 6χ 60Γυπι ΓαεϋΙίΑΐίΙιυδ, Οάβΐίΐβτ ϋδΐιί- 
Ι)υίδββ( ρ8υρ6ΓίΙ)αδ, εεβρίΙ ίΙΙβ υΓ(6Γβ, ηΐ οα ΙΙιη 
ο1ΓβΓΓ6ΐ. Τυηε (ΙίχίΙ ιηίηίδίπδ, ηηί βΑΐη υΓίβΙϋοΙ, 
υ( Ηοο (βεβΓβΙ : 
XXII. Αυ(1ί(6 πιβ, εί?68 6ΐ ΓηΙτββ : Υοβ β8ΐί5 

ΠΐίηίδίΓί ν6δ(Γί ρΓΦβίάίδ, οΐ ?ί(ΐ6ΐηΓ ΤθΙ)ί0, φΜΝί 
(]6δί(ΐ6Γ8ΐίβ 6δδ6 «Ιίβηί αΙ) 6^υ8 ίπΐρί6ΐΑΐ6• Ιΐίΐί 80- 
(6ίη 6δΙ {ΙΟΓίοδυΠΙ 6ΐ ΤΑΜο (ΐ68ί(ΐ€ΓΑη<ίααΐ, ΑΒΒίΑ δίδδ6( ΙίεΙθΓί1)υ8; &1)άυχ6Γυη( 603 ίη (ΙοιηυΐΏ 6^υ8. ^^ρΒΐί {Γανία ρΓο ΟΙΐΓίδΙί εοηίβδβίοηβ. Ναοί €«■ Ιμ8 
/> ,. ., . νίΐΑ ηυηηυΑη δίΑΐυί υΐΐαηι Ιια1)6Γ6 ΑΐηίοίϋΑΐΒ.Μ ΟαοΓαηι ρΓΦάίεΑίίοηβ ίρδβ Μθχίπιυδ ευιη ΙοΙα δΟΑ ίϋπιίΐία 61 ίρδίδ ΙίεΙοΓίϋοβ εΓθάίάοΓϋηΙ ίη Οοπιίηυιη 
ηοδίΓϋπι ^6δυIη Οΐιπδΐυπι. Τυηο δΑηείΑ ϋοβείΙίΑ 
ν6ηί( &ά ίρβοδ ηοεία ευπι δΑε6Γ(1οϋΙ)α8, οΐ ίυ6Γϋη( 
οηηηβδ Ι)8ρΐίζ8ΐ1 ίη ηοηίηο Ραΐρίδ 6ΐ ΡίΙϋ 6ΐ δρί• 
ιίίυδ δΑηεΙί. Ουηι 8υ(6πι 6χοπ6ηδ ήΐίΐΐυΐίηυηι, 
ηοοίί Γιη6πι ϋβάίδδβΐ, πιβ^ηο δίίβηΐίο ΓαεΙο, ύίχίΐ 
δαηείΑ ΟφείΙίΑ : ΕδΙοΙο ΓοΠί ο( ιπΑςηο αηίιηο^ ο 
ΰοί πιϋίΐβδ ; Αΐ)]ίείΐ6 ορΓΓα ΐ6ηβ1)Γ8Γυπι, 61 ίηιΐυί- 
πιίηί ΑΓίηΔ 1υείδ9. ΡυΙεΙίΓυηι εοΠαπίρη €6Γ(8νί5(ί3, 
ευΓδυιη ρ6Γ6|;ίδΙί8, Δίίβιη εοηδΟΓΥΑΥίδΙίδ.ΟβεΦίβΓο 

• Κοηι. Σΐιι, <2. ΙΟΙΙΤίπι. ιν, 7. ηβ δίΐίδ άβ ηοδίΓΑ δοΐΐίοίΐί ^υτ6ηια1ο, ςιίΑίιι οηηίδ 
ΟυΓ» 6δΐί8 6Χρ6Γ(6Π1 Γ6(1(1ί(υη. ΡΑοίΙβ ον|θ| 4ΐιο4 
αΒ ίηίςυο ρΓΚδίϋο 6δΙ το1)ίβ ΙηρβΤΑΐααι• ΤαηοϋΙί 
00Βρ6ΓυηΙ 1&πΐ6ηΐΑη 6ΐ εοηςυοή ηιιοά Ιαοι «ΙαοΙα 
ρυ6ΐΐ8,6( ΐΑΠΙ ίηΐ6ΐΙίκ6η8 6ΐ ηοΙ)ί1ΐ8| οορΑΤ•! ίιιίΑΤ- 
ίίεί : 61 οαπι Γ0£;8ΐ)Αη(, άίεοηΐβδ, ηβ ΙαΙ•ιβ Α6€οηβ 
ΑίηίαβΓβΙ, ηβηυβ ΙαΙθπι δρβείβπι €οην«Η•Τθ1 $ά 
π)οη6πι. Ουίϋυβ ββηΐίΐιυβ 6( άοΙοΓΟ νβΧΑϋβ 8ί€ 
δΑηείΑ Γ68ροη(ΙίΙ ΟβΒείΙίΑ : Ηοο, ο ΓγαΚται, ηοη 68 
ρ6Τ(ΐ6Γ6 {ανβηΐυΐβπι, δοά €θπιιηαΐΑΓο;4ν9 Ι•Ι«ιι 177 νίΤΑ δ. ΟΜαίΙΙΜ ΕΤ 800. 178 Μ λυπιιη ΜοίρθΓβ; άΒΤβ ΙιΙ)6Γη&οηΙιιιη ΙΐΓβΥβ βΐ Α ςα»ηιιπι βϋ ηιίΐιί ροΐ68(Α8 ? ΟίχΗ βΑΠοΐΑ ΟββοίΙία : ιη{8€πι1)ί1β, €( ιπΑΐ^ηλίη 8ρ6θίθ89ΐηηα6 6( αιηρίβπι 
ύοιηαιη «εοιρβΓβ, θχ Ι&ρΜιΙιυδ ρΓ6ΐ!θ8ί8 βΐ «αΓο 
8ΒΑίΑαιΙ«ηι : άαΓβ βηςυίαιη (βηβΙίΓοβυίη, β( Ιοεηιη 
•ϋ€ίρ6Γ6 Ιυείάυπ), πίθΓ^βηΐίδ ΓββρΙθηιΙβηΐβζη 006- 
1β8(ίΙ)υ8 : άιΐΓβ ρο88β88ίοη6ηίΐ ςυβΒ ρβηΐ, θΐ βεοί- 
ρ«Γ6 ρο88688ίοη6ΐη ςυβΒ ηοη εο^θ8θίΙ Γιηβπι, βΙ 
ίΐ^αοηΐ ιηοπβιη ; ιΙ&Γβ Ι&ρίιΙβπ) ιηίββΓαΙιϋθΐη,ηυβπη 
ρ6(1ίΙ)υ8 €οη€υΙθ5ΐί8, 6( ΑοοίρθΓβ Ιαρίάβιη ρΓβΙϊο- 
&αιη, ηυί Γοηηα Γ68ρΐ6η(1β1 ιη Γβ^ίο (1ία(ΐ6Π)3(β• 
Ηοιίίβ 81 ςυίβ 810 οΟβΓ^Ι &υΓβ08, υ( ιηίηίπι&ιη ηαιη- 
ιηοηιιη ςυΑΟΐίΐΑΐβιη βχ ϋ8 βΙαεπ βηίιηο ρΓοτβηίοιη 
Α€€ϊρι«( : ηυιη νοβ ςυοηυβ ΙυΙ)6η(6Γ ουΓΓβΓβΙίβ &ά 
ΙλΙβπ) ηβκοΐίλΐίοηβπι, βίοιηηββ ρ&Γ6η(68,6ΐ ηοΙο8, 
βΙ €0|[η«ΐ08,<Ιίΐ6€ΐ08ςυ6, βΐ ρΓορίηηυοβ, 6( &ιηίοο8 Ι^ηοΓα8 Ιυ, ςυφο&ιη 8ίΙ ιηίΐιί ροΙβ8(β8 ? Ναγγ) 8ί (α 

Οίβ ΓΟ£;&ν6Γί8 άβ ΙΟΑ ρθ1β8(&(6, ν6Γί8 ν6Γΐ)ί8 ΙίΙ)ί 

βροπΑΐη. ΟίείΙ βί ρΓ8ΒΓβο1υ8 : Οίο, βί ςαίά ηο8ΐί. 
5&η€ΐιι (ΙίχίΙ εδβΰίϋΑ : Οιηηί» Ιιοιηίηίβ ρο(68ΐ&8 68ΐ 
ρβπικίβ λ€ υΐ6Γ τβηΐο ρίβηυβ : ηυβιη δι υη& αοα 
ρυρυςβπδ,οΐΏηίδ IυIηο^6^υ8 οοΙΙί Ο^οεβδοΐΙ. Ουία 
6ΐί8ΐη 81 ίηνβηίθΙυΓ ίη ίρβο οΐίςυίϋ ροΓί&Γβ, ίηΠβ- 
οϋΙοΓ. Οιχίΐ ρηθΓβεΙυβ : ΟοΒρίδΙί & οοηΙυιηβΗΑ, βΙ 
ρ6Γ86ν6Γ&8 Ιπ εοπίυιηβΐϋδ. Οίχίι βαηείΔ ε8β€ί1ί& : 
Νοη (ΙίείΙϋΓ εοπΙοπιβϋΑ, ηίβί ίηβ08 ςυί ρθυε&ρβο- 
ε^ηΐ, ηοη ΐ6η6α(υΓ ηιοάβΓ&Ιίο. Ου&πιοΙ)Γ6Π) νβΐ 
(Ιοεβ εοηΐυιηβΐί^ιπ), 81 ΓΑΐβαπι δυπι ΙοευΐΑ ; νβΐ 
Ιβίρδυιη ε&βΙίβΒ, 5I1I)6υ^16Π)^υ(I^ο^υη1. ΟίχίΙ ΑΙπια- 
εΙιία8 ρΓφΓβεΙυδ : Ι{;ηοΓ88, ςυοϋ (Ιοιηίηί ίηνίεΐί νο1)ί8€αιη ίΑεβΓβΙίδ ουΓΓβΓβ ? δί ηυίβ 8ΐι(6Π) νο8^ίιηρ6Γ&ΙθΓ65 ^υ886^αηι υΐ ηυΙ ηοη ηβ^ΑνβΓίηΙ 8β €υιτ6ηΐ68 ΑΥ(«Γ(6Γ6ΐ, (Ιίεβηάο νο8 ίηιιΙίΙίΙβΓ οπηηθβ 
▼Ρ8ΙΓ08 ηυιηιηοβ 6886 άβΙυΓΟδ, ηαπι βοδ βδδβΐίδ 
ίιτίιιΐΓί ο ι ί{00Γ3ηΐ68, 6( ηυί ηίΐιίΐ εο^ηοδεβΓβηΙ : 

Τ08 «υ(6Π1 ΙΐΒΐί 0ϋΓΓ6Γ6ΐί8, ηϋΟϋ ΟϋΠΙ ρΓβΐίοβΟ 3Ι1Γ0 

βΜ€ΐί8 ρβηηηίΑΐυη £Β8 ιηίδβΓ&Ι)ίΐ6, 6( ηοη πιβ^ηί 
ρΓβΙίί ? Ει νο8 ηυί(ΐ6ΐη ροηάοδ ρΓο ροηάβΓΟ ςηυ- 
«Ιβϋβ ιοείρβΓβ ; ϋεοδ &υΐ6πι ηοη ()&Ι ροηίΐυβ ρρο 
ροηΑβΓβ, 86(1 βοείρϋ δίηπρίυίη, 6ΐ τβάά'ιί εοηΐυ- 
ρΐυηι ; ρΓΦΐ6Γ6α ν6Γ0 νίΐ&πι ςυοηυβ 8βΐ6Γη&ηι. 

ΧΧΙΙΙ.Ουαι Ιιββο ΑϋΙβιη ϋίο(& βδδβηΐ & 1)6α1& ΟΰΒ- 
€ίϋλ. «βεβηάίΐ δυρΓβ ρβίΓβπ), ςυ» 6Γ3ΐ ρΓορ6 ρβάββ 
«ΐαβ, 6( (ΙίοίΙ οπ)ηί1)υ8 : ΟΓβϋίΙίδ 63, ςυο (ίίχί 
▼οΙ)ΐ8? ΙΙΙί3υΐ6πι υη3 νοε6 (ϋλβιυηΐ οηιηεδ; ΟβΓίβ 
ΓΓβϋίαιαδίηΟιηδΙυπι ΡίΙίυπι 06ί^ 6υιη 6886 τεΓυιη 
Οβαηιςαί Ι6 ΙβΙβηι 1ΐ3ΐ)6ΐ 3ηείΙΐ3ΐη.0ίείΐ 6ΐ8 83ηεΐ3 
0»οίΙί& : Ιΐ6 άβ ε»ΐ6Γ0, 6ΐ άίεί(6 ίηΓ6ΐίεί88!πιο 
Αΐνίλεΐιίο, ηυο(1 6^0 υηυιη (Ιοηυπι ροΐο, η6 ηίπιίβ 

8€€βΙβηΙ 18 ΠΙ63Π1 ά6ε6Γΐ3ΐίθη6Π1. Έ,^ο &υΐ6ηι Γ3- 

Ηιηι^αΙίη (Ιοπιυπι ιηβαπι ?6ηΐ3ΐ δΑηεΙίδδίηυδ ρβρ& 

ϋΓΐΜΟυβ,Οΐ Γ3εί&(ν08 0Πΐη68 νίΐΦ 8Βΐ6Γη8β ρΑΓίίεί- 

ρ68, 6ΐ 810 06ί ρΓονίάβηΙΐΒ €ζθ ηοοςϋο εοηδϋπαπίΑ- 
1>θΓ.Ταη€εοπι ίη6]υ8 (ΙοίΏοητι νβηίδδοΐδΑηεΙίδδίπιυδ 
ριρα υΓΐ)Αηιΐ8, 1>&ρΐ!23ν!ΐ ρΙυ3ςυ3ΐη (]υ3(ΐΓίη£6η<- 
Ιθ8, (1ί?6Γ8ί 86Χΐΐ8,ΓοΓΐυηδβ 6ΐ ββίλΐίδ. Ιηΐ6Γ ηυοδ 6Γ&1 
▼ΪΓ €ΐ«η88ίηΐϋ5, ηοπιΐηο ϋοΓϋί3ηη3. Ι8 ουπι ρβρ» 
ρΓ6€ϋ)ΐΐ8 άοαιυαι 83ηοΐ£ εβείΙΙχ νοεβνίΐβχ 8αο ηο- 
ιηΐηβ,ιιιίη οεευΐΐο βχ ίΐΐο άΐβ,εχ ςυο ίΙΗε ΟΙιπδΐί ρβΓ- 
Μίοιη 881 1>8ρΐΐ8ΐη8, ΟβΓβΐ Εοεΐ68ί& Οοιηίηΐεβ ; βάβο 6886€Ιιη8(ί3ηο&»ρυηί3ηΙαΓ: ςυί3αΐ6Π) η6^3ν6ηη1, 
(ϋηίΙΐΔηΙυΓ. ΟίχίΙ δοηείΑ ΟφεΠίΑ: δίε ν68ΐΓί 86Γη- 

ρ6Γ6Γ&ηϋΓηρ6Γ3ΐ0Γθδ, δίευΐ 6ΐί3Π) ν68(Γ3ε6ΐ8ίΙαάο. 

Ναο) ψΐΒ& Λ ίρδίδ ρΓοεοδδίΙ 86ηΐ6ηΙ]&, νοδ <]οΐ(!6πι 

1681&ΙΑ 681 6886 ίπίρίοδ, η08 &υΐ6Π1 6886 ΟδΙβηύίΙ 

ίηηο€6ηΐ68. δι βηιιη π)3ΐυπι 68561 Ιιοεηοιηοη, ηο8 
(ΐυί(ΐ6Π] ηβς3νίδ86πιυ8. Υοβ βηΐβαι, υΐ ηο8 εοηΟ- 
ΐ6πιυΓ, οπιηίηο εοθ{;ί886ΐί8. ΟίχίΙ ρΓββίοεΙυδ : Ργο 
ρί6ΐ3(6 8113 Ιιοε ΥβΙυβΓυηΙ 8ΐ3(υ6Γ6, ιιΐ 8υ3 1)6ηί- 
Κηί(3(6 νΐ(3ΐη άοη&ηϋο, νο1){8 ([ΓαΐίΓΐ06ηΙυΓ. ΟίχΗ 
8&ηεΐ3 Οιεείΐία : ΝίΗίΙ 68ΐ 96^06 ίπρΙυσι, ηίΐιίΐ ν6Γ0 
Ι3πι ίηηοε6ηΐί9Βίηίπιίευπι,ςυαπ)Γ6ί8οπ)η!3 ίηίβΓΓΟ 
δυρρΗοίααά Ιιοο, ιιΙ 8ϋ3πι ίηίςυβπι ΐ68(6η(υΓ ηυΑ- 
Πΐ3ΐ6ηι, 61 άβ 60Γ0Π1 ίη πι^δίοπο δοεϋδ £Γ3Υί88ί- 
πίΑΠί 1ΐ3ΐ)6Γ6 (|υ8β8ΐίοη6Π). Νοβ 3υΐ6πι ςυοδ ίηηο- 
ε6η(68 εο^ηοδείΐίδ, ηοηιίηίδ δοΐυιη 3εοα83ΐί8. δ6(1 
ηο8, ηυί 83ηε1υηι ηοπΐ6η ΟΙιπδΙί οοκηοδείπιυδ, 1ά 
οπιηίηο ηβ^ΒΓβ ηοη ροβδϋΐηυδ. Ε8ΐ βηίπο πιοΐίιΐδ 
πιοΓί Γ6Γιείΐ6Γ, ςοΑΠί νίν6Γ6 ίηΓ6ΐίοίΐ6Γ. Νθ8 6ηίπι 
▼6Γ3 (1ίε6ηΐ68, νοδρυηίιηυβ,ηιιίΐυδ οβί ρ6Γ8υ&8ϋΠ), 
ιιΐ Γ4ΐβυπι 3υ(1ί3ΐί8. 

ΧΧΥ. ΠίχίΐΑΙηΐ3εΙ)ία8ρΓ8ΒΓ6εΙα8: Εϋ^β 1ϋ υηυπι 
6Χ (1υοΙ)υ8: 3υ( 83εΓίΓΐ03, Αυΐ ηβ^Α 16 6886 ΟΙΐΓΐβΙίβ- 
η3Π), οΐ ϋεΐίεϋ 1ί1>ί άοΙυΓ νβηΪΑ. Τυηε <ΙίχίΙ τίάβηβ 
83ηοΐΑ 0£Βεί1ί3 : Ο ]υϋίε6πι ρυάοΓβ η606883ηο αΓ- 
Γθοίυπ) ? ΥυΙΙ ηΐ6 η6^3Γ6, 6ΐ 68δ6 η)6 ίηηοεοηΐβιη, 
υΐ ίρ86 ηιο ΓαείβΙ επιηίηί ο1)θοχί3Π). δί νίδ 3ε€υ- 
8ΑΓ6, ευΓ Π16 3(1ΙιοΓΐ3ϋ8, ϋ1ηβ^6ΐη? δίη8υΐ6Πΐ νίδ οΐΜΒ«Ιΐ88ΐιηιΐ8φΐο(]αορ8ρ3υΓΐ)>ηυ8ΐ11ίοοεοαΙΐ6ΐΐ3-ο3ΐ)8οΙν6Γ6, ευΓ ηοη νί8ίη(|υΪΓ6Γβ?0ίχΙΙ ρΓβΒίοεΙυδ 1>ίΐ«τβ1;1η ιΙΙβδ 8υΐ6αι ΟΙΐΓίδΐί Γέάβωριίοηΐδ ΙυοΓβ ΙΙΠε 
€Γ«8€6Γ6η(,6( ϋί3ΐ)θ1ί 6886ηΙ (Ι3πιη3 ίηηυηΐ6Γ3ΐ)ίΙί&• 
XXIV. ευπι ΙιβΒΟ «υΐβπι 06Γ6ηΙ, Α1π)3ε1ιίυ8 αΓΐ)ί8 
ρη0ί«€ΐιΐ8 ]αΙ)6ΐ εοηιη δβ βίδΐί Οεεϋί3ΐη ; ςυ3Πΐ 
ίοΙ«ιτοβιιι•, 61 άίείΐ : Ουοά 68ΐ ηοιη6η Ιυυπι, ο 
ρίΜΐΙλ ? Β68ροη(ϋ( δΑποΐΒ: 6φείΙί3. ΟίχίΙ ρΓδΒίβεΐυδ 
ΑΙιη3€ΐιίιΐ8 : εο]υ8 68 6οη(1ίΐίοηί8? ΟίχΗ ΟβΒείΙίΑ : 
Ιαβ•ηυ« 6Χ εΐβπβδίηίδ. ΟίχίΙ ρΓ»Γ6ς(α8 : Ε^ο (6 
Γοκο άβ Γ6ΐΙ|ροη6, ηοη αυΐβπι άο 2θη6Γ6. δλοείβ 
άίχϋΟοοϋίΑ: ΙηίοΓΓΟΚβΙίοΙυΑδΙυΙΙυπι εορίΐ ρπη- 
είρίηπι, ςυΐ6 ϋυο Γ68ροη8& νίϋοΙυΓ 6ΐίε6Γ6 6χ υη3 
ςαβ•ΐΓοη6.0ιχϋ ρΓίθΓβοΐυδ: Πηά6Πΐ3πΐ68( ϋΐΐ Ιιφο 
0(1α€ί3? ββιροη^Κ 8&ηεΐΑ : Εχ 1)οη3 εοη8εί6ηΙί8, 
6Ι Μβ ηοή βίπιοΐΑίι. ΟίχίΙ ρΓβίβεΙυδ : Ι([ηοΓα3 ΑΙηίΑεΙιιυδ : Αάδυηΐ 30ευ83(0Γ68, ςυί ΐ6δΐ3η1υΓ (β 
6886 61ΐΓί8ΐί3η3ίη. δί 6Γ^ο ςυαιηρΓίιπυπι η6({3νβ- 
Ηδ, ίιηροιιβ8 Ουεπ) βοτύίη 3εευδ3ΐίοηίΙ)υ8. δίη 
8υ(6Π) ηοΙυοΓίδ η6|$3Γθ, Ιιοε Ιυββ ίιηροΐ3ΐ>ί8 
Απαοηϋ» ςυβηύο ίη 16 ΙαΙα Γυ6Γϋ 86η(6η(ί&. ΟίχίΙ 
ββηείΑ ΟβεείΙίΑ : ΕοΓυπι 3εευ83(ιο 68ΐ ιηίΐιί (Ι68ί(ΐ6- 
Γβηάβ, 6ΐ ρυηίΐίο 1α& 68( νίεΙοπ3. ΝοΙί πιο οτ^ο 
ε0ΓΓί§6Γ6ΐ3η(]υ3Π) 6ΓΓ8ΐι(6Π):86ά(6ίρ8υιη ίηεΓ6ρ3, 
ηυί 6χί8ΐίιη38 ΓοΓ6 υΐ βΗπδΐυπι η6£;6ηι. Οίχί( 
ρΓφίβεΙυδ : Μίδ6Γ3, ηοδείδ νί(8β 6( ηεείδ ροΐ68ΐ3ΐ6πι 
πιίΐιί ύαΐΑΠ) 6886 αΙ) ίπορβΓΑίοπ&υδ ? ΟϋΓ Ιοηυοπδ 
ουαι ΐΑηίΑ δυρβΓϋΐΔ ? ΟίχίΙ δΑηοΐΑ : ΑΙίο ηοάο 
ΙίεοΙ άίε6Γ6 δυρ6Γΐ)υηΐ| 6ΐ αΗο €οη9άβηΐ6ηι. Ε^ο 
εοη6(ΐ6ηΐ6Γ, ηοη Αυ(6πι 8υρ6Γΐ)β, βαπι ΙοουΐΑ.ΝΑηι 179 ΜΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 180 ηοβ ςαοηαβ τ«Ι<1β Γβΐίάηαβ >αρ6Γΐ)ϊ«ιη . Τυ Μίβηα Α XXVI. Ταω τιιΐάβ ίηΐι» ΑΙηηκΙιίιΐΒ, ]αΜΗ Μη 81 ηοη ιΊιη68 αυάΐΓ• νβηΐ&ΐβιη, τυΓβυβ (ΙοεβΙιο (θ 
ηοηο Γ&Ι8& 6856 ΙοουΙυιη. ΟίχίΙ ΑΙαιαοΙιίυβ ργ^βΓθ* 
€(118 : ΟυίάηΑΐη Γ&ΐβί 68 ίη ηοΐιίδ &886€η(& ? Οίχϋ 
8&ηε1& βΦείΓίΑ : Ηοο, ςυοϋ &ίθΓηαΑ8 ΐιιο8 ίιηρβΓΑ- 

10Γ68 (ίΙ)ί (Ι6(1ί886 νίΙΟ 6( η6Π8 ρθ(β8ΐ8(6ίη. ΌίχίΙ 

ρΓ«ί60(υ8 : Εγ£;ο 8υιη ιηβηΐίΐαβ ? δαηεία άίζίΐ 
€£θεί1ί& : ΚβνβΓβ, βί ϊΛβάλ, Γ&ΐδοιη 16 (Ιίχίδββ 
08ΐθη(ΐ6ΐη. Οίχίΐ ρΓφΓβεΙυβ : Οίε. δαηείΑ (ϋχίΙ 

0»θίΙί&: 01X18(11008 ίΐηρ6Γ&(0Γ68(ίΙ)ί άβ(ϋ88^ ρο(68- 

(&(6[η νΙ(8Β 6( ηβοίδ. 0θ£;ηο8θ6 ί(&(ΐϋο, (ί1)ί 8ο1αιη 
6886 ά&(&ιη πΐ0Γ(ΐ8 ρο(68(αΐ6ΐη. Ναοί νίίαιη ηϋίϋβιη 
ρο(68 Α νίνί8 (οΙΐ6Γ6 ; ιηοΓ(αί8 βυ(6ΐη ηοη ρο(6β 

ά&Γ6 νί(Αηΐ. Οί€ 6ΓΚ0, ςοοϋ ίΠΐρ6Γ&(0Γ68 (6 ΥΟΐϋΟ- 

Γυη( 6886 ιηίηί8(Γυπ) πιοΗίδ. Ναπι 8ι (α &ιηρ1ίυ8 Γ6()υοί ίη άοπιυιη βυΑίη^ 6( ίΐϋβ ΐΜίηβΙ Οιαιηιι 

(ΟΓΓβΓί (1). ϋυΠ) Αυ(6ΐη 68861 ίη Ι6Γβ ΐΜΐΙηβΙ Μί 

ίηοΙυ8&, 6( 8ϋ1>(α8 (ο(ο (1ΐ6 6( ηο€ΐ6 αίλ^ΐΜ νίβ ν- 
(Ιβηΐίϋ Ιί£;ηί &(1ΙιίΙ>6Γ6(αΓ, («ηςηιιη ίη 1θ6θ ηΐήββ- 
Γ3(ο ίΙΙ&ΒδΑ ρβτπιιιηβϋ 6( 8&1ΥΑ,Οοπ)ίηΙ ρηία: βάβο^ 
υ( ηα11& ρβη οπιηίηο οχ 6]ο8 ιη6ΐη1)Γΐ8 νβΐ ηαίιιΐηιο 
8α(1οΓί8 81^00 Γυ6η( Ιιοιη6€(8(&. Οϋοά ουιο μ41- 
νί3δ6( Α1ΐΏΑ€ΐιίυ8 ρΓ8θΓ6ε(υ8, ΠΙιιο ιηίβίΐ βΑ ΙρΜη, 
α( ίη ίρ8ί8 1)&1η6ί8 βί 6&ρυ( βπαρηΙλΤβΙαΓ• ΟοΑίη 
8ρίεαΙ&(0Γ (ΓίΙ)υ8 ρ6Γ€ϋ88ί( ίο(ί1)υ8>6( ηοη ροΐοϋ 6ΐ 
€8ρυ( 3αιρυ(ιΐΓ6. δίο &υ(6ηι 6&ιη 86ΠΐίριιΙ•Ιο ολρίΐβ 
Γ6Γυ8 6( εΓυά6ΐί8 ί1ΐ6 Ιίε(0Γ Γ6ΐίΐ|υίΙ; βάοο υΙ οηαηη 
(υΓΐ)8β,(]υ» ρ6Γ ίΙίΑΠ) εΓ6(ΙΙ(]6Γ&π(,8&η|;οίη6αι Ιίηίοίβ 
(&ηηυΑπι 8ροη{[ϋ8 ΙΐΑυ86Γίη(. Τή1ιυ8 λυ(6ΐη, ςηίΐΗΐβ (ϋχ6Π8, ά6ρΓ6ΐΐ6η(ΐ6Γί8 ί&ΐ8& (1ίε6Γ6, 6( ηοΐΒ ποη Β 8υρ6Γνίχί( ^161)03, ηοη ε688Ανί( οιηη68, ςυοι λΙαΚ ρο88υη( οοη8ί8(6Γ6. Οίχίΐ ρΓ8Βί6ε(υ8 ΑΙιη&εΙ)ίυ8 : 

Νβ 815 ▼6Γ1)08&, ο ΠΐυΙί6Γ,86(1 ^6 ε8β(6Γ0 (υ&πι (Ιο- 

ροηο «ϋά&εί&αι, β( τοηί, 6( (1ϋ8 5&εη&ο&. ΟίχίΙ 
8&ηε(& ΟβΒεΙΙία : Νθ8είο, υύίηαπι (ϋ08 οευΙο8 αηιί- 
86Γί3. Ν&Π1 (|υο8 (υ (Ιίείβ άβοδ, 6§ο 6( οιηη68, (|υί 
8αη(83ηίδ οευϋ8, γ1ά6πιυ8 6886 1&ρ1(ΐ68, 6( «8, 6( 
ρΙυιηΙ>υιη. 01χί( ρΓ9Βί6ε(υ8 : 0οη(υη)6ΐί& αΠιείδ 
Γ6ΐί£ΐοη6Πΐ« (Ι68ρ6€(ί8 ρΙιίΙθ5ορ1)ΐ8, ηοπ ροκδυαι Αυ- 
(6ΐηί6ΓΓ6 άβοΓυηι εοη(υιηοϋ&8. Οίχί(5&ΐιε(& Οφεί- 
Ηβ : Εχ ςιιο 08 &ρ6Γαί8(ί, ηυΙΙυηι ν6Γΐ)υιη ί6εί8(Ι, 
ςυο(1 ηοη (ο 08(6η(ΐ6Γ6( ίη]υ8(υιη, ιη8ΐρί6ηΐ6ΐη 6( 
8(υ1(υπ).56(1 6η1πι ηοί^ηαπι Ιιοο 68(, ηηοά 6Χ(6Γηί8 
οευϋ8 6886 ε»ευπι 08(6ηϋί8, ςυληάο (|υο(1 οιηη68 
ΐΑρίάοπι 6886 3$|•ί€ίπιυ8, 6( Ι&ρίϋβπι ίηϋΐίΐβίη, (ο 6( ηιΐ08 (Ιοευίι, οοη6Γπΐ3Γ6 6ΐ €θΓΓθΙ>οπϋΤθ ίη 6(Ι6 
Οοπιίηί. Οιιί1)υδ οΙΙαπι (ϋ8(ίίΙ)ΐιί( οποβια» (|08θ1ι•1ι6- 
1)&(, 6( 8&ηε(ί8δίπιο ρ&ρ» ϋρΐι&ηο οοσιηιβηθλγίΐ• 
ΰυί 6(ίΑΐη ϋίχί( : Τπυηι (1ί6ΐιιηι ιηίΐιί ^&Iη ροίίτί 
(6ηηίηυιη, υ( (Γ3(ΐ3πι Ιι»ο (υ® βαηεϋΐΑΐί, βΐ Ιι&ηο 
(Ιοιηυπι σιο&ιη ίη δφευΐϋΐη ΕεοΙββί» ηοσιίβθ οοη* 

860Γ68. ΐΓηρΙβ(ί5 80(601 (ΓίΙ)υ8, 6( 06Οΐη ρΓ6€«1(6 

1>6&(&θ8Β6ίΙί&,ευπι 6886ηΙ ΑάΙιηορΓβεοιία οτββ]υ8, 
(Γ3(ϋάί( ρΓ6(ίο83ΐη 6( 83ηε(3πι βοαιη βηίιπλπι ίη 
ιη3ηυ8 06ί νΐνβηΐίδ, Πΐ6η8ί8 ΝονοηΙΐΓίβ 22. Τοηε 
83ηο(ί88ΐιηυ8 ρ8ρ3 υΓΐ)3ηυ8, ευπι ^ΙοΓίοβίββίιιιαω 
6]υ5 εοΓρηβ 8υΙ)(υ1ΐ886( ηοείυ εηπι άίλβοηί•, 86- 

ρβΐΐίΐ ίρ8ϋΠ1 ΐηΐ6Γ 3ΐίθ8 Οθ1ΐ6Κ38 8008 βρίΐΟΟρΟδ, 

υΙ)ί 8οη( οιηηοδ εοηΓβεβοΓΟδ 6( ιη3ΓΐχΓ6β ΑβροβΚί. (160Π1 6886ΐ68(3η8? Οο (ίΙ)Ί, 81 ^οι)68, εοηβίΐίυπι, 6(^ Είυ8 3υ(6Πΐ (Ιοπιυπι ίη «(οΓοοηι εοηβοοηνίΐ ηο- 
ουηι (3ηβ6η8, (1ί8ε6 6886 ΙβρίΑοιη ; 8ί ηοη ηο8(ί, ΊΛ ιηίη6 83ηε(»Κ6εΐ68ί8β, 6( ίΐΐίε ρ6Γρ6(υο ρβΓβ^ηΙοΓ 

83ηε(3 Οοπιίηί Π);8ΐ6η3 υ8ΐ|ΐ]6ίη ΙιοάίβΓηοαι άίβιη 38ρίεί6η8 ; 65( 6ηίιη ά6(ΐ6ευ8, 3(ο(ο (6 τ^ά'ιτβ ρο- 
ροΐο. 0ιηη68 6ηί!η 8είυη(θ6υπι 6886 ίη εοβίίδ, Ιιφο 
3υ(βπι,υ(ηυΦ8ίη(ΓθΓπΐ8β ΐ3ρί(ΐ68β,ρ6Γ ίςηβπι ρο886 
π)6ΐίθ8 ιηο(3π ίη ε3ΐε6ίη : ςυοηίΑπι ]3ίη δοο ο(ίο 
ρ6Γ6υη(, β( η6ηο6 ιί1)ί, δί δίιηαΐ ρ6Γ63δ, η6ςυ6 δί 
ίηί^η6ηίΐεοη6ε(9β, Γα6πη(, 8ί1)1ρο(6Γοη(δυΙ)ν6ηίΓ6. 

(ί) ΝίΗίΙ ΐ8Β(Ιί(ϋΓ 35 ί^6• 06 Ηοε βυρρίίοϋ $βΜΤΒ ηο1)ίΙίοΓϋ)θδ ίηΓοηί 8οΙί(ο οοηδοΐο Ββτ. ία ηοβδ 
Μ3γ(;γοΙ. 21 ΝθΥ6ΠίΐΙ)Γ. 1ί(. Α. ίη π)6ΐηοΓί8ΐη ςοί(ΐ6Πΐ ηΓ3Γ(;Γί8« (ΙοπΑΐη ΜΐΙβηα 6Ι 
1αυ(]6ΐη ποβ^ηί 06ί 6( δ6Γν3(0Γί8 ηοδίΓΪ ^680 ΟιΗ- 
δ(ί : ευί ςΙοΓίβ 6( ρο(βη(ί3 ηυηε 6( δοιηρβτ, 61 ίη 
δ8Βευΐ3δ8βευΙθΓυπι« Αιηοη. νίΤΑ 8- ΟΕΕΜΕΝΤΙδ ΜΑΚΤΥΚΙ8, ΕΡΙδΟΟΡΙ ΚΟΜΑΝΙ οΐδοιρυι.1 δ. ρεϊβι αρο8τοι.ι 

Η3ΐ)β8 1ιυ]ϋ8 ΙιίδΙΟΓίδΒ αδδβΓίοΓβιη ΟΓβεοπϋΐη ΤϋΓοηβηδβιη 1ί5. /)$ αίον. τηαη. ο. 35 οΙ 36» 

ςυί 3η (θ 1000 ρΓορβιηοίΙυΓη 3ηηο8 βχ 03 δοη1)β&3ΐ. 

(ϋίΐίηβ αρυά δϋήυπι αά (Ιίβπι 23 Νον6πι5η8 ; βηΒοβ ηοη 6Χ5(3( Ρβηβ.) Ι. ΤΓ8]3ηΙ ίπιρ6Γ3:οΓί8 (οηροΓΡ,ΤοΓουϋδΠϋδ ΟΟΠΙΘδ 
οΏοΐοΓοπ), ευηι {ηηοοιβΓβϋίΙβιη ηαυίιίιυάίηβαι Οϋπ- 

8(0 νί(1ί886( εΓ6(ΐ6Γβ,80ε6Γδίί( ρΓφΓ6€(08 ΓΟςίοηΟΠ), 6(, ιΐαΐίδ 6ί8 ρ6εοηίί8, ρβΓδοβδΚυΙ ΙοΓύιιιι ηαονοτοηΙ 
3(]ν6Γ80δ ηοπιοη εΐιηδ(ί3ηοπι. υΓ5ί8 «αΐβπι ρπκ- 
Γ6€(ηΓ3Π] ο1)(ίη6η(6 Η3ηη6Γ(ίηο, 6χεί(Αΐ3 οβΙ ροραΐί 181 νίΤΑ 8. αΐΕΜΕΝΤΙδ ΗΟΜΑΝΙ 182 Βοπιβη! δβάίΐίο ηοιηίηβ ΟΙβηαβηΙίβ: 6ΐ βχοτϊκ ίη-Αβϋ^βΓβ 6Χδί1ίυηι,(|ΐΐ8ΐη ίά ΙίπίθΓβ, Οοπιίηυβ βυΐβπι ΙοΓ 86 ίητίεβιη εοηΓυβίοηβ, αΐίυβ Αΐίυά ίη ίρβυπι 
(ϋ€βΙ)&1. Αΐίηυί αοίθηη οοηίΓα (1ίε6ΐ)3η1 : Ουίϋ βηίιη 
ιηιΠ ίβΰίΐ ? λΐιΐ (ΐυίά ηοη 1)οηί Γβείβ ςβδβίΙ ? Νβιη 
ςιΐ6ΐη€ΐ(ηςυ6 φ^γοΙογοπι νίβίίΑΥίΙ, Ι8 δβηίΐΑΐβπι &!) 
βο 68ΐ οοη86ου1υ8. Ουίουηηυβ&ύβυιη&ΙιϋΐΑίΓβοΙυβ 
ΐΗβΙίΙίβ, 18 ΙβΒίυβ 6δΙ Γβνβηυβ• ΝιιΙΙοιη υηΐ|ΐι•ιη 
Ι«8Η, οιηηίΗοδ τβΓΟ ρΓοΓυίΙ. Αΐϋ &υΐ6ΐη άίαίιοΐίοο 
«ρίηΐυ 8006081, €ΐαηίΐ8ΐ)8ηΙ : Μακίΰίβ 8Γΐί1)υ8 ϊϊλο 
ίΜίθΒβ, άβοηιιη ηοβίΓΟΓυιη οοΐΐυιη 6?6Γΐϋ. Ιον6ΐη 
άίοίι ηοο 6886 άβυπι ; Η6Γουΐ6ΐη 8ΐιΐ6ΐΏ ηο8(ηιιη 
οαβίικίοιη 6886 (ΙίοΗ ίπιπΓιΐιηίΙοηιιη δρίήΙυοΓη; 8&η« 
6ΐ«ιη Υβη6Γ6ΐη ηίβΓΐ Γυί886 ιη6Γ6ΐΓίε6ηίΐ ; ΥβδΙ&ιη 
•ηΐ6ΐη πΐ8{η8ΐη ά68ΐΏ, Ίζηβ ίηη&β οοπδυηιρί&ιη, 
ιηρίβ 8886ΠΙ. δίπιϋίΙβΓ 8&ηε1ί^8ίιτ)&ιη ςυοςυβΜί- 6ΐ6ΐη6ηΙί ρΓ8Βΐ)υί( Ι&ηΙ&ιη ι^ΓΑΐίβιη, υΐ ΜπιηβΓϋηυβ 
υΓίίδ ρΓφΓβεΙιΐδ (ΙβΠβΓβ!, 6( ΑΊοβτβί: ΏβηΒ, ηυβηη 
(υ 5ίηο6Γ6 εοΐίδ, ίρ£6 (ίΙ)ί ορβπι Γ6Γ6( ίη Ιιοε, ςπο 
ίυίδΐί (ΐΑΐηηαΙυβ, βχδίΐίο» η&νβιη<|α6 6ί εοηδίίΐυίΐ ; 
6ΐ ευΐΏ οιηηίΑ ίη 6&ηι ίηιπιίδίδββΐ ηυβ 6Γ&η( αά 
υβαηι ηβοΰβδοτίβ, ϋίηιίβίΐ. Ρογγο 8υ(6πι πιυΐϋ 
ηυο(]υ6 6χ ρορυΐο νίη ρϋ 6υπι 8πη( Ηβευΐί. Ουηι 
3υ(6Πΐ ρβΓνβηίΙ &(1 Ιοευπι, ίη ςοβηι 6Γ&Ι Γ6ΐ6|;8ΐυ8, 
8(1 ορυδ Γθ(1ί6η(Ιί 6ΐε9β(]βη(ϋ πιβΓίηοπδ,ίΙΙίο ίηνβηίΐ 
ρΐϋδηυβπι (Ιιιο π)ίΙΙίΑ ΟΙιηδΙίαηοΓυπ), ηυί 8(1 Ιοη- 
§ί88ίπιαηι Ιβπιρυδ 6Γ&ηΙ εοηϋΙβηηηΑϋ. Ουί ηυίίΐβπι 
ευπ) τίάίδδβηΐ 88ηοΙυπι 6ΐ β^Γβ^ίοιη €ΐ6Πΐ6η(6ΐη, 
οαιη68 υηαηίίηβδ ευηι {[6η)ί1ί1)υ8 6ΐ Ι&ειγηιίδ αοεβ- 
ά6ηΐ68, (1ίϋ6ΐ)&ηΙ : Ογα ρΓο ηοΙ)ί8, δ&ηε(6 ροηΐίίβζ, ΒοητΑΐη, 0ί8η8αιηυ6 6( ΜβΓευηυιη, δαΙιίΓηυηιςυβ β ιι& βΓΟείλπιυΓ άί^ηί βΗπδϋ ρΓοπιίδδίοηβ. Ουοδ εαπι 6ΐ ΜλΓίΒΐη ο&Ιαιηηί&ΙυΓ. ΟπιηίΑ ηοδίΓΟΓυπι (ΙβοΓυπι 
ηοηιίηλ 6Ι (6πιρΐ8 ρΓθΙ)Π8 ίηδβεΙλΙοΓ 6ΐ ΓοηΙο- 
ιηβΐίίι. Αυ( άϋβ ηοδίτίδ 68εη6ε8ΐιίΙ, &ιι( ίρ86 άβ- 
ΐ6ΐ>ίΙαΓ. 
ΙΙ.Τηηε ΜβπιβΓίΙπυδ υΓΐ)ί8 ρΓχΓβεΙυδ ηοη ΓβΓβηδ 

ρθρυΙί8€()ίΙίθη6Π), 1)68ΐί88ίΠ)υΠ1 0ΐ6Π)6ηΐ6Πΐ]υ88ί( 

Βά 86 3(1(Ιυο!. Ου6Π] ευπ) νίάίδδβΐ, εοΒρίΙ (1ίε6ΐ'6 : 
Εχ ^ηβΓΟδα ηϋίάβπι ΤΆάιοβ ρΓοε68δίδ1Ι, η( Ιβδίί- 
ιηοηίυιη ΓβΗ Κοηι&ηυδ ροριι1υ( ; 86(1 61Τ0Γ6πι δα• 
βεβρίδΐί, 6( ί(ΐ6ο ηοη ροδδυηΐ ίη βηίπιυπ) ίηάυεοΓβ, 
ο1 1•ε68η(. Ν8Π) ηβδείο ςυβπιηΗπι ΟΗπΒΐυπ) εοΗδ, 
Η οοηΐΓλ (1608 8(1ηιί1(ί8. (}α8πιο1)Γ6ηι οροΓίβΐ 16 
<Ιβροη6Γ6 οπιηοιη 8υρ6Γηα8Π) δυρβΓδίΙίοηβπι, 6( 
Γθΐ6Τ6 (Ι6Ο89 41108 ()6 η)0Γ6 οοΐίπιυβ. Τυηο (Ιίχί( εοκηονίδδβΐ ββηείυδ Οοπιοηδ ρΓορ(6Γ ΰΐιπδΐυπι 
Γυίδδο Γ6ΐ6^&(08, (Ιΐχίΐ : Νοο Λ Γ6 τηβ Ιιυο πιίδίΐ 
Οοπ)ίηιΐ8,8θ(Ι υΐ,ευηι Γυίδδβπι ρ&Γΐίοβρδ νβδίΓβΓυιη 
ρ6Γρ688ίοηυιη, ργ8β1)6Γ6πι βϋαπι βχοπιρίυπ) εοηδο* 
ίλΐίοηίδ 6( (οΙβΓΑηΙίβ. 

IV. ΑΙ) βίδ αυ(6ΐη 8εε6ρί(,ηϋθ(1 8 ββχ π)ίΙΙί8Γί1)υδ 
ροΓΐ8ΐ)8η( 8(]η8Γη δυίβ Ιιυπιοπδ. 8(&(ίπι ίιαςη6 
βίοηιβηδ Γο^8νί( βοδ, (ίίοβηδ : ΡΓβεβπιυΓ Οοιηίηυπι 
ηοδίΓυπι ^β8υπ1 βΙΐΓίδΙυπι υΐ Πϋοΐ δϋφ εοηίβδδο- 
π1)0δ &ςυ9β ΓοηΙοπι θρβπαΐ ; 6( (|αΙ ρβΓευδδίΙ ρ6- 
ΙΓ8ΠΙ ίη 16ΓΓ& ()βδ6Γΐίΐ 8ίη8, 6( 8ΐ)υη(ΐ6 ηαχβηιηΐ 
&ςαΦ, ίρδθ εορίοδυπι ηοΙ>ί8 ρΓ9Βΐ)68ΐ ηυβηΐϋΐη, υ( 
ΙΰίοπνυΓ 6]υ8 8υρρβ(ϋΙ&(ίοη6. ΙπιρΙοΐΑ βυΐβπι ρΓ6• 
ο8ΐίοη6, ίη 00 Ιοοο α(1 ηυβπ) 88ρ6Χ6Γ8ΐ, νί(1ί( Β.Γ•ΐ6ΐη6η8:0ρΐ8Γ6πΐ6χε6ΐΐ6η(ί£Β (υφρΓυϋ6ηΐί&ιης8(;ηυπ) δίοηίβηι, (]αί (Ιβχΐ6Γ0!η ρ6(!6η) Ι6ν&νί1, &Ιΐ6ΐιά6Γ6πΐ6&ιη(ΐ6Γβηδίοη6πι 6ΐ ηοη ρΓορΙΟΓίπιρο 
Γί1οηιπΐ86(ϋ(ίοπ6Π), 86(1 ρΓορΙβΓ Π16&Π1 (ΙοεΙΗηβηι, 
ηΐ0 86€ν88Γ6. Νβπι 6ϋ8ηΐδί π)ΐιΙ1ί ε8η68 ηοδ &ΙΙ8- 
Ιητνηηΐ 61 εοηεΜοηηΙ, ηοη ροδδυηΐ ηοΙ)ί8 8υΓ- 
ί6ΐτ6, ηυίη δίπιαβ Ιιοπιίηοδ ΓπΙίοηίδ ρΑτΙίείροδ : 
ίΐΐί Ααΐ6ηι, ο&η68 ΐ8ΐΓ8η(68• δ6ΐηρ6Γ 6ηίπι εοηδίΑ^ 
8βϋίϋοη6Πΐ ρΓοΟεί^εί &1) ίπιρΦΓΐΐίδ, υΐ ηίΙιίΙ 1ΐ8ΐ)68ΐ 
ΙϋΙαπι, η66 τβΓοηι. ΟυαηιοΙίΓοηι ηυΦΓΑΐυΓ Γ8ΐίο 
βίίβηΐίί, ίη ςηο ρΓο δαα 8&1ιιΐ6 ^οπιο ρ8Γ(ίε6ρ8 
ηϋοηίβ• 6ΐ ρ6Γ 86 Ιηείρί3ΐ εοηδυΙίΑΓο 6ΐ ^ί886Γ6Γ6 
ηΙ ▼βηιιη 06απ) ίην6ηί8(, εαί 8υ&πι 0(ΐ6Π) Ιιοηο- 
ιίβεβ 6οηιιη6η(ΐ6ΐ. Τυηο Η&α)βΓΐίηιΐ8 υΓΐ)ί8 ρΓφΓβ- 
€ΐα8 ιηίΙΙβηδ &(1 ΤΓ8]8ηϋπι ίπορβΓ&ΙοΓβπ), ά6ΐΗΐίΙ 
ηοιη6η Β. εΐ6πΐ6ηΐί8, (Ιίεβηδ : Ηυηο 0ΐ6πΐ6η(6ΐη 
•βάϊΐίοδίδ εΙ&πιοΓ'ώυδ ρορυΐυδ ηοη οΡδδ&Ι (ΐυΦΓ6Γ6, ν6ΐυ(ί δΑηεΙο 6ΐ6πΐ6η1ί Ιοευιη ίη(ϋε&ηδ. Τυπι δ8η- 
οίηδ ΟΙβπιβηδ εο^ίίβηδ βδδο Οοηιίηυιη, <|ϋ6η) ίρβ6 
δοΐυδ 8δρ6χίΙ, 6ΐ ηαΙΙυδ &1ίυδ, ρΓοΓβοΙυδ 68ΐ &(1 Ιο- 
ευω, 61 (Ιίχϋ : Ιη ηοιηίη6 Ρ&Ιπδ οΐ ΡίΙίί 6( δρί- 
ηΐυδ 88η6ΐί ρυΙδΑΐβ ίη Ηοο Ιοεο ; 6ΐ ευηι οπιηοδ 
οίΓουπιείΓεΑ Γο()ί8δ6ηΙ 1ί([οηϋ)υδ, 6ΐ ηοη ίρδοπι Ιο- 
ευιη, ίη ςυο δίοϋΐ β^ηυδ, ρΑΓνο Ιί^^οηο ΑεερρΙο, 
ρΑΓΥΟ ίεΐυ δΑηεΙϋδ ρυ1δ8?ί( Ιοευπι, ςυί ογαΙ βυΙ^ 
ρ6(ΐ6 Α^ηί,ηη(1βΓ6ρ6ηΐ6 6πΐ6Γδί( Γοηδ ρυΙεΙιβΓπηααδ 
Δςαίδ 8εΑΐυπβηΐίΙ)υ8, Γ|υί πΐΑ£;ηο ίπιροιη (^ΐΤυβυβ 
ΓοείΙ Οητίηπι. Τυηο δβηοΐαδ 6ΐ6πΐ6η8 (Ιίχϋ οηιηί- 
1)υ8 6ΧδαΙΐΑηΙίΙ)ΐΐ8 : < ΡΙυπιίηίβ ίηΐρείοδ ΙφϋΓιοΑΐ 
είνί(Αΐ6ηι Οβ! ^ » ΡΓορΐ6Γ ΙίΑπε ογ^^ο Γαπιαγη αο- 
ευΓΓίΙ οηιηίδ ρΓονίπείΑ, 6ΐ οπιηοδ, ςοί ν6η6ΓΑηΙ 
Α(Ι (ΙοεΙτίηΑΠί) βιηείί Οΐ6πΐ6ηΙίδ, εοηνβΓβί βυηΐ αιΙ «Ι Βοη ροΐ68( ίη 6υπι ίοΥ6ηίΓί Οά6(ϋ(ηΑρΓθ1)Αΐίο. ^Οοπιίηυηι ; ϋ^άβο ηΐ ηυοίίίΐίο ςιιίη£;6η1ί 6( ρ1υΓ68 Τυθ€ Γβδοηρδίι Τπ^Αοαδ ίπ)ρ6ΓΑ(0Γ, οροΓ(6Γ6 6υηι 
▼6ΐ Γοη86η(ίΓ6 8ΑεηΑεΑη(6ηι, αβΙ υΙίΓΑ π)αγ6 Ροη• 
Ιηιη ίη (ΐ686Γΐ«πι οίνίΐΑΐβσι 8υΑΠ) ρΓοροΟΙιβηοηοπι 

Κΐθ|(«Γί. 

111. ΟοΑΟΐΙο Αηΐ6Π) ΤΓΑ]Αηί ]υ88η8 ίυι( εοηβπΒΑ- 
108, εο(;ίΐΑΐ>Αΐ Αρα(1 86ΗΑΠΐ6Γ(ίηο8, (|ΐιοηΑΠ) πιο(!ο 

(11601608 τοΙηοίΑπαπι ηοη ρ6ΐ6Γ6ΐ 6Χ8ίΙίυΠ1, 86<1 
Αϋ8 ροΙίοΒ 0ν6ΠΓ6( Η^ΑΠίίηΑ. δ6(1 Β. €ΐ6Π)6η8 

6οηΐ6η(ΐ6ΐ>Βΐ 1ρ8ίιι& ηυο(|46 ^I1(1^^ίβ ιηίπιηπι &(1 
Μβω Οαύύ 1πι<1αο6Γ6, 61 08ΐ6η(ΐ6Γ6, 86ά ροΐίαδ 1)ΑρΙίχΑΐί Γ6ε6(ΐ6Γ6ηΙ. ΙπίΓΑ υηυπι ΑυΙβπι Αηηυπι 
ΓΑ€ΐΐΒ8υη( ίΙΙίε α 0(ΐ6ΐίΙ)υδ ββρΙοΑ^^ίηίΑ ςυίηςυ6 6ε- 
εΐ68ί8Β ; 6( εοηΓΓ8ε(Α δαηΐ οπιηίΑ δίπιοΐΑΟΓΑ, οπιηίΑ 
ΐ6Π)ρΐΑ Γ6£ίοηίδ (]η» 6γαΙ είΓευαιείΓεΑ, δηηΐ (Ιί- 
ΓυΐΑ ; οηιηοδ Ιαεί, (|υί οΓΑηΙ βά ΐΓ6ε6η(α ηιίΙΙίΑΓίΑ, 
οηαηίηο ίη 0Γΐ)βπι δαηΐ εοηείβί 6ΐ εοηδίΓΑΐί. 

V. Τηηε 6Γ^ο Γ(]ίθ8Α παγγαΙΊο ρβΓν6ηί1 α(Ι Τγα- 
]Αηυπι ίηιρ6ΓΑ(0Γ6Π), (|υο(1 ίΐϋε α(1 πΐϋ11ί(υ(ϋη6πι 
ίηηυπΐ6ΓΑΐιίΙθπι ΑαεΙυδ 68861 ρορυΐυβ ϋιΓΪδΙίΑηο- 
Γηπι : 6ΐ αΐ) 6ο ιπίδδοβ ΓυίΙ ρΓ»868 ΑϋΟ(ϋΑηυ8, 1 Ρ8αΙ. ιντ,δ. 1Μ ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 184 ^{ |^ΐΜΐίιη«• (ΐΙιΗβΙίΑίιοι θΐνβηΐι Ιοηηβηΐίι 8ΐι- Α 
κΐηΐΐΐ. νΜρηκ »υΐ«ιη οηιηβι αιΙ πίΑΠγηοπι οαιη 
(Τληιϋο »<:««(Ι^η(•ιι, €«8ΐί( ιηυΐϋΐυάίηί ; βοίαιη &α• 
ΐ^νη ΜηΰΙηιη ϋΙ^ιηοιιΐΦΐη οο^θηβ β&ϋπΟοβΓβ, βΐ 
τί4ΐ•ιΐ8 βηιη βΐΰ «886 ΓίΓπιυπι βΙβΟιΙιίΙοηη ίη Οοηιίηο, 
^1 ηοΙΙβ οιηηιηο « 8υ& ύίπιονβη δβηίθηΐίβ, άίοϋ 
ΙίοΙοτίΙ)!!» : Αοοιρϋβ βυπ), βΐ (ΙαβίΙβ ίη πιβάίυιη 
ΐΏλΓίβ,θΙ ρΓϋ^^^ί^6 βυιη ίη ρΓοίυπΑυπη, ηβ ροβδίηΙ 
0ΙΐΓί8(ί&ηί Ιοίΐθτβ β^^8 οοΓρυ$, β( ρΓΟ (Ιβοθοιη εο- 
ΙβΓβ. Ουπι Ιιοο 6Γ(^ Γ&ο(υπι 68561, υηίν6Γ8& ηιυΙ- 
(Ι(υ(Ιο εΐιΠ8(ίΑηοΓυιη λ•ΐΑη8 06ΐ)&1 ίη 1ιΐΐθΓ6. 

γι. Ρθ8( Ιι»6 ΗυΙβιη ^ίχβηιοί ΟοπιβΙίυΒ 61 ΡΙκβ- 
1)08 6ίυ8 (ΙίβοίραΙί : 0ιηη68 οΓβπααβ ιιη8ηίιη68, υΐ 
08(6η^&( ηο1)ί8 Οοπαίηυβ π)&Γΐ;η8 βαί Γ6ΐί4ΐιίΑ8. 

0ΓΑηΐ6 βΤ%0 ρορυΙο» Γ6ΐΓ0ε688ίΐ Π1&Γ6 ίη 8υ0ΠΙ 81- Β 

ηυιη «ά ΙγΙα ΓβΓβ ηοίΙΙία, ρ6Γ 8ΐ€€αηι αυΐβπι ίη{Γ688ί 
ρορυΐί, ίην6η6ΓυηΙ ίη β^^ΓΑ Ιβιηρϋ αιαπιΐοΓβί ρ8- 
ΓΑίιιαι & 060 Ιι&1)ίΙιΐ€αΙυπι, 6ΐ ΙΙΙίο βίίαπι οοΓρυβ 
β&ηοΐί βΐθπιβηΐίβ, 6ΐ αποοπιπι, ευιη ΐ|υΑ ΓυίΙ ρΓο• 
ίβοΐυβ, ρΓορβ ίρβϋπ) ^«^6η(6Π1. Κ6Τ6ΐΑΐυΓη βΓ^ο 
ίυίΐ 6]υ8 άί8€ίρϋΙί8, ηβ Γβΐίηαί&β β Ιοοο 6^^^6^6η^ : φήΙίϋΛ 6(ίβπι 1ιο€ ΑιιΙ ΓβιρΟΜοαι, φΐοΑ Λί^κΙΙη 
Αηηίβ ίη ά\β 80» άβοβΠλίίοΒίβ, εβϋαηιη ήΐ ηνβ 
ν6η!6η(ίΚ)η9• 8βρΐ60ΐ (1ί68 βίοουαι Ιΐβτ β» ρηώβοβ. 
Ουοά ηαίάβπι 060 ρΐλουίΐ ββη ιά ΐΜίΑβη ήαι μ• 
ιηίηί8 υ8ςα6 ίη ΙιοάΙβηιυπιάίβπι. ΗΜΜίΙβαι Ιίΐ6ΐύ, 
ηαοά ΟΓ&Ι ρπΒΐ6Γ ορίηίοηβοι, ιηίηβαίο, οηηβΒ 
Κ6ηΐ68 οίκυηπΓίκβ €Γ6ιΙηΙ6Γ6 ΟΙιΗβΙο.Οαο Ιη Ιμρ 
ηϋΙΙυ8 ίηνβηίΙοΓ ^βηΙίΙΙβ, ηυΙΙυβ ΗΛηη», ηιΗαβ 
οπιηίηο Ιι»Γ6(ίου8. ΙΙΙίο βηίηι ρΙηηηΑ βιηΙΐΜΒΟ• 
βοΙ&. Ιη 6]υ8 Γ68ΐο ΟΒοί ίΙΙαιηΙηιιηΙιΐΓ, <Ιμμμ8 
6Χρ6ΐΙυη(υΓ« ί6ΐ)Γί6ηΐ68 8•ηί βνηΐ ; ηβρίιπϋά, θΙ 
ςυί ελίοαίο Ι&Ι)0Γ«ηΙ, βοΐο ΰοηίΑΟΐιι β)ιι• γβΚ^βΙ•- 
Γυηι, 6( Αηυ» 8«η€ΐία6Α(0 Μρβηίοηβ β( ροΐο, 
Λ πιογΙ)ο ΗΙϊβηηΙυΓ ; βΐ ηυι ηαονίβ αιοτίιο βΙΐΜΐί, 
εοηΓυκί6ηΐβ8 λα 8«οπ πιαγι^γΙβ «ιιιίΐίαη, Γγβοι- 
ΙϋΓ οιιπιΐίοηβ ; βΐ ρβΓΠΐιηβΙ {Ιογμ 0^Ο8 0Ι Ιβμ 
ίη »(6Γηηπ), ρ6Γ υοπιίηυηι οοβίταιη ^6•οιιι Οιή• 
βΙυπι ; ρβΓ ηηβπι 6( €απι ηυο, Ρ«ΐη (ΙοΗα εαη 
5βη€(ί88ίπιο 6ΐ νίνίΟεο 6]η8 δρίήΐυ, ηαη€ βΙ ι•ηι• 
ρ6Γ 6( ίη δίβοαία ΕΦοαΙοΓοαι. Αοΐ6η• Ναηαϋο εοηοϋ ΐ ίηαΓί\)Η$ ΕρΗνατη βρί^εορί θ€Γ$οηί8. άβ ηίίταοίύο (αοΐο ίη ρϋ^ΠΜ» α λομΙο 

πιανίι/Γβ βί αροΒίοΙο Οΐβιηεηίβ. Ι. € ΜίΓα&ίΗβ ΟβαΒ ίη 8&ηοΙί8 8ΐιί8 ^, » ορροΓ- 
Ιυηυπι 68ΐ 1ΐ0(1ί6 (1ίθ6Γ6 ετιηι ΡΓορΗβΙλ, βΐ : • Ουβπι 
&(1ιηίΓΑΐ)ίΙί&8υηΐορ6Γ&Ιυα,Οοπιίη6^Ι » βΐ: «Οοίβ 
ϋ6υ8 πΐ8|;ηυ8,8ίου( 06υ8 ηο8ΐ6Γ? » 6(: «Τθ68θ6υ8 

Γ8€ίβη8 ΠΐίΓ&Ιΐϋί&8θΙυ8. » Οοοά 6η1πΐ ρΓβΒΒβηΙί 0Γ8- 

ϋοηί 3ΐίυ(1 &(Γ6Γ&σι ρΓθθΒΠΐίηυπι? ΑΓ(ίβ6ίθ88πι 
βηίαι (Ιίοβηίΐί βΠβπι ρΓ8Β86η8 8υρ6Γ8( ηιΐΓ&οαΙυιη, 
ειιπι οιίΓΑοαΙυπι ηιοΙΙα βχοβίΐβΐ πιίΓΑοαΙ», βΐ ίθ8Α 

βΐίβΐη ρΓθρ1ΐ6ϋθ21 ηΐΪΓ&ΟΙίΐΑ 6Χ8υρ6Γ6ΐ α( 68( 05ΐ6η• 
8υΓ8 ΟΓ&ΙίΟ. 

II. 8οίο νο8 ευρβΓ6 βείΓβ, ηυοάη&ιη 6( ου]υ8- 
ΟΑΠί βίΐ ιηίηουΐυαι, βΐ αΓ^βΐίβ υΐ άίε8ΐηυ8 3. Μ 
ΑϋΙβπι 68( ρπηιυηι ηοΜβιη Οβί, & ηυλ οπιηί8(ΐΑ(ίο 
ί)οη3 6ΐ οπιηβ (Ιοηυιη ρθΓΓβεΙασι ^. ΡΓβΒίβΓβα 8ο(6πι 
£ΐ6ΐη6ηΙί8 Ποπι^ηί, ςυί ρο8ΐ ΡβίΓααι ΓυίΙ ρΓββεο 

Υ6η(Αΐί8, βί 6ίυ8 ΚοΠΙ&ηδΒ 86(118 811€06880Γ ΟάβΙΙβ ; 

ίΙΙίυ8, ίηηυ&πι, ΟΙβπιβηΙίδ, ευ]υ8 υβςαβίη ΙιοιΙίβΓ- 
ηυπι άίβπι υηίνβΓδα (6ΓΓ& νβΙ (3ε6η8 83ΐυ1ίΓ6Γ&8 
είΑπη&Ι Γαΐ8$6 (1οεΙηηα8. 0ΐ6ΐη6η1ί8 ίΙΙίαβ, ηυί 
ίυίΐ ν6Γ» ρβΐηιβδ γί1ΐ8 ΟΙΐΓίδΙί, ρβΓ ςυβηο ηοϋί8 
6χρΓ685υ8 Ι)οΐΓυ8 (ΙοεΙπη», ρίβίαΐίβ βΐ 8α1υϋ8 πια- 
8ΐυιη ηοΙ)ί9 6(Γα(1ί(. θ6Π)6ηϋ8,4υί ΓυίΙ νρΓ» βεαΙ^β, 
ηιΐ9Β ηύ8 ηοη (Ιθάυευηΐ &(1 8υΙ)Ιίηίΐ6πι Αΐίςυλίη 
Ι6ΐτ» ΑΐΐίΙυϋίηβπι, ββά τίΓΐυΙυπι &8ε6η8ίοηίΙ)η8 
Ι8ηηα&ηι &1ίηυίΙΐϋ8 ρ&(ϋ1)υ8 ηο8 8(1 εο&Ιυηι Ιγ808- 
πιίΙΙηηΙ 6ΐ €0θΐ6«1ί8, εεΑίβΒ ςυ» ίίδ ηυ» 8 ]&εο1) 
τη» 8αηΙ, ηίΗίΙ βυηΐ ίοΓβηοΓββ, ηοη 08ΐ6η(ΐ6ηΐ68 
ηοΙ>ίβ 8η(6ΐθ8 ρβΓ 68888εβη(ΐ6ηΐ68 β( (]6δ€βη(ΐ6η(β8, 
86(1 Ιιοηιίηυιη 8ηίηια8 (Ιίνίηίβ αάπιοηίΐίεηΐΐιυδ, υ( 
ηυ» 8 (|;Γ8()ιΙ)υ8 ίη £;Γ8(1υ8 ρβΓ νίπυΐβδ &(] Οβυιη 
(Ιβ(1υε8ηΙ. €ο]υ8 ηυί<1βιη πιίΓβευΙυ'ΐι ευιη ηοη (ϋ• 
(Ιίεβπΐίδ, ο ρυΙεϊιβΓΓίπιο βΐ β<ΐ6ΐί88ίηΐ6 εοΒίυβ, 
ςυβίβ 811 βΐ ηιΐ8η1υπι, 8α(1ίΓ6, υΐ νίη ρίί, εοηίβη- ()ί(6, 6ΐ 8(1 8ηάί6η(ΐ8ΐη 6Χ8οΙΐ8ΐθ οηϋοιβιη, βΐ 
8υΓ68 ίηεΙίη8ΐ6, βΙ ηο8ΐΓ8η 8Γ(αίΐ6 Ιια^ιΙιΙβαι. 
Οβ Ιιοε βηίηι ([Αοϋβο, 8θΙυιη τοι γο|ο, υΐ ιηςαβ 
8(1 Οηβπι πιίΗΙ 8ΐ(6ηΐυπι Απίπιυπι 8Ϊ4Μ1ιβιΙίΐ| Η 
ηη1ΐ8 εο|;ίΐ8ΐίο, (ΐο9Β8(1Ιιαίιι• υιΙιβ €ΐιπιπι ρβΠίΒβΙ, 
^ πιοηΐβπι ν68ΐΓ8Πΐ 8υΙ)68(, 066 ρΓοηρίαΐΒ ¥ββΙπιηι 
8ηίπιί 8ΐυ(1ίυηι 8ίη8(υΓ γ6(8πΙ8Γ•, •6ιΙ Ιιοο ¥ί|Ι• 
Ι8η1ί 8η1ιηο βί ΒΐΙβηΙο βάβΚΐβΓ βχοίρίΐβ. Ημ 8η• 
Ιβη ίΐ8 86 1ΐ8ΐ>6ΐ : 
ΙΗ. βυπι ρΓ»οΐ8η88ίηιυ8 θ( Ιιβ8ΰ>8ίιηι»0ΐΜΐβΜ 

ρ6ΓΓ66ί886ΐ άΟΟίτίη» 0Ι1Γ811Ο1 θΙ ΒρΟβΙοΙίΙΐ», βΙρβΤ 

εοη8υιηπΐ8(ίοη6πι πίΐ8Γΐ7πΙ ΙιίηοΒΧββιβίΒΒβΙ ιιΙ|Ιο• 
Γίοδί 6]α8 πΐ8Γ(;ΓίΙ ΙίΙ>6Γ (1β€ΐ8ητΙΙ (ηα^ηι νοι οοι 
ίκηοΓ8Γθ68( πιίΗί ρ6Γ8υ88υπι), ηοη ]β•ι«ιιι ]«1ί- 
ε8τίΐ ί8 ςηί βοβ, ηυί ίρ8υπι κΙοΓΐΒ68ηΙ,(Ιοιϋΐ68ΐ Β, 
ηοη ίρ8ϋπι τίείΒδίπι ([Ιοηβο&Γβ, φΐί ρη> ιιηοη 18 
βυπι 8ΐε (ΐ6ε6Γί8νί( : ββά βαπα ?8ΐ4β (Ιοτίβεβτβ 
6ΐ πΐΒ^ηίΟεβ βχΙοΙΙβΓβ, βί υΙ ίη €€β1ο •η|«1ί•,Η8 
6(ί8πι Ιιίε Ιιοπ)ίηίΙ)η8 βυπι Γβάίΐβτβ 6ΐ8Η•8ΐΒΐιαΐθΙ 
ηΐ8χίηιβ τβηβπιηίΐυιη ρβΓ πιίΓ8εοΐ8, ηι1ηβιιΐ8, ίι- 
^ ηυ8πι,ηυοΓυπι πΐ8{ηί(ιΐ(]ίη6πι πιβΒβηοη ρ•ΜβΜΐ• 
ρΓβ1)6η(ΐ6Γ6> ηβε οΓ8ΐιο (ΙίεβΓβ αιοΙΙίΙιιιΙίηβΒ, 88* 
ηυβ ηΐ8ηυ8 βχρππιβΓβ ίηΟοίΐ8(6Βΐ.υ( βηρ» βΐ8 Βη- 
ΒΓί&, υΐ 68ΐ ίη ρΓοτβΓΐ)1ο, ΙβχΙαπι ρΒΐιηιιοι ροιβίΰβ 
εοςηοΒεβΓβ, ί(1 ΥθΙ)ί8 η8ΓΓ8ΐ)0, ηυοά ρτίιι• ιηη 
ροΙΙίείΙαβ. Οχινα Υβηβπιηιΐ» 88ηε1ί88ΐιηϊ ηοιτί^ηι 
ϋβπιβηΐίβ ΓβΙίηυίοΒ ίη πΐ8Γί8 ρΓοΓυηΑααι ΐύΛΛΟΛ 
ρΓθ]βεΐ» 8ΐ) ίοιρίΐ8 ίΙΙί8 ευΙΙοηΙιΐΜ βΙηιιιΐΒβτοπιη βί 
688 βχεβρί886ΐ (βπιρίυηι ίη ρΓοίαικΙο β Οβο ηίΆ 
εΒΙυπίΐ,Ιιίεςυοηιιβ ιη8χΙιηιιπιΓ6€ίΙπιΐΓΒοαΗιαιΙ)8αι 
8(1πίΐίΓ8Ηί1ί»ιη. Ουπ) βηίιη Ηοο ΑιεΙυηι ΒίββΙ, βΐ 
6^υ8 (ϋί>είρυ1Ι ηβΓβιιΙ ευιη ϋ8 ςαί ίΐϋβ βηηΙ Ο- 
(ΐ6ΐίΗυ8, 61 υΐ 88εΓ088η6ΐ38 β;ΙοΓίθ8ί ηΐΒΤίγπΑ Ι Ρδ8ΐ. ιχνιι, 36, « Ρ88ΐ. χοι, 6• 5 Ρ53Ι. ι,χχγι, 44. * ;8ε. ι, 17. » Ι ΙΙββ. π, 30. 185 νίΤΑ 8. αΐΕΜΕΝΤΙδ ΚΟΜΑΝΙ. 18β ΙίφΐΙΐΒ θΐΐ οβΙβηάβΓβΙ, ^αοά βϋλΐη ίλοΐιχιη ββΙ, Α ΓυικΙο ιηβηιΐ&ΐυιη, ςυΜ ορυβ ββΐ 4ίο«Γβ 6( ρ&Ιτίβ 
η •.• . -_..•_. ^ .. ΐΑπιβηΐΛΐίοηβ8,βΙιη3ΐπ8 β]ϋΙ»Ιϋ5?ΡΓ»€ΐ»Γαιηβηίϊη 

ίΙ1υ(1 ΓβδΙυιη ευηνθΓίβηιηΙ ίη ΙαιυβιΚΑΐίοηβιη. Ουίά 
βηίιη ηοη (ΙίοβΙι&ηΙ ? Ουίά ηοη Γαΰί6ΐ)2η( οχ ϋδ ςαη 
€οη5βη1&η6υπι 681, νβΙ ίρβυπι Ιβρί(ΐΗΐη ρο986 
ιηονβΓβ 3(1 ΐΔεΐ7ΐη&8? Μ&ΙβΓ βοίπι οουΙθ8 λ(Ι ιη«Γβ 
6χΐ6η(ΐ6η8, 6Ι ΐΏπηυδ ίη 8ΐ(υιη βχΙοΙΙβηβ, βλποΐο 
Ι3ΐ68 νοεβδ επηίΙΐ6ΐ>Α9 : Η» δυηΐ» ο 8&ηοΐ6, Ιυββ Γβ- 
ιηυηβΓαΙκιηβδ ? Ηβηοηβ Γβϋ(Ιΐ8^Γ&ΐί3ΐη Π8 ηυί 1«ηΙο 
(υί (ΐ68ί(]ϋΠο κά Ιβ 8€ευΓΓ6ηιηΙ? Η&ηεηθ ΐβάύι- 
ά\$1ί ηϊβτοβάθΐίΐ ρΓο ΐ3ΐ)0Γβ, ςυβιτι ρ&883 βυπ), 6χ 
ςυο Αεε65$ί? ϋϋί οδΐ ιηίΗί ΓιΙίυ8? υΐ)ί η&ΐί πιβί νί- 
δεβΓο ιτ)3πη3 1)6ΐΙυ3 ΐ306Γ3νιΐ? Ουίδη&ιη βυΐβιη 
νβΐιβηιβηδ ίηευΓ^βπδ ΟιιεΙυβ, βυηι νίνυηι Ιβηςυλίη 
ββρυΙεΓυιη ορβΓαίΙ ? Ουβσιηβίη πιοίΐο «δρίοίληι 
οευΐίδ ? Ργο (|υο ν6Γ0 οΓ3ΐ)ο ? Ουίδ 3υΐ6ΐη βηΐ 
ιηβφ δβηβοΐυΐίδ Ι)3εϋΙυ5 ? ΟυΓ, ο δβηοΐβ, ηοη Γθ- 
είδΐί πιβ εδδθ δοείβπι ιηοΓίίδίίΙϋ ηηβι, υίςυοηιοϋο 
3(1 Ιο αεεβί^δί βυηι πί)3ηυ ίβηβπδ, ίΐ3 βΐίαιη ουπι 
υΐηίδ ΓβΓβηδ, ίπΓβΙίχ αά ίπΓ6Γο& (ΙβδεβηάβΓβΐΏ : Ο 
ηΐ3Γ6 6ΐ ρΓοΓυη^υΐΏ, ςυοηβπι Ιιιίδίηυ πίθυπη (οηβ- 
ΙΐΓίδ ΓιΙίυπι ? Ουοπιοϋο ΑυΙειη βυητ) ςυο()υ6 3ΐ68 ? 
Ηβί ιιιίΐιί, Γηίδ6Γ3η(ΐ6 ΓιΗ ; ΓιΙί,ΓβρίββηΙβ Ιβιπρυβ; 
ΟΙί, (]ΐιοπιθ(1ο 3 ιηείδ οειιϋδ ΓβεββίδΙί ? 0υίΙ)υ8 
ρ6(1ίΙ)υδ 6$ εοην(Τδυ8? Ου6ηί)η3Πίΐ βυΐβπ) Ι3ης03πι 
λ^ηυπι 3δρίεί3ηι βχ&ίΐίβιιΐβιη ? Ρλϊοτ τβΓύ ηίΓδα) 
βΐ ηΐ3ηυδ βΐ οευΐοδ Γβπβηβ, είε εοηςυ6ΓθΙ)3(υΓ : 
ΟοΓ, ο 83η€(6, η\Β ΓβρβηΙβ 0Γΐ)υιη Γβείδΐί ΙίΙ)βπ8 ; 
ΰιΐΓ ρεΓηοίδίδΙί, υ( ιηβιχδ ΓιΙίυδ πιοΓβΓβΐυΓ ιποΓίβ 
13Π) πιίδ6Γ3ΐ)ίΙί ? ΟυΓ ιηίΐιί ο1)Ιί^βηιη( οοπΙγαγια 
ϋδ ςυ» δρ6Γ3νί ? Η3εηβ Πϋθ 8(1 Ιβ 3εΓ68δίπιυ8 ? Οβυπι βιιρρίίεβδ Γ0£3Τ6ηΙ| ρΓοΙίηυβ ίηηπιβηδυηι 
ϋ1β(Ι ρβΙλί^β (ΙβδίδΙβηδ βΧ ΓβίΓοεβάοηβ, βΙΓβείΙ υ( 
ρΓοΓοαιΙηιη 3(ϋη ροδδβΐ 3 Γΐ(]οΙί1)υδ υδηιΐθ 3(1 1ιΐ3 
ηίΙΙΙλίΙβ• Ιη^Γβδβί βυΐβιη, ίητεηβΓυηΙ {]3ΐ)ί(3ευ- 
Ιυηα ίηβΐ&τ ΙβπιρΙί ηΐ3ΓπιοΓβί, βΐ Πϋε ίη 03ρδ3 |3• 

ρΜβΕ 83ηε1ί85ίπ)3δ βΐ ||;ΙθΓίθ6ίδ8ίπΐ38 Π)3Γ(γΓί8 

€Ιιη8ΐί Γβροδϋβδ ΓβΙίι]αί38. Ουί ευπι 8(3ΐυί886ηΙ 
ΐΑηεϋ88ίιη38 βχ ρΓοΓυη(]ο (οΙΙβΓβ Γ6ϋ4υί38 ηοείη 
3€€6ά6η8 83ηοΙυ8, 608 δίο 68ΐ 3ΐΙοευ(υδ: Κ6ΐί(]υί38 
ηυκΐ0Π) ηοΐίΐβ ΙηΙΙεΓβ ; Ι]3ΐιε 3ΐι(6ΐη τοίιΐδ Γοηε6(]ο 
(ηϋιαι,ιιΐδίπκυίίδ 3ηηίδ (1ί6 πιβφ (ΐ606η3ΐΙοηίδ 86- 
ρΐ6ΐη (Ιΐβ8 πΐ3Γβ Γ€ΐΓ0ϋ6(!^η9, ρΓ2βΙ)68ΐ ίΐθΓ ρβΓδΙοευπι 
Ιη^Γβ^Ιβη^υσ) 1)υευ8<]υ6. Ουοά βοΐεπ) άίχβΓ8ΐ,(]β(1υ- 
6ΐυιη βδΐ βά 6£Γβεΐυπι. Α5 εο βηίαι ΐοηροΓβ υδ(ΐαβ ίη 
1)0(1ί•Γηυπι (Ιίβπ) δίη^υΐίδ 3ηηίδ Οΐ Ιιοε πιΐΓβευΙιιπι. 
Ουίά 68ΐ Ιιοε ιηίηυβ ΓβείβηίΙυΓΤ), ηυ3Πί) λίοδίδ π)ί- 
ηεοΐυιη ? Ου ά νβΓο ΕΓίδβί νΙΙίυδ, 3υ( πιΐηυδ £;Ιο- 
Γίοβυίη ? Ια\ο νβΓο 6δ( Ιοηςο π)βίυδ βΐ §Ιοποδίπδ. 
1116 6ηίιη νίΓ^β 6(νΐιτυδ βΐ δ6ίη6ΐ ιηηΓβ δείη(ΐ6η8, 
ιηνίδ ρΓοΓϋη(1ιιηίΐ υ( ϋβΓ βδδβΐ, θΙΓβ^ίΙ : Ιιιε νβΓΟ 
5ίιηΙΙ1ΐ6Γ ρ6ΐΐ6 ονίΙΙα δοεβπδ ΐΩΓ(ΐ3η6πι, δβηιβΐ ηυο- 
ςαβ Ιιοε Γοεϋ ιηΐΓ3ευΙυπ) : 3ηί)1)αΙ)α8 3ηυίδ ρο8( 
(πιηδίΐυπ) Γ6(ΐ3εϋδ 3(1 δυ3Π) η3ΐυΓ3πι, ηυί1)υδ Ηοε 
ηαηηηαπι ΓβεΙυοι 6δΙροδΐ63.ΙΙίε βυΐβπιροδί πιογ- 
Ιεπα, 6( ηοη δβιηβΙ, δΡ(1 3ΐ) 6ο ΙβιηροΓε υ^ηυβ ίη 1ιο- 
<1ί6Γ00ΐη(]ί6Π). 0ηιίΓ3€υΙυπ) οΐ £;1οπ3ΐη πιβΓίγπρ, 
ηολίβ (Ιοηυηα 681 3886ευ1υ8 δίη(;υΙίδ 3ηηίδ (Ηβ £[Ιο- 
ΓίοΜΒβυ» (Ι(*ε6Γΐ3ΐ1οηίδ 1 δβριβπι βηίιη (Ιίβδ, δίευΐ 
ρΓΪαβ ιΐίχίπιυβ, Γβεβιίβηβ ιηβΓβ ί11υ(1 ίπβηίΐυηπ, 

ρϋβ ρΓ&1)6( ίΐ6Γ Γ3είΐ6 Β ΙΥ. Οοηι Ιιοε βΓ^ο δίε Γβεΐυιη (1) οηιηβδ ρίί, (3ΐη ^ ΤβΙίαηβ δυηΐ (1οη3 ίη3ΓΐγΓυπι ίη 608 ηυί 3(1 ίρδ08 ςυί βΓ3ηΙ ίη Γβ^ίοηβ, ςυ3πι είνββ βΙιβΓδοηίδ 3υ(1ί- 

τίΐΜηΙ, ροΓΓβχβΓοηΙ Βά εοηΐ6ΐηρΐ8η(1υπι η)ίΓ3ευ- 

Ιυηι. βίιπι ςηί1)υ8 ςαί(ΐ3ηίΐ (ΐυοηυβ νίΓ ρίυβ ευπι ρί3 

υχοΓβ 6ΐ ΒΙίο ηΐ35ευ1ο, 3ά 83εΓ0δ3ηεΙί πΐ3ΓΐγΓί8 
ΙβηρΙηιη τίλπι ρβΓ^βΓυηΙ ρΓοτηρΙο βΐ βίβεή 
•ηίαιο• ΟαπιιυΙβπι 3(1 Ιοευπι ρβΓνβηίδδβηΙ, 61 π)1- 
ηοοίυηι ηυο(1 3(1Ηυε η6ΐ)3(, 3δρβχίδ86η(, ίη£;Γ0δ8ί 
$οηΙ ΐΙΙιιά (βπιρίυπι ηυο(1 8(1 Οβο 9Β(1ίΩθ3(υηίΐ Γυβ- 
ηΙ ίη ρΓοΓαη(1ο ; βΙ ουηι 3(1 εαρδβπι βεεβδδίδδβηΐ, 
βυρρίίεββ 83ηε1υιη Γ0£3ΐ)8η(, ρβίβηΐβδ υκ ρβΓ Ιρ- 
80Π1 8ί1)ΐ (ΐ3Γ6ΐυΓ ▼6ηί3Πΐ ρβεεβΙϋΓυπι ; βΙ ρΓβε3η- 
Ιϋτ, οΐ βΐίο (ΐ3Γ6ΐυΓ τίΐ8 Ιοη^3, β1 ηυΙΗδ οΙ)ηοχί3 
€Αΐ«ιηίΐ8ΐίΙ)υδ, 6( ορυπι εορί8» βΐ (]υ8β εοηββηΐβ- 
ηβοοα ββΐ ρ6ΐ6Γ6 ρ3Γ6ηΐ6δ Γιΐίο υηίεο. ΡοδΙηπβηι 
61^0 ρΓβεββ ρβΓβ^ί^ΒβηΙ, 6ΐ 83ηεΐί 08ευΐ3ΐί ίυί8δ6ηΚ^π)6[ηοη2β83ηε(ί ηιβΓίγπδ (ΙίβδνβηΙδδβηΙ, Ιΐ8Βείη1θΓ πΐ8^ηο 3εεβ(ΙυηΙ άβ8ί(ΐ6πο ? ΒβνβΓ3 ηοη (υ, 86(1 
ρΓοεβΙΙοβ τηβοΓυπι ρ6εε3ΐοΓυη) πΐ3Π ΐΓ8(]ί(ΐ6Γυη( 
βϋυιη. Ο ΩΙί πιί; ηυίδΐυί ηοηυΙ εΐ8η(1βΙ οεαίοδ ? 
Ουίδ (6 αυίβητ) εοιηροηβΐ 3(1 δβρυΙεΓυπι 1 ΟυϋΒη8ία 
νβΓο (Ιιβεπ ρυΐεΐιηιπι Ιυυηι 6( ]υευη(Ιυπι Ιβ^βΙ 18- 
Ι)6Γηαευ1υιτ) ? Αη οιηηίηο (]υΙ(1βπι (υοδοευΐοβ Ι6χί( 
Π13Γ6, 61 δβρβΙΙίΙ ρ.'οΓυηιΙϋΐη, 6( ΙίΙιί Ιΐιβΰΐ ΓυίΙ 
νβηΙβΓ ρίδείυπι ( 

VI. Ουιη δίεβυΐβιη ρΐ3η^βΓ6η( βΐ ΐ3πΐ6ηΐ3Γ6η(υΓ 
ρ3Γοηΐ6δ, ςυίϋαπ) βχ ϋδ (|(η ίΐίυε εοπν6.ΐ6Γ8αΙ, νΐχ 
ΐβηιΐβπη βίδ ρβΓ5υ3δβΓυη(, υΐ εβδδβΓβηΙ 3 Ι3ηί]6ηΐ8• 
(ίοηβ. βυηι 3 ίυειυ 3υ(βιη ρ3Γυπίΐ εβδδβδδβι.Ι^ (1ο- 
ηιιιηι 8ΐ)ίβΓυηΙ. Ουιη βΓ^ο Ιβιηρυδ ρΓοεβδδίδδβΙ, 6( Γ6ϋςυΐΑ8,Γ6<1ί6Γυη(. Οαί ευιη β^Γβδδί βδββηΐ, βηυβ 
ηηυδ ίη βυυπι Ιοευπι Γ6(1ίίΙ. 11Π 8υΐ6Π) εοηνβΓδΙ, 
0ΐ 400(1 ριίυδ 6Γ3ΐ ίΙβΓ, ρβίαςοδ 8δρίείβη(68, Ηυε 
β1 ηΐυ€ οίΓεοπίδρΊεΙθηΙβδ, &1ίυπι ({υ&τβΓβ 3|^£;γ6- 
άΙβ1>8ηΙηΓ• Ιβ 8οΐ6Π) ίη 8ΓΓ8 δβηείί Γ6πιαη86Γ3ΐ ; 6( 
Ιιο€ ηοη οΜίνίοηβ ρ3Γ6ΐι1υπι, 86(1 Οβί νοίυηΐβΐβ 
ΑιεΙυπι ββΙ» η( ίη Ιιοε ς 'οηαο πι8ΓΙ;γ6πι ΓβεβΓβΙ 
ιη8|ί8 8άαιίπιΙ)ϋβπι. 

V. Ουηι θίγο ρ8Γβηΐ68 ηοη ίητοηΐΓβηΙ βΐίυπι, 6( 
€0(ίΐ8886ηΙ ρυβΓυπι ίυίβββ η 56 οϋΐίνίοηί ίη ρΓο- 86 (Ιίε6ΐ)3ηΙ, τβοοΓάαίι 8υί Οίϋ : Αεβ(1υιη ρποΟ- 
είί^Γ3πιυΓ βΐι δ3ηε(ιιπ), υ1, $ί υΙΙ» Γβίΐηυίφ, ηοοά 
Γιβπ ηοη ροΙβ&Ι, Γ6πΐ3ηδβΓίηΙ ηοδίΓΪ βΐϋ, 688 3εεί- 
ρΐϋπιυδ, 61 ευπι δ<ιηεΙο^υ(ϋείο εοηΐ6η(ΐ8Πΐυ8 ; υ(, 
81 Γιβπ ροδδίΐ, ίΙΙιε ιηοΗβπιυΓ, πιοπίδ 8οεί6ΐ8ΐ6πι 
ίηβιιηΐβδ ευπι ΓιΙίο. Ουιη ϊ^x^ βΓ^ο (ΙίχίδΰβηΙ, ηοη- 
(Ιυπ) ίίδ {{Μϋ^ (ΙίεβΙιαηΙυΓ, Οηβπι ίιηροδυβΓ8ηΙ, 6ΐ 
εοβρβΓυηΙ ίΐ6Γ ίη^ΓβιΙΙ. 6υπ) νβΓΟ 8εε685ί886ηΙ, 6( 
»(1 Ιοευπ) ρβΓνβηίβ^βηΙ, 6ΐ πι8Γ6 Γ6ΐΓοε688ί886ΐ, 
06θΙ]ΐεςυο(ΐυβΙιοηοΓ3ηΐ6πΐ3Γΐ}Γ6Π) βΐιίδυί άββί* (1) Βηοτβίβτ ε. 35^ 6τ^. Τυτε. 1ίΙ>. ι. Οβ ρίοτία ιηανίί/ηιιτη. 187 ΜΕΝ8Ιδ ΝΟΥΕΜΒΕΒ. 188 άβιίοβϋιηΌίλΙί,ρηιηιρΓοίυιιάιιπι ίηβιΊΙβηιηΙ,βοβςυθ Α 
ββςυβηδ ναάβΐ)»! ιηυΗίΙυάο. Οαπι ΑυΙοπο ρβΓνβηίβ- 
86ΐι(&ά ίηιρΓίιηίβ νβηβΓ&ικΙυπι ΙβιηρΙιιηη ιτιΟΓίγπδ, 
(ο ιηνπιεαίιιπι!) νί(1βη( βυυηι ΓιΙίιιιη νίνυιη, ΙφΙυιη 
βΐ 6χβίΙί6ηΐ6ηι. Ουιη βΙο αιιΐβιτ) α ιτιίΓαουΙΪΑ ίη ηιί- 
ΓβευΙυιη ίηεί(1ί58βη(, Γβηυβ ίηδίςηί βΐ 3άηιίΓ&Ι)ί1ί 
β886ηΙ οΗΐυρβίαοΙί, ρπητιοπη ςυίίΙβίΏ Οβυιη Ιαυ- 
(ΐΑΓυηΙ ; (!βίη()6 ιη&Γίγη ςυοςαβ ο^βΓυηΙ {ΓβΙίλβ. 
06ίη06ρ8 νβΓο &άοΐ68€6ηΙβιη {ηΐ6ΓΓ0{[3ΓυηΙ, ηοο- 
ιηοάο 68861 86Γν&Ια8, ςυοη&πι τίνίβοπηίβ, ηποπΑΐη 
£βΓνιιηΐ6, 6( ηυοηλπ) ηυΐΓί6ηΐ6 ? Ι^υβΓ &υΐ6ΐη 
υο& ηϋΐάοιη ιη&ηυ (βηβπδ βΓεΑΠ), 8ΐΐ6Γ& &υΐ6ΐη 
ιη&ηα άϊ^ίΐο ΙικΙίοΑηδ βιιιη ηυί ίηΐυδ ]λ€6ΐ)&1, γ6- 
8ροη(]ίΙ ίηΐ6ΐτοςΑηϋ1)υ8 : Ηίο ρο5ΐ Οβαιη ιη6ϋ8 
ευ8ΐ08 6( νϋα 6ί &1ίίη6ηΙυΐΏ ΓυίΙ, 6ΐ ρΓορυΙββΙοΓ 
Ι)β11υ8ηιπι πΐ3Γίη8ηιιη. Ηίο ιηβ (]αοΙί(Ιί6 3ΐ6ΐ)8(Β 
δρΐ6η(ϋ(ϋ38β. 

VII. ΡΑΓ6ηΐ68 ααΐβπ) &(1ιηίΓαϋοη6 βΐ ΙοβΙίΙΪΑ αΓ- 
Γ66ΐί, 6( πΐΑΓίγηδ Ωϋβ ιη3£;ί8 €οηβηη8ΐί, ρ6Γ ηα6πι 
βϋυιη, (]ϋ6ΐη ρυΐ8ΐ)8ΐιΙ πιοΓΐυαιτ),νίν6ηΐ6ηίΐ &εε6ρ6- 
Γοηΐ, ρηοΓ68 Ια€ΐυ8 εβηνβρίβΓυηΙ αά ςΓ8ΐί8Γυπι 
ΑΟΐίοηβιη, 8ΑηεΙο βίε βεείαιη&ηΐβδ : ν6Γ6 6Γ(^ο ο(1- 
αιΪΓ&ΙιίΙίβ 68( 06118 ίη 88ηε1ί8 5υί8 β, οΐ βοηιπι ςαί 
ίρβιιιη Ιίιηβηΐ, ΓΑείβηδ νοΙπηίΑΐείπ Τ, βΐ &υ(ϋ6η8 
βΟΓϋΐη ρη*ε3ΐίοη6ΐη. δ6Γν8δ(ί, ο 5αηεΐ6, ηοδίΓυητ) 
ΓιΓιυπι ; ΓβάάίάίβΙι ηοΙ)ίδ βυιη ηιιί ηοη δρ6ΓαΙ)8ΐυΓ. 
Ο εφίυπ) 6ΐ ΐ6ΓΓ8,εΙ Ιυ ρΓοΓιιικΙυπι, ηυοϋ ηοδ ρηυδ 
6Χ86εΓ&1)8ΐηυΓ &(1ιηίΓ8Γ6 ιηαρυιη Ηοε ορυδ, φχοά 
ΠλΙαΓλπι 8υρ6Γ&1.Εδ(ο 8υ(6ΐΏ Ιυ ηυοςυε,ο βαηείβ, 
ηο1)ί& ρΓορίΙίϋδ, 6ΐ 68 ηοΙ)ί8 εοηάοηα ηυ^ 8ηίπ)ο 
ΟΓυοίλϋ ΙηΙβΓϋίχίιηυδ β( Γοείπιυδ. Νβ ρΓο ηοδίηβ^ 
ίη 16 ιηβίεάΐεΐίδ ρβΓβιη ΓβΓεΓβδ ^ΓαΙίαιη. ΡίΙίυιτ) 
Γ60βρίιηυδ ; βυπι, ςυί 6Γ8ΐ ιηοΓίυυδ, ροΓ (β ηυηε 
ίη νίΐβπι ΓβτοεαΙιιπ) αεεερίιηαδ, δβηβεΐαΐίδ ηοδΐΓ26 
Ι)8ευΙιιπι τυΓδίΐδ ϊ)8ΐ)6ΐηυδ Ιιιο αυχίΐίο. ΟυΙά ρΐυπ-• 
1)υ8 ορα$ 68ΐ? Νοη (πυητι άίβΓυιη, δβά υηίυδ &ηηί 
ιηοΠυυπ), βΐ ηοη Ιηρίίΐβ, δ6(] δ^υα εοηάίΐηπι : 6( 
ηοη Α ν£ΓΠί)ίΙ>υ8, ηιιοϋ βδΐ παΙυΓΒβ 1ιυπΐ8η!Β ρΓΟ- 
ρηυπι, εοηβυιηρίυιη, 86<1 3 ρίδείΙ)πδ, υΐ βχίδ1ίιη3- 
1)3Πΐυδ, (ΐ6νοΓ3ΐυιη, δβίνυπι ρβΓ Ιβ 30Γ6ρΙηί)ϋδ. Ο 
^Γ8ϋ3Γη, ο ςΙοηαπι, ο τίΓΐυ(<>Γη 6ΐ 1)6η6θε6η- 
ΙΐΑΐη ! ο δ3πεΐ6. Οιιηη δίε 6Γξθ δβηείυητ) ουπι 
ΐΑεΓ;ιηίδ βδδβηΐ βΐ ΐ3υ(ΗΙ)υδ ρΓοδβουΙί, βοείρίβηΐβδ 
Γιΐίυιη, νβηβΓβ άοιηυπι, ΠΑΓΓαηΙβδ οπιηίΙ)υ5 ιηί- 
ΓβευΙυηίΐ. 

VIII. Ουίίΐηαιτι ογ^ο ειιπι Ιιίβ εοηίοΓβηιυδ ? ΑίυηΙ ^ 
ΕΙΪ3Π) βΙίηυΑΠιΙο ΓιΙΙιιπη, ηυΙ 6Γ3ΐ ιηοΓίυυδ, νίνυιτ) 
Π)3ΐη Γ6(1(ϋϋίδδ6 ; ςυο(| ηιιίάβΓη 6ΐ ηΐ3|;ηυπι, βΐ 
ν8ΐ(ΐ6 3(]ίηίΓ8ΐ)ί1β 8.(}υίη 6ΐί3πι α(1 ΕΙίδεί 8ΐ1ςυ3η(Ιο, 
νΐ ϋΚβήδ 68ΐ ρΓ0(Ι1(ιιπι. πιοηυιηεπίυιτι, ςυοπ)ίΐ3Γη 

Α (|υί1)α3(ΐ3πι Ιιοιηίείάίβ ίηΙβΓΓβεΙυιη, βΐ ίη βο ρΓο- 
]6εΙυπ), δϋΓΓβχίδδβ 6ΐ νίχίδδβ 9 : (]υο(1 (]ηί(ΐ6πι 6δΙ 
πΐΑ^ηοπ), 6ΐ ναΙ(ΐ6 λϋιηίΓΑηιΙιιπι . Ρογγο βϋΐβπι Ρβ 
1ηΐ8 (]υοηυ6ίηηο8(ηδ Ιίύπδ, ΓβίΓυβ, ίπ^υ3πι, ρΓΐη- 
06ρ8 αροδΙοΙοΓυπ), ίΙΙβηο, ςυ») ρ3υρβΓ68 3ΐ6ΐ)3ΐ, 

νΜαΑΠι Τ3ΐ)ίΐ3Π1 ΠΙΟΓίϋΟΐη, 63(ΐ6Π) ΙΐΟΓ3 3(] νίΐ3ΐη 

δΐιβείΐΑνϋ ρΓ6είΙ)αδ ^0 Ε( βαπί Ιιφο (]υί(ΐ6ΐη 3(<Γηί- πι1)ίΗ3 β( Ιοηκβ εΐΑΗββίη» : ρπ8ΜΒΐ ιοίβαι ιηΐ- 
ΓϋευΙυπι ςυΑηΐυπ) θα θζβορβΓΑΐΤ ΑΐΙβηϋαβ ηΙβη 
πιίΐιί εοη8ΐ(ΐ6ΓΑ πιίΓΑευΙί βζοβΙΙβηΙίΑΐη. ΕΚμ ηνί- 
ά^Ώϊ υ( ρπυδ (ΙίζΙηιιιβ, ηηροΓ αιοΓίαοιη ραβηιιιι,βΙ 
(]αί ηοη(1ιιπι ΓβΓπχβΓΑΐ, ββά α(ΙΙιιιο ιμ^ιΙ»αΙ βα• 
(ιίΓδΒ εΑΐθΓ6πι, βαδοίΐΑγί!. ΕΙίββί νβτο τίΓία• ΑοΑ- 
1)α8 άβ €3υ8ΐ8 ΓβοίΙ ηιίΓΑευΙυπι: υηΑ ςυιάβ» ΟΑΐβη* 
(!6η8 ρΓορΙΐ6ΐΑπι, ςυί ΙςηοΓΑΐΜΐΙυΓ : ΑΐΙβηη Αα(•Β 
ηοη οοηοβιίβηβ α^Βϊη βΙΪΑηι ρο8ΐ ηαοϋθΐη• ΡοΙταβ 
νβΓο 8Ι1Α νίΓΐυΐ6, 6ΐ Α^^υ^υ8 6ΐίΑΐη βοπιπι ρΓΜΪ&ΙίΑ» 
ςυί Α νίιΙυΑ ΓυβΓΑηΙ Αβ'βεϋ 1>6ηβθ€ίθ9 ίρββ ςαοςιιβ 
6χεί(ΑνίΙ 6ΑΠ1 ιηοάο ιηοΠιίΑΠ). 8ΑηεΙιΐ8 ΑΐιΙβαι 
πιαγ(;γ εΐ6ηΐ6η8 (ο παίΓΑουΙυπι !) ηοη Γβΰβηδ, 864 
]απι Απηο υηο ιηοΓίυυπι, Υβΐ υΐ πιεΙίιίΑ (ΙίοΑαι, ίη 
υηο ηηοηοο ριιηείο, 6ΐ 6]υ8 ΐ6ηυί88ΐπΐΑ ρΑΤίβ πιο• 
η6η(6Π), εοηβοΓΑνϋ, δείΐίδ αιιΙοπι οπιηβΑ• ςαί 
6] 08 ίεείβΐίδ, ρ6ΓίευΙυπι, ηυΑηΙο ΙεπιροΓβ τβΗβί- 
ηιϋβ 6Γ3( εοηδΟΓΥΑπ ρηοΓοιη ίη ρΓοίυηάο ΐΑη 
ΥΑδΙο. δβά πιϋιί (ϋΙί|;6ηΐ6Γ οοηδίάοΓΑηΙί ηοη ιιηοηι 
ηιοΓίϋυιη, δοά ηυΑηΙο ίοαιροΗδ βρΑΐία βοίπιυδ 
ρυ^Γοιη ίη ΑηυΑ δυΙΓοεΑΓί, ίά (οπιρυδ ΓβρβΙβηΙββ 

61 Γ6Π)6(ί6ηΐ6$, ίην6ηί6Π)η8 δΑηοΙαίη Ιθ(8«]βθΟΑ886 

πιοΓίυοβ. Ουοά ΑυΙβπι 6$( Α(]σιίΓΑΐ>ίΙίη8, ηοη αΙι 
ΑςυΑΓυίη δοΐυπι δυΙΓοεΑίίοηβ, 86(1 α ΙιββΙίΑηιπι 
6ΐΐ8ηι Ιϋοδίοηο εοηδΟΓνΑνίΙ ρυοΓίιπι. Ο ^ΓΑΐίΑσ), ο 
νίΓ(υ(6Γη, ςυββ αίΓυπιςυο 6θιε11 : η6Πΐρ6 61 ΑηυΑΐ 
3ΐ1ί£;αΙ. 6ΐ ρΓορυΙδ3ΐ Ι)6ΐΙυΑ8. Α(Ι Ιιθβο ςαί(! (ΙκίΙίδ! 
Νοη 3ΐί3 5υρ6Γ3( π)ίΓ3ευΙϋΠ) 1^ Νίβί ςαΐ8 ηο8 πΐΑΐβ 
Γ6ρΓοΙΐ6η(]Αΐ, ςυοά ί(1 οχΙοΙίΑπαυδ δυρΓΑ πιίΓΑ€ΐΐ8 
ρΓορΙιοΙίεΑ. ΝυΙίΑ 63 ά6 εαυδΑ ίη ηο8 0Αά6ΐ γα• 
ρΓβΐιεηβίο. Αρ6Γΐ6 βηίηι δοίΐίδ δΑηοΙοπι ιηΑΓ(|Γ6αι 

βδδβ ίη 63(ΐ6ΐη §1θΠ3 6( ίίδ<ΐ6ΠΙ (Αΐ)6ΓηΑευΙί8, 18 

(]υίΙ)ϋβ δηηείί πι3γΙ;γ68, ΑροβΙοΗ 6( ρΓορΙιβΙβδ, 6Ι 
ίρδί ΑηςβΙί. 

IX. ι^εά ο ιη3ΓΐγΓυιη δρΙοηάοΓ 6( άβουβ ιιηΰΐο• 
Γυηη, ρππιίΙίβΒ 3η1ίδ(ί1υιη, νίίΐο ηοηε ηυοςηβ Ιιοηο 
ρΓβΒδοηΙιιηι εοΒίυιη ρίηηι 6ΐ π^ιροδυπι» ςυί Α τίΐβ 
Ουείίϋϋδ ηυοίίάίο οΐΓϋίΙυΓ.ΐαπι (υΐ8ρΓ€6Ϊΐ>υ8 ίΙΙο- 
δυη) ευδίοάί βΐ εοηδΟΓΤΑ : 6ΐ ςυί Ιληςαβη ϋβη 
ίηηπΐ3η6δ ίηδίΐίηηΐ ύβΒπιοηβδ, βΐ παίηΑηΙιΐΓ 86 68ΐβ 
(ΙενοΓΑίπΓΟδ Αηίπ)» η^I)^I^(Α16Π), (ΟΑτυοι ίηίΑτεΑδ- 
δίοηαηι ]8ευΙο ΓβροΙίΑ, ο δΑηοΙίδδίπιο. δβιΙ ηοδςαο• 
(|υ6, ο ίί(ΐ6ΐίδδίιη6 εοΒίυβ, Γο^ο^υΙ ρ6Γΐκ>ηΑ6(Ι)βΑ 
(^Γ3ΐ3 οροΓΑ 6ΠιείΑΐηυδ ηοδ (Ιί^ποδ δληείϊ (ΓΑΐίίδβί 
άοηίδ. Ει ρππιυιη ηυίάοπι ίη Οβϋπι 6( ίιιΐβτ ιοι 
ίρδοδ δίηε6Γ3ηίΐ β( ηοη ρ6Γ(υΓΐ)ΑΐΑΐη οοηββΠΑΐΐΒδ 
ε}ΐ3Γϋ3ΐ6πι. Οβίηάθ α1) οηηί πΐΑΐούΙοΙο, βΙ οαιη 
πΐ6η(ΐ3είο, 6ΐοπ)ηί ρβηυπο ηοδίρβθ8 Γβρυΐ|βοηΐ8• 
ΑηΙβ Ηφο Αυΐ6ίη 6ΐ ροδΙ Ιΐ8θε, ΓΑοίΑπιυΑ βίββπιοδγ• 
η3ΐη, ηυφ δείΐ Οουηι πίΑκίδ ρΐΑεΑΓβ, βΐ ρτορΐϋοαι 
Γ6(1(1βΓ6 ηοδίπδ ρ6ε€Αΐίδ. Ουίδ 6ηίιη 6]υ8 οίΐΐΐηδ, 
Γ6κηϋΐη 06ί ρο8δ6(ΐ6ΓίΙ? Ν6ΐηο ηοδίηιιπ ρΓβΙβχ•! 
ρΑίιρβΓίΑΐεπι, η6π)ονί(1υίΙαΐ6πι οίΗύοΓοηιηιι ηηΐΓΐ• 
εΑΐίοηοΓη. 8υηΙ Ιιί ίΓί£ίϋί βΐ ρ6Γηίοίθ8ί ρηβίβιΐηδ. 
Νειηο νβκίΓυπι 6δΐ ιΙΙα νίάυΑ ρΑυροηοΓ, ηιΐδΒ ηΙΙιίΙ 
3Γιυ(1 1ΐΑΐ)6ΐ)3ΐ, ςυΑπι ρυ|[ΙΙ1υηι (Απη»: ίάςαβ €οη 
3ΐ60(1ί •6ί 6βδ6ηΙ 1ί()6π : ηοςυβ ΐΑΐηβη αοαπι αοΙ β ΡδαΙ. ίχνιι, 36. 7 ΡβαΙ. οχμυ, 12, 8 ΠΙ Κβ^. νιι, 1 δ6(η. » IV Ββ^. χιιι, 21 δβςη* *^ ΑοΙ. α, 39. 18Θ νίΤΑ 8. βΗΕβΟΚΠ ΑβΚΙβΕΝΤΙΝΙ. 100 Βΐϋ νί1«ιηρηΒΐυΗ(ιηΐ86ηεοΓ(Ιί»^^Ν6 βχουΜίίοηβδ Α 
φίβηιηοβ ίη ρβεο&Ιίβ, € Οβυβ ηοη ίιτίίΙβΙϋΓ ^>. » 
Ρβοιη• ηοΒίΓΑ πιβηΐβ ίηΙυβ&πιυΓ. νί(ΐ6αιηυ8 &η 
ηυοΙίι1ΐ«ηί λϋιηβηΐί ηίΗίΙ υοΐιίβ ΓβόϋηϋβΚ. Νβ ιηοη- 
άηιη είκυΙοΒ ιηβϋΑΐηυΓ, βΐ αηηοΓυιη ϊιιηΐιίΐυβ, 68ΐ 
βηίιη ιΙίυ& ηυί ρΓοτΜβΙ, βΐ 6οηιπ) ουΓΑπι ςβηΐ, 
βϋλοαβί ηο8 ί£[ηοΓβιηυ8. Νθ5ΐρ8θ8 οοη8(ιΐυ2ΐιηυδ ηο- 
βίητυηι Γβηιιη 6χ•ιηίη3ΐθΓβ8 : 6ΐ8ί, υ( ρπιΐ8 ηυί- 
(Ιβαι Αίχϊιηυ8, ςυοίίίΐίιηί Αΐίιηβηιί ηο8ΐπ ηίΙιίΙ 8υ- 
ρβηίΙ, 8€ίΙ 0608 οιίδβΓβη βοΓυιη, ςυί ρΓβιηυηΙυΓ 
ΐηορΐλ• 81η αιιΐβπι τίίίβηιηιιβ ηο8ΐΓ& ρβη&Γία ηοιι 

" ΠΙ Η6(. XVII, 1 86ης. «* Ι 0&Ι&1. νι, 7. δοΐυιτ) €ί1)ο 6( ροΐυ ΓβρΙεΙβ, 86(1 6ΐί&ιη αιιγο 6( αγ- 
((βηΐο, θ( αΐϋβ, (]υ«Έ βοβ εοηββηαυηΙυΓ, ηαί (ΙίνίΙηβ 
(ΙβΙβεΙ&ηΙυΓ 6ΐ ρο$$β8δίοηίΙ)υ8, βΒυπβηΙίέιΐΒ 8ΐϋδ6ΐ 
Γπ^οΓθ βηβοϋδ, 8ω8ίηιΐ8(]υο(] ΦΐβΓπυιη βίηυίηαη• 
(ΐυΑπι άβδϋΐ ίβη6ΐηηοΙ)ί8 Γ6^οη^^Iηυ8.υ^ 6υαΐ6Γ£0 
<^ίΓυ£;ί&ηί)υ8, ίη Οβί Πΐ8η(ΐ8ΐί8 ρΓΟ νίηΐιυδ 3ΐη1)ΐιΐ6- 
ηιυδ, υ( 6ΐ δβηοΐί πιαΠγπδ ΓΓΟΑπιυΓ ίη(6Γε6$8ίοηί- 
Ιιυδ, ο( ίηεΟαϋίΙίβ οΐ οίΙβΓηα ϋεί Ιιοηβ €οη86(]υ&- 
ιηυΓ, ζτ^ύα 6ΐ Ι)βηί|ζηί1α1β Οοιηίηί ηοδίή Ϊ68α 
ΟΙΐΓΪδϋ : ουί £;Ιοπ8, ροΐεηΐία, ηυηο 61 86ΐηρ6Γ, 6ΐ 
ίη 89βουΐ2ΐ εφουΙοΓϋΠ). Αιηβη. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΕΙΑ 

τον ΟΣΙΟν ΠΑΤΡΟΣ ΠΜ<2Ν 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΛΚΡΑΓΑΝΤΟΣ 
νίΤΑ ΕΤ αθΝνΚΙ\8ΛΤΙΟ 

δ. ρ. Ν 

ΟΡ^ΕΓιΟΚΠ, ΕΡΙδΟΟΡΙ ΛΟΠΙΟΕΝΤΓΝΙ 

(ίλΙΐΒβ ιρα^ 8υπααι Α^ άίβιη 23 Νοτεΐϋϋηβ ; (3τx^^ βχ εοίυ. πΐ38. Ώβ^;. 1525, 1549 «1 1554) Α'• ΚάΑλίοτιίν τι χρημ^ ^ βρ«ιη, λίλ δόξβν δ^τιν Α 

Ιγχ^αμιον τκ χαι οιηρχ^σμιον προξι^^οΰσα τοΤς έρχ- 

^τβιΤ^• Ού^ γαρ Ιί τφ μάλλον κι μόνο^ τά^ άμοιβάς 

ι«ο2£ΚΜ9ΐν, ΛιΐΧά γκ χχΐ χατα τον παρόντα β{ον 

τοΐκ μΛτι6•*τ*ς πκρκρχνιΤς έργάςιτχι. Ταύτην ουν 

χαΐ Γρηγ<{ριος 6 πάντα χχλώ( βίς αχρον άσχήσας ου 

ιλιιρον4μο€ μόνο^ της άλήχτου ζοιης, άλ^α χαΐ 

ηρίΑΐν Ιτι τφ β{φ ΟίΜμαστος χατέντη χαι ιτιριβό- 

ι^τος, δν ιι Σιχιλών μέν Ιβλάστησκ γ^, £ιχκλών γαρ 

Ι| *Αχρ•γαντ{νων, ο>ς πάν τις Τσασίρ Σιών οϊ άγ{α 

ΙχΑΐΟα^ Ιχ^ζαμέντι, χάΟαπκρ τι φυτον Ιύτενέ; 

ΜρέήΜΚ^ ^Β )(α^• "κα χάλλιντα λχοιδάςααα, ττ^ πχ- 

τρίίι «άλιν ιηρκρανώς άποδίδωαιν. ΈμοΙ μιν ουν 

ιίΧιη^ τι πράγμα 8οχιΤ χαΐ σπουδής δξιον τον 

■&τας> β{ον αν«ι6ιν άναγράψαοΟχι χαι τοΤς Ιπιιτα 

χαλοΰ παντλς θέαΟαι παράδιιγμα χαι άρχέτυπον* ^ 

^Τν Α οΤ6* δτι χαΐ αύτοΤς τα χαλά χαι άχούειν χαι 

ζιίλβΰν βουλομένοις •υχχαΤον «ο πράγμα φάνε Ττ χι, 

χαΐ μιθ' ήβονης £γαν τάς άχοάς κια^ομενον. Ά ρ/ ην 

τοίνυν τβϋ λόγου ταύτην Οετέον, ^ν $ή χάχιΤνος τοΰ 

Β'• Κύμ^ τις 41ηγχ( τ^ν μαχάριον, Ι) Πραιτώ- 
ρια μίν χαλέτηι, Ιγγιντα 8ε χείται της *Αχρχ- 
γ*ντ(ν•#ν ΐΓ^λι^κ» ^ πρότβρον 8ε άφανης ο^αα Ι.Ρυΐ£Η6ΓΓίηι& γ68 68ΐ νίΓίαδ, ηυ8Β Π18Χίπΐ8Π) (ξΐο- 
Π8ΐη, 6ΐ ΑΐΙίδΒίηιυιιι ορη&Ιίδ €υπια1υπι •υι βηίΑΐο- 
η!)υ8 8ίΓ6Γΐ. 8ί (ΐυιάβηι ροη ίΙΙοδ βοΙυπι ρο8ΐ ηιοΓ- 
Ι6ηι ΓβηιυηβΓΑΐϋΓ, 86(1 νίτοβ υ((ΐιΐ6 ρΓβδβηΙβ• ίΠιι- 
δ(Γ6β βίϋΓ.ίκ. ΗΑη€€ΐιιη ϋΓ6^οηυ8 οιηηίΐιιιβίη Γβϋοβ 
6(;Γ6(;ί6 'άά 6χΐΓβιηυιη ιΐδηυβ Ιβπιρυβ 6Ζ6Γειιΐ886ΐ| 
ηοη δοΐυπι ΙιβΒΓβδ νίΐ» ρβΓρβΙυ» 68ΐ ίηδϋΐυΐυβ, 86(1 
ευπι 8(11ιυ€ 6ΐί8πι νίνβΓβΙ, &(]π)ίΓ&1)ίΙθΠΐ 86 >ε ε6ΐθ- 
Ι)Γ6ΐη ρΓββδϋΙίΙ. δίεΐΙΪΑ (]οί(ΐ6ΐη οΓΪιιηάυδ. δίευΐίβ 
βηίηι ίίηΐ1)υ8, υΐ οπιη68 ηοΓυηΙ, Α^πκ6η1υπι εοηϋ- 
η«ΊυΓ; Γ»ΐ6Γυηι ευπι δ«ηεΐ8ίΙΙι:ιη δίοη 8α8ε6ρί886(« 
86 υϋ ρίΑπίΕΐη ηιΐ8ΐηά8ηίΐ 8ρρηιη6 ηοΙ)ίΐ6ΐη 6ηυΐΓί- 
Ιυπ), (ϋδ8βΓϋ88ίηΐ6 6Γυ(Ιίνί88Ρΐ, ρΑΐηββ τυΓβυδ εοη* 
δρίευυπι Γ6(Ι(ϋ(Ιί(Εΐςυίιΐ6Πΐ]υευηίϋ88ίπίΐαιη ιηίΐιί 
&ε 868(ίιη8ΐ>ίΐ€ ν&146 νίά6(υΓ, 6]υ8 νίΐΑΓη «Ιΐιιιβ Γ6- 
ρ6(ίΐ8Π) (]6δεηΙ)6ΓΡ, Ιβηιΐυλίη 8ρ6είιη6η ςυο(Ι(ΐ8ΐη, 
6ΐ οπιηίδ νίΓΐυΙίδ 6Χ6Π)ρΐΑΓ, Ιί(ΐ6Γ&Γυιη ιηοηαιη6η- 
Ιίδ ροδίβπδ εοηδί^ηΑΓ6 : νυϋίδ ν6Γ0, «ιυίΙιυδΟπι 
{'ρΙ^ηιΙκίβ 8υ(1ίΓθ ΙίΙΟθΐ &ο ίαιίΐΒΠ, γ68 Ι^ιΙιφο ορΐ8ΐ>ί1ΐ8 
68δ6,νβ&ΐΓ8£!(ΐυ6ίη^6η(ίευιη νο1υρι&ΐ6&ιΐΓ68 8α1>ίΓβ 
(ΐ6ΐ)6ΐ.0υο() ί^ίίϋΓ ϋΐθ νιΐ» ρΓίποίρίυηι Ιΐ8ΐ>υίΙ, )ιθ€ 
ΐρδϋΐη ηοδ(Γα)θΓ8(ίοηίδ6χθΓ(ϋηπι 8ΐ8ΐυθπ(1υιη ββΐ. 

II. Υΐευδ ηιϋ(ΐ8ΐη. (]υί Ργ8β1οπα ηοτηίηβ άίείΙυΓ, 
Α^η^ξβηίο είνίΐ&ϋ ρΐΌχίιηυδ, βΑηεΙαιη τίηιιη θΑί- 
(Ιίΐ. Ρπυβ ςαί(ΐ6πι ίΙΙβ ο1)ΐουπΐ8 βΐ ίιΐ€θ|ΐιϋΐϋ * 191 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 1« ηιιιιβ τβτο 1«ηΙο ιΙΙαιηοο οΙαγοβ βΙ ίΙΙυβίΗβ βηιοιΙ. 
ΡλΤβηΐΜ ΥβΓο (ηιιΐΒ Οβί (ητ&ϋΑ 8ε 1)6ηί(;ηίΐΑ3 Αιϋ) 
νίη Ιοειιίβηΐίβ ΟΓπαΙί (Ιίτίΐίί», αο ρΓοΙ)&ι& νίΐα Οο- 
Γ6ΐι(Ρ8, ρΙοηιη3 8α& ρ8υρ6Γί1)υ8 0Γ0^&1>8ηΙ. Ηί ηυο 
0ΐ&Γβιη βΐίοιη ρΓοοΓβλΓΡηΙ ρΓβοίΙιυβ ίη8ί9(6η1β8, 
▼οΰ (αηάβιη βυί οοηροΐββ βυηΐ, ΟΙίυιηηαβ ηοη ιΐ8- 
Ιηη ΙβηΙϋΐη, 8β(1 βηίιηο, ιη3Γβπι 808€6ρ6Γβ: ηυβιη- 
βάακχίοηι βΙ Ιβηηρυδ, ηαο ίΙΙβ ρ6ΓΐυΓΐ)αΓιοη!8 
β8( ίιηρβ(ίΙυ8, 6( €οηΐΓ8 ΐΏ&Ιοηιιη ίπιρΓβδϋΐοηββαΙ- 
ΙΐΙιιϋο λη!π)ΐ ρο8(υΐ8ΐ)&1 : ςυ^Β 83ηβ οτηηί& ββπηο 
ηιιοςυβ, βυΐ^δβηυβηβ ίη(Ι{οα1)ίΙ. Ηυηοί^ίΙηΓ 8 δβοΓο 
1)8ρ1ί8Πΐ8ΐ6 νίΓ νίΓίοΙβ οΙαΓΟδ Ροΐ8η)ίοη, ςαί (υιη 
880118 8ε Γοΐίβίοηί Α^ίςβηΐί εΊνιΙ&Ιί8 ρηΒβΓαΐ, 8υ8- 
είρϋ. Ρθ8ΐ68 νθΓο ςααπ) ρυβΓ οείπνυπι δΒίαΙίβ &η- 
ηυιη 8ΐΓι^ί(, Ιιαηε αά (Ιίνυπι ΡοίΑπιίοηβηι ραρβηΐββ 
βάάυευηΐ,υΐ ρυβΓο ίΙΙβ ρΓΟδρβΓβ οιηηΐ8 ρΓβεβΓθΙππ, 

6( ρΓ8Β(6Γ6& ίρδυΐΠ ρΓΦΟβρΙΟΓί ΐΓ&(]6Γ6ΐ βΓυάίοη- 

(Ιυιη. Ουί ειιιη ρΓΟ ρυβη 88ΐυ1β Οοιηίηυπίΐ (υΐ ρ&Γ 
6Γ8) 0ΓΑ8861, £Τ&πίΐΐΏ8ΐίεί ε^^υ8^|8ιι1, ουί Οβηιίδηο 
ηοιηοη 6Γ81, ΟίΙβί ίΙΙυιη εοηιίηί5ί1, εΙί8θίρϋηί$(]υ6 
βεειίΓΗΐβ&ε 86(!υΙοίηουιη1)βΓ6 ρΓΦεβρίΙ. Αϊ ρυβΓ αΙ) 
ίρβί8ΐί(ΐ6Γ8Γαΐϊΐ βίβηοβηΐίϋ,υΐαίαηΐ, ρΓ9Β8(8ηΐί8πι βοί- 
ιηίρΓ8β86 ΓβΓβηδ, υίροΐθ ^υί ίη£;6ηϋ 8επιηίηβ,β( βοπ 
ρΓοιηρΙίΙυόίηβ υ8υ8 €δΙ, ρΙυΓβδ Ι)Γβνίΐ6Γ (Ιί8€ίρΙίη83 
ρβΓευΓΠΐ. Ν8ΙΏ ρπηίΕ ίρδα βΙβιηβηίΑ,οίΙβδςικ; Οανί- 
01088, Γ&ΐίοηβο) ίΐ6Π) 80 οοηνβιιίεηιίοπι ουιτιβροΓυπ) , 
β<Ι()β βϋαπι βοοΙβδίΑδΙίοοδ (ιγιηηοδ, Ι)ίθηηϋ ΙαηΙυπι 
δραΐίο (ϋ(ϋεί(. ΡγοιικΙθ οΐ) ορίβήΐαΐβπ), ηυ8 Ιοί (ϋ- 
δοίρϋοίδ βχοηΚυβ ββι, οΐΏηίΙ)ΐΐδ 8(1ιηίΓιίΙίοηί ΓαίΙ. 
υΚ)ΐ νβΓο άυοάβείιηυπι αηηιιπι ρΓΦίβΓ^Γβ^δυδ 68ΐ, 
βρίβεορυιη τυΓδΟδαε οβΒίϋΐοδ Εε€ΐ68ί9) πιίηίδίΓοβ 
ρ&ΓβαΙθδ 8(ΐ6υηΙ, ηιυ11ίδ(|υβ Ηυηε ίρδυιη ίη βοΓϋΐη 
εοΠβκίυιη ΐΌορΙβή ρΓ6είΙ)υ8 ΟΓβηΙ. Ουιηςυβ ίΙΙβ 
φςυο Απίπιο δβΓπιοηβηη &υ(ϋ88β((]3η) εηίπι ίη Ιβποπ 
ηοοίίδοευΐο οβΓηβΙίΑΐ, ςτίΑππ δρίεηάίϋυιη βε Ιυοί 
(Ιοιηο€οΙυιηΓ6|;βη(Ι» ΕεεΙβδίβΒβδδβΙ 8(1ίηο(υΓυ8),ίη 
βαεηιιη εΦίαπι 8δείνί(, εΐ ίΙΙυπι οΐ£;8η(ΐιιι 8βΙβεϋ5- 
βίιηυηι ίοΓβ, βε ςυίϋηυίά ίη ροδΙβΓυηη ΓυΐυΓυββδδβΙ, 
ρηθϋιΐιι• 68ΐ. ](α (Ιίνυβ 6Γε§^οηυκ εΙβΓίοοηιηι εοβ- 
Ιαί 8(1(Ιί(ιΐ8,Οοη»Ιο Εεεΐ68ίΦ8Γε1)ί(Ιί8εοηο(Γ8ί1ϋυΓ, 
ςαί (οτη 88εΓ0Γυιη νοίυιηίηιΐίη ειιταιη Α§βΙ)8ΐ : εα- 
ία8 ευιη Γ8ίηίΓι&π εοηνίεΐυ &ε εοη8υ6ΐυ(ϋη6 υΐβ- 
ΓβΙυΓ, Ιοη^θ (ΙίδεΓίίοΓ 6ν88ί( : ρβΓδρίουυιηηυε (αίΐ 
ροβΐ άεΐίΐβδοβηίειη βρυιΐ ΐρβυαι νΪΓΐυΙΐβ οϋοΓβιη, 
4ί8εΙρΙίη88(|αί(Ιβιτ) ρβΓίιΐδίΓαΓε, ιηοΓθδ νβΓΟ ίη ^Γβ- 

τίθΓ68 8ε νβηυ$ΐίθΓ68 ρβηΐ10ΐ8$86, 8ΐ(]υβ 8(ΐ60 8656 

(Ιίτίηίβ δεηρίίδ &Ιΐ6ηΙίοΓ6πι ρΓ»8ΐί(ί8δθ, & ςοίΐιυδ 
6ΐ8ηίηιοίη)ρηπιί8ίΙ1υπιίη&Ιαδ, 6( ίΙΙβΓυπι ίηοΓεάί- 
1)ίΙι βββεΐυδ (ΙυΙεβίΙΙηβ, (οΐϋπι Οβο δθ ίρδβ (ΙεάίΙ, 
▼ί8ΐη(|υ6, ςαα ίΙΙί ρΓορίυβ ΙηΙΐ£ΓβΓθΙ, εείβηυδηυβ 
οευιτβηΐί 8ί5ί ΑρρΓορίηςυαΓβΙ, ίηίΓε δ(ο(ΐ6ΐ)8ΐ. 

III. ΙΙΙαπι ί|[ίΙυΓ 88εΓ8ίηνί86η(]ί Ιοοα, βοΓυπιηυβ 
88ηε1ϋυ<ϋηί8 βδδβ ρ8ηίείρ6π), εοςϋβΐίο ίηεβδδΚ. 
Οαηιηυβ πΐΑ^ηο Ιιυ]υδΓ6 Γβί άεδίϋβήο ηβ^ΓΑΓβΐ, 
βχίηίΐο Οβοπι οΙ)δ6εΓ&Ι)8ΐ, ηβ νοίυπι βυυπ) ίπηδίΓα- 
ΓβΙυΓ. Ιβπιηυθ (ΙιιοίΙβνίεθδίπιυπι 8Βΐ8ΐί8 8ηηϋηι &§β- 
Ιμ(. 0υ8(ΐ8πι νβΓΟ ηοΓίβ εαηη ίη αΓοΗίίΙίαεοηί, ευ- 
ίυδ παβηΐίοηβιη ίβείπουδ, εοη(υ1)6Γηίο (Ι6£:6Γ61, ίρβο 
Ιβπιρίυιη ίη|Τ685α8, ϋθυηη, υΙ 6]υ8ΐηο(1ί δβ ρΓορο- ρφίνης &(χν(ΐται• Οΐ φύνης Η Χβρ(«ΐΜ η! 
βκο&$τη , 5ν0ρωιηΗ , πλούτφ λβμικρφ »α|κβ•η•€, 
χαΐ Β(φ χρηννφ θάλλοντβς, χνΐ χμμ νρο«^ 
των τα πλβΤστχ τοΤς «ένησιν &ιη«έ|λιθ'«τ•ζ, οΒνη 
δι' >ύχ?1ς κοιούμινοι πα'ΐββ «χ8Τν ί^^ΐνβ τυγχένβΗΐι 
τηΓ ι^η^ν ο& η^ν <ρύ«ιν μ^νον, έλλί χ«1 τ^Ηι φαχιΐν 
&^ν2 χληρω^άρβνον* &9ταρ ο8ν & τ&ν ΐΕ8ΐρ9ΐ0|ΜΜ 
χχφος Ιδιιξκ, χ*\ ή ιφ^ς τ^ τΰν χβηκ&ν {«ΐγ^ρίς 
γβνναι<{της, & 9η χα\ «ροϊον & λ^•ς (4λΐιΐ98λ. Το&ινν 
γουν άχλ τ(Λ Ονίου ρx1^^{9μxτο^ ένχβέχκτχι & «ιΐ&ς 
τήν άριχην Ποτχμίων, 6 τάχ9, της *Αχρ9{γχνν{Μλν 
π<{λκω< ^>< 1<ρ^ άνέχων φροντβχς• *Ε«κ(βί^ Α «π» 
^γ$οον χρόνον ι πχΤς της ήλιχίας χ3φι{|Μΐβ•ρ Οοτκ• 
μ(ωνι τ^ν ΟιΤον τούτον προναγουνιν οΐ ^ινν^ιτορ^, 

3 κύλογίας τβ άζιωΦβι, χχΐ χαι$κυτ{^ ιηιρχβοϋνΐι 
βουλομκνοι• ΚχΙ δς οΛχφ χ«τοί το «Ιχλς ««βυξέμινος, 
γραμμζτισττΐ τινι πχρχδί&οσιν φ Δαμιοτ»λς βνορβ, 
σπου^αίως α•^^ν χιι φιλοχόνως 1χχχι&ικ« τα τ»« 
μχθημάτων έγχκλΕυσάμίνος. Ο 91 {ή «αΤς τλ της 
ψυχτ,ς μιγχλοιρΰες έξ α^ς, ώς & λ<{γος, γραμμής 
υποφιίνων, άτι 8η φύαιως οξύτητι χαι χροβιιμίγ «υν- 
τόνψ χρώμινος, δι' 6λίγο^ τα πολλά τ»ν μαβημάτίΜ 
8ι^βι, ως έν δυνί μ^νοις Ιτισι τήν τβ τάβν κ ρ ώτΐί» 
9*.οιχκ(ων παράδονιν, τοός τβ Δαυΐ&χους ψιλμβϊκ, 
χαι τας των αριθμών αναλογίας, πρσέτι βλ χβΑ τους 
^χχλησιχστιχους ύμνους ΙχμαΟκΤν, Άμέλαι χ«1 ηφέ 
τζανιν άξιύθζ^ματτος έπΙ τφ ^^χ*^ ^( τούτΜΐ 
ιτεριλήψεως ^νομ{ζβτο. 12ς Α χαΐ τοό ίΜ^ιχήαι 
έτους προβαίνων ηπητο , «ροσίανιν οΐ τ«χ^ηΐ( 

ρ αύθις τφ έπ(σχ<$ηφ, χαι τφ χλήρφ τούτον (γχηι- 
λεγη^αι της έχχλησίας άντιβολοΟαι• ΚαΙ δς, Αβμένιις 
τ6ν ><{γον δεξάμινος, έώρα γαρ 9^<ί^^^ τφ 8ιορ«τα( 
τη; ψυνής οφθχλμφ οΤον πιριχαλλη χαι ^Μαη^ 
οφθαλμφ τφ 'Εχχληαίφ μέλλοι χαρ^Μ^ΐ, τζ ν*^*! 
τούτον συνχριΟμκΤ, 9χεΟος εκλογής αΜν ΐίρΜίιΑι 
άποβήβεοθαι , χαΐ βαα Οατκρον Ιχιΐνος ί^ϋλΐ•• 
ίησθζι. Ούτως 6 Ιερός Γρηγ({ριος τφ ι&ν χληροΜ 
χορώ συγχαταλεχΟιΙς, Δονάτφ «αραίί^οται «φ 4ρ• 
χ($ιαχ({νψ τη; έχχληνίας, ός Μ^ χαΐ Μν Ιιρβι 
Ριολ{ων νηνιχχίίτα τ^ν φυλαχ^ έπιτέτρβπηο, φίΜ 
χαι είσαεί ^άγων έαυτλν τρανιίτιρον «βριΜΜΐ• 
χαΐ ^λος ^ν άπ& του χρυχτομένοο ιηρ* «-Μρ της 
αρετής μύρου, απσ^9α(ως μεν τα μοΙι^^Ητη Ιη&ι, 
ήθους 8ε σεμνότερου μ•ταποιούμ«νος, ■ριιιιιΐΒΐί 
τερον 8έ χαΐ περί τα; θ•{ας Εχ«»ν Γρχφ^:, Ι{ Αν Ι) 

^χαΐ μάλιστα τ^ν ψυχ^ν φωτιοθβΐς χ«1 «φ ν•!^ 
τούτων θελχθ^)ς χέ)ιτι, δλως τφ βεφ χρ ι ι •« 4| ΐ 
?1ν, XXI ό8^ν έζήτκι, &' ^ς α&τφ καΙ χύίΜΛη(99 
συνχφθείη, χχΐ Ιγγίσαι τάχιον τφ έγγ(ζοντι. 

Γ'. Αογιαμός το{νυν ««^όν θι^θιν λβιιβΑναι τιΐς 
άγ(ους τόπους !$βΤν, ικΑ\ του έξ αώτίΜ Α|ι■φ^ 
μετχφχεΤν. Και 8εΤ προς τούτο λίαν ΙρβιτίΜΐκ ΙχΜ^, 
έδεΤτο λοιπόν του θεοϋ μή 8ια|ΐαρχ8Τν το» «χομΙ 
Κχ^ ΧΡΟ>Όν (χεν όχτωχχι^έκατον ^^ γβγονακ 1^ 
έν μιφ 8^ των ναχτών τ^ν ^ηΟέντα ^»τ»»ι|ιΙν 
αρχι8ιάχονον, αυτός «Τνω τοϋ ταοΟ γ(««τ«ΐ| ■! 
πολλά τοδ Θεοϋ διηθείς, συνάραο^ τοίτφ ιι| 193 νίΤΑ 8. ΟΚΕαΟΚΙΙ ΑΟΚίσΕΝΤΙΝΙ. 194 «ρθΜΐμέ^«> χβΐ ιΙ< πέρχς άγαγίΤν τΚ^ έπιΟυμ{αν Α βίΐο ΙίΙ)6Γ<)Γ6ΐ,6ΐ3(1 βχίΐυιη ορίΑΐΑ ρβπΙαοβΓθΙ,ρΓβ- 

«ρο της τοΰ Λονάτου χλίνηζ τ^ γι\ προ^ίχτχχλιΟβις, εί1)ΐ]$ θΙ)ΐ68ΐ&1)&ΙυΓ:30 ΐηοχ Ιΐυΐηί ρΓΟρβ 3 ΙβοΙο Οο- 

τφ 5ΐΓ•φ εαυτόν £{$ω9ΐ. Πιραντα^ δι τις αύτψ, η&ΐί ρΓθευπιΙ)6η$,50Γηηθ86 άβάίΐ. Α^8ί8(6η8&υ(βη 

Γρηγ<{ρικ, λέγ». *0 οέ εύθυπ, Ίοου έγω, χύριε, χχΊ ηυίιΐβπι ίΐΐυπι ρΓορΓίο ηοηιίηβ, ΟτβξΟΤί^ ΑρρβΙΙα• 

τώζ του &ρχιδιοιχόνου έπ(προ9θεν, Τ( με χέχληχκς, νίΙ. 13 νθΓΟ 00ηΓ68ΐίΐη: Εεοβ 6{0, (Ιοίηίηβ; βίβίαοβ 

^η, χύρΐΒ ; ΚχΙ Λ\η^ς^ Οο χέχληΛά σε, τέχνον, εοΓαπΐ2ΐΓεΙιί(1ί&οοηϋ;Ουί(1 ΐΏβ (ίη4υί()9(1οιηίιΐ6^το• 
<^ο(ν• Αύθις οδν 6«οοτρέψχς^ ττ^ στρωμν^ χατε- £&$1ί? Ουί ίΙΙβ : Νοη (6, &ίΙ, βΐί, νοο&νί. Ουίηηαβ 
χλ{ν•το. ΕΤτ« πάλιν & χχλών το δεύτερον πνρχστας, ίΐΐο ΓυΓ8υ8 ΐ6θΙθ$(Γ&ΐυδ Γ60υΐΏΐ)6Γ6ΐ, ΐηοχςΐΐίτοοα- 
Γρηγ($ριι, εφη. *0 δε χαΊ ουθις άναπηδήσχς σπουδή, Γ&1, 86εΐΐη(1θ &58ίδΐ6η8 : 6γ6^0Π, (ΙίχίΙ. ΑΐίΙΙθ (Ιθ- 
«ρ^ της χλίνης Τσταται του άρχιδιχ/όνου, χαιΐ Ίδου ηΐΙΟ ΓθδΙίηαηΙβΓ ΓϋδΊΙίβηδ, &ΓθΙΐίΐΙία€θαί Ιβ€ΐθ ρΓ2Β<- 
έ•γ«1ι, χύριε* τ{ χ&χληχάς με, φηνίν. Ό &ρχιδιάχο• 8ΐϋ Γυίΐ : Εοοβ,ίηηυίβηδ,β^Ο,ϋοίπίοβ; ηυίΐΐ ΟΐβΤΟ- 
^ιος ούν Ιπΐ τφ πράγματι διατχριχΟϊΙς, είτα χ«1 ε&δΐί 1 Ουαιηο1)Γβιη αΓε1)ί(ϋ^«εοηαδ δυΐ) Ιι2Βο ρ<^Γΐ6Γ- 

την χλησιν βναιθεν εΤναι μη άννοή^χς. *£γώ μεν, ΓΪΙϋδ, νοεαίίοΐΙβΙΤΙ ίΙΙβίη εΟβΙίΐϋδ ΐΠ&ρδΑΐη 688Θ ηοα 

<Τρηχ8 προς αύτ^ν, ούδε νυν χέχληχά νε, τέκνον, ίςηοΓ&Πδ, 810 ίΐΐυπί αίΤ&ΙυΓ : Νβ^ϋβ 8306 οαηο Ιβ, 

«λΙ,ν άλλ' εΐ αύθις ούτω χληΟε(ης, άπόχριναι τφ χχ- βϋ^ ΥΟεανί. ΥθΓυπίβηίΐη ΓϋΓδυΐη 81 νοεβΓΟ, ρβΓεοΐΙ• 
ληιτί 9Β, Τ{ έστι, Κύριε, τ( προστβττεις τφ σφ ^ (^ηΐί Γβδροηϋβαδ νβΐίιη : Ουί ϋ πιβ ψί8, Οοίηίηθ Τ 

οΐχίτιι ; *ας ουν χαι τρίτον & χχλών λπεστη προφω- ςυί(1 ρΐίβείρίδ δβΓΥΟ ΙϋΟ ? Ρο.'^ΙςίΐΑΐη ΐςίΙυΓ ΙβιΙίο, 

το Γρηγοριε, άιτοχρίνεπι ούτος ώνπερ αρχ χαι ϋΓβςΟΓΪ, αιΐνοεαίΐδ ΑδΙίΐίδδεΙι ίΙΙβ υΐί 6(1θεΙα8 Γυβ• δίΜχθιΙς 2τυχεν. ΕύΟυς δΐ 6 χχλώ^, άγγελος δε του ΓΑΐ, Γθδμοηϋίΐ. ΡοΓΓΟ δΙαίίΐΏ ςυί νοε&Γ&Ι (βοκβίΐΐΐ 

θΜϋ 9ίν ούτος, 'Ήχουττχί σου, 1<ρη, 1^ δέησις. ΔεΤ βηίπΐ ίδ ϋβί ΓαβΓαΙ) : Εχβυάίΐα 6δ1, ίηηυίΐ, ρΓβοα- 

ν>τ η τ6 τάχος πχρχ τον αίγιζλ^ν γενένΟχι, χχΐ ϋο (υα.ΟαοείΓεΑ 3(1 ΙίΙΙΟδ εοοε6ϋ38 οροΠθΙ, 1X1 3(1 

«ρος τους αγίους τ<{πους τοΤ; άπάξου^ιν ένχυχεΤν. Ιοεα 83ηε1α Ι6η(ΐ6ηΐί1)υ8 θΙ)νίυίΙ Γΐ38. 

Δ*. *ΕπΙ τούτοις δ Γρη'^^ριος ευχιριττησχς τω IV. Ιη Ιΐίδ ΟΓι'Ι^οηυδ Οοο ||;Γαΐί38 β^ίΐ, 3ΐ<ΐυ6 

θβψ χλ\ οΤς ηχουνεν εύπειθήβχς ε;ευι^ 2τι χχΐε- 6]υ5ΐΙ10(1ΐ ν6ΐΙ)ίδΓΐιΐ6Π1 ΙΐβΙΐβαδ,β^ΓβϋίΙυΓ, €(8Γε1ΐί- 

χ^μβνον ύτ^Μρ χχτχλιπων τ^ν άρχιδιάχονον, χχΐ (1ΐ3εοηυΐΏ ιιβειίυιη βοΓηηο δοΐυΐυιη Γβΐιηαίΐ, η3Υί- 

«λοιφ ιηοιτυχών, ήρώτχ πότε χχΐ δπου μέλλοιεν βίο^ϋβ οεευΐΓϋΠδ, υπιΐβ ϋϋ 3(1ν6εΙΐ, 6ΐ ηυο 11391^3• 

τλν &«^πλουν ποικΤν. Έπε) δε ηχουιεν ω; ηδη ΙΐΐΠ βδδβηΐ, ρβΓεοηΐ3ΐ)3(αΓ. Αΐ υ1)ί η3νί({3ΐίθθί Α0- 

νλκΤν ϋέν είνιν εύτρεπεΤς, εΙς Καρθιγένχν δΐ τον είηΙΟδ ({υίιΐβπΐ ίΐΐοδ, ν6Γυΐη ϋϋΓΐΙιβςίοβιη 6δ3θ 03- 

&«^πλουν ποιεΤβΟχι βούλοιντο, σύμπλουν αί\ αυτόν νί^3(υΓ0δ αυϋίνίΐ, ευπί ϋδ ρ3Πΐ6Γ 03νί£3(ίθ06ΐη 

Μ^ο» νχρχλ«6ιΤν. *0 του πλείο•^τοίνυν προεστηχώ;, δυϋίΓο (ΙοεΓονΙΙ. \ί({{ΐ& η3νί3 ρΓδθΓβΟΐιΐβ, 30Γβΐη 

&μΛ μίν τλ χατκσπουδχσμένον αυτοΟ της όρμης ^ 6]ϋ8 ευρΐϋίΐαΐβπΐ 6ΐ »ίΓϋεΙυΐη δϋδρβεΐυο) 1ΐ3ΐ>60β, 

νκο«τ<ύ92ς, άμχ δε χχί προς τ^ τχπεινον του σχή- δίΐηυΙ(]υ6 3(1 ΙΐΐΐΐΏΐΙβ νβδίίΐτΐϋαΐί ξΟΟυβοευΙοδ 3(Ι]ί- 

ν^τος λπιδων, Μή τί γε αρι δοΟλός τε ει, χχι τον είεπδ, ηυΐι<1ϋίη3[η ίΙΙβ δΟΓναδ 68861, (Ιοίπίουπίηαβ 

^ηι^την άποδιδράνχεις τ6ν έχυτοϋ ; ^ρετο. *ΐ2ς δΐ Γεία|;6Γ6ΐ δυυαι, ίη(6ΓΓ0β3νί(. Ιδ νβτο Οιηδίί «β 

Ιχ•Τ^ Χριατου μΙν δούλος εΤναι Ιλεγιν, άνθρωπου 86Γνυιη άίχίΐ 6886, ϋοη Ηύΐπίηίδ. ΰ«ΐ6Γαακ 1ίΙ>6Γ3ΐθ 

Β βύίινος, Ιμβηνχι μεν εΙς το πΛοΤον Ι^^χεν, ουδέν 3υΙ ]υδ1αιη ία ίρβοιη οίΙλΊΙ υιοΐίΐυβ, βϋπκΐ6ΐη ία 

Β γιλάνβρβΜΕΟν ο&δΙ διχαιον {π* αύτφ δρ^ίσειν 8ΘΓνίΐυΐ6ίη ΐΓ3(ΐ6Γβ η3){ϋίθί>ί88ίθ10 €0|(ίΐ3νίΙ. Α((|αβ 

ΙηΑκΛί^ άποδ<{οθαι τούτον εις δουλείχν άπανΟρώ- η3νΪ8 ςυίάβια ρΓΟδρβΓΑ 083 η3νίΒ3ΐίοα6, 03Γΐ^- 

«Ης Ιΐβνοουμίνος. Ή μεν ούν ναυς, Ιπκρόρφ χρη- |^ίηί ΐΓΚίυΟ 3ρρυ1δ3 68ΐ. Ν30εΙβΓ0 Υ6Γ0 ίΐΐθ 86(1υ1θ 

Μ|ανη τφ πνίύμχτι, έν τρινίν ^μέρχις τ^ν Καρ- ^υν6η6η^ θΙ)&6Γν3α8 ρΓ6είΙ)ϋ8 30 νίβϋϋκ Ιθ(3Π] 00- 

Ηγίναν χχτ<ιλι{φ•ι * 6 δέ δη νχύχληρος έχεΤνος, 0ΐ6Π1 1080010601 (ΙοοβΓΘ, ν6ηΐ3ΐ6{0 8608101 6(1θ- 

•ιΐΜχΜς την πατδχ παρχτηρων, δτι προσε^χχΤς τε Οΐθ8 68(, 3ΐ(106 ορίθ1θ06αΐ άθ ίϋο 0008601306301 

«■2 &γρ^1^ν{8ις παρ* δλην νύχτβ προσχείμενος Ι^ν, ρ3θΐ3ϋοι ίοιίυίΐ : οΙιοίΓυια Ομ]θ8τί8 Ιιοοίίοαιη 86Γ- 

^ί^Λ τοδ 5ντος έγ{ν•το, χαΐ εννοιαν περί αύτοΟ τ^ν νοοΐ 000 6886, 86(1 ίθ(6Γ ρπυιοβ 31^06 ρΓβοίραοΙ 

«ρΜ^Μυναν χατά μιχρλν δπιδέ/ετο, ώς αρχ ούχ 061 ΟΐίοίδίΓΟδ ΟθΟΐ6Γ30(1οαΐ. Ηίοο ίΙΙυοΐ ίθΚ6α< 

Μρώην» τιν^, άλλ' Ιν τοις πρώτοις μάλιστα των άοΙΟΓ 3ε06ρίΐ, €^ 08^06 30101001 ρΓ9Β8θαΐρ((Β ορί- 

ΰ Οη3 &υλι»ν έστ{ν. "Οθεν }ύπη τε αύτ^ν Ισχυρά ^ οίοοίβ 8θΙ)ϋ( ρ(£θίΐ6θ(ί3. 1ι30170ΐί8 11601,30 30)8Γίΐ «βΙ Ι•ιν9ι μλναμέλιια ΙπΙ τοΤς προλαβοΰσιν είσ^ει, 6^Ο8Ο10(1^ Γ6αΐ6(1ϋ8 ΥίΓυοΐ 83Ο0ΐυοΐ ρΓΟρίϋοπΐ «ίΙ)ί 
ΐ{ βάχρυνί τοίούτοίς φβρμάχοις ιην α!ιχον ώσπερ Γ6(1(ΐ6ΓΘ 8ΐυ(ΐ6ΐ)3ΐ, ^0^08ιΦ ίΐΐί ({0381 Ιΐθαΐ30ΙΒ 00(1- ΜιΚ|λη9ΐν της ψυχή; ΙξιάσβσΟαι βουλ<{μενος• 

Κ'. *Επ8ΐ δέ χβΐ δρμισάμκνοι της π(>λιως ένδον ΐ3ϋοαΙ οΐ6ά6Π εαρΐ608. 

V. Ρθ8ΐ63 Υ6Γ0| 40301 θ1ν1ΐ3(61Ώ ίοΐρΓβΙβί ΒΗΟΐι .^|Τ|^ανιν, λ νβπίχληρος ιΐς τά έαυτοΰ ξενίζει τον 03αθΐ6ηΐ8 ΙίΟδρϋίο (Ιοπίί 8υ»ίαν6α6αΐ 6Χ€ΐρί(, 6Ϊ• 
χβΐ Ιίιβζούσιι τούτον οιχίφ σχολάζειν δίδωσι ' 906 Γ3α]1Η3Γΐΐ6Γ ρΓΟ 3γ1)11Π0 Υΐΐ3ΐ0 3^60(11 ί30θ1(3' Μΐί (ι$ χαι' τ^ £το«ον α&ςφ λογισμών έχχαλύψας (ού (601 10ΐρ6Γΐϋ. ^0α](|υ6^1I^3ι)80Γ^I3α183^6^(^ι3ϋ0- 
γ1[ρ ΟΕνηχΒ «ληττον τλ συνβιδος διά την τοΟ προς δν 0601 ρ3ΐ3ΠΐΓ6εΐ386Μΐ^β4ϋ6 60101 ρ6Γ0θΐ83 0θα86ΐβα• 
^ΐ^ρηνιγ έγι^τα), ΙδκΤτο χαΐ συγγνώμης άςιω- 113, 6|υ8 ίρδίΐΐδ,ίο ^0601 Ο06θά6Γ3(, ρ6ΠΟ0(υ3ΐ3η• 
έτ«ι, Ι^ς ΙΗ «^ τυγχάνβι παρά της συμπαθούς 0(1Κ3ΐ6, 86008 Γ306Γ6 ρθΐ6Γ3ΐ), 0ΐΐ(6ΐΐ3ΐΜααΓ βίΐΐί ?•- 
ηβίνης χβΐ γιλανθρώκον ψυχ^ς. ΚαΙ 6 μΙν ο5τως• ηΐ3αΐ ά3Γί, ςοοοι 3ΐ) 3θίθ)θ 111ο Ι)6ηί|ηο, 6& •Α 
* (• ή| Γρηγίριος ΙιηιιλίΜέμινος &«υτ1ν Κ $ οΐχ^ί- ρΓθαΐ6Γ6θΑθ8 Ιΐοαΐ1θ68 0310 Γ36ί1θ ΟΟΟΙΟςοίΙαΤ• / 195 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒίΚ. 196 βίε ^υίιΐβΐη ίΙΙβ : βΓβ^ΟΠυβ νβΓΟ ίη βο ηυθ(1 (Ιί- Α μχτι λΛβΛίχι, τής προτέρ«ς &9χήα«»ς κΤχιτο, €ΐατη 68(,(1οιη1οίΗο €(βΐ65ΐί {[ΙοπφίηΙεηΙυβ,ρΓίοΓβιη 
νίΙδΒ Γ3ΐίοη6πι &ΰ ίηβΐίΐυΐυιη 56Γν3ΐ)3(, ρ82ΐηΓΐ5 ίη- 
ηοεβηΙβΓ ναο&ηβ, Ι)ί(1υο αο Ιπϋυο είϋυιη δβιηβΙ εβ- 
ρίβηβ, ρΙβΓαιηςυβ βΙίΑΠί ΙυΙαιη Ιΐ6ΐ)ϋηπι»(]β[η ^6^α- 
ηαβ ΐΓοηβΐκοϋΑΐ. Ι'ΓοίπίΙβ Ηθ8ρί(ϋ ϋοιηΐηϋ^» 6]υ8- 
ιηοάί* ηυοϋ ίρδβ 8ίΙ)ί ϊιτιρβΓ&δδβΐ, νίνβηίΐί 5ΐυ(ϋυιη 
«(ΙσιίΓΑΐΜ, Ιιυηο ίρβαπι υΓΐ)Ί5 βρίδεορο ΐΏ^ηίΓβ- 
8(ιΐίη Γβοϋ : εοηΓοβΙίιηηαβ οογαιώ ιηαςηο οΐ ίηοίγΐο 
νίΓο βίδΙίΙυΓ. Οιιί 6ρΊ8θορα5 : ϋηϋβ νβηίδ, ίηςυίΙ, 
ΟΗ, 6ΐ ηοο ΙβηίΙίδ ? ΙΙΙο, Α^^η^^βηΐο εϊνίΐαΐβίΐΐυε δβ 
αάνθοίυιη, εοϊΙβΓυηι δ&ηοίαιη 8ίοη ρβΙβΓβ, άίχϊΐ, 
Ηίδ «αύίΐίβ, βρίδεορυδ Ιοηα Πΐί ρΓβεαΙυδ : Οοπιί- 
ηιΐ8, ίηηυίΐ, ρβΗίείβΙ ^Γβδδυδ Ιυυδ, ηο ίΙβΓ Ιυυπ) 
(ΙίηΚ&Ι. ΙΠβ νβΓΟ ρ6(1ΐ1)υ5 6]ιΐδ ηοη ^^η6 ΙαεΓγηηίδ ψζλμοΤ; τβ χχΐ &ν«γνώ9ΐ9ΐ προσ^χω^, τλλΧ &α ^ η 
χζι τριών Ϋιμερών τροφηζ απχξ 4^«τ<{πινος, «ολλί- 
χις δε χαΐ παρ* ΖΧις έπεα διχτιλών «σίτος. *0 
τοίνυν τοΰ οΤχου χύριος το έπιτιταμμένον τούτο της 
άσχ^^φίως έχπλΓ4ττ<5μ6νος, δήλον &'^τ^ν τφ της ιη{- 
λεως ϊ-κκαχο-κψ τιοιεΤ. ΚχΙ 8; μίτάχλητον τον μέγιν 
Ε'ίθυς Οίμενος, ΠοΟεν ηχείς, ΐλεγε, τέχνον, χαΐ «οζ 
πορεύει ; Ό ίέ τής Ά^ραιγίντίνων μέν όρμάβ5η 
πόλεω; Ιφησεν^ έπι την αγίαν 8ε Σιών &φιχνεΤα6χι. 
Τούτων έΛεΤνο; άχούσζς & μεν βντψ τβ άγχΟα 1«ηύ- 
χετο, Κχτιρτίσαι ίου Κύριος τ» διαβήματα, ^^Τ*^ι 
χα ι αύτος Ιτται σοι την όδον διευθύνων* ό δε χ» 
ουνΟΕίπνεΤν α!•τον 6 ^πίνχοπος χαι συνκΤναι μέχρι 
των ιερών εορτών, ου κύ^^ γαρ η»αν, ήζ(ου. Ό δέ, ρΓΟνοΙυΙϋδ: ΗίΙΐί ΙΐΐίηαίΙΙ (Γβ^ροΐΐϋΐΐ) βΧ $&ηίβηΙΐΑ ^^-^τΑΟ^^^τς χαι τροφής αύτφ χοι«ωνήσας, αυβις Ι^* « 
Ιυα ΟΟηΙίηςαΙ. Ιηΐ6Γ6& νβΓΟ βρίβΟΟρυδ εοηνϊνϋ ί1- ητίχαζε τόπον άφίχετο, χαι της 9^νΊ(4«>ς άγβγτ,ς 

Ιυπι ρ&Γΐίείρβη) αιΐιηίδίΐ, 1ίΐη(1ίυ(]ϋ6 δοευιη νβΓδ&η ει/ετο. 

νοίαίΐ, (Ιοηβε ΓβδΙί (1ί63 8&ΐ;Γί(|υ6 (η6Γ|υο βηίιη ρΓοευΙ 3ΐ)6Γαη() αιΙνβηΐΓβηΙ. Ου^υβ ίΙΙβ άίεΙο €υαι ρ3- 
ΓυίβββΙ, βεδείςυβ 6^υ8 εύπνίεΐυ ί^ιιηίΙίαηΙβΓ υδυδ, (ΙοιηίείΙίυίη, ίη ςυο ρπυβ ^ίτβκιιΚι&ΙυΓ, Γβρ6ΐτ(|6 
εοοκυβίοπι νίνβηϋί ίηδίίΐυΐυιη εβρβδδίΐ. VI. ΡοΓΓΟ ηοη πιυΐιίδ ροδΙ (1ί6ΐ)υδ, ουιη ίη δαεΓο- 
ίΙ1ο8(Π8 πη&Γ(}Γίδ ϋαΙί^ηί ΙβηιρΙο δβιΙοΓβΙ 80 Ιβ^εΓβΙ, 
ΙΓ68 ηυί(Ι&πι ΗΐοηβεΙιί, ευπι ιηοπϋυδ νβηβΓ^ηςΙί, 
(Ι1Π1 άβεβηΐί «Ιςυβ ΟΓπαΙο εοΓρυπδ 1ΐ3ΐ)ίΐα &ηίπι1 
ρΓ»86 δρβείβπ) &ο ρυΙοΙίΓΐΙυάίηβίη ΓβΓβηΙβδ, ίΙΙί αρ- 
ρ&ΓαβΓβ, ({008 6Γ6|ζθπυ8 ίηΐυίΐυδ, ιτιίηΓιεϋ Ιιίίαπβ 
ίΑοΙυβ 68( : ηυίρρβ ευ]υ8 βηίπιυδ οΐ) ϋΙϋΓυπι ρΓΰο• 
ββηΐίαηι βχδϋΐΓβΙ : δΐηϋΐϋοπι ηοη αΙ)δ(]ΐΐ6 πια^ηο 
«Ιίηοο 1)οηο &ιΙ 86 ίΐΐοδ νβηίβδβ δεπδίΐ. Ουιη νεΓο 
Οβυιη βίΙοΓΒδδβηΙ, υηυβ ΠΙογοπι δβϋίΐ; ΓβΙίηιιί^βΓΟ 
(1αοοΐ8$ηο εηιη ΙίηιοΓβ,ΓβνβΓβηΙί&ίΙβιηαίΙηιίΓαΙιίϋ, ζ'\ Μετά οΐ τίνας ημέρας χαθημενφ αύτφ «χΐ 
άναγινώβχοντ^ έν τφ Ιερφ τοΰ μεγάλου μάρτυρος 
Ιουλιανού, τρεΤς τίνες μονάχοι έπιφαίνονται, σ<μνο{ 
τε τψ ηΟει, χχι τ^ έχτος χχταντάσει την Ινδον 
ύποφαίνοντες ωραιότητα. Ους δ Γρηγ•{ριθ( Οβχνάμχ- 
νος περιχαρ/,ς τε γενόμενος οΤβ τής ψ^χης βΐϊφ 
άνασχιρτηνάνης έπΙ «{1 τών ανδρών παρουφί^ συνηχι 
μεν μή άνευ μεγάλου τίνος άγαθοϋ παρ* αδτ^ έχεί- 
νους έλΟεΤν. Έπε Ι δε χαΐ προνηύξαντο, χχι & μι« 
αυτών έχαΟεσΟη, οΐ δέ δύο συν <ρόβψ πολλφ χχΊ τινι 
α^ήτφ αιοοΐ παρειστήκεισαν, προσχυνήοας τούτφ ϋΙΙ αββίδίεΐ&ηΐ. Ηυηε 6Γε§0Γΐϋ8 ρ&ΠίβΓ νεηβΓαΙυδ, ^ χαι 6 Γρηγόριος, χαι αύτ^ς τοις άλλοις συμιΐ7ρ•ι• 8686 βΐίίδ ΑάίυηχΐΙ. Ιη ςυβηι ηηοηαείιαδ, ςαί δεάβ- 
Γ8(, €οη]6εΙί8 οευΐίδ : ΟυίιΙ Ιΐ83ε, ίηςυΐΐ, &ι] Ιβ, Οΐβ- 
%οή 86Γν6 Οεί, ςυί 1)οηαπι ραΠβιη εΐβςίδΐί, ({υ^Β 
858 16 (υ( άβ β6η1βη1ί& ΕνΑηςβΙϋ Ιοηυ&Γ^) ηοηαυ- 
ί6ΓβΙυΓ?Ηυηε ίΙΙε οΙ)ρηη)3Πΐηοιηίηί8 εο^ηίΐίοηβπ} 
8(ίιηίΓ&ίυ8, ρ6(1ί1)υ8 6]υ8 εοηίβδίίηι &(1νοΙνίΙϋΓ, &ε 
ΐ8εΓγπΐ83 λΙ) οευΐίδ άί8ΐί11&η8,6Πΐ3κί(&1)αΙ,ιιΙ δυίδ 86 
ρΓβείίΒυβ (ϋ^ηοπι ΓαεβΓβΙ. ΙΙΙβ νεΓο Ιιυηε εΓ6χίΙ, 
ηίΐιίΐςϋβ είΓεΑ £6 ιη&^ηί (ΐυίιΐηυαπ) 6χί8ΐίη)3Γ0 
]υ88ί(, &ε ίρδαπ), Ηΐίοδηαβ ίΐϊάεπι (1υο8 π)οηαε1]θ8 
86ευΜ 86(ΙεΓ6 εοΓ&νΐΙ. Μοχ Μαηιΐβ ίΠυηι πΙΓαΙηΓ : 
8εΐΙο, ίηηυίΐ, 61ί, εοηβίΐία 1υ8 ηοΙ)ί8 οπιηία & Οεο 
ρΓοιϋΙα 6886. ΥβΓυπι ΙΰΒΐϋδ ηο8 ΙφΙοδ δβςυεΓε : 
ςυ&ηάοηαΐάεπι Ιιοηιιη ΐηϋεχ Οευδ, Ιβ ηυοηυε ίη 

εοπΐίΐ8(α ηΟδίΓΟ 8(1 86 αάϋαεεΓε, εΐ δβεΓΟδαηεΙα^ εαυτών έχέλευαε χαΐ σέ συμπαραλαβεΤν^ χχ2 χοιν| στήχει. Προς ον έμβλέψας δ καθήμενος μοναχά, 
Τί 901 τα ενταύθα, φηνΐ δοΰλε τοΰ Θκοΰ, Γρηγ^ιι, 
τψ την άγαθήν έχλεζαμένψ μερίδα, ^τις, χύαγ^*- 
λιχώ; εΐπεΤν, ούχ αφαιρεθήσεται άπλ σοΰ \ ϋά δς, 
θαύμασα; αυτόν έχ πρώτης τής τοΰ 6νόμ«τος γνώ• 
σεως, βάλλει μεν α6τ&ν ευθέως πρ^ τών έχχλου 
ποδων^ όάχρυά τε τών οφθαλμών άποστάζωι», ^^^ 
ήξίον τής παρ* Ιχείνου τυχεΤν, *0 δ& ίναστήσας 
αυτόν, χαΐ μηδέν οΤεσθαι μέγα πκρί α6τ«ΰ βίρηχώς, 
έχέλευέ τε χαΟέζεσθαι, χαΐ τοΤς ^σιν &μοΜΚ νυν 
α5τφ μοναχοΊ'ς. Είτκ προσεχών έχείνφ, Τίχνον Ισο, 
φησιν, γινώσχων δτι τα χατά σέ ίκαντβ £ΐ2β ήμΤν 
χατέσχη παρά Θεοΰ. *Αλλά ήμΤν χαίρω/ χβ^ρΟΜίν 
ήμιν έπου. Και γαρ δ ταΰτα γνιαρίσβς θκ^ μιΙ* ηοΙ)ί8εαπι ^οε3,8άςυ9β^8η1ρ^^^1επ1 ηο3 ηανί^αΐίοηβ 
εοηίβηάΙααυδ,εοηβρίοΰΓβ ρΓΦεβρίι.ΟΙ) Ιιαβε (^Γε^οΓίυδ 
&4π)ίΓα(ίοη6 8ε|;8υ(ϋο ρεΓΓυδυβ,δβ ίρδο εοηΙίηυεΓβ 
ηεςυίΙίΑΐ : βεά πίΓδυδ ΑδδυΓςεηβ, αε ρειίεβ πιοηα*- 
εΐιί εοιηρΙεχΔΐυ^, 1αϋΓ^ηΐ33 ρΙυΓ63 ρποΓίϋυδ ργ2β ^αα- 
(Ιίο 6£Γβη(ΐ6ΐ)8ΐ|&ε ΐ£ΐϊιΐ& ιοιαβ ([θδΐίβοδ,ςυαδ α)8]0Γθ3 

Ρ0ΐ6Γ81,ίη 1118 ΟεΟ ΚΓ&(ί88 8(;6ΐ)3ΐ. Ρ03Ι68 ΥΘΓΟ 8ά άο- 

ιηΐείΐίιιαι εοηεε836Γθ,8ε 1ιο8ρίιϋ Οοαιίηυδ αιαίοηι ίη 
ίΙ1θ8 Ηϋ&τίΐΒίεαι 8εεοιηί(8ΐ6ηιθ8ΐ6ηάεη8, οπιηία 8ά 

^ Ιαε, χ, 43. τους Ιερούς δψεσΟχι τόπους, έ<ρ* οος χχΐ ήμ^Τς ^ίη 
την όρμήν πεποιήμεθχ. θαύματος οδν χαΐ χαράς έχΐ 
τούτοις πληρωθείς δ Γρηγόριος, ο6χ οΐός τ« ην έχο- 
τον χατέγειν, άλλα χαΐ αΰθις Ιξχναστας χχΐ τοΐ( 
τοΰ μονάχου ποσι συμπλαχείς, δαχρυά τβ 6<ρ ^θονΐ|ς 
ε^^ει τών προτέρων πλείονα χαι παντοίος ήν, χάρι» 
ό'σήν έν τούτοις δμολογών τψ Θεφ. Μχτά θΙ κρ^ 
χαταγωγήν ζεσαν, χαί Ι τνΰ οίχου χύριος «ολλήν 
ένδ!ΐχνύμενος την (|,ιλοιρροσύνην ά<ρθ«ήκιΚ Ίίίψι% ύ 197 νίΤΑ 8. ΟΚΕαΟΚΙΙ ΑακΙΟΕΝΤΙΝΙ. ί9β ιφ^; τροφην πιριιίθει, αλ\ γΐ;>σ2μένους άύπνους Α νΐοΐυω η606§99Γί3 8ΐ)υηάθ ίΙΠδαρροβυίΐ.Οα'ΐ €001 ^ϋ- αύτοΟς αχρις ^ρου «Τχεν -ί^ νύξ, τους τ ε Ιερούς 
5μνοϋς ^λντις χαι χόύς Οε(ου; λόγου; άναγινώτχου- 
τ»ς• "Ενθ» δη Λβΐ οΐ μονζχοί την του παιδο; συνεσι^ 
λλΙ λίαν ύπερηγάβθηβαν ούτως είρΰθμως πάντα κχΐ 
ά9<ρΑλως α&τού διιόντος. 

Ζ . Τετάρτης οΰν έπι τούτοις αυτοΐς έπιγενομέντ,ς 
^μιρας, 6δοϋ των μοναχών 6 πρώτος έμέμνητε, και 
τίίς Ιντκ^ρας χατχλαβούσης, έξ{α9ΐ τοΤς πόλεως άμα. 
εΐχοβι δε ημέρας ^δεύνχντες^ ζ\ς Τρ(πολιν αφι- 
χνοΰνται, χαι προς το^ του αγίου Λεον:ίου να^ν 
&ΐ(^ρ]^ονται* δθεν δη καΐ πρεσβύτερος τις τών σε- 
μνών χαΧ χοαμίων, Ιχείνους παραλοβών, εις τον 
αύτου οΤ/ον ξενίζει. Διαχονών δε ην αύτοΤς δ Γρηγό- 
ριος, δ χαΐ δια θαύματος οΐ βλέποντες εΤχον 6ποίαν ^ΙΗ&8( ηΐ, ΐοίΗΠ) ηοοίΰΐΏ ευΐΏ άίνίοββ ΐ8ϋάϋ8ε8η6η<]ο, 
ιυίπ $αϋΓυ5 διπηοηβδ ΙβεΙίΙ^οάο, 8^ άίΐυευΐυιη υ8<ΐΗβ 
ϋαχ6Γΐιη( ίηδοιηηβιη. 1}5ί ιηοηαοΗί ρΓυϋβηΐί&ιΐ) ^υ- 
νβηίδ ςυο(1 Ι&ιη οοηοίηηβ ΙυΙοςυβ βυα οιηηίΑ 
6ηαΓΓα586ΐ, νβΙιεηιβηΙβΓ ςυιιΐβιη αιίαιίπιΐί 8υηΙ• 
VII. ΟιιαΠυβ ί^ΐΙαΓ ουιη 68861 (ϋ68; ηαο αραιΐ 
ί1Ιο8 (?ΓαΙ, Γποιι&οίοΓϋΐη ρηιηυβ νίΐφ ιη6αΙίοΐΐ6Πΐ 
ΓβείΙ, «ε &ρρ6(6η(β νβδρβΓϋ, οίνίΐαΐβ υηα 6|^Γ6(1ίυο- 
ΙυΓ. ϋυπΐν|ΐΐ6 νί^ίοΐί (ϋβ8 ιΐβΓ ΓΒοίδδβηΙ, Τπροΐίπι 
ροΓΥβηίυηΙ, Αΐηαβ αιΐ Ο. 1.6οηΙϋ (βιηρίυιη ρΓοβ- 
οΐ8ουη(υΓ. ΡΓθΐη(ΐ6 νβηβΓΑπ^αβ αε ΟΓΠΑΐυβ ηυί(1&ιη 
ρΓ68ΐ};ΐ6Γ ϋοιηί 8υβ) Ηοδρίΐίο ίΙΙθ8 βυβοβρίΐ, ςαί- 
1)ΐ]8 6Γ6^οπυ8 ιηίηί8ΐΓ&1)αΙ, ηυοϋ 85ρί€ί6ηΐ68, υϋ 
οιίΓ&ουΙυιη εβπδβάΑηΙ, ηίπΓίΓυιη ηυ&αι 1)οη& Γιάβ \^ ικθιούμε>»ος την υπηρεσίαν, ο!» σπούδαζαν μόνον ^ ίΙΙίδ ρΓίΒδΙ&ΓβΙ θΙ)86ί{υίυΐη, ίάηϋβηοηββϋυΐοβοΐυπί χαΐ χαρτεριχ^ν χαΐ φιλόπονον, άλλα τι χαΐ ούτω χα- 

ταπονών εαυτόν, $ια δύο τε χαι τριών ημερών μόλι; 

«οος τροφην έώρα, χαι ούδ* αν ουδέ τότε, ει μη 

«ολυς ^ν 6 μονάχο; έχεΐνος έγχε•'μενό; τε χιι τροφής 

8υιτν« ^αβθαι βίαζόμενος, λόγου; περί τών τεκοντων 

έχβίν||^^ &φήχ>, Ε(ΐ(^ μοι, λέγων, Γρηγόριε^ αρά σε 

λαηΤ τα φίλτατι, γονεΤς τε και συγγενείς κιι ματρις, 

&«& μνήμην Ιόντα ; Ό δΐ, θείας συνέσείός και με- 

τριο<ρροσύνης ύπόπλεω; ών , Τουναντίον μεν ουν, 

Ι^ν^, ώ Πάτερ, και λίαν λυπεΤ, δτι του Κυρ{ου διαρ- 

^^ν βοώντος^ € Ο φιλών πατέρα {\ μητέρα υπέρ 

ίμ^ ο^ 2στι μου άξιος, • κχι, » Ος ουκ αποτάσσεται 

Μ9ΐ τοΤς ύπάρχουσιν αύτφ, ου ΰ^ύναταί μου εΤναι 

μια^της, » έμοί τούτων άξιον ουδέν πέπρακται. αο ρ&ΙίβηΐθΓ, δβίΐ ευιη αδςυβ ^ϋβο Ιιίηίδ «(({οο 
6ΐίΗΐη ΐΓΐηίδ ίϋβΐϋδ Ι&1)ϋΓ6 δβ εοοίβοίδδβΐ, νίχ &(Ι 
οίϋυιη ΓβδρίεβΓβ: αε ηβ (υιη ηυίιΐβιη,ηίδί ιηοοΑεΙιαι 
ίΙΙο, δαιΐ6(]υβ ιποΐβδίυδ, Ιιυηο ίρδαπι είΙ>οπι εαρβΓβ 
εοιηρυϋδδβΐ. Ηίε ^βηβΓΟδοπι 6]ϋδ ιηβηΙι^ΐΏ ρβΓίβα- 
Ιβηδ, δβΓίηοπβιη ίΐϋ άο ρ&Γ6ηΙίϋϋ8 ίη]6€ϋ: Α^6 Γιιγο 
(ιηηυίβηδ), 6Γβ|;οπ^ ηαιη (ΙυΙείδδίιηϋυα) ρ&Τ6ηΚβ8, 
Ιυηι αίΟη68, Ιυπ) βΐίαιτι ραΐΓίΑ παβιηοηΑΐη δυΐιβοη- 
ιεδ Ιυβιη, ιηοΐβδίία Ιβ αίΓιείαπ1 1 Αΐ ίΠβ (1ίνιυ& 
ρΓυϋβηΙίλ 6ΐ δΙη^ϋΙαΓί ιηοίΐβδίΐα ρΓακΙίΙιιβ, ΥαΙιΙθ 
ιΠη ςυίάβίη, ο ΡαΙβΓ, ίηηυίΐ, 86(1 &Ιίΐ6Γ αΐ^υο 1υ 
ορίηιιηδ βίΰείυηΐ. δίςαίιΐβιη ϋοηαίηο 1υ6ΐιΐ6ηΐ6Γ 
οίαπιαπίβ : « Ουί αιτιαΐ ραΐΓβιη αυΐ ΐΏαΙτβιη βυρη 
ηΐ6, ηοη εβί 0)6 (ϋ|;ηΰδ ^ ; » βΐ : • Ουί ηοη νΑΐ6(Ιί• Πλην &λλά παράσχοι ανϋ:θεν δ τών αγαθών χορηγό;, € χείίΐ ΟίπηΊϋυδ, ή"® ροδδ'κΐβΐ, ηοη ροΐ68ΐ 016086880 
Ιμοί τε της ασθενείας επικουρία ν, εκείνοι ς δέ τη; (ΙΊ^οίρυΙυδ^ ; ΠθεάυίΠ ΙΐΟΓΟΟ) & 016 (|θί(Ι(Ιϋαακ 68( 
ΜιιμΙα; παράκλησιν. &αΙ ταύτα μέν οΰτως. β^Τβ\ξ,\& ρΓ9β8(ίΙυΐη. ν6ΓϋΟ)(&Π160 ϋΟΩΟΓϋΟΙ 8ϋρρ6- 

ιΒίλΙοτ ίοι1)6€ί11ί(α(ί8 σιίΐιί ααλίΐίυοι, ίΙΙί8 νβΓο ϋοίοπδ εοοδοΐαΐίοοβπι αϋοαια ΰ0ΒΓιΙυ8 &1Γ6Γ81. ίΐο 
ΐϋιηο6 86 Ιΐ8ΐ)6ηΙ. Η*. Ημέρας δε τριάκοντα έν Τριπίλει διενεγκόν- 
τις» χα^ μηδενΐ πρδς γνώσιν ^λθόντες, ίξιασι ταύτης, 
τη( Μου χαΐ αύθις καΐ του οΙκείου σκοποΟ έχόμενοι. 
Μτ^νοβν ουν τεσσάρων ^δη πχρψχηκότων κατέλαβον 
τα Ιεροσόλυμα , χαΐ περιήλθον τα έκεΤσε, πάν 
(νιιηρ αγαθδν τών αυτόθι φροντιστηρίων έπανθιζό* 
μίνοΐφ Μΐι "(ών έν αΰτοΤς ασκουμένων τοΤς Ιπιση- 
μιΜροΐ( την άρετην συγγινόμενοι. Εν ι δέ τών ΡοΓΓο ΐΓΐ{;ίοΙα ϋί6& ΤΓίροΗ εοοιοιοΓ&Ιί^ 060ΐιαί 
οοΐΐ ΓλεΙί, ίΙΙίοο 6^Γ6(1ίϋθΙαΓ, (ΐ6οοο(|υ6 ίΐ6Γ οα- 
ροδδοοί,&ε &(Ι ρΓορπυοι 86 ρΓοροβίΙ&πι αοείο^ϋοΐ. 
0ϋαο)οΙ^Γ6θ) εοο) ςυ&ΙοοΓ ]αο] ο)6θ8Ϊΐ)υ$ ρ6Γθ- 

{[ΓΙΟαΙί ίϋί8δ6θΙ,Ηί6Γ08θ1}01&01 ρ6Γν606ΓυΩ(. 1.0018- 

ηυβ 11)1(1601 οαιοίΙ)θ8 ρ6Γΐα8ΐΓ&Ιϊδ, ηυί(1(|υί(1 ίο ιηο- 

η38ΐ6Γϋ880α)0Ω3εΙ)ίδίΙΙ)0 ά6£60ΐίΙ)υδ 6Γ&1 ρΓ^Α- 

ΓϋΟ); 1(1 (οΐυο) &8δαοΐ6θΐ68, ουοι ϋΙο8ΐΓίοήΙ)θ8 νίΓ• 

φροντιστηρίων τούτων, ο6 μακράν άπέχοντι της ^Ιυΐ6 νίη8ε0Ω8υ6ΐθ(1ίθ6Ο)1ΐ8ΐ)α6Γ6. Ιθ(ΐυθά8αΐ ν6Γ0 -.0 έ^Ιχς κΑκωςι τάς Ιεράς της Τεσσαρακοστής :^ιμερ2ς 
δλή^άγον, έν αΤς χαΐ ύπερφυεΤς αγώνα; έπιδειξά- 
μινος & Γρηγόριος, θαύματος τας τών μοναχών ένέ- 
ικλη«< (ιανοίας. Διορατιχώτατον δέ τδ της ψυχής 
^Ιμμα χαΐ κροφητιχδν έχων δ της μονής προεστώς 
τ^ τφ Γρηγορίφ συμβήσεσθαι μέλλοντα καθαρώς 
9κηω ιφοδιαγορκύει, τήν τε προς τον Ιερχρχιχδν 
ψημί Ορόνον άνάβασιν, χαΐ τους λχβεξαμένους αύτδν 
^«ριΤς τι χα2 πολυειδεΤς πειρασμούς^ εΤτα χαΐ τη^» 
«Ις δντιρον ο&χ άπαλλαγήν αυτών ΐλδνον, άλλα α%\ 
τίΐ^ Ιχείνοο λαμιφαν άναχήρυξιν. 'Τπετίθει δέ αύτφ 
καε τα δέοντα, διδάσκων τφ του βεου φόβφ στοι- 
χκιουοΟαι βιακαντίςι χαΐ μή τζ έαυτου γνώσιι 6χ ίΙΙίδ ΐΩ0Ωα8ΐ6Π0, ηυο(1 αβΑΟΟίΑ είνί1αΐ6 οοη ρΓο- 
ουΙ αΙ)6ηΙ,82ΐεΓ08 ΟαΑ(ΐΓ&26δίοΐ8βο1)86Γν&Ιίοοί8(ϋ•β 

6|;6Γ6, ίο ςοίΐΐϋδ 6χίθ)ίθ8 ]ΐΐν6Ωί8 6Γ6£0Πα8 Ι&ΐβ 

δϋί α)θ(ϋΐ3ΐίοηθ 8θ«;Χ6Γείΐ8ΐΐοαβαΐ6θΐί8 (!οοοαΐ6αΐοαι 
ρΓ2Βΐ)οίΐ^ υΐ 8ΐυροΓ οιοααοΙιοΓυΐΩ αΐ60(68 ορρηοιο* 

Γ6ΐ. Α((ΐυ6 Ηοδρίΐϋ ρΓ2Β868, €001 68861 Οεΐΐΐίβ 301011 
ρ6Γ8ρί€&Χ, ίΐ60ΐηα6 ί&(ί(1ίε08, 68 ΟΙΩΟία (108Β 0Γ6- 
{Οήο ϋ8υν6ΩΐθΓ8 6Γ8ΩΙ, 1θη£6 ΑΩΐ6 ίΙΙί ΟΙΑΟίΐβδΙβ 

ρΓ8θ(]ίχι(^ Ω60)ρ6 αϋ δ&εποο ϋίαιη ροοίίβοΐΑΐη 8β- 
άβια ρΓον6εΙοια, &ο ο)οΙΙί8 ίΩ8υ11ϋ>08, ν&ηίβςυβ 
ίοιρΓ688ίοοϋ)θ8 ίοιρ6ΐίΙοαι ίη, ε2Β(6Γυο] οοα αιοιίο 

Η8 1ίΙ)6Γ30(Ιθ01 6886, 86(1 1θθυΐ6θ1υθ) Μ ίθ8ί|06 ίΐΙ- 
(ΟΓΟΟΙ 6]θ8 ρΓδβεΟΟίυΟ). ΗΟΧ 60Ω86ΩΙΑ06& ηΜθάλοι < ΜΑΐϋι. χ, 37. 3 Ιλ6. XIV, 33. 199 ΜΕΝ8Ιδ ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 200 ηΙ)(1ί(1ίΙ,|]θ€6ΙΙ1 θρθΓίβΓ6 0ΐηηίαθί1Ιυΐη 06ίΐίΐη0ΓθΑφυ9ασ62(, μήτε μν π«ριορ$ν ιήνητα, ΐΐ τι^ΝΚ τΰν 
ΐη5ΐίΐαί &0 ίηΓοΓίηαπ, ηοη ρΓορΓίΟ β6η8υ ΊηΙυΐηβ- ευτελών χατεπαίρεββαι, &λλβ χαΐ τλ μεθ* ^πομοντκ ιε6Γ69 ηοη ρ&υρ6ηλ(6ΐη (ΙββρίεβΓβ* ηοη νίΐβπι 
ηυβη)ΙίΙ)6ΐ 9υΙ (ιI)^6^ιυπι (ΐ6ρπΐίηβΓ6,86(Ι αβίίοίίοηββ 
•6 ΓυΙατϋβ ρείίΐίοηββ χςυο βηίπιο ρβΓΓβΓΓβ. Ταΐί- 
1)08 ηιοηίϋβ ΟΓβςοΓίοδ, ηοη ββευδ 3ε (€γγ3 Γβηϋίδ 
ίπτί^Βΐβ, ζο ρυΐεΐιη 8βπ)Ιη& ]αευη(ΐ6 βαδοίρίβηβ, 
Γ6€«η(1&αι ▼ίΠυΙίβ λΓΐβίατη ρΓοάυείΙ. 

IX. Ουπ) νβίο Ιΐ6ΐ)(Ιοπΐ8(1& ηυ» δβΓΥΑίοΓ εΓυείδ 
ιαρρίίϋίο 681 ^Ηβεΐαβ. αάνβηί^δβΐ, ίρβα (Ιυεβ Γ68 
Α(1αιίηη(Ι&3 ^τη%\ νίάίΙ, ηβηιρβ Ιιοπιίιΐ68 ίη γοβΙο 
Α (6ΓΓΑ ΙοΙΙί : 8ΐίο8 ηυίιΐβπι ίη8ΐί(υ(ο αε Γαΐίοηβ 
▼ί?6η(1ίηίΙιί1ο•ης€Η8ίηΓβηοΓ68: 8ΐίο8Ϊ(6ΐη ίη ιόγ- 
ροΓβ 6Χ8ί8ΐβηΐ68, ρβπηιΐβ 80 8ίηθ εοΓροΓβ 6δ86η(, 
€ίΙ)ί 6ΧρβΓΐ68 (Ιβ^βΓβ. ΡΙϋΧΟδ νί(1ί( ΐ8εΓγπ)8Γυπι, 
ίοηϋυΠίΓβΓΘ Οϋη)ίη8 8υρ6Γ8η(68.Αΐ<ΐυ6ίΐ8 8ΐυρθΓ6οβει γοΟν συνχεθεΊς έαυτον &ιιεχλ2ίετο, χαΐ την ψ•> δέχεσθιι τους μέλλοντας ^ιιέρχεβθχι ιηιροΜμούς' 
οίς δ Γρηγόριος &9ΐ(ερ τις ε(»φορος γη ^^^ άρ&!με• 
νος, καΐ τα χαλά των νπερμάτων Ι^δέως ί^χ^μχ-ΦΟς^ 
της αρετής πολΰχουν έχαρπο^ρει τον ατταχνιν. θ'. Της $ε του σωτηρίου πάθους Ιβ^ομάδος χατχ• 
λχβούτης, έν ^ ^ιηγε μονξ εΤδεν ύκερφυο τιλούμενχ 
πράγματα, εΤοιν ανθρώπου; &π^ γης εΙς ο^ανον 
αίρ&μένους , είδί πολιτείαν ού^Ιν τών άγγελιβν 
άπεοιχυΤαν, εΤ^εν άσιτιαν Ιν σιΑματι τών ^αωμάΐΜν 
σχεδόν ο'^κ &πέχου9χν, έώραχε οα^φύων ^ύμβηχ, 
μικρού τοΤς ^είθροι; τών πη-^ν παριαούμενχ, θ^μ• άβίβηΐυβ, ίρ8β 86 (ΐ6ρΙοΓ8ΐ)3ΐ, 6ΐ8ηίπιο νβΐιβηιοη- 
16Γ &η£6ΐ)8ΐυΓ. Η6ί πιΐΐιί, ίηΓΐυί6η9, ηυίδδυιη 6^ο ? 
Οοοηβπι 6^0 ρ&είοευπι Ιιίδ νίηδΟβί ]ιΐ(ϋείο8ί8ΐ8ΐη? 
ΒυΓ8υ8 ηοίβηβ (ΐ68ρ6Γα1ίοηί8 ρΓεΓυη(]ο (ΐ6πΐ6Γ^ί: 
δι Οοπ)ίηυ8, 8ί6ΐ)8ΐ, ρΓορβ 8(ΐ6δΙ ϋδ ηυί εοηΓΓβεΙο 
8οη( εοτϋβ, 6( 608, ςηί (I6^6ε(ο δυηΐ 8ηΐπιο, 88ΐνοδ 
ίβείΐ; ροΐ6δ( ίΐίάβπι Οβιΐδ πιβ 86Γν8Γ6 80 ιηοΓεβ- 
<]6Πΐ, ηοη &Ιίΐ6Γ 8(ςυ6 ϋβ, ηυί υηάβείιηα Ιιογ8 οοη- 
άυείί δυηΐ 8, ηυί οπίΛΐηο ηιΐιίΐ οροηβ β^βΓυηΙ, 
ίπιροΠίΓΟ. Ηυηο ί^ίΙυΓ ευπι 6ΐί8Π) π)ο:ΐ8εΙιυδ, ({υί 
Ιιυηο ίρβυπι ίΙΙυε 8(Ι(ΙυχβΓ8(, δίο £Γ8?ίΐ6Γ Αηςί 81- 
ηο6 (η5ΐ8Π εβΓη€ηΐ68^ 5βρ8Γ8ΐίοη6ηι 8 Γβϋυβ (1ο- 
πιρδϋείδ, (ΙοΙοηδ68πι ίης6η1ίδε8υδ8πι ΐΙΗ ρτΒώβτβ 
δυδρίεαίί δυηΐ. Ι(8(]ϋ6 οοηβοΐαίοπΐδ ϋΐυηι νβΓίΐίδ 

δίο βΙΙοςυυηΙυΓ: Νβ (ΓΪδΙΘΓβ, (ΙΐοβηΙβδ, ηΐί; εοηΟάί-ρ τους τε οίχείους απόληψη, χαΐ πχραμνιΟή'τει το χην συνετρίβετο, ΟΤμοι, λέγων, τ(ς γενωμαι ; πώς 
μετά τούτων τών ανδρών έν ήμέρ^ «ρ^αεως πάρα- 
στήσομαι ; Αύθις δΐ μη θέλω ν Ιαυτλν τφ τής &πογΜ^ 
αιως έπαφεΤναι βυθφ, μεταβαλών^ *Εγγν»ς Κύριος, 
Ελεγε, τοΤς βυντιτριμμένοις τ^ ^'ρδί^ι ΧβΙ ^ς 
ταπεινού; τψ πνεύματι σά^ει. Δυνατά; Ιατιν & βε^ς 
σώσαι κάμε και οοΟ^αι μιοθ6ν ώς τοΐς «ερί τη ν 
ένδεκάτην ωραν ούδεν δλως Ιργβναμένοις. Ούτως 
ουν όρώντες αύτον κντηοη ^^^ περίλυπον 8 τε της 
πο•!μνη€ ταύτης ποιμην ο τε μην άγαγών αυτόν 
έκεΤ μονάχος, την &πόλειψιν τών οίχε'αιν χίτίαν είνβι 
και ττ,ς λύτπ^ς υπώπτευον, Ώς δε ϊη χαΐ λ^ίζ 
πγοσηγον αύτψ παρακλήνεως, Μή λυπου, λέγοντες, 
τέκνον* τηστεύομεν γαρ τψ θεψ ώς ού μετβ πολύ τον πιη* οηίπι Οοο, ηοη ηιυΐΐο ροδΙ ϋοπ)6δΐίεοδ (6 ίη- 
νίδΟΓοπι, 88ΐΐ$ηυ6 νοίο Γ8ε(υΓυπ) βδδβ. Ου8Πΐ ρΓο- 
εηΙ ηϊίΐιί νίάβπιίηί, Ρ&ΐΓ€δ (ίΙΙίδ ίηςυϋ), 8 εοηδί- 
Ιϋδ ηΐ6Ϊδ8ΐ)6ΓΓ8Γ6.Ν6ςυ6 οηίπι ϋδάο θΔυδΊ8«'<ΐηίςοΓ 
8ηίπ)ο, ηεπιρβ ηοη ΙίοβΓΟ πιίΐιί ηοη ρ8ΓοηΙβδ, ηοη 
801068, ηοη (Ιοηίςυο ρ8ΐπυη) δοΐυηι ίηΙυοΓί, 6£( 
6ηίπι ηιίΐιί !ηδΐ8Γ^0Γυπ) οη)ηίυηι,8ΐηυ6 8(ΐ6ο ρΐυ- 
η'δ ε8Β(6η8 οπ)ηί1)υ8,οευ1υδ Οοί ίη ηυβηι 8δρίεί6ηδ| 
6( &Ι) ίρδο ίηδρ6εΙυδ, (πδίβπι &ε 8ί!1ίε(υπι οοηδοΙοΓ 
8ηΙπιοπ), δ6(1 ηΙΙιίΙ άβ ίυίυβ 86η(6η1ί8 β^ίδδο εοη• 
δοΐυπι 6δδ6, Ιιοε πιίΐιί, ίάςυβ ΙοΙηηι,ιηοβΓοπδ ε&υ- 
8801 8(Γ6ΓΙ. Ν3Π1 ^00(1 Λ 1ιυπΐ8ηί8 ρ8Γ6ηΙί5υδ &!)- 
δίπι (ρβηιπ) (ΙίεοΓβ ΐΡ6Γ60Γ),)ιίδ 8(1 εοηδβηυβικίυπι 
ρ8(Γ6πι ϋουπ) (ΙίνίΙίίδ ευπ)υΐ8ΐυ<ι, πιβ^ίδ 6ϋ8ηι Ιοβ- Ιρωτα. λλλ' &μεΐς γε, εΤπεν ίκεΤνος, ώ Πζτέρε;, 
και πάνυ μοι δοκεΤτε της έμής γνώμης *Λΐ διζνοίχ 
πο|^^ω βαδίζιν. Ούδε γαρ δια ταΰτβ βαρέως έγά 
φέρω, δτι μοι μη τους τεκο'ντας μηί^ "Κ^ ^^ πατρί- 
δος ΕΟαφος εςεατι βλέπειν* ^στι γάρ μοι προ πέν- 
των, μάλλον δε άντΙ πάντων τούτων, 6 του θεαϊ 
^θαλμος, πρ6ς δν έγώ βλέπων, χαΐ ύφ* ο^ κ^λΐν 
βλεπόμενος, την οδυνωμένιρ μοι παραμυΟοΰμβι φί>- 
χήν. 'λλλ* έκεΤν($ μοι χαι μ({νθν τής λύπη^ αίτιον, 
δτι μηδέν έμιιυτον σύνοιδα χατά τ^ Ιχ<{νου θέλημα 
δράαας, έπεί το{ γε οτι τ({πφ των χατα «άρχα ^- 
νητ(!ρων διεΐ|)γομα, μιχρου δέω λέγειν 8τι «αΙ {&- 
μαι μά}.λον, ούτω πεκλουτη«^ ώ; τον Οι^ |*^*ον 
ευτυχηααι πατέρα. *Αλλ* ευχεσθαι μ<{νον δέ^μη τιίς 10Γ• Υβηΐηίβηίηΐ ηεεβδδβ 1ΐ8ΐ)60, υΐ ΥΟδ ((]Π% νβ- υμών άγκ^τητος υπέρ της έμη( &σ0εν((9ΐς χιΑ ρ 
8ΐΓ8 68( δ8ηε(ί(8δ (ρΓΟ ίπΐ56εί11ΐΐ8(6 80 >10Π)ίΙί(&(6 ^τριότητος. Ούτως είπόντος του Γρηγορίου μκλ «ολ- Π168 ΟΓβΙίδ.ΗφεβΓΦ^οπιΐδοππι οχ&ηίπιο ίη(ίπΐ8ςυ6 
εοη8θί6ηΙί8 (ΙίχίδδβΙ, ηοη βαηι 8Π)ρ1ίυδ ίΙΙί εοηδο- 
18Η 8ϋη( 8{Γ688ί, ςυ8η{!ο ίρδβ 8ΐ)υη(1ο ίΐυί(ΐ6πι 
8ΐίθ8 εοηδοΐ8Γί ροδββ νί(ΐ6Γ6ΐυΓ. 

Χ. Οηπι ?6Γ0 ιΐίβδ ί1ΐ8 (ΙίβΓυπι οπιηίϋπι 8ε εβίο- 
ΙιηΙβΙβιη Γ8€ίΐ6 ρηηε6ρδ, ηυ8 ΟΙιηδίυδ 8(1 ίπΓβπδ 
6Χ6ίΙλΙο8, 1ιυιη8ηο |;6η6Γί ¥ί(8ηι άβάϊΐ^ 8(1ν6ηίδδ6(, 
€οηΓ68ΐίπι οπιηβδ οη8 ευπι ρΓ9βδί(ΐ6 κϊοώλΜ, 6γ6- 
{ΟΓΐο ίΐ6πι, 80 ΐΓίΙ)ΐΐ8 ίΙΙίδ νίπδ εοπ)ί(ί1)υ8, ίη 
88Βε(8ΐη εί?ίΐ8ΐ6ΐη 88εβη(ΐ6Γυη(. Ρογγο εαη ίΙΙυπι 

^Ρ88|. χχχ?, 11. 5 Μ8(11ι. XX, 19. λης της χιτά πνεύμα συνέσεως,* ο&χ Ιτι ΐΒρΜθε< 
σαν αύτοΙ παραινεΤν, τψ χαι έίλλοις παριινβΤν μάλ- 
λον Ιχανώς εχοντι. 

Γ. Της δέ χυρ(ας χαΐ πρώτης χατβλχ6ούαη€ ^ 
ήμερων αμα χαΐ εορτών, ^ ζωηφ<$ρος α3τη τη< ^« 
στου αναστάσεως, εν,θυς ο% τε μοναχοί ιεΐντις •ν> 
αμα τψ προεστώτι Γρήγορ(ψ τε χαΐ τοΤς τριαίν 1χι{• 
νοις άνδρασιν, εΙς την άγ{αν ανήρχοντο πΑιν. Έη) 
δέ χαΐ ε'.ς την άγ(αν είσηλθον ίνάστοΝΤίν, χβΐ τώς 201 νίΤΑ 8. βΒΕβΟηΠ ΑβΒίαΕΝΤΙΝί. 202 ίλλους των (ερών περιηλβον τιίπους χοΛ προσεκώνη- Α Ιοευπι, ϋΙ)ϊ ΟΙΐΓΪδΙυδ α ηιΟΓίβ 8υ8εΊΐ&(υ3 6«(, ίη(Γ0Ϊ8- σβν, ιί^γαλλιάνατο την ψυχήν δ θείος Γρηγοριο;, 
'*λ15ρ'ι^ « θϊύμβτος κατέστη καί ηδονής την περί 
τους ύμνους κχι τάς θείας φδάς των ^εΐαε κατά- 
στανιν Οεχνάμενος, καΐ ούδΐν αγγέλων άπ^δουσαν 
βίνβι νομίσας. Τψ άρχιεπισκόπψ εΙς δμιλίαν έλΟόν- 
τες ξβνί^ονται παρ* αυτφ, καΐ της ορθρινής αυτοΤς 
τιλεσΟείτης δοξολογίας, ώς είθινμένον έντί, προκαθ- 
ίσας, τούτους έκάλει, πρώτους άσπασομένους, εΤΘ' 
^ζή(9 'κους επισκόπους καΐ κληρικούς και τους άλ- 
λους τών συμπαρόντων, έκεΤνά τε συλλαλήσας αύ- 
^ο'^ί, &χ τδ κέρδος οΤδε φερειν εΙς την ψυχ^ήν, τδ 
μεν λοιπόν αθρισμχ λύει, τδν άγαγόντα δΐ τον Γρη- 
γόριον προσκαλεσάμενος μοναχδν και τους συν αύτφ, 
Χαίροις, Κ'^ριε Μάρκε, φησ(* πόθεν αοα σοι καΐ 86η(,02α(6Γ&()υ6 Ιοεα ρβΓίυδίΓΑδδβηΙ &ο αάοΓ&δδβιιΚ, 
Ο. βΓβ^οΓίυδ αηίΐΏΟ ς1οΓί&Ι)3ΐυΓ, βο Ιιιιη 8(1ιηίΓ2ΐ- 
Ιίοηβ, Ιυιη νοΙυρίΑΐβ ρίβηυδ^ δΐιιηιηιιιη ΐΠυιη ίη 
[ιγΐΏπίδ αο άίνίηίβ €&ηΙίΙ)ΐ]8 οΓάίηειη &1(]υ6 εοη- 
οβηΙυΐΏ ίη1υί1υ5^ ηιΐιίΐ ϋΐυιη &Ι) αη^βΐίδ άίδΟΓβ- 
ραΓθ οΓβιΙί^ίΙ. ΡΓθίη(ΐ6 ουπι ίη Ο. Η&ΟΑπί βρί- 
8οορί εοΓι£;Γ6δ5αιη βίςαβ οοΙΙοηαίυιη ν6ηί$86η(| 
βραά ίΐΐηιη (ϋνβΓδ&ηΙιΐΓ. Ουιηςυβ ίΙΙί βυπιπιο ιηα- 
ηβ ΟβιιΐΏ (ςυΐ ρβΓρβΙυυδ 6$1 ί11ί$ ιηο$) ίΙΙυδίΗ 
Ιαυάθ ευπιυΐαδδβηΐ, Ιιοβ Γβδίϋβηβ αεοβΓβίνΚ, ρη* 
ηΓιϋΐη(]υ6 ίΙΙοδ,άβίηεβρδ βρίδεοροδ &ε εΐβπεοδ, 2ΐΠθ8 
ίΐ6ηι,(]υί ρΓΰβδοηΙοβ ΑάβΓ&ηΙ,οδευΙβΙοδ εοιηιηυηίΙβΓ 
63 65ΐ αΐΐοευίυδ, ηαφ οηίιηο ηονίΐ υΙίΙίΐΑΐβιη β^ΓβΓ- 
Γβ : 8ε ΐΏοχΓβΙίςιια (Ιίιτιίδδα πΐϋΙΙίΙυάίηβ,&εεβΓδίΐο- «Ρ^ ήμδς ήκτβι δ του θεοΰ δούλος Γρηγόριος καϊ β ^ϋΟ ΙΠΟηπεΗο, αε ϋδ ηυί ίΙΙυΐη &(1(1ΐ1Χ6Γ3ηΙ:8ί ρβΓ- πό3ίρ θερμοτάτψ, τους σωτηρίους αρτ: τόπους κατ- 
ειλιτίφώς ; Καΐ δ μονάχος, Ουχ ημείς τούτον, είπε ν, 
άλλ* & Χρίστος ίίγβγβ, δέσποτα, και ή σή τιμία εύ- 
χί{. ^Εκπλαγείς δέ δ Γρηγόριος ^πι του όνόμα-ος 
χλήσει αύτοΟ τε και του μοναχού Μάρκου, ούδέπω 
γαρ ουδέ VI των τής αγίας πόλεως ^δηλώθησαν, τη 
δχρ7 αιδοΤ τε καΐ συστολή μή τολμήσας ερεσθαί τι, 
ένβδς είσςήκει. Είτα καΐ τους έτερους δύο των αδελ- 
φών φωνήσας δ πατριάρχης, Κύριε άββα Σεραπίων, 
λέγει, καΐ συ, Κύριε Αεόντιε, χάριν εχω θεφ τφ 
διατφωτίσαντι τας δμετέρας ψυχας, τοιούτον άνδρα 
μ,εΟ' υμών^ εΙς τους αγίους τούσδε συμπαραλαβ^ΐν 
χοπους^ ο5τω μίν, άποστολικώς φάνάι, τω πνεύματι 
ζέοντας και τψ κυρίφ δσ^λεύ^ντα, ούτω δε προσευ- ρβΐυο ΙΰβΙβΓβ,ίικιυίι,ΗαΓεβΡαιβΓ, ιιηάβηαηι (βευιη 
αά ηο5 6Γ6^οπυ8 Οβί δβΓνυδ ίνίΐ, (|υί Ιοεα ίδΐΐίφο 
δαΙαΙαπΆ ηυρβΓ 3(ϋνίΙ? Ουί κηοηαεΗυδ: Νοη ηοβ, 
ίηηυίΐ, ίδΐυηι, δοά εΐιπδΐϋδ, ο ΡβΚβΓ, ΙυΑηυβ&ύνβ- 
χίΐ ρΓβεαΙίο. ΥβΓϋΐΏ 0Γ6£;οηυδ ΙίπιοΓβρβΓευΙδυδοΙ) 
δυΐ αε ΜαΓει ιηοηαείιί αρρβΙΙαϋοοβίη (ηβείΐυιη 
εηίηι ευίρί3ΐη δαηεία; είνίΐ3ΐί8 ίηηο(ιΐ6Γ&η(), τα- 
1)0Γ6 δβηβ αε ιηοά6Γ8ΐίοηθ ςοαάβιη &ηίιηί ηΐΐιίΐ ςυίά- 
ςυαίΏ βυδϋδ Ιοςυΐ, δΙαρεΓαεΙυδ ιη&ηβΙίΑΐ. Όβίηάβ 
άυοδ3ΗοδΓΓ&ΐΓ6δρ3ΐηαΓεΙΐ3ίΙΐ63ρρ6ΐ1&η8,Οσιη1ϋθ, 

αίΐ, 3ΐ)1)3 86Γ3ρίθη,3ε Ιΐΐ ίβοηΐί Ρ3ΐ6Γ, ^Γ3ΐ)38 3|;ο 

Ώοο, ςυί νβδίΓΟδ 3ηί[ηοδ ϋΐυιηίηβνϋ, (Αίβηι νίΓυιη 
αά δαηεία ίδΐΐιοϊε Ιο€3 νοΜδευιη 3δδΐιιτ)6Γ6, δρίηία 
ηυίιΐβιη (^ϋΐ ΑροδΙοΙί ιηοΓΟ Ιο(ιιι3γΘ) ΓβΓνβηΙβιη^ ^ής &μώμσα καΐ μετριοφροσύνης έπιμελούμενον* ^ ΙβΠίρΟΓίςυβ δΟΓνίεΟΐβΠΙ, 6ΐη3€υΐ3(ίδ ρΓ2&ΐ6Γ63 ρΓβ- ΟΓ^^έ γαρ &ποκρύψεται άφ* ημών τα χατ* αυτόν* δή- 
Χα & ]ΐα( ΙιμΤν εσται* έρούμεν γαρ περί αυτών, ευ- 
θέτου τυχόντες καιρού, "ίίρα δε νυν την θείαν καΐ 
μ»9τΐιίην Ιερουργίαν τφ Κυρίφ προσαγάγει ν. ΙΑ'. Ταύτα εΙπών πρδς τδν Ιερόν άπηιι ναδν, τ^,ν 
Ιεραν λειτουργείαν ^πιτελέσων. "Εστη δε καΐ δ θίίος 
Γρητ^ος έν δεξι^ του αμβωνος, κελεύσαντος ούτω 
του "χαριάρχου• Πολλής δΐ αύτδν κατανύξεως και 
τ(^η Ιιαλαβούσης ΐστατο κάτω νεύων καΐ ποταμούς 
^χρύων των διρθαλμών άφιείς. Οΰτως ο3ν Ιχοντι 
Γρηγορίφ, χαΐ' πνεύματι ταπεινώσεως ακριβούς θαλ• 
«ομένφ, δήλα και τού πατριάρχου γίνεται και την 
έπινχιάζουσαν αύτδν χάριν του αγαθού Πνεύματος εί1)υδ αε νίΐοίίηηοεβηΐΐίΰδείΐυΐο δΙυ(ΐ6η(6ΐη.Ν6(ΐ06 
βηίπι ηοδ6]υδ νϋφ Γ3ΐίοη6Γη άίυ εβίβνίΐ Οοπιίηυδ, 
υΐ Ιιχε ?οΙ)ΐδ ραπΙβΓ ιηαηίΓεδία ββΓβηΙ, (Ιβ ςυί1)υ8 
ορροΓ(αηοΓοΓΐ3586 (6πιροΓθ(ϋε6πουδ. Ιη8ΐ8( 3υ(6ΐη 
ηυηε, υ( (ϋνίηαιη 6ΐ βΓεαηοιη βαεΓίΟείυιη Οοηαίηο 
εοΙβίΓειηαδ. 

XI. Ηοοε ίΠθ ΙοευΙυδ, Ιβηηρίαιη 83εΓυιη, Γβιη (Ιί- 
ν!η3η2 ίβεΙυηίδ,ρβΙίΙ.ΡοΓΓΟ ίρδβ ηυοηιιοάίνυδΟΓβ• 

^ΟΠυδ ίη (ΙβΧίΓΟ 3ΐΐ3Π8 ΐ3ΐ6Γβ, ρ3(Π3ΓεΙΐ3 δίε ρΓ9β- 

είριβηΐβ, 38ΐαΙ)3(. ΡΙβΓαςυβ νβΓο 6]υ8 αηίιηυΓη ρβΓ- 
(υΓΐ)3ΐίοηβ βυϋευηΐβ εοιηιηοΐυδ, ίηίΓα ροδίΐυβ ηιί- 
ηΐ8ΐΓ3ΐ)3ΐ, Ουιηίηα ίηΐβπιη ΐ3εΓϊΐηαΓυιη &1) οουΐΐβ 
βΐΤυικΙβηδ. Ουηιςυβ ίΐ3 δβδβ ΟΓβςοπυβ Ιι&ΙβΓβΚ, 
ίΐ)£6η()8 3ηίιηί ΙιυιηίΙίΙαΙίδ δρίπΐυ ίηη3ηιιη3ΐιι$,οια- 
ηία ρ3ΐηαΓεΙΐ8β εοηδίΐία ΙΐλΐίϋίΙ 6χρ1θΓ3ΐ3 6( δρίπ- Ιναργώς έθεάσατο, ώς καΐ πολλοίς εις ύστερον διη- ^1υ8 83ηεΙί ^Γ3ΐί3ΐη ίρδΙΙΠΙ 3(1 υΐηΙ)Γ3ηΐ61Ώ, ΙΐΙρΙβΠδ- γήνχτο• Είς γούν την έπιούσαν, δ μοναχδς Μάρκος 
Ι&Ττου τού αρχιεπισκόπου αυτόν τε καΐ του; συν 
β5τφ μονάχους (ποπέμψαι, ΰστε τοΤς έχεΤσε συν- 
χάξασθαι ά^λφοΤς, χαΐ ο!^τω τής οΤκαδε φερούσής 
ΙιηλββέσΟαι. ΚαΙ γίνεται τούτο κατά την αυτού θέ- 
λη^ιν προσεπνσκήψαντος του αρχιεπισκόπου, μέ-^(ρι 
^ς χσινής Κυριακής αυΟις έπανελθεΤν ώς αυτόν. 
ΚαΙ ο&τω, φησίν, οΤχαδε πορευθήσεσθε* ταύτα δε δήλα 
τφ Γρηγορίφ ^χιστα ήν ου8ε γαρ συμπβφήν τηνι- 
χαυτα τοΤς μοναχοΤς. *11< οδν λχβΤνοι τής δδού 

βΒοΦ. XII» Η. 

ρατβοι.. οη. αχντ. ςυβ ίΙΙβ δβευΐίδ (6Π)ροπ1)α8 6η3ΓΓ3νίΙ, βνίϋβηΙβΓ 
νίύίΐ. Ροδίήύΐβ ί^ίΙαΓ 6]υ8 ϋίβί Μ3Γεα8 π)οη3ε1ΐϋ8 
αΓεΙιίβρίδεορυΐΏ ρΓ6ε3ΐ)3ΐυΓ, υΐ δβ, 3ε ςυΐ ευιη ίρδο 
6Γ3η(, ΐΏοηαεΙιοδ ιηίδδοδ ΓαεβΓβΚ, ςυο εαηα εββίβηδ 
ίΐϋε 3ς6η1ί1)ϋδ ΓΓ3ΐπ1)ϋ5 ΐηδ1ί1υ(3ΐη ?ίΐ3ηι δβςιιβΓβ- 
ΙϋΓ, βΐ ίΐ3 Γ6εΐ3 άοπιαπ) αϋίΓεΙ, ευζη ίιΐ ηίΐιίΐο δβ- 
είιΐ8 ηβ 5βηΐ6ηϋ33ε νοίυηίαΐβ ΐΙΙίυδΟβπ νβΙΙβΙ.Ηοο 
ίΠίδ ευιη 3ΓθΙιί«ρίδεοριΐ8 ρ6(6ηϋΙ)α3 3ηηυί886ΐ, 3(1 
ηοναιη δβδβΟοαιίηίευιη (Ιίεηι τβνβΓδυΓΟδ ροΐΐίεβα- 
111)115, ρΓοβείδεί άοαιαιη ΙιηρβΓβήΙ. Υβηιαι ευαι 5*03 ίίΕΝδΙδ ΝΟνΕΜΒΕΛ. 90ί 
6ΐΪ3αΓι, ηιιΙΙα ίρςυπιοί) ίιΙ πιοΐβδίία βίΤιοί οροΓ(6Γ6; 
ιηαΙϋΓαπι βηίιη ίΓ&ίΓυιη Γβ(1ί(ίοη6ηι &ε ρΓορβάίβπι 
ίοΓβ. Ουο(Ι υΙ)ί 86 ίΙΙΐβ (ΙβδϋΙυΙυιη ίπ Γ68θΐνίΙ, παο- 
1β8(ί8$ίπ)6 (υΐίΐ. Αι Ιυπ) 8686, Ι36ΐ7ηι&α5, ίΐϋαδ &ά 
ρ6(]68 30 ζβηιΐΛ ρ^ο^6^^ι, ίΐΐυιηςυθ Ι)0Γΐ3ΐ)αΙιΐΓ αο 

ΟΓ8ΐ)2ΐΙ, 86 υΙ)ίη3ΐη ίΐΐί ΐ6ΓΓ21ΓυΐΏ 688601, 6(1θ66Γ6(. 

(Εχί8ΐίιη&1)2ΐΙ 6ηΐηί), ί11θ8 ρΓοευΙ α Ιθ6ί8 δ&ηοΐίβ 
&1)ϋ886.) ΙΙΙβ ν6Γο ηοη ρΙα8 νί(;ίη(1 8ΐα(1ϋ8 ΚοηοΑ- 
ηοΓϋΐη, νίουπι β οίνίΐΕΐβ ϋίχίΐ, ίΙί8(3Γ6(|υο ηοηίΐα 

ρΓΪ(ΐ6[η ΐ1Ιθ8 ρ6Γν6ηί886 8ίΐηΠ6 ¥611 6Γ3ΐ ! ρΓ0ρΐ6Γ6α 

ηίΐιϋ άθ ίΙΠβ δοΐΐίοίΐυιη Ρδδβ, η^ςαβ νβΓθπ δβδο ίΙΙοΓυιη έδ<{χει τ6 εκείνων 8λως άπ6λη<ρθήν«ι, ποβών & «ϊ 
γο\άτων βΰτοΟ άπτ<$μενος Ιν^άχρυς π3ρ(x^λ^^, χ»1 
άμ« μχθετν έδεΤτο πο5βποϋς ίΐνβι τους ανίρβ;• 
ψετο γαρ βύτους Ιχ των αγία) ν ώρμηβθΐι τί«ων. Ο 
δε της 'Ρωμαίων μίν Ιφησίν ίΤνβι, έχ χώ|ΐη< ου 
πλέον 15 σταδιους εΤκοίΐ της πόλεως λπεχούσης, έφ' 
11; δσοί οΰπω χιΐ μέλλειν αυτοί»; άφιχε«6αι• Μη^ν 
δη παρ^νει περί α^τ6ν δεδοιχέναι, μηδ) χών »δχών 
αυτών έλπίζειν &πολειφθήσεβθαι* ϊ6*^Ιοο γαρ ώς 
οΰ πρότερον ^ψοντχι της δδου ταύτης ι:ρ1ν αν χαΐ 
αύθις προς αύτ^ν έπανέλθωιιν. Ταύτα κΐπών, τ^ ρΓ66ίΙ)υ8 ο&ηΙυηιΐΏ, ΐηοηβΙ)»!. 0υΑηΐϋ1)Γ6ΐη Ιαοηο β ««λύ της λύπης παρε(λετο, χαΐ ξν τδ μιτβ τσϊτβ 
απΐπίο ίΐΐυΐη βδδβ ]υ85ίΙ,8ροροη(ϋΙ(]ΐ1θ ηοη 86 ίΠοβ παρεδρεύων τφ άρχιεπισχόπφ Ιν τε τχΤς ιφο«υχι1ς 
ρΓίϋδ Ηϋΐο ίΐίη6Γί (ΐ6άί(ϋΓ08, ςΟΑΠΙ αά 86 (ΐ6ηυο χ«ί ταΤς σϋνάξεσι, χαΐ ώς εΙς άρχετυπον τ6ν Ιαί- 
Γθν6Γ(&η1ϋΓ. Οϋί ΟϋΜ 6δδθ( Ιΐϋηο ίη πΐοάαΐΏ Ιοοα- νου β(ον 6ρών, χαΐ δλον παρ• έαυτψ «ριλοπ<{νω; έξβ- 
(υδ^ ΠΐυΚυηΐ ί1ΐ6 (16 (1θΙθΓ6 Γ6ηίΐί8ίΙ, 6ΐ 6Χίη(]θ &Γ- χριβούμενος. 

6ΐιί6ρ}86ορο Ιυηι ίη ρΓ6θίΙ)υ8, (υηι ίη δαοπδ €(ΒΐίΙ)ΐΐ8 &(ΙΙΐ9ΒΓ68ε6ΐ)αΙ : εβΓηβηβςαβ β]ΐ]8 ▼Ι(λΐη, οΐί ηιιοά- 
(Ιβπ) νΪΓΐυΙίδ 6Χ6ηιρΐΑΓ^ ϋΙ&πι αρυά δβ 86(ΙυΙο βο άί1ί|;6ηΐ6Γ οΙ)86Γν&1)Α(• 

ΧΙΙ.ευπί ν6Γθάί6δΟοηίΐίηϊρΓθχίπ)α8 2ΐύν6ηΪ886(, ΙΒ'. Της δε καινής χαταλαβούσης Κυριαχης, **^ 
Πΐοη2ΐ6ΐιί, υ( ίπ)ρ6Γα(υπιΐΙ1ί8Γυ6Γ3ΐ, ρΓΦδΙΟ Γα6Γ6 : οΐ μοναχοί χατα τΐ έπιταχθεν παρηααν• οί^ ν«1 6 ςυοδ ουιη Ο. 6Γ6{;οπα8 νΐ(]ί(, οπιηί νοΙυρΙ&(6 Γ6- 
Γ6Γΐαδ 6δΙ, 216 Ιϋίαιη ίΐΐ&πι ηοοίβιη υηα ειιπι ίΙΙίδ 
ίηδοπιη6Πΐ ρ6ΓΐυΗΐ, ρΓ6εί5υ8 ί(6Π) &ο Ι&οΓ^πιίβ ίη 
Γ6ΓνοΓ6 δρίπΐυδ ίηβίδίεηδ^ ρΓο δβ 8αηοΐ6 Οοπιίηυπι 
οΙ)ΙβδΙ&1)3ΐυΓ, υΐί βχβΓείΙοΙίοηίβ αο πΐ6(1ίΙα(ίοηί8 

ίδΐίϋδ ευΓδυΠ) ρ6ΓΓΐ06Γ6(, ίρδίδ(ΐυ6 ΙΐίΒΓ6(1ί(Αΐ6Π1 30 

ραΠβΠ) εοίηιηυηίε3Γ6ΐ. Οβίηάβ ίΐα δίπιυΙ δυπιιηο 
πΐ3η6 αΓεΙιίβρΐδεορηπι ΗαΓεοβ 3(1ί(, β^118^]α6ρ6^1^- 
1)ΐΐδ ρΓονοΙυΙαδ 0Γ&1)3ΐ υΐ δαίδ 86 ρΓβείϋυδ (3η/]υ&πι θεΤος εΤδε Γρηγόριος, πάσης τε ηδονής Ιπλήοθη, κΔ 
πιρ• Λην έχείνην την νύχτα συνην αύτοΤς διαχαρ- 
τερών αϋπνος καΐ δεήσεις μετά θερμοΟ πνεύματος 
χαΐ δακρύων προσάγων υπερεύχεσΟαί τβ αύτου, κχ- 
λώς τ6ν της ασκήσεως διανύσαι δρόμον χαΐ του 
κλι(ΐρου χαΐ της μερίδος αιτοΤς χοινωνησαι. Είθ* ούτως 
αμα πρωί πρόσεισι τψ άρχιεπισχ({π!|> 6 Μάρκος, 
ήξ(ου τε προ των έχε(νου ποδών χιίμενο« ταΤς Ιδίιις 
ε^χαΐς ώσπερ άγαθοΤς έφοδίοις αύτους Ιχανώσαντα ¥23(100 ({ποά&ιη Ι)6η6 ΐηδίΓΐιοΙο εοπιηιυηίΐοδ άΐηιίΐ- ^ παραπέμψαι. Ό δε έχ&στψ τούτων τ^ν χ>Τρ> έη- (6Γ6ΐ. ΗοΓυηι νοΓΟ ίΐΐο βίη^ιυΐίδ ίπιροδίΐα ΐΏαηυ, αο 
δυΜαΙίδ ίη εοίίαπι οευΐίδ : Οβυδ, ίηςαίΐ, ηυί εοβίηπ), 
(6ΓΓ3ΐη 30 ΙΠ3Γ6, 6( ςιιΙάςιιίά ίη 6ΐδ 6δΙ, εοη(ϋ(1ΐ8(ί, 
ηυί οιηηίβ 3η1β οΓίαπι ΠΙοΓυιη ρΓο1)θ ηοδϋ, Ιρδο 
ΐϊοδ δΟΓΥΟδ Ιυοδ^ (ΐυΙ δ30Γθ83ηο1ΐΙυίηοΓηίηίδθ3ΐΐ83, 
83ηοΐ3 ίδΐΐΐΰβο 1οο3 ίηνί86Γυη(, ΓΓυοΙυπιςυβ ΙιίΑ (ϋ- 
ςηυπι ιη3]6δΐ3(6, ΟΓβςοηυπ), ίη(]υ3πι, ηυί ρΓ2Β86η8 
ηο1)ίδ 3(ΐ68ΐ, $6Γνυπ) (υοπι 3ΐΙυΐ6ΓηηΙ, οοηβεΓνα, 
30 ίη ¥13 ίΙΙοΓϋπι (Ιίπ'ι^β^ βίςυίϋβπ) 83ηε(ιΐδ 6δ ίη 
δα}ευΐ3. Λο οαιη οηιηβδ,Αιηοη, δυΐιϋίιΐίδδβηΐ,οοπι- 

ρΐ6Χ3(υ8 ίϋΟδ ίη ρ306 ϋίπΐίδίΐ. Ηοδ 3ΐ)61ΐη(68 &Γ6- 

^οΓίϋδ €οηδρίθ3ΐυδ, 3οπ(6Γ 3ηίηιο (Ιοίυίΐ, βο ρτίβ- 

ρΓ0ρ6Γ6 Γβ8ΐίη3η8, ίΙΙΟΓϋΐη 8(1 ρβύβδ ρΓθ]θθΙυ8, 

δοΐυπι 86 ί1)Ι Γ6ΐίη(]υί ΐ3Πίΐ6η(3ΐ)3ΐυΓ. Ηβη ηιίΐιί θε(ς, είτα καΐ τους οφθαλμού; διάρχς (Ις ο&ραν^, 
Ό θεός, είπεν, δ ποιήσας τ^ν ουρανών χαΐ την γην 
καΐ την θάλασσαν καΐ πάντα τα έν αύτοΤς, & «ρίν 
γενέσεως αυτών άπαντα επισταμένος, βώτ^ «ώ; 
δούλου; σου τούτους τους διά τ^ σλν ά^ον βνομα ι!ς 
τούσδε τους αγίους τόπους πεφοιτη<ΟΓθίς χαΐ χχραον 
2ί;ιον τφ σψ κράτει προσαγαγόντας, τλν βο-^λόν αού 
φημι Γρηγόριον τον συμπαρεστηκότα ^ΐμΤν, λάννην 
καΐ συμπορεύθητι τούτοις έν ττί 6δψ οώτών* 8τι 
άγιος εΤ εΙς τους αΙώνας. ΚαΙ πάντων τλ άμην ί«η• 
πόντων άσπασάμενος αυτούς, Ι ν κ1ρήν|^ ^>ψ^• 
Τούτους άπιόντας Ιδών ό Γρηγόριος, ^^^ΐή τε 
Ισχυρώς, καΐ προσδραμών έν σπουδή, ποδίν τε 
ηπτετο, καΐ την μόνωσιν &πωδύρετο, ΟΤμοι, λέ^, (ίπςυίβηδ) ηυίδ 8υπ),6ΐ ςϋΟ ΓΏΘ ¥6Γ(8Π1 ? Οαοηβπη οτίς γένωμαι ; ποΤ τράπωμαι ; πώς υμών έγώ. 6^0 ρ30ΐ0 ¥θ1)ίδ, Ρ31Γ68 ΠΟ δ6ΓΥ3ΐθΓ68, (ΐ6δΐί(υ3Γ? 

Υοδ δ6ουη(1υπι Οουω δβΐυΐίδ ηιβΦ 3υο(θΓ68, ίρδί 
Ι)οη1 ρΓοΙ)3ΐαβ πιίΐιΐ νίΐΦ Γη3^ίδ(Γί ΓαίδΙίδ, ίρδί 6Γ- 
Γ3η(6πι ίη¥6ηί8(ί3 ίηνβηίοηίοδ ΓβεΙχ νί» Γ6(1ϋί(ϋ- 
δίΐδ, ηιυΐΐίδ ίΐ6Πΐ ϋυείίΐΐυδ η3υΓΓαςυπι δο ρ6η6 άβ- 
ιη6Γδυπι, ίη (Γ3ηςυί11υπι 30 ββουΓαπι ροΓίαπι 3(1- 
νβχίδΐίδ. Νυηο ροΓΓο ςυθΓηο(1ο (3ΐη ίηίδ6Γ3ΐ)ίΙί(6Γ 

(1ί¥6ΐΙ&Γ 3 νο1)ί8 ? ΟυθΠ)0(]θ 8θρ3Γ3ΐίθη6Γη 1ΐ3ηο 3 

¥οΙ)ίδ Γ6Γ3Πι?Ηΰβο οαπι βΓβ^οπϋδ Κ6ΐη6ΐ)υπ(1υδ (Ιί- 
ς6Γ6ΐ, ρΓίΒ 86(ΐυο Π)3χίπΐ3ΐη αηίπιί ΙυΓΐΐ3(ίοη6πι ρες χζΐ σωτηρε;, άπολειφθήσομαι ; Α5τυΙ μιτλ θι^ 
της έμη; σωτηρίας πρόξενοι, αυτοί μοι της ΑγιΑ^ς 
πολιτείας άγζΟοΙ διδάσκαλοι, α&τοί μκ χβΑ κλα^ 
μενον ευρετε, καΐ ε!»ρόντες εΙς όδλν ϊΜεΤαν χαβ»- 
δηγήσατε, χαΐ ^ν πιλλφ χλύδιανι ναυαγούντα Ηι 
βχπτιζόμενον εΙς γαληνών λιμ^να χαΐ &χύμανχο• 
προσωρμήσατε. Νυνι δε πώς υμών Ιλκινώς χνρι• 
σθήσομαι ; πώς την άφ' υμών ένάγχω διάζεοξιν; 
Ταΰτα του Γρηγορίου περιηαθεστβτα λέγοντος, χιέ 
την της ψυχής σύγχυσιν τοΤς δάρχυνι διάγγίλλοντος| ίο& νιΤΑ 8. σκΕβοηιι ΑΟΚΙ&ΕΝΤΙΝΙ. Μ & πρόορ^ν ώιπερ ούτω χϊΙ πχρϊκαλεΐν ψϋχβς δ^νά- Α ΙαοΓγΓπίδ ίβΓΓβΙ, ΜδίΓΟϋδ νΪΓ βόίηίΓβηάαδ, Ιαΐη Γϋ- μενος, & θχυμασι^ς Μάρχος ανελάμβανε τε αύτ6ν 
πχτριχώς, 

1Γ*. Καΐ, Μη οδτως, δλεγε, τέκνον πνευματικ(!ν• 
ού^ε γαρ μόνον έώμεν, &λλά Χριστφ μέν προηγου- 
μένης, τψ χλ^σει άγ{^ Λαλέσβντ( νε χχι συναρίΟμιον 
ίχοντι τψ των Πατέρων χορψ, Ιπειτβ δέ χβΐ τψ χοινφ 
τοΰτφ χα ι πνεΰματιχψ ΠατρΙ παρατίΟεμεν, δς χαΐ 
χαλώς οικονομήσει τα χατα σϊ^ ^ίοΧ δεξιώς ώ< οΤόν 
τ< Φυναντιλήψεται. Ούτως είπε χα ι τοΤς χειρός εκεί- 
νου λαβ({μενος, πρ^ των ποδών α6τον βάλλει του πα- 
τ^ιίρχου, Πάτερ τίμιε, λέγων, καί ούτος της του 
Χρίστου ποίμνης έστΙ, καί μέλλει καΐ αύτ^ς Έκκλη- 
σίαν πιστεύεσΟαι, καί τφ της διδασκαλίας λ(>γψ ώτπερ 
οΤαχι πνευματικώς διακυβερνζναι. Φρόντισον Ιαη8 ρΓΰ6^ί€6η()ί3, ηυ8πι 8θΐΑη(1ί3 &ηιίύί8 ροίβηβ, 
Ιΐϋηο ρηΐ6Γη6 βχεβρίΐ. 

XIII. Αο, Νοη δίο Ια ςυίάβιη,βΗ ιηί,άίχβπδ (αίΐ), 
ηοη.Νβηυβ βηίίη δοΐυιη (βββδβρυΐιιΐι&ιηυδ, ({υαηάο 
ρΓ«6δ6Γ(ίιη εΐΐΓΪδΙυβ δϋΑ Ιβ νοεαίίοηβ 8&ηο(& (Ιί^ηα- 
(υδ, ίη ΡβίΓϋπι εΙιοΓαιη οοορίαήΐ. Αΐηυβ ΙιυΙε (β 
ςυοςυβ εοιηιηυηί 6( ορίίιηο Ραΐπ, ςυί, ηυ» &ά 

(6 δρβΟΐΑηΚ, ΓβΟΐβ &()Π)ίηί8(Γ8ΐ)ί(, 6ΐ (]α3Π1 ΓΐβΓΪ 

ροΐβήΐ, ίβΙίοίΙβΓ δαβείρίοΐ, ιρδβ εοιηηαβηάο. δίο 
ίΙΙβ ΙοειιΙυδ, πΐ3ηυιη αρρΓβΙιβικΙβδ, βά ρ5ΐπ&Γε1ΐ83 
ρβάβδ ϋΐυπι δΙ&ΙυΐΙ, ΡαΙβΓ νβηβΓ&ικΙβ (ίηςυίβηδ), 
6ΐ ΙιΙε 6δ! 6χ ΚΓ6£θ Οιπδϋ, ίδηαβ Ιίάβ Εεείβδίβηίΐ 
ΓαηοΙαΙυΓυδ, βο β&πι άοείΓίη» εοΒίβδϋβ ρΓββάΐεαϋο- 
η6, υΐί εΐανο, άίτίηβ ^αΙιβΓηαΙιίΓυδ βδΐ. Ου&πι- 

χαΐ της τούτου ψυχής, δποσττ.ρίζων αύτ?ίν ταΤς δι- ^ θ1)Γ6ΐη 6]ϋδ Απΐπίββ ευΓαΠΙ Ιΐ&1)688, ΐΙΙ&Πΐηυβ Ιϋβ ουν οχνκαλιαις σου, και πείθων τοΤς της άσκ/,βεως π^- 
νοις έγχαρτερεΤν, άειλαμπη τε διαφυλαχΟηναι και 
μη τοις της νειίτητος λογισμοΤς, οΤ^ε τίνα λευκοτά- 
τ^ίν ^ιν καΐ &ρΰ[. θάλΛουσαν, σπίλοις τισΐ διαμολυν- 
•ηναι. Ταυ τα του μονάχου λέγοντος, 8 τε Γρήγ({ριος 
Ιτι χαΐ μάλιστα την ψ^χην έπχθαίνετο, και δά- 
χρ>9ΐ θερμοΤς έ^ντίζετο* έφ* φ δη και οΐ παρ- 
•βτώτες, δρωντες ταύτα, συνέπασ^ον. Ου μην άλλα 
χαΐ βι&τος έχεΤνος 6 πατριάρχης εις οΤχτον κατήγετο, 
χαι αόν Γρηγ({ριον Ετι κείμενον άναστήσας, *Ορω 
σ€^ ώ τέκ^ν, λίαν περιαλγουντα τψ χωρισμψ \ών 
&ν8ρων• Εΐ μεν ο^ άρεστό'ν σοι •ύν ήμΤν είναι, 
|μ6* ήμων Ισο, χαΐ πάντα τά ΥΛτα σε θέσει χαλώ; δ 
Χριατδς^ ώαπερ &ν χαί αύτλς βούλοις* εΐ δέ τδ άπιέ- δυδίβηίβδ (ΙοείΓίηα οροΓίβΙ,ρβΓδαλάε&δηυβ ιηβϋΚα- 
Ιίοηίδ 30 οχβΓεΙΙ&Ιίοηίδ ΙαΙ)οπ1)ΐΐδ ίηβίδΙβΓβ δρΙβη- 
(ΙβηΙβπι δβ εοηδΰΓΥΒΓβ, ηοη ρυΐεΐιβιτιιηοηι, βε υΐί 
νβΓΪδ (βιηροΓβ ΟοΓβηΙβπι 3δρ6ε(ϋίη,3υνβηίΙίΙ)υδ εο- 
£;ΗαΙίοηΐΙ)υδ ηιΐ3δί ηπ^εαϋδ ηϋίΙ)υδ(ΐ3Π) ΙηηυίηαΓβ. 
Ιΐίεε Ιυπι ύΐεβϋαί ιηοπδείιυδ, ευπι 6Γ6^οήϋδ£;Γ8νί8 
8ΐιίΐΏθΙπδΐ8Γ6ΐυΓ,8εΐ8εΐ7ΐη&82ΐ)ΐιη(ΐ8ηιίοΓ6δ6ίΓϋη- 
(ΙβΓβΙ. Ιη ςυο ηυίϋβιη 6ΐ (ΐαί ρΓΟΒδβηΙβδ &(]6Γαη(, 
ΙίΦε εβΓηβηΙβδ εοη4οΐ6£06ΐ)8η( : ηοίη 6ΐ ίΙΙβ ίρδβ 
ρ8ΐΠ8Γε1ΐ8ηιίδ6ηεοΓ€ΐί8 ρβπηοΐυδβδί, ΟΓβ^^οπυπι- 
(ΐαβαάΗυε ]8ε6η(6ΐη βπ^θηβ: Υίάβο Ιβ, ίηηαίΐ, 61ί, 
ΙιοΓυιη νίΓΟΓυπι δ6ρ8Γ8ΐ!οη6 (ΠΓ8νίΙθΓ 8£Γβοΐυιη• 
Οϋ8Γθ, 81 ρΥάΟΒϊ, ηί Ιιαε ηοδ(Γ8 υΐ8ηδ οοοδυβίυ* 
άίηβ, ηοΙ}ίδευιη βδίο, (ιΐ8ηυ6 οηιηίΑ βΐιπδΐυδ, υ( ναι σε μάλΛον χατα γνώμην εστίν, έν είρήν^ δη συν^ν6I16 ίρδβ νίίΙβΠδ, ΓβΟΐβ εοηδίίΐΐΐβΐ ; 8ΐ ΥβΓΟ δί αύτοΤς χαι πορεύου. Ό δέ Γρηγ({ριος, Τούτο μίν οΟ, 
<^σ\, μηδΙ γένοιτά ροί ποτέ, δέσποτα, τους έντοΰθα 
τόπους απολιπεΤν, ους και δι* εύχης ^ποιουμην ιδεΤν 
χαΐ' 6πΙρ ών τΤ|ν μαχραν ταύτην άποδημίαν εΐλό- 
μην. Πλην Ιιλλά τί πάθω ; λίαν μεν γαρ κα? τούτων 
Ιρωτιχώς περιέχομαι* έπεί δε τ^ άπιέναι τούτους 
&ναγχαΤον δρω, &ζιώ γουν &ντ' αυτών ώσπερ τι φυ• 
λχχτήριον χαί κληρον ζωής τας Ιεράς αυτών εύχάς 
μοι χαταλιπιΤν* πέποιθα γάρ τψ θεψ και πάλιν αυ- 
τούς ^ψκσθάι έν τ^ παρούσΐ[^ ζω^. Ταύτα α^ου εΐ- 
ρηχάτος, περιχυθέντες αύτψ οΐ μοναχοί καΐ θερμώς 
ιηρκρόγτες, σύμοολά τε σαφή της ΙπΙ τψ χωρισμψ 
λύιτης τά δάκρυα παράσχοντες, βί^ και μ({λις άπο- 
σνασΟΙντες καί συντάξαμε νοι άνεχώρησαν. (ϋδεβάβΓθ ιη8ξίδ Η1)6(, ίη ρ8ε6 ευπι ίΙΗδ Μ, ΑΙ- 
ηυί 6Γθ£;οπυ8: Νοη Ιιοεηυΐϋβπ) (ίηηυίΐ), (Ιοπιίπβ, 
8εοί(!3(, &νβΓδ6ΐυΓ(ΐυθ Οβυδ, υΐ Ιιββο Ιοεπ, ςυχ 
νίάβΓβ ρΓ6ε8ΐυ8 δυπι, βΐ ρΓο (|υίΙ)υδ 1ΐ8ηε Ι3ηι 
Ιοη^8ΐη ρ6Γ6£;πη8ΐίοη6ηίΐ εοη]6εί, (1βΓβΗη()ΐΐ3Πΐ. 
ΥβΓίιπι ΓβεβΓΟ ηοη ροδδΐισ), εοπι νβΙιβαηβηΙβΓ ί1- 
Ιοδ (1ί1ί§3ηι, (ΐυΐη 8ΐί({υ8η1υ1υπ) 8Γ6εί8Γ. Ουοηί8πι 
νοΓο ίΙΙοδ Λ'ιτβ ηβε6δδ8ηυηι ίυί(, βχίδϋπιο 880γ38 
ίΙΙοΓυπι ρΓβεβδ υΐί 1ιι(6ΐ8πι (]α8α)(ΐ8πι 8ε βνβηΐιιπι 
γί(8Β ίη8(8Γ ίρδΟΓυπι, πιίΐιΐ ηοη άβΐοτβ. ΟοπΩάο 
6ηίπι Οβο, 1)3ε ίρ88 βΙίΑΐη ρΓββ^βηΙί νί(β ϋΐοδ ίΐοΓυπι 
π)θ εοηδρ6ε(υΓυπ).ΤΑΐί8ΐοευ(απι Π)οη8ε)ιΙ είΓευπι- 
88!8η(6δ, 8ε 8Γ(ΐ6η(6Γ είΓευπιρΙβχί, Ι&εΓ^ηηίδ πι&ηί- 
0Γ6δΐ8πι ρΓοευΙ άυΐιίο 8ί£ηί6ε8ΐΙοη6ηι ίβεβΓυηΙ ηαιαι &{Γ6 α1) ϊΠο ββρνλΤβηΙαΓ : « ηυο τίχ Ιπηϋοπι &νυϊδί, βο ίη ΟΓ^ίηβιη εοπιροδίΐί, ίητίΐί &!)- 
ιβτοιιΙ. ΙΑ*• *0 δΐ, Ιικομιίνας Ιν Ίεροσολ^μοις, τους σε-> 
««ους τ<5πιυς χαΐ Ιερούς περι^ρχετο, τά τε μονα- 
^^ήρια χαι τά των ασκητών καταγώγια, τί^ν φιλερ- 
•^ν μέλιτταν ζηλών άτεχνώς κατά των αρετών έ^θη 
^οχ<{νως άπανθιζόμενος. Καί δ μΙν Ιν τούτοις ΐ^ν. 
01 81 μοναχοί, χαταλαό^ντες την Τρίχολιν, καΐ εΙς 
* ιελοΤον έμβάντες, τ^ Σιχελί^^ προσορμισάμενοι, χατ- 
^χθησαν εΙς Άχράγχντα. "Εν τινι Λ μοναστηρίψ 
4ν γειτί$νων δντι πχραγεν({μενοι τψ ήγουμένψ ξενί- 
ζονται, δν δ τιροφητιχώτατος Μάρχος χαΐ μΙ^ πω 
ΚβΙ»» , Παυλον έξ 6ν<$ματος α&τ<(θι χαλέσας , εΙς 
θάμβος Ινέβχλε* χαΐ περί του προταθέντος δΐ XIV. ΡοΓΓο ευαι ΗίοΓοδοΙγωίδ 1ιίερ6Γπΐ8η8!δδθ1, 
▼6η6Γ8η(ΐ8 ϋΐ8 &ε β&επι Ιοεβ, ηβε ηοη βίοηλδίβπα 
&ε π)οη3εΙιθΓυπ) (Ιοπ)ίε1Ιί& ρ6Γΐυ5(Γ8νίΙ, 6ΐ ορβΓΟ- 
8801 &ρίαι 86^υΙο ίπιί(8(υδ, νίΓΐιιΙαηι 0ογ68 άϋί- 
{βηΙβΓ βχεεπρδίΐ. Αΐηυβ ϋ8 8686 δΐιιάϋβ βΓβ^ο* 
ποδ εοηΐίηεώΐ. ΥβΓυπι ιηοη8ε1ιί ευπι ΤπροΙίηι 
ρβΓνβηίδββηΙ, η&νί εοηδεβηδ* ίη 8ίεΠί8σι η8νί|{8η- 
|68, ΑξίΓίββηΙυπι δυηΐ 8<Ι?6εΐί; ηιοηβδίβτίοπι νβΓο, 
ηυοά ίΙ}ί ρΓοχίπιιιπι 6Γ&1, &(ΐ6υη(68, 8ρπά ρΓΦβϊ- 
ϋβπι ίΙίνβΓδ8ηΙηΓ ; ςαβηι ηαίιΐβπ) Βΐ8Γεα8 ίυΙυΓο- 
Γϋπι ρΓδΒδείιΐδ ειιιη ηυη<ια8αι νίάίδδβΐι ρΓορηο ηο- 
πιίηβ Ρβαΐαοι λρρβΙίΕηδ, ίη δΙαροΓθΐη ^ο^^6^^I• Α^ ι 207 ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕη. !208 (Ι6 ρΓ86(11θΙΟ 83ηοίθ ΡθΙ&ΐηΊοη6, <ΐυβΐη ηυηηαααΐ Α δ^ίου Ποταμίωνος, ^ιήιτω πρί$τίρ« βδτφ γνωσβηνχι 
8ηΙβ» ίΙΗ ΟΟςηίΙυΐη β83β βχίδΙίΐηΔΓαΙ, ρβΓΟΟηΙαΙυβ, δοκοΟντο< παθύμενος, ούδΐν ίττον ^ξέπληξκΥ. ΈΐΛΐ ηϋιϋο ιηίηοΓβπι βύιηίτ&Ιίοηβιη ίη]6ΰίΙ. Παηυβ ευιη 
ιηβηβα ίΙΙίδ βδββΐ αρροβίΐα, αο ραηίδ βΐ αςυο) (α(ί 
ίΙΙίβ ιηοπβ 68ΐ) ιηυΐυβ ραΓϋοίροιη ΓεοίδδβηΙ, νί- 
Γ08 βρίβοορο ιη&ηίΓβ8(ο(, βΐ υ( Μ&Γευ8 Ιιοιηίηβιη 
ςαβιη ηυηηυ&π) νίάβΓαΙ, ηοιηίηαΐίιη αρρβΙΙαπΙ, 
ςυο ίΐΐβ ηυηΐίο ιηίηβεβ βΓανί^υδ βδΐ, ίύηυβ ΐη- 
βχδρβοΐαίο ΙυεΓΟ βρροηβηδ, αά ΐρδυιη οοηίοδϋιη 
ρΓορβΓ&Ι. ΡοΓΓΟ 011Π1 ϋ1θ8 οΙ)νίθ8 1ΐΑΐ)υίδ36(, εοηι- 
ρΐθχ&ΐϋδ, βΐ ρβΓ ί11θ8 ηυίϋηαιη &ρυ(1 60δ Α^βΓβΙυΓ, 
ςοίηβιη βδδβϋΐ, ςυονβ Ιιαο ρβΓθ^Γίη«Ιίοη6 εοηίβη- 
άβΓβηΙ, οο^ηοδοβηδ, βίΓαΓβυβ ευ]υδ τή οαυδα ηανί- 
^&1ίοη6ΐη ΓαεβΓβηΙ, ουπι ϋΐίδ 1)Γ6νί οοιηηιοΓ&Ιαδ, δε χαΐ τράπεζα παρετέθη ουτοΤς, %λ\ ών ΣΟοζ κΤχον 
μετέσχον, άρτου χαΐ ύδατος, μηνύει τφ Ι-λι^τλοί:^ 
τους ανδρχς, και οπ(ος ό Μάρχος δν ούδεπω τεθέχται, 
ονομαστά τοΐτον έχάλει . *0 81 πάνυ τε ^βθη τφ λόγφ, 
χαΐ τούτους Ηρμχιν ποιησάμενος, α^{χχ μετχπέμπε- 
ται παρ' αυτόν παρχγεγον({τας δε άσπααάμενος, χβΐ 
δι' αυτών τα χατ' αυτούς γνους, τίνες τε βΐεν, χαΐ τίνα 
τήν άποδημίαν έατάλησαν, χαί ν3 πάλιν τ^ν &ιη{πλουν 
ποιούνται, συνεδριά^ας αύτοΤς προς βρ>χ^ ^^^ '^^^' 
θεοφιλή συνωμιληχώς, προς τί^ν έχχλησίαν άπ^εϊ, 
τήν Ιεράν τελέαων μυαταγωγίαν* ?|ν γαρ χαΐ ^ των 
χορυφχίων αποστόλων έορτη Πέτρου χαΐ Παύλου. 30 (ϋνίηα <]υφ<]3ΐη οοηοπιοηίαΐαδ, &(Ι βεοΐβδί&ιη, Iη^δι^^υ[η 83οηΔοίαιη εοΙβΙίΓαΙυηΐδ, ρΓοβοίβοΚαΓ. Ιβ 
βοίιη ΡβΙπ 6ΐ ΡαιιΙί βυιηαιοΓαιη βροβΙοΙοΓυιη άίβδ ΓβδΙαδ 6γ&(. 

Χν.Ρθδΐ6Γα3υΐ6ΐη(1ί6ρθδ(Π1ΑΐΐΐΙίη&£ΐ3ΐΐ(ΐ68,οαΐη Β 1Ε*, Τ^ επαύριον δΙ μετά τας έωθινας φ&ας του βρίδοορυδ ίΙΠδ 8(ΐ68δ6(, ϋεςυβ Γ6ΐ)υδ (ϋνίηϊδ αο 
8α1α(&πΙ)ΐΐδευΐΏ ϋϋβ ί3ΐηίΙί3Π(θΓ ΙϋηυβΓβΙοΓ,δίΕΐίιη 
ΟΓβςοΓϋ ραΓβηΙβδ ίη υΓΐ)6ΐΏ ίη|;Γ68δί δυηΐ, υΐ ίΐΐί 
ΐαη(]υΑΐη πιΟΓίυο ρΑΓβηΙ&ΓβηΙ ; εοςίειη ηΑπ^ιυβ (Ιίβ 
ιηοΓίυυδ ίΙΙίδ νίδυβ ΓυβΓ&Ι. Αίςαί ειιηη ιηΜβΓ 6γ6- 
£;οηί 26ς[υ9Βνθ3 ρυβΓΟδ νίιΐίδδβΐ, Γιΐϋ ιηβιηοπ&ιη 
δΐιΐιίβηδ, νίδεβΓίύυδ βδΐ ^ΓβνίΙβΓ ίηΐ6Γείδ3, ςυίρρβ 
ΙιοΓυπα &δρ6ε(υ8 ΟβΙυδ ίΙΙί [εαυδ&ιη ιηίηίδίΓΑνίΙ : 
Ηβί ιηίΐιι ((Ιίεβηδ), Γιΐί (ϋίβεΐίδδίπιβ^ βΐί 1απιίη£;6ηδ 
ίηΙβΓ ίβηυ&Ιβδ βρΙβικΙοΓ, ηοαιη 5θ1 ίηΙβΓ 35ΐΓα. Ηοδ 
ςυίάθΐη (υί ε&αδ& οιηηβδ ίηΙυβοΓ ; 1ιι νβΓο υ1)ί 68 
ΐ6ΓΓ3Γυπ)? ΟυΓ 68 (οΓο) ίπ Ιυεβπι βϋίΐυδ ? υΐίη&ιη 
ιηοΓίίδ (υββ ^βηυδ 8£;ηο8ε6Γ6Π) ! υϋη3ΐη Ιοευιη, υΙ)ί 
οεεα1)υίδ1ί αΚηυβ υΐίηαηι δείΓβπι, 8ί(]υί 1ίΙ)ί ΓυβΓυηΙ έηαχόπου σύροντος αύτοΤς χαι συνομιλουντο; τα 
θεοφιλή χαΐ σωτήρια, αύτίχα χαΐ οΐ τοϋ Γρηγορίο» 
γονΚΐς την πόλιν ε1σι(ίε9αν, ώς έπι νεχρφ τα έχείνου 
τελέσαι μνημόσυνα* κατά ταύτην γαρ τ^ν ^ιμέρχι 
αφανής αύτοΐς έγεγ^νει. Τους ήλιχας οδν τφ ΓρΤ|• 
γορίφ πατδας θεωμένη ή μήτηρ εΙς &π<$μνησ{ν τε 
αύτοϋ ΙοΟσα, χαί τα σπλάγχνα δεινώς χοπτομάν^ι 
ίφορμήν θρήνων τήν εκείνων ορασίν Ιποιβΐτο, ΟΤ- 
μοι, λέγουσα, τέχνο; φίλτατον, τέχνον, τοσούτον έν 
ηλιξι διαλάμπον , 8σον έν άστράσιν {[λιος, τούτακ 
μεν του; χατά σε πάντας &ρων, σο δΐ μοι μονογενές 
που νυν αρα τυγχάνεις ] τί γεγονός ; Ε?Θβ σου τον 
τρόπον έγίνωσχον του θανάτου* είθε χαΐ τλν τόπον, 
ου πέπτωχας* ειΟε χαί ε? τινές σόι του θανάτου ΐΏΟΓίίδαυεΙΟΓβδ! Τυ8βη&ηΐςα6ε3ΐαη[)ΙΙ&ϋδί£;ηθΓ3ΐίθ(;2γεγόνασιν αίτιοι. Α5ξει μοι τ^ πάθος τ)1ς συμφοράς ιηί[ιί άοΙοΓθΐη 30^61, Γ3εί1(ΐυθ υΚ, ευιη 5ίε Ιυ^οΓβ 
εο^3Γ,ί^ηοΓ6πι, ίη ηυο ιηίΐιί ί\ιτβ δί1ΐ3[η6ηΐ3η(1υπι. 
ΑΗ3δ βηΪΓη οηηηβ ιηοΓίίδ {[βηυδ δΐΐδρβεΐυιη ί3εί(, 
3Π3δοιηηίΙ)υ8εο[ηρ6ΐ1ίΙάίΠΐ(ΐ6Γβ. Νυιη ςυΰβδίΐνβ- 
δίΓΪδ 16 ί6Γ3 Γ3ρυίΙ ? Αΐ ΓθΓ3Γυιη Ι6εΐ3 δυηΐ βϋνβθ. 
Νυιη ςυί ΙβΙβίΓοηβδ ίη(6Γί6ε6Γ6?86ί1 (ΐυίδ («πι άίΓυδ 
βίςαβ εΓϋθηΙϋδ 3ηίπιυβ, 6( 1)υπ)3η{Β Ι3πι βχρβΓδ 

η3(υΓ26, 3ε υΐ Γ6ίρ83 3(] εΓυ(]β1ί(3Κ6ηΐ Ιβρίδ 6886(» 

ηυί ηοη !υ3η) (ούδεεΓο) ίυνβηίΐβπι 33(3(6ΐη ν6Γθ- 
Γ6<υΓ ? ({ϋί ηοη οΐ) ίοπΏδβ δρβ^ίβιη πιίδοπεοηΐίβ 
ίΐ6εΐ6Γ6ΐαΓ? δβά ηαί(1 Ιιββε ΓΓυδΐΓ3 ΐ3Π)6ηΙοΓ 1 Οβυδ, 
3 ηυο εοη$οΐ3(ίοη6ΐη ίηΓβΙίχ ίηνβηίο, ιιΙ)ίη3πι ίρββ 
818 βείΓβ δοΐυδ ροΐββί. Τ3Η3 ευηι ιη3Κ6Γ ΐ3ηιβη(3Γ6- ή άγνοια, χαί θρηνεΤν άναγχαζομέν^, μηδέ Ιφ* ^ 
θρηνεΤν εΐδέναι χαλως δίδωσι* πάντα μίν γαφ θανά- 
του τρόπον εποπτεύε IV ποιεΤ, πάσι δε πάλιν ΑπιστεΤν 
άναγχάζει. 'Άρά σε θηρίον τι των αγρίων ηρπασε ; 
άλλα θηρίων 6 τόπος Ερημος. Αρά σε λ(ΐστα1 δκε- 
χρήσαντο ; άλλα τίς ο5τω μιαιφόνος ψυχ9^ χα! τΙκ 
ανΟρωπίνης Ιςω φύσεως, χ3ίν αυτόχρημα λΑος ξι 
εΙς ωμότητα, ήτις σου μη τ^ νέον ΙδυνοΑπήθη τηζ 
ήλιχίας, ήτις σου μη τ^ χάλλος ήλΙησε τΐ^ς μορφής ; 
*Αλλά τ( μάτην ταύτα θρηνώ ; θεός αν είδείη μόνθ( 
ου τυγχάνεις αυτός, χαί παρ' ου μόνου την χαρά- 
χλησιν ή δυστυχής ευροιμι. Τοιαύτα της μητρ^ ώο- 
φυρομένης συ^^ιεσαν σχεδόν οΐ της πόλεως άκοντες, 
καΐ τόν 6ρήνον αυτή σανέπλεχον. ΙϋΓ, ρΐεπίΐαθ οπιηβδ είνοδ ίΙΙυε οοηνβηβΓ3ηΙ, 
6^υδςυ6 ΙυεΙυ εοη[)παον6ΐ)3ηΙυΓ. 

XVI. ΥβΓϋΐη εοπΐ υΙυΐ3ΐυδίη 3ΐΐαπΐ ΙοΠβΓβΙϋΓ,βΙ^ ΐς"'. Ώσ δε έπΙ μεΤζον ό χωχυτός {ρετο, χαΐ 6 ΙΙάρχο; 

Μ3Γεϋ8β^ϋI3ηιβπ1δβηδ^88βι,β^υδε3υδ3Π135βρ^δεορο -- -''' '-*- " * — ^ • "" 

8ί8είΐ3ΐ)3(αΓ,πιυΗαιη6ΐΙρ86 3ΐη3Γ6(]η6ίη^6πιί8ε6α8, 
Ι3εΐ7πΐ38 νβΓΐ)ί8 εοπιπιίδεβ1)ΐΙ. Εί^ο, ΡαΙΟΓ, ίηηυίΐ 
βρΐδοοροδ, 8ΓΑν6πιΙίΙ)ί ε38αιη βάίδδΟΓίίπι, ΥίΓ^ϋί- 
(130) ΗοηβδΙο ^βΟθΓβ, 6χ νίεο ηοδίΓΟ) είνίΐ3ίί ρΓο- 
χίιηο οπυηάϋδ, ευπι άίνίιϋδ ίΙυΓβηβ, Ιυπι πιβηΐθ 
ΙοευρΙβΙίοΓβ ρΓδΒδΙβηδ,δυβ οπιηί3 ρ3υροπΐ3υδ εοπι- 
ιηαηίε3ΐ)3ΐ. Αί υχοΓβπι ρίβιη αίΐηιοϋυπι βΐ ογπ3- 
Ι3ΐη ιΐυεβπδ, βΐίυιπ βχ 63 ρΓβειιπι βΓβο ^βηυίΐ, 
(ΙΟθηι 3 83εΓ0 1)3ρϋ8η)3ΐθ ίρδβ δυδ06ρί. Υίϋοηδ 
'ψίην ρ3ΐβΓ ρΓοΙίδ δΐΐδεβρίίοηβπι, βΐ ρΓβεοδ νοίο του πένθους αίσθόμενος του έπισχόπου διεπΰνθοίνετο, 
χαΐ τής όλολυγής την αΐτίαν Ιίζήτει μαθχΤν, μέγα τι 
χαΐ πιχρόν άνοιμωξας έχεΤνος χαι δάχρυσι συμμίξις 
τους λόγους, Έγώ σοι τό συμβάν δπερ ένταΰθα δειν^, 
εφη, και διηγήσομαι. *Ανήρ τις των ευ γεγονότων έιλ 
τής έν γειτόνων τή πόλει ήμων κώμης ορμώμενος, 
πλούκϋ τε θάλλων, χαΐ γνώμΐ[^ πλουσιώτέρ^^ χρώ- 
μενος, χαΐ τα αύτου πάντα των πενήτων ποιών, 
γ♦^ναικά γε λίαν Εχων ευσεβή χαΐ χονμίαν, παιδος 
αρ|5ενος δι' εύχ^ς έγεγόνει πατήρ, 8ν αυτός έχ τοβ 
θείου βαπτίσματος ά/αδέχομαι. Ίδών ουν 6 πηηρ 209 νίΤΑ 8. αΒΕΟΟηΐΙ ΑαΐααΕΝΤΙΝΙ. 210 

«ου γένους διαδοχήν, χαΐ την εύχην εΙς ?ργον έκ- Α 8ΐθΙί88β, βχ βΟ ΙβΠίρΟΓΟ αϊ) ΐίΧΟΓβ »1)8ΐίηϋίΐ. ΡοΓΓΟ 

ββσιν, τ^ ϊτζΐ τούτοις της γυναικός με^ δπέσχετο, ΓΐΙίϋΙΏ ΟΟΐο 3&Π1 Ληηοδ ΠΛίαΐΏ 30θίρΐβηΙβδ, αά ΐηβ 

τ6ν πατδχ δε ηδη γεγονότα ετη 6χτώ λαβόντες α(1ϋυευη<, ςυβΠΙ 6^0 ΐη3£;ί8ΐΓ0 ρππίυΐη ξΓαΐΏΙΏ3- 

5γο^7ΐ παρ• έαοί. Κάγω πρώτα μεν παραδίδομι Ιίοίδ ίηδίίΐΐίβηοΐΐΐΐη ΐΓ3(1ο : (Ιβίηάβ ίρβϋΠΙ Ιοηάβηδ 

τσΛον διδα^κάλψ γραμματισττί• Ιπειτα Λείρας αύ- 80 ΐη Εοοίβδίίβ Οθ1ΐ€£;ίϋΐη, Οϋί ρΓβΒδϋΠΙ, 850180608, 

τον χαι τψ υπ ^μΐ κλήρψ έγκαταλέξις τψ άρχι- ίη 8ΓθΙΐ ίϋίδοοηί ΐηβί βάβΠΙ ΟΟΙΠΙπίΙΙΟ, 0180(1808 

διακ<5νω μου παρατίθημι, ακρω; αύτ^ν τα της Γρα- ηί (1081X1 ΟβΙβΓίΙβΓ δβΠ ροδδβΐ, 10 (1ίνίθ8Π1 ΙθββΟΙ 

φης έκπονησαι δια ταχέων έγκελευτάμενο;• δς &εύαΓ8(6 ίοοΟΓπΙΐβΓβΙ. Οϋί ίΐ8 ΙϋΠΙ α8(υΓ8 8(1- 

ουτω ίρύ«ι τε χαΐ σπουδτ, δια πάντων έςέλαμψεν έν ]αΐ08, (υπί δΐϋΐΐίο, 1)Γβνί ίο ΟΠΙθί1)ϋ8 βνββΐΐ 000- 

Ρ?*Χ*^• «^« μηδένα πατράμιλλον αύτψ καθ' δλη τήν βρίοϋΟδ, ϋΐ ΟβΓΟΟ ρβΓ ϋΟίνβΓδθΙΟ δίοίΐίβπΐ ίΙΙί 

Σιχβλών εύρίσκεσΟαι. Ούτος ουν δ παΤς εΤτε δαίμο- εθΠΐρ8Γ80(1υ8 ίονβΟΪΓβΙϋΓ. Ι(3ςϋ6 ρυβΓ Υβΐ (1»- 

νος Ραβκανι>, 1$ ουκ οΤο' 6ποι> τύχΐ[^ χρΓ,σάμενος, 010018 ίθνί(1ίΛ, ΥβΙ 068010 |]08 δΟΓίίδ ΙΩ3ΐίκθίΐ3ΐθ 

αΙον(διον άφανης γίνεται, μηδενί>ς αύτψ τό συμβάν 0808, ΟΟοΙίδ ΟΟδίΓΪδ ΓβρβΟΐθ ΙοΙΠίΟΓ, 060 ρ08(68 

συνειδοτος, μή τε μην άχρι και τήμερον εΙς γνώσιν Ι30ΐ8 β^ϋ8 0313011(88 Οϋίνίδ ίοοοΙΟΪΚ, Οβηοβ 8300 

άφιχομένου* πολλά δέ και την νήσον πάσαν περί- ςοί(1ηΐΙ3αΐ (Ιβ ίΙΙο 10 Ιΐυοο Οδηϋβ (Ιίβΐη Οθ1)ί8 βδΚ 
ελΟ($ντες ουδέν τι πλέον εύρεΤν 15 μαΟεΤν δλω; ισχύ- β ρΓ0(1ί(υοΐ; υΐοϋοίηοο υοίνθΓδβΟΙ 8ίθί1ί3Πί1 (Ιία Ο^οΐ- 

σαμεν. Εχομεν ουν καΐ ίιμετ^ς την περί αύτοΰ λύιιην (ΟΟίςυΟ θΙ}ί6Γίθΐυ8, οίΗίΙο ρΐϋδ ίονβΟΙΓβ 8θ( (Ιί- 

άπαρηγ<!ρητον μηδίν ^ιμΤν δηλώσαι μέχρι και νυν 606ΓΘ ηυίνία)αδ. ΟαθθίΓ€8 008 ίϋ(ΐ601 1000080• 

του ίγαΟου θεοΰ εύδοκήσαντο;. ΈπεΙ δε μάλλον ΐ3ΐΐϋί ρΓΟρβ ΐΠίΟδ 03088 άοΙΟΓΘ €ΓΟθί3010Γ, οίΐΐίΐ 

των 5λλων α! τών αύτου πατέρων ψυχαι του πάθους Οθ1)ί8 Ιΐ80ΐ6θυ8 {([ηχ Οοί Ορ(. Μ8Ζ. νο1θθ(88 Γϋίΐ) 

ξβΟοντο, πάρεισι ν3ν πενΟοΟντες και την εκείνου 6χρ1θΓ8(υηί1 6886. δοϋ 0001 02βΐ6Π8 ΟΙϋΙΐΟ ΥΟΐΐΟ- 

μν/μη^ έπιτελέαοντες , κατά ταύτην δ/που την ΟΙΡΟΐίυδρβΓβΟΐυΐΏ 63ϋδ 301011 (1θ1θΓ6 ΟΟθ11ίθΐ6θΙυΓ| 

Τιμέραν χαΟ* Ι^ν και το πατέρες καλεΤίΟαι απώλεσαν, ΟΟΟΟ Ιϋ^βοΐβδ 8(1δυθ(, 6308 Π160)0Π301 1ΐΟ(1ί6ΓΟ0 άφχνους αύτοΰ γενομένου. 

ΙΖ'. Ταύτα ό Μάρκος άκουσας έννεος έγεγόνει (Ιίβ 06ΐ6ΐ)Γ3ΐϋη, 10 ηυο ρ8(Γ6δ, 8α]ίδ80 Γιΐΐο, βρ• 
ρ6ΐΐ8Γί (ΙοδίβΓυοΙ. 
XVII. Ηίδ 30(11(18, ίΙΙβ (Ιίυ οϋο^οίδ 8ο ροδΚ έπΙ πολύ, χαι μετά ταύτα δακρύων ύποπλησθεις, ΐ80Γγηΐίδ ρΐ6008, 10 ΟΙβάίοΟΙ ίΐΐοδ ρΓ0(ϋΓ6 ρβΐίίΐ, 

τους του παίδες γονείς παράγει ν εις τ^ μέσον ήςίου' 6( ^0860301 1ΐ3)0 68561, ΟΟΓ (310 ^Γ8?ίΐ6Γ 08β(ΐ6Γ6Ο• 

τών δ< ε1σεληλυθ(ίτων τίς η πολλή αύτη τών θρήνων ΙΟΓ, ίη(6ΓΓ0^3νίΙ. 6υΐηΓ|α6 ίί, ρΓ8β Κή8(ί(ί3 φΐατη 

σύγ-^υσις, ηρετο, και δτο^ Ενεκα δεινώς ούτω κό- ρΙυΠΟΙΟΙΏ ίΙΙοδ 0ρρΠ016ηΐ6, ίθ(6Γθΐ8301 80 ίθΐρ6- 

«τοίντο. Τών δΙ υπο της άγαν συνεχούσης αυτούς (1ϋ8Ι0 νθ06ΟΙ 1ΐ3ΐ)6Γ6η(, 06^06 0308801 ίρδί Γ3Π 

&6•^μ^ας χαΐ την φωνην ώσπερ έγκοπτομένων, καΐ ρθ886θΙ, 06ΓΟβΟ8 ίΙΙβ 3ίΓ60(θδ Τ6ΐΐ6016Ωΐί801, δί- 

μη^ ττ^ν αΐτίαν φράζειν αύτψ δυναμένων, δρών ΙΟθΙηυ6 85ρβθ(υδ (ΟΟοΙίδ 10 0Ιΐ3ή(0Ο6Ο1 Ο0036θ1ίδ) 

έχείνος την τού πάθους ύπερβολήν καΐ άμα τάς 3000Γ3(1θ8 ρ6Γρ60(ΐ60δ, (|υ38(]3ΙΏ 000 θΙ)δθυΓ38 

$ψεις άχριβέστερον επιβολών τψ Χαρ^τωνι καί τινας δίθΐί1ί1υ(ϋθ68 80 Υβίοΐί θΙΐ3ηο(6Γ68 8ς00Υί( : 81- 

υίΓοφαιίΡομένας Ιδών ομοιότητας* ?ίν γάρ δη κάκεΤ- ςΐΐίΐίοπΐ ίρ56 ςοοηοο ν8ΐ(]6 (Ι60θηΐ8 βΓ3( 38ρ60ΐυ, 

νος τήν τε ΰψιν μάλι κάλος, καί την κώμην ξανθός* 6ΐ 000)3 03νυ8, 80 (οΐ ρ800Ϊ8 6Χρ6(1ί8αΐ) 06Γ(3 

χ«), συνβλοντα, φά^αι, άκριοή σώζοντα τδν χαρά- δ6Γν80(601 81^03 ρ6Γ8ρίθί608, οίΐΐίΐηοθ ΓΟΐίηυοΠΙ 

χτήρα χατανοήσας και ως ουκ άν ει'η τό λοιπό έν- 6856, Γ^ΟΟά 000 ορίίΐοβ (]υ3(ΐΓ3Γ6(, 8600/0 ίρ86 

Βοιάσιμα πρ6ς έαυτδν είρηκώς* '*£δει φησιν, υμάς, 0θ1Ι1ί|;6Ο8 : ρΓϋβ8(8(, ίοηοίΐ, ν08, ίΓα(Γ68, ΟΠΙοίοο 

αδελφοί, τψ θεψ πάντως χάριν δμολογεΤν, δ τι ποτέ ΟβΟ ^31138 3£6Γ6, ςοβΟίΙοηυίϋοοΐ (ΐοΐϋςαίά 00- 

5ν η τ«!» συμβάν, τψ τοΤς ά^ι^ήτοις αυτού και άκα- ηΟ&ΟΙ 80θί(1ίΚ, 3(1 8ΐ)ί1ίΐ3 ϋΐίοδ 6ΐ ίθ00ςθί(8 ]α- 

τχνοήτοις χρίμασιν ούτω πάντα οίκονομούντι καλώς* (11018 (ίρδΟ ρΓθΙ)6 001013 ςοΐ96Γα3θΐ6) 68( ΓοΓβ- 

άλλα μη ούτως άχρίτως πενΟεΤς ως άν άπολωλότος Γβοίοοΐ : 000 301601 810 ίοοΟΟδοΗο ΙοξΟΓΘ, 000 

ύμΤν ^δη τού παιδος. Ει γάρ ^α\ ύμΤν άποκέκρυ- 86008 8806, 80 81 Γΐΐίυδ ν6δ(6Γ Υοΐΐΐδ ]30ΐρΠ(ΐ6αΐ 

πται πάντως, άλλα γε τψ θεψ δηλός έστι. Τούτων ρβδδΟΠΙ 8ΐ)ϋδ86( ; ΠοοΚ 6010) ίδ Υ08 Ι8ΐ63(, οίΐΐϊΐο 

6 Χαρίτιν άκουσας και άλλως παραμυθία; ένεκα ^ (80160 ΟΠίοοδ ΌβΟ 68ΐ 018θίΓ6δ(θ8. ΗίΒΟ 0001 6113- 

τον Χ6'(θ^ ειρτσθαι νομίζων* Τούτο μεν ουν, Ιφη, ΓΐΙΟΟ 80(1ί886(, 80 βίοδΙΏΟίΙί ν6Γΐ)3 δοί ΟΟΟβΟ- 

ιεανάληθες- εΐ γάρ κατά Γραφ^/ φ'δης χαΐ απώλεια 180(11 ξΓ3ΐί3 ΓΐβΓΙ ίθ03δδυθ1 3Γΐ}ί(Γ3Γ6(0Γ : Ηοο, 

φχνερά παρά Κυρίψ, πώς ούχΊ καί αΐ καρδίαι τών Ρ8(6Γ (311), ν6Γυ01 6886 ΟΠΙοίοο Γ3(60Γ : δί 60101 

&Λΐ6ρώπων ; εΐ τοίνυν χαι πεφόνευται τ^ τέκνον 6Χ (Ιίνίοίβ διτίρίίδ ΙοΓβΠ 6ΐ ίθ(6Π(υ8 060Π1 000 

4^ν, άλλ' ουν η τούτου ψυχή έν χερσι πάντως εστί Ι8(60ΐ, ςοοοίοάο 000 6(1801 ΙΐΟΟίίοοΠΙ 00Γ(ΐ3 ίΙΙί του θκου. Ται ταύτα μεν 6 Χαρίτων, ΙΠ\ Ή δε του Γρηγορίου μήτηρ, τφ τού Μάρκου 6Γ0η( ΙΏ8ΩίΓ6δΐ3 ? Ρτοίπάβ δί 6( βΐίοδ Ο0816Γ ίο- 
ΙβΠίΙ, 6]υ8 80101801 8&1(601 Οβί Ο18θί1)08 00θ(ίθ6Π 
€Γ6(ΐ60(1θ01 681. Α((ΐυ6 118016008 ηοΜβΟΙ 01ΐ3Π(θΟ• 
XVIII. ΡΟΓΓΟ ΟγΟ^ΟγΗ αΐ3(6Γ3(1 08 Η8ΓθίθΟθ1θ8 «τ<$ματι τ^ν &φθαλμον άπερείσασα, άτενίς έώρα, 8(1]ίθΙθ08, Γΐχίοβ ίοΙυοΙί&ΙΟΓ : 30 Ρ^α80ιοά^ 86ΓΠί10- 
«αΐ τ6ν λόγον 'προσδομένη την καρδίαν έπάλλετο 0601 30(1ί608, 301010 808ρ6088, 00Γ(1θ ηθ(8ΐ)8(. 
^: καί μετέωρος ην. Είτα πάλιν δ μοναχές, εΙπών, ώ; 06ίθ(ΐ6 0001 01003θ1ΐΜ5 (ϋχίδ86( Γ60(6 0001 ίΙΙΟΓΟΠΙ 211 ΗΕΝδΙδ ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 212 β1ίθ«βί.ί•'»δςϋβί1βΙαΐηΓβρηϊηβΓβρΓ»€βρί88βΙ,ΟθΏβ-Α*Εν άγβΟοΤς 4(>« έστΙν 6 υΙ^ δμώΐί, Χβ\ -Λν θρηνον 
ΙυΐηβΓΟίΐίάίΛΟΟηυηίΐΟΟηΓβδίίαΐβΟΟβΓβίΙ,βΙαδβΐβΙβηΐΙ β-ντοΤς έπιβχβΤν χίλιύσβς, τ^ν άρχΛάκοΐίνρ Λονάτοι* βϋβηΙΙυιη υΐ νίΐίιιιη αεήΙβΓ ο1)]ίείΙ : ^Μ εαυβ» 
(ίηςυίΐ) 6δΙ, ο Ιιοιηο, ειΐΓ ηοςυαπι ίΙΙυπι ββΓνιιπα 
ίιηίΙ&Ιυβ, Ι&ΙβηΙυπ) ΌβΊ ηΐΑ^ηαπι ιη (βΓΓΑΐη &1)(ϋ(ΐ6- 
Π5 7, ηοη ίΙΙυά ροϋυβ ραΐΑΐη ίβεβηβ, ιιΐ βίο νο 
ΙυρίΔΐίβ, ηοη ηοοβδίϋίΰβ, (υηι ρ&Γ6η(ίΙ)η8 ρυβπ, Ιυιη 
οοΐΏπαυηί Ιιυΐε ΡαΙη 6( &Γ€ΐιΐρΓ9β&υ1ί βυεΙοΓ 66ΓΘ8 ? 
Νυηο βΓ^ο ευ]υ8 επποίηίβ τευβ 08, 6ΐ ({ΐι& ροΒπα 
ρΐ6εΐ6η(Ιυ8? ηυίρρβ ςαί Ιαιη ΐη|;6ηΐί8ϋΗδ ιη^βΓοήβ 
βηεΙοΓ ί&εΐιΐδ, Όεί ςραϋαιη, ςυ^ηίαπι ίη Ιβ ίυϋ, 
οεευΙΐ3ν6Γί8 ? Ηίδ τβΓίιίδ &Γε1ιΐάί3θοηυδ ρβΙΙοΓβ ίη- 
ΓβεΙϋδ 6δ(, 80 8Γΐυ8 6]»$ οπίΐηβδ (ΓβηιΟΓ ίοΥΑίΙβηδ, 
ϋΐΐϋδ Γαείβιη ιηυΐανίΐ : δββεηαβ ίη (6ΓΓ&ιη 8ΐ)]ίεί6η8, 
ΑΐηαΓβ Ω6Γ6αοΐη§6ΐηί8ε6Γ6 ε(£ρί(;3ε Οανΐϋίδ ν6Γΐ)& αύτ(χα μετιχοΑιΤιαι. Τφ δΐ πχραβτ^ντι την σιωχην 
κρότιρον πιχρώς 6ν«ιβ£ζβΐ• ΚαΙ τίνος 2ν>χβν, οΥ|θ)ν| ^ 
άνθρωπε, τ^ν πονηρών Ιμιμόσω ^κίλον ΙχιΤνον ωννιρ 
τάλαντον τ^ του θ€ου μεγαλβΤον χαταχοιίννυςι &λλα μη 
φανερών α^τ^ χαθιστών, "ίν* σ3τω μάλλον ^Βονης^ άλλ 
ούχ άθυμ^α;, τοΤς τε του παίδες πατράνι χ«1 τφ χοινφ 
ήμώ^ Πατρι τφ^ε χχι άρχιερεΤ κατέστης παρβίτιος. 
Νυν ου ν οφλήσει; το Ιπιτίμιον, τοσχύτης μεν «ουιθ!ς 
όδ'ίνης πρ({ςενος γεγονως, καΐ την του θεοΰ ^ χά- 
ριν τό γε σ^ν μέρος συγχρύψις. Ταϋτ« λεγόμενα 
τον ^ρχιδιάχονον ώχρι^ν έποίει, χαΐ ^λλοιοΐίτο την 
ύ'ψιν, χχΐ τρόμιρ τα μέλη συνε(χετο' Ικΐ πρόσνχον 
οε πενών άνέχλαυνέ τε πιχρώς χακί μέγα &νψμΜζι^ ΟΟηίΓα 86 ρΓΟΠυηΙίαηδ : • Ρεεεανί ίη Οοπίίηυπί ^ τ^Οτα δη τά του Ααυ\δ έαυτου χαταψηφιζ<{μ8νος. § 'Β- 

ίΙΙί μαρτηχα τφ Κυρίψ μου χαΐ πανιν 6μ1ν* » Δόντες ιηουιη, 6( ίη νοδοπιηβδβ, • &ί6ΐ)&(. 0&(α ί^ίΐυΓ 
▼βηία, Ιιιιπιί ^Ηε6η^6Π1 ΟΓβχεΓυηΙ, βο οπιηία 6γο- 
{ΟΓίί αεία &οευΓ3(6 ίΠαπι άίεβΓβ,ηιίΗί οπιηίηο ρΓ»- 
ΙβΓπ^ίΙΙβηΙβπι, ίπιρβΓ&ηιηΙ. 8β€ΐ ϊΙΙβ βχοΓδϋδ^ γ6πι 
δί^ίΐΐβΐίπιοπιηβηιβάίδδβηΐ,βΐ (ΐυβτηΑάιηοάυπι ευπι 
86 δοπιπιο άβάίδδβΐ, ςιΐ2Β(1αηι νοχ ρβΓ ηυΐβίβπι ριΐ6- 
Γαπι ίηείΑΐη&νβΓίΙ, 6ΐ ηΐ ϋΐε βδδΐΐΓ^βηδ δί1)ί ρΓββδίο 
ίυβπΙ,ηυοΙίβδηυβίΙΙίτοχίηδοπυβΓίΐ, βΙ άειηηπιςυ» 
8ΐ)δ 86, ηυ&1ίαν6 (ΙίϋίεβπΙ ηβπ)ρ6 ηυί νοεβΓαΙ, 6 
εοΒίο α^νβηί886, &ε ςυ6ηίΐ3ύπ)0']ϋπι ρο8ΐΓ6πια τοχ 
&ρρ3ΓϋβΓί(, 6]υ8 ίρδίυδ βυΐ'βδ ρβΓεβΙΙβηδ ΙΙΙΙοδ δίΐιί 
ρΓοΙίηυδ ρ6ΐ6η(]απι : ΓυΚαΓυπι βηίπι ϋ( ίΐΐίο ΐηνβ- 
ηίΓ6( ηοίέηδοηηι π)8Γ6 εβΙβΓίΚβΓ (Γ^^^ε6^6^. Ηίδ ίη 
6χευ88(ίοη6Π) (ΙίεΙίδ,βηεπι ΐΑεΓγπιίδ ΓβείΙ, (ι&ηε δί- 
ΙβηΙίί εαυδαπιΓυίδδβ 3£Γ6Γ6ηδ,ν6Π(υιη 8β, Ώ6(\υ^ηύο ουν αύτφ νυγγνώμην, χαΐ τψ έδάφει χιιμενον άνα- 
στήσαντες λέγειν άχριβώς τα περί Γρηγορίου, 
μηδ* οτιουν παραΛε(ποντα έχέλευον. *0 61 ^ζεμέ- 
νος πάντα χατά μέρος έπ^ει, 3κως τε^ χοιμωμέ«ου 
αύτου φω^ή τις άοράτως τον παΤ^α έχάλει^ χαι 
δπως έχεΤνος αύτψ παρασταίη, ποσάχΐ( τ( προς 
αΰτον ή φωνή γένοιτο, χαΐ τέλος οία καφ* αυτού 
διδαχθε(η, θεόΟεν είναι συμβχλομένου τ^ /ΐληνιν, 
Χ2ΐ οια την εσχάτη ν φάναι «ρωνην, λεπτής π»ς 
χαι αύτου τούτου περιηχούσης τ& οίτα, 8τι τε Πο« 
ρεύθητι πάρα τ^ν αίγιαλ^ν^ χσι ώς *£χκΤ κυρώσεις, 
ύφ* ών αρα τ^ τάχος περαιωθ/|9ει• Ταύτα εΙπάν, 
εις παραιτήσεις έτελεύτα χαι δάχρυα, ταΰτην αΐτίχν 
της σιωπής είναι φάμενος του μή ΐΕοτβρ φηνΙ| χαΐ (ΐ(ΐ6 1π(1Ι^ηυδ ίηνεηίΓβΙυΓ, η6ν6 ίηδίΐηυΙβΓβΙυΓ ίη άπυτεΤσθαι δόςω, μάλλον δε χαι ύποπτος Ισομαι, αάοΐβδοεηΐθπι πιαίί αΐίηυίά ίυίδδβ πιοΐΐΐυηι. Αΐςυ6 
&Γε1ιί(ίΙί&εοηυδ ίη Ιιυηε βδΐ ιτιοάυπι ΙοουΙοδ. 

XIX. Αι Μ&ΓΟαδ ηυ» αΙ) ίΙΙο άβ ριΐ6Γ0 (1ίεΐ2 Γυβ- 
Γ&ηΙ, 3(ΒΓΠίαηδ, ίρε6 ςυοηυβ &(1]ροίΐ, ΟΓθ^οηί νί- 
Ιαπι δίϋί β8δ6 ρβΓδρβεΐαπ) ^ε εχρΙοΓαιβηο, ί5()υθ11& 
Ιοςαί ε(ΒρίΙ : €απ) βδδεηιυβ ΚυηΐΦ, ίη(|υ6 (βιηρίο 
δυηιηιΟΓυηί) Αροδίοΐοηιπι οΓΑΓβπιυδ, άυο ηοΒίδ ίοΓ- 
Π)ί(1&1)ίΐ6δ νίή βδΙίΙβΓυηΙ, ηυί πιίΗί, 8υΓ£;6, ίη- 
ςιιίαηΐ, ΜαΓε6, τβρβηΐε ευπι ίΙυο1)υ8, ςυί Ιεευιη 
δπηΚ ηιοηβεΐιίδ, βΐ 03Γ(1ΐ8|{ίη6Π) ηανίς&ιίοηε εοη- 
ΐ6ηάί(6, ί1)ί(ΐυ6 6Γ6§οπυηί) ηπεπκΐ&π) δίεοΐυπ) β1) 
Α£;Γί^6η(ί ΕεεΙβδία ίΠΐϊε βοΐνβεΐυπι ίηηπιπίβ , ίδ 
βηίηι ηβυείβπ ευ]ϋδ(ΐ3Π), ςυί ΥβΓυδ (ΙίείΙυΓ, οοη- 
νίεΐα ΓβηιίΙί&π υΙίΙυΓ, είςυβ ΙοΙυδ ϊίχτοί, ΗυΓε ούχ αγαθόν τι περί τ^ν πατδα διαπραξάμκνος. Εβι 
ούτω μεν 6 άρχιδιάχονος. 

Ιθ'. *0 δε Μάρχος, τα πάρ' έχείνου τοΤς «^* 
α'^τοΟ βεβζιών, χαΐ αυτός προστίθηνιν 8πως ιΙ^ 
πάντα σαφώς έδηλώθη τά χατά τον Γρν^γόριον, χα 
ηρςατο λέγειν ώδ(* 'βν τ^ πατρίοι Ρ<«^\^ δια^• 
βό^ιτων ήμων, χαΐ τφ τών χορυφα(ων άποσηΟΐΝ 
ναψ τάς εύχάς ποιο•^μένων, άνδρες ^μΤν &1θ νϋκτ»; 
έφ•9τανται φοβεροί, ^Ανάστα, Μάρχκ τβ^έιος, λέγον- 
τες, μετά των συν σοι δύο μοναχών, χαΐ ώς εΙς Κβφχν 
δόνα τ^ν άπ^πλσ^ν ποιεΤσθε, εΤτα έν Καφθαγέν^ γι- 
νόμενοι, ΓρηΝΟριόν τίνα Σιχε)ιώτην έπιζητ^ϋπ, 
της *Αχραγαντίνων μεν έχχλησίας όρμώρη•*, ίν 
οιχφ δέ τίνος ναυχΛήρου χαλουμένου Ουάρββ τΐ|ν 
νοΙ)ίδευιη αδ8υπΐ6η(68, ΗίβΓΟδοΙ^Γηα υδ(|υ6 ρεΓάυ- ^ διαγιογτιν Ι^^οντα χαι τφ βεφ προνανέ^οντα. Τβΰηι 
εΑΐίδ: ηυο &ρρυ1δί ρ&ΐΓΐβΓΟίΐΦ, ευί, ({ΟΗΒ ίΐΐο ί3ε€Γ6 ύμεΤς σ•^μπαραλαβόντες Ιίνρις Ίε5θ9θλυμύν Ιη- οροΓίβαΙ, ίη]υηχίιηυδ, ίΙΙυπι δίδΐίΐβ. Ηίδ (Ιίεΐίδ, αϊ) 
ΑδρβεΙυ Αίςυβ οουΐίδ ηιίΐιί δυ1)Ι&(1 δυηΙ. ΡΓοίηάβ 
6^0 ευηι & βοπιηο δοΐυΐυδ 6δ86ΐη, α(1 Ουιηεη ευπι 
Ιιίδ 4υοΙ)υδηιοη&εΙιί6 πι&ΙυΓο ρΓοΓιοί3εί, υΙ)ί η&τβπι 
τβΐίδ ρΑδδίδ (060 810 αηηυεηΐθ) 7ο1ίΓιε8Γΐ ΟαΠί]»- 
^ίηβπι, εοπιρεπ: ηυ&πι εοηδεβηϋεηΐβδ, 01ΐ3Γΐ}ια^1- 
ηβπι ιΓ^^ίείπ1υδ, βαιηηυβ ο!)6υη(6δ, ^(Ιοίβδεβηΐβσι 
&(ΐ8Β(ΐ6πι (Ιίνί πΐΑΓίγπδ ^υI^&ηί, ΙβεΙίυηί ν&ο&η(6πι, 
οίΓβηύίπιυδ : ςυβπι εοπιρίβχί 6ΐ ΕΐΙοευΙί, (]υ93 δβ μεΤς συμπαραλαβόντες ^χρις Ιεροσολύμων 
σ6ε διασώζοντες' έχεΤσε δε γενόμκνοι τφ η• 
τριάρχΐ[^ τούτον συστήσατε* χάχείνφ γαρ κερί τνίβ, 
^ προσηΛον ένετεΟάμεθα, Ταύτα οΐ μίν είπόνα;, 
έζ οφθαλμών μοι χατέστησαν' έγώ δΙ τοϋ ννΜ 
ήμα; ύπζνέντος, αύτ(χα παρά τ6ν ποταμών αι 
τοΤν δυοΤν τούτοιν μοναχοΤν πα^ακγίνομαι, χαΐ «ι•| 
θεοϋ ταύτα ούτω τιθέντος πλοΐον χαταλαμβένομη] 
το ^στίον αΤρον ηδη ναι εύΟυς ΚαρχηΜνος τον Ιχ^ 
πλουν ποιούμενόν ού δη Ιπιοάντες, βίς ΚαρΑχγέτςι 7 ΜβΙιΙι. XXV, 2δ δεςς. 8 Π Κβ^. χπ, ί 3• 213 νίΤΑ 8. βΗΕ&ΟΒΙΙ Α0ΗΙ&ΕΝΤ1ΝΙ. 214 πβρχιουμββχ' χχΐ τχύτην π€ριιλ6<ίντες, τ^ν ηαΤ$α Α ηοβίΓΟ οουίοπίπΐ ββηβϋί θΙ)Ιϋ1θΓ&η(, 6(1ί€ίΐηυ8, 6( ιτρος τό του άγ(οΐ) μάρτυρος *Ιου\ιανου ν2φ ττ^ 
άνζγνώνει προκείμενων ε^ρομεν, κί\ προσειπόν- 
τες χλΙ άσπασάμενοι, διέάςαντές τι τζ φανέντα 
ήμΤν πχντχ χαι παρ* έκεί^οα πάλιν τα έχείνου με- 
μαΟηχ({τες, χαίροντες χαίροντα π2ραλαβ(^ντες, μέ- 
χρι τών Ιερών άπηνέγασμεν τόπων^ λ(^γου τε δεξιό- 
τητι χαΐ βίου λαμπρότητι χχΟ* ους αν γένοιτο, 
ηάντζς προς έχυτον έπισπώμενον. Ταΰτα τού Μάρ- 
κου διεζελθόντος γίνεταί τι )όγου χχΐ μνήμης ^ζιον. 
Το μίν γαρ πλη^ς άπαν οΤά τινι βαχχεί^Ε τ^ διη- 
γ^9%ι χε/ινημένοι, λίαν τε σχιρτώσιν ^δυ χχΐ 
μέγα χροτού^ι χαι την φωνην αιρουαι, β'^ης τε τ6ν 
αέρα πληρουντες χαι τψ καρΛ^ό^ψ του πράγματος 
^^χαριβτουντες αμα, χαΐ το του θεοΰ δοξάζοντες ηυ9Β αά ϋίαπι οοηίΓαρβΓίίηβΓοηΚ, οιπηία οοςηοδοί- 
ιηα$. Τιιιη ΙίΒΐί,Ι^Ιϋΐη ίρδυιη βοοίρίβηΐβδ,&ά δαοΓα 
Ιοεα (Ιθάυχίπ)ΐΐ8, Ιαω νβΓΐ)0Γϋΐη άβχΙβΓίΐΑΐβ, ηυαιη 
βρΙβηάοΓβ ιηοΓυπ), οηιηβ8&^ ββ ΐΓ&ΙιβηΙβιη. Ουιη 
Ιΐ8βο Μ&Γευδ ρ6ΓουΓΠ886(,Γθ8 ςυββάαιη €οη(ί§ί( οο- 
^αΗίοηθ8((]υ6ΐη6[ηοπα(]ί^η&. δίςυΐάβιη υηίνβΓδα 
ηαυίΐίΐαάο, Ιιοο ββΓηιοηβ Ιβηηυαπι ίη8&ηί8 ςυλά^ιη 
ρ6Γοίΐ3, 6Χ8ί1ίΓ6 ναΐϋθ &^^υ^υο(1β αύιηοάυίη ρίαυ- 
άβτβ εωρίΐ ; 5ΐιΙ)ΐ3ΐα ίΐβιη νοεβ &6Γ6ιώ οΙαιηοΓβ ίπι- 
ρίβηΐβδ, Οοο ο5 Γβπι Ιαιη αάπιίΓΑηϋ&ηι ^&1ί&8 α^Β- 
1)&η(, 6]ιΐ5ςυ6 ηοιηβη π)ίιί8ΐΑυάίΙ)ΐΐδ€υηίΐιιΐ2ΐΙ)ΑηΙ. 
ΑΙςυβ Ιιίηο ηοίίΐβίη ιηυΐΐίΐυάο ιη&^ηα οοιηπίΐιιηίΙβΓ 
ρβΓίϋβα Ι8βΐί1ί&, (υπι ρΓδβδβΓίΐπ) ρ&ΓβηΙβδ Ογο^ογη, 
ρΓ8β νοίυρίαΐίδ ιι1)6Γΐ&ΙβαεοηδΙαηϋα ηιβηΐίδ άβδοί- δνομα. Και ουτο μίν τ^ πλήθος χοιν^ν ευφρονύν^ν^ ΥβΓβ,ΐπ ΙβΓΤαπίηαβδβαΐίπίΟΓίαίεβείάβΓαηΙ. ϋίβηίπΐ 

ίιηιηο(ΐ6Γ&Ιυ8 άοΐοτ ρΙοΓυπκιαβ ίη δΙυροΓβιη Λζ\{, 
βίε ηίΐιίίοιηίηυδ νοίυρίαΐΐδ ιηΑςηίΙυϋο Ιιοιηίηβδ α 
ιηβηΐβ (ΙίδεβίΙβΓβ εοηαρβΠίΙ, α( υίπηηυβ (π^&νβ ρβη- 
εαΙϋΓη ίπιρεικΙβΓβ εοηδίβΐ. τ^ πράγμα ποιούμενοι • οΐ 8έ γε του Γρηγορίου πα- 
τέρες μιχροΰ χα^ εΙς ^χστασιν ττ^ 6περβολ^ της 
{^δονης ηχον, και ήμιθνητες εΙς γην χατέπιπτον. 
*Εχ«ττάτιχΙν ΐ[αρ ωνπερ άμετρίχ λύπης, ούτως ού- 
&ν ^ττον χαι ηδονή, χαι κίνδυνος πολλάκις έξ αμφο- 
τέρων έπηλθεν. 

Κ*. Είτα προς του Μάρκου διχναντάντες και μόλις 
Ιαυτών γενόμενοι, διηπίστουν, καΐ τούτο δε άπί) της 
χαράς Ταως κατά τό Ιερον λογιον τ6, "Ετι διχπιστούν- 
•ςα>ν αυτών άκ6 της χαράς, οΟεν και πίστιν ^χυυν τών 
λεγομένων, ώσπερει δεδιότες μη καΐ οναρ η τα λεγό- 
μενα • χαΐ, "Οντως δ παΤς, φισι, ζ^ 6 ^»μέτερος, δ 
μονογενής ι (> φίλτατος * *0 δε, και ζτίν και καλώς έν 
θεφ ζ'^ν Ιφαακεν. 'Ίνα δΐ μηδέν άμφίοολον αύτοΤς 
1ί, χαι την μορφί^ν 5πέγραφεν, δτι νεινίας έστι XX. Ηοχ εοΓ&πι Μ&Γεο ΑδδαΓ^βηΙβδ, νίχςυβ δυί 
εοιηροΐ6δ Γαεϋ, (ΙίεΙίδ Πύβπι, ίάηυβ ΓοΓίαδδβ ρΓίΒ 
βΑϋύίο (]ϋχΙ& (ίίνίηα δεπρίβ) : Αάΐιαο αυΐεπι ίΙΗδ 
ηοηεΓβάβΐιΓώυδ ρΓ8Β§&υ(ϋο, ηοηΙιαΙ}6ΐ)αη(.ΡΓθ1ηά6 
(ΙίεΙΟΓυιη Γκίβιη, ρβποίΐε &1(]ΐΐ6 ίδΙΙΐδΒε νβΓΐ)α$0[η- 
ηίυιη ββδβηΙ, Πβπ 8ί1)ί ρο8ΐϋΐΑΐ)3η(. Νϋΐη/]αΐ(]η3ΐη 
ΓιΙίυδ ηοδΙβΓ υηί^βηίΐιΐδ,άίίβεΐίδδίπιυδ νίνίΙ? Αΐ ϋΐθ 
Ιιιιηε 1)6η6 ϋβΑΐβςυο ίη Οβο νί?6Γ6 (ΙίχίΙ. ϋΐ νβΓΟ 
ηίΗίΙ ίΠίδ, (16 ςυο 2ΐΓη1)ίς6Γ6ηΙ, ΓβϋηςυβΓβΙυΓ, Γογ- βφύδρα χαλί)ς, και τψ πατρι πάνυ παρεοικώς, πυρρός Ο η3ΐη β]ϋ8 οίΤΐηχίΙ, Είΐοΐβδεβηΐβΐη ίΐΐυΐη δαηβ ςϋΗΓϊΐ τ^ ^ρύ\^^ τους όφθλλμους χαροπ^ς, την φωνην 
λίαν ^^ελης, και χ^ιν άκοην δξύς. Είτα καί τα 
του ηΟους καθόσον ένήν διεξν^ει, ώς άεΐ μεν αύννους 
έττι χαι αυνεατχλμένος και κάτω νεύων, τους δΐ της 
ψυχής οφΒζλμους ανω τείνων και πάν:οΟεν συγχε- 
^ροτημένος, περ\ τάς θείας δέ Γραφάς έτπουδχκώς 
αει χαι ταχύς μίν τα χρηατά και εΙπεΤν και άκοΰ- 
9X1, βραδύς δΐ προένθαι ^ημα* φχΰλον δε τι εΙπεΤν 
ίΐ &χούααι τ^ παρ* άπαν ουκ ανεκτός, γέλωτος εΤπερ 
χις ^ατών, προς δε καΐ πόνοις συντόνοις άακ/.νει 
ιιροσχείμενος τραχυτάτΐ[^. Ταύτα κχι τα τούτων Ετι 
ιελε(α> του μονάχου περί του Γρηγορίου διεξιόντος, 
Ιΐο'ϊνΐίς ό σύλλογος έπληροΰτο, χαί τοΤς γονεΤαιν ό 
το6 πχι^6ς Επαινος άντΙ του πχιδος εΙς πχρχμυθίαν 
κοΑίατατο. Έδοκουν γαρ αυτ^ν έκεΤνον δρ^ν, ονΙτω άβεοΓυιη ραΐΓβιη ναΐάβ ΓεΓβΓΓβ δαυιη, εοΙοΓβ ίυΐ- 
ναπ), ρυΙεΙίΓυιη οευΐοδ, ρΓ8β(1αΙεΐ νοεβ^ αευΐίδ &α- 
ΓίΙ)υδ6δδ6: 8ε (Ιβιηυπα ιηοΓβδ 6]αδ(ΐ6ΐη ρβΓ οιηηία 
Γ6ε6η8β1)8(. Ουαιη ίΙΙβ ρηιάβηβ, ςαβίΏ δείβηδ, Ιιυ- 
ιηίϋ Ιοεο ροδίΐαδ, ιηβηΐίδ οευΐοδ ΐη εοΒίοδ ΙοΠβΓ6(, 
Αε ιιη(ϋςιΐ6 ί^νοΓ3ΐ)!1ί βχεβρίαδ ρΙ&ϋ8ΐι, ία άίνΐηα 
8εηρ(β δβιηρβΓ ίηευιηΙ)6Γ6ΐ. Αε νβίοχ ηυίάβιη ορίί• 
ιηίδ ςυίΐιυδςαβ Ιυιη ΙοςυεικΙίδ,Ιϋΐη Ααάίβηϋίδ, ευπι 
αϋοςαί ΙβΓάυδ βά Ιοηυβηάυιη ΓοΓβΙ : ΙβνίΙαΙίδ νβΓο 
ηο3ίη1ϊ56( Γτιίηίιηυιη, ηβε ά'κβτβ ηεε βυάίΓε ηυη- 
ηα&ΐΏ οιηηίηο δυδίίηαίΐ. Κίδΐΐδ, ςυ3ΐη ςαί πιαχίαιβ, 
εοηΐίηβηβ €Γ3ΐ.Α5δί(1υί8 ρΓδβΙβΓβ» 1&1)οπΙ)υδ,3δρ6Γ• 
πιηββςυοβχβΓειΙαΙίθοί 1ι£Βγ«31)&ι. Οιιιη 1ιβθεαΙ(]αβΙιίδ 
1οη{[6 πΐ3]οΓΑ ηιοηαοΐιπδ ΙοηπβΓβΙυΓ,ϋΙα Ιιοηαίηυιη 
ΓΓ6ςιΐ6η(ία ΙχΐΊΐϋδ οιηηίίϋδ ίηεοδδίΐ, ρυβπηυβ Ιαυδ •αφη της εκείνου ψυχής άκούοντε; Γχνη τ« χαί γνω- 1> ΡΛΓβη«1ϊ«δ Ρ.ΓΟ β•»^ ίη^εοηδοΐαΐίοηβΐϊΐ δίβΐίΐ. ΙΙΙϋΐη 

ρΐ9ματα• Καΐ τα μ^ν κατ* αύτοΰ; ώδέ πη εΤχεν. Οΐ 

οΙ μοναχοί ί^ΙρΛς έκεΤ διαγαγόντες τρεις, την 

έχυτών πορεύεαθαι διεγνώχεισχν, χχΐ εις πλοΤον 

έμβά#τες, έπιφόρου τυχόντες πνεύματος, δια τα- 

γέα>ν, έν Πανόρμφ τε προνορμίζοντα^ χ^ιχε'ίθεν την 

«ατρίδα 'ρώμην χαΐ το έχυτών χαταλχμβάνουσι 

φροντιστήριον, ΚαΙ τούτοις μεν τοιούτον τ^ της 

βποδημίας πέρας. 

ΚΑ'. Ό δέ {ΐ ΓρηγόρίΛς^ 6«ιθϋΐείνας έν Ίροχολύ- 
μοις, ώς προλαοών ό λόγος Ιδήλωσε, χαΐ τον έαυτου 
ξρόμον "ρέχονν, μάλλον δΐ άεΐ νικών εαυτόν χαΐ ίρδοηι βηίιη ίαΙαεΓΐ νί(ΐ6ΐ)3ηΙϋΓ, δίε 6]υδ ίηϋίοί& 
Απίοαί αΐηυβ νβδΙί^ϊΑ ΐΏ&ηίΓβδΙα ρ6Γείρί6ΐ)3ηΙ.Αε άβ 
Ιιίδ ηυίύβιη ΗαεΙθπυδ. Ρογγο ιηοη&εΐπ (Ηάαο ϊΙΙίε 
εοιηπΐΟΓΑΐί, ίΙβΓ δυυιη ρβΓδβςαΐ ίηδΙίΙαβΓυηΙ.Ουο- 
είΓεα ηΑνίιτι 8αΙ)6ΐιηΙθδ, ΡαηοΓίηο δβευαιϋδδίπιο 
νβηΐο εβΙβΓίΙθΓ αρρϋευθΓυηΙ.ΙΙΙίηε Κογώ^πι ραίπυη) 
δοΐυιη δαυιη δααιηςυθ ίρδΟΓυαι οοη&δίβήααι ρβίαηί. 
Ει ίδ ςαίάβΓη θΟΓαπι ρΰΓο^ΓίαβΙίοοεαι βαίδ οχεβρίΐ. 
XXI. ΟΓΡ^ΟΓίυδ ν(Το ΠίοΓΟδοΙγοιίδ (αΐ δΟΓΟίο δα- 
ρθΓίαδ ίηύίεανίΙ) βχδίδΙβηδ,ευΓδασιςυβ δαααι οοη- 
βειβηδ, ςαία ροΙία8δ6ίρδαπ)νίηεβαβ,86εααΐ9α€ ?)δ ΜΕΝ8Ι8 ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 216 €6Γ(&η5(, άί&οοηυβ & ρ 8ΐη&ΓεΙ)& Μβοβηο (ΙβϋκϋυΓ : Α προς έβοτον ^μιλλώμινος, διάκονος %»ρίί του «ί- α ςαο (ϋτυβ &Γββοηυ$ΰοηηπΐ68(ιιιηυΐίγ&Γυπι ιηοη- 
1ί$, Ρ&ΐΓϋΐηηαβ ιη ίϋ» β&ηείΦ ο1νί(&Ιίδ 8θΙί(ϋ(1ίηθ 
46|;6η(ίυπι νίίβηάοΓυίη (^&Ιί&ρ6(ϋ(,ευ]υ5ηυιη3Γ- 
1)ίΐΓίο 1)00 ίρδυΐΏ ρ6Γΐηϋΐ6Γ6ΐυΓ, ϋοτ, <ιυοΓβΓΐυΓ ίη 
ίη(6ΓίϋΓ6πι βΓθπΐϋΐη, Λ^^ΓβίΙΗϋΓ.ΟϋίπςυθίΓβδάίββ 
ί(6Γ ίβοίδδβΐ, 8(1 86χ(8ΐη ΓβΓβ ΗοΓΗπι ιηοπαείιυιη 
ΰοηβυβϋβ νΑ08η(6πι ρΓ6θίΙ}υ5 ΓβρβηΙ : ηυβιη €υιη 
οοην6ηί85βΙ,ίη$6ΓΐΓοη6ΐη({υ6ί8Π)ϋί8Γ6ΐηΙηοί(1ί88θΙ. 
ςυαηάο ίΐΐβ ηίΐιίΐ ηιίηυδ Ιιαηο ίρδίιηη νίΓΐυΙί5 (ΙβρΓβ- 
^βηϋβΓ8( 8Π)8ΐ0Γ6ΐη, ίη τίΐ» ββευηι οοηΙυ^βΓηΐυιη 
8οεβρίΙ. ΥβΓυιη ευιη ροδΙ νί^ίηΙί«ϋ6δυη<ιουίη6Γβ- 
ςοηο ίΠ80 ίΐ6ΓΓ8ε6Γ6ΐ, Ιοευπ), ίηηυοιηοηαοΐιί ϋο- 
ιηίοίΐίυπ) (]υ3θ(]α6 ραΐηίδβ 6Γ3ηΙ, ίη(]ίο8νίΙ : Ιηςβηδ 
Ιιίο, ο 6Η(Ιθ€απι (1ί(^ί(0 8!{(η8ηδ,δυΙ)(1ί(ΠΐίΙΐ6},Πΐ6- τρι άρχου Μαχχρ{ου χιιροτονι'^τχι, 8ν βί| &ζιώσ2ς 6 
θετο; Γρηγόριος, τ6 τ% ^ο< των Ιλαιών Ι&Τν χ» 
του; χιζτχ την ερημον της ά-^ί^ζ ιη(λ•»ς Πζτέρχς 
πιριελΟβΙν, χαΐ επιτραπείς άρχεται της 6^ της 
έπΙ την ένδοτέραν φερούσης Ερημον. Ημέρας δε 
ττ^ όοοιπορί^^ τρεΤς θιανύνας, σχοδόν ιηυ ιηρΐ την 
Ιχτην ώραν καταλαμβάνει τινά μονιχον τ^ «ννή* 
θε•.ς εύχάς ποιούμενον. Τούτφ 2?^ συγγ<ν<(ς χβιι 
εΙς λόγους ^θων έπε ι χίχεΤνος αυτ^γ Ιγνω &ρ*της 
αχρως μεταποιοϋμενον, μεθ* έαυτοΟ παραλαμβάνει. 
Έν ήαέραις (έ ε'ίχονι ττ.ν αυτήν 6ίίύηας τψ Γρη• 
γορ^ω, δείχνυνι τόπον αύτφ τίνα ένφ αχη^'ή ^β μο- 
νάχου ην, χαί δύο φοίνιχες έπεφύχεναν. Τούτον αύ- 
τφ τφ δαχτύλφ δε(ζας χαι εΙπών, ΈνταυΟα, φηβ), δΒϋΓαδ 68ΐ 8ΐ)(ϋΙυ8,η6Πΐρ6 ΘΧ6Γεί(8ΐίοηίδ ΐΒυάβ ρ8- Β ω παΤ, μέγας έγχέχρυπται θηνα'ορδς, Η^Τ'^ ^ (6Γ 6ΠΊΪη6ηΙί8δίΐΏυδ,(υαδηυ6,ί(Ιηίδί ίρδβϋβίΓβεΙβδ, 
δ6Γν8ΐθΓ ΓϋΙυΓυδ. ΡΓοίηάβαεεβίΙβ, 61 ρυΙδ&πδίοΓβδ, 
οΙ)νί8ΐΤ)ΙίΙ)ίρΓθϋΰυη(6[ηΙΐΗΐ)6ΐπ8; ηυοϋδί ρδαΐΐβικίο 
(ϋδΙίη6ΐ)ίΙυΓ, εαηΐυηι ευπι ίΙ1ο,Γοπδ8Ποςυίηδΐ8ηβ, 
ρΓΟδοςαβΓβ; ευπο νεΓο εαηοη(1ί Πηοπι ΓοεεπΙ,Ιιίηο 
Ιϋ)ί ουΓ9Β δίΐ,ηυοιηίηιΐδΐιαε ίρδα ΓΓϋδίΓοπδ ίηοΐα^ίηβ. 
Ηίΰο 88η6 ευπι ϋΙο (ϋχίδ$6(, βδδβΐηιιβ Ογο^^οποπι 
2ΐηρΐ6Χ8ΐα8, (ϋί^εβδδίΐ. 

XXII. Αι νβΓο ευπ) Ιιίε ίΐβχίδ ςοηί^ιΐδ, οουΐοδ 
βυΓδυιη ίη εοΒίυηι (οΙΙεηβ, οΓΑδδβΙ, δβδβηυε εΓυείδ 
δί^ηο ρΓΟΒίηυηϋδδβΙ, 6ιΐ6ηΐ6Γ^Γ8(1ίοΙ)8(υΓ.Ουηιηυ6 
8(1 Ιοευπ) ροΓ(ίη£;6Γβ(, ε8η6ηΐ6ηι (]υ8δί ΙυΓΐ)8ηί) 8υ- 
(]ίνί( : δεά εοηι ρΓορίυδ αεεβδδίδδβΐ, ηοη Ιυπι ηηιιΙ- 
ΙΚυ(1ίηθπι, δβ(Ι νβίαΐί ΐΓβδ ε8η6η(6δ8υ(ϋΓ6,6ΐΙ)ΐ νί- 
βυδ βδΐ. Ου8Γ6 (ίηιοΓ6 ρβΓευΙδυδ^ 8(1 ]8ηυ8Πίΐ δίίβηδ άσχήσει πατήρ χαΐ σος, εΐ θέλ^ς, σωτ/ρ• •Αλλα 
προσιθι χαΐ χόψας τήν θύρχν, Εξεις αύτ&ν ύπαχούοντα. 
"Αν οέ γε ψάλλων ν^'^γάν^^ πλήρου βί^ α'ΐτφ τήν 
ο>οήν έστω; εζωΟεν* χβΐ μετά το παύσασθαι, σοι το 
εντεύθεν μελετώ δπως της θήρας μή διαμάρτ^ς. Ό 
μεν, εο9αυτα ειπών χαί τον Γρηγόριον άννααάμε•• 
νος, άνεχιί)ρει. 

ΚΒ'. Ό δε τα γόνατα χλ£νας, του; δΐ 6φθαλμου; 
της διανοίας ανω πρ^ς ουρανό ν τε{νας χχΐ προτευ- 
ξάμενος, τφ τύπω τε που στααρου οφραγιναμενος, 
έχώρει Οα^^ν, χαΐ π)ησ'!ον του τόπον γενόμενο;, 
ήκουσίίν ώσπερ οχλο^ τίνος ^ντος. *Εγγίσας δΐ 
π>ηιιέστερον, ούχι πλήθους τότε, άλλ* 8«ον τριών 
ψαλλόντων άκήχοε* Τον μεν ουν δέος βΤχε, χαΐ πιρι 8ρρΓ0ρίηςΐ1&1)8( ; 56(1 ίΠβ ευΐΤ) Γ8η(υΐΏ ίηΐυδβχρίβδ- την Ουραν σιωπών είστηχει. Ό δε, επειδή τήν 
δβί, ρ6Γ ΐΓ8ηδ6ηη8Π1 8δρ!εΐβη8,νοε6 Οπ'ςοπυπί ίη- φοήν ένδον τελέσειε, παραχύπτει της θύρας, χαι φμ- 

οΐ8πΐ8νίΙ. Ηίε ν6Γ0 ιηυΐΐο ηια^ίδ οΙ) ηοπιίηίδΑρρβΙ- 
ΙαΙΙοηθηπ ρ6Γΐίπ[ΐ6δε6Γ6 εεορίΐ, 6ΐ νοε8ηΙί ρ8Γ6ηδ, 
ίηξΓβ(1ί(υΓ,δ6δ6ηυβ 18ε^^π1^δ 8ε δΐιιΙθΓίΙ)υδείΓειιιτι- 
ίυδϋδ, ίΙΙίυδ 8ά ρ6(ΐ68 ρΓθ]6εί(. βυπιςυ6 85 60, 
Οβυπ) υ( ρΓΟ 56 0Γ8Γ6ΐ,ρβΙϋ5δ6ΐ,δί1}ίςιιβί1]υ(1 ίρδϋπι 
ρΓβθδίΗαπι 6δδ6ΐ,8ρυ(1 ββηβπ